KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 10:09-12:08 PAIKKA Maakunnan kanslia, 2 krs. neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 77 Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa (Kainuun POSKI II) 78 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta Kainuun maakunta -kuntayhtymän Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen kokonaistyöaika- ja palkkauskokeilu I koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä täydentävä paikallinen virka- ja työehtosopimus 81 Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus 82 Toistaiseksi voimassa olevan ammatillisen kuntoutusohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 83 Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 84 Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 85 Kahden (2) toistaiseksi voimassa olevan lääkärin vakanssin perustaminen alkaen 86 Nuorten perustason mielenterveyspalvelujen tuottaminen ja kolmen (3) toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen 87 Koulupsykologisen työn käynnistäminen ja kuuden (6) koulupsykologin toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 88 Yhden toistaiseksi voimassa olevan kodinhoitajan vakanssin perustaminen Yhden toistaiseksi voimassa olevan sosiaaliohjaajan

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 90 Kolmen toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen sosiaaliohjaajan vakanssin perustaminen Toimeentulotukisihteerin viran perustaminen alkaen 92 Toistaiseksi voimassa olevien 30 työsopimussuhteisen ja yhden virkasuhteisen vakanssin perustaminen 93 Toistaiseksi voimassa olevan sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen 94 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen alkaen 95 Toistaiseksi voimassa olevien kahden työsopimussuhteisen sairaanhoitajan ja 0,5 osastosihteerin vakanssin perustaminen alkaen

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 10:09-12:08 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Jokelainen Alpo 10:09-12:08 puheenjohtaja Kinnunen Anneli 10:09-12:08 II varapuheenjohtaja Haataja Minna 10:09-12:08 jäsen Huttu Lauri 10:09-12:08 jäsen Kemppainen Tapani 10:09-12:08 jäsen Krogerus Timo 10:09-12:08 jäsen Lukkari Anne 10:09-12:08 jäsen Okkonen Arto 10:09-12:08 jäsen Seppänen Juhani 10:09-12:08 jäsen Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa 10:09-12:08 Vaalan kunnan edustaja Ei osallistunut käsittelyyn Oikarinen Markku 10:09-12:08 varajäsen Poissa Piirainen Raimo I varapuheenjohtaja Sarparanta Tiina jäsen Rantakurtakko Maarit varajäsen Muut osallistujat Säkkinen Timo 10:09-12:08 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 10:09-12:08 mv:n I vpj Juntunen Hannu 10:09-12:08 mv:n II vpj Yliniemi Kalevi 10:09-12:08 sihteeri Pääkkönen Tuomo 10:09-12:08 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 10:09-10:15 kehittämisjohtaja Poistui 78 käsittelyn jälkeen Tuominen Anssi 10:09-12:08 koulutustoimialajo htaja Hämäläinen Markku 10:09-11:24 henkilöstöjohtaja Poistui 81 käsittelyn jälkeen Antila Artti 10:09-10:48 johtava rehtori Poistui 80 käsittelyn jälkeen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 75-95

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, Kajaani perjantaina klo 8-15

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 75 Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus totesi kokouksen olevan sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Maakuntahallitus myönsi läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 76 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anne Lukkari ja Raimo Piirainen. Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkasta jiksi Anne Lukkarin ja Markku Oikarisen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa (Kainuun POSKI II) 296/81/2010 MH 77 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilö nään Antti Toivanen. Hankkeen tavoitteena on selvittää Kainuun maakunnan alueella nykyinen kiviainesten tarve sekä ennustaa tulevaa ainestarvetta (kiviaineskulutusennuste). Inventoinnin tarkoituksena on kartoittaa maakuntakaavaa ja muuta suunnittelua sekä erilaisia rakentamishankkeita varten kalliokohteet, joista voidaan tehdä kalliomursketta, sekä maa-ainesten ottokohteet, joita voidaan hyödyntää sellaisenaan tai lähes sellaisenaan ottaen huomioon myös luonnon- ja kulttuuriympäristö. Kalliokohteista arvioidaan niiden laatu, joka suurimmaksi osaksi perustuu kivilajin tunnettuihin ja koettuihin ominaisuuksiin sekä lisäksi tehtäviin laboratorioanalyyseihin. Kalliokohteet arvioidaan tarpeellisen luotettavasti käyttökohteita ajatellen. Kiviaineksista inventoidaan myös pohjavedenpinnan alapuoliset kohteet ensisijaisesti Kajaanissa, Paltamossa ja Sotkamossa. Maa-ainestietokannan hiekka- ja soramuodostumien lisäksi tarkastellaan lähinnä II- ja III- luokan pohjavesialueilla sekä pohjavesiluokituksesta poistetuilla alueilla olevia pohjavedenpinnan alapuolisia kiviaineksia. Hankkeessa käytettävät pohjatiedot kootaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta GTK:n ja Kainuun ELY-keskuksen aineistoista, joiden perusteella valitaan potentiaalisimmat esiintymät jatkotutkimuksiin. Kainuun Etu Oy selvittää maakunnan alueella olevat luonnonkiviainesta korvaavien ainesten määrän ja suuntaa-antavasti niiden laadun. Kiviainesten kulutusennuste (kulutusarvio) laaditaan tekemällä kyselyjä eri toimialoille kuten teiden rakennus, rautatiet, kunnat. Ennuste laaditaan Kainuun Etu Oy:n toimesta. Maastotutkimuksista vastaa Geologian tutkimuskeskus. Maastokartoitukset pitävät sisällään tutkimusalueiden nykytilanteen tarkastuksen, teknisten maastotöiden tarkemman suunnittelun sekä mm. leikkaushavainnoinnin. Kaikki havainnot kirjataan tarkasti ylös sijaintitietoineen, valokuvataan ja hyödynnetään muodostuman maa-ainesten laatu- ja määrälaskelmissa. Kallionäytteenotto ja kiviainestestit tehdään räjäyttämällä kiintokalliosta noin 100 kg edustavaa kalliokiviaineksesta, joka murskataan ja seulotaan testinäytteiksi. Koekuoppia

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntajohtajan ehdotus: kaivinkoneella tehdään siihen soveltuvilla, erikseen sovittavilla alueilla. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on hakemuksen mukaan ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan EAKR ja valtion vastinrahaa yhteensä Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin eh doin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle 70 %, kuitenkin enintään TL 3 EAKR ja valtion vastinrahaa jäljempänä ole van rahoitussuunnitelman osana. Hanke on EAKR -ohjelman mu kainen ja toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 5.2 Luonnon ympäristö. Vuosien 2011 ja 2012 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen rahoituspäätökset hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma ( ) vuodelle 2010: Enintään 2010 % EAKR ,0 Valtio ,0 Kuntarahoitus, hakija ,3 Kuntarahoitus, Kainuun maakunta -kuntayhtymä/alueidenkäyttö ,7 Muu julkinen rahoitus, GTK ja ELY-keskus ,0 Yhteensä ,0 Hankkeelle hyväksyttävät kulut ( ): Yhteensä Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus: Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä EAKR ja valtion rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään suunnittelija Martti Juntunen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi. Hannu Juntunen poistui kokouksesta jäävinä (yhteisöjääviys) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 141/81/813/ /91/911/ /10/101/2010 MH 78 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen - päätökset: :t 23-26, 7-8 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t Jäsenten nimeäminen alueellisen liikenneturvallisuustyön koordinointi -työryhmään ( 7) - Edustajien nimeäminen Kainuun ELY:n neuvottelukuntaan ( 8) - Edustajien nimeäminen Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani -esiselvityksen laatimista varten asetettaviin ohjausryhmään ja työryhmään ( 9) Vs. maakuntajohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t 9-10, 1-2 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaika vapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstö koulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t Täyttölupatyöryhmän mukaiset päätökset Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t , ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Talousjohtaja Asta Tolonen - päätökset: :t 6-7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Kehittämisjohtaja Jorma Teittinen - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Aluekehitysjohtaja Juhani Kärkkäinen - päätökset: :t 11-18, 2-3 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen - päätökset: :t 11-14, 5-8 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen - päätökset: :t 10-17, 4-6, 8-15, 1 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen - päätökset: 5 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki - päätökset: :t 6, 3-6 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikava paa-, virkavapaa-, virantoimitusmatka- ja henkilöstökoulutuspäätök siä Muut päätökset: 1 - Matka-avustus NMKY:lle Kiovan 2010 EM-kisoja varten Ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen - päätökset: :t 18-28, 8, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Sairaalainsinööri Pentti Keränen - päätökset: :t 37-50, 31, 3 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Laskentapäällikkö Irma Kärnä - päätökset: :t 7-11, 2-4 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Hankintapäällikkö Laila Härkönen - päätökset :t 19-20, 7-9, 2 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Tietohallintojohtaja Riitta Remsu - päätökset: :t 22-28, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Muut päätökset: :3 - Hankintapäätös: Efecte -tietojärjestelmän versiopäivitys Toimistopäällikkö Anja Martiskainen - päätökset: :t 11, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Arkistopäällikkö Hilkka Karivuo - päätökset: :t 2, 3 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Työhyvinvointipäällikkö Marko Klemetti Muut päätökset: 1 - Henkilökuntaetuisuuspäätös Laskentasihteeri Pirjo Heikkinen - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Laskentasihteeri Raisa Heikkinen - päätökset: :t 18-25, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Rahoitussihteeri Liisa Moilanen - päätökset: :t 3-4, 6 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo Heikkinen - päätökset: :t 5, 9-11 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, virantoimitusmatka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Maija Rusanen - päätökset :t 10, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö - päätökset: :t 13-17, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työaikavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoimitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslias sa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahallituksen kokouksessa.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Lausunnot: 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet Sotkamon kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Vuokatin yleiskaavan muutoksen kaavaluonnoksesta ja Vuokatinvaara, Emäntäkoulun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnosta: "Yleiskaavaluonnos Sotkamon kunta on pyytänyt maakunta -kuntayhtymältä lausuntoa Vuoka tin yleiskaavan muutoksesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia entisen Emäntäkoulun alueen maan käyttöä yleiskaavalli sista lähtökohdis ta. Yleiskaavaselostuksen kohtaa 1.1 Suunnittelutilanne alakohtaa Maakunta kaava esitetään täydennettäväksi seuraavasti: Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M) esitetään otettavaksi yleiskaa vaselostukseen katta vammin selkeyden vuoksi: "Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tar koi tettuja alueita. Kainuun maakuntakaavassa on annettu pääasiassa maa- ja metsä talouskäyttöön tarkoitet tuja alueita koskeva suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttö tarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muut tamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana mui hin tarkoituk siin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, tur vetuotan toon, maa- ja kiviai nesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja lo ma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ul koiluun ja retkei lyyn. Alueille voidaan pe rustaa yksityisiä suo jelu alueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäi siä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoi min tojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaes sa on tuettava metsätalous alueiden yhtenäi syyttä ja toimi vuutta. Kainuun maakuntakaavan alueesta on pääosa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettua aluetta (M). Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuille alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita ja erityisestä syystä voi daan osoittaa muuta elinkeinotoimintaa palvelevaa maankäyt töä. Elinkei notoiminnan sijoittumisella on kuitenkin ensisijaisesti pyrit tävä tu kemaan olemassa olevaa alue- ja yhdyskuntarakennetta. Mah dolliset uudet tur peen ja maa- tai kiviai nesten ottamisalueet voivat si joittua maa- ja metsä talousalueelle. Kainuun maakuntakaavas sa ei ole osoitettu pel toalueita aluevarauksena, mutta maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoite tuille alueille on annettu ylei nen maakunta kaava määräys, jonka tarkoi tuksena on turva ta hy vien ja yhtenäisten pelto- ja metsätalousalueiden säilyminen maa- ja met sätalouskäy tössä. Maa- ja metsätalousvaltaisille alueille on osoitettu päällekkäismerkintänä kehittämisvyöhyk keitä sekä maiseman, luonnon ja kult tuuri ympäris tön vaalimisen kannalta tärkeitä osa-aluei ta. Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetulla alueella maankäyttöä oh jaa eri tyislainsäädäntö, kuten maa-aineslaki, kaivoslaki, ympäristön suojelulaki, luonnonsuojelulaki, metsälaki ja po ronhoitolaki. Maakun takaa-

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ vassa osoite tuilla maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla metsien käyttöä ohjaa metsälaki (1093/1996). Metsälain ta voitteena on edistää met sien ta loudellisesti, ekologisesti ja sosiaali sesti kestävää hoi toa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestäväs ti hyvän tuoton samal la kun niiden biologinen monimuotoisuus säi ly tetään metsälaissa mai nittujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja muiden arvokkaiden luon to kohteiden säilyttämisellä. Matkailu alueilla ja niiden lähialueilla metsien hoidossa ja käytössä tulee ot taa huomi oon matkailun tarpeet." Matkailun vetovoima-alue -merkintä (mv) esitetään otettavaksi yleiskaa vaselostukseen kat tavammin selkeyden vuoksi: "Matkailun vetovoimamerkinnällä mv on osoitettu maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin si sältyvät matkailukeskusten alueet ja nii hin liittyvät virkistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkis tystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus. Kainuun maakuntakaavassa matkailun ve to voi ma-alueiksi on merkitty Oulujärvi ympäristöineen, Kajaani-Sotkamo Nuasjärven alue Hossan matkailukeskuksen alue sekä Puolangan ja Hy rynsalmen Paljak ka-ukkohallan matkailualu eet ympäristöineen. Maa kun takaavassa osoitettuja matkailun vetovoima-alueita täydentävät alu een ul ko puoliset kohteet ja palvelut. Matkailun vetovoima-alueina osoitetaan matkailu- tai virkistysalueita, joi hin kohdistuu maa kunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöl lisiä ke hittämistarpeita. Alueen vetovoima rakentuu monipuolisten mat kailukes kusten lisäksi vetovoimaiseen luonnon- ja kulttuuriympä ristöön. Matkailun kehittämisessä vetovoima-alueilla tulee edistää suojelualue verkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyö dyntämistä. Met sien käytössä tulee ottaa huomioon matkailuelinkeino matkailukohteiden lähialueilla. Kainuun maakuntakaavassa periaatteena on keskittyä olemassa olevien matkailukeskusten kehittämiseen. Matkailukeskusten ja -alueiden ver kot tumista tulee kehittää niin, että muodos tuu toimivia palvelukokonai suuk sia." Kaupunkikehittämisen kohdealue -kehittämismerkintä (kk) esitetään otetta vaksi yleiskaava selostukseen kattavammin selkeyden vuoksi: "Kehittämismerkinnällä kk osoitetaan Kainuun maakuntakeskuksena yh tei sesti kehitettäviä Kajaanin ja Sotkamon keskustaajamien aluet ta. Kum mankin keskustaajaman omiin vahvuuk siin perustuen ja pal velutarjonnal taan toinen toistaan täydentäen pyritään kehittämään vah va maakunta keskus. Alueella on tarvetta kuntien yhteistoimin taan elinkei no-toiminnan, liiken teen ja alueidenkäytön suunnittelussa sekä hankkei den yhteensovit tamisessa. Kainuun maakuntakaavassa on annettu kaupunkikehittämisen kohde alu een kk maankäyttö luokkaa koskeva suunnittelumääräys: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena. Aluetta tulee kehittää val takun nallisesti vetovoi maiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja kau punkikuvaltaan korkeatasoiseksi osaamisen, yri tystoiminnan, kau pallisten palvelujen sekä matkailu- ja vapaa-aikapalvelujen alueek si. Alu een

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ ke hittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen ja jouk koliikenteen edistämi seen. Vesiliikennettä varten tu lee varata riittävästi laituri- ja rantautumispaikkoja. Kajaani-Sotkamo -yhteistyöalue muodostuu Kajaanin kaupungin ja Sot ka mon keskustaaja mien sekä Vuokatin alueesta. Kuntien yhteistyöllä tulisi kehittää alueelle yhteiset suunnittelu periaatteet alueen vetovoiman lisäämi seksi. Yhdyskuntarakennetta pyritään eheyttä mään ha janaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusien asuin alueiden suunnittelussa erityistä huo miota kiinnitetään liikenneme lun ja Kainuun prikaatin lisään tyvän helikopte ritoiminnan ai heutta man lentomelun asettamiin rajoituk siin. Uudet asuin ja työpaik ka-alueet pyritään pe rustamaan kevyen lii kenteen ja joukkoliiken teen kehittämisen kannalta edullisille alueille. Vä hittäiskaupan suur yksiköt sijoitetaan taajamarakennetta tukemaan kes kustatoimintojen alu eelle. Ka jaanin ja Sotkamon välisen veneilyliiken teen kehittymi nen turvataan varaamalla riit tävästi laituri- ja rantautumis paikkoja reitin päätepisteisiin sekä matkailun kannalta vetovoi maisiin kohtei siin." Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallises ti ar vo kas alue esitetään otettavaksi yleiskaavaselostukseen kattavammin sel keyden vuoksi: "Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisemakokonai suudet. Valtioneuvos ton tekemän periaatepäätöksen mukaan Kainuussa on seitsemän valtakunnalli sesti arvokasta mai sema-aluetta: Vaalan Säräisniemi ja Manamansalo, Paltamon Me lalahti-vaarankylä, Ka jaanin Paltaniemi, Puolangan Joukokylä-Kem pasvaara sekä Sotka mon Naapurivaara ja Vuokatti. Kainuun maakuntakaavassa on annettu valtakunnallisesti ja maakunnal lisesti arvokkaita mai sema-alueita koskeva suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon maise ma-alueiden koko naisuudet ja ominaispiirteet sekä turvata merkittävien maisemallisten arvojen säilyminen. Maisema-alueiden suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on maisemal listen arvojen turvaa minen. Maisema-alueista ei aiheudu omistajaa sito via maankäytön rajoituksia, vaan alueilla tarvittava uusi rakentaminen sopeu tetaan ympäristöönsä suunnittelun keinoin." Maakuntakaava-aluetta koskevista yleismääräyksistä esitetään lisättä väksi yleiskaavaselos tukseen liikenneturvallisuutta ja liito-oravien esiin tymis paikkoja koskevat kaavamääräykset: "LIIKENNETURVALLISUUS Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyt töä kos kevassa suunnitte lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota lii ken neturvalli suuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenne ym pä ristön saavutta miseen. LIITO-ORAVAN ESIINTYMISPAIKAT

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yleinen suojelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien käsitte lyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja nii tä suojaavien puiden sekä liikkumi sen kannalta riittävän puuston säilymi nen." Valtioneuvosto jätti vahvistamatta Kainuun maakuntakaavassa Vuokattiin osoitetun yhdys kunta-rakenteen laajenemissuunta -merkin nän. Vahvistus päätöksessään VN totesi, että mat kailukeskusko konaisuuden kannalta ta voitteelliseksi katsotun yhdyskuntaraken teen laajene missuunnan osoitta minen Vuokatin valtakunnallisesti ar vokkaalle maisema-alueelle ei perus tu maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n tarkoittamalla tavalla riittäviin selvityk siin, sillä yhdys kuntara kenteen laajenemisen vaikutuksia erityisesti maise ma-arvoihin ei ole kaavassa selvi tetty. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä Päätös pe rustuu maisema-aluetyöryhmän mie tintöön 66/1992 ja siitä käytyyn lausun tokierrokseen. Päätöksen esittely muistiossa todetaan mm., että: "Maisema-alueiden maankäytön suunnittelu on keskeinen väline turvat taessa kulttuurimai semaan liittyvät arvot. Periaatepäätöksestä ei aiheu du omistajaa sitovia maankäytön rajoituk sia. Alueilla tarvittava uusi ra kentami nen sopeutetaan ympäristöönsä suunnittelun kei noin". "Maisema-alueiden yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun tärkein väli ne on yleiskaava. Yleiskaavojen tulee perustua riittäviin alueen his toriaa, luontoa, rakennuskantaa ja maise maa koskeviin selvityksiin". Kainuun maakunta -kuntayhtymä katsoo, että Vuokatin yleiskaavan muu toksessa ja rakenta misen ohjaamisessa maakuntakaavassa osoitetulle valtakunnallisesti arvokkaalle maise ma-alueelle on kysy mys hyväksyttä västä eroavuudesta voimassa olevasta Kainuun maa kun takaavasta, mi käli kaavaselostuksessa esitetään riittävät perus teet yleiskaavaratkaisulle. Kaavaselostuksesta tulee käydä il mi pe rusteet rakentamisalueen valinnal le osana yhdys kuntaraken netta se kä riittävä selvitys siitä, että laadittava yleiskaava ei vaaran na maa kunta kaavassa osoitettua ratkaisua valtakun nallisesti arvok kaista maisema-alueista. Kainuun ELY -keskus on tässä yhteydes sä toimi valtainen viranomaistaho arvioimaan esitettävien perus tei den ja selvi tysten riittävyyttä. Suunnittelualueen kuuluminen osaksi valtakunnallisesti arvokasta maise ma-aluetta esitetään osoitettavaksi alueiden erityisominai suuksia ilmaise valla kaavamerkinnällä (ma) ja siihen liit tyvällä kaa vamääräyksellä. Yleis kaavamääräyksellä tulisi ohjata yksityiskohtai sempaa suunnittelua siten, että rakentamisessa otetaan huomioon alueen sijainti osana valtakunnalli sesti arvokasta maisema-aluetta. Yleiskaavan jatkovalmistelussa tulee esittää kaavaratkaisun perus teet se kä riittävä selvitys kaavan toteuttamisen vaikutuksista valta kunnallisesti arvokkaan maisema-alueen säilymi seen. Kaavaselos tusta tulee lisäksi täy dentää yleiskaavan suhdetta voimassa olevaan Kai nuun maakuntakaa vaan käsittelevällä osalla, sillä maakuntakaa van keskeis ten periaatteiden toteutuminen koskien mm. yhdyskunta rakenteen eheyttä ja kulttuuriympä ristön vaalimista ovat edellytykse nä myös silloin, kun maa-

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ kuntakaavasta poiketaan jostakin perustel lusta syystä. Vuokatin alueen kehittämisessä on tärkeää yleisen virkistyskäytön tarpei den turvaaminen esimerkiksi erilaisten ulkoilu- ym. reitistöjen suunnittelun avulla ja niiden osoittamisella yleis- ja asemakaavoituk sessa. Laadittavana olevassa yleiskaavaluonnoksessa yleisen vir kistys käytön tarpeet on otettu asianmukaisesti huomioon. Yleiskaavan toteuttaminen vaiheittain on kuntateknisten verkostojen ja ka tuverkon toteutta miskustannusten vuoksi tarkoituksenmukais ta. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa yleiskaa valuonnokseen. Asemakaavaluonnos Sotkamon kunta on pyytänyt maakunta -kuntayhtymältä lausuntoa Vuoka tinvaaran, Emäntä koulun asemakaavan muutoksesta ja laa jennuksesta. Asemakaavaluonnos tarkentaa Vuo katin yleiskaavan luonnoksessa osoi tettua Emäntäkoulun alueen maankäyttöä. Kaa vamuu toksen ja -laajennuk sen tarkoituksena on selvittää pientalora kentamisen edellytyksiä, matkai lurakentamisen ja matkailua palve levien toimintojen sijoittumista suunnit telualueella sekä Emäntäkou lun rakennusten, pihapiirin ja peltoaukeiden tulevaa maankäyttöä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä viittaa maakuntakaavoitusta ja val takunnallisesti arvokasta maisema-aluetta käsittäviltä osin em. yleis kaavaluonnosta koskevaan lausuntoon. Suunnittelualueen kuuluminen osaksi valtakunnallisesti arvokasta maise ma-aluetta esitetään osoitettavaksi alueiden erityisominai suuksia ilmaise valla kaavamerkinnällä (ma) ja siihen liit tyvällä kaa vamääräyksellä. Rakentamistapaa ja maankäytön yksityiskohtaisempaa suunnittelua kos kevin ohjein tulee turvata alueen erityisominaisuuksien säilymi nen osana valtakunnallisesti arvokasta maise ma-aluetta. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa asema kaavaluonnokseen. 2) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon opetusministeriölle koskien lausuntopyyntöä selontekoehdotuksesta, Kulttuuri - tulevaisuuden voima: "Selonteon perustana on seuraavalla tavalla määritelty kulttuurin käsite: "Taide ja kulttuuri ovat inhimillisen olemassaolon itseisarvoisia ja välttämättömiä perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Taide ja kulttuuri vaikuttavat suoraan ja sovelluksina yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja taloudelliseen toimintaan." Ministeri Stefan Wallin asetti esipuheen mukaan toimikunnan tehtäväksi kuvata ja arvioida mm. kulttuurin tilaa ja sen haasteita, kulttuurin yhteiskunnallista ja alueellista merkitystä, kulttuurin merkitystä ihmisen tasapainoiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille sekä ikä- ja väestöryhmille, alueiden ja paikallistason kulttuuritoimen tilaa eri ikä- ja väes-

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Maakuntahallitus I 19.12.2011 AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1. Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1. Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 Maakuntahallitus I 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 Klo 10:12-11:35 PAIKKA Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 76 18.04.2011 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 947/81/813/2010 329/81/2011 300/81/813/2011 242/81/813/2011 187/81/813/2011 131/10/101/2011 MH 76 Kainuun maakuntahallinnossa

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus 13.04.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.04.2015 klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot