Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen yhteisen toiminnan kehittäminen, jäsenjärjestöjen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä maahanmuuttajien yhteisten asioiden ajaminen yhteiskunnassa. Vuonna 2013 toiminnan painopistealueina ovat maahanmuuttajataustaisten nuorten ja naisten aseman parantamisen sekä sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen lisäksi erityisesti maahanmuuttajien työllistämiseen liittyvät toimenpiteet. Vuosien aikana luotu vakaa ja toimiva perusta on mahdollistanut uusien yhteistyötoimintamuotojen etsimisen ja toiminnan laajentumisen. Vuoden 2013 aikana Moniheli vahvistaa yhteistyötään sekä pääkaupunkiseudulla että muualla maassa toimivien järjestöjen ja organisaatioiden kanssa, jotta monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyö lisääntyisi sekä keskinäisesti että muiden toimijoiden kanssa. Moniheli osallistuu julkiseen keskusteluun maahanmuuttajien asioiden osalta, jotta maahanmuuttajien sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen integraatio toimisi suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuoden 2012 aikana Moniheli on toteuttanut EU:n kotouttamisrahaston rahoittamaa icount-hanketta, jonka tavoitteena on ollut maahanmuuttajien yhteiskunnallisen aktiivisuuden nostaminen painottuen erityisesti äänestysaktiivisuuden nostamiseen kuntavaaleissa Hanke on saanut jatkorahoituksen ajalle , päätavoitteena maahanmuuttajien yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen ja vuoropuhelun kehittäminen poliittisten toimijoiden, kunnallisten viranhaltijoiden ja maahanmuuttajien välillä. 1. TAUSTAA JA RAKENNE Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistykset yhteen -hanke aloitti toimintansa vuonna 2008 Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n hallinnoimana. Kolmivuotinen hanke, joka päättyi joulukuussa 2010, on synnyttänyt monikulttuurijärjestöjen yhteistyöjärjestö Monihelin. Verkosto perustettiin ja sen rekisteröintipäivä on Kahden ensimmäisen itsenäisen toimintavuoden aikana Moniheli on saavuttanut pysyvän aseman monikulttuurisen kentän aktiivisena toimijana ja luotettavana monikulttuurisena äänenä. Erityisesti vuoden 2012 jälkipuoliskolla Moniheli on saavuttanut merkittävän aseman maahamuuttajien äänitorvena, pitkälti icount-hankkeen avulla. Jäsenistö. Monihelillä on jäsentä ja 45 henkilökannatusjäsentä. Verkoston liittymiskriteerinä on, että siihen pyrkivät järjestöt ovat hoitaneet järjestöhallinnon vaaditulla tavalla ja pystyvät sen osoittamaan. Moniheli pyrkii tukemaan jäsenjärjestöjen hallinnollista osaamista järjestämällä koulutuksia ja tarvittaessa antamalla henkilökohtaista ohjausta. Luottamuselimet. Monihelin luottamuselimet muodostuvat kahdesta toimielimestä: hallituksesta ja neuvottelukunnasta. Hallitus on laajapohjainen, mahdollistaen max yhden jäsenen / jäsenjärjestö, monimuotoisuuden varmistamiseksi. Hallituksen lisäksi Monihelillä on pysyväluonteinen työryhmä, neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata, ottaa kantaa ja tarvittaessa tehdä 1

2 aloitteita maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa. Neuvottelukunta vastaa myös osaltaan ulkoisesta viestinnästä. Työryhmät. Moniheli on luonut työryhmien kautta rakenteen, joka tukee luottamustoimen ja muiden jäsenten erityisosaamisen hyödyntämistä toiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Vuonna 2013 Monihelissä toimivat seuraavat työryhmät: 1. Nuorten ryhmä 2. Vertaistukityhmät: a) naisten ryhmä b) miesten ryhmä 3. Kulttuuriryhmä 4. Monimos-ryhmä 5. Ajatushautomo 2. TOIMINTA JA TAVOITTEET VUODELLE 2013 Vuoden 2013 aikana jatketaan Monihelin kehittämistä järjestelmällisenä ja organisoidusti toimivana verkostona. Päätavoitteina ovat: 1) Järjestöjen ohjaus, koulutus ja tukitoimenpiteet, joita toteutetaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa, tavoitteena järjestöjen voimaannuttaminen ja osallistaminen 2) Viestinnän, vaikuttamisen ja osallistumisen kehittäminen ja mahdollistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Maahanmuuttajien työllistysmismahdollisuuksien sekä yrittäjyyden edistäminen 4) Maahanmuuttajien poliittisen ja sosiaalisen toimijuuden aktivoiminen yhteiskunnassa 5) Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kehittämällä yhteistyöverkoston toimintaa. 6) Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoisen osallistumisen tukeminen, erityisesti järjestötoiminnassa 7) Maahanmuuttajien henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 8) Monihelin toiminnan laajentaminen pääkaupunkiseutua laajemmalle. Tavoitteet. Vuoden 2013 tavoitteina ovat: 2.1 Kehittää yhteistyöverkoston toimintaa, jotta se pystyy tukemaan jäsenjärjestöjään ja toteuttamaan omaa missiotaan 2.1 a) Järjestöjen ohjaus, koulutus ja tukitoimenpiteet 2.1 b) Viestintä, vaikuttaminen ja osallistuminen 2.1 c) Jäsenten hankinta 2.2 Koordinoida jäsenjärjestöjen yhteistyötä 2.2 a) Järjestöjen toiminta maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi 2.2 b) Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoinen osallistuminen 2.2 c) Sosiaalinen, fyysinen ja henkinen hyvinvointi 2.3 Maahanmuuttajien poliittisen aktiivisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Tämän tavoitteen toteutumista jatketaan icount 2-projektissa, minkä tavoitteena on vahvistaa entisestään maahanmuuttajien asemaa aktiivisina toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa. 2

3 2.4 Toimia yhteistyöverkostoissa: 2.4 a) Vertaistoimijana toimiminen muiden monikulttuurijärjestöjen kanssa sekä pääkaupunkiseudulla että valtakunnallisesti 2.4 b) Vertaistoimijana toimiminen muiden organisaatioiden kanssa, kuten Helsingin kaupunki, eri ministeriöt, HUMAK, Nicehearts-yhdistys, Auroras-verkosto jne. 2.1 a) Järjestöjen ohjaus, koulutus ja tukitoimenpiteet Laatutakuu. Monihelin tavoitteena on edesauttaa jäsenjärjestöjen osaamisen kehittymistä sekä jäsenyyden edustaman laatutakuun kehittämistä niin, että Monihelin jäsenyys helpottaa jäsenien toimimista esimerkiksi viranomaisten kanssa. Tähän tavoitteeseen päästään järjestämällä koulutusta sekä antamalla tarvittaessa yksilöidympää ohjausta jäsenille. Hyvän hallinnon neuvonta- ja ohjauskoulutusta järjestävät myös Suomen Pakolaisavun hallinnoima Järjestöhautomo, joka toimii Moniheli ry:n mentorina, sekä Kansalaisfoorumi SKAF. Koulutukset. Vuoden 2013 aikana jäsenjärjestöille tullaan järjestämään koulutusta koskien ainakin maahanmuuttajien oikeuksia, projektihallintoa, rahoitusta sekä tarvittaessa muuta hallinnollista koulutusta. Lisäksi tullaan järjestämään yhden tai kahden päivän mittaisia koulutuksia jäsenjärjestöjen omien toivomusten mukaisesti. HUMAK-yhteistyö. Moniheli on yhteistyökumppanina Humanistisen ammattikorkeakoulun (HU- MAK) hakemuksessa, joka on osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen ESR-kehittämisohjelmaan. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda koulutuksen, mentoroinnin ja ohjauksen avulla maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu kulttuuriyrittäjyyskeskus Helsingin seudulle. Hankerahoituksen varmistuttua Moniheli toimii mukana hankkeen ohjausryhmässä sekä välittää tietoa jäsenilleen ja muille verkostoilleen koulutuksesta. Verkostoyhteistyö. Vuodelle 2013 Moniheli ry vahvistaa toimintojaan jatkamalla yhteistyötä yhteistyötyökumppaniverkostoissa, joiden toiminta tukee Monihelin päätavoitteita. Kysyntä yhteistyölle on lisääntynyt merkittävästi ja Moniheli varautuu toimimaan aktiivisena vaikuttajana useissa projekteissa, jotka liittyvät työllisyyteen, yrittäjyyteen, naisten asemaan, maahanmuuttajien asemaan ja yhteistyöverkoston toimintaan. Moniheli pyrkii laajentamaan toimintaansa systemaattisesti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Myös lisääntyvä kattojärjestöyhteistyö tulee olemaan vuoden 2013 toiminnan tärkeä osa. Moniheli toimii myös Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa, sisäasiainministeriön AFRO3-hankkeessa sekä Nicehearts-yhdistyksen Qutomo-projektissa. Moniheli on aktiivisesti mukana myös Auroras-verkoston toiminnassa, joka tähtää maahanmuuttajanaisten kouluttamiseen. Moniheli tekee lisäksi yhteistyötä kulttuurikeskus Caisan sekä Espoon järjestöyhteisön sekä muiden monikulttuurijärjestöjen kanssa, muun muassa tapahtumien järjestämisessä. Moniheli pyrkii lisäksi kehittämään aktiivisempaa yhteistyötä urheiluseurojen kanssa erilaisten liikuntatapahtumien järjestämiseksi, joiden kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajanuoret sekä -naiset. Liikuntatapahtumien päämääränä on lisätä paitsi henkistä, myös fyysistä hyvinvointia. Monipuolinen yhteistyö eri verkostojen kanssa auttaa Moniheliä saavuttamaan tavoitteensa. 3

4 2.1 b) Viestintä, vaikuttaminen ja osallistuminen Viestintästrategia. Viestintä- ja vaikuttamistoiminnan kehittäminen on Monihelin tärkeimpiä tavoitteita vuodelle Monihelin viestintästrategiaan kuuluu sisäinen ja ulkoinen viestintä. Viestintäkeinoina toimivat internetsivut (www.moniheli.fi, Facebooksivusto), uutiskirjeet, lehdistötiedotteet, lehdistötilaisuudet, kannanotot ja lausunnot sekä julkaisut ja esitteet. Vuoden 2012 aikana Moniheli on aktiivisella toiminnallaan osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun monikulttuurisuuden edustajana ja puolestapuhujana. Monihelin asiantuntemuksen puoleen käännytään etenkin, kun kyseessä ovat maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen liittyvät teemat. Monimos.fi. Moniheli on kehittänyt maahanmuuttajille kohdistettuja sosiaalisen median palveluja. Monimos.fi-verkkosivu on kehitetty yhteistyössä oikeusministeriön demokratian vastuualueen EPACE-projektin ja SOMUS-hankkeen (VTT, Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto). Monimos.fisivusto tukee Monihelin omaa viestintää, rohkaisee yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta sekä toimii maahanmuuttajien äänenä yhteiskunnallisella tasolla. Sivusto edistää kumppaneiden ja jäsenten tiedottamista muun muassa tapahtumakalenterin avulla, mutta se on tarkoitettu myös yksittäisille maahanmuuttajille tiedon löytämiseksi. Tapahtumat. Moniheli tulee toimimaan yhteistyökumppanina ja vastuullisena tapahtumajärjestäjänä vuonna. Moniheli jatkaa yhteistyötä Kulttuurikeskus Caisan kanssa Kansainvälisen naistenpäivän järjestäjänä, sekä tuottaa ohjelmaa Helsingin kaupungin järjestämään Helsinki-päivään sekä Helsinki Region Welcome Weeks-tapahtumaan. Lisäksi Moniheli jatkaa yhteistyötä Berde ry:n kanssa Caisassa pidetyn Monikulttuurisen itsenäisyyspäivän järjestämisessä sekä osallistuu Maailma kylässä -festivaaliin omalla pisteellä ja mahdollisella kulttuuriohjelmalla. Moniheli on mukana järjestämässä myös muita tapahtumia, jotka edistävät monikulttuurista toimintaa. Moniheli ry järjestää lisäksi Moniheli- ja Monimos-klubi-iltoja, joissa keskustellaan teemoittain verkoston kehittämisestä ja ideoidaan toimintaa. Klubi-illat toimivat myös osana verkoston sisäistä tiedotusta ja toiminnan suunnittelua. Maaliskuu: Kansainvälinen naistenpäivä Toukokuu: Maailma kylässä-festivaali, Mahdollisuuksien torit,ravintolapäivä Kesäkuu: Helsinki-päivä Elokuu: Breaking the Silence, Ravintolapäivä Syyskuu: Helsinki Region Welcome Weeks Joulukuu: Monikulttuurinen itsenäisyyspäivä Tiedotus. Moniheli jatkaa edelleen kuukausittaisten uutiskirjeiden lähettämistä jäsenistölleen sekä toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook) ja tiedotusvälineissä erityisesti tapahtumista tiedottamisessa. Moniheli ry:n kotisivujen lisäksi kehitetään sosiaalisen median verkkosivuston Monimosin toimintaa, jotta jäsenet voisivat hyödyntää sen tarjoamia ominaisuuksia entistä paremmin. 2.1 c) Jäsenhankinta Uudet jäsenet. Monihelin tavoitteena on olla monimuotoinen verkosto, jossa eri etniset ryhmät ovat edustettuina. Moniheli pyrkii saamaan jäsenikseen sekä maahanmuuttajajärjestöjä että moni- 4

5 kulttuurisuuden kentällä toimivia järjestöjä. Vuoden 2013 aikana verkosto pyrkii laajentamaan jäsenpohjaansa ja markkinoi verkoston palveluja aktiivisesti uusille potentiaalisille jäsenille. 2.2 a) Järjestöjen toiminta maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi Nuoret osaksi toimintaa. Monihelin nuorisotyöryhmä pyrkii löytämään keinoja nuorten ja lasten osallistamiseksi oman toiminnan suunnitteluun eri järjestöissä. Vuoden 2013 aikana Moniheli pyrkii löytämään uusia tapoja tavoittaa nuoria ja ehkäistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä. Suunnitelmissa on järjestää erilaisia nuoria aktivoivia tapahtumia, kuteen kulttuuritoimintaa, liikunnallisia aktiviteetteja, sekä nuorten itsensä ideoimia tapahtumia. Moniheli tekee myös yhteistyötä nuorisokentällä toimivien organidaatioiden kanssa, kuten Helsingin kaupunki sekä kansalaisjärjestöt, kuten UrbanApa sekä FIMU. 2.2 b) Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoinen osallistuminen Yhteistyö muiden naistoimijoiden kanssa. Moniheli pitää erittäin tärkeänä maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista osallistumista järjestöjen tarjoamaan toimintaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Yhdistys etsii yhteistyömalleja jo olemassaolevista verkostoista. Yhteistyötä tehdään Nicehearts-yhdistyksen organisoiman Qutomo-projektin kanssa, Auroras-verkoston, Kulttuurikeskus Caisan sekä muiden maahanmuuttajanaisten toimintoihin keskittyvien yhdistysten kanssa. Monihelin naisten ryhmään valittiin uudet koordinaattorit loppuvuodesta Odotamme naisten ryhmän toimivan aktiivisesti vuonna Helmikuu-Toukokuu: Naisten vertaistukikoulutus 2.2 c) Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi Hyvinvoinnin edistämistä järjestötoiminnan avulla. Yhteisenä tekijänä Monihelin projektitoiminnassa on maahanmuuttajien henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen järjestötoiminnan avulla. Koulutusten ja yhteisten tapahtumien kautta pyritään lisäämään sosiaalista hyvinvointia, eri kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa. Fyysistä hyvinvointia pyritään tukemaan järjestämällä yhteistä liikuntatoimintaa ja erityistapahtumia. Moniheli pyrkii tekemään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa, sekä kartoittaa mahdollisuuksia yhteiseen projektiin Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa. Projektin tarkoituksena olisi alustavasti fyysisen hyvinvoinnin edistäminen etenkin maahanmuuttajanaisten parissa. Harrastustoiminta. Moniheli etsii uusia toimintatapoja edistääkseen eri maahanmuuttajaryhmien integroitumista ja verkottumista kantaväestön kanssa luomalla uutta harrastustoimintaa. Mahdollisuuksia kartoitaan ja pyritään käynnistämään vuoden 2013 aikana taloudellisten resurssien puitteissa. Kohderyhmänä ovat etenkin maahanmuuttajamiehet. Moniheli pyrkii vahvistamaan jäsenjärjestöjensä keskinäistä yhteistyötä. 2.3 Maahanmuuttajien poliittisen aktiivisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Moniheli on hakenut ja saanut rahoituksen icount 2-projektiin Euroopan Unionin Kotouttamisrahastolta. icount 2-5

6 hankkeen päämääränä on jatkaa icount-projektin tavoitteita eli tehdä suomalaista poliittista järjestelmää tutuksi maahanmuuttataustaisille henkilöille. Tarkoitus on toimia myös äänitorvena ja vuoropuhelun mahdollistajana maahanmuuttajien, poliittisten puolueiden ja kunnallisten viranhaltijoiden välillä, sekä aktivoida maahanmuuttajien osallistumista yhteiskunnallisessa elämässä. icount 2- projekti alkaa tammikuussa 2013 ja sen rahoitus on varmistettu 1,5 vuodelle. 3. KOHDERYHMÄ, KUMPPANIT JA TALOUS Toimintaa toteuttaa Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kohderyhmä. Toiminnan kohderyhmänä ovat Pääkaupunkiseudun monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto Monihelin jäsenjärjestöt sekä niiden jäsenet. Jäsenistön ohella kohderyhmänä ovat kaikki pääkaupunkiseudun maahanmuuttajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta, media sekä suuri yleisö. Kohdeyleisöt määrittyvät toimintokohtaisesti. Yhteistyökumppanit. Moniheli on rakentanut laajan yhteistyökumppaniverkoston. Läheisimmät yhteistyökumppanit ovat Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo sekä Nicehearts-yhdistys, jotka kohdistavat toimintaansa maahanmuuttajajärjestöille. Tämän lisäksi Helsingin kaupungin eri toimijat (maahanmuuttoyksikkö, kulttuurikeskus, nuorisoasiainkeskus), HUMAK, Metropolia, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, Uudenmaan liitto, Auroras-verkosto, Euroopan muuttoliikeverkosto, Allianssi ry ja muut projekteihin liittyvät yhteistyötahot ovat tärkeitä Monihelin toiminnan kehittämisen ja toteuttamisen kannalta. Moniheli tekee yhteistyötä myös Espoon Järjestöyhteisön, Pelastakaa Lapset ry:n sekä Lastensuojelun keskusliiton kanssa. Talous ja resurssit. Verkoston talousarvio vuodelle 2013 on euroa. Päärahoittajina toimivat Rahaautomaattiyhdistys sekä EU:n Kotouttamisrahasto. Pienenpää projektirahoitusta saadaan Helsingin kaupungilta sekä opetusministeriöltä. Jos verkosto ei saa hakemiaan apurahoja, rajataan toimintaa sen mukaisesti. Yhdistys kerää myös jäsenistöltään jäsenmaksua ja etsii taloudellisia kumppaneita erilaisten toimintojen mahdollistamiseksi. Monihelillä on vuonna 2013 kaksi työntekijää toimistolla, kaksi icount-projektityöntekijää ja toimintojen laajentuessa sekä kasvaessa palkataan lisää henkilökuntaa hoitamaan Monihelin toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä. Moniheli ry:ssä työskentelee myös harjoittelijoita mahdollisuuksien mukaan. Moniheli ry toimii vuokratiloissa Sörnäisissä; tiloja käyttävät myös monet Moniheli ry:n jäsenjärjestöistä. 6

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta,

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3 krs 00920 Helsinki

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011

JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 JÄRJESTÖTIEDOTE 5.10.2011 Järjestötiedote on Järjestöhautomon kuukausittain julkaisema tiedote järjestötoiminnan ajankohtaisista asioista. Tiedotteen kautta saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot