RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue LUONNOSVAIHEEN VASTINEET Asemakaavamuutosluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Luonnosvaiheen kuulemisessa saatiin yhteensä viisi lausuntoa tai mielipidettä., Y-tunnus , Sepänkatu 9 A 7, OULU, Puh , Fax

2 2 (7) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausuu seuraavaa: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon antaa liikenne ja infra vastuualue. Kaavoitettava alue sijaitsee Suomussalmen keskustassa Risteen ja Jalonniemen alueella. Valtatie 5 ja maantie 892 kuuluvat kaavamuutosalueeseen. Valtatielle 5 suunnitellun uuden kevyen liikenteen alikulun toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa seuraavaa: Uudelle valtatien 5 ali johtavalle kevyen liikenteen yhteydelle olisi kaavakartalla osoitettava asia selkeyttämisen ja yhtenäisyyden vuoksi polkupyöräilyn mahdollistava pp-merkintä. Lisätään kaavakartalle valtatien 5 ali johtavalle kevyen liikenteen yhteydelle olisi kaavakartalla osoitettava asia selkeyttämisen ja yhtenäisyyden vuoksi polkupyöräilyn mahdollistava pp-merkintä. Lisäksi tiedotetaan ELY-keskusta siitä, että valtatien 5 liikennealueella sijaitsee Ämmän voimalaitoksen maapatorakenteita, jotka Fortum Power and Heat Oy:n esityksestä on merkitty kaavakartalle. Merkintänä on käytetty seuraavaa alueen osa-merkintää:

3 3 (7) Kainuun liitto lausuu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaan Suunnittelutilanne esitetään lisättäväksi voimassa olevan Kainuun maakuntakaavan liikenneturvallisuutta koskeva yleinen suunnittelumääräys Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen. Asemakaavaprosessin keskeisiksi osallisiksi Osalliset, osallistuminen ja vuorovaikutus kohtaan esitetään lisättäväksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue, joka vastaa Kainuun alueella maanteiden kunnosta ja kehittämisestä. Lisäksi tässä yhteydessä esitetään yhdeksi osalliseksi pelkästään Kainuun liitto, joka vastaa mm. maakunnan suunnittelusta Kainuun alueella alkaen. Asemakaavaluonnos: Asemakaavan kaavaselostuksen kohtaan Maakuntakaava esitetään lisättäväksi em. voimassa olevan maakuntakaavan liikenneturvallisuutta koskeva yleinen suunnittelumääräys. Kaavaselostuksen kohtaan 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö esitetään täydennettäväksi em. tahoilla. Kaavamuutoksella kehitetään Ämmänsaaren asemakaava-alueella kevyen liikenteen verkostoa ja parannetaan palvelujen saatavuutta, kevyen liikenteen turvallisuutta sekä taajaman viihtyisyyttä ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja asemakaavan kaavaselostukseen Kainuun liiton esittämät lisäykset ja puhutaan osallisissa Kainuun liitosta, ei enää Kainuun maakunta-kuntayhtymästä.

4 4 (7) Kainuun Museo: Kainuun maakuntakaavassa ( ) suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A), jolla osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoittamisalueita niihin liittyvine liikenne-, virkistys-, puisto- ja erityisalueineen. Suunnittelumääräyksessä on maininta: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luontoarvot säilyvät. Seututien ja valtatien merkintöjä koskee suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän ja Ämmänsaaren osayleiskaava vuodelta Alueella ovat voimassa Risteen asemakaava ( ), Jalonniemen asemakaava ( ) ja Ämmänsaaren asemakaava (Koskipuiston alue lääninhallitus ). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kyröntien varren jalankulkuja pyörätien jatkuminen valtatien 5 ali Risteen ja Jalonniemen matkailupalvelu- ja työpaikka-alueen välille, sekä Jalonhaaran ylittävän sillan ja jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Jalonkadulle asti. Asemakaavan muutoksella esitetään jo toteutettujen jalankulku-pyöräteiden ja puistopolkujen, sekä leikkipuiston sijainnit asianmukaisilla kaavamerkinnöillä. Asemakaavalla on myös tarkoitus mahdollistaa uusien virkistykseen liittyvien rakenteiden toteuttaminen virkistysalueilla. Jalonhaaran etelärannalla sijaitsevan elinkeinohistoriaan liittyvän veneenvetomöljän suojelumerkinnät ja määräykset ovat riittävät. Kainuun Museolla ei ole huomautettavaa Ämmänsaaren Risteen osa-alueen kaavaluonnoksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kainuun Museolla ei ole huomautettavaa Ämmänsaaren Risteen osaalueen kaavaluonnoksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

5 5 (7)

6 6 (7) Fortum Power and Heat Oy: Kaavaluonnoksen alueella sijaitsevat Ämmän voimalaitoksen maapadot 8 ja 9, jotka on merkitty oheiseen liitekarttaan merkinnöillä Ma 8 ja Ma9. Kyseisten patojen kunnossapito ja muut patoturvallisuuteen liittyvät seikat ovat yhtiömme vastuulla. Patojen kohdalla ja niiden välittömässä läheisyydessä tehtävät maansiirto- yms. työt edellyttävät aina yhtiömme lupaa. Esitämme, että padot huomioitaisiin kaavassa ja että ne merkittäisiin kaavakarttaan. Merkitään Ämmän voimalaitoksen maapadot 8 ja 9 asemakaavakartalle lausunnon liitteenä olleen kartan perusteella alla olevalla alueen osa - merkinnällä. Kartan epätarkkuudesta johtuen merkinnän aluerajaus piirretään noin 3-4 m patopenkereen reunan ulkopuolelle.

7 7 (7) E.ON Kainuun Sähköverkko Oy lausuu asemakaavan muutoksesta seuraavaa: Liitteenä olevasta verkostokartasta selviää nykyinen sähköverkko. Mikäli kaavamuutokset aiheuttavat muutostöitä jakeluverkostossamme, maksaa työn tilaaja aiheuttamansa kustannukset yleisen aiheuttamispariaatteen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole muuta huomautettavaa Risteen asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta. On todennäköistä, että uuden valtatien alikulun rakentaminen aiheuttaa sähkökaapeleiden muutostarpeita, joista on kustannusvaikutuksia. Alikulun rakentamisen yhteydessä pystytään Jalonniemeen viemään myös mahdollisesti tarvittavia lisäkaapelointeja. Kaavakartalle ei merkitä nykyisiä eikä mahdollisia uusia kaapeleiden paikkoja, koska toimitaan katu- ja viheralueilla, joilla ei ole yksityisten maanomistajien rakentamishankkeita. Mahdollisesti tarvittavia uusia kaapeleita varten ei esitetä aluevarauksia, koska niitä ei ole vielä suunniteltu.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo 30.4.2015 Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmu Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut PL 123 04201 Kerava Keski-Uudenmaan maakuntamun lausunto koskien Keravan yleiskaava 2035:n kaavaluonnosta HEL 2015-003894

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot