Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen. Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän"

Transkriptio

1 x.x.2014 Määräyksen 55 perustelut ja soveltaminen Teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän kuvauksesta MPS 55

2 MPS 55 1 (10) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA Muutokset Muutoshistoria... 2 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT JA SOVELTAMISOHJEET Määräyksen tarkoitus Soveltamisala Määritelmät Kustannuslaskentajärjestelmän sisällölle ja toimivuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset Säänneltyjen tuotteiden kustannuslaskelmat Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältö ja muoto Tietojen toimittaminen lle Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tiedonsaanti ja julkaiseminen... 8 C-OSA LAINSÄÄDÄNTÖ Määräyksen lainsäädäntöperusta Suomen lainsäädäntö EU-lainsäädäntö Muut asiaan liittyvät säännökset Huomattavan markkinavoiman sääntely Kustannuslaskentajärjestelmän valvonta... 9 VIITELUETTELO... 10

3 MPS 55 2 (10) A-OSA Keskeiset muutokset ja muutoshistoria 1 Muutokset Määräys 55 B/2015 M sisältää tietoyhteiskuntakaaren (xx/201x) [1] voimaantulon edellyttämät muutokset. Tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon myötä määräykseen on otettu säännökset myös niistä tilanteista, joissa teleyritykselle on asetettu sekä velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää että velvollisuus noudattaa n asettamaa enimmäishintaa. Lisäksi on tarkistanut määräyksen soveltamista koskevia ohjeita tähän muistioon. on tarkastanut terminologiaa korvaamalla viittaukset hinnoittelulaskelmaan kustannuslaskelma-termillä. 2 Muutoshistoria n 18. päivänä joulukuuta 2009 antamalla määräyksellä 55 A/2009 M kumottiin n 1. päivänä syyskuuta 2007 antama samanniminen määräys ( 55/2007 M). Määräyksen 55 A/2009 M myötä kustannuslaskentajärjestelmä on tullut laatia sellaiseksi, että kustannukset voidaan kohdentaa tuotteille välittömästi niiden syntymisen jälkeen. Määräyksessä 55 A/2009 M myös selkiytettiin hinnoittelulaskelmia koskevia säännöksiä siten, että siinä nimenomaisesti edellytetään säänneltyjen tuotteiden hintojen perustuvan hinnoittelulaskelmiin. Edelleen määräyksen 55 A/2009 M mukaan kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksessa tuli olla selvitys kustannuslaskennan etenemisestä vaihe vaiheelta kirjanpidon tiedoista hinnoittelulaskelmiin. Määräyksen 55 A/2009 M myötä kustannuslaskentajärjestelmän kuvaukseen ei ole enää tarvinnut sisällyttää listaa laskentatunnisteen tarkemmasta luokittelusta nimikkeittäin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teleyritysten ei ole enää tarvinnut lähettää lle esimerkiksi tilikarttoja tai kustannuspaikkaluetteloita. on voinut kuitenkin tarvittaessa pyytää niiden toimittamista. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen ei myöskään enää ole tarvinnut sisältää selvitystä välittömien, yhteisten ja yleiskustannusten prosentuaalisista osuuksista kokonaiskustannuksista. Määräyksen 55 A/2009 M myötä poisti antamansa ohjeet kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen laadinnasta (720/9314/2007).

4 MPS 55 3 (10) B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet 1 Määräyksen tarkoitus Tässä pykälässä kuvataan määräyksen tarkoitus ja periaatteet. Määräyksen tarkoitus on asettaa tarkempia määräyksiä sille, mitä tietoja kustannuslaskentajärjestelmän avulla kerätään, sekä asettaa tarkempia määräyksiä sille, mitä tietoja kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee sisältää. Kustannuslaskentajärjestelmällä tarkoitetaan teleyrityksen kustannuslaskentaan käyttämien tietojärjestelmien ja toimintamallien muodostamaa kokonaisuutta. Kustannuslaskennalla seurataan teleyrityksen kustannusten muodostumista ja niiden vaikutusta toiminnan kannattavuuteen. 2 Soveltamisala Määräystä on sovellettava niissä teleyrityksissä, joilla on huomattava markkinavoima tukkumarkkinoilla ja joille on tietoyhteiskuntakaaren 53 :n mukaisella päätöksellä asettanut velvollisuuden käyttää tietoyhteiskuntakaaren 74 :n mukaista kustannuslaskentajärjestelmää. Ennen kuin on ensimmäistä kertaa tehnyt tietoyhteiskuntakaaren mukaisen päätöksen huomattavasta markkinavoimasta ja sen seurauksena asettanut teleyritykselle velvollisuuden käyttää kustannuslaskentajärjestelmää, määräystä sovelletaan myös teleyrityksessä, jolle on asettanut velvollisuuden käyttää kustannuslaskentajärjestelmää viestintämarkkinalain (393/2003) 87 :n mukaisesti. [2] Määräyksessä kuvataan kustannuslaskentajärjestelmästä ilmeneviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä kustannuslaskentajärjestelmän ja hinnoittelun välisen yhteyden osoittamiseksi. Silloin, kun teleyritykselle on asetettu kustannuslaskentajärjestelmän käyttöä koskeva velvollisuus ja velvollisuus noudattaa n asettamaa enimmäishintaa tietoyhteiskuntakaaren 71 :n 5 momentin mukaisesti, kustannuslaskentajärjestelmästä tulee ilmetä ainakin ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä kustannuslaskentajärjestelmän ja kustannuslaskelmien välisen yhteyden osoittamiseksi. Määräys koskee niin ikään kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältöä ja muotoa sekä kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen toimittamista lle. 3 Määritelmät Pykälässä määritellään, mitä määräyksessä tarkoitetaan välittömillä, välillisillä, yhteisillä ja yleiskustannuksilla.

5 MPS 55 4 (10) 4 Kustannuslaskentajärjestelmän sisällölle ja toimivuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset Kustannuslaskentajärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä teleyrityksen kustannuslaskentaan käyttämien tietojärjestelmien ja toimintamallien muodostamaa kokonaisuutta. Teleyrityksellä, jolle on asettanut velvollisuuden käyttää kustannuslaskentajärjestelmää, tulee olla teleyrityksen kaikki toiminnot kattava järjestelmä, jotta kustannusten kohdentamista voidaan tarkastella yritystasolta alkaen säännellyille tuotteille asti. Järjestelmässä tulee ottaa huomioon kaikki kustannukset. Aiheuttamisperiaatteen mukaan kustannukset kohdistetaan sille laskentakohteelle, joka on ne aiheuttanut. Pykälän toisen momentin määräykset koskevat teleyrityksen kustannusten johdettavuutta ja kohdentamisperiaatteita. Kustannusten johdettavuus tarkoittaa sitä, että kustannuserien taustalla olevat luvut ovat täsmäytettävissä kirjanpidosta. Usealle tuotteelle yhteisten kustannusten kohdentamisessa tulee noudattaa aiheuttamisperiaatetta, jonka mukaan yhteiset kustannukset jaetaan kustannukset aiheuttaneiden laskentakohteiden kesken. Yleiskustannukset tulee kohdentaa ennalta määriteltyjen kohdentamisperiaatteiden mukaisesti. Kustannuslaskentajärjestelmän tulee mahdollistaa tuotekohtaisen kustannuslaskelman laatiminen säänneltyjen tuotteiden osalta aina ennen hinnan asettamista eli myös hinnanmuutoksen yhteydessä. Tällä tarkoitetaan, että kustannuslaskentajärjestelmän tulee mahdollistaa kustannuslaskelmien tekeminen paitsi jo päättyneen tilikauden osalta, myös keskeneräisen tilikauden osalta. Kustannuslaskelmat eivät myöskään ole sidottuja ainoastaan menneeseen tai kuluvaan tilikauteen, vaan ne voivat osittain perustua myös arvioihin tulevasta kehityksestä kuten esimerkiksi volyymiennusteisiin. 5 Säänneltyjen tuotteiden kustannuslaskelmat Teleyrityksen on pykälän mukaisesti laadittava kustannuslaskelmat jokaisen säännellyn tuotteen osalta erikseen. Pykälässä tarkoitetut säännellyt tuotteet ovat määritelty n antamissa huomattavan markkinavoiman päätöksissä. Säännellyt tuotteet voivat muuttua markkina- ja sääntelytilanteen muuttuessa. Merkityksellisiä markkinoita määrittäessään ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla [3]. Kustannuslaskelma on laadittava aina ennen säännellyn tuotteen hinnan asettamista tai muuttamista. Kustannuslaskelmat tulee päivittää aina, kun teleyrityksen kustannukset tai muut taustatiedot muuttuvat olennaisesti. Tuotteen hinnaston mukaisen hinnan ja kustannuslaskelman välillä on oltava selkeä yhteys, joten kustannusten muuttuessa olennaisesti myös säännellyn tuotteen hinta tulee arvioida uudelleen. Jos teleyrityksen on noudatettava n asettamaa enimmäishintaa, hinnat voivat kuiten-

6 MPS 55 5 (10) kin perustua asetettuun enimmäishintaan. Tällöin teleyrityksen säänneltyjen tuotteiden hintojen tulee olla korkeintaan asetetun enimmäishinnan suuruisia. Teleyritysten, joilla on velvollisuus kustannuslaskentajärjestelmän käyttöön, on kuitenkin laadittava aina kustannuslaskelmat myös niiden tuotteiden osalta, joiden hinnat perustuvat asetettuun enimmäishintaan. Kustannuslaskelmien tulee perustua teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmän tuottamiin kustannustietoihin. Kustannuslaskentajärjestelmän tulee mahdollistaa kustannuslaskelmien tekeminen myös keskeneräisen tilikauden osalta. Kustannuslaskelmat eivät ole sidottuja ainoastaan menneeseen tai kuluvaan tilikauteen, vaan ne voivat osittain perustua myös arvioihin tulevasta kehityksestä kuten esimerkiksi volyymiennusteisiin. Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen kustannuslaskelma laaditaan erillisenä laskelmana. Kustannuslaskelmien toimittamista lle kuvataan tarkemmin jäljempänä määräyksen 7 :n perusteluiden kohdalla. Pääomakustannuksista ja muista kustannuseristä tulee laatia erilliset taustalaskelmat, joista ilmenevät erien muodostuminen ja laskentaperusteet. Taustalaskelmat ovat olennainen osa kustannuslaskelmaa. Taustalaskelmista tulee ilmetä tarkasteltavan tukkutuotteen aikaansaamisesta syntyvät kustannukset laskentaperiaatteineen sekä muut olennaiset laskentaan vaikuttavat tiedot. Taustalaskelmien tulee sisältää tiedot ainakin poistojen määrittämisessä käytettävän verkon arvon muodostumisesta, käytetystä poistomenetelmästä, poistoajoista, ikätiedoista ja ikätietojen perusteista eri verkkoelementeittäin, sitoutuneen pääoman ja sen tuoton määrittämisestä sekä käyttöja yleiskustannusten muodostumisesta. Pääoma- ja käyttökustannukset tulee eritellä olennaisiin kustannuslajeihin, ja taustalaskelmista tulee ilmetä kustannusten kohdistusperiaatteet ja merkittävät muutokset kohdistusperiaatteissa. Taustalaskelmista tulee lisäksi ilmetä ne volyymipohjaiset tiedot, kuten esimerkiksi puheluminuutit tai parikilometrimäärät, joiden avulla kustannukset kohdennetaan tarkasteltavalle tuotteelle. Kustannuksiin ei tule sisällyttää HMV-alueen (maantieteellinen alue, jossa teleyrityksellä on huomattavan markkinavoima) ulkopuolisia kustannuksia eikä palveluoperaattorin kustannuksia. Teleyrityksen taustalaskelmat tulee olla dokumentoituina ja toimittaa lle pyydettäessä. 6 Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältö ja muoto Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee pykälän ensimmäisen momentin mukaan antaa oikea ja riittävä kuva teleyrityksen käyttämästä kustannuslaskentajärjestelmästä. Oikealla ja riittävällä kuvalla tarkoitetaan, että kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen perusteella tulee muodostua todenmukainen kuva siitä, miten kirjanpitoon kirjatuista tapahtumista on päädytty yksittäisen säännellyn tuotteen hintaan.

7 MPS 55 6 (10) Pykälän toisessa momentissa on lueteltu ne vähimmäistiedot, jotka teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee sisältää. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta on käytävä ainakin ilmi: 1) Kirjanpitojärjestelmässä kirjausvaiheessa käytettävän laskentatunnisteen sisältö Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee sisältää tiedot siitä, mitä eri laskentatunnisteita teleyrityksellä on kirjausvaiheessa käytössään. Laskentatunnisteen ulottuvuuksia voivat yrityksestä riippuen olla esimerkiksi liiketoimintayksikkö, tuoteryhmä, pääkustannuspaikka tai toiminta. Lisäksi teleyrityksen tulisi ilmoittaa, mikä osa tunnisteesta on pakollinen ja mikä kirjauksen tekevän henkilön valittavissa. Sen sijaan yksityiskohtaista luetteloa laskentatunnisteista, kuten esimerkiksi tilikarttaa tai kustannuspaikkaluetteloa, ei tarvitse sisällyttää kustannuslaskentajärjestelmän kuvaukseen. 2) Selvitys siitä, mitä kustannuksia käsitellään kustannuslaskentajärjestelmässä välittöminä, yhteisinä tai yleiskustannuksina Kaikki kustannukset luokitellaan joko välittömiin, yhteisiin tai yleiskustannuksiin. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta tulee käydä ilmi, mitä kaikkia kustannuksia teleyritys käsittelee kustannuslaskentajärjestelmässään välittöminä, yhteisinä ja yleiskustannuksina. Yritys saattaa käsitellä esimerkiksi henkilöstö- ja tarvikekustannuksia joko välittöminä tai yhteisinä kustannuksina ja hallinnon kustannuksia yleiskustannuksina. Kohdan 2 mukaisesta selvityksestä tulee käydä ilmi, mitä kustannuseriä yritys luokittelee välittömiksi kustannuksiksi, yhteisiksi ja yleiskustannuksiksi. Luokittelua tarvitaan jäljempänä kohdan 4 mukaisessa selvityksessä. Kohdassa 4 teleyrityksen tulee selostaa kohdennusperiaatteet niiden kustannuserien osalta, jotka se on esittänyt yhteisinä ja yleiskustannuksina. 3) Selvitys kustannuslaskennan etenemisestä vaihe vaiheelta kirjanpidon tiedoista ja muista taustatiedoista kustannuslaskelmiin Kustannuslaskennassa kirjanpidon tiedoista ja muista taustatiedoista edetään tuotteen lopulliseen hintaan tavallisesti useamman vaiheen kautta. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksessa tulee kuvata se konkreettinen prosessi, jonka avulla teleyritys muodostaa kustannuslaskelmat. Kuvaus voi olla joko sanallinen tai esimerkiksi kuvan tai kaavion muodossa. Pykälässä tarkoitettuja muita taustatietoja ovat ne tiedot, joiden tulee ilmetä taustalaskelmista. Taustalaskelmia on kuvattu 5 :n perusteluissa. 4) Kunkin vaiheen osalta tulee laatia selvitys yhteisiin ja yleiskustannuksiin sovellettavista kohdennusperiaatteista Teleyritykset päivittävät kohdennusperiaatteensa tavallisesti tilikausittain. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksessa tulee olla selvitys tarkasteltavan ajankohdan kohdennusperiaatteista niiden kustannuserien osalta, jotka teleyritys on esittänyt yhteisinä ja yleiskustannuksina kohdassa 2. Esimer-

8 MPS 55 7 (10) kiksi yhteisten henkilöstökustannusten kohdennusperiaate saattaa olla palvelun tuottamiseen käytetty työaika. Kohdassa ei sen sijaan tarvitse eritellä jakoprosentteja. 5) Selvitys kustannuslaskentaan linkittyvistä tietojärjestelmistä ja niiden yhteyksistä toisiinsa Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen tulee sisältää myös selvitys teleyrityksen käyttämistä kirjanpitojärjestelmän ulkopuolisista erillislaskentamalleista kuten työajanseurantajärjestelmistä ja käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmistä. Selvityksen perusteella tulisi kustannuslaskentajärjestelmän tarkastusta suorittavalle tilintarkastajalle ja valvovalle viranomaiselle syntyä selkeä kuva teleyrityksessä käytettävistä taloushallinnon järjestelmistä. Pelkkä listaus järjestelmien nimistä, joita teleyrityksellä on käytössään, ei anna valvonnan tarpeita varten riittävää tietoa. Selvityksessä on käytävä ilmi, mitä relevantteja tietoja mistäkin tietojärjestelmästä saadaan. 6) Selvitys omaisuuserien arvostusperiaatteista kustannuslaskentajärjestelmässä ja kustannuslaskelmissa voi ohjeistaa erikseen omaisuuserien arvostusperiaatteista hinnoittelun arviointia koskevissa ohjeissa. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta tulee selvitä, miten käyttöomaisuuden arvo on määritetty. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta tulee niin ikään selvitä myös se, käyttääkö teleyritys kustannuslaskennassaan eri arvostusperiaatteita kuin kustannuslaskelmassa. 7 Tietojen toimittaminen lle Pykälä sisältää määräykset kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen toimittamisesta lle. Pykälän ensimmäinen momentti sisältää määräykset kustannuslaskentajärjestelmän toimittamisesta lle siinä tilanteessa, kun teleyritykselle on asetettu uutena velvollisuutena velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää. Kustannuslaskentajärjestelmän kuvaus on toimitettava lle viipymättä velvoitteen voimaantulon jälkeen. Pykälän toisessa momentissa säädetään kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen toimittamisesta lle siinä tilanteessa, kun teleyritys tekee muutoksia kustannuslaskentajärjestelmäänsä. Teleyrityksen on toimitettava lle uusi kustannuslaskentajärjestelmän kuvaus aina, kun teleyritys tekee muutoksia kustannuslaskentajärjestelmäänsä. Päivitetty kuvaus on toimitettava lle viipymättä kustannuslaskentajärjestelmään tehtyjen muutosten jälkeen. Pykälän kolmannen momentin perusteella teleyrityksen tulee toimittaa keskeisten säänneltyjen tuotteiden kustannuslaskelmien yhteenvedot lle vuosittain tilintarkastajan laatiman kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuskertomuksen liitteenä. Keskeiset säännellyt tuotteet voivat muuttua markkina- ja sääntelytilanteen muuttuessa.

9 MPS 55 8 (10) kerää vuosittain kustannuslaskelmien yhteenvedot. Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen kustannuslaskelma toimitetaan virastolle erillisenä laskelmana. Tietoyhteiskuntakaaren 315 :n mukaan teleyrityksellä on velvollisuus kerätä ja luovuttaa lle valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Tiedot on luovutettava viranomaisen pyytämässä muodossa. n niin pyytäessä kustannuslaskelmien toimittamisessa tulee käyttää n etukäteen lähettämiä yhteenvetomalleja tai muussa tapauksessa yhtiön itsensä laatimia yhteenvetomalleja. on saapunut kustannuslaskentaa koskeva kuvaus on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 7 :ssä mainituin perustein lähtökohtaisesti julkinen asiakirja. Teleyrityksen tulee toimittaa liikesalaisuuksiksi katsomansa kustannuslaskentajärjestelmää koskevat tiedot kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen liitteenä. ei luovuta julkisuuslain perustella salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille tahoille. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuskertomukseen liitettäviä kustannuslaskelmia käsitellään julkisuuslain 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettävinä asiakirjoina. 8 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Määräystä sovelletaan vuonna 2015 ja sen jälkeen tehtäviin kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksiin ja kustannuslaskelmiin. Viestintämarkkinalaki kumottiin 1. päivänä tammikuuta 2015 tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon myötä. Samalla kumoutui 18. päivänä joulukuuta 2009 annettu n määräys 55 A/2009 M. Määräyksen siirtymäsäännös perustuu tietoyhteiskuntakaaren siirtymäsäännökseen (352 :n 3 mom). Siirtymäsäännöksen tarkoituksena on, että määräystä voidaan soveltaa tietoyhteiskuntakaaren siirtymäsäännöksen edellyttämällä tavalla myös viestintämarkkinalain 18 :n mukaisella huomattavan markkinavoiman päätöksellä asetettujen hinnoitteluvelvoitteiden valvonnassa, kunnes on ensimmäistä kertaa tehnyt tietoyhteiskuntakaaren 52 :n mukaisen päätöksen huomattavasta markkinavoimasta ja sen seurauksena asettanut teleyrityksille tietoyhteiskuntakaaren mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. 9 Tiedonsaanti ja julkaiseminen Pykälä sisältää vakiotiedot siitä, mistä määräys on saatavissa. C-OSA Lainsäädäntö 1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 1.1 Suomen lainsäädäntö voi tietoyhteiskuntakaaren 53 :n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan markkinavoiman teleyritykselle velvollisuuden käyttää

10 MPS 55 9 (10) tietoyhteiskuntakaaren 74 :n mukaista kustannuslaskentajärjestelmää, jos se on tarpeen yritykselle asetetun hinnoitteluvelvollisuuden valvomiseksi. Tietoyhteiskuntakaaren 74 :n 2 momentin mukaan teleyritys saa itse valita käyttämänsä kustannuslaskentajärjestelmän. Teleyrityksen on laadittava kustannuslaskentajärjestelmästä lle kuvaus, josta käyvät ilmi vähintään kustannusten pääluokat ja ne säännöt, joiden mukaan kustannukset kohdennetaan. Tietoyhteiskuntakaaren 74 :n 3 momentin mukaan voi antaa tarkempia määräyksiä kustannuslaskentajärjestelmän avulla kerättävistä tiedoista sekä kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta. Määräykset voivat koskea kustannuslaskentajärjestelmän ja hinnoittelun välisen yhteyden osoittamisessa välttämättömiä tietoja, kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältöä ja muotoa sekä kuvauksen toimittamista lle. 1.2 EU-lainsäädäntö Merkityksellisiä markkinoita määrittäessään ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla. 2 Muut asiaan liittyvät säännökset 2.1 Huomattavan markkinavoiman sääntely Tietoyhteiskuntakaaren 52 :n mukaan n on kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista säännöllisin väliajoin markkina-analyysi. n on päätöksellään määrättävä teleyritys huomattavan markkinavoiman yritykseksi, jos teleyrityksellä havaitaan markkina-analyysin perusteella olevan tietyillä markkinoilla yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä. [4] Velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää voidaan asettaa tietoyhteiskuntakaaren 53 :n mukaisella päätöksellä, joka koskee huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavia velvollisuuksia tukkumarkkinoilla. n on päätöksellään asetettava huomattavan markkinavoiman yritykselle velvoitteita, jos ne ovat tarpeen kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi kyseisillä merkityksellisillä markkinoilla. 2.2 Kustannuslaskentajärjestelmän valvonta Tietoyhteiskuntakaaren 75 koskee kustannuslaskentajärjestelmän valvontaa. Teleyrityksen tulee valita tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu hyväksytty ja riippumaton tilintarkastaja tarkastamaan teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä.

11 MPS (10) Viiteluettelo Tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus, joka on toimitettava lle yrityksen tilikauden päättymistä seuraavan elokuun loppuun mennessä. n määräyksessä 56 B/2015 M annetaan tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja ja aineistoa tilintarkastajan kertomuksen tulee sisältää. [1] Tietoyhteiskuntakaari [xxx/xxxx] ajantasainen versio: http: [2] Viestintämarkkinalaki (393/2003) ajantasainen versio: [3] Komission suositus sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla (2007/879/EY) PDF Komission uusi suositus sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla (2014/710/EU): [4] Huomattavan markkinavoiman sääntely /huomattavanmarkkinavoimanhmvsaantely.html

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut Viestintävirasto 1 (10) VIESTINTÄVIRASTON TELEYRITYSTEN KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMISTÄ JA JÄR- JESTELMIEN KUVAUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (55 A/2009 M) PERUSTELUMUIS- TIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut

Viestintävirasto 1 (10) Viestintämarkkinat ja -palvelut Viestintävirasto 1 (10) VIESTINTÄVIRASTON TELEYRITYSTEN KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMISTÄ JA JÄR- JESTELMIEN KUVAUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (55 A/2009 M) PERUSTELUMUIS- TIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 17.12.2013 1475/962/2013 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2013 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (7) Dnro: 18.12.2014 1509/962/2014 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2014 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (32) Luonnos Dnro: 630/962/2014 10.10.2014 DNA Oy PL 10 01044 DNA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee DNA Oy Asetettavat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Elisa Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen

Elisa Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (14) LIITE 2 10.8.2015 Elisa Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on 10.8.2015 antamassaan huomattavan markkinavoiman päätöksessä

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2016 507/912/2016 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

DNA Oy:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

DNA Oy:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (15) LIITE 2 10.8.2015 DNA Oy:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on 10.8.2015 antamassaan huomattavan markkinavoiman päätöksessä asettanut

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (9) 18.12.2015 Dnro: 1314/962/2015 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien käytöstä vuonna 2015 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (16) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut Elisa

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (33) Luonnos Dnro: 10.10.2014 636/961/2014 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Elisa Oyj Asetettavat

Lisätiedot

Hintatason viranomaisvalvonta

Hintatason viranomaisvalvonta Hintatason viranomaisvalvonta Esimerkkeinä jäljempänä viestintämarkkinat ja energiamarkkinat Sääntely perustuu EY-direktiiveihin Luonteeltaan väliaikaista, kunnes saavutetaan toimiva kilpailu Luonnollisen

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 Kertomus 1 (6) Dnro: 17.12.2015 622/912/2015 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi

Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi Muistio 1 (7) Dnro: 30.9.2013 548/962/2013 Menetelmä tilaajayhteyksien kustannussuuntautuneen hinnan määrittämiseksi Johdanto Vakiokomponenttimenetelmä Viestintävirasto antoi 3.12.2013 AinaCom Oy:lle,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien

Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien 1 (9) 21.12.2016 Dnro: 1251/962/2016 Viestintäviraston kertomus teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien noudattamisesta vuonna 2016 Hinnoittelua ja hinnoittelun valvontaa koskevat säännökset Viestintäviraston

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Päätös 1 (32) Luonnos Dnro: 10.10.2014 630/962/2014 Lounea Oy Tehdaskatu 6 24100 Salo Päätösluonnos enimmäishinnoista kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla Teleyritys, jota päätös koskee Lounea Oy

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (53) Dnro: 29.4.2015 118/962/2015 Elisa Oyj PL 1 00061 ELISA Elisa Oyj:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee 2 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto katsoo, että Elisa

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen

TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (14) LIITE 2 10.8.2015 TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen palvelun enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on 10.8.2015 antamassaan huomattavan markkinavoiman

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen MPS 69/2014 M 1 (14) Määräyksen 69/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja maksutelevisiopalveluja koskevista ilmoituksista MPS 69/2014

Lisätiedot

DNA Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu

DNA Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu Päätös 1 (47) Dnro: 29.4.2015 39/962/2015 DNA Oy PL 10 01044 DNA DNA Oy:n tilaajayhteystuotteiden hinnoittelu 1 Yritys, jota päätös koskee DNA Oy 2 Toimenpidepyynnön tekijä 3 Päätös Elisa Oyj Viestintävirasto

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA X.X.2007 MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53/2007 Viestintävirasto 53 1 (5) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (17) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Viestintävirasto on huomattavan markkinavoiman päätöksessään asettanut DNA

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen

Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen Liite 1 (16) Luonnos LIITE 2 15.1.2015 Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen enimmäishinnan määrittäminen 1. Asiaan sovellettavat säännökset 1.1 Kansalliset säännökset Viestintävirasto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi

Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 1 (13) Matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelun arviointi Muistio 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HINNOITTELUN ARVIOINTIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET... 3 2.1 Kansalliset säännökset...

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1705/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 34 (Kangasniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Mia Salonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuntamarkkinat kkv.

Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Mia Salonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuntamarkkinat kkv. Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa Tutkimuspäällikkö Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kuntamarkkinat Lainsäädäntötausta lyhyesti Kilpailulain 4 a luku (30 a ) Kilpailua estävä tai vääristävä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen Metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista MPS 38 MPS 38 1 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus Tietoja tuotetaan... 1. Viestintävirastolle 2. viestintäpalvelujen käyttäjille 3. muihin

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1830/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 23 (Nakkila) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys Kumottu 20.11.2014 1 (7) määräyksellä VK/1078/00.01/2014 11.1.2011 Dnro VK 529/03/2010 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(6) 21.10.2003 Dnro 278/03/v447/531/2003 Tilivirastot KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot