POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE"

Transkriptio

1 POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus

2 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttaminen Johdon, esimiesten ja työntekijöiden vastuut Johto Esimiehet Henkilöstö 7 2. Johtamisjärjestelmä Organisaatio ja vastuuhenkilöt Vastuuhenkilöt ja viranhaltijat Asiantuntijatehtävät Työryhmät Toiminta- ja taloussuunnittelu Henkilöstöjohtaminen Työympäristö ja tekniset resurssit Alihankinta- ja ostopalvelut Laadunhallinta Riskien hallinta Raportointi ja ilmoitusjärjestelmä Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Hoitoilmoitustietokanta Sairaalainfektioiden seuranta Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset Vaaratapahtumien raportointi Vakavien haittatapahtumien ilmoittaminen ja käsittely Henkilöstön osallistuminen Tiedotus 16 2

3 6.2 Työpaikkakokoukset ja henkilöstökeskustelut Ohjaus ja palaute Perehdyttäminen ja koulutus Potilasturvallisuuskoulutus Potilasturvallisuuden varmistaminen opiskelijan toimiessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä Potilaan ja läheisten osallistuminen Tiedotus ja ohjaus Hoitosuunnitelmat Asiakaspalautejärjestelmä 20 3

4 Johdanto Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma perustuu terveydenhuoltolain ( 8) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen vaatimuksiin. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä potilasturvallisuus on yhteinen asia, ja se edellyttää johdon 4

5 ja koko henkilökunnan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä saumatonta yhteistyötä eri toimintayksiköiden välillä. Turvallisuutta pidetään aitona arvona, joka otetaan huomioon päätöksenteossa ja päivittäisessä toiminnassa. Turvallisuus ilmenee yksikön käytännöissä, dokumenteissa, keskusteluissa ym. asiana, joka on positiivisessa mielessä merkityksellinen organisaatiolle. Turvallisuudessa on erilaisia näkökulmia (esim. potilasturvallisuus, työturvallisuus, tietoturvallisuus), jotka ovat toisaalta erillisiä, mutta joilla on kytköksiä toisiinsa. Laadun ja potilasturvallisuuden systemaattinen kehittäminen perustuu aktiiviseen tiedon hankintaan ja käsittelyyn, sekä siihen perustuvaan toiminnan kehittämiseen. Jatkuvan toiminnan seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tunnistaa mahdolliset potilasturvallisuuden riskit ennalta ja varmistaa riittävä varautuminen niin, että haittatapahtumat voidaan välttää. Tässä suunnitelmassa potilas sanalla tarkoitetaan myös asiakasta. 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka Hyvällä laadulla tarkoitetaan Ppky Selänteessä potilaan tarpeesta lähtevää hyvää, turvallista, vaikuttavaa ja saatavilla olevaa hoitoa. Toiminnan arvoperustana on ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Potilaalle annetaan lääketieteellisesti perusteltua hoitoa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Turvallinen ja hyvä hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Siinä hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö ja tiedonkulku hoitoon osallistuvien tahojen, potilaiden ja omaisten välillä on saumatonta. Toiminnassa huomioidaan henkilöstön hyvinvointi ja riittävät toimintaedellytykset hyvän hoidon antamiseen. Ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa hoidon sujuvana prosessina ja turvallisesti soveltaen näyttöön tai hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia ja vaikuttavia menetelmiä. Tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan riskien säännöllinen arviointi, jotta estettävissä olevia, hoitoprosessin poikkeamasta johtuvia haittoja ei tapahdu yhdellekään potilaalle. Hyvän hoidon lopputuloksena on saamaansa hoitoon ja kohteluun tyytyväinen potilas. 5

6 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttaminen Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttaminen edellyttää organisaation kaikilla tasoilla systemaattista työtä, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä. Terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja yhteisön tapa toimia aina siten, että varmistetaan potilaiden saaman hoidon turvallisuus. Potilasturvallisuuskulttuuri sisältää potilaiden turvallista hoitoa edistävän systemaattisen toimintatavan sekä sitä tukevan johtamisen, arvot ja asenteet. Johdolla ja esimiehillä on erityinen asema avoimen ja oikeudenmukaisen potilasturvallisuuskulttuurin edistämisessä. 1.2 Johdon, esimiesten ja työntekijöiden vastuut Organisaation johdon ensisijainen vastuu on toiminnan suunnittelu, seuranta, toimintalinjaukset ja resursointi Johto Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttamisessa johto: tuo esiin laadun ja potilasturvallisuuden ensisijaisina arvoina toiminnassa sekä tukee avoimen ja oikeudenmukaisen potilasturvallisuuskulttuurin kehittymistä kirjaa potilasturvallisuuden edistämisen toimenpiteet ja vaikutukset vuosittain toimintakertomukseen suuntaa organisaation strategiset tavoitteet potilaiden tarpeiden mukaisesti ja seuraa potilaskeskeisyyden toteutumista arvioi päätöksenteossa suunniteltujen toimien vaikutukset potilasturvallisuuteen, vallitseviin toimintatapoihin, resursseihin ja osaamisvaatimuksiin seuraa potilasturvallisuuden kehitystä asetettuihin mittareihin nähden ja käyttää niihin perustuvaa seurantatietoa toiminnan kehittämisessä 6

7 varmistaa, että ajantasaiset ja tarpeen mukaiset prosessikuvaukset sekä hoitoketjut on laadittu ja käytettävissä. Lähiesimiesten ensisijaisina tehtävinä ovat toiminnan sujuvuuden varmistaminen, seuranta ja kehittäminen Esimiehet Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttamisessa esimiehet: ylläpitävät työyksikössä avointa keskustelua laadusta ja potilasturvallisuudesta ja tukevat syyllistämättömän ilmapiirin kehittymistä kannustavat laatupoikkeamien ja vaaratapahtumien raportointiin ja kehittävät toimintaa palautteen perusteella pitävät säännöllisesti esillä laatu- ja potilasturvallisuusasiat työpaikkakokouksissa, henkilöstön palavereissa ja osastotunneilla. Antavat henkilöstölle mahdollisuuden tuoda esille omat näkemyksensä toiminnan kehittämistarpeista panostavat kaikkien henkilöstöryhmien sitouttamiseen yhteisiin toimintatapoihin varmistavat, että toimintayksikössä on selkeä perehdyttämisohjelma sijaisille ja uusille työntekijöille sekä valvovat sen noudattamista. Myös henkilöstön riittävä perehdytys ennen uusien menettelytapojen, hoitokäytäntöjen tai laitteiden käyttöönottoa huomioidaan antavat rakentavaa palautetta henkilöstölle säännöllisesti ja oikea-aikaisesti Henkilökunnan ensisijaisena tehtävänä on potilaskeskeisen hoidon toteuttaminen, seuranta ja kehittäminen. Liite 1: yksikön tarkistuslista. 7

8 1.2.3 Henkilöstö Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttamisessa henkilöstö: toteuttaa hoidon turvallisesti soveltaen näyttöön tai hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia ja vaikuttavia menetelmiä varmistaa, että yhteistyö ja tiedon kulku hoitoon osallistuvien tahojen välillä on saumatonta osallistuu laadun ja potilasturvallisuuden seurantaan sekä toiminnan kehittämiseen (raportointi ja palaute) varaa potilaalle riittävästi aikaa, jotta potilaalle voidaan antaa riittävä selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista seikoista, joilla on merkitystä hoitopäätösten kannalta sopii hoidosta yhteisymmärryksessä potilaan ja mahdollisesti hänen omaistensa tai läheistensä kanssa antaa potilaalle tietoa siitä, miten hän voi antaa palautetta hoidostaan huolehtii omien tietojen ja taitojen jatkuvasta kehittämisestä ja ajantasaisuudesta osallistumalla täydennyskoulutukseen. 2. Johtamisjärjestelmä Laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen perustuu organisaation ja asiantuntijoiden sekä eri työryhmien väliseen jatkuvaan yhteistyöhön. Työryhmien ja asiantuntijoiden vastuulla on seurata potilasturvallisuuden kehitystä ja analysoida siihen liittyvää tietoa. Tiedon analysointiin perustuen laaditaan suosituksia potilasturvallisuuden kehittämiseksi organisaation päätöksenteon ja kehittämistoimien tueksi. Organisaation vastuuhenkilöt vastaavat suositusten toimeenpanosta. Organisaatio ja asiantuntijat sekä työryhmät arvioivat yhdessä toimenpiteiden vaikutuksia ja tarvittaessa määrittävät lisätoimia laadun ja hoidon turvallisuuden 8

9 riskien hallintaan. 2.1 Organisaatio ja vastuuhenkilöt Potilasturvallisuuden toimeenpanovastuu on organisaation johdolla, viranhaltijoilla ja vastuuhenkilöillä. Selänteen hallitus varmistaa että: toimintaan on varattu riittävät resurssit laadukkaan ja turvallisen hoidon tuottamiseen turvallisuuteen ja laatuun liittyvät vastuut organisaatiossa on selvästi määritelty vastuuhenkilöillä on edellytykset tehtäviensä hoitamiseen 2.2 Vastuuhenkilöt ja viranhaltijat Kokonaisvastuu toiminnan laadusta ja potilasturvallisuudesta on ylilääkärillä. Hänen vastuullaan on varmistaa että potilasturvallisuuden ja laadun hallinta toteutuu yhdenmukaisesti koko organisaatiossa. Ylilääkäri ja johtava lääkäri vastaavat hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta. He vastaavat hoitolinjoissa hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta. Heidän vastuulla on varmistaa, että hoidossa noudatetaan näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja käypähoito suosituksia ja että hoitolinjassa on huomioitu potilasturvallisuuden varmistaminen siihen osallistuvien yksiköiden sisällä sekä niiden välisessä yhteistoiminnassa. Ylilääkärin ja johtava lääkärin tehtävänä on varmistaa, että potilastietojärjestelmien käytössä huomioidaan potilasturvallisuusnäkökohdat ja että potilaiden tekemistä erilaisista valituksista saatu tieto käytetään potilasturvallisuuden edistämiseen. Palvelujohtajan tehtävänä on varmistaa riittävät resurssit ja edellytykset potilasturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen omalla palvelulinjallaan. 9

10 Palvelupäälliköiden ja osastonhoitajien/vastaavien hoitajien tehtävänä on organisoida työ potilasturvallisuussuunnitelman linjausten mukaisesti. He raportoivat osavuosikatsauksissa ja tarvittaessa useammin potilasturvallisuuden kehittymisestä hallitukselle. Potilasturvallisuustyöryhmä vastaa potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi se vastaa potilasturvallisuuden kehittämisen koordinoinnista ja tukee organisaatiota kehittämistoimien toteuttamissa koko kuntayhtymän alueella. Ryhmän tehtävänä on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä organisaation kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja. Työsuojelupäällikkö vastaa riskienarvioinnin koordinoinnista ja organisoinnista ja toimii samalla turvallisuuspäällikkönä. Potilasasiamiehet neuvovat ja ohjaavat potilaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaava yhdessä tietosuojatyöryhmän kanssa toimii terveydenhuollon toimintayksikössä erityisasiantuntijana johdolle ja henkilökunnalle. Tietosuojavastaavan tehtävänä on auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvä henkilötietojen käsittelytapa ja erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Hygieniahoitajat, infektiovastuulääkäri ja johtavalääkäri toimivat yhteistyössä hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisemiseksi kehittämällä hygieniatoimintaa. He ylläpitävät infektioiden torjuntaan liittyvää ohjeistusta ja vastaavat sen toteutuksesta. Infektiotilannetta seurataan reaaliaikaisesti. Hygieniahoitajat toimivat asiantuntijoina myös koko kuntayhtymän alueella. Käsidesin ja hanskojen kulutusta seurataan yksiköissä systemaattisesti. 2.3 Asiantuntijatehtävät Yksikön potilasturvallisuusvastaava toimii potilasturvallisuuden asiantuntijana omassa työyksikössään. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä yksikön 10

11 esimiesten kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä yksikön toimintaan liittyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja sekä yksikön potilasturvallisuusohjeistusta. Yksiköiden lääkehoitovastaavat arvioivat ja kehittävät oman työyksikkönsä lääkehoitoa. He vastaavat yksikön lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta yhteistyössä osastonhoitajan ja vastaavan lääkärin kanssa. Heidän tehtävänään on edistää lääkehoidon vaaratapahtumien raportointia, lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistamista sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen soveltamista toiminnassa. 2.4 Työryhmät PPKY Selänteessä toimii lääkeneuvottelukunta. Lääkeneuvottelukuntaan on nimetty PPKY Selänteen ylilääkäri, johtava lääkäri, akuuttiosastojen osastonhoitajat, terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluiden hoitotyönjohtaja sekä farmaseutit. Farmaseutit toimivat kokouksen kokoonkutsujina ja tekevät pöytäkirjat kokouksista. Lääkeneuvottelukunnan tehtävänä on: päättää vuosittain peruslääkevalikoimasta ja huolehtia sen ajan tasalla pitämisestä arvioida lääkehoidon turvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä seurata terveyskeskuksen lääkekulutusta ja lääkekustannusten kehitystä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja lääkkeiden hankinnasta ja lääkehoidon kehittämisestä yhtenäistää ja kehittää PPKY Selänteen lääkeinformaatiota huolehtia lääkkeiden haittavaikutusten seuraamisesta ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä kehittää yhteistyötä lääkekeskuksen ja muiden toimintayksiköiden kesken sekä pitää yhteyttä terveyskeskuksen toiminta-alueen apteekkeihin lääkehoitoa ja lääkejakelua koskevissa asioissa 11

12 Hygieniatyöryhmä (hygieniahoitajat ja infektiovastuulääkäri) koostuu eri työpaikkojen edustajista. Työryhmä seuraa ajankohtaista infektiotilannetta ja infektioiden torjuntatyön toteutumista osastoilla. Työryhmä ohjeistaa ja toteuttaa tietoiskuja ja arvioi vaikuttavuutta. Työryhmä seuraa infektioiden, käsidesin ja hanskojen kulutusta vuosittain. Työryhmä kokoontuu vähintään vuosittain ja raportoi potilasturvallisuustyöryhmälle työstään. Akuuteissa infektiotilanteissa työryhmä kutsutaan kokoon. Tietosuojatyöryhmä valvoo sähköisten potilastietojen käyttöä Ppky Selänteen terveydenhuollon toimintayksiköille asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Työryhmään kuuluvat hoitotyönjohtaja (Pj) johtava lääkäri, tietosuojavastaava, talous ja henkilöstöjohtaja ja ATK- tukihenkilö. 2.5 Toiminta- ja taloussuunnittelu PPKY Selänteessä potilasturvallisuusnäkökulma huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä seuraamalla säännöllisesti johdon ja esimiesten toimesta laatua ja potilasturvallisuutta. Haipro ilmoituksia, potilasasiamiehen raportteja ja potilasvahinkoilmoituksia seurataan ja ne raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Tilinpäätökseen laaditaan potilasturvallisuusraportti joka sisältää: yhteenvedon palvelulinjan yksiköiden raporteista: infektiot, Potilasasiamiesten raportti, Haipro, Raportti potilasvahinkoilmoituksista sekä muistutuksista ja kanteluista arvioidaan potilasturvallisuuden johtamiseen ja organisointiin liittyvät kehittämistarpeet Potilasturvallisuutta seurataan työyksikkötasolla jatkuvasti lähiesimiesten toimesta. Haipro ilmoitukset käsitellään osasto/työpaikka kokouksissa kuukausittain. Potilasturvallisuuden seurannassa kiinnitetään huomio: merkittävimmät vaaratapahtumat sekä niiden perusteella annetut suositukset ja suoritetut toimenpiteet tunnistetut potilasturvallisuuden riskit ja niihin varautuminen koko organisaatiota potilasturvallisuutta koskevien kehittämishankkeiden toteutuminen yksikössä hoitoon liittyvät infektiot 12

13 Työyksikön potilasturvallisuusraportti sisältää ainakin seuraavat osa-alueet: potilasturvallisuusriskit ja vaaratapahtumat: Tarkastellaan HaiPro-aineistoa. Kirjataan raportointikauden aikana ilmoitusten pohjalta tunnistetut keskeiset riskialueet ja kehittämissuunnitelmat. Seurataan ilmoitusaktiivisuuden kehitys: Nouseva/laskeva/sama potilaspalaute: Tarkastellaan jatkuvaa potilaspalautetta infektioraportti sisältää hoitoon liittyvien infektioiden määrän osaston erityispiirteet infektioiden torjunnan kannalta / riskit. Toteutuvatko tavanomaiset varotoimet hoitotyössä? käsihuuhteen kulutus / hoitopäivä Yksikössä tietojen keräämisestä vastaa potilasturvallisuusvastaava yhdessä yksikön esimiehien kanssa. 2.6 Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtaminen kattaa avoimen ja syyllistämättömän toimintakulttuurin luomisen sekä osallistavan johtamisen. Henkilöstöjohtamiseen kuuluu turvallisen ja laadukkaan toiminnan edellyttämän henkilöstömäärän ja -rakenteen, riittävän osaamisen ja tarkoituksenmukaisen työnjaon sekä työskentelyolosuhteiden varmistaminen. Osaamisen arviointi ja kehityskeskustelut käydään vuosittain. Henkilöstön työhyvinvointikyselyt tehdään kolmen (3) vuoden välein ja yksiköihin laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat. Toteutumisesta ja seurannasta vastaa koko työyhteisö esimiesten johdolla. Henkilöstöraportti tehdään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. 2.7 Työympäristö ja tekniset resurssit Työympäristön on oltava turvallinen sekä asiakkaille että työntekijöille. Työympäristöstä poistetaan aktiivisesti potilasturvallisuutta vaarantavat tekijät. Laitteiden käyttöön liittyvä ohjeistus täytyy olla helposti saatavilla ja potilasturvallisuuden kannalta merkittävien toimenpiteiden osalta siinä muodossa, että se tukee toimintaa kiireellisissäkin tilanteissa. Osana laitteiden käyttöönottoa määritellään vaadittava perehdyttäminen laitteiden käyttöön. Koulutus uusiin laitteisiin järjestetään siten, että kaikilla asianosaisilla on siihen mahdollisuus osallistua. Yksikön esimiehet arvioivat määräajoin tarvetta laitteiden käyttöön liittyvän ylläpitokoulutuksen 13

14 järjestämiselle riittävän osaamisen varmistamiseksi. Laitteista muodostetaan rekisteri, jossa kuvataan laitteen hankinta-aika, viimeisin huolto ja vastuuhenkilö(nimettävä). Laitteiden toimintakuntoa seurataan toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi. Laitteiden ja järjestelmien käyttöergonomia ja yhteensopivuus huomioidaan hankintapäätöksissä. 2.8 Alihankinta- ja ostopalvelut Käytettäessä alihankinta- ja ostopalveluja hoitolinjan tai sen osan tuottamiseen, säilyy vastuu potilasturvallisuuden varmistamisesta palvelun kohteena olevan palvelulinjan johtajalla. Toimintojen ja palveluiden alihankintaa suunniteltaessa huomioidaan potilasturvallisuusnäkökulma seuraavasti: alihankintaa suunniteltaessa arvioidaan suunnitellun toimintatavan mahdolliset vaikutukset potilasturvallisuuteen kirjallisessa palvelusopimuksessa palvelun tuottajan ja sen hankkijan välillä määritellään ne tuotteet ja palvelun laatu, joka sopimukseen sisältyy 3. Laadunhallinta Potilasturvallisuus on osa organisaation kokonaisvaltaista laadun- ja riskien hallintaa. PPKY Selänteeseen tulee hankkia laatujärjestelmä joka tukee turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Laatujärjestelmän avulla valvotaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän toteuttamista ja siihen liittyvien vaatimusten noudattamista organisaatiossa. 4. Riskien hallinta Riskien arvioinnista ja hallinnasta on säädöksiä työturvallisuuslaissa (738/2002), jonka mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan 14

15 työterveyshuoltoon kuuluu mm. työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työterveyshuolto toimii työpaikan riskien arvioinnin yhtenä asiantuntijatasona. Lisäksi valtioneuvosto on antanut asetuksia kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) ja koneiden turvallisuudesta (400/2008). Valtioneuvoston päätöksissä mm. henkilön suojainten valintaan, näyttöpäätetyöhön, raskaiden taakkojen nostamiseen, työvälineiden turvalliseen käyttöön ym. korostetaan riskien tunnistamisen ja merkityksen arviointia. Riskien hallinta on järjestelmällistä toimintaa, jonka avulla Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä pyritään ennakoimaan ja estämään vaaratilanteiden ja onnettomuuksien syntymistä. Jotta pystytään arvioimaan ja hallitsemaan potilasturvallisuuteen ja työn tekemiseen liittyviä riskejä, täytyy riskit ja niiden aiheuttajat ensin tunnistaa. Riskien arviointi kuuluu normaaliin arkeen, mutta erityisen tärkeätä se on varsinkin toimintoja muutettaessa. Johto vastaa päätöksenteosta, ohjauksesta ja turvallisen toiminnan mahdollistamisesta. Jokapäiväisestä riskien hallinnasta (laitteet ja tarvikkeet, osaaminen, tiedonkulku, työmenetelmät, ohjeistus) vastaa toimintayksikön esimies ja jokainen työntekijä soveltaa näitä periaatteita omassa työssään. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on otettu käyttöön potilasturvallisuuden ennakoivan riskienhallinnan työkaluna Riski-Arvi, eli työväkivaltavaarojen tunnistuksen- ja riskien arviointimenetelmä. Riskit tulee arvioida/päivittää vuosittain. Työsuojeluohjelman liitteenä on vaaratekijä luettelo ergonomisista, fysikaalisista, kemiallisista ja henkisistä riskeistä sekä tapaturmariskeistä. Riskit kartoitetaan yhdessä työpaikalla ja esimies, jolla on luku- ja kirjaamisoikeudet ohjelmaan, kirjaa tiedot Riski-Arvi-ohjelmaan. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus katsella työpaikan laatimia riskien arviointeja. Sen jälkeen arvioidaan vaaratapahtuman seuraukset ja todennäköisyys, joiden perusteella selviää riskiluokka: onko kyseessä merkityksetön, vähäinen, kohtalainen, merkittävä vai vakava riski. Tämä auttaa tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa riskien hallitsemiseksi ja minimoimiseksi; korkean riskiluokan asiat edellyttävät välittömiä toimenpiteitä riskin saamiseksi hallintaan. 5. Raportointi ja ilmoitusjärjestelmät 15

16 Potilasturvallisuustietoa kerätään viranomaisten ylläpitämiin tietokantoihin ja rekistereihin. Rekisterien ja järjestelmien tuottamaa tietoa arvioidaan ja analysoidaan ja näiden perusteella pystytään muodostamaan kokonaisnäkemys potilasturvallisuudesta tilasta ja kehityksestä. Turvallisuusriskit voidaan näin toimimalla kartoittaa ja ehkäistä ennalta vaaratapahtumien synty. Potilasturvallisuutta voidaan lisätä ja ehkäistä vaaratapahtumien syntyä toimimalla työyhteisöissä avoimesti ja ketään syyllistämättä. On oleellista tapahtumien jälkeen aina analysoida tapahtuneeseen johtaneet syyt ja pohtia miten vaaratapahtuma voidaan jatkossa välttää. Vaaratapahtumien ilmoitukset tehdään Haipro-ohjelmaan. 5.1 Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Henkilökunnan tulee informoida potilaita ja omaisia heidän oikeudestaan tehdä ilmoituksia hoidossa havaitsemistaan virheistä. Potilasasiamiehestä tulee olla jokaisen yksikön ilmoitustaululla tiedot asiakkaiden / potilaiden nähtävissä. 5.2 Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Potilaan ja omaisen on mahdollista tehdä vaaratapahtumailmoitus. Jatkossa vaaratapahtumailmoitus voidaan tehdä sähköisesti. 5.3 Hoitoilmoitustietokanta Tartuntatautilain mukaan lääkärit, hammaslääkärit ja mikrobiologian laboratoriot ovat velvollisia ilmoittamaan yleisvaaralliset ja ilmoitettavat tartuntataudit sekä eräät tartuntatautiepäilyt. 5.4 Sairaalainfektioiden seuranta Leikatuilla potilailla on jatkohoitoon tullessaan yleensä valmiiksi mukana ilmoituslomake mahdollisesta haavainfektiosta. Omassa toiminnassa infektioiden seuranta toteutetaan infektiotyöryhmän suunnittelemalla tavalla. 16

17 5.5 Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset Laitteita ja tarvikkeita koskevasta turvallisuudesta vastaa ammattimies. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoittaa, että terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on tehtävä ilmoitus jos vaaratilanne johtuu laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta tai käytöstä. Vaaratilanne ilmoitetaan Haipro-ohjelmaan. 5.6 Vaaratapahtumien raportointi Terveydenhuollon henkilökunta tekee vaaratapahtumailmoituksen aina Haipro-järjestelmään sähköisesti. Ilmoituksen pääsee tekemään Effica-ohjelman sivulta Yleiset ohjeet-valikosta. Henkilökunta on ohjeistettu tekemään ilmoituksen kaikista hoitoon liittyvistä haittatapahtumista, jotka aiheuttivat tai olisivat voineet aiheuttaa haittaa potilaalle. 5.7 Vakavien haittatapahtumien ilmoittaminen ja käsittely Vakavien haittatapahtumien käsittely vaatii erillisen menettelytavan, joka on organisaatiossa selkeästi ohjeistettu ja kaikkien tiedossa. Vakavista vaaratapahtumista täytetään Haipro ilmoitus heti ja ilmoitetaan osastonlääkärille ja ylilääkärille. Mikäli vaaratapahtuma ilmenee päivystysajalla, ilmoitus tehdään päivystysyksikköön (OAS, KPKS, OYS) ja seuraavana arkipäivänä ylilääkärille. 6. Henkilöstön osallistuminen Henkilöstöllä on mahdollisuus saada säännöllisesti tietoa potilasturvallisuuden kehityksestä organisaatiossa ja työyksikössä. Heitä informoidaan potilasturvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, jaetaan tietoa tunnistetuista potilasturvallisuusriskeistä sekä tuodaan esille perusteita potilasturvallisuuden edistämiseen liittyvistä ohjeista ja suosituksista. 17

18 6.1 Tiedotus Potilasturvallisuuteen liittyvien tiedon koostamisesta ja tiedottamisesta vastaa yksikön potilasturvallisuusvastaava yhdessä johdon kanssa. Tiedon jakamisesta palvelulinjoilla vastaa palvelupäälliköt. Tarvittaessa henkilökunnalle tiedotetaan potilasturvallisuuteen liittyvistä akuuteista asioista suoraan sähköpostilla. Ilmoitustauluilla on nähtävillä potilasturvallisuustiedotteet (THL: liitteenä). 6.2 Työpaikkakokoukset ja henkilöstökeskustelut Jokainen työtekijä pyrkii työssään huomioimaan potilasturvallisuusnäkökulman, ilmoittaa havaitsemistaan vaaratapahtumista ja pyrkii aktiivisesti työskentelemään potilasturvallisuutta edistävällä tavalla. Potilasturvallisuuden edistäminen on koko henkilökunnan asia, ei vain potilaan hoidossa toimivien (Suomalainen potilasturvallisuusstrategia ). Potilasturvallisuusnäkökulma huomioidaan päivittäisessä työssä, päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Potilasturvallisuusasioissa tiedotetaan säännöllisesti esimieskokouksissa ja potilasturvallisuusasioita käsitellään henkilöstön kanssa säännöllisesti työpaikkakokouksissa ja henkilöstökeskusteluissa. Läheltä piti- tapahtumia ja haittatapahtumia käsitellään avoimesti osana toiminnan kehittämistä. 6.3 Ohjaus ja palaute Potilasturvallisuuden perustana on organisaation ja sen työntekijöiden jatkuva kyky oppia ennakoinnin ja palautejärjestelmän kautta havaituista riskeistä ns. oppiva organisaatio. Jotta oppimiseen päästään, esimiesten ja johtajien tulee erityisesti panostaa avoimuuteen sekä kyetä käsittelemään havaittuja riskejä ja virheitä systeemilähtöisesti. Luottamuksellisessa ja avoimessa ilmapiirissä havainnot tuodaan esille. kehityskeskustelut. Yhtenä menettelytapana ovat vuosittain käyttävät Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että potilasturvallisuuden riskien hallintakäytännöt on selkeästi kuvattu ja että henkilöstöllä on edellytykset niiden soveltamiseen toiminnassa. Työprosessien tulee olla helposti hahmotettavia ja tarvittavan tiedon päivittäiseen työhön helposti saatavilla. Ammattihenkilöiden tulee noudattaa työssään potilasturvallisuuden 18

19 edistämisen periaatteita, soveltaa sen keskeisiä keinoja sekä hyödyntää Haittatapahtumasta on kerrottava avoimesti potilaalle. Haittatapahtumissa mukana olleilla on huolehdittava henkisen tuen antamisesta myös mukana olleelle henkilökunnalle. Selänteen henkilöstön palautekanava on intra. Hyvienkäytänteiden palkitseminen suunnitellaan rekrytointityöryhmässä. 7. Perehdyttäminen ja koulutus Jokaisella ammattihenkilöllä tulee olla tehtävän vaatima koulutus ja osaaminen sekä riittävät tiedot ja taidot, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti ja hyvin. Työnantaja varmistaa, että jokaiselle työntekijälle, myös lyhytaikaisissa työsuhteissa toimiville tai ulkopuolisten palvelutoimittajien henkilöstölle, annetaan riittävä, hänen työtehtävänsä ja asemansa edellyttämä perehdytys. Perehdytyksestä huolehditaan myös työtehtävien muuttuessa tai pitkään työvapailla olleiden työhön palaavien työntekijöiden kohdalla. Jokaisessa yksikössä on perehdyttämissuunnitelma ja uudelle työntekijälle nimetään perehdyttämisohjaaja. Perehdyttämisestä tehdään kirjallinen dokumentti. Yksikön esimiehen vastuulla on: a. tarkistaa uuden työntekijän todistukset b. rekisteröinti (Terhikki) c. lääkehoidon osaaminen (Koulutus/näytöt/luvat) d. tietosuojakoulutus ja testi e. potilasturvallisuus koulutus Organisaatiossa huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja ammatillisesta kehittymisestä mahdollistamalla osallistuminen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Henkilöstöllä on mahdollisuus 19

20 työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistua riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. 7.1 Potilasturvallisuuskoulutus Osaamiseen sisältyy kliinisen osaamisen lisäksi potilasturvallisuusosaaminen, jolla tarkoitetaan tietoisuutta potilasturvallisuuden riskeistä sekä niiden hallintaan liittyvistä turvallisuutta edistävistä käytännöistä ja kykyä soveltaa niitä työssään. Koulutus ylläpitää henkilöstön tietoisuutta potilasturvallisuuden kehityksestä ja tunnistetuista riskialueista, edistää potilasturvallisuuden hallinnan periaatteiden soveltamista yhdenmukaisesti toiminnassa sekä tukee uusien potilasturvallisuutta edistävien käytäntöjen juurtumista toimintaan. Potilasturvallisuuden vastuuhenkilöiden, esimiesten ja johdon tulee lisäksi saada tehtävien edellyttämää täydennyskoulutusta potilasturvallisuudesta. PPKY Selänteen koko henkilökunta suorittaa THL:n Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen, Tietoturvakoulutuksen ja testin. Lääkehoitokoulutus ja näytöt suoritetaan Selänteen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 7.2 Potilasturvallisuuden varmistaminen opiskelijan toimiessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä Yksikön esimiehillä on velvollisuus varmistaa että opiskelijan toimessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä täyttyvät valtioneuvoston asetuksessa nro 104 / , 3 L ä ä k e t i e t e e n opiskelijan toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävässä kuvatut vaatimukset. Muu terveysalan opiskelija saa tilapäisesti toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa kyseiseen ammattiin johtavista opinnoistaan. Terveydenhoitajaksi, kätilöksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi tilapäisesti toimia sairaanhoitajan tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa sairaanhoitajan koulutukseen kuuluvista opinnoista (väh. 140 op). Farmasian alalla vaatimuksena ovat yliopiston määräämät perus- ja aine-opinnot ja opintoihin kuuluvan harjoittelun aloitus. 20

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopas Terveydenhuollon laatuopas TOIMITTANUT Päivi Koivuranta-Vaara 1. painos ISBN 978-952-213-769-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2011 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki PL 200, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta Kunnan

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VALVONTASUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VALVONTASUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VALVONTASUUNNITELMA Johtoryhmä 12.5.2015 Kuntayhtymän johtaja 24.6.2015 1 SISÄLLYS 1 VALVONNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 VALVONTAVIRANOMAISTEN TYÖNJAKO JA TEHTÄVÄT... 2 2.1

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot