MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Moniheli MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä, luotiin ja kehitettiin Rahaautomaattiyhdistyksen projektiavustuksella vuosina Toteutetun hankkeen aikana Moniheli kasvoi pysyväksi ja arvostetuksi, hyvin laajasti monikulttuurikentän toimijoita ja eri kansallisuuksia edustavien yhdistysten verkostoksi. TAUSTAA Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston toiminnalla on kaksi päätavoitetta: 1. jäsenjärjestöjen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä jäsenjärjestöjen yhteisten toimintojen kehittäminen 2. yhä monimuotoistuvamman suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen sellaiseksi, jossa kaikilla sen jäsenillä on hyvä asua ja elää. Vuoden 2014 aikana, jolloin verkoston perustoiminnan rahoitus on tullut Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetusta toiminta-avustuksesta, yhteistyöverkoston toiminta on laajentunut ja syventynyt entisestään. Jäsenkunta on kasvanut 71 jäsenjärjestöön mennessä, edustaen liki 40 eri kansallisuutta. Monihelin painoarvo osana suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistumista on kasvanut, ja yhteistyöverkosto onkin nykyisin edustettuna monessa eri elimessä, joissa käsitellään monikulttuurisuuteen ja yhä lisääntyvään monimuotoistumiseen liittyviä teemoja. Monihelin taustalla on Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistykset yhteen hanke, jossa kohderyhmä on ollut mukana suunnittelussa ja kehittämisessä heti alkumetreistä lähtien. Maahanmuuttajien itsensä oltua mukana alusta alkaen toiminnan suunnittelussa on koko yhteistyöverkosto pystytty rakentamaan niin, että se mahdollisimman hyvin vastaa jäsenjärjestöjen

2 tarpeita ja toiveita. Jäsenyhdistysten tarpeita pyritään kuuntelemaan koko ajan hyvin tarkalla korvalla ja muokkaamaan toimintaa hyvinkin nopeasti toivottuun suuntaan. Vuoden 2014 aikana on suunniteltu ja käynnistetty jäsenjärjestöille suunnattua kyselyä, jonka tavoitteena on selvittää erityisesti odotukset ja toiveet verkostoyhteistyön suhteen. Kysely suoritetaan pääosin vasta vuoden 2015 puolella. Monihelin kuukausittain kokoontuva hallitus päättää verkoston toimintalinjoista ja isommista käytännön kysymyksistä. Hallituspohja on haluttu muodostaa laajaksi, jotta mahdollisimman monen järjestön näkemys saadaan esiin myös hallitustyöskentelyssä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa jäsenjärjestöjen ehdotuksesta, aina kahden vuoden määräajaksi. Hallituksen muodostivat 2014 seuraavat järjestöt: Berde ry Palace and Cultural Network PACUNET ry. Kiinalainen ystävyysseura ry. MonaLiiku ry. Union Youth Development ry. Kurdistanin rauhan- ja kehityksen seura (KDPA) ry, Peer support for immigrant Integration in Finland, PESIFI ry (Etiopia) Suomi-Liberia -seura African and African-Europeans Association, AFAES ry Finnish Pakistani Friendship Organisation ry. Suomi-Sambia seura The Finnish-Thai Association Senegal-Suomi Ystävät ry. Kenyan-Finnish Society TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Konkreettisella tasolla Monihelin tavoitteena on kehittää yhteistyöverkoston toimintaa, jotta se pystyy tukemaan jäsenjärjestöjään ja toteuttamaan omaa missiotaan 1. antamalla jäsenjärjestöille ohjausta, neuvontaa ja koulutusta ja tarjoamalla erilaisia tukitoimenpiteitä 2. aktiivisella vaikuttamisella ja osallistumisella

3 Jäsenjärjestöjen tukeminen Monihelin jäsenjärjestöt saavat ohjausta ja neuvontaa yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa niin halutessaan. Neuvontaa annetaan joko henkilökohtaisesti tai tarvittaessa järjestämällä koulutustilaisuuksia eri teemoista useammalle järjestölle yhtäaikaisesti. Koulutusten järjestämisessä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo muutamien muiden yhteistahojen ohessa on erinomainen kumppani. Vuoden 2014 loppusyksyllä, tarkemmin , Moniheli järjestää yhteistyössä monikulttuuristen liikuntajärjestöjen yhteistyöverkoston, Liikkukaa ry:n kanssa verkostojen hallitusten koulutustilaisuuden yhdistyshallinnosta. Maahanmuuttajia pääsääntöisesti edustavien monikulttuuristen yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen yhteistyön lisäämisen kautta on keskeinen osa Monihelin toimintaa. Maahanmuuttajien omien järjestöjen pääasiallisena missiona on parantaa oman ryhmänsä jäsenten elämisen laatua Suomessa. Vertaistuki mahdollistaa mahdollisimman hyvin tavoittavat toimintamuodot ja tuloksen, joihin ei välttämättä viranomaisten tai muiden tahojen toimenpitein päästä. Konkreettinen jäsenjärjestöjä palveleva toimenpide on kokous- ja koulutustilan antaminen maksutta jäsenjärjestöjen käyttöön pari tuntia viikossa. Monet jäsenyhdistykset toimivat edelleenkin ilman omia tiloja, joten konkreettisen tilan saaminen vaikkapa kokouksia tai kielikoulutusta varten on todella tervetullut palvelu. Kokoustilaa käyttää viikossa 7-8 jäsenjärjestöä, keskimäärin tuntia viikossa. Jäsenjärjestöjen kanssa pyritään tekemään myös projektiyhteistyötä; joko tukien jäsenyhdistysten omia projekteja ja niiden rahoitusta tai suunnittemalla yhteisiä projekteja jäsenten kanssa. Vuodeksi 2015 on ehdotettu maahanmuuttajien päihdeongelmien ratkaisuun keskittyvää projektia, idealle etsitään parhaillaan sopivaa rahoitustahoa. Edunvalvonta Suomalainen yhteiskunnan monimuotoistuessa ja kansainvälistyessä Monihelin vaikuttamistoimien keskeinen tavoite on tukea yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, jossa kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on hyvä olla ja elää. Moniheli pyrkii aktiivisesti jäseneksi erilaisiin luottamuselimiin ja vaikuttamisverkostoihin monikulttuurisen äänen nostamiseksi esiin yhteiskunnassa sekä ennen kaikkea kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi. Kaksisuuntaisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista, jossa sekä kantaväestön että maahan muuttaneiden henkilöiden intressit ja näkemykset tulevat yhtälailla huomioiduiksi ja merkityksellisiksi. Syyskuun lopussa 2014 Monihelillä on edustus seuraavien hankkeiden ohjausryhmissä: 1. Humanistisen ammattikorkeakoulun TuPa-hanke ( ) (ESR-rahoitus), tavoitteena luoda maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden osuuskunta ja tätä kautta parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan 2. Kantti ry:n JADE-projekti (RAY-rahoitus), jonka tavoitteena on afrikkalaistaustaisten 55+ -naisten toimintakyvyn parantaminen ( ) 3. Diakonia-ammattikorkeakoulun JYVÄ-hanke ( )(EU-rahoitus), jossa kehitetään arviointimenetelmiä järjestöjen omien toimintojen arviointiin

4 4. International Organization of Migration (IOM) Access-hanke, jolla etsitään väyliä maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. (EU-rahoitus) 5. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo -toiminto, joka tukee maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa ja toimintaedellytyksiä (RAY-rahoitus) 6. Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille -hanke, jossa pyritään etsimään keinoja rasismin vähentämiseen 7. Vantaan Nicehearts ry:n Neigbourhood Mothers -hanke, tavoitteena kehittää yhteisöllistä, naisia ja perheitä tukevaa toimintamallia ( ), ELY-keskuksen rahoitus Monihelillä on edustus myös Monika-naiset liiton Moninaisten tilan asiantuntijatyöryhmässä, Sisäministeriön alaisessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa, Oikeusministeriön Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan Demokratia-työryhmässä sekä Kansaneläkelaitoksen työttömyysturvan asiakasraadissa. Syyskuun lopulla 2014 Moniheli nimitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen koordinaatioryhmään ainoana kansalaisjärjestönä. Tämä on oiva tilaisuus viedä eteenpäin ruohonjuuritason ääntä kotouttamistoimenpiteiden suunnittelussa sekä samalla hieno osoitus Monihelin tähän asti tekemän työn merkityksellisyydestä. Monihelin edustajat ovat toimineet aktiivisesti myös Helsingin ja Espoon kaupunkien pääsääntöisesti organisoiman Helsinki Region Welcome Weeks -tapahtumakokonaisuuden yhden osion, SPARK14, - tapahtuman järjestelyissä sekä Hilma-verkoston toiminnassa. Vuoden 2015 aikana Moniheli jatkaa aktiivista yhteistyötä Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtuman järjestelyissä, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu. Moniheli oli mukana vuoden 2014 aikana myös Suomi-Venäjä -seuran hallinnoiman Itämeri-foorumin suunnittelussa, osana monikulttuurisen ohjelmaosion suunnittelua. Yhteistyö jatkofoorumien tiimoilta tulee jatkumaan myös vuonna icount Moniheli on toteuttanut vuoden 2012 kesäkuusta lähtien EU:n Kotouttamisrahaston rahoittamaa (SOLID) icount -hanketta, jossa pyritään aktivoimaan maahanmuuttajien yhteiskunnallista osallistumista ja parantamaan vuorovaikutusta ja vuoropuhelua poliittisten puolueiden, viranomaisten ja maahanmuuttajien välillä. Hanke toimii nykyisellä päätöksellä asti. Rahaautomaattiyhdistyksen osuus icount -hankkeen rahoituksesta on 25%. Nyt meneillään olevan hankekauden aikana hankkeeseen on palkattu kolme alueellista työntekijää, Turkuun, Ouluun ja Lappeenrantaan. Tavoitteena on kerätä kokemuksia paikallisesta yhteistyöstä sekä keskittymisestä tiettyjen kansallisuusryhmien parissa tehtävään työhön. icount -hanke on saanut paljon näkyvyyttä ja sen avulla on pystytty viemään asioita luontevasti eteenpäin. Lisäksi se on avannut paljon ovia suoraan keskusteluun ministeriöiden ja muiden merkittävien organisaatioiden kanssa. Hankkeen vaikutuksesta Monihelin edustajat on kutsuttu Oikeusministeriön työryhmään suunnittelemaan uusille, ensi kertaa äänestämään pääseville ihmisille suunnattua infokirjettä. Lisäksi vuoden 2015 aikana Moniheli/iCount -hanke järjestää yhteistyössä

5 ETNOn kanssa koko maan kattavan vaalipaneelikiertueen ennen eduskuntavaaleja monikulttuurisuusteeman ympärillä. Hankkeen aluetyöskentely tukee oivallisesti myös Monihelin laajentumispyrkimyksiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Laajentumispyrkimykset ovat olleet Monihelin toimintasuunnitelmassa jo vuodesta 2013 lähtien, mutta mitään säännöllistä ja suunnitelmallista laajentumistyötä ei ole pystytty tekemään rahoituksen puuttuessa. Maanlaajuinen verkosto Vuoden 2015 aikana Moniheli pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että maanlaajuinen monikulttuurijärjestöjen ja -toimijoiden kenttä yhtenäistyy ja saa toivon mukaan luotua jonkinlaisen yhteisen äänen eteenpäin vietäväksi. Yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa luotiin jo kuluvalle vuodelle suunnitelma siitä, miten laajempaa verkostoa lähdetään luomaan. Nyt suunnitelmaa on hieman muutettu ja on luotu uudenlainen suunnitelma kattoliittoyhteistyön eteenpäin viemiseksi. Yhteistyötä on myös pohjustettu jo maahanmuuttajajärjestöjen Kattoliittotapaamisessa tammikuussa 2014, joiden järjestämisestä Moniheli vastasi yhdessä Järjestöhautomon kanssa. Lisäksi teemasta on keskusteltu sekä Turussa (Sondip) että Lappeenrannassa (Multicultural club), jossa paikalliset toimijat ovat olleet kiinnostuneita asiasta. Myös Pohjois-Karjalan kansanterveysyhdistys sekä Satakunnan monikulttuuriyhdistys ovat olleet idean takana. Tarkoituksena ei ole luoda valtakunnallista kattojärjestöä, vaan yhtenäinen, yhteen hiileen puhaltava verkosto, jolla on laaja edustuksellisuus ja sen myötä painoarvoa eri keskusteluissa. Muut tapahtumat Moniheli on vastannut jo usean vuoden ajan monikulttuurisen itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyistä. Kuluvana vuonna juhla järjestetään jo kahdeksatta, tällä kertaa Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Juhla saavuttaa vuosi vuodelta suurempaa suosiota ja tulevaan juhlaan odotetaan n. 300 osallistujaa. Kysymyksessä on arvokas, itsenäisyyspäivänä järjestettävä juhla, jolla maahanmuuttaneet henkilöt haluavat kunnioittaa uuden kotimaansa itsenäisyyttä. Juhla on järjestetty tähän asti pitkälti vapaaehtoisvoimin ja Helsingin kaupungin tarjoaman tilan turvin. Tätä vuotta ennen tilana on toiminut kulttuurikeskus Caisa, joka nytkin toimii merkittävänä yhteistyökumppanina juhlan järjestelyissä. Jatkossa pyrimme siihen, että monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla tulee olemaan iso ja merkittävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun monikulttuuriset ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneet henkilöt yhteiseen arvokkaaseen tilaisuuteen. Tilaisuuden ohjelma on aina ollut voimakkaasti kulttuuripainotteinen, näin on tarkoitus toimia myös jatkossa. Moniheli on aloittanut syksyllä 2014 yhteistyössä erityisesti Vantaan Niceheartsin kanssa maahan muuttaneiden henkilöiden työelämäkysymysten selvittelyn. Lokakuussa 2014 Moniheli kutsui ammattiliittojen ja työnantajien edustajat yhteiseen pyöreän pöydän tilaisuuteen keskustelemaan maahanmuuttajien ammattiliitoille asettamista haasteista ja siitä, miten ammattiliittojen roolia maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tukena voisi parantaa. Tämä työ tulee jatkumaan vuoden 2015 aikana, toiminnan laatu ja muoto selviää tarkemmissa neuvotteluissa vuoden 2014 syksyllä.

6 Moniheli tulee myös saamaan paikan SAK:n maahanmuuttopoliittisessa työryhmässä, joka on hyvä tilaisuus viedä asiaa eteenpäin. Teema on koettu tärkeäksi ja tarpeelliseksi ja se on nyt jo herättänyt suurta kiinnostusta sekä maahanmuuttajien, eri yhdistysten ja ammattiliittojen piirissä. Monihelin toimesta keväällä 2014 kerääntyivät vaikuttamiskoulutusta tarjoavat organisaatiot ja hankkeet yhteiseen neuvonpitoon Oikeusministeriön tarjotessa tilat tapahtumalle. Tilaisuus koettiin onnistuneeksi ja Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö onkin pyytänyt Moniheliä jatkamaan vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämistä myös tulevina vuosina. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus järjestää kaksi vastaavan sisältöistä tilaisuutta, toinen heti alkuvuodesta ja toinen syksyllä. Moniheli sai vuodeksi 2014 Ympäristöministeriöltä avustuksen, jonka turvin on selvitetty maahanmuuttajien asunnottomuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Selvitystä on tehty kiinteässä yhteistyössä hallitusohjelmaan kuuluvan PAAVO-ohjelman (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma) toimijoiden kanssa. Raportti selvityksestä valmistuu marraskuun lopussa Heti selvityksen valmistuttua tullaan anomaan jatkoavustusta vuodelle 2015 selvitystyön jatkamiseksi, selvityksen antamaan tietoon pohjautuen. Keskeinen osa Monihelin toimintaa ja toimintatapoja on erilaisten kulttuurihankkeiden tuottaminen osaksi erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kulttuurituottaminen tapahtuu aina yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, kunkin tilaisuuden teemaa seuraten. Tulevana vuonna Moniheli tulee tuottamaan kulttuuriohjelmaa kansainvälisen Naisten päivän tapahtumaan, Maailma Kylässä - festivaaleille, osaksi Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtumakokonaisuuden tapahtumia sekä useampaan Mahdollisuuksien tori -tilaisuuteen. Lisäksi tulevan vuoden suunnitelmana on yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tuottaa nuorille tytöille suunnattua tanssipainotteista ryhmätoimintaa, osana yhteistä toimintakokonaisuutta. Viestintä Viestintä keskittyy järjestöjen vaikuttamisen ja osallistumisen lisäämiseen yhteiskunnassa. Tuloksena on synnytetty pysyväluonteinen viestintästrategia osana järjestötoimintaa. Viestintä kohdistuu niin maahanmuuttajille, kantasuomalaisille kuin viranomaisille. Viestinnässä huomioidaan myös vasta maahan saapuneet maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien omilla järjestöillä on tärkeä rooli uuden maan kulttuurin ja tapojen omaksumisessa sekä konkreettisessa käytännön asioiden neuvomisessa. Monihelin omat kotisivut löytyvät osoitteesta Järjestön kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista yhteistyöverkostoa koskevista tapahtumista ja uutisista sekä merkittävistä yhteiskunnallisista tapahtumista. Monihelillä on oma Facebook-sivusto, jota päivitetään päivittäin ajankohtaisilla tapahtumilla sekä otetaan kantaa päivänpoliittisiin, monikulttuurisuutta käsitteleviin teemoihin. Facebook-sivustolla on 700 enemmän tai vähemmän aktiivista seuraajaa. Monihelillä on myös oma Twitter-tili, jonka käyttö on kasvanut huomattavasti tämän vuoden aikana.

7 Nyt käynnissä olevan, yhteiskunnallista aktivoitumista edistävän icount -hankkeen ympärille on luotu joka keskittyy erityisesti yhteiskunnallisiin teemoihin. Sivusto on myös interaktiivinen, pyrkien aktivoimaan ihmisiä ottamaan kantaa ja keskustelemaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen liittyvistä asioista. icount -hankkeen yhteistyön ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta Sisäasiainministeriön alainen Etnisten asioiden neuvottelukunta ETNO, Oikeusministeriön demokratiayksikkö ja Maahanmuuttovirasto toimivat läheisessä yhteistyössä Monihelin kanssa ja ovat myös jatkuvassa yhteydessä Monihelin toiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Moniheli julkaisee myös kuukausittain sähköistä Newsletteriä, jonka jakelu on tällä hetkellä n. 600 kpl. Newsletterin postituslistalle voi ilmoittautua kuka tahansa. Newsletterin lisäksi Monihelin jäsenjärjestöt saavat noin kahdeksan kertaa vuodessa sähköisen jäsenkirjeen, jossa kerrotaan vain jäsenille kohdennetuista tapahtumista ja asioista. Monihelin perusesite on vuoden 2011 alusta. Tätä esitettä pyrimme uudistamaan vuoden 2014 aikana, vaikka emme saaneetkaan siihen rahoitusta. Esitteen suunnittelu on nyt pitkälti tehty, pyrimme vielä saamaan rahoituksen esitteen painamista varten. Keskeinen osa viestintää ja vaikuttamista on osallistuminen erilaisille messuille ja monikulttuurisuutta esitteleviin tapahtumiin. Kuluneena vuonna Moniheli oli mukana World Village -tapahtumassa toista kertaa laajalla standilla, joka tarjosi jäsenjärjestöille mahdollisuuden päästä mukaan tapahtumaan esittelemään toimintojaan hyvin edullisesti. Tänä vuonna mukana oli 14 jäsenjärjestöä. Moniheli vastasi World Village -tapahtumassa Open Finland -teltan ohjelmakokonaisuuden koordinoinnista ja tuotti lisäksi lavalle keskustelutilaisuuden latinalaisamerikkalaisten henkilöiden kotoutumisen haasteista. Vuodelle 2015 osalta tavoitteet ovat samansuuntaiset. Moniheli tulee olemaan aktiivinen toimija ja ohjelmantuottaja World Village -tapahtumassa. Moniheli on menossa myös Educa messuille tammikuussa 2015, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan organisoimalle kansalaisjärjestöjen omalle näyttelyalueelle. TOTEUTUKSEN JA TAVOITTEIDEN SEURANTA Monihelistä on pikku hiljaa muodostunut pysyvä maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyöelin ja äänitorvi suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikessa verkoston toiminnassa ja sen suunnittelussa pyritään säilyttämään kosketus jäsenjärjestökenttään ja kuuntelemaan kentän ääntä ja toiveita herkällä korvalla. Suomen Pakolaisapu ry:n Järjestöhautomo on aiemmin toiminut yhteistyöverkoston mentorina. Yhteistyö on muuttanut muotoaan, mentorista on tullut luonteva yhteistyökumppani, jonka kanssa suunnitellaan avoimesti yhteisiä toimintoja ja intressejä. Moniheli on kehittänyt mittareita oman toiminnan tulosten seuraamiseksi ja arvioimiseksi, mukaillen Raha-automaattiyhdistyksen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusseurannan vaatimuksia. Mittareita on kehitetty pitkin vuotta 2014 ja niiden kehittelyä jatketaan vuoden 2015 aikana vastaamaan paremmin verkoston kehittämistarpeita. Mittareista kerättyä tietoa hyödynnetään jatkuvasti oman toiminnan suunnittelun pohjana.

8 Monihelin hallitus seuraa kuukausittaisissa kokouksissaan toiminnan etenemistä asetettujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti ja arvioi tavoitteiden saavuttamista. TULOKSET JA VAIKUTUKSET Monihelin toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea monikulttuuriset järjestöt ja niiden yhteistyökumppanit. Viranomaiset hyötyvät Monihelistä saadessaan maahanmuuttajajärjestöjen näkökulman mukaan oman toimintansa suunnitteluun. Lisäksi viranomaisille pystytään jo nykyään tarjoamaan suoranaista apua ja neuvontaa koskien maahanmuuttoa tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tavoittamista. Tilastokeskus on yksi esimerkki viranomaistahosta, joka hyödyntää Monihelin jäsenverkostoa säännöllisesti. EU-hankkeen myötä Oikeusministeriö, Sisäasiainministeriö ja Maahanmuuttajavirasto ovat luonteva osa yhteistoimintaa. Helsingin kaupungin maahanmuuttajayksikön kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Vantaan maahanmuuttajatoimijoiden, samoin kuin Espoon maahanmuuttoyksikön kanssa on aloiteltu yhteistyötä yhteisten projektien merkeissä. Opetusministeriö ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus sekä kulttuurikeskus Caisa ovat myös kiinteä osa yhteistyöverkostoa. Yhteistyöverkoston elinehto ja vaikuttamistyön perusta on yhteistyö oman verkoston ulkopuolelle, suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Moniheli toimiikin hyvin ennakkoluulottomasti ja mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa rakentaen, jotta tulevaisuuden Monihelillä olisi entistä kattavampi yhteistyöverkosto tukenaan ja avustamassa yhä kasvavan väestönosan kuulemisessa oleellisena osana päätöksentekoa. Viranomaiset saavat myös verkoston kautta luotettavan yhteistyökumppanin ja näin monikulttuuristen järjestötoimijoiden näkökulman palvelujensa kehittämiseen. Viranomaisyhteistyön lisäksi Moniheli tekee aktiivisesti yhteistyötä järjestökentän eri toimijoiden kanssa. Edellä jo mainittujen tahojen lisäksi Moniheli tekee yhteistyötä maahanmuuttajanaisten liikuntajärjestön Monaliikun kanssa, mm. järjestämällä pyöräilykursseja yhteistyössä Helsingin Pyörälijöiden kanssa sekä tarjoamalla mahdollisuuden jalkapallon pelaamisen naisten kesken. Monaliiku on hakenut myös projektirahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä vuodelle 2015, Moniheli yhteistyökumppanina. Yhteistyötä tehdään eri teemojen muodossa myös Kansalaisfoorumin (koulutusyhteistyö), Väestöliiton (koulutus, hankeyhteistyö), Suomen Akateemisten naisten liiton Luetaan yhdessä -hankkeen (naisten aktivointi) sekä uutena yhteistyötahona Helsingin yliopiston kanssa. Yliopistotoimijoiden kanssa Moniheli järjesti seminaarin muuttuvan yhteiskunnan näkymistä. Edellä kuvatun yhteistyön avulla pyritään toiminnan varsinainen kohderyhmä, Suomeen muualta maailmasta muuttaneet henkilöt saamaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Erityisenä kohderyhmänä ovat aiempien vuosien tapaan maahanmuuttajanuoret ja naiset, joiden asemaa ja elämäntilanne saadaan toivottavasti parannettua Monihelin toimien myötä.

9 Moniheli on ollut myös aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että maahanmuuttajamiehet ovat perustaneet yhteisen foorumin, International Men`s Forum kesällä Tämän foorumin tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten miesten elämäntilannetta ja tarjota vertaistukea elämän käännekohdissa. RESURSSIT Monihelin palveluksessa on toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori sekä Raha-automaattiyhdistyksen tarjoamalla nuoren työllistämistuella palkattu tapahtumakoordinaattori. Lisäksi toimistolla on jatkuvasti 1-2 harjoittelijaa, joko opintojensa loppuvaiheen harjoittelussa tai työelämäharjoittelussa TE-toimiston tuen turvin. Tällä hetkellä icount projektin palveluksessa on yksi kokopäiväinen projektityöntekijä, hankkeen loppuun asti sekä marraskuun loppuun 2014 asti Ympäristöministeriön tuen turvin neljän kuukauden ajan maahanmuuttajien asumisen kipupisteitä selvittelevä työntekijä. Moniheli ostaa kirjanpitopalvelut Multi Professio -osuuskunnalta, nimettynä kirjanpitäjänä toimii Marika Lohi. Tilien tarkastamisesta vastaa Risto Ekholm, tilintarkastustoimisto BDO Oy:stä. Moniheli on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta nuoren henkilön palkkaamiseen järjestön perustoimintojen tukemiseksi myös vuodeksi Toivomme todella lämpimästi, että saisimme tämän rahoituksen. Nykyisen rahoituksen turvin olemme pystyneet laajentamaan toimintaamme selkeästi ja toivomme, että asia vois jatkua näin. Mahdollisesti palkattavan henkilön toimenkuva tulisi kostumaan pitkälti tapahtumanjärjestämiseen ja tiedottamiseen liittyvistä tehtävistä, riippuen toki valittavan henkilön taidoista. Keskeinen osa Monihelin toimintaa on tilojen antaminen jäsenjärjestöjen erilaisten yksittäisten tilaisuuksien käyttöön, 2 h viikossa maksutta, sen jälkeen pientä korvausta vastaan. Monihelin tiloissa toimii myös monia eri jäsenjärjestöjen organisoimia kursseja, kuten thai- ja kurdin kielen kurssit, englanninkielisten perheiden pienten taaperoiden ryhmä sekä yksittäisiä muita kursseja ja vastaavia tapahtumia. Monihelillä on käytössään osoitteessa Käenkuja 4, Sörnäinen, Helsinki n. 110 m2 omaan toimistokäyttöön suunnattua toimistotilaa. Lisäksi Monihelin alivuokralaisina toimii viereisissä tiloissa kaksi jäsenjärjestöä, Kiinalainen ystävyysseura ja Skandinavian kehitysapu Afrikalle (Scadaa) Muut resurssit koostuvat pääasiassa vapaaehtoisvoimin toteutettavasta työstä, jonka suorittamisessa ovat mukana yhteistyöverkoston jäsenjärjestöt sekä omalta osaltaan hallituksen jäsenet. Pähkinänkuoressa vuoden 2015 toiminnan päätavoitteet ovat: 1. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden paraneminen 3. Työelämäkysymysten selvittelyn jatkaminen 4. Kulttuuritoimintojen jatkaminen ja laajentaminen uusille alueille

10 5. Tapahtumakoordinaattorin palkkaamisen mahdollistuminen

MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 Moniheli 14.11.2015 MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä, luotiin ja kehitettiin Rahaautomaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Moniheli, 10.10.2017 1 MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI ry:n, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Kauden 2015-2016 aloituskokous Toimintakertomus 2013-2014 6-7 kokousta vuodessa Kokouksissa yleensä ajankohtainen teema, esim. asuminen, yrittäjyys, työllisyys,

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet:

Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet: Kotouttamisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet: IF0112B3 Nuorten kotoutumisen indikaattorit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos IF-rahoitus: 27 600,00 Kokonaisbudjetti: 36 799,98 Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen!

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen! Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Tervetuloa kauden 2017-2018 aloituskokoukseen! 1. Tausta: Miten maahanmuuttaja- ja vähemmistöjen asiaa kehitetään Vantaalla? (Monikulttuurisuusaisain yksikön rooli)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä Kumppanuutta kotouttamisen kentillä Monikulttuurisuus yhteisöllisyyden ja osallistumisen voimavarana kunnissa Kuntaliiton Kuntademokratiaverkosto 9.12.2015 Hannele Lautiola, monikulttuurisuusasiain päällikkö

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto (kulttuuripolitiikka), miipyyk@yfi.jyu.fi MAAHANMUUTTAJIEN YHDISTYKSET, KULTTUURI-IDENTITEETTI JA SUKUPUOLI

Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto (kulttuuripolitiikka), miipyyk@yfi.jyu.fi MAAHANMUUTTAJIEN YHDISTYKSET, KULTTUURI-IDENTITEETTI JA SUKUPUOLI Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto (kulttuuripolitiikka), miipyyk@yfi.jyu.fi MAAHANMUUTTAJIEN YHDISTYKSET, KULTTUURI-IDENTITEETTI JA SUKUPUOLI Esitelmä Mies Suomessa, Suomi miehessä - luentosarjassa.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry lyhyesti Vuonna 2012 rekisteröity yhdistys, joka edistää kotoutumista sekä parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta Fokus työllisyystoiminnassa Kolme toimintamuotoa

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019

ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019 HAKUOHJE 1 (10) ASIA: OHJEET HAETTAESSA ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN 2015-2019 Nämä ohjeet on suunnattu rekisteröidyille järjestöille, yhdistyksille ja uskonnollisille yhdyskunnille 1, jotka ovat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula Järjestöt 2.0 -hanke Järjestöt maakuntauudistuksessa 21.6.2017 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500 Hakija Asia PÄÄTÖS EUR ABC Nuorisotoiminta yhdistys Africans and African- Europeans Association AFAES Monikulttuurisuus osana suomalaista todellisuutta 2 000 Africarewo Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Taina Liukkonen HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS Taina Liukkonen PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTIMESSUT 2014 TAPAHTUMAN TUOTTAMINEN Tapahtuman pohjana olisi kuusi vuotta Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteistyönä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3 krs 00920 Helsinki

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013

Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 Helvi Sipilä seminaari 24.4.2013 n näkökulma Maahanmuuttajien järjestötoimintaan Matti Forsberg järjestökonsultti n toiminnot Avoimia koulutuksia yhdistystoiminnasta Henkilökohtaista neuvontaa puhelimitse

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry

Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry Kansainvälistyvä kansanopisto 27. 28.11.2007 Pia Lindfors pia.lindfors@pakolaisapu.fi Taustaa Perustettu 1965 Varainkeruu Tiedotus Kouluyhteistyö ja kv-kasvatus Omat kehy-hankkeet

Lisätiedot

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Sisältö Monikulttuuriinen osaamiskeskus Kehittämishanke; Womento- malli Kokemukset Tulokset malli, kokemukset ja tulokset

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

YHTEENVETO HAKIJOISTA 2017

YHTEENVETO HAKIJOISTA 2017 YHTEENVETO HAKIJOISTA 2017 Virasto Kaupunginkanslia Avustuksen nimi Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Maksatuksen projekti 1816001 Diaarinro HEL 2017-002950 Päättävä elin Elinkeinojohtaja päättää,

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot