JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx

2 Sisällys 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallintasuunnitelman taustaa Terveydenhuoltolaki Jämsän kaupungin laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikka ja -visio 4 2 Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden tavoitteet 5 3 Johtamisjärjestelmä Potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan vastuuhenkilöt Asiantuntijatehtävät Työryhmät 8 4 Toiminta- ja taloussuunnittelu Henkilöstöjohtaminen Työympäristö ja tekniset resurssit Alihankinta- ja ostopalvelut 9 5 Riskien hallinta Laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvä tiedonhankinta Asiakaspalaute, potilaiden vaaratapahtumailmoitukset, muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset / Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Asiakaspalaute ja potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Muistutus Kantelu Hoitoilmoitustietokanta Vaaratapahtumien raportointi Vakavien haittatapahtumien ilmoittaminen ja käsittely Sairaalainfektioiden seuranta Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset ja laitereksiteri 13 6 Laadun ja Potilasturvallisuuden seuranta ja arviointi 14 7 Henkilöstön osallistuminen 14 8 Kliininen ja potilasturvallisuusosaaminen Laatu- ja potilasturvallisuuskoulutus Perehdytys Toimipaikka- ja täydennyskoulutus Kehityskeskustelut Henkilöstön määrä ja osaaminen 15

3 9 Potilaan ja läheisten osallistuminen Alueellinen yhteistyö Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman ylläpito Palvelu-/hoitoketjut ja toimintaohjeet Palveluketjut ja verkot sekä prosessikuvaukset Muut laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjeet Laadun ja potilasturvallisuuden toimintasuunnitelma Liitteet 18

4 1 POTILASTURVALLISUUS JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA 1.1 Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain / määrittää potilasturvallisuudesta ja laadunhallinnasta seuraavaa: Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään asioista, joista on suunnitelmassa sovittava. Tämä on lain mukainen suunnitelma täytäntöönpanosta. Suunnitelma on tehty Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 tilanteeseen. Suunnitelma päivitetään vuonna 2016, kun Jämsän terveys on aloittanut toiminnan ja työnjako on tehty uudelleen. 1.2 Jämsän kaupungin laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikka ja -visio Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on taata turvallinen ja laadukas hoito ja palvelu jokaiselle potilaalle/asiakkaalle. Turvallinen hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Siinä hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on potilas ja asiakasturvallisuuden jatkuva kehittäminen siten, että estettävissä olevia vaaratilanteita ei tapahdu ja yhdellekään potilaalle ei aiheudu hoito/palveluprosessin poikkeamasta johtuvaa haittaa, joka olisi estettävissä. Potilaslähtöisyyttä tuetaan ottamalla potilaat aktiivisesti mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja hoidon turvallisuuden kehittämiseen. Suunnitelmassa potilasturvallisuudella tarkoitetaan sekä potilas- että asiakasturvallisuutta ja hoidolla hoitoa sekä palvelua.

5 Laatu ja potilasturvallisuuspolitiikka LAATU- Palvelustrategia Henkilöstö Osaaminen ja sen varmistaminen Työkyvyn ja terveyden edistäminen Osallistuminen Määrä ja rakenne Sijaistyövoiman saatavuus Säännöt, lait asetukset Laatu- ja käypähoitosuositukset Työn tekemisen välineet Hoito-/palveluketjut ja niiden kuvaukset Vaikuttavat, kustannustehokkaat hoitomenetelmät Arviointi ja seuranta Teknologia (laitteet, ohjelmat ja tietoverkko) KOMPASSI Työyhteisö/ organisaatio Avoimuus Johtaminen Riskien hallinta Tilat Asiakas/potilas Asiakaspalaute Potilasturvallisuuspalaute Osallistuminen Palvelujen saatavuus Terveyden edistäminen Työnjako Yhteistyö ja tiedonkulku Moniammatillisuus Vastuut ja valtuudet Tulos Seutukunnan väestön hyvinvointi ja terveys Riittävät, kustannusvaikuttavat palvelut Tyytyväiset asiakkaat Houkutteleva työyhteisö ja tyytyväinen, ammattitaitoinen henkilöstö Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden visio: Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa hoidon sujuvana prosessina ja turvallisesti soveltaen näyttöön tai hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia ja vaikuttavia menetelmiä. Yhteistyö ja tiedonkulku hoitoon osallistuvien tahojen välillä on saumatonta. Hyvän hoidon lopputuloksena on tyytyväinen potilas, joka on saanut hoidosta parhaan mahdollisen terveyshyödyn. 2 LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN TAVOITTEET Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys Hoito ja palvelu on turvallista ja vaikuttavaa Palvelut täyttävät saatavuus ja kustannustavoitteet, kuntalaisille taataan peruspalvelut lain säätämissä määräajoissa Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja potilaalla / asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hoidon / palvelun suunnitteluun Työyksiköissä on riittävä määrä oikeaa osaamista ja henkilöstöä Kuntalaiset käyttävät palveluita tarkoituksenmukaisesti keskeiset palveluketjut on kuvattu. Potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti Vaaratapahtumat havaitaan, niistä opitaan ja tehdään toimenpiteitä niiden uusiutumisen estämiseksi.

6 3 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 3.1 Potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan vastuuhenkilöt Lähtökohtaisesti kaikki toiminta on lakien ja asetusten mukaista. Lainsäädännön noudattamisesta ei erikseen mainita vastuuhenkilöiden kohdalla. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman ja huolehtii, että potilasturvalliseen hoitoon on varattu riittävät resurssit sekä seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja potilasturvallisuutta vuosittain. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä vastaa sote toimialan potilasturvallisuudesta ja laadunhallinnasta. Se tarkastelee vuosittaisen koosteen vaaratapahtumista ja niiden eteen tehdyistä kehittämistoimenpiteistä. Johtoryhmä tarkastelee vuosittain koosteen yksiköiden laatumittareista. Se nimeää laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän ja käsittelee laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnitelman ja seuraa sen toimeenpanoa sekä suorittaa johdon arvioinnit. Sosiaali- ja terveysjohtajalla on kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta. Hän varmistaa potilasturvallisuuden- ja laadunhallinnan yhdenmukaisen toteutumisen koko organisaatiossa. Hänelle tulee tiedoksi vaaratapahtumat, joissa on ollut vakava tai merkittävä riski ja koosteet laatumittareista vuosittain. Hallintoylilääkäri on vastuussa toiminnan lääketieteellisestä laadusta ja potilasturvallisuudesta. Hänen tehtävänä on potilastietojärjestelmän rekisterinpitäjänä varmistaa, että potilastietojärjestelmien käytössä huomioidaan potilasturvallisuusnäkökohdat ja että potilaiden tekemistä valituksista, muistutuksista ja kanteluista saatu tieto käytetään potilasturvallisuuden edistämiseen. Hänelle kuuluu potilasturvallisuuden huomioiminen ostosopimuksissa. Tulosaluejohtajan tehtävänä on varmistaa riittävät resurssit ja edellytykset laadun ja potilasturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen omalla tulosalueellaan. Hän seuraa puolivuosittain oman alueensa laatumittareita ja vaaratapahtumia sekä käsittelee tulosalueensa vakavat ja merkittävät vaaratapahtumailmoitukset. Tulosyksikköjohtajat vastaavat omissa yksiköissään hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta. He seuraavat puolivuosittain omien kustannuspaikkojen vaaratapahtumailmoituksia ja käsittelevät heille eteenpäin siirretyt ilmoitukset välittömästi. He varmistavat, että hoidossa noudatetaan näyttöön perustuvia käytäntöjä ja käypähoitosuosituksia. Lisäksi he varmistavat, että hoito- / palvelupoluissa potilasturvallisuus on huomioitu potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. Hänen vastuullaan on tulosyksikön laiteturvallisuus. Osastonhoitajat / kotihoidon ohjaajat vastaavat hoitotyön päivittäisestä laadusta ja potilasturvallisuudesta ja sen seurannasta. He tukevat yksiköissään avoimen ja syyllistämät-

7 tömän ilmapiirin syntymistä ja kannustavat ottamaan puheeksi potilasturvallisuuteen liittyviä asioita. He käsittelevät yksikön vaaratapahtumista tulleet ilmoitukset ja yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelevat kehittämistoimenpiteet vaaratapahtumien estämiseksi ja tekevät vuosittaisen koosteen yksikön vaaratapahtumista ja tehdyistä toimenpiteistä tammikuussa. Hänen vastuullaan on yksikön laiteturvallisuus. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö huolehtii, että oma työskentely on potilasturvallista ja laadukasta. Henkilöstö informoi potilasta tapahtuneesta vaaratapahtumasta, esittää pahoittelunsa ja tekee korjaavat hoitotoimenpiteet sekä kirjaa asian potilastietojärjestelmään. Heillä on velvollisuus ilmoittaa eteenpäin havaitsemansa vaaratilanteet (HAIPRO) ja esittävät näkemyksensä kehittämistoimenpiteistä omalle esimiehelle ja työryhmälle. Henkilöstö informoi ja kannustaa potilaita ja omaisia kertomaan havaitsemistaan potilasturvallisuusriskeistä. Henkilöstön vastuulla on laitteiden ohjeiden mukainen käyttö ja säännöllinen huolto sekä puhdistus. Potilaita ja omaisia kannustetaan osallistumaan potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseen. Potilaiden vastuulla on kertoa oleelliset tiedot omasta terveydentilastaan ja aiemmista hoitomuodoista. Heidän vastuulla on myös kysyä, mikäli jokin asia tai ohje jäi epäselväksi sekä noudattaa saamiaan hoito-ohjeita. Heidän on mahdollista raportoida potilasvaaratapahtumista yksiköissä olevilla lomakkeilla sekä kaupungin verkkosivujen kautta sähköisesti. Potilaiden tai hänen omaisen vastuulla on myös hänelle luovutetun laitteen tai apuvälineen ohjeen mukainen käyttö ja ilmoittaa mahdollisista vioista ja huoltotarpeesta. 3.2 Asiantuntijatehtävät Hyvinvointiasiantuntija edistää potilasturvallisuutta tukemalla linjaorganisaatiota potilasturvallisuuden menettelytavoissa. Hän vastaa laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toimii laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana. Lisäksi hänen vastuullaan on potilaiden ilmoittamismenettelyt, potilasturvallisuuden kehittämissuositusten toimeenpanon seuranta sekä sisäisten auditoijien toiminnan ohjaaminen ja koordinoiminen. Hän raportoi vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin potilasturvallisuuden kehittymisestä johtoryhmälle ja vuosittain lautakunnalle. Potilasasiamies neuvoo, ohjaa ja avustaa potilaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Hän toimittaa vuosittaiset tilastot yhteydenotoista. Tietosuojavastaava toimii terveydenhuollon toimintayksikössä erityisasiantuntijana johdolle ja henkilökunnalle. Tietosuojavastaavan tehtävänä on auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvä henkilötietojen käsittelytapa ja erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Hygieniahoitaja ja infektiolääkäri toimivat yhteistyössä hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisemiseksi kehittämällä sairaalahygieniatoimintaa. He ylläpitävät infektioiden torjuntaan liittyvää ohjeistusta ja vastaavat sen toteutuksesta. Infektiotilannetta reaaliaikai-

8 sesti seuraamalla pystytään ripeästi puuttumaan havaittuun muutokseen. Tieto ongelmamikrobin löytymisestä käynnistää välittömästi toimenpiteet tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi. Hygieniahoitaja toimii asiantuntijana koko Jämsän kaupungin alueella. Potilasturvallisuusvastaava toimii potilasturvallisuuden asiantuntijana omalla tulosalueellaan. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä yksikön esimiesten kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä yksikön toimintaan liittyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja sekä yksikön potilasturvallisuusohjeistusta. Lääkehoitovastaavat arvioivat ja kehittävät oman työyksikkönsä lääkehoitoa. He vastaavat yksikön lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta yhteistyössä osastonhoitajan ja vastaavan lääkärin kanssa. Heidän tehtävänään on edistää lääkehoidon vaaratapahtumien raportointia, lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistamista sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen soveltamista toiminnassa. 3.3 Työryhmät Laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmä koostuu laadun ja potilasturvallisuuden asiantuntijoista ja linjaorganisaation edustajista. Ryhmä seuraa potilasturvallisuutta sekä varmistaa sen jatkuvan ja kokonaisvaltaisen kehittämisen. (ei ole kokoontunut 3 vuoteen) Lääkehoidon prosessiryhmä yhtenäistää lääkehoitoon liittyviä käytäntöjä ja parantaa lääkehoidon turvallisuutta. Ryhmä arvioi lääkehoidon turvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä, antaa suosituksia lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseen. Hygieniatyöryhmä muodostuu eri alojen asiantuntijoista, joiden tehtävänä on antaa asiantuntijakannanottoja infektioiden torjuntaan liittyvissä asioissa ja hyväksyä tiettyjä Jämsän kaupungin ja Jokilaakson Terveys Oy:n infektioiden torjuntaan liittyviä toimintaohjeita. Hygieniatyöryhmä seuraa infektiotilannetta ja sairaalainfektioiden esiintyvyyttä ja antaa tarvittaessa muutoskehotuksia vallitseviin hoitokäytäntöihin. Se sopii puhdistusaineiden käyttöön yhteneväiset käytännöt. 4 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELU Laadun ja potilasturvallisuuden tavoitteet ja kehittämistoimet määritellään organisaation vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Taloussuunnitelmassa varmistetaan taloudelliset edellytykset toimintasuunnitelmassa asetetuille kehittämistoimille ja potilasturvallisuusjärjestelmässä kuvatuille toiminnoille. 4.1 Henkilöstöjohtaminen Hoidon ja palvelun laatu sekä potilasturvallisuus tulee huomioida henkilöstösuunnittelussa siten, että henkilöstön määrä ja osaaminen ovat riittävät turvallisen hoidon tuottamiseen. Resurssien suunnittelussa huomioidaan myös varautuminen mahdollisiin poikkeus- ja muutostilanteisiin.

9 Potilasturvallisuutta edistävässä kulttuurissa turvallisuus on aito arvo, joka otetaan huomioon päätöksenteossa ja päivittäisessä toiminnassa. Keskeistä on, että ymmärretään potilasturvallisuuden rakentuvan useista eri tekijöistä ja toimijoista eikä vain yksittäisten henkilöiden työstä. Potilasturvallisuuskulttuuriin kuuluu myös se, että toimintayksikössä ollaan tietoisia toiminnan epävarmuuksista ja valppaita riskejä kohtaan. 4.2 Työympäristö ja tekniset resurssit Työympäristön kehittäminen on keskeinen osa pitkävaikutteista potilasturvallisuuden kehittämistä. Työympäristöstä poistetaan aktiivisesti potilasturvallisuutta vaarantavat tekijät ja varmistetaan sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuus. Osana laitteiden käyttöönottoa määritellään vaadittava perehdyttäminen laitteiden käyttöön. Koulutus uusiin laitteisiin järjestetään siten, että kaikilla asianosaisilla on siihen mahdollisuus osallistua. Yksikön esimiehet arvioivat määräajoin tarvetta laitteiden käyttöön liittyvän ylläpitokoulutuksen järjestämiselle riittävän osaamisen varmistamiseksi. Potilas- ja asiakastietojärjestelmät tukevat toiminnallaan laadukasta ja turvallista hoitoa. Niiden aiheuttamista vaara- ja läheltä piti tilanteista raportoidaan Haipro-järjestelmän kautta. Potilastietojärjestelmän virhe- ja poikkeustilanteita varten on tehtävä suunnitelma, kuinka niissä toimitaan. 4.3 Alihankinta- ja ostopalvelut Ostopalveluiden laadusta ja potilasturvallisuudesta sovitaan ostopalvelusopimuksia tehtäessä. Ostopalveluiden laatua ja potilasturvallisuutta seurataan vuotuisilla seurantakäynneillä. Tiedot näistä koostetaan valvontakäynnin raporttiin ja kehittämistarpeiden toteutumista seurataan vuosittain. 5 RISKIEN HALLINTA Turvallinen hoitoyksikkö -malli (VTT ja Lääkelaitos 2004) tähtää siihen, että riskit hallitaan kokonaisuutena huomioiden potilaan hoito, työtavat ja ympäristö, laitteiden käyttö ja ylläpito sekä organisaation menettelyt. Haipro potilasvaaratapahtumien ilmoitusohjelman avulla seurataan (kts. 6.2.) potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä. Lisäksi Riski Arvi-ohjelman avulla tehdään 3 vuoden välein työturvallisuus riskien arviointi. Ohjelma on ensisijaisesti henkilöstöön kohdistuvien riskien arviointiin. Osa sosiaali- ja terveystoimen riskeistä ovat yhteisiä sekä henkilöstölle että potilaille. Soveltuvin osin ohjelmaa hyödynnetään myös potilasturvallisuuden vaaratilanteiden tunnistamiseen, vaaratilanteiden riskitasojen arviointiin ja kirjataan toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Riskien arvioinnista voi tulostaa yhteenvetoraportteja. Hoitoprosesseja suunniteltaessa arvioidaan niihin liittyvät riskit potilasturvallisuuden näkökulmasta huomioiden erityisesti potilaan siirtoihin liittyvät työvaiheet sekä tiedonkulun varmistaminen eri yksiköiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä.

10 Jämsän sosiaali- ja terveystoimen potilasturvallisuusriskit arvioidaan vuoden 2015 aikana ja suunnitellaan toimenpiteet ja koulutustarpeet arvion mukaan. 5.1 Laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvä tiedonhankinta Virheistä opitaan ja tapahtuneista vahingoista kertynyt tieto hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Organisaatioon kertyy tällaista tietoa potilaiden ja läheisten palautteena, muistutuksina, kanteluina, potilasvahinkoilmoituksina ja potilasasiamiehen kautta. Lisäksi henkilöstön tulee ilmoittaa haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista sovitun raportointimenettelyn kautta. 5.2 Asiakaspalaute, potilaiden vaaratapahtumailmoitukset, muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset / Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Asiakaspalaute ja potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Organisaatiossa kerätään joka kolmas vuosi laajempi asiakasapalaute. Tämän lisäksi yksiköissä kerätään säännöllisesti, mutta vaihdellen yksikkökohtaista asiakaspalautetta. Jokaisessa yksikössä on jatkuvan palautteen keräämistä varten paperiset hymynaamapalautteet. Sama lomake löytyy myös verkosta osoitteesta =36c9b5f2-837d-4aa1-ba47-180ea47a935f&dy= Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Kts. kohta 9 potilaiden osallistuminen Muistutus Muistutuksia tehdään, kun potilas on tyytymätön hoitoon tai kohteluun. Esimerkiksi, kun hän ei ole saanut tiettyä haluamaansa tutkimusta, hoitoa, lähetettä muualle, on joutunut odottamaan hoitoa liian kauan, hoito ei ole ollut asianmukaista tai on tullut komplikaatio. Hoitoonsa ja siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 1992/785, perusteella. Muistutus voidaan tehdä kirjallisesti lomakkeella tai vapaamuotoisesti, jolloin siinä on oltava potilaan henkilötiedot ja asian kuvaus, tai suullisesti. Muistutus tehdään hallintoylilääkärille. Potilasasiamies voi avustaa muistutuksen teossa. Tarkemmat ohjeet: Kantelu

11 Mikäli potilas tai hänen omaisensa haluaa terveydenhuollon toimintaa valvovan viranomaisen tutkivan hallinnollisen ohjauksen tarvetta hoitoon tai kohteluun liittyvissä tyytymättömyyden aiheissa, on asianomaisella mahdollisuus tehdä kantelu. Hoitoa koskevat kantelut tehdään Länsi- ja sisäsuomen aluehallintovirastoon. Valviran internet-sivuilta löytyy aiheeseen liittyen perusteellista tietoa. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirheepäily koskee menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa 5.3 Hoitoilmoitustietokanta Hoidon haittavaikutukset tulee ilmoittaa hoitoilmoitus eli HILMO-tietokantaan. Tällaisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilön antamaan hoitoon tai suorittamaan toimenpiteeseen liittyvä odottamaton seuraamus, joka aiheuttaa normaaliin hoitoon verrattuna potilaalle objektiivista haittaa, hoidon keston pidentymistä tai lisääntyneitä hoitokustannuksia. Operatiivisessa hoidossa haittavaikutus on erityisesti myös myöhempi suunnittelematon samaan vaivaan tai sairauteen liittyvä uusintaleikkaus.

12 5.4 Vaaratapahtumien raportointi Potilasturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien ilmoittamiseen käytettään HaiProohjelmaa. Yksikkö- ja organisaatiotasolla tietoa hyödynnetään niin, että koko työyhteisö saa säännöllisesti tietoa ilmoitetuista vaaratapahtumista ja että yksikön ilmoitettuja tapahtumia tarkastellaan yhdessä ja kehittämistoimia pohditaan moniammatillisesti. Kehittämistoimien käynnistäminen ja muutosten vakiinnuttaminen sekä seurannan vastuut on kuvattu kohdassa Vakavien haittatapahtumien ilmoittaminen ja käsittely Vakavat vaaratapahtumat ilmoitetaan haipron sekä hilmon kautta. Ohjeita vakavien vaaratapahtumien tutkintaan löytyy osoitteesta

13 ja Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen kirjasta Vakavien vaaratapahtumien tutkinta Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Vakavien vaaratapahtumien käsittelyn menettelytavat sovitaan Jämsän kaupungilla ja Jämsän terveydellä vuoden 2015 aikana. 5.6 Sairaalainfektioiden seuranta Hygieniahoitaja seuraa moniresistenttien infektioiden tilannetta vuosittain kyselyllä. Käsidesin kulutusta seurataan kustannuspaikkatasolla vuosittain ja verrataan hoitopäivien / asiakaskontaktien määrään. 5.7 Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset ja laitereksiteri Jämsän kaupungilla terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaa laitteen omistavan yksikön esimies. Hoidossa mukana ollut ammattihenkilö huolehtii, että laitteesta tai tarvikkeesta aiheutunut haitta ja sitä seuranneet hoitotoimet kirjataan potilasasiakirjoihin ja kerrotaan potilaalle. Laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät potilaisiin kohdistuneet vaaratapahtumat raportoidaan HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ja tapahtumapaikaksi ilmoitetaan se yksikkö, jossa laite sijaitsee. Tehdyt ilmoitukset käsitellään tapahtumayksikössä ja tieto tapahtumasta ja huoltopyyntö välitetään teknisten palveluiden yksikköön sähköpostilla tai siihen yritykseen, joka kyseisen laitteen huollosta vastaa. Jos laite on aiheuttanut vaaraa työntekijälle, tehdään työtapaturmailmoitus. Lisäksi tapahtumayksikön esimies ilmoittaa Haipron kautta Valviralle ja suoraan laitteen valmistajalle tai valtuutetulle edustajalle vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet johtaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja jotka johtuvat terveydenhuollon laitteen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka käytöstä (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, TLT, 629/ ). Ilmoitus Valviralle tulee tehdä mahdollisimman pian. Vakavan vaaratapahtuman yhteydessä ilmoitus tulee tehdä 10 vrk:n kuluessa ja läheltä piti tapahtumasta 30 vrk:n kuluessa. Huomioitavaa on, että ilmoituksen tekemättä jättäminen on säädetty rangaistavaksi. Vaaratilanneilmoituksen tekeminen ohjeistetaan Valviran määräyksellä 4/2010. Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeamista ja vaaratilanteista tulee lisäksi ilmoittaa säteilyturvakeskukselle säteilylain 592/1991 perusteella. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä ylläpitämään luetteloa hallinnassaan olevista, tai potilaaseen asennetuista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen hoitamisessa. Käytännössä laiterekisteri toimii lain tarkoittamana luettelona. Yksikössä käytössä olevista laitteista ja tarvikkeista tulee olla tiedot laiterekisterissä. Lain mukaan laite tulee myös olla jäljitettävissä, jos laitteen käytössä tai laitteen takia potilaan hoitoon tulee ongelmia. Laitteiden käyttöön ja ylläpitoon tulee määritellä yksikköihin vastuuhenkilöt. Jäljitettävyyden kannalta tulee tallentaa laitetunnistetiedot, fyysinen sijainti sekä käyttöönotto- ja han-

14 kinta-aika. Riskienhallinnan kannalta on tärkeää tietää laitteeseen asennetut lisälaitteet, laitteiden käyttö osana järjestelmää, laitteisiin tehdyt mahdolliset muutokset, huoltohistoria ja päivitykset sekä laitteiden turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet ja niiden fyysinen sijainti. Laki edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköltä laitteisiin liittyvän seurantajärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Edelleen organisaatiolla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. (TLT 26 ) Tekninen huolto ylläpitää laiterekisteriä niiden laitteiden osalta, jotka huolletaan teknisessä huollossa. Samassa rekisterissä on laitteiden huoltohistoria. Muualla huollettavien laitteiden osalta on laiterekisteri oltava työyksiköissä. Toimenpidesuunnitelma: Laiterekisteri laitetaan ajan tasalle vuoden 2015 loppuun mennessä. 6 LAADUN JA POTILASTURVALLISUUDEN SEURANTA JA ARVIOINTI Potilasturvallisuuden arviointi tapahtuu liitteessä 1 olevan taulukon avulla Laadun arviointi tapahtuu liitteessä 2 olevilla mittareilla. 7 HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN Henkilöstölle tiedotetaan laatu ja potilasturvallisuussuunnitelmasta henkilöstöinfossa ja Vinkissä ja asioita käsitellään oman yksikön kannalta osastokokouksissa. Henkilöstöllä on tärkeä rooli laadukkaan ja turvallisen hoidon toteuttamisessa. Hoitotyötä tekevä henkilöstö on myös avainasemassa huomaamaan vaaratapahtumat ja laatupoikkeamat. Henkilöstön huomiot laatu- ja turvallisuuspoikkeamista tulee käsitellä yksikön kokouksissa ja tehdä yhdessä suunnitelma toiminnan parantamisesta tai ennaltaehkäisevistä toimista. 8 KLIININEN JA POTILASTURVALLISUUSOSAAMINEN Henkilöstön potilasturvallisuusosaaminen ja sen kehittäminen on osa kokonaisvaltaista potilasturvallisuuden edistämistä 8.1 Laatu- ja potilasturvallisuuskoulutus Potilasturvallisuuskoulutus järjestetään verkkokurssina koko henkilöstölle vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän lisäksi potilasturvallisuuden eri osa-alueista järjestetään yksityiskohtaisempaa koulutusta.

15 Lääkehoitoa toteuttava hoitohenkilöstö pitävää yllä lääkehoidon osaamista LOVE lääkehoidon verkkokurssilla. 8.2 Perehdytys Uusille työntekijöille ja työhön pitkän tauon jälkeen palaaville varataan aikaa perehdyttämiseen, jotta hoito ja palvelu pysyvät turvallisena. Myös lyhytaikaiset sijaiset perehdytetään yksikön toimintaan. 8.3 Toimipaikka- ja täydennyskoulutus Jokaisella sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevällä on oikeus ja velvollisuus vähintään kolmeen koulutuspäivään kalenterivuoden aikana. 8.4 Kehityskeskustelut Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut, joissa varmistetaan osaaminen ja osaamisen kehittyminen yksikön tarpeiden mukaan. 8.5 Henkilöstön määrä ja osaaminen Henkilöstömitoitus vastaa valtakunnallisia suosituksia ja henkilöstön oikeus ammatinharjoittamiseen on varmistettu Terhikki rekisteristä. Kaikilla hoitotyötä tekevillä on hyvä kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito. 9 POTILAAN JA LÄHEISTEN OSALLISTUMINEN Potilaita ja läheisiä kannustetaan antamaan palautetta hoidon turvallisuudesta ja laadusta. Huomioita ja vaaran paikkoja voi kertoa suoraan henkilöstölle, verkossa sosiaali_ja_terveys/ tai kirjallisesti yksikössä olevilla lomakkeilla. Potilaat otetaan mukaan hoidon tarpeen ja tavoitteen sekä hoitotoimenpiteiden suunnitteluun. Hoidon arvioinnin kirjaamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan potilaan omia sanoja voinnissa tapahtuneista muutoksista. Tulosalueilla järjestetään asiakasraateja, joiden kautta kuntalaiset voivat olla mukana suunnittelemassa palveluiden järjestämistä. Palveluketjuja kuvattaessa tai päivitettäessä huomioidaan kyseisen potilas-/ hyvinvointijärjestön näkemys. 10 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellista yhteistyötä tehdään potilasturvallisuusasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Valtakunnallisesti seurataan THL:n ohjeita ja osallistutaan Potilasturvallisuutta tiedolla ja taidolla ohjelmaan. 11 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLLÄPITO Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan tehdään muutoksia tarvittaessa asioiden muuttuessa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain osana talous- ja toimintasuunnit-

16 telua. Laajempi suunnitelman päivitys tehdään 5 vuoden välein. Seuraavan kerran vuonna Päivittämisestä huolehtii potilasturvallisuusvastaava. 12 PALVELU-/HOITOKETJUT JA TOIMINTAOHJEET Palveluketjujen kuvaus ja niiden jalkauttaminen on yksi keino lisätä hoidon ja palvelun sujuvuutta ja poistaa toimintojen päällekkäisyyttä. potilasturvallisuusvastaava. Sosiaali- ja terveystoimen laatujärjestelmäksi on valittu ISO 9001 järjestelmä terveydenhuollolle. ISO 9001 standardiin liittyy toiminnan prosessimaisuus Palveluketjut ja verkot sekä prosessikuvaukset Valmistuneet Jämsän omat palveluketjut löytyvät Effica-navigaatiopuun Yleinen kansio, jossa hoitopolut tai S:\yleinenkansio\Hoitopolut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjut löytyvät ammattilaisille - hoitoketjut sekä osoitteesta Palveluketjun vastuuhenkilö huolehtii sen päivittämisestä vuosittain tai tarpeen mukaan. Palveluketjun vastuuryhmä huolehtii ketjun jalkauttamisesta ja mittareiden seuraamisesta. Vuosittain kuvataan kaksi tai kolme uutta palveluketjua tai päivitetään perusteellisemmin jo olemassa olevia Muut laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjeet Lääkehoidon ohjeistus löytyy osoitteesta: S:\YleinenKansio\Hoitopolut Toimintaohjeet löytyvät Vinkistä, osoitteesta: https://uusi.medikes.fi vasen palsta ohjeet toimintaohjeet. Hoito-ohjeet löytyvät osoitteesta S:\YleinenKansio\HOITO-OHJEET Effica-ohjeet löytyvät osoitteesta S:\YleinenKansio\Effica- ohjeita ja S:\YleinenKansio\Effican käyttäjän oppaat Potilastietojen käsittely ja tietosuoja Jämsän sosiaali- ja terveystoimessa ohje löytyy https://uusi.medikes.fi/public/default.aspx?contentid=36442&nodeid=34587 = Vinkin vasen palsta, tietosuoja otsikon takaa

17 13 LAADUN JA POTILASTURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. Jämsän sosiaali- ja terveystoimen potilasturvallisuusriskit arvioidaan vuoden 2015 aikana ja suunnitellaan toimenpiteet ja koulutustarpeet arvion mukaan. 2. Koko henkilöstö on suorittanut potilasturvallisuuden verkkokurssin vuoden 2014 loppuun mennessä. 3. Laiterekisteri on ajan tasalla vuoden 2015 lopussa. Henkilöstö on koulutettu laitevaaratapahtumien ilmoitusmenettelyyn vuonna Tehdään suunnitelma ja ohje vakavien vaaratapahtumien tutkintaan. 5. Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään uuden lääkehoito-oppaan määräyksien mukaisiksi. 6. Hoidon haittavaikutuksista ilmoittaminen mahdollistuu seuraavassa Efficapäivityksessa. Tämän jälkeen järjestetään koulutus henkilöstölle.

18 14 LIITTEET Potilasturvallisuuden seurantataulukko Liite 1 Vastuuhenkilöt Osastonhoitajat / Kotihoidonohjaajat Tulosyksikköjohtajat Tulosaluejohtajat Hyvinvointiasiantuntija sote jory Hallintoylilääkäri Tulosaluejohtajat Potilasturvallisuusindikaattori Vaaratapahtumat Vaaratapahtumien kokonaismäärä Merkittävimmät tapahtumatyypit Vakavat tapahtumat Kohtalaisen ja merkittävän riskin tapahtumat Läheltä piti ilmoitusten suhteellinen osuus Suunniteltu kehittämistmp koskien Potilaiden ja omaisten osallisuus Asiakaspalautteessa koettu turvallisuustaso Lähtötaso v Tavoite v Seurantamenettely Seurantataso 646 kpl lääkehoito vakava 0 kpl merkittävä 3 kpl kohtalainen 91 kpl 31% 3 % Palautejärjestelmä otettu käyttöön 5/ kpl - = 0 < 50 kpl >50% 15 % Tyytyväinen <90 % Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro Tilastolliset analyysit Laadullinen arviointi Ilmoitusten ja laatu määrä Organisaatio, tulosalue, yksikkö Organisaatio Osastonhoitajat, Potilasvahinkoilmoitukset Potilasvahinkokorvaukset Kantelut Muistutukset Potilasturvallisuusosaaminen verkkokurssi Hilmohaittatapahtumailmoituskoulutus Lääkehoito Vaaratapahtumat Kokonaismäärä Laatu Vakavat vaaratapahtumat Lääkehoitoprosessin riskikohdat Lääkeosaaminen Lääkehoitotyöryhmä Työyksikön esimies Hyvinvointiasiantuntija Hygieniahoitaja, Hygieniatyöryhmä Hygieniahoitaja Henkilöstö, esimiehet, hyvinvointiasiantuntija Laitteiden turvallisuus Toimintakuntoon liittyvät poikkeamat Laitteiden käyttöön liittyvät vaaratapahtumat Infektiot Infektioiden määrä Ongelmamikrobien tilanne 2 lääkehoito 493 kpl antovirhe 180 kpl 0 Tietojärjestelmä tiedonkulku ja henkilöstöstä 100 % suorittanut 100 % lääkäreistä < 300 kpl, < 120 kpl 0 Arvioidaan säännöllisesti Hoitajien lääkeosaaminen päivitetty 100 % ei lähtötasotietoa Laitteiden käyttöön liittyviä vaaratapahtumia ilmoitetaan Erillinen tilasto HaiPro Tilastolliset analyysit Laadullinen arviointi Laiterekisteri Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro Leikkausinfektiot Kysely yksiköihin Organisaatio, yksiköt Organisaatio, yksiköt Organisaatio Organisaatio, yksiköt käsidesinfektioaineen kulutuksen seuranta Koulutukset Erillinen tilasto >60l / 1000 hoitopäivä Esimiehet Toimintasuunnitelma yksiköiden toiminnallisissa tavoitteissa on potilasturvallisuusasioita Osastonhoitaja Hyvinvointiasiantuntija Työterveyshuolto Hallintoylilääkäri Palveluasiantuntija Hyvinvointiasiantuntija Potilasturvallisuuskulttuuri - yksilötaso - yksikkötaso Lääkekeskuksen tilasto Kehityskeskustelut käsitellään kehityskeskuste-lussa Potilasturvallisuuskultuurikysely Lähtötasokysely 2012 (tuku) Käytössä - henkilöstön tukitoimet vaaratapahtuman jälkeen Hoitoon pääsy Lain mukaista Lain mukaista Hoidon saatavuus Ostopalvelut Ostopalveluiden potilasturvallisuudesta on sovittu sopimuksia tehtäessä Organisaatio, yksiköt yksikkö, organisaatio Yksilö Organisaatio, yksikkö

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuus asiakokonaisuutena ensi kerran terveydenhuoltolaissa

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen (Mikkelin seutusote) (Palvelutuotantoyksiköt: Kangasniemi, Mikkeli ( Hirvensalmi, Mikkeli ja Puumala) Mäntyharju, Pertunmaa POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu:

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSteemapäivä. Kouvolan kaupunki 14.5.2012

POTILASTURVALLISUUSteemapäivä. Kouvolan kaupunki 14.5.2012 POTILASTURVALLISUUSteemapäivä Kouvolan kaupunki 14.5.2012 Potilasturvallisuustyön tuloksia Kouvolan kaupungilla Potilasturvallisuussuunnitelma ydinkohdat Lääketurvallisuuden varmistaminen prosessikuvaus

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Valviran määräys 4/2010: Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), luku 5 ylitarkastaja,

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu ky Sisällysluettelo 1. POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA 3 1.1 Johdanto 3 1.2. Perusteet 4 1.3. Johtaminen 4 1.4. Potilaan

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelm

Potilasturvallisuussuunnitelm Potilasturvallisuussuunnitelm Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY 3 1.1 Johdanto 3

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Muista vaaratilanneilmoitus

Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilanneilmoitus Muista vaaratilann Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma THL:n hankkeen sisältö Kouvolan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Potilasturvallisuuden kehittämistarpeen taustaa Sisällöltään laaja asia, jonka hallinta

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 8 / 2016 1 (6) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa Lääkehoidon turvallisuus Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN

VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Timo Toivonen Hallintoylihoitaja Marina Kinnunen VSHP ennen hanketta Mitä tehtiin ja mitä näyttöä Elämää hankkeen jälkeen HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 POTILASTURVALLISUUDEN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 3 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014 Potilasturvallisuustyöryhmä 3.12.2012 Palvelutuotantolautakunta xx 20.2.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Oulunkaaren organisaatio...4 3. Potilasturvallisuuden

Lisätiedot

Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle

Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle Lain velvoitteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteista ilmoittamiselle Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Biomedicum Haartmaninkatu

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Sosiaali- ja terveyspalvelun toimiala 3 3. Potilas ja asiakasturvallisuustyö 3 3.1. Valtakunnallisen tason

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SK/PK/SJ/OK/20.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu: 19.3.2012 Hyväksytty: Riskienhallinta- ja potilasturvallisuustyöryhmässä

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportoinnin ja siitä saatavan tiedon hyödyntamisen linjaukset

Vaaratapahtumien raportoinnin ja siitä saatavan tiedon hyödyntamisen linjaukset Vaaratapahtumien raportoinnin ja siitä saatavan tiedon hyödyntamisen linjaukset 7.9.2009 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Raportointitvk:n puheenjohtaja Hallintoylilääkäri, Kuntaliitto Kiitokset: Juhani Ojanen

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2015-2017

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2015-2017 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2015-2017 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 3 2.1 Sosiaali-

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Kohti turvallista hoitoa prosessien riskien hallinnalla. Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP

Kohti turvallista hoitoa prosessien riskien hallinnalla. Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013 2 Tavoitteet vuoteen 2013 mennessä - poimintoja Organisaatiossa on menettelytavat, joiden avulla potilaalla ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla -

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 18.10.2012

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ensimmäinen suomalainen potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009 2013 julkistettiin 29.1.2009 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA

9.2.2015 1 (3) KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö / K.R-P 9.2.2015 1 (3) B. RISKIEN ARVIOINTI JA RISKIENHALUNTASUUNNITELMA Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit sekä niihin suunnitellut

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö

Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014 Petri Pommelin kehittämispäällikkö Potilasturvallisuus on IN Potilasturvallisuusstrategian päivitys?

Lisätiedot

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 2. Inarin kunnan potilasturvallisuuspolitiikka... 3 3. Potilasturvallisuusjärjestelmä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Sisällys 1 Potilas- ja asiakassuunnitelma 4 1.1 Taustaa 4 1.1 Potilasturvallisuuden käsitteitä 5 2 Johtaminen ja vastuuhenkilöt 6

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Terveydenhuollon laitteiden ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta

Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Terveydenhuoltolaki potilasturvallisuuden näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumi 26.9.2013 Technopolis, Itä-Suomen yliopisto Mikrokatu 1 Kuopio Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen. Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP

Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen. Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP Erikoissairaanhoidon toimintalukujen, tulosten ja laadun mittaaminen Hallintoylilääkäri (evp.) Erkki Kujansuu, PSHP Mitä näillä tarkoitetaan Toimintaluvut raakadata, josta tieto johdetaan Mitattavien lukujen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Nina Elomaa Hygieniahoitaja Vaasan keskussairaala Hoitoon

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Kehittämispäällikkö Ritva Salmi 3.10.2013

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Kehittämispäällikkö Ritva Salmi 3.10.2013 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Kehittämispäällikkö Ritva Salmi 3.10.2013 4.10.2013 1 Ohjelma on osa jatkumoa Laadun ja potilasturvallisuuden kansallinen monitorointi, kehittäminen, tutkimus Terveydenhuollon

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski Päivittäjä pvm 31.8.2013 pvm Härkätien terveys- ja sairaanhoitopalvelut Hyväksyjä SoTe-johtoryhmä Terveyspalveluiden johtoryhmä Työsuojelutoimikunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

MUONION-ENONTEKIÖN KTT KY:N POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

MUONION-ENONTEKIÖN KTT KY:N POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA MUONION-ENONTEKIÖN KTT KY:N POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältö 2 1 JOHDANTO... 3 2 MUONION-ENONTEKIÖN KTT.N KY:N POTILASTURVALLISUUDEN STRATEGISET TAVOITTEET...4 2.1. TOIMINTA-AJATUS...4 2.2. STRATEGISET

Lisätiedot

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? Elina Pietikäinen

Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? Elina Pietikäinen Miten parantaa sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Elina Pietikäinen 2 Potilasturvallisuudessa on ongelmia Potilasturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Yhtymähallituksen jaosto 27.11.2013 47 1 Sisällys 1 Potilas- ja asiakassuunnitelma... 3 1.1 Taustaa... 4 1.1 Potilasturvallisuuden

Lisätiedot

LAADUKASTA JA TURVALLISTA PALVELUA ESPOOLAISILLE

LAADUKASTA JA TURVALLISTA PALVELUA ESPOOLAISILLE 1 LAADUKASTA JA TURVALLISTA PALVELUA ESPOOLAISILLE LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Espoon sosiaali- ja terveystoimi versio 3.0 Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman koostaja Riitta Flinck

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vaaratapahtuma syyllistymis- vai oppimisprosessi? Vaaratapahtumista toiminnan kehittämiseen

SISÄLTÖ. Vaaratapahtuma syyllistymis- vai oppimisprosessi? Vaaratapahtumista toiminnan kehittämiseen Vaaratapahtuma syyllistymis- vai oppimisprosessi? 13.10.2011 Marina Kinnunen Laatupäällikkö KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi SISÄLTÖ Vaaratapahtumista toiminnan kehittämiseen Inhimilliseen toimintaan liittyy

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Teknologia: Tekniikan auditointi ja sertifiointi Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Ylitarkastaja Jari Knuuttila, Valvira 1 Määritelmiä ja aiheeseen liittyvät lait 2 Auditointi, sertifiointi,

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLINEN POTILAS- TURVALLISUUSSUUNNITELMA

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLINEN POTILAS- TURVALLISUUSSUUNNITELMA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLINEN POTILAS- TURVALLISUUSSUUNNITELMA päivitetty 22.10.2014 2(47) SISÄLLYSLUETTELO POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 4 Potilasturvallisuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 Miten infektiontorjunnan laatua voidaan mitata ja arvioida pitkäaikaishoitolaitoksissa Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 NÄKÖKULMIA LAATUUN JA LAADUN

Lisätiedot