MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Moniheli MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä, luotiin ja kehitettiin Rahaautomaattiyhdistyksen projektiavustuksella vuosina Toteutetun hankkeen aikana Moniheli kasvoi pysyväksi ja arvostetuksi, hyvin laajasti monikulttuurikentän toimijoita ja eri kansallisuuksia edustavien yhdistysten verkostoksi. TAUSTAA Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston toiminnalla on kaksi päätavoitetta: 1. jäsenjärjestöjen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä jäsenjärjestöjen yhteisten toimintojen kehittäminen 2. yhä monimuotoistuvamman suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen sellaiseksi, jossa kaikilla sen jäsenillä on hyvä asua ja elää. Vuoden 2014 aikana, jolloin verkoston perustoiminnan rahoitus on tullut Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetusta toiminta-avustuksesta, yhteistyöverkoston toiminta on laajentunut ja syventynyt entisestään. Jäsenkunta on kasvanut 71 jäsenjärjestöön mennessä, edustaen liki 40 eri kansallisuutta. Monihelin painoarvo osana suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistumista on kasvanut, ja yhteistyöverkosto onkin nykyisin edustettuna monessa eri elimessä, joissa käsitellään monikulttuurisuuteen ja yhä lisääntyvään monimuotoistumiseen liittyviä teemoja. Monihelin taustalla on Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistykset yhteen hanke, jossa kohderyhmä on ollut mukana suunnittelussa ja kehittämisessä heti alkumetreistä lähtien. Maahanmuuttajien itsensä oltua mukana alusta alkaen toiminnan suunnittelussa on koko yhteistyöverkosto pystytty rakentamaan niin, että se mahdollisimman hyvin vastaa jäsenjärjestöjen

2 tarpeita ja toiveita. Jäsenyhdistysten tarpeita pyritään kuuntelemaan koko ajan hyvin tarkalla korvalla ja muokkaamaan toimintaa hyvinkin nopeasti toivottuun suuntaan. Vuoden 2014 aikana on suunniteltu ja käynnistetty jäsenjärjestöille suunnattua kyselyä, jonka tavoitteena on selvittää erityisesti odotukset ja toiveet verkostoyhteistyön suhteen. Kysely suoritetaan pääosin vasta vuoden 2015 puolella. Monihelin kuukausittain kokoontuva hallitus päättää verkoston toimintalinjoista ja isommista käytännön kysymyksistä. Hallituspohja on haluttu muodostaa laajaksi, jotta mahdollisimman monen järjestön näkemys saadaan esiin myös hallitustyöskentelyssä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa jäsenjärjestöjen ehdotuksesta, aina kahden vuoden määräajaksi. Hallituksen muodostivat 2014 seuraavat järjestöt: Berde ry Palace and Cultural Network PACUNET ry. Kiinalainen ystävyysseura ry. MonaLiiku ry. Union Youth Development ry. Kurdistanin rauhan- ja kehityksen seura (KDPA) ry, Peer support for immigrant Integration in Finland, PESIFI ry (Etiopia) Suomi-Liberia -seura African and African-Europeans Association, AFAES ry Finnish Pakistani Friendship Organisation ry. Suomi-Sambia seura The Finnish-Thai Association Senegal-Suomi Ystävät ry. Kenyan-Finnish Society TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Konkreettisella tasolla Monihelin tavoitteena on kehittää yhteistyöverkoston toimintaa, jotta se pystyy tukemaan jäsenjärjestöjään ja toteuttamaan omaa missiotaan 1. antamalla jäsenjärjestöille ohjausta, neuvontaa ja koulutusta ja tarjoamalla erilaisia tukitoimenpiteitä 2. aktiivisella vaikuttamisella ja osallistumisella

3 Jäsenjärjestöjen tukeminen Monihelin jäsenjärjestöt saavat ohjausta ja neuvontaa yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa niin halutessaan. Neuvontaa annetaan joko henkilökohtaisesti tai tarvittaessa järjestämällä koulutustilaisuuksia eri teemoista useammalle järjestölle yhtäaikaisesti. Koulutusten järjestämisessä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo muutamien muiden yhteistahojen ohessa on erinomainen kumppani. Vuoden 2014 loppusyksyllä, tarkemmin , Moniheli järjestää yhteistyössä monikulttuuristen liikuntajärjestöjen yhteistyöverkoston, Liikkukaa ry:n kanssa verkostojen hallitusten koulutustilaisuuden yhdistyshallinnosta. Maahanmuuttajia pääsääntöisesti edustavien monikulttuuristen yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen yhteistyön lisäämisen kautta on keskeinen osa Monihelin toimintaa. Maahanmuuttajien omien järjestöjen pääasiallisena missiona on parantaa oman ryhmänsä jäsenten elämisen laatua Suomessa. Vertaistuki mahdollistaa mahdollisimman hyvin tavoittavat toimintamuodot ja tuloksen, joihin ei välttämättä viranomaisten tai muiden tahojen toimenpitein päästä. Konkreettinen jäsenjärjestöjä palveleva toimenpide on kokous- ja koulutustilan antaminen maksutta jäsenjärjestöjen käyttöön pari tuntia viikossa. Monet jäsenyhdistykset toimivat edelleenkin ilman omia tiloja, joten konkreettisen tilan saaminen vaikkapa kokouksia tai kielikoulutusta varten on todella tervetullut palvelu. Kokoustilaa käyttää viikossa 7-8 jäsenjärjestöä, keskimäärin tuntia viikossa. Jäsenjärjestöjen kanssa pyritään tekemään myös projektiyhteistyötä; joko tukien jäsenyhdistysten omia projekteja ja niiden rahoitusta tai suunnittemalla yhteisiä projekteja jäsenten kanssa. Vuodeksi 2015 on ehdotettu maahanmuuttajien päihdeongelmien ratkaisuun keskittyvää projektia, idealle etsitään parhaillaan sopivaa rahoitustahoa. Edunvalvonta Suomalainen yhteiskunnan monimuotoistuessa ja kansainvälistyessä Monihelin vaikuttamistoimien keskeinen tavoite on tukea yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, jossa kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on hyvä olla ja elää. Moniheli pyrkii aktiivisesti jäseneksi erilaisiin luottamuselimiin ja vaikuttamisverkostoihin monikulttuurisen äänen nostamiseksi esiin yhteiskunnassa sekä ennen kaikkea kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi. Kaksisuuntaisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista, jossa sekä kantaväestön että maahan muuttaneiden henkilöiden intressit ja näkemykset tulevat yhtälailla huomioiduiksi ja merkityksellisiksi. Syyskuun lopussa 2014 Monihelillä on edustus seuraavien hankkeiden ohjausryhmissä: 1. Humanistisen ammattikorkeakoulun TuPa-hanke ( ) (ESR-rahoitus), tavoitteena luoda maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden osuuskunta ja tätä kautta parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan 2. Kantti ry:n JADE-projekti (RAY-rahoitus), jonka tavoitteena on afrikkalaistaustaisten 55+ -naisten toimintakyvyn parantaminen ( ) 3. Diakonia-ammattikorkeakoulun JYVÄ-hanke ( )(EU-rahoitus), jossa kehitetään arviointimenetelmiä järjestöjen omien toimintojen arviointiin

4 4. International Organization of Migration (IOM) Access-hanke, jolla etsitään väyliä maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. (EU-rahoitus) 5. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo -toiminto, joka tukee maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa ja toimintaedellytyksiä (RAY-rahoitus) 6. Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille -hanke, jossa pyritään etsimään keinoja rasismin vähentämiseen 7. Vantaan Nicehearts ry:n Neigbourhood Mothers -hanke, tavoitteena kehittää yhteisöllistä, naisia ja perheitä tukevaa toimintamallia ( ), ELY-keskuksen rahoitus Monihelillä on edustus myös Monika-naiset liiton Moninaisten tilan asiantuntijatyöryhmässä, Sisäministeriön alaisessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa, Oikeusministeriön Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan Demokratia-työryhmässä sekä Kansaneläkelaitoksen työttömyysturvan asiakasraadissa. Syyskuun lopulla 2014 Moniheli nimitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen koordinaatioryhmään ainoana kansalaisjärjestönä. Tämä on oiva tilaisuus viedä eteenpäin ruohonjuuritason ääntä kotouttamistoimenpiteiden suunnittelussa sekä samalla hieno osoitus Monihelin tähän asti tekemän työn merkityksellisyydestä. Monihelin edustajat ovat toimineet aktiivisesti myös Helsingin ja Espoon kaupunkien pääsääntöisesti organisoiman Helsinki Region Welcome Weeks -tapahtumakokonaisuuden yhden osion, SPARK14, - tapahtuman järjestelyissä sekä Hilma-verkoston toiminnassa. Vuoden 2015 aikana Moniheli jatkaa aktiivista yhteistyötä Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtuman järjestelyissä, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu. Moniheli oli mukana vuoden 2014 aikana myös Suomi-Venäjä -seuran hallinnoiman Itämeri-foorumin suunnittelussa, osana monikulttuurisen ohjelmaosion suunnittelua. Yhteistyö jatkofoorumien tiimoilta tulee jatkumaan myös vuonna icount Moniheli on toteuttanut vuoden 2012 kesäkuusta lähtien EU:n Kotouttamisrahaston rahoittamaa (SOLID) icount -hanketta, jossa pyritään aktivoimaan maahanmuuttajien yhteiskunnallista osallistumista ja parantamaan vuorovaikutusta ja vuoropuhelua poliittisten puolueiden, viranomaisten ja maahanmuuttajien välillä. Hanke toimii nykyisellä päätöksellä asti. Rahaautomaattiyhdistyksen osuus icount -hankkeen rahoituksesta on 25%. Nyt meneillään olevan hankekauden aikana hankkeeseen on palkattu kolme alueellista työntekijää, Turkuun, Ouluun ja Lappeenrantaan. Tavoitteena on kerätä kokemuksia paikallisesta yhteistyöstä sekä keskittymisestä tiettyjen kansallisuusryhmien parissa tehtävään työhön. icount -hanke on saanut paljon näkyvyyttä ja sen avulla on pystytty viemään asioita luontevasti eteenpäin. Lisäksi se on avannut paljon ovia suoraan keskusteluun ministeriöiden ja muiden merkittävien organisaatioiden kanssa. Hankkeen vaikutuksesta Monihelin edustajat on kutsuttu Oikeusministeriön työryhmään suunnittelemaan uusille, ensi kertaa äänestämään pääseville ihmisille suunnattua infokirjettä. Lisäksi vuoden 2015 aikana Moniheli/iCount -hanke järjestää yhteistyössä

5 ETNOn kanssa koko maan kattavan vaalipaneelikiertueen ennen eduskuntavaaleja monikulttuurisuusteeman ympärillä. Hankkeen aluetyöskentely tukee oivallisesti myös Monihelin laajentumispyrkimyksiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Laajentumispyrkimykset ovat olleet Monihelin toimintasuunnitelmassa jo vuodesta 2013 lähtien, mutta mitään säännöllistä ja suunnitelmallista laajentumistyötä ei ole pystytty tekemään rahoituksen puuttuessa. Maanlaajuinen verkosto Vuoden 2015 aikana Moniheli pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että maanlaajuinen monikulttuurijärjestöjen ja -toimijoiden kenttä yhtenäistyy ja saa toivon mukaan luotua jonkinlaisen yhteisen äänen eteenpäin vietäväksi. Yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa luotiin jo kuluvalle vuodelle suunnitelma siitä, miten laajempaa verkostoa lähdetään luomaan. Nyt suunnitelmaa on hieman muutettu ja on luotu uudenlainen suunnitelma kattoliittoyhteistyön eteenpäin viemiseksi. Yhteistyötä on myös pohjustettu jo maahanmuuttajajärjestöjen Kattoliittotapaamisessa tammikuussa 2014, joiden järjestämisestä Moniheli vastasi yhdessä Järjestöhautomon kanssa. Lisäksi teemasta on keskusteltu sekä Turussa (Sondip) että Lappeenrannassa (Multicultural club), jossa paikalliset toimijat ovat olleet kiinnostuneita asiasta. Myös Pohjois-Karjalan kansanterveysyhdistys sekä Satakunnan monikulttuuriyhdistys ovat olleet idean takana. Tarkoituksena ei ole luoda valtakunnallista kattojärjestöä, vaan yhtenäinen, yhteen hiileen puhaltava verkosto, jolla on laaja edustuksellisuus ja sen myötä painoarvoa eri keskusteluissa. Muut tapahtumat Moniheli on vastannut jo usean vuoden ajan monikulttuurisen itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyistä. Kuluvana vuonna juhla järjestetään jo kahdeksatta, tällä kertaa Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Juhla saavuttaa vuosi vuodelta suurempaa suosiota ja tulevaan juhlaan odotetaan n. 300 osallistujaa. Kysymyksessä on arvokas, itsenäisyyspäivänä järjestettävä juhla, jolla maahanmuuttaneet henkilöt haluavat kunnioittaa uuden kotimaansa itsenäisyyttä. Juhla on järjestetty tähän asti pitkälti vapaaehtoisvoimin ja Helsingin kaupungin tarjoaman tilan turvin. Tätä vuotta ennen tilana on toiminut kulttuurikeskus Caisa, joka nytkin toimii merkittävänä yhteistyökumppanina juhlan järjestelyissä. Jatkossa pyrimme siihen, että monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla tulee olemaan iso ja merkittävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun monikulttuuriset ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneet henkilöt yhteiseen arvokkaaseen tilaisuuteen. Tilaisuuden ohjelma on aina ollut voimakkaasti kulttuuripainotteinen, näin on tarkoitus toimia myös jatkossa. Moniheli on aloittanut syksyllä 2014 yhteistyössä erityisesti Vantaan Niceheartsin kanssa maahan muuttaneiden henkilöiden työelämäkysymysten selvittelyn. Lokakuussa 2014 Moniheli kutsui ammattiliittojen ja työnantajien edustajat yhteiseen pyöreän pöydän tilaisuuteen keskustelemaan maahanmuuttajien ammattiliitoille asettamista haasteista ja siitä, miten ammattiliittojen roolia maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tukena voisi parantaa. Tämä työ tulee jatkumaan vuoden 2015 aikana, toiminnan laatu ja muoto selviää tarkemmissa neuvotteluissa vuoden 2014 syksyllä.

6 Moniheli tulee myös saamaan paikan SAK:n maahanmuuttopoliittisessa työryhmässä, joka on hyvä tilaisuus viedä asiaa eteenpäin. Teema on koettu tärkeäksi ja tarpeelliseksi ja se on nyt jo herättänyt suurta kiinnostusta sekä maahanmuuttajien, eri yhdistysten ja ammattiliittojen piirissä. Monihelin toimesta keväällä 2014 kerääntyivät vaikuttamiskoulutusta tarjoavat organisaatiot ja hankkeet yhteiseen neuvonpitoon Oikeusministeriön tarjotessa tilat tapahtumalle. Tilaisuus koettiin onnistuneeksi ja Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö onkin pyytänyt Moniheliä jatkamaan vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämistä myös tulevina vuosina. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus järjestää kaksi vastaavan sisältöistä tilaisuutta, toinen heti alkuvuodesta ja toinen syksyllä. Moniheli sai vuodeksi 2014 Ympäristöministeriöltä avustuksen, jonka turvin on selvitetty maahanmuuttajien asunnottomuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Selvitystä on tehty kiinteässä yhteistyössä hallitusohjelmaan kuuluvan PAAVO-ohjelman (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma) toimijoiden kanssa. Raportti selvityksestä valmistuu marraskuun lopussa Heti selvityksen valmistuttua tullaan anomaan jatkoavustusta vuodelle 2015 selvitystyön jatkamiseksi, selvityksen antamaan tietoon pohjautuen. Keskeinen osa Monihelin toimintaa ja toimintatapoja on erilaisten kulttuurihankkeiden tuottaminen osaksi erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kulttuurituottaminen tapahtuu aina yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, kunkin tilaisuuden teemaa seuraten. Tulevana vuonna Moniheli tulee tuottamaan kulttuuriohjelmaa kansainvälisen Naisten päivän tapahtumaan, Maailma Kylässä - festivaaleille, osaksi Helsinki Region Welcome Weeks- tapahtumakokonaisuuden tapahtumia sekä useampaan Mahdollisuuksien tori -tilaisuuteen. Lisäksi tulevan vuoden suunnitelmana on yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tuottaa nuorille tytöille suunnattua tanssipainotteista ryhmätoimintaa, osana yhteistä toimintakokonaisuutta. Viestintä Viestintä keskittyy järjestöjen vaikuttamisen ja osallistumisen lisäämiseen yhteiskunnassa. Tuloksena on synnytetty pysyväluonteinen viestintästrategia osana järjestötoimintaa. Viestintä kohdistuu niin maahanmuuttajille, kantasuomalaisille kuin viranomaisille. Viestinnässä huomioidaan myös vasta maahan saapuneet maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien omilla järjestöillä on tärkeä rooli uuden maan kulttuurin ja tapojen omaksumisessa sekä konkreettisessa käytännön asioiden neuvomisessa. Monihelin omat kotisivut löytyvät osoitteesta Järjestön kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista yhteistyöverkostoa koskevista tapahtumista ja uutisista sekä merkittävistä yhteiskunnallisista tapahtumista. Monihelillä on oma Facebook-sivusto, jota päivitetään päivittäin ajankohtaisilla tapahtumilla sekä otetaan kantaa päivänpoliittisiin, monikulttuurisuutta käsitteleviin teemoihin. Facebook-sivustolla on 700 enemmän tai vähemmän aktiivista seuraajaa. Monihelillä on myös oma Twitter-tili, jonka käyttö on kasvanut huomattavasti tämän vuoden aikana.

7 Nyt käynnissä olevan, yhteiskunnallista aktivoitumista edistävän icount -hankkeen ympärille on luotu joka keskittyy erityisesti yhteiskunnallisiin teemoihin. Sivusto on myös interaktiivinen, pyrkien aktivoimaan ihmisiä ottamaan kantaa ja keskustelemaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen liittyvistä asioista. icount -hankkeen yhteistyön ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta Sisäasiainministeriön alainen Etnisten asioiden neuvottelukunta ETNO, Oikeusministeriön demokratiayksikkö ja Maahanmuuttovirasto toimivat läheisessä yhteistyössä Monihelin kanssa ja ovat myös jatkuvassa yhteydessä Monihelin toiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Moniheli julkaisee myös kuukausittain sähköistä Newsletteriä, jonka jakelu on tällä hetkellä n. 600 kpl. Newsletterin postituslistalle voi ilmoittautua kuka tahansa. Newsletterin lisäksi Monihelin jäsenjärjestöt saavat noin kahdeksan kertaa vuodessa sähköisen jäsenkirjeen, jossa kerrotaan vain jäsenille kohdennetuista tapahtumista ja asioista. Monihelin perusesite on vuoden 2011 alusta. Tätä esitettä pyrimme uudistamaan vuoden 2014 aikana, vaikka emme saaneetkaan siihen rahoitusta. Esitteen suunnittelu on nyt pitkälti tehty, pyrimme vielä saamaan rahoituksen esitteen painamista varten. Keskeinen osa viestintää ja vaikuttamista on osallistuminen erilaisille messuille ja monikulttuurisuutta esitteleviin tapahtumiin. Kuluneena vuonna Moniheli oli mukana World Village -tapahtumassa toista kertaa laajalla standilla, joka tarjosi jäsenjärjestöille mahdollisuuden päästä mukaan tapahtumaan esittelemään toimintojaan hyvin edullisesti. Tänä vuonna mukana oli 14 jäsenjärjestöä. Moniheli vastasi World Village -tapahtumassa Open Finland -teltan ohjelmakokonaisuuden koordinoinnista ja tuotti lisäksi lavalle keskustelutilaisuuden latinalaisamerikkalaisten henkilöiden kotoutumisen haasteista. Vuodelle 2015 osalta tavoitteet ovat samansuuntaiset. Moniheli tulee olemaan aktiivinen toimija ja ohjelmantuottaja World Village -tapahtumassa. Moniheli on menossa myös Educa messuille tammikuussa 2015, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan organisoimalle kansalaisjärjestöjen omalle näyttelyalueelle. TOTEUTUKSEN JA TAVOITTEIDEN SEURANTA Monihelistä on pikku hiljaa muodostunut pysyvä maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyöelin ja äänitorvi suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikessa verkoston toiminnassa ja sen suunnittelussa pyritään säilyttämään kosketus jäsenjärjestökenttään ja kuuntelemaan kentän ääntä ja toiveita herkällä korvalla. Suomen Pakolaisapu ry:n Järjestöhautomo on aiemmin toiminut yhteistyöverkoston mentorina. Yhteistyö on muuttanut muotoaan, mentorista on tullut luonteva yhteistyökumppani, jonka kanssa suunnitellaan avoimesti yhteisiä toimintoja ja intressejä. Moniheli on kehittänyt mittareita oman toiminnan tulosten seuraamiseksi ja arvioimiseksi, mukaillen Raha-automaattiyhdistyksen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusseurannan vaatimuksia. Mittareita on kehitetty pitkin vuotta 2014 ja niiden kehittelyä jatketaan vuoden 2015 aikana vastaamaan paremmin verkoston kehittämistarpeita. Mittareista kerättyä tietoa hyödynnetään jatkuvasti oman toiminnan suunnittelun pohjana.

8 Monihelin hallitus seuraa kuukausittaisissa kokouksissaan toiminnan etenemistä asetettujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti ja arvioi tavoitteiden saavuttamista. TULOKSET JA VAIKUTUKSET Monihelin toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea monikulttuuriset järjestöt ja niiden yhteistyökumppanit. Viranomaiset hyötyvät Monihelistä saadessaan maahanmuuttajajärjestöjen näkökulman mukaan oman toimintansa suunnitteluun. Lisäksi viranomaisille pystytään jo nykyään tarjoamaan suoranaista apua ja neuvontaa koskien maahanmuuttoa tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tavoittamista. Tilastokeskus on yksi esimerkki viranomaistahosta, joka hyödyntää Monihelin jäsenverkostoa säännöllisesti. EU-hankkeen myötä Oikeusministeriö, Sisäasiainministeriö ja Maahanmuuttajavirasto ovat luonteva osa yhteistoimintaa. Helsingin kaupungin maahanmuuttajayksikön kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Vantaan maahanmuuttajatoimijoiden, samoin kuin Espoon maahanmuuttoyksikön kanssa on aloiteltu yhteistyötä yhteisten projektien merkeissä. Opetusministeriö ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus sekä kulttuurikeskus Caisa ovat myös kiinteä osa yhteistyöverkostoa. Yhteistyöverkoston elinehto ja vaikuttamistyön perusta on yhteistyö oman verkoston ulkopuolelle, suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Moniheli toimiikin hyvin ennakkoluulottomasti ja mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa rakentaen, jotta tulevaisuuden Monihelillä olisi entistä kattavampi yhteistyöverkosto tukenaan ja avustamassa yhä kasvavan väestönosan kuulemisessa oleellisena osana päätöksentekoa. Viranomaiset saavat myös verkoston kautta luotettavan yhteistyökumppanin ja näin monikulttuuristen järjestötoimijoiden näkökulman palvelujensa kehittämiseen. Viranomaisyhteistyön lisäksi Moniheli tekee aktiivisesti yhteistyötä järjestökentän eri toimijoiden kanssa. Edellä jo mainittujen tahojen lisäksi Moniheli tekee yhteistyötä maahanmuuttajanaisten liikuntajärjestön Monaliikun kanssa, mm. järjestämällä pyöräilykursseja yhteistyössä Helsingin Pyörälijöiden kanssa sekä tarjoamalla mahdollisuuden jalkapallon pelaamisen naisten kesken. Monaliiku on hakenut myös projektirahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä vuodelle 2015, Moniheli yhteistyökumppanina. Yhteistyötä tehdään eri teemojen muodossa myös Kansalaisfoorumin (koulutusyhteistyö), Väestöliiton (koulutus, hankeyhteistyö), Suomen Akateemisten naisten liiton Luetaan yhdessä -hankkeen (naisten aktivointi) sekä uutena yhteistyötahona Helsingin yliopiston kanssa. Yliopistotoimijoiden kanssa Moniheli järjesti seminaarin muuttuvan yhteiskunnan näkymistä. Edellä kuvatun yhteistyön avulla pyritään toiminnan varsinainen kohderyhmä, Suomeen muualta maailmasta muuttaneet henkilöt saamaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Erityisenä kohderyhmänä ovat aiempien vuosien tapaan maahanmuuttajanuoret ja naiset, joiden asemaa ja elämäntilanne saadaan toivottavasti parannettua Monihelin toimien myötä.

9 Moniheli on ollut myös aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että maahanmuuttajamiehet ovat perustaneet yhteisen foorumin, International Men`s Forum kesällä Tämän foorumin tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten miesten elämäntilannetta ja tarjota vertaistukea elämän käännekohdissa. RESURSSIT Monihelin palveluksessa on toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori sekä Raha-automaattiyhdistyksen tarjoamalla nuoren työllistämistuella palkattu tapahtumakoordinaattori. Lisäksi toimistolla on jatkuvasti 1-2 harjoittelijaa, joko opintojensa loppuvaiheen harjoittelussa tai työelämäharjoittelussa TE-toimiston tuen turvin. Tällä hetkellä icount projektin palveluksessa on yksi kokopäiväinen projektityöntekijä, hankkeen loppuun asti sekä marraskuun loppuun 2014 asti Ympäristöministeriön tuen turvin neljän kuukauden ajan maahanmuuttajien asumisen kipupisteitä selvittelevä työntekijä. Moniheli ostaa kirjanpitopalvelut Multi Professio -osuuskunnalta, nimettynä kirjanpitäjänä toimii Marika Lohi. Tilien tarkastamisesta vastaa Risto Ekholm, tilintarkastustoimisto BDO Oy:stä. Moniheli on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta nuoren henkilön palkkaamiseen järjestön perustoimintojen tukemiseksi myös vuodeksi Toivomme todella lämpimästi, että saisimme tämän rahoituksen. Nykyisen rahoituksen turvin olemme pystyneet laajentamaan toimintaamme selkeästi ja toivomme, että asia vois jatkua näin. Mahdollisesti palkattavan henkilön toimenkuva tulisi kostumaan pitkälti tapahtumanjärjestämiseen ja tiedottamiseen liittyvistä tehtävistä, riippuen toki valittavan henkilön taidoista. Keskeinen osa Monihelin toimintaa on tilojen antaminen jäsenjärjestöjen erilaisten yksittäisten tilaisuuksien käyttöön, 2 h viikossa maksutta, sen jälkeen pientä korvausta vastaan. Monihelin tiloissa toimii myös monia eri jäsenjärjestöjen organisoimia kursseja, kuten thai- ja kurdin kielen kurssit, englanninkielisten perheiden pienten taaperoiden ryhmä sekä yksittäisiä muita kursseja ja vastaavia tapahtumia. Monihelillä on käytössään osoitteessa Käenkuja 4, Sörnäinen, Helsinki n. 110 m2 omaan toimistokäyttöön suunnattua toimistotilaa. Lisäksi Monihelin alivuokralaisina toimii viereisissä tiloissa kaksi jäsenjärjestöä, Kiinalainen ystävyysseura ja Skandinavian kehitysapu Afrikalle (Scadaa) Muut resurssit koostuvat pääasiassa vapaaehtoisvoimin toteutettavasta työstä, jonka suorittamisessa ovat mukana yhteistyöverkoston jäsenjärjestöt sekä omalta osaltaan hallituksen jäsenet. Pähkinänkuoressa vuoden 2015 toiminnan päätavoitteet ovat: 1. Jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen 2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden paraneminen 3. Työelämäkysymysten selvittelyn jatkaminen 4. Kulttuuritoimintojen jatkaminen ja laajentaminen uusille alueille

10 5. Tapahtumakoordinaattorin palkkaamisen mahdollistuminen

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä Kumppanuutta kotouttamisen kentillä Monikulttuurisuus yhteisöllisyyden ja osallistumisen voimavarana kunnissa Kuntaliiton Kuntademokratiaverkosto 9.12.2015 Hannele Lautiola, monikulttuurisuusasiain päällikkö

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto (kulttuuripolitiikka), miipyyk@yfi.jyu.fi MAAHANMUUTTAJIEN YHDISTYKSET, KULTTUURI-IDENTITEETTI JA SUKUPUOLI

Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto (kulttuuripolitiikka), miipyyk@yfi.jyu.fi MAAHANMUUTTAJIEN YHDISTYKSET, KULTTUURI-IDENTITEETTI JA SUKUPUOLI Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto (kulttuuripolitiikka), miipyyk@yfi.jyu.fi MAAHANMUUTTAJIEN YHDISTYKSET, KULTTUURI-IDENTITEETTI JA SUKUPUOLI Esitelmä Mies Suomessa, Suomi miehessä - luentosarjassa.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500

2010 toiminta-avustus 2 000. Africarewo ry Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma 2010 2 500. 2010 toiminta-avustus 4 500 Hakija Asia PÄÄTÖS EUR ABC Nuorisotoiminta yhdistys Africans and African- Europeans Association AFAES Monikulttuurisuus osana suomalaista todellisuutta 2 000 Africarewo Afrikkalaisnaisten monikulttuurisuusohjelma

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 278/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 48 4.2.2013 72 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS

KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS 1 (5) KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS NATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 16.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 4 krs, Saunakabinetti Osallistujat Janhonen, Jouko

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot