MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Moniheli MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä, luotiin ja kehitettiin Rahaautomaattiyhdistyksen projektiavustuksella vuosina Toteutetun hankkeen aikana Moniheli kasvoi pysyväksi ja arvostetuksi, hyvin laajasti monikulttuurikentän toimijoita ja eri kansallisuuksia edustavien yhdistysten verkostoksi. TAUSTAA Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston toiminnalla on kaksi päätavoitetta: 1. jäsenjärjestöjen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä jäsenjärjestöjen yhteisten toimintojen kehittäminen 2. yhä monimuotoistuvamman suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen sellaiseksi, jossa kaikilla sen jäsenillä on hyvä asua ja elää. Vuoden 2014 aikana, jolloin verkoston perustoiminnan rahoitus on tullut Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetusta toiminta-avustuksesta, yhteistyöverkoston toiminta on laajentunut ja syventynyt entisestään. Jäsenkunta on kasvanut 71 jäsenjärjestöön mennessä, edustaen liki 40 eri kansallisuutta. Monihelin painoarvo osana suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistumista on kasvanut, ja yhteistyöverkosto onkin nykyisin edustettuna monessa eri elimessä, joissa käsitellään monikulttuurisuuteen ja yhä lisääntyvään monimuotoistumiseen liittyviä teemoja. Monihelin taustalla on Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistykset yhteen hanke, jossa kohderyhmä on ollut mukana suunnittelussa ja kehittämisessä heti alkumetreistä lähtien. Maahanmuuttajien itsensä oltua mukana alusta alkaen toiminnan suunnittelussa on koko yhteistyöverkosto pystytty rakentamaan niin, että se mahdollisimman hyvin vastaa jäsenjärjestöjen

2 tarpeita ja toiveita. Jäsenyhdistysten tarpeita pyritään kuuntelemaan koko ajan hyvin tarkalla korvalla ja muokkaamaan toimintaa hyvinkin nopeasti toivottuun suuntaan. Vuoden 2014 aikana on suunniteltu ja käynnistetty jäsenjärjestöille suunnattua kyselyä, jonka tavoitteena on selvittää erityisesti odotukset ja toiveet verkostoyhteistyön suhteen. Kysely suoritetaan pääosin vasta vuoden 2015 puolella. Monihelin kuukausittain kokoontuva hallitus päättää verkoston toimintalinjoista ja isommista käytännön kysymyksistä. Hallituspohja on haluttu muodostaa laajaksi, jotta mahdollisimman monen järjestön näkemys saadaan esiin myös hallitustyöskentelyssä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa jäsenjärjestöjen ehdotuksesta, aina kahden vuoden määräajaksi. Hallituksen muodostivat 2014 seuraavat järjestöt: Berde ry Palace and Cultural Network PACUNET ry. Kiinalainen ystävyysseura ry. MonaLiiku ry. Union Youth Development ry. Kurdistanin rauhan- ja kehityksen seura (KDPA) ry, Peer support for immigrant Integration in Finland, PESIFI ry (Etiopia) Suomi-Liberia -seura African and African-Europeans Association, AFAES ry Finnish Pakistani Friendship Organisation ry. Suomi-Sambia seura The Finnish-Thai Association Senegal-Suomi Ystävät ry. Kenyan-Finnish Society TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Konkreettisella tasolla Monihelin tavoitteena on kehittää yhteistyöverkoston toimintaa, jotta se pystyy tukemaan jäsenjärjestöjään ja toteuttamaan omaa missiotaan 1. antamalla jäsenjärjestöille ohjausta, neuvontaa ja koulutusta ja tarjoamalla erilaisia tukitoimenpiteitä 2. aktiivisella vaikuttamisella ja osallistumisella

3 Jäsenjärjestöjen tukeminen Monihelin jäsenjärjestöt saavat ohjausta ja neuvontaa yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa niin halutessaan. Neuvontaa annetaan joko henkilökohtaisesti tai tarvittaessa järjestämällä koulutustilaisuuksia eri teemoista useammalle järjestölle yhtäaikaisesti. Koulutusten järjestämisessä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo muutamien muiden yhteistahojen ohessa on erinomainen kumppani. Vuoden 2014 loppusyksyllä, tarkemmin , Moniheli järjestää yhteistyössä monikulttuuristen liikuntajärjestöjen yhteistyöverkoston, Liikkukaa ry:n kanssa verkostojen hallitusten koulutustilaisuuden yhdistyshallinnosta. Maahanmuuttajia pääsääntöisesti edustavien monikulttuuristen yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen yhteistyön lisäämisen kautta on keskeinen osa Monihelin toimintaa. Maahanmuuttajien omien järjestöjen pääasiallisena missiona on parantaa oman ryhmänsä jäsenten elämisen laatua Suomessa. Vertaistuki mahdollistaa mahdollisimman hyvin tavoittavat toimintamuodot ja tuloksen, joihin ei välttämättä viranomaisten tai muiden tahojen toimenpitein päästä. Konkreettinen jäsenjärjestöjä palveleva toimenpide on kokous- ja koulutustilan antaminen maksutta jäsenjärjestöjen käyttöön pari tuntia viikossa. Monet jäsenyhdistykset toimivat edelleenkin ilman omia tiloja, joten konkreettisen tilan saaminen vaikkapa kokouksia tai kielikoulutusta varten on todella tervetullut palvelu. Kokoustilaa käyttää viikossa 7-8 jäsenjärjestöä, keskimäärin tuntia viikossa. Jäsenjärjestöjen kanssa pyritään tekemään myös projektiyhteistyötä; joko tukien jäsenyhdistysten omia projekteja ja niiden rahoitusta tai suunnittemalla yhteisiä projekteja jäsenten kanssa. Vuodeksi 2015 on ehdotettu maahanmuuttajien päihdeongelmien ratkaisuun keskittyvää projektia, idealle etsitään parhaillaan sopivaa rahoitustahoa. Edunvalvonta Suomalainen yhteiskunnan monimuotoistuessa ja kansainvälistyessä Monihelin vaikuttamistoimien keskeinen tavoite on tukea yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, jossa kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on hyvä olla ja elää. Moniheli pyrkii aktiivisesti jäseneksi erilaisiin luottamuselimiin ja vaikuttamisverkostoihin monikulttuurisen äänen nostamiseksi esiin yhteiskunnassa sekä ennen kaikkea kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi. Kaksisuuntaisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista, jossa sekä kantaväestön että maahan muuttaneiden henkilöiden intressit ja näkemykset tulevat yhtälailla huomioiduiksi ja merkityksellisiksi. Syyskuun lopussa 2014 Monihelillä on edustus seuraavien hankkeiden ohjausryhmissä: 1. Humanistisen ammattikorkeakoulun TuPa-hanke ( ) (ESR-rahoitus), tavoitteena luoda maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden osuuskunta ja tätä kautta parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan 2. Kantti ry:n JADE-projekti (RAY-rahoitus), jonka tavoitteena on afrikkalaistaustaisten 55+ -naisten toimintakyvyn parantaminen ( ) 3. Diakonia-ammattikorkeakoulun JYVÄ-hanke ( )(EU-rahoitus), jossa kehitetään arviointimenetelmiä järjestöjen omien toimintojen arviointiin

4 4. International Organization of Migration (IOM) Access-hanke, jolla etsitään väyliä maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. (EU-rahoitus) 5. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo -toiminto, joka tukee maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa ja toimintaedellytyksiä (RAY-rahoitus) 6. Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille -hanke, jossa pyritään etsimään keinoja rasismin vähentämiseen 7. Vantaan Nicehearts ry:n Neigbourhood Mothers -hanke, tavoitteena kehittää yhteisöllistä, naisia ja perheitä tukevaa toimintamallia ( ), ELY-keskuksen rahoitus Monihelillä on edustus myös Monika-naiset liiton Moninaisten tilan asiantuntijatyöryhmässä, Sisäministeriön alaisessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa, Oikeusministeriön Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan Demokratia-työryhmässä sekä Kansaneläkelaitoksen työttömyysturvan asiakasraadissa. Syyskuun lopulla 2014 Moniheli nimitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen koordinaatioryhmään ainoana kansalaisjärjestönä. Tämä on oiva tilaisuus viedä eteenpäin ruohonjuuritason ääntä kotouttamistoimenpiteiden suunnittelussa sekä samalla hieno osoitus Monihelin tähän asti tekemän työn merkityksellisyydestä. Monihelin edustajat ovat toimineet aktiivisesti myös Helsingin ja Espoon kaupunkien pääsääntöisesti organisoiman Helsinki Region Welcome Weeks -tapahtumakokonaisuuden yhden osion, SPARK14, - tapahtuman järjestelyissä sekä Hilma-verkoston toiminnassa. Vuoden 2015 aikana Moniheli jatkaa aktiivista yhteistyötä Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtuman järjestelyissä, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu. Moniheli oli mukana vuoden 2014 aikana myös Suomi-Venäjä -seuran hallinnoiman Itämeri-foorumin suunnittelussa, osana monikulttuurisen ohjelmaosion suunnittelua. Yhteistyö jatkofoorumien tiimoilta tulee jatkumaan myös vuonna icount Moniheli on toteuttanut vuoden 2012 kesäkuusta lähtien EU:n Kotouttamisrahaston rahoittamaa (SOLID) icount -hanketta, jossa pyritään aktivoimaan maahanmuuttajien yhteiskunnallista osallistumista ja parantamaan vuorovaikutusta ja vuoropuhelua poliittisten puolueiden, viranomaisten ja maahanmuuttajien välillä. Hanke toimii nykyisellä päätöksellä asti. Rahaautomaattiyhdistyksen osuus icount -hankkeen rahoituksesta on 25%. Nyt meneillään olevan hankekauden aikana hankkeeseen on palkattu kolme alueellista työntekijää, Turkuun, Ouluun ja Lappeenrantaan. Tavoitteena on kerätä kokemuksia paikallisesta yhteistyöstä sekä keskittymisestä tiettyjen kansallisuusryhmien parissa tehtävään työhön. icount -hanke on saanut paljon näkyvyyttä ja sen avulla on pystytty viemään asioita luontevasti eteenpäin. Lisäksi se on avannut paljon ovia suoraan keskusteluun ministeriöiden ja muiden merkittävien organisaatioiden kanssa. Hankkeen vaikutuksesta Monihelin edustajat on kutsuttu Oikeusministeriön työryhmään suunnittelemaan uusille, ensi kertaa äänestämään pääseville ihmisille suunnattua infokirjettä. Lisäksi vuoden 2015 aikana Moniheli/iCount -hanke järjestää yhteistyössä

5 ETNOn kanssa koko maan kattavan vaalipaneelikiertueen ennen eduskuntavaaleja monikulttuurisuusteeman ympärillä. Hankkeen aluetyöskentely tukee oivallisesti myös Monihelin laajentumispyrkimyksiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Laajentumispyrkimykset ovat olleet Monihelin toimintasuunnitelmassa jo vuodesta 2013 lähtien, mutta mitään säännöllistä ja suunnitelmallista laajentumistyötä ei ole pystytty tekemään rahoituksen puuttuessa. Maanlaajuinen verkosto Vuoden 2015 aikana Moniheli pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että maanlaajuinen monikulttuurijärjestöjen ja -toimijoiden kenttä yhtenäistyy ja saa toivon mukaan luotua jonkinlaisen yhteisen äänen eteenpäin vietäväksi. Yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa luotiin jo kuluvalle vuodelle suunnitelma siitä, miten laajempaa verkostoa lähdetään luomaan. Nyt suunnitelmaa on hieman muutettu ja on luotu uudenlainen suunnitelma kattoliittoyhteistyön eteenpäin viemiseksi. Yhteistyötä on myös pohjustettu jo maahanmuuttajajärjestöjen Kattoliittotapaamisessa tammikuussa 2014, joiden järjestämisestä Moniheli vastasi yhdessä Järjestöhautomon kanssa. Lisäksi teemasta on keskusteltu sekä Turussa (Sondip) että Lappeenrannassa (Multicultural club), jossa paikalliset toimijat ovat olleet kiinnostuneita asiasta. Myös Pohjois-Karjalan kansanterveysyhdistys sekä Satakunnan monikulttuuriyhdistys ovat olleet idean takana. Tarkoituksena ei ole luoda valtakunnallista kattojärjestöä, vaan yhtenäinen, yhteen hiileen puhaltava verkosto, jolla on laaja edustuksellisuus ja sen myötä painoarvoa eri keskusteluissa. Muut tapahtumat Moniheli on vastannut jo usean vuoden ajan monikulttuurisen itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyistä. Kuluvana vuonna juhla järjestetään jo kahdeksatta, tällä kertaa Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Juhla saavuttaa vuosi vuodelta suurempaa suosiota ja tulevaan juhlaan odotetaan n. 300 osallistujaa. Kysymyksessä on arvokas, itsenäisyyspäivänä järjestettävä juhla, jolla maahanmuuttaneet henkilöt haluavat kunnioittaa uuden kotimaansa itsenäisyyttä. Juhla on järjestetty tähän asti pitkälti vapaaehtoisvoimin ja Helsingin kaupungin tarjoaman tilan turvin. Tätä vuotta ennen tilana on toiminut kulttuurikeskus Caisa, joka nytkin toimii merkittävänä yhteistyökumppanina juhlan järjestelyissä. Jatkossa pyrimme siihen, että monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla tulee olemaan iso ja merkittävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun monikulttuuriset ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneet henkilöt yhteiseen arvokkaaseen tilaisuuteen. Tilaisuuden ohjelma on aina ollut voimakkaasti kulttuuripainotteinen, näin on tarkoitus toimia myös jatkossa. Moniheli on aloittanut syksyllä 2014 yhteistyössä erityisesti Vantaan Niceheartsin kanssa maahan muuttaneiden henkilöiden työelämäkysymysten selvittelyn. Lokakuussa 2014 Moniheli kutsui ammattiliittojen ja työnantajien edustajat yhteiseen pyöreän pöydän tilaisuuteen keskustelemaan maahanmuuttajien ammattiliitoille asettamista haasteista ja siitä, miten ammattiliittojen roolia maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tukena voisi parantaa. Tämä työ tulee jatkumaan vuoden 2015 aikana, toiminnan laatu ja muoto selviää tarkemmissa neuvotteluissa vuoden 2014 syksyllä.

6 Moniheli tulee myös saamaan paikan SAK:n maahanmuuttopoliittisessa työryhmässä, joka on hyvä tilaisuus viedä asiaa eteenpäin. Teema on koettu tärkeäksi ja tarpeelliseksi ja se on nyt jo herättänyt suurta kiinnostusta sekä maahanmuuttajien, eri yhdistysten ja ammattiliittojen piirissä. Monihelin toimesta keväällä 2014 kerääntyivät vaikuttamiskoulutusta tarjoavat organisaatiot ja hankkeet yhteiseen neuvonpitoon Oikeusministeriön tarjotessa tilat tapahtumalle. Tilaisuus koettiin onnistuneeksi ja Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö onkin pyytänyt Moniheliä jatkamaan vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämistä myös tulevina vuosina. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus järjestää kaksi vastaavan sisältöistä tilaisuutta, toinen heti alkuvuodesta ja toinen syksyllä. Moniheli sai vuodeksi 2014 Ympäristöministeriöltä avustuksen, jonka turvin on selvitetty maahanmuuttajien asunnottomuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Selvitystä on tehty kiinteässä yhteistyössä hallitusohjelmaan kuuluvan PAAVO-ohjelman (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma) toimijoiden kanssa. Raportti selvityksestä valmistuu marraskuun lopussa Heti selvityksen valmistuttua tullaan anomaan jatkoavustusta vuodelle 2015 selvitystyön jatkamiseksi, selvityksen antamaan tietoon pohjautuen. Keskeinen osa Monihelin toimintaa ja toimintatapoja on erilaisten kulttuurihankkeiden tuottaminen osaksi erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kulttuurituottaminen tapahtuu aina yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, kunkin tilaisuuden teemaa seuraten. Tulevana vuonna Moniheli tulee tuottamaan kulttuuriohjelmaa kansainvälisen Naisten päivän tapahtumaan, Maailma Kylässä - festivaaleille, osaksi Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtumakokonaisuuden tapahtumia sekä useampaan Mahdollisuuksien tori -tilaisuuteen. Lisäksi tulevan vuoden suunnitelmana on yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tuottaa nuorille tytöille suunnattua tanssipainotteista ryhmätoimintaa, osana yhteistä toimintakokonaisuutta. Viestintä Viestintä keskittyy järjestöjen vaikuttamisen ja osallistumisen lisäämiseen yhteiskunnassa. Tuloksena on synnytetty pysyväluonteinen viestintästrategia osana järjestötoimintaa. Viestintä kohdistuu niin maahanmuuttajille, kantasuomalaisille kuin viranomaisille. Viestinnässä huomioidaan myös vasta maahan saapuneet maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien omilla järjestöillä on tärkeä rooli uuden maan kulttuurin ja tapojen omaksumisessa sekä konkreettisessa käytännön asioiden neuvomisessa. Monihelin omat kotisivut löytyvät osoitteesta Järjestön kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista yhteistyöverkostoa koskevista tapahtumista ja uutisista sekä merkittävistä yhteiskunnallisista tapahtumista. Monihelillä on oma Facebook-sivusto, jota päivitetään päivittäin ajankohtaisilla tapahtumilla sekä otetaan kantaa päivänpoliittisiin, monikulttuurisuutta käsitteleviin teemoihin. Facebook-sivustolla on 700 enemmän tai vähemmän aktiivista seuraajaa. Monihelillä on myös oma Twitter-tili, jonka käyttö on kasvanut huomattavasti tämän vuoden aikana.

7 Nyt käynnissä olevan, yhteiskunnallista aktivoitumista edistävän icount -hankkeen ympärille on luotu joka keskittyy erityisesti yhteiskunnallisiin teemoihin. Sivusto on myös interaktiivinen, pyrkien aktivoimaan ihmisiä ottamaan kantaa ja keskustelemaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen liittyvistä asioista. icount -hankkeen yhteistyön ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta Sisäasiainministeriön alainen Etnisten asioiden neuvottelukunta ETNO, Oikeusministeriön demokratiayksikkö ja Maahanmuuttovirasto toimivat läheisessä yhteistyössä Monihelin kanssa ja ovat myös jatkuvassa yhteydessä Monihelin toiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Moniheli julkaisee myös kuukausittain sähköistä Newsletteriä, jonka jakelu on tällä hetkellä n. 600 kpl. Newsletterin postituslistalle voi ilmoittautua kuka tahansa. Newsletterin lisäksi Monihelin jäsenjärjestöt saavat noin kahdeksan kertaa vuodessa sähköisen jäsenkirjeen, jossa kerrotaan vain jäsenille kohdennetuista tapahtumista ja asioista. Monihelin perusesite on vuoden 2011 alusta. Tätä esitettä pyrimme uudistamaan vuoden 2014 aikana, vaikka emme saaneetkaan siihen rahoitusta. Esitteen suunnittelu on nyt pitkälti tehty, pyrimme vielä saamaan rahoituksen esitteen painamista varten. Keskeinen osa viestintää ja vaikuttamista on osallistuminen erilaisille messuille ja monikulttuurisuutta esitteleviin tapahtumiin. Kuluneena vuonna Moniheli oli mukana World Village -tapahtumassa toista kertaa laajalla standilla, joka tarjosi jäsenjärjestöille mahdollisuuden päästä mukaan tapahtumaan esittelemään toimintojaan hyvin edullisesti. Tänä vuonna mukana oli 14 jäsenjärjestöä. Moniheli vastasi World Village -tapahtumassa Open Finland -teltan ohjelmakokonaisuuden koordinoinnista ja tuotti lisäksi lavalle keskustelutilaisuuden latinalaisamerikkalaisten henkilöiden kotoutumisen haasteista. Vuodelle 2015 osalta tavoitteet ovat samansuuntaiset. Moniheli tulee olemaan aktiivinen toimija ja ohjelmantuottaja World Village -tapahtumassa. Moniheli on menossa myös Educa messuille tammikuussa 2015, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan organisoimalle kansalaisjärjestöjen omalle näyttelyalueelle. TOTEUTUKSEN JA TAVOITTEIDEN SEURANTA Monihelistä on pikku hiljaa muodostunut pysyvä maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyöelin ja äänitorvi suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikessa verkoston toiminnassa ja sen suunnittelussa pyritään säilyttämään kosketus jäsenjärjestökenttään ja kuuntelemaan kentän ääntä ja toiveita herkällä korvalla. Suomen Pakolaisapu ry:n Järjestöhautomo on aiemmin toiminut yhteistyöverkoston mentorina. Yhteistyö on muuttanut muotoaan, mentorista on tullut luonteva yhteistyökumppani, jonka kanssa suunnitellaan avoimesti yhteisiä toimintoja ja intressejä. Moniheli on kehittänyt mittareita oman toiminnan tulosten seuraamiseksi ja arvioimiseksi, mukaillen Raha-automaattiyhdistyksen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusseurannan vaatimuksia. Mittareita on kehitetty pitkin vuotta 2014 ja niiden kehittelyä jatketaan vuoden 2015 aikana vastaamaan paremmin verkoston kehittämistarpeita. Mittareista kerättyä tietoa hyödynnetään jatkuvasti oman toiminnan suunnittelun pohjana.

8 Monihelin hallitus seuraa kuukausittaisissa kokouksissaan toiminnan etenemistä asetettujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti ja arvioi tavoitteiden saavuttamista. TULOKSET JA VAIKUTUKSET Monihelin toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea monikulttuuriset järjestöt ja niiden yhteistyökumppanit. Viranomaiset hyötyvät Monihelistä saadessaan maahanmuuttajajärjestöjen näkökulman mukaan oman toimintansa suunnitteluun. Lisäksi viranomaisille pystytään jo nykyään tarjoamaan suoranaista apua ja neuvontaa koskien maahanmuuttoa tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tavoittamista. Tilastokeskus on yksi esimerkki viranomaistahosta, joka hyödyntää Monihelin jäsenverkostoa säännöllisesti. EU-hankkeen myötä Oikeusministeriö, Sisäasiainministeriö ja Maahanmuuttajavirasto ovat luonteva osa yhteistoimintaa. Helsingin kaupungin maahanmuuttajayksikön kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Vantaan maahanmuuttajatoimijoiden, samoin kuin Espoon maahanmuuttoyksikön kanssa on aloiteltu yhteistyötä yhteisten projektien merkeissä. Opetusministeriö ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus sekä kulttuurikeskus Caisa ovat myös kiinteä osa yhteistyöverkostoa. Yhteistyöverkoston elinehto ja vaikuttamistyön perusta on yhteistyö oman verkoston ulkopuolelle, suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Moniheli toimiikin hyvin ennakkoluulottomasti ja mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa rakentaen, jotta tulevaisuuden Monihelillä olisi entistä kattavampi yhteistyöverkosto tukenaan ja avustamassa yhä kasvavan väestönosan kuulemisessa oleellisena osana päätöksentekoa. Viranomaiset saavat myös verkoston kautta luotettavan yhteistyökumppanin ja näin monikulttuuristen järjestötoimijoiden näkökulman palvelujensa kehittämiseen. Viranomaisyhteistyön lisäksi Moniheli tekee aktiivisesti yhteistyötä järjestökentän eri toimijoiden kanssa. Edellä jo mainittujen tahojen lisäksi Moniheli tekee yhteistyötä maahanmuuttajanaisten liikuntajärjestön Monaliikun kanssa, mm. järjestämällä pyöräilykursseja yhteistyössä Helsingin Pyörälijöiden kanssa sekä tarjoamalla mahdollisuuden jalkapallon pelaamisen naisten kesken. Monaliiku on hakenut myös projektirahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä vuodelle 2015, Moniheli yhteistyökumppanina. Yhteistyötä tehdään eri teemojen muodossa myös Kansalaisfoorumin (koulutusyhteistyö), Väestöliiton (koulutus, hankeyhteistyö), Suomen Akateemisten naisten liiton Luetaan yhdessä -hankkeen (naisten aktivointi) sekä uutena yhteistyötahona Helsingin yliopiston kanssa. Yliopistotoimijoiden kanssa Moniheli järjesti seminaarin muuttuvan yhteiskunnan näkymistä. Edellä kuvatun yhteistyön avulla pyritään toiminnan varsinainen kohderyhmä, Suomeen muualta maailmasta muuttaneet henkilöt saamaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Erityisenä kohderyhmänä ovat aiempien vuosien tapaan maahanmuuttajanuoret ja naiset, joiden asemaa ja elämäntilanne saadaan toivottavasti parannettua Monihelin toimien myötä.

9 Moniheli on ollut myös aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että maahanmuuttajamiehet ovat perustaneet yhteisen foorumin, International Men`s Forum kesällä Tämän foorumin tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten miesten elämäntilannetta ja tarjota vertaistukea elämän käännekohdissa. RESURSSIT Monihelin palveluksessa on toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori sekä Raha-automaattiyhdistyksen tarjoamalla nuoren työllistämistuella palkattu tapahtumakoordinaattori. Lisäksi toimistolla on jatkuvasti 1-2 harjoittelijaa, joko opintojensa loppuvaiheen harjoittelussa tai työelämäharjoittelussa TE-toimiston tuen turvin. Tällä hetkellä icount projektin palveluksessa on yksi kokopäiväinen projektityöntekijä, hankkeen loppuun asti sekä marraskuun loppuun 2014 asti Ympäristöministeriön tuen turvin neljän kuukauden ajan maahanmuuttajien asumisen kipupisteitä selvittelevä työntekijä. Moniheli ostaa kirjanpitopalvelut Multi Professio -osuuskunnalta, nimettynä kirjanpitäjänä toimii Marika Lohi. Tilien tarkastamisesta vastaa Risto Ekholm, tilintarkastustoimisto BDO Oy:stä. Moniheli on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta nuoren henkilön palkkaamiseen järjestön perustoimintojen tukemiseksi myös vuodeksi Toivomme todella lämpimästi, että saisimme tämän rahoituksen. Nykyisen rahoituksen turvin olemme pystyneet laajentamaan toimintaamme selkeästi ja toivomme, että asia vois jatkua näin. Mahdollisesti palkattavan henkilön toimenkuva tulisi kostumaan pitkälti tapahtumanjärjestämiseen ja tiedottamiseen liittyvistä tehtävistä, riippuen toki valittavan henkilön taidoista. Keskeinen osa Monihelin toimintaa on tilojen antaminen jäsenjärjestöjen erilaisten yksittäisten tilaisuuksien käyttöön, 2 h viikossa maksutta, sen jälkeen pientä korvausta vastaan. Monihelin tiloissa toimii myös monia eri jäsenjärjestöjen organisoimia kursseja, kuten thai- ja kurdin kielen kurssit, englanninkielisten perheiden pienten taaperoiden ryhmä sekä yksittäisiä muita kursseja ja vastaavia tapahtumia. Monihelillä on käytössään osoitteessa Käenkuja 4, Sörnäinen, Helsinki n. 110 m2 omaan toimistokäyttöön suunnattua toimistotilaa. Lisäksi Monihelin alivuokralaisina toimii viereisissä tiloissa kaksi jäsenjärjestöä, Kiinalainen ystävyysseura ja Skandinavian kehitysapu Afrikalle (Scadaa) Muut resurssit koostuvat pääasiassa vapaaehtoisvoimin toteutettavasta työstä, jonka suorittamisessa ovat mukana yhteistyöverkoston jäsenjärjestöt sekä omalta osaltaan hallituksen jäsenet. Pähkinänkuoressa vuoden 2015 toiminnan päätavoitteet ovat: 1. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden paraneminen 3. Työelämäkysymysten selvittelyn jatkaminen 4. Kulttuuritoimintojen jatkaminen ja laajentaminen uusille alueille

10 5. Tapahtumakoordinaattorin palkkaamisen mahdollistuminen

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Vuosikertomus Annual Report

Vuosikertomus Annual Report 2013 Vuosikertomus Annual Report 1. JOHDANTO 2. MONIHELIN VISIO JA MISSIO 2.1. Strategia 2.2. Edunvalvonta 2.3. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 3. TOIMINTAMALLI 3.1. Toimitilat 3.2. Henkilöstö 3.3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

MONIKA-NAISET LIITTO RY:N VUOSI 2014 03 YLEISTÄ 04 YHTEISTYÖ JÄRJESTÖKUMPPANEIDEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA 9 VAIKUTTAMIS- JA ASIANTUNTIJATYÖ 12

MONIKA-NAISET LIITTO RY:N VUOSI 2014 03 YLEISTÄ 04 YHTEISTYÖ JÄRJESTÖKUMPPANEIDEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA 9 VAIKUTTAMIS- JA ASIANTUNTIJATYÖ 12 MONIKA-NAISET LIITTO RY:N VUOSI 2014 03 YLEISTÄ 04 YHTEISTYÖ JÄRJESTÖKUMPPANEIDEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA 9 VAIKUTTAMIS- JA ASIANTUNTIJATYÖ 12 VOIMAVARAKESKUS MONIKA 16 TURVAKOTI MONA 19 MONINAISTEN TILA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MONIHELIN SELVITYS YHTEISTYÖSSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PAAVO 2 OHJELMAN KANSSA MARRASKUU 2014 Adriana Saarialho Bafrin Eskandari Riitta Salin SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot