KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 10:09-12:08 PAIKKA Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 77 Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa (Kainuun POSKI II) 78 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta Kainuun maakunta -kuntayhtymän Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen kokonaistyöaika- ja palkkauskokeilu I koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä täydentävä paikallinen virka- ja työehtosopimus 81 Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus 82 Toistaiseksi voimassa olevan ammatillisen kuntoutusohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 83 Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 84 Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 85 Kahden (2) toistaiseksi voimassa olevan lääkärin vakanssin perustaminen alkaen 86 Nuorten perustason mielenterveyspalvelujen tuottaminen ja kolmen (3) toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen 87 Koulupsykologisen työn käynnistäminen ja kuuden (6) koulupsykologin toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 88 Yhden toistaiseksi voimassa olevan kodinhoitajan vakanssin perustaminen Yhden toistaiseksi voimassa olevan sosiaaliohjaajan

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 90 Kolmen toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen sosiaaliohjaajan vakanssin perustaminen Toimeentulotukisihteerin viran perustaminen alkaen 92 Toistaiseksi voimassa olevien 30 työsopimussuhteisen ja yhden virkasuhteisen vakanssin perustaminen 93 Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen 94 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen alkaen 95 Toistaiseksi voimassa olevien kahden työsopimussuhteisen sairaanhoitajan ja 0,5 osastosihteerin vakanssin perustaminen alkaen

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 10:09-12:08 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Jokelainen Alpo 10:09-12:08 puheenjohtaja Kinnunen Anneli 10:09-12:08 II varapuheenjohtaja Haataja Minna 10:09-12:08 jäsen Huttu Lauri 10:09-12:08 jäsen Kemppainen Tapani 10:09-12:08 jäsen Krogerus Timo 10:09-12:08 jäsen Lukkari Anne 10:09-12:08 jäsen Okkonen Arto 10:09-12:08 jäsen Seppänen Juhani 10:09-12:08 jäsen Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa 10:09-12:08 Vaalan kunnan edustaja Ei osallistunut käsittelyyn Oikarinen Markku 10:09-12:08 varajäsen Poissa Piirainen Raimo I varapuheenjohtaja Sarparanta Tiina jäsen Rantakurtakko Maarit varajäsen Muut osallistujat Säkkinen Timo 10:09-12:08 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 10:09-12:08 mv:n I vpj Juntunen Hannu 10:09-12:08 mv:n II vpj Yliniemi Kalevi 10:09-12:08 sihteeri Pääkkönen Tuomo 10:09-12:08 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 10:09-10:15 kehittämisjohtaja Poistui 78 käsittelyn jälkeen Tuominen Anssi 10:09-12:08 koulutustoimialajo htaja Hämäläinen Markku 10:09-11:24 henkilöstöjohtaja Poistui 81 käsittelyn jälkeen Antila Artti 10:09-10:48 johtava rehtori Poistui 80 käsittelyn jälkeen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 75-95

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, Kajaani perjantaina klo 8-15

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 75 Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus totesi kokouksen olevan sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Maakuntahallitus myönsi läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 76 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anne Lukkari ja Raimo Piirainen. Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkasta jiksi Anne Lukkarin ja Markku Oikarisen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa (Kainuun POSKI II) 296/81/2010 MH 77 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilö nään Antti Toivanen. Hankkeen tavoitteena on selvittää Kainuun maakunnan alueella nykyinen kiviainesten tarve sekä ennustaa tulevaa ainestarvetta (kiviaineskulutusennuste). Inventoinnin tarkoituksena on kartoittaa maakuntakaavaa ja muuta suunnittelua sekä erilaisia rakentamishankkeita varten kalliokohteet, joista voidaan tehdä kalliomursketta, sekä maa-ainesten ottokohteet, joita voidaan hyödyntää sellaisenaan tai lähes sellaisenaan ottaen huomioon myös luonnon- ja kulttuuriympäristö. Kalliokohteista arvioidaan niiden laatu, joka suurimmaksi osaksi perustuu kivilajin tunnettuihin ja koettuihin ominaisuuksiin sekä lisäksi tehtäviin laboratorioanalyyseihin. Kalliokohteet arvioidaan tarpeellisen luotettavasti käyttökohteita ajatellen. Kiviaineksista inventoidaan myös pohjavedenpinnan alapuoliset kohteet ensisijaisesti Kajaanissa, Paltamossa ja Sotkamossa. Maa-ainestietokannan hiekka- ja soramuodostumien lisäksi tarkastellaan lähinnä II- ja III- luokan pohjavesialueilla sekä pohjavesiluokituksesta poistetuilla alueilla olevia pohjavedenpinnan alapuolisia kiviaineksia. Hankkeessa käytettävät pohjatiedot kootaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta GTK:n ja Kainuun ELY-keskuksen aineistoista, joiden perusteella valitaan potentiaalisimmat esiintymät jatkotutkimuksiin. Kainuun Etu Oy selvittää maakunnan alueella olevat luonnonkiviainesta korvaavien ainesten määrän ja suuntaa-antavasti niiden laadun. Kiviainesten kulutusennuste (kulutusarvio) laaditaan tekemällä kyselyjä eri toimialoille kuten teiden rakennus, rautatiet, kunnat. Ennuste laaditaan Kainuun Etu Oy:n toimesta. Maastotutkimuksista vastaa Geologian tutkimuskeskus. Maastokartoitukset pitävät sisällään tutkimusalueiden nykytilanteen tarkastuksen, teknisten maastotöiden tarkemman suunnittelun sekä mm. leikkaushavainnoinnin. Kaikki havainnot kirjataan tarkasti ylös sijaintitietoineen, valokuvataan ja hyödynnetään muodostuman maa-ainesten laatu- ja määrälaskelmissa. Kallionäytteenotto ja kiviainestestit tehdään räjäyttämällä kiintokalliosta noin 100 kg edustavaa kalliokiviaineksesta, joka murskataan ja seulotaan testinäytteiksi. Koekuoppia

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntajohtajan ehdotus: kaivinkoneella tehdään siihen soveltuvilla, erikseen sovittavilla alueilla. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on hakemuksen mukaan ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan EAKR ja valtion vastinrahaa yhteensä Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin eh doin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle 70 %, kuitenkin enintään TL 3 EAKR ja valtion vastinrahaa jäljempänä ole van rahoitussuunnitelman osana. Hanke on EAKR -ohjelman mu kainen ja toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 5.2 Luonnon ympäristö. Vuosien 2011 ja 2012 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen rahoituspäätökset hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma ( ) vuodelle 2010: Enintään 2010 % EAKR ,0 Valtio ,0 Kuntarahoitus, hakija ,3 Kuntarahoitus, Kainuun maakunta -kuntayhtymä/alueidenkäyttö ,7 Muu julkinen rahoitus, GTK ja ELY-keskus ,0 Yhteensä ,0 Hankkeelle hyväksyttävät kulut ( ): Yhteensä Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus: Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä EAKR ja valtion rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään suunnittelija Martti Juntunen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi. Hannu Juntunen poistui kokouksesta jäävinä (yhteisöjääviys) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 141/81/813/ /91/911/ /10/101/2010 MH 78 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen - päätökset: :t 23-26, 7-8 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t Jäsenten nimeäminen alueellisen liikenneturvallisuustyön koordinointi -työryhmään ( 7) - Edustajien nimeäminen Kainuun ELY:n neuvottelukuntaan ( 8) - Edustajien nimeäminen Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani -esiselvityksen laatimista varten asetettaviin ohjausryhmään ja työryhmään ( 9) Vs. maakuntajohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t 9-10, 1-2 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaika vapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstö koulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t Täyttölupatyöryhmän mukaiset päätökset Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t , ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Talousjohtaja Asta Tolonen - päätökset: :t 6-7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Kehittämisjohtaja Jorma Teittinen - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Aluekehitysjohtaja Juhani Kärkkäinen - päätökset: :t 11-18, 2-3 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen - päätökset: :t 11-14, 5-8 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen - päätökset: :t 10-17, 4-6, 8-15, 1 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen - päätökset: 5 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki - päätökset: :t 6, 3-6 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikava paa-, virkavapaa-, virantoimitusmatka- ja henkilöstökoulutuspäätök siä Muut päätökset: 1 - Matka-avustus NMKY:lle Kiovan 2010 EM-kisoja varten Ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen - päätökset: :t 18-28, 8, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Sairaalainsinööri Pentti Keränen - päätökset: :t 37-50, 31, 3 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Laskentapäällikkö Irma Kärnä - päätökset: :t 7-11, 2-4 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Hankintapäällikkö Laila Härkönen - päätökset :t 19-20, 7-9, 2 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Tietohallintojohtaja Riitta Remsu - päätökset: :t 22-28, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Muut päätökset: :3 - Hankintapäätös: Efecte -tietojärjestelmän versiopäivitys Toimistopäällikkö Anja Martiskainen - päätökset: :t 11, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Arkistopäällikkö Hilkka Karivuo - päätökset: :t 2, 3 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Työhyvinvointipäällikkö Marko Klemetti Muut päätökset: 1 - Henkilökuntaetuisuuspäätös Laskentasihteeri Pirjo Heikkinen - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Laskentasihteeri Raisa Heikkinen - päätökset: :t 18-25, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Rahoitussihteeri Liisa Moilanen - päätökset: :t 3-4, 6 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo Heikkinen - päätökset: :t 5, 9-11 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, virantoimitusmatka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Maija Rusanen - päätökset :t 10, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö - päätökset: :t 13-17, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslias sa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahallituksen kokouksessa.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Lausunnot: 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet Sotkamon kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Vuokatin yleiskaavan muutoksen kaavaluonnoksesta ja Vuokatinvaara, Emäntäkoulun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnosta: "Yleiskaavaluonnos Sotkamon kunta on pyytänyt maakunta -kuntayhtymältä lausuntoa Vuoka tin yleiskaavan muutoksesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia entisen Emäntäkoulun alueen maan käyttöä yleiskaavalli sista lähtökohdis ta. Yleiskaavaselostuksen kohtaa 1.1 Suunnittelutilanne alakohtaa Maakunta kaava esitetään täydennettäväksi seuraavasti: Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M) esitetään otettavaksi yleiskaa vaselostukseen katta vammin selkeyden vuoksi: "Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tar koi tettuja alueita. Kainuun maakuntakaavassa on annettu pääasiassa maa- ja metsä talouskäyttöön tarkoitet tuja alueita koskeva suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttö tarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muut tamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana mui hin tarkoituk siin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, tur vetuotan toon, maa- ja kiviai nesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja lo ma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ul koiluun ja retkei lyyn. Alueille voidaan pe rustaa yksityisiä suo jelu alueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäi siä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoi min tojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaes sa on tuettava metsätalous alueiden yhtenäi syyttä ja toimi vuutta. Kainuun maakuntakaavan alueesta on pääosa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettua aluetta (M). Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuille alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita ja erityisestä syystä voi daan osoittaa muuta elinkeinotoimintaa palvelevaa maankäyt töä. Elinkei notoiminnan sijoittumisella on kuitenkin ensisijaisesti pyrit tävä tu kemaan olemassa olevaa alue- ja yhdyskuntarakennetta. Mah dolliset uudet tur peen ja maa- tai kiviai nesten ottamisalueet voivat si joittua maa- ja metsä talousalueelle. Kainuun maakuntakaavas sa ei ole osoitettu pel toalueita aluevarauksena, mutta maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoite tuille alueille on annettu ylei nen maakunta kaava määräys, jonka tarkoi tuksena on turva ta hy vien ja yhtenäisten pelto- ja metsätalousalueiden säilyminen maa- ja met sätalouskäy tössä. Maa- ja metsätalousvaltaisille alueille on osoitettu päällekkäismerkintänä kehittämisvyöhyk keitä sekä maiseman, luonnon ja kult tuuri ympäris tön vaalimisen kannalta tärkeitä osa-aluei ta. Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetulla alueella maankäyttöä oh jaa eri tyislainsäädäntö, kuten maa-aineslaki, kaivoslaki, ympäristön suojelulaki, luonnonsuojelulaki, metsälaki ja po ronhoitolaki. Maakun takaa-

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ vassa osoite tuilla maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla metsien käyttöä ohjaa metsälaki (1093/1996). Metsälain ta voitteena on edistää met sien ta loudellisesti, ekologisesti ja sosiaali sesti kestävää hoi toa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestäväs ti hyvän tuoton samal la kun niiden biologinen monimuotoisuus säi ly tetään metsälaissa mai nittujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja muiden arvokkaiden luon to kohteiden säilyttämisellä. Matkailu alueilla ja niiden lähialueilla metsien hoidossa ja käytössä tulee ot taa huomi oon matkailun tarpeet." Matkailun vetovoima-alue -merkintä (mv) esitetään otettavaksi yleiskaa vaselostukseen kat tavammin selkeyden vuoksi: "Matkailun vetovoimamerkinnällä mv on osoitettu maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin si sältyvät matkailukeskusten alueet ja nii hin liittyvät virkistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkis tystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus. Kainuun maakuntakaavassa matkailun ve to voi ma-alueiksi on merkitty Oulujärvi ympäristöineen, Kajaani-Sotkamo Nuasjärven alue Hossan matkailukeskuksen alue sekä Puolangan ja Hy rynsalmen Paljak ka-ukkohallan matkailualu eet ympäristöineen. Maa kun takaavassa osoitettuja matkailun vetovoima-alueita täydentävät alu een ul ko puoliset kohteet ja palvelut. Matkailun vetovoima-alueina osoitetaan matkailu- tai virkistysalueita, joi hin kohdistuu maa kunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöl lisiä ke hittämistarpeita. Alueen vetovoima rakentuu monipuolisten mat kailukes kusten lisäksi vetovoimaiseen luonnon- ja kulttuuriympä ristöön. Matkailun kehittämisessä vetovoima-alueilla tulee edistää suojelualue verkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyö dyntämistä. Met sien käytössä tulee ottaa huomioon matkailuelinkeino matkailukohteiden lähialueilla. Kainuun maakuntakaavassa periaatteena on keskittyä olemassa olevien matkailukeskusten kehittämiseen. Matkailukeskusten ja -alueiden ver kot tumista tulee kehittää niin, että muodos tuu toimivia palvelukokonai suuk sia." Kaupunkikehittämisen kohdealue -kehittämismerkintä (kk) esitetään otetta vaksi yleiskaava selostukseen kattavammin selkeyden vuoksi: "Kehittämismerkinnällä kk osoitetaan Kainuun maakuntakeskuksena yh tei sesti kehitettäviä Kajaanin ja Sotkamon keskustaajamien aluet ta. Kum mankin keskustaajaman omiin vahvuuk siin perustuen ja pal velutarjonnal taan toinen toistaan täydentäen pyritään kehittämään vah va maakunta keskus. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimin taan elinkei no-toiminnan, liiken teen ja alueidenkäytön suunnittelussa sekä hankkei den yhteensovit tamisessa. Kainuun maakuntakaavassa on annettu kaupunkikehittämisen kohde alu een kk maankäyttö luokkaa koskeva suunnittelumääräys: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena. Aluetta tulee kehittää val takun nallisesti vetovoi maiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja kau punkikuvaltaan korkeatasoiseksi osaamisen, yri tystoiminnan, kau pallisten palvelujen sekä matkailu- ja vapaa-aikapalvelujen alueek si. Alu een

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ ke hittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen ja jouk koliikenteen edistämi seen. Vesiliikennettä varten tu lee varata riittävästi laituri- ja rantautumispaikkoja. Kajaani-Sotkamo -yhteistyöalue muodostuu Kajaanin kaupungin ja Sot ka mon keskustaaja mien sekä Vuokatin alueesta. Kuntien yhteistyöllä tulisi kehittää alueelle yhteiset suunnittelu periaatteet alueen vetovoiman lisäämi seksi. Yhdyskuntarakennetta pyritään eheyttä mään ha janaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusien asuin alueiden suunnittelussa erityistä huo miota kiinnitetään liikenneme lun ja Kainuun prikaatin lisään tyvän helikopte ritoiminnan ai heutta man lentomelun asettamiin rajoituk siin. Uudet asuin ja työpaik ka-alueet pyritään pe rustamaan kevyen lii kenteen ja joukkoliiken teen kehittämisen kannalta edullisille alueille. Vä hittäiskaupan suur yksiköt sijoitetaan taajamarakennetta tukemaan kes kustatoimintojen alu eelle. Ka jaanin ja Sotkamon välisen veneilyliiken teen kehittymi nen turvataan varaamalla riit tävästi laituri- ja rantautumis paikkoja reitin päätepisteisiin sekä matkailun kannalta vetovoi maisiin kohtei siin." Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallises ti ar vo kas alue esitetään otettavaksi yleiskaavaselostukseen kattavammin sel keyden vuoksi: "Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisemakokonai suudet. Valtioneuvos ton tekemän periaatepäätöksen mukaan Kainuussa on seitsemän valtakunnalli sesti arvokasta mai sema-aluetta: Vaalan Säräisniemi ja Manamansalo, Paltamon Me lalahti-vaarankylä, Ka jaanin Paltaniemi, Puolangan Joukokylä-Kem pasvaara sekä Sotka mon Naapurivaara ja Vuokatti. Kainuun maakuntakaavassa on annettu valtakunnallisesti ja maakunnal lisesti arvokkaita mai sema-alueita koskeva suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon maise ma-alueiden koko naisuudet ja ominaispiirteet sekä turvata merkittävien maisemallisten arvojen säilyminen. Maisema-alueiden suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on maisemal listen arvojen turvaa minen. Maisema-alueista ei aiheudu omistajaa sito via maankäytön rajoituksia, vaan alueilla tarvittava uusi rakentaminen sopeu tetaan ympäristöönsä suunnittelun keinoin." Maakuntakaava-aluetta koskevista yleismääräyksistä esitetään lisättä väksi yleiskaavaselos tukseen liikenneturvallisuutta ja liito-oravien esiin tymis paikkoja koskevat kaavamääräykset: "LIIKENNETURVALLISUUS Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyt töä kos kevassa suunnitte lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota lii ken neturvalli suuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenne ym pä ristön saavutta miseen. LIITO-ORAVAN ESIINTYMISPAIKAT

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yleinen suojelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien käsitte lyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja nii tä suojaavien puiden sekä liikkumi sen kannalta riittävän puuston säilymi nen." Valtioneuvosto jätti vahvistamatta Kainuun maakuntakaavassa Vuokattiin osoitetun yhdys kunta-rakenteen laajenemissuunta -merkin nän. Vahvistus päätöksessään VN totesi, että mat kailukeskusko konaisuuden kannalta ta voitteelliseksi katsotun yhdyskuntaraken teen laajene missuunnan osoitta minen Vuokatin valtakunnallisesti ar vokkaalle maisema-alueelle ei perus tu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n tarkoittamalla tavalla riittäviin selvityk siin, sillä yhdys kuntara kenteen laajenemisen vaikutuksia erityisesti maise ma-arvoihin ei ole kaavassa selvi tetty. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä Päätös pe rustuu maisema-aluetyöryhmän mie tintöön 66/1992 ja siitä käytyyn lausun tokierrokseen. Päätöksen esittely muistiossa todetaan mm., että: "Maisema-alueiden maankäytön suunnittelu on keskeinen väline turvat taessa kulttuurimai semaan liittyvät arvot. Periaatepäätöksestä ei aiheu du omistajaa sitovia maankäytön rajoituk sia. Alueilla tarvittava uusi ra kentami nen sopeutetaan ympäristöönsä suunnittelun kei noin". "Maisema-alueiden yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun tärkein väli ne on yleiskaava. Yleiskaavojen tulee perustua riittäviin alueen his toriaa, luontoa, rakennuskantaa ja maise maa koskeviin selvityksiin". Kainuun maakunta -kuntayhtymä katsoo, että Vuokatin yleiskaavan muu toksessa ja rakenta misen ohjaamisessa maakuntakaavassa osoitetulle valtakunnallisesti arvokkaalle maise ma-alueelle on kysy mys hyväksyttä västä eroavuudesta voimassa olevasta Kainuun maa kun takaavasta, mi käli kaavaselostuksessa esitetään riittävät perus teet yleiskaavaratkaisulle. Kaavaselostuksesta tulee käydä il mi pe rusteet rakentamisalueen valinnal le osana yhdys kuntaraken netta se kä riittävä selvitys siitä, että laadittava yleiskaava ei vaaran na maa kunta kaavassa osoitettua ratkaisua valtakun nallisesti arvok kaista maisema-alueista. Kainuun ELY -keskus on tässä yhteydes sä toimi valtainen viranomaistaho arvioimaan esitettävien perus tei den ja selvi tysten riittävyyttä. Suunnittelualueen kuuluminen osaksi valtakunnallisesti arvokasta maise ma-aluetta esitetään osoitettavaksi alueiden erityisominai suuksia ilmaise valla kaavamerkinnällä (ma) ja siihen liit tyvällä kaa vamääräyksellä. Yleis kaavamääräyksellä tulisi ohjata yksityiskohtai sempaa suunnittelua siten, että rakentamisessa otetaan huomioon alueen sijainti osana valtakunnalli sesti arvokasta maisema-aluetta. Yleiskaavan jatkovalmistelussa tulee esittää kaavaratkaisun perus teet se kä riittävä selvitys kaavan toteuttamisen vaikutuksista valta kunnallisesti arvokkaan maisema-alueen säilymi seen. Kaavaselos tusta tulee lisäksi täy dentää yleiskaavan suhdetta voimassa olevaan Kai nuun maakuntakaa vaan käsittelevällä osalla, sillä maakuntakaa van keskeis ten periaatteiden toteutuminen koskien mm. yhdyskunta rakenteen eheyttä ja kulttuuriympä ristön vaalimista ovat edellytykse nä myös silloin, kun maa-

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ kuntakaavasta poiketaan jostakin perustel lusta syystä. Vuokatin alueen kehittämisessä on tärkeää yleisen virkistyskäytön tarpei den turvaaminen esimerkiksi erilaisten ulkoilu- ym. reitistöjen suunnittelun avulla ja niiden osoittamisella yleis- ja asemakaavoituk sessa. Laadittavana olevassa yleiskaavaluonnoksessa yleisen vir kistys käytön tarpeet on otettu asianmukaisesti huomioon. Yleiskaavan toteuttaminen vaiheittain on kuntateknisten verkostojen ja ka tuverkon toteutta miskustannusten vuoksi tarkoituksenmukais ta. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa yleiskaa valuonnokseen. Asemakaavaluonnos Sotkamon kunta on pyytänyt maakunta -kuntayhtymältä lausuntoa Vuoka tinvaaran, Emäntä koulun asemakaavan muutoksesta ja laa jennuksesta. Asemakaavaluonnos tarkentaa Vuo katin yleiskaavan luonnoksessa osoi tettua Emäntäkoulun alueen maankäyttöä. Kaa vamuu toksen ja -laajennuk sen tarkoituksena on selvittää pientalora kentamisen edellytyksiä, matkai lurakentamisen ja matkailua palve levien toimintojen sijoittumista suunnit telualueella sekä Emäntäkou lun rakennusten, pihapiirin ja peltoaukeiden tulevaa maankäyttöä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä viittaa maakuntakaavoitusta ja val takunnallisesti arvokasta maisema-aluetta käsittäviltä osin em. yleis kaavaluonnosta koskevaan lausuntoon. Suunnittelualueen kuuluminen osaksi valtakunnallisesti arvokasta maise ma-aluetta esitetään osoitettavaksi alueiden erityisominai suuksia ilmaise valla kaavamerkinnällä (ma) ja siihen liit tyvällä kaa vamääräyksellä. Rakentamistapaa ja maankäytön yksityiskohtaisempaa suunnittelua kos kevin ohjein tulee turvata alueen erityisominaisuuksien säilymi nen osana valtakunnallisesti arvokasta maise ma-aluetta. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa asema kaavaluonnokseen. 2) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon opetusministeriölle koskien lausuntopyyntöä selontekoehdotuksesta, Kulttuuri - tulevaisuuden voima: "Selonteon perustana on seuraavalla tavalla määritelty kulttuurin käsite: "Taide ja kulttuuri ovat inhimillisen olemassaolon itseisarvoisia ja välttämättömiä perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Taide ja kulttuuri vaikuttavat suoraan ja sovelluksina yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja taloudelliseen toimintaan." Ministeri Stefan Wallin asetti esipuheen mukaan toimikunnan tehtäväksi kuvata ja arvioida mm. kulttuurin tilaa ja sen haasteita, kulttuurin yhteiskunnallista ja alueellista merkitystä, kulttuurin merkitystä ihmisen tasapainoiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille sekä ikä- ja väestöryhmille, alueiden ja paikallistason kulttuuritoimen tilaa eri ikä- ja väes-

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ töryhmien tasa-arvoisten mahdollisuuksien kannalta. Selontekoehdotuksen johtopäätös on, että kulttuurin yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, ihmisten hyvinvoinnille ja kulttuuritoimialojen taloudelle syntyy edellytyksen kolmesta voimatekijästä eli kestävästä kulttuurista, kulttuurisesta moninaisuudesta ja luovuudesta. Johtopäätös on raportissa hyvin perus teltu. Alueellinen näkökulma puuttuu Selonteon taustaselvityksestä ja varsinaisesta selontekoehdotuksesta puuttuu vielä alueellisen tilanteen kuvaus ja arviointi. Koska "taide ja kulttuuri ovat inhimillisen olemassaolon perusasioita" ja koska selonteon aikajänne kulttuurin peruslinjojen ja rakenteellisten muutostarpeiden pohdinnassa ulottuu kauas, vuoteen 2035 asti, tulee kansalaisten tasa-arvon ja yh denvertaisuuden takia tehdä tarkasteluja, johtopäätöksiä ja linjauksia myös alueellisesti. Miten taiteen ja kulttuurin saatavuus ja luovan toimin nan vahvistuminen turvataan myös harvaa asutuissa maamme osissa, pitkien välimatkojen Pohjois- ja Itä-Suomessa? Alueellisen tasa-arvon pyrkimys ei näy raportissa edes "Kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden eettisten arvojen pohdinnassa". Kulttuuripalvelujen saatavuus, saavutettavuus ja osallisuus mainitaan, mutta ei mainita,. koskeeko tämä eettinen arvo yhtälailla koko maata. Kulttuurin talous keskittyy vahvasti pääkaupunkiseudulle Tilastokeskuksen julkaiseman kulttuurin satelliittitilinpidon mukaan. Pääkau punkiseudulla kulttuurin ja joukkoviestinnän toimialojen arvonlisäys oli vuonna 2007 yli 2500 ja Kainuussa vain noin 300 asukasta kohti. Yli puolessa maakunnista arvonlisäys jää alle 500 /asukas. Sama näkyy kulttuuri alojen osuudessa alueen työllisistä. Kulttuurin talousmerkitys heijastaa nähdäksemme myös kansalaisten kulttuuripalvelujen saatavuutta. Esitämme. että Eduskunnalle annettavassa selonteossa alueellinen tasa-arvo kuu luu kulttuurin ja taiteen eettisiin arvoihin ja politiikkalinjaukset tehdään niin, että kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan koko maassa. Kuten raportissa todetaan: Luova pääoma on osa kansakunnan sosiaalista pää omaa sekä henkisen ja taloudellisen innovoinnin ydin, joka synnyttää uut ta ja vaikuttaa läpäisevästi kaikkiin yhteiskunnan toimintoi hin. Näem me, että kansakuntamme elää tulevaisuudessakin luonnonva rojen hy väksi käytöstä. Itä- ja Pohjois-Suomessakin tarvitaan kulttuuria ja luovuutta luonnonvarojen jalostamiseksi uusilla tavoilla. Taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelma on kannatettava. Sille on oltava myös rahoitus. Selontekoehdotus ehdottaa, että käynnistetään kokonaisvaltainen taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelma, joka edistää taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja positiivisia heijastusvaikutuksia ja sovellusmahdollisuuksia yhteiskunnan eri toiminnoissa. Näemme, että taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelmalla on mahdollista lisätä kansalaisten alueellista tasa-arvoa kulttuuripalveluissa. Taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelmaa tarvittaisiin jo tällä hetkellä, jos sen voimalla esi merkiksi olisi voitu estää lopettamasta vahvaa kulttuuri-

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ perintöä kantava ja juuri siksi tuloksiltaan niin hyvä Kajaanin opettajankoulutus. Kajaaniin opettajakoulutus on perustettu kolmantena yksikkönä Jyväskylän ja Rauman jälkeen 110 vuotta sitten. On käsittämätöntä, että täl laisessa kulttuuriperintöasiassa opetusministeri antaa uuden yliopistolain nojalla vallan Oulun yliopistolle. Samalla on tehty kyseenalainen vallan siirto Kai nuuta koskevassa aluepolitiikassa ja koulutuspolitiikassa. Taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelma ohjaa ilmeisesti myös alan rahoitusta. Taiteen ja kulttuurin aluepoliittista rahoitusta tarvitaan jatkossakin. Mm. alueteatterin, tanssin alueellisten keskusten, museoiden, tapahtumien, läänin taiteilijoiden työn ja taiteilijoiden taloudellisen tuen rahoitus tarvitaan. Li säksi tarvitaan kansallista, alueilla kohdennettavaa rahoitusta kehittä mishankkeille. Kansallinen digitaalinen kirjasto voi mainiosti hajauttaa vastuuta ja tehtäviä kulttuuriperinnön ja muiden kulttuuristen sisältöjen tallentamisessa Kainuussa Juminkeko ja sen yhteyteen perustettava Runonlauluakatemia tekee ja tukee kansalliseen vastuuseen kuuluvaa kalevalaisen ja paikallisen kansanperinteen tallennusta ja tutkimusta verkostoyhteistyössä maamme ja kansainvälisten musiikkikorkeakoulujen kanssa. Tätä ja vastaavia alueellisia tehtäviä tulee valtion tukea. Aluehallinnon roolia nostetaan kulttuuripolitiikassa - aivan oikein Raportissa todetaan, että "kulttuurin kuuluu ELYjen toimialaan ja että "maakuntaliittojen ja muiden alueellisten toimijoiden toiminnassa kulttuuri on vahvistamassa." Maakunnissa näiden viranomaisten yhteistoiminta kulttuuriasioissa on vasta muotoutumassa. Näemme, että kuntien kulttuuripalveluissa voidaan päästä työnjakoon ja erikoistumiseen tai yhteisiin virtuaalipalveluihin, kuten Kainuun pienten kuntien yläasteiden harvinaisten kielten opetuksessa. Tosin, ei Kainuunkaan tulevan maakuntahallinnon suunnittelussa ole vielä pohdittu yhteistyömahdollisuuksia kulttuuripalveluissa. Julkisen sektorin, kansalaistoiminnan ja yksityisen sektorin yhteispeli on tärkeää Julkisten sektorin tehtäväksi nähdään kulttuurisen moninaisuuden, kansalaisten kulttuuri- ja kirjastopalveluiden ja palvelurakenteen turvaaminen. Koska julkisen talouden kehitysnäkymät ovat haasteena, raportissa nähdään mahdolliseksi sekin, että julkista tukea voidaan kohdentaa myös liiketaloudellisin perustein ylläpidettyyn toimintaan. Tämä on nähty täällä Kainuussa ja muuallakin hedelmälliseksi mm. tapahtumien tukemisessa julkisin va roin. Tapahtumat synnyttävät kulttuurisen antinsa lisäksi aluetaloudelli sia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka palauttavat julkiselle sek torille sen myöntämät panokset. Toivomme, että lausunnossamme esittämämme asiat huomioidaan selonteon jatkovalmistelussa." 3) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja aluekehitysjohtaja Juhani Kärkkäinen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Pohjois-Savon liitolle koskien lausuntopyyntöä Pohjois-Savon maakuntaohjelman luonnosta:

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: "Pohjois-Savon maakuntaohjelman luonnos on rakenteeltaan ymmärrettävä ja sisällöltään kiitettävän tiivis. Kainuun maakuntaohjelma hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa syksyllä Molemmissa ohjelmissa on samoja painopisteitä ja linjauksia, joita voidaan toteuttaa myös yhteistyössä. Pohjois-Savon maakuntaohjelmaluonnoksessa Itä-Suomi yhteistyö on hyvin esillä kaikkia toimintalinjoja koskevana tavoitteena. Maakuntien yhteistyöhankkeita on mahdollista tukea mm. Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyysohjelmalla, esimerkkinä puutuotealan ja bioenergia-alan käynnissä olevat yhteistyöhankkeet. Metsä- ja energiasektorin lisäksi Kainuu on kiinnostunut maakuntien välisestä yhteistyöstä ainakin hyvinvointisektorilla ja matkailussa. Koulutusja innovaatiorakenteita voidaan kehittää mm. osaamiskeskittymien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä. Liikenteellisessä saavutettavuudessa Savon rata ja 5-tie ovat myös Kainuun pääyhteyksiä, joiden kehittämisessä maakuntien yhteistyötä tarvitaan. Tyydytyksellä panemme merkille, että maakuntaohjelman luonnoksessa on tavoitteena nopea junayhteys Kajaaniin." Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi sekä merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus

Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus Maakuntahallitus I 81 12.04.2010 Maakuntahallitus I 101 03.05.2010 Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus 59/32/321/2010 MH 81 Hallintojohtaja valitsi 8.3.2010

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 78 12.04.2010 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 141/81/813/2010 251/91/911/2010 239/10/101/2010 MH 78 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke Maakuntahallitus I 25 19.01.2009 Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke MH 25 MH3 8/21.1.2008 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Yhteistyötoimikunta 17.10.2012 AIKA 17.10.2012 Klo 09:00-10:20 PAIKKA Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 Yhteistyötoimikunta 18.08.2009 AIKA 18.08.2009 Klo 9:00-12:05 PAIKKA Kauppakatu 1 IV kerros kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä Yhtymähallitus 21 25.01.2012 Yhtymävaltuusto 6 29.02.2012 Yhtymähallitus 62 11.04.2012 Yhtymähallitus 97 15.05.2012 Yhtymävaltuusto 13 23.05.2012 Kuntayhtymän johtajan virka 18/01/01/2012 YhtHall 21 25.1.2012

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 3 11.01.2010 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 966/81/813/2009 933/81/813/2009 1041/81/813/2009 MH 3 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat: Kokouspöytäkirjat:

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Maakuntahallitus I 22.03.2010 AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, os. Koskikatu 3,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Yhteistyötoimikunta 16.12.2010 AIKA 16.12.2010 Klo 9:00-12:05 PAIKKA Kauppakatu 1, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä Yhtymähallitus 21 25.01.2012 Yhtymävaltuusto 6 29.02.2012 Yhtymähallitus 62 11.04.2012 Yhtymähallitus 97 15.05.2012 Yhtymävaltuusto 13 23.05.2012 Yhtymähallitus 143 23.08.2012 Kuntayhtymän johtajan virka/viran

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Yhteistyötoimikunta 17.03.2014. AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Yhteistyötoimikunta 17.03.2014. AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02 PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Yhteistyötoimikunta 17.03.2014 AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 83 04.06.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 280/10/101/2012, 302/11/111/2012 MH 83 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot