Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut"

Transkriptio

1 Viestintävirasto 1 (10) VIESTINTÄVIRASTON TELEYRITYSTEN KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMISTÄ JA JÄR- JESTELMIEN KUVAUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (55 A/2009 M) PERUSTELUMUIS- TIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003) 18 :n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan markkinavoiman teleyritykselle velvollisuuden käyttää viestintämarkkinalain 87 :n mukaista kustannuslaskentajärjestelmää, jos se on tarpeen tukkumarkkinoita tai vähittäismarkkinoita koskevan hinnoittelun valvomiseksi. Kustannuslaskentajärjestelmällä tarkoitetaan teleyrityksen kustannuslaskentaan käyttämien tietojärjestelmien ja toimintamallien muodostamaa kokonaisuutta. Kustannuslaskennalla seurataan teleyrityksen kustannusten muodostumista ja niiden vaikutusta toiminnan kannattavuuteen. Teleyritys saa itse valita käyttämänsä kustannuslaskentajärjestelmän. Teleyrityksen on laadittava kustannuslaskentajärjestelmästä Viestintävirastolle kuvaus, josta käyvät ilmi vähintään kustannusten pääluokat ja ne säännöt, joiden mukaan kustannukset kohdennetaan. Viestintämarkkinalain 87 :n mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kustannuslaskentajärjestelmän avulla kerättävistä tiedoista sekä kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta. Määräykset voivat koskea kustannuslaskentajärjestelmän ja hinnoittelun välisen yhteyden osoittamisessa välttämättömiä tietoja, kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältöä ja muotoa sekä kuvauksen toimittamista Viestintävirastolle. 2. MÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT 2.1. MÄÄRÄYKSEN KESKEISET MUUTOKSET Määräyksellä kumotaan Viestintäviraston 1. päivänä syyskuuta 2007 antama samanniminen määräys (Viestintävirasto 55/2007 M). Toisin kuin aiemmassa määräyksessä, ei uuden määräyksen perusteella kustannusten kohdentaminen ole tarpeellista kirjausvaiheessa. Kustannuslaskentajärjestelmä tulee laatia sellaiseksi, että kustannukset voidaan kohdentaa tuotteille välittömästi niiden syntymisen jälkeen. Uudessa määräyksessä on myös selkiytetty hinnoittelulaskelmia koskevia säännöksiä siten, että siinä nimenomaisesti edellytetään säänneltyjen tuotteiden hintojen perustuvan hinnoittelulaskelmiin. Edelleen uuden määräyksen mukaan kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksessa on oltava selvitys kustannuslaskennan etenemisestä vaihe vaiheelta kirjanpidon tiedoista hinnoittelulaskelmiin. Uuden määräyksen myötä kustannuslaskentajärjestelmän kuvaukseen ei enää tarvitse sisällyttää listaa laskentatunnisteen tarkemmasta luokittelusta nimikkeittäin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritysten ei enää tarvitse lähettää Viestintävirastolle esim. tilikarttoja tai kustannus-

2 Viestintävirasto 2 (10) paikkaluetteloita. Viestintävirasto voi tarvittaessa pyytää niiden toimittamista. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen ei myöskään enää tarvitse sisältää selvitystä välittömien, yhteisten ja yleiskustannusten prosentuaalisista osuuksista kokonaiskustannuksista. Uuden määräyksen ja tämän perustelumuistion myötä Viestintävirasto poistaa tarpeettomina antamansa ohjeet kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen laadinnasta (720/9314/2007) MÄÄRÄYKSEN SÄÄNNÖSKOHTAISET PERUSTELUT 1 Soveltamisala Määräystä on sovellettava niissä huomattavan markkinavoiman teleyrityksissä, joille Viestintävirasto on viestintämarkkinalain 18 :n mukaisella päätöksellä asettanut velvollisuuden käyttää viestintämarkkinalain 87 :n mukaista kustannuslaskentajärjestelmää. 2 Määritelmät Pykälässä määritellään, mitä määräyksessä tarkoitetaan välittömillä, välillisillä, yhteisillä ja yleiskustannuksilla. 3 Kustannuslaskentajärjestelmän sisällölle ja toimivuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset Kustannuslaskentajärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä teleyrityksen kustannuslaskentaan käyttämien tietojärjestelmien ja toimintamallien muodostamaa kokonaisuutta. Teleyrityksellä tulee olla yrityksen kaikki toiminnot kattava kustannuslaskennan järjestelmä, jotta kustannusten kohdentamista voidaan tarkastella yritystasolta alkaen säännellyille tuotteille asti. Lisäksi järjestelmässä tulee ottaa huomioon kaikki kustannukset. Aiheuttamisperiaatteen mukaan kustannukset kohdistetaan sille laskentakohteelle, joka ne on aiheuttanut. Pykälän toisen momentin määräykset koskevat teleyritysten kustannusten johdettavuutta ja kohdentamisperiaatteita. Kustannusten johdettavuus tarkoittaa sitä, että kustannuserien taustalla olevat luvut ovat täsmäytettävissä kirjanpidosta. Usealle tuotteelle yhteisten kustannusten kohdentamisessa tulee noudattaa aiheuttamisperiaatetta, jonka mukaan yhteiset kustannukset jaetaan kustannukset aiheuttaneiden laskentakohteiden kesken. tulee kohdentaa ennalta määriteltyjen kohdentamisperiaatteiden mukaisesti. Kustannuslaskentajärjestelmän tulee mahdollistaa tuotekohtaisen hinnoittelulaskelman laatiminen säänneltyjen tuotteiden osalta aina ennen hinnan asettamista sekä hinnanmuutoksen yhteydessä. Tällä tarkoitetaan, että kustannuslaskentajärjestelmän tulee mahdollistaa hinnoittelulaskelmien tekeminen paitsi jo päättyneen tilikauden osalta, myös keskeneräisen tilikauden osalta. Hinnoittelulaskelmat eivät myöskään ole sidottuja ainoastaan menneeseen tai kuluvaan tilikauteen, vaan ne voivat osittain perustua myös arvioihin tulevasta kehityksestä kuten esimerkiksi tulevan vuoden talousarvioon ja volyymiennusteisiin.

3 Viestintävirasto 3 (10) 4 Säänneltyjen tuotteiden hinnoittelulaskelmat Teleyrityksen on pykälän mukaisesti laadittava hinnoittelulaskelmat jokaisen säännellyn tuotteen osalta erikseen. Pykälässä tarkoitettuja keskeisiä säänneltyjä tuotteita, joille Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksissä asettanut kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvoitteita ja joiden osalta hinnoittelulaskelmat tulee laatia, ovat laskeva liikenne kiinteään puhelinverkkoon, laskeva liikenne matkaviestinverkkoon sekä tilaajayhteyden avaus ja vuokraus kiinteässä verkossa. Digitaalisten televisiolähetyspalvelujen markkinoilla vastaavat tuotteet ovat radiomaston antennipaikan vuokraus sekä kanavanipun koostamis- siirtoja lähetinverkkopalvelut. Keskeiset säännellyt tuotteet voivat muuttua markkina- ja sääntelytilanteen muuttuessa. Hinnoittelulaskelma on laadittava ennen säännellyn tuotteen hinnan asettamista ja päivitettävä aina silloin, kun teleyritys muuttaa säänneltyjen tuotteiden hintoja. Säänneltyjen tuotteiden hintojen tulee perustua hinnoittelulaskelmiin. Tuotteen hinnaston mukaisen hinnan ja hinnoittelulaskelman välillä on oltava selkeä yhteys. Hinnoittelulaskelmien tulee perustua yrityksen kustannuslaskentajärjestelmän tuottamiin kustannustietoihin. Hinnoittelulaskelmat eivät ole sidottuja ainoastaan menneeseen tai kuluvaan tilikauteen, vaan ne voivat osittain perustua myös arvioihin tulevasta kehityksestä, kuten esimerkiksi tulevan vuoden talousarvioon ja volyymiennusteisiin. Keskeisten säänneltyjen tuotteiden hinnoittelulaskelmien yhteenvetomallit, matkaviestinverkkoon laskevaa liikennettä lukuun ottamatta, ovat tämän perustelumuistion liitteinä. Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelulaskelmat laaditaan erillisinä laskelmina 1. Hinnoittelulaskelmien toimittamista Viestintävirastolle käsitellään tarkemmin jäljempänä 6 :n perusteluiden kohdalla. Pääomakustannuksista ja muista kustannuseristä tulee laatia erilliset taustalaskelmat, joista ilmenevät erien muodostuminen ja laskentaperusteet. Taustalaskelmat ovat olennainen osa hinnoittelulaskelmaa. Taustalaskelmista tulee ilmetä tarkasteltavan tukkutuotteen aikaansaamisesta syntyvät kustannukset laskentaperiaatteineen sekä muut olennaiset laskentaan vaikuttavat tiedot. Taustalaskelmien tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot verkon jälleenhankintahinnan muodostumisesta, käytetystä poistomenetelmästä ja poistoajoista eri verkkoelementeittäin, sitoutuneen pääoman ja sen tuoton määrittämisestä sekä käyttö- ja yleiskustannusten muodostumisesta. Lisäksi taustalaskelmissa tulee näkyä ne volyymipohjaiset tiedot, kuten esimerkiksi puheluminuutit tai parikilometrimäärät, joiden avulla kustannukset kohdennetaan tarkasteltavalle tuotteelle. Teleyrityksen ei tarvitse toimittaa taustalaskelmia Viestintävirastolle vuosittain, mutta ne tulee olla dokumentoituina ja toimittaa Viestintävirastolle pyydettäessä. 5 Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältö ja muoto Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee pykälän ensimmäisen momentin mukaan antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen käyttämästä kustannuslaskentajärjestelmästä. Oikealla ja riittävällä kuvalla tarkoitetaan, että kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen perusteella tulee 1 Viestintäviraston laatima matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelulaskelman malli, ns. FIFAC-malli

4 Viestintävirasto 4 (10) muodostua todenmukainen kuva siitä, miten kirjanpitoon kirjatuista tapahtumista on päädytty yksittäisen säännellyn tuotteen hintaan. Pykälän toisessa momentissa on lueteltu ne vähimmäistiedot, jotka teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee sisältää. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta on käytävä ainakin ilmi: 1) Kirjanpitojärjestelmässä kirjausvaiheessa käytettävän laskentatunnisteen sisältö. Laskentatunnisteen ulottuvuuksia voivat yrityksestä riippuen olla esimerkiksi liiketoimintayksikkö, tuoteryhmä, pääkustannuspaikka tai toiminta. Lisäksi teleyrityksen tulisi ilmoittaa, mikä osa tunnisteesta on pakollinen ja mikä kirjauksen tekevän henkilön valittavissa. Sen sijaan yksityiskohtaista luetteloa laskentatunnisteista, kuten esimerkiksi tilikarttaa tai kustannuspaikkaluetteloa, ei tarvitse sisällyttää kustannuslaskentajärjestelmän kuvaukseen. 2) Selvitys siitä, mitä kustannuksia käsitellään kustannuslaskentajärjestelmässä välittöminä, yhteisinä tai yleiskustannuksina. Kaikki kustannukset luokitellaan joko välittömiin, yhteisiin tai yleiskustannuksiin. Luokittelua tarvitaan jäljempänä kohdan 4) mukaisessa selvityksessä. 3) Selvitys kustannuslaskennan etenemisestä vaihe vaiheelta kirjanpidon tiedoista ja muista taustatiedoista hinnoittelulaskelmiin. Kustannuslaskennassa kirjanpidon tiedoista ja muista taustatiedoista edetään tuotteen lopulliseen hintaan tavallisesti useamman vaiheen kautta. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksessa tulee kuvata kunkin vaiheen osalta erikseen, millaisiin kategorioihin kustannukset kussakin vaiheessa jaetaan ja millä perusteilla. Pykälässä tarkoitettuja muita taustatietoja ovat mm. volyymitiedot, verkkokomponenttien määrät, poistoajat, jälleenhankintahinnat ja nykykäyttöarvot sekä sitoutuneen pääoman tuottoprosentti. 4) Kunkin vaiheen osalta tulee laatia selvitys yhteisiin ja yleiskustannuksiin sovellettavista kohdennusperiaatteista. Teleyritykset päivittävät kohdennusperiaatteensa tavallisesti tilikausittain. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksessa tulee olla selvitys tarkasteltavan ajankohdan kohdennusperiaatteista. 5) Selvitys kustannuslaskentaan linkittyvistä tietojärjestelmistä ja niiden yhteyksistä toisiinsa. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee sisältää myös selvitys yrityksen käyttämistä kirjanpitojärjestelmän ulkopuolisista erillislaskentamalleista kuten työajanseurantajärjestelmistä ja käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmistä. Selvityksen perusteella tulisi kustannuslaskentajärjestelmän tarkastusta suorittavalle tilintarkastajalle ja valvovalle viranomaiselle syntyä selkeä kuva teleyrityksessä käytettävistä taloushallinnon järjestelmistä. Pelkkä listaus järjestelmistä, joita yrityksellä on käytössään, ei anna valvonnan tarpeita varten riittävää tietoa. Selvityksessä on käytävä ilmi, mitä relevantteja tietoja mistäkin tietojärjestelmästä saadaan. 6) Selvitys omaisuuserien arvostusperiaatteista kustannuslaskentajärjestelmässä ja hinnoittelulaskelmissa.

5 Viestintävirasto 5 (10) Viestintäviraston laatimissa hinnoittelun arviointiperiaatteissa 2 määritellään Viestintäviraston käyttämät omaisuuserien arvostusperiaatteet. Verkko-omaisuuden poistot määritellään jälleenhankintahinnan perusteella ja verkko-omaisuuteen sitoutunut pääoma nykykäyttöarvoisena. Pykälän perusteella kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta tulee selvitä, miten jälleenhankintahintaan ja nykykäyttöarvoon on päädytty, tai onko poistojen tai verkko-omaisuuden määrittelyssä mahdollisesti käytetty muita arvostusperiaatteita. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta tulee niin ikään selvitä myös se, käytetäänkö kustannuslaskennassa eri arvostusperiaatteita kuin hinnoittelulaskelmassa. 6 Tietojen toimittaminen Viestintävirastolle Pykälä sisältää määräykset kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen toimittamisesta Viestintävirastolle. Pykälän ensimmäinen momentti sisältää määräykset kustannuslaskentajärjestelmän toimittamisesta Viestintävirastolle siinä tilanteessa, kun teleyritykselle on asetettu uutena velvollisuutena velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvaus on toimitettava Viestintävirastolle viipymättä velvoitteen voimaantulon jälkeen. Pykälän toisessa momentissa säädetään kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen toimittamisesta Viestintävirastolle siinä tilanteessa, kun teleyritys tekee muutoksia kustannuslaskentajärjestelmäänsä. Teleyrityksen on toimitettava Viestintävirastolle uusi kustannuslaskentajärjestelmän kuvaus aina, kun teleyritys tekee muutoksia kustannuslaskentajärjestelmäänsä. Päivitetty kuvaus on toimitettava Viestintävirastolle viipymättä kustannuslaskentajärjestelmään tehtyjen muutosten jälkeen. Pykälän kolmannen momentin perusteella yrityksen tulee toimittaa keskeisten säänneltyjen tuotteiden hinnoittelulaskelmien yhteenvedot Viestintävirastolle tilintarkastajan suorittaman kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuskertomuksen liitteenä. Keskeiset säännellyt tuotteet, joiden hinnoittelulaskelmien yhteenvedot tulee toimittaa Viestintävirastolle, ovat kiinteän puhelinverkon laskeva liikenne, matkaviestinverkkoon laskeva liikenne, tilaajayhteyden vuokra ja kytkentä, digitaaliset televisiolähetyspalvelut ja antennipaikan vuokra. Keskeiset säännellyt tuotteet voivat muuttua markkina- ja sääntelytilanteen muuttuessa. Viestintävirasto suosittelee, että hinnoittelulaskelmien yhteenvedot laaditaan matkaviestinverkkoon laskevaa liikennettä lukuun ottamatta tämän perustelumuistion liitteissä esitettyjen mallien mukaisesti. Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen maksun hinnoittelulaskelma toimitetaan virastolle erillisenä laskelmana. Viestintävirasto toimittaa teleyrityksille hinnoittelulaskelmien yhteenvetomallit sähköisessä muodossa etukäteen hinnoittelulaskelmien toimittamista varten. Antennipaikan vuokrausvelvoite on uusi ja sen hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli muotoutuu tarkemmin HMV-yrityksen toimitettua ensimmäisen laskelman Viestintävirastolle. Viestintävirastoon saapunut kustannuslaskentaa koskeva kuvaus on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 7 :ssä mainituin perustein lähtökohtaisesti julkinen asiakirja. Teleyrityksen tulee 2 Viestintäviraston arviointiperiaatteet kiinteän verkon yhdysliikenteen hinnoittelusta, Viestintäviraston arviointiperiaatteet matkaviestinverkon laskevan liikenteen hinnoittelusta, Tilaajayhteyksien ja laajakaistatukkutuotteen hinnoittelun ja syrjimättömyyden arviointiperiaatteet, Arviointiperiaatteet digitaalisten televisiolähetyspalvelujen hinnoittelusta.

6 Viestintävirasto 6 (10) toimittaa liikesalaisuuksiksi katsomansa kustannuslaskentajärjestelmää koskevat tiedot kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen liitteenä. Viestintävirasto ei luovuta julkisuuslain perustella salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille tahoille. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuskertomukseen liitettäviä hinnoittelulaskelmia käsitellään julkisuuslain 24 1 momentin 20-kohdan perusteella salassa pidettävinä asiakirjoina. 7 Voimaantulo Määräys tulee voimaan Määräystä sovelletaan vuonna 2010 ja sen jälkeen tehtäviin kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksiin ja hinnoittelulaskelmiin. 8 Tiedonsaanti ja julkaiseminen Pykälä sisältää vakiotiedot siitä, mistä määräys on saatavissa. Liitteet: 1. Kiinteän puhelinverkon yhdysliikenteen hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli 2. Tilaajayhteyden vuokran hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli 3. Tilaajayhteyden kytkentämaksun hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli 4. Digitaalisten televisiolähetyspalvelujen hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli

7 Viestintävirasto 7 (10) Liite 1: Kiinteän puhelinverkon yhdysliikenteen hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli KUSTANNUSTIEDOT Ydinverkon jälleenhankintahinta (a) Ydinverkon keskimääräinen poistoaika (b) Poistot (c=a/b) Sitoutunut pääoma (nykykäyttöarvo) (d=a*(b-1)/(b*2)) Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti (e) Pääoman tuotto (f=d*e) (g) (h) Ydinverkon kustannukset yhteensä (c+f+g+h) Puheliikenteelle kohdistuvat kustannukset LIIKENNEMINUUTIT JA PUHELUKAPPALEET Minuutit Kappaleet Nouseva liikenne Laskeva liikenne Sisäinen liikenne Transit liikenne Liikenneminuutit ja puhelukappaleet yhteensä KUSTANNUSTEN KOHDISTAMINEN LIIKENNETUOTTEILLE Katso ydinverkon verkkomalli Verkon osien kustannukset Pääomakustannukset poistot pääoman tuotto Kustannukset yhteensä Keskitin (C) Keskittimen ja keskuksen välinen yhdysjohto (L) Keskus (S) Keskusten välinen yhdysjohto (T) Yhdysjohto muun teleyrityksen verkkoon (Y) Kustannukset yhteensä Verkon osan kustannus/minuutti Liikennelajien kustannukset Keskitin (C) Keskittimen ja keskuksen välinen yhdysjohto (L) Keskus (S) Keskusten välinen yhdysjohto (T) Yhdysjohto muun teleyrityksen verkkoon (Y) Kustannukset yhteensä Nouseva liikenne Laskeva liikenne Sisäinen liikenne Transit liikenne Kustannukset yhteensä Liikennelajien kustannukset/minuutti HINNAN MUODOSTUMINEN Liikennelajien kustannukset /minuutti Liikennelajien kustannukset /puhelu

8 Viestintävirasto 8 (10) Liite 2: Tilaajayhteyden vuokran hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli ESIMERKKI YHTEENVETOLASKELMASTA TILAAJAYHTEYSVERKON KUSTANNUKSISTA KUSTANNUSTIEDOT Tilaajayhteysverkon jälleenhankintahinta (a) Verkon keskimääräinen poistoaika (b) V Poistot (c=a/b) Sitoutunut pääoma (nykykäyttöarvo) (d=a*(b-1)/(b*2)) Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti (e) % Pääoman tuotto (f=d*e) (g) (h) Tilaajayhteysverkon kustannukset yhteensä (i=c+f+g+h) Kaikkien käytössä olevien tilaajayhteyksien lukumäärä (n) kpl VUOSITTAISET KUSTANNUKSET JA TUOTTO KUUKAUTTA KOHDEN tilaajayhteyttä kohden (g/n/12) tilaajayhteyttä kohden (h/n/12) Jälleenhankintahintaiset poistot tilaajayhteyttä kohden (c/n/12) Sitoutuneen pääoman tuotto tilaajayhteyttä kohden (f/n/12) Kustannukset ja tuotto yhteensä/ tilaajayhteys (i/n/12) KUSTANNUSTEN JA TUOTON SUMMAN VERTAILU HINNASTON MUKAISEEN MAKSUUN Tilaajayhteydestä perittävä maksu ilman alennuksia Maksun ja kokonaiskustannusten erotus

9 Viestintävirasto 9 (10) Liite 3: Tilaajayhteyden kytkentämaksun hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli KYTKENNÄN KUSTANNUKSET Tilaajayhteys Aika Työtunnin hinta Kustannus Toimistotyöaika Asennustyöaika Matka-aika Yhteensä Rinnakkaisyhteys Aika Työtunnin hinta Kustannus Toimistotyöaika Asennustyöaika Matka-aika Yhteensä

10 Viestintävirasto 10 (10) Liite 4: Digitaalisten televisiolähetyspalvelujen hinnoittelulaskelman yhteenvetomalli DIGITAALISTEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUJEN KUSTANNUSTIEDOT YHTEENSÄ Televisiolähetysverkon a i verkkoelementtien jälleenhankintahinta Poistoaika b i Poistot c= (a i /b i ) Sitoutunut pääoma (nykykäyttöarvo) d= (a i *(b i -1)/(b i *2)) yhteensä l. verkkoelementtien yhteenlaskettu sitoutunut pääoma Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti (e) Pääoman tuotto (f=d*e) (g) (h) Koko televisiolähetysverkon kustannukset (c+f+g+h) yhteensä Digitaalisille televisiolähetyspalveluille kohdistuvat kustannukset YHTEISEN INFRASTRUKTUURIN KUSTANNUKSET Lähetinverkkopalvelun yhteinen infrastruktuuri Pääomakustannukset poistot pääoman tuotto Kustannukset yhteensä Digi-TV-lähettäminen Muut KUSTANNUSTEN KOHDISTAMINEN SÄÄNNELLYILLE TUOTTEILLE Koostamispalvelu *) Pääomakustannukset poistot pääoman tuotto Siirtopalvelu *) Pääomakustannukset poistot pääoman tuotto Lähetinverkkopalvelu *)**) Pääomakustannukset poistot pääoman tuotto Kustannukset yhteensä MUX A Säännelty MUX MUX B C MUX E Muut Kapasiteetin alltime-hinta / 21 Mbit/s *) sisältävät verkon hallinnan ja operoinnin kustannukset **) sisältää yhteisen infrastruktuurin kustannukset

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut Viestintävirasto 1 (10) VIESTINTÄVIRASTON TELEYRITYSTEN KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMISTÄ JA JÄR- JESTELMIEN KUVAUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (55 A/2009 M) PERUSTELUMUIS- TIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän

Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän x.x.2014 Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän kuvauksesta MPS 55 MPS 55 1 (10) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA...

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 17.12.2013 1475/962/2013 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2013 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 18.12.2014 1509/962/2014 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2014 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

DNA Oy:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

DNA Oy:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (15) LIITE 2 10.8.2015 DNA Oy:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on 10.8.2015 antamassaan huomattavan markkinavoiman päätöksessä asettanut

Lisätiedot

Elisa Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen

Elisa Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (14) LIITE 2 10.8.2015 Elisa Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on 10.8.2015 antamassaan huomattavan markkinavoiman päätöksessä

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (9) 21.12.2016 Dnro: 1251/962/2016 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2016 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen

TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (14) LIITE 2 10.8.2015 TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on 10.8.2015 antamassaan huomattavan markkinavoiman

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.5.2012 Taltionumero 1115 Diaarinumero 1386/3/10 1 (78) Asia Valittajat Televisiolähetyspalvelujen hinnoittelua koskeva valitus MTV Oy, Sanoma Television

Lisätiedot

Anvia Oyj. Tilaajayhteyshinnasto

Anvia Oyj. Tilaajayhteyshinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Tilaajayhteyshinnasto Voimassa 6.7.2015 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO TILAAJAYHTEYSHINNASTO... 3 TILAAJAVERKON YHTEYSTUOTTEET... 3 ASENNUS-, SIIRTO- JA

Lisätiedot

Hintatason viranomaisvalvonta

Hintatason viranomaisvalvonta Hintatason viranomaisvalvonta Esimerkkeinä jäljempänä viestintämarkkinat ja energiamarkkinat Sääntely perustuu EY-direktiiveihin Luonteeltaan väliaikaista, kunnes saavutetaan toimiva kilpailu Luonnollisen

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (9) 18.12.2015 Dnro: 1314/962/2015 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2015 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (33) Luonnos Dnro: 10.10.2014 636/961/2014 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Elisa Oyj Asetettavat

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (17) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut DNA

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (16) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut Elisa

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi

Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi Muistio 1 (7) Dnro: 30.9.2013 548/962/2013 Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi Johdanto Vakiokomponenttimenetelmä Viestintävirasto antoi 3.12.2013 AinaCom Oy:lle,

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Tilaajayhteys -hinnasto

Tilaajayhteys -hinnasto 1(8) Vaasan Läänin Puhelin Oy Tilaajayhteys -hinnasto Voimassa 1.11.2007 alkaen toistaiseksi Seinäjoki Vaasa Vasa Postiosoite Postadress Puskantie 18 Silmukkatie 6 Cirkelvägen 6 Vaasan Läänin Puhelin Oy

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (32) Luonnos Dnro: 630/962/2014 10.10.2014 DNA Oy PL 10 01044 DNA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee DNA Oy Asetettavat

Lisätiedot

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 1 (13) Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HINNOITTELUN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET... 3 2.1 Kansalliset säännökset...

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (16) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen 1. Asiaan sovellettavat säännökset 1.1 Kansalliset säännökset Viestintävirasto

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (32) Luonnos Dnro: 10.10.2014 630/962/2014 Lounea Oy Tehdaskatu 6 24100 Salo Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Lounea Oy

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (30) Luonnos Dnro: 10.10.2014 637/961/2014 KYMP Oy PL 12 48101 Kotka Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee KYMP Oy Asetettavat

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (32) Luonnos Dnro: 10.10.2014 629/962/2014 Anvia Oyj Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Anvia Oyj Asetettavat enimmäishinnat

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

DNA Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

DNA Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (47) Dnro: 29.4.2015 39/962/2015 DNA Oy PL 10 01044 DNA DNA Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee DNA Oy 2 Toimenpidepyynnön tekijä 3 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kuitutilaajayhteyshinnasto

Anvia Oyj. Kuitutilaajayhteyshinnasto 1(5) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kuitutilaajayhteyshinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi 2(5) SISÄLLYSLUETTELO KUITUTILAAJAYHTEYSHINNASTO... 3 KUITUTILAAJAYHTEYDET... 3 MUUT MUUTOS- JA KYTKENTÄTYÖT...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto 1(10) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Yhteenliittämishinnasto Voimassa 1.3.2012 alkaen toistaiseksi 2(10) SISÄLLYSLUETTELO YHTEENLIITTÄMISHINNASTO... 3 1. TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMISMAKSUT... 3 1.1

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (47) Dnro: 29.4.2015 40/962/2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6 24100 Salo Lounea Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee Lounea Oy 1 2 Toimenpidepyynnön tekijä 3 Päätös

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2016 507/912/2016 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys Kumottu 20.11.2014 1 (7) määräyksellä VK/1078/00.01/2014 11.1.2011 Dnro VK 529/03/2010 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014. Sivu 1/11 Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yhteyshinnasto ja palvelukuvaus operaattoreille 1.1.2014 Sivu 1/11 Sivu 2/11 1. Analoginen 2-johtiminen tilaajayhteys, tavanomainen laatu... 3 1.1 Tuotekuvaus... 3 1.2 Hinnat...

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005 1 (8) Määräys TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 79 :n nojalla:

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(7) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.1.2010 alkaen toistaiseksi 2(7) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 1206)...

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

JULKINEN 18.01.2001 342/532/00. Elisa Communications Oyj

JULKINEN 18.01.2001 342/532/00. Elisa Communications Oyj 18.01.2001 342/532/00 Elisa Communications Oyj JULKINEN TELEHALLINTOKESKUKSEN PÄÄTÖS ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N YHTEENLIITTÄMISMAKSUJEN SÄÄDÖSTENMUKAISUUDESTA 1 Selvitystyön tausta Telia Finland Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla

Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla Muistio 1 (21) Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla Menetelmämuistio Muistio 2 (21) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Hinnoittelun arviointiin liittyvät säännökset

Lisätiedot

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1 HINNASTO OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 2 HINNASTO Sisällysluettelo 1. Tilaajayhteydet 3 1.1 Tilaajakuituyhteys 3 1.1.1 Tilaajakuituyhteys, pientalo (omakotitalot ja paritalot ja vapaa-ajan kiinteistöt)

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 Kertomus 1 (6) Dnro: 17.12.2015 622/912/2015 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE

LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE LIITE 2: KELPOISUUSEHTOJEN JA TARJOUKSEN RAKENTEEN TARKISTUSLOMAKE Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaihe on tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Arviointi suoritetaan tämän lomakkeen ja sen liitteiden

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Anvia Telecom Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (48) Dnro: 29.4.2015 38/962/2015 Anvia Telecom Oy PL 59 65101 Vaasa Anvia Telecom Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee Anvia Telecom Oy 2 Toimenpidepyynnön tekijä

Lisätiedot

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(6) 21.10.2003 Dnro 278/03/v447/531/2003 Tilivirastot KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle

Kokonaiskustannusmalli. Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle Kokonaiskustannusmallin soveltaminen tutkimusrahoituksessa - vaatimukset kustannuslaskennalle OKM / AMK -taloushallinnon seminaari 8.5.2015 Marita Virtanen, Tekes Kokonaiskustannusmalli Miksi kokonaiskustannukset?

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Mia Salonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuntamarkkinat kkv.

Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Mia Salonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuntamarkkinat kkv. Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa Tutkimuspäällikkö Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kuntamarkkinat Lainsäädäntötausta lyhyesti Kilpailulain 4 a luku (30 a ) Kilpailua estävä tai vääristävä

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Päälähetysasemien antennipaikkojen enimmäishintojen määrittäminen

Päälähetysasemien antennipaikkojen enimmäishintojen määrittäminen Luonnos 1 (21) Liite 2 Päälähetysasemien antennipaikkojen enimmäishintojen määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut Digita Networks Oy:lle (jäljempänä Digita)

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvontaseminaari Helsinki 15.11.2013,Kuntatalo Tero

Lisätiedot

Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille

Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille Muistio 1 (6) Dnro: 19.12.2012 607/230/2012 Tuottoprosentin uudelleenmäärittely kaikille HMVmarkkinoille Tiivistelmä Viestintävirasto on päivittänyt kohtuullisen sitoutuneen pääoman tuoton määrittämiseen

Lisätiedot

HMV-sääntelyä ja yhteenliittämistä koskevien säännösten tarkistaminen

HMV-sääntelyä ja yhteenliittämistä koskevien säännösten tarkistaminen Elisa Oyj Lausunto 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Kirjaamo@mintc.fi LVM/248/05/2012 HMV-sääntelyä ja yhteenliittämistä koskevien säännösten tarkistaminen Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(8) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2(8) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUN OPERAATTORIHINNASTO 1.2.2013

TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUN OPERAATTORIHINNASTO 1.2.2013 Sivu 1/5 TUKKUTASON LAAJAKAISTAPALVELUN OPERAATTORIHINNASTO 1.2.2013 Blue Lake Communication Oy (myöhemmin BLC) tarjoaa toiselle teleyritykselle (myöhemmin Operaattoriasiakas) tuotteita ja palveluja HMV

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Taustaa... 4 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntelyyn vaikuttava lainsäädäntö ja ohjeistus... 5 2.2 Yhteenveto HMV-sääntelystä ja hinnoittelumenetelmistä

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet -hinnasto

Anvia Telecom Oy. Alueverkon Ethernet -hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Alueverkon Ethernet -hinnasto Voimassa 1.3.2015 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Liityntäverkon hinnasto

Liityntäverkon hinnasto Liityntäverkon hinnasto (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu -hinnasto

Anvia Telecom Oy. Operaattori DSL Kuitu -hinnasto Teleoperaattorihinnasto Anvia Telecom Oy Operaattori DSL Kuitu -hinnasto Voimassa 1.3.2014 alkaen toistaiseksi Anvia Telecom Oy Anvia Telecom Ab Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Puhelin/Telefon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla

Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla Muistio 1 (20) Kustannussuuntautuneen hinnan arvioiminen televisio- ja radiolähetysmarkkinoilla Menetelmämuistio Muistio 2 (20) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Hinnoittelun arviointiin liittyvät säännökset

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy

Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy Vaasan Läänin Puhelin Oy Teleoperaattorihinnasto 1.1.2009 HINNASTO 1(8) Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Seinäjoki Vaasa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Päivämäärä/Datum/Date

Päivämäärä/Datum/Date Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 29.12.2011 1645/9210/2011 Itella Posti Oy PL 7 / Itella Oyj 00011 ITELLA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ITELLA POSTI OY:N NIMEÄMISESTÄ YLEISPALVELUYRITYKSEKSI

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot