TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen yhteisen toiminnan kehittäminen, jäsenjärjestöjen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä maahanmuuttajien yhteisten asioiden ajaminen yhteiskunnassa. Erityisesti vuonna 2011 keskitytään maahanmuuttajataustaisten nuorten ja naisten aseman parantamiseen sekä maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistämiseen. Vuoden 2011 aikana luodaan vakaa ja toimiva perusta Monihelin toiminnalle. Tämä edellyttää jäsenpohjan monimuotoistamista, hallinnon ja luottamustoimen kehittämistä, viestinnän ja vaikuttamisen strategista suunnittelua. Moniheli pyrkii myös vaikuttamaan julkiseen keskusteluun maahanmuuttajien asioiden osalta. 1. TAUSTAA JA RAKENNE Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistykset yhteen -hanke aloitti toimintansa vuonna 2008 Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n hallinnoimana. Kolmivuotinen hanke, joka päättyy joulukuussa 2010, on synnyttänyt monikulttuurijärjestöjen yhteistyöjärjestön Monihelin. Verkosto perustettiin ja sen rekisteröintipäivä on Jäsenistö. Monihelin perusti 30 perustajajäsentä. Ensimmäisen vuoden aikana jäseniksi on hyväksytty lisäksi kaksi uutta jäsenjärjestöä ja viisi henkilökannatusjäsentä. Verkoston liittymiskriteerinä on, että siihen pyrkivät järjestöt ovat hoitaneet järjestöhallinnon vaaditulla tavalla ja pystyvät sen osoittamaan. Mikäli järjestö ei ole pystynyt hoitamaan yhdistyksen hallintoon liittyviä asioita kunnolla, hallitus voi hyväksyä sen niin kutsutuksi jäsenkandidaatiksi. Näissä tapauksissa järjestöt saavat erityistä tukea yhdistyksen hallinnon kehittämiseen. Luottamustoimi. Monihelin luottamustoimi muodostuu kahdesta toimielimestä: hallituksesta ja neuvottelukunnasta. Hallitus on laajapohjainen monimuotoisuuden varmistamiseksi. Hallituksen lisäksi on muodostettu pysyväluonteinen työryhmä, neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata, ottaa kantaa ja tarvittaessa tehdä aloitteita maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa. Neuvottelukunta vastaa myös osaltaan ulkoisesta viestinnästä. Työryhmät. Moniheli on luonut työryhmien kautta rakenteen, joka tukee luottamustoimen ja muiden jäsenten erityisosaamisen hyödyntämistä toiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Vuoden 2010 aikana toiminnassa ovat olleet seuraavat työryhmät: jäsenpalvelut, koulutus, sisäinen ja ulkoinen viestintä, nuorisotyö, naistyö, kotisivut ja Monimos.fi. 1

2 2. TOIMINTA JA TAVOITTEET VUODELLE 2011 Vuoden 2011 aikana Monihelistä luodaan järjestelmällisesti ja organisoidusti toimiva verkosto, joka 1) edesauttaa jäseniään toimimaan oman kohderyhmiensä etujen mukaisesti ja tehostamaan toimintaa yhteistyötä syventämällä ja 2) pystyy laajan edustuksellisuuden turvin ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, erityisesti maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä sekä myös asennetasolla vaikuttamaan monimuotoisen Suomen kehitykseen. Tavoitteet. Vuoden 2011 tavoitteena on: 1. Kehittää yhteistyöverkoston toimintaa, jotta se pystyy tukemaan jäsenjärjestöjään ja toteuttamaan omaa missiotaan a) Järjestöjen ohjaus, koulutus ja tukitoimenpiteet b) Viestintä, vaikuttaminen ja osallistuminen c) Jäsenhankinta 2. Koordinoida jäsenjärjestöjen yhteistyötä a) Järjestöjen toiminta maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi b) Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoinen osallistuminen c) Sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi 1a) Järjestöjen ohjaus, koulutus ja tukitoimenpiteet Laatutakuu. Monihelin tavoitteena on edesauttaa jäsenjärjestöjen osaamisen kehittymistä sekä jäsenyyden edustaman laatutakuun kehittämistä niin, että Monihelin jäsenyys helpottaa jäsenien toimimista esimerkiksi viranomaisten kanssa. Tähän tavoitteeseen päästään järjestämällä koulutusta sekä antamalla yksilöidympää ohjausta jäsenille. Hyvän hallinnon neuvontaa järjestää myös Suomen Pakolaisapu, jonne Moniheli voi lähettää mahdolliset hallinnon kehittämisapua tarvitsevat jäsenet. Moniheli on myös mukana kehittämässä järjestöille annettavaa laatusertifikaattia, jota suunnitellaan Pakolaisavussa yhteistyössä ulkoasiainministeriön, SKAFin ja Taitoprofiilin kanssa. Koulutus. Vuoden 2011 aikana jäsenistölle tullaan antamaan koulutusta ainakin maahanmuuttajien oikeuksissa, projektihallinnassa, rahoituksen suunnittelussa ja hakemisessa sekä jatketaan hallinnon koulutusta tarpeen mukaan. Järjestöjen koulutuksessa ja ohjauksessa jatketaan yhteistyötä Suomen Pakolaisapu ry:n järjestöhautomon ja Suomen Mielenterveysseuran Ovi-hankkeen kanssa sekä tutkitaan mahdollisuutta yhteistyöhön Amnesty Internationalin ja European Migration Network kanssa uusien koulutuksien järjestämisestä. Koulutukset ovat pääasiassa koko jäsenistölle. HUMAK-yhteistyö. Moniheli on lisäksi yhteistyökumppanina Humanistisen ammattikorkeakoulu HUMAK:n hakemuksessa, joka on osoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen ESR-kehittämisohjelmaan. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda koulutuksen, mentoroinnin ja ohjauksen avulla maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu Kulttuuriyrittäjyyskeskus Helsingin seudulle. Hankerahoituksen varmistuttua Moniheli toimii mukana hankkeen ohjausryhmässä sekä välittää tietoa jäsenilleen ja muille verkostoilleen koulutuksesta. Lisäksi Moniheli tulee jatkamaan yhteistyötä HUMAK:n Nurmijärven yksikön opiskelijoiden ja opintoprojektien kanssa. 1b) Viestintä, vaikuttaminen ja osallistuminen 2

3 Viestintästrategia. Viestintä- ja vaikuttamistoiminan kehittäminen on Monihelin tärkeimpiä tavoitteita vuodelle Tammikuussa aloitetaan verkoston viestintästrategian luominen, jonka myötä pyritään selkeyttämään sekä Monihelin viestintävälineet ja vastuutahot että laajemmat tavoitteet yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen. Monimos.fi. Moniheli on kehittänyt yhteistyössä Oikeusministeriön demokratian vastuualueen EPACEprojektin ja SOMUS-hankkeen (VTT Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Aalto yliopisto, Tamperen yliopisto) kanssa maahanmuuttajille suunnatun sosiaalisen median. Monimos.fi-sivusto tukee Monihelin omaa viestintää, rohkaisee yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta sekä toimii maahanmuuttajien äänenä yhteiskunnallisella tasolla. Sivusto edistää kumppaneiden ja jäsenien tiedottamista mm. tapahtumakalenterin avulla, mutta se on tarkoitettu myös yksittäisille maahanmuuttajille tiedon löytämiseksi. Tapahtumat. Moniheli aktivoituu vuonna 2011 tapahtumajärjestämisessä ja tapahtumiin osallistumisessa vahvistaakseen tunnettuuttaan. Moniheli on kutsuttu yhteistyökumppaniksi Kulttuurikeskus Caisan Kansainvälisen naistenpäivän järjestämiseen sekä tuottamaan ohjelmaa Helsingin kaupungin järjestämään Helsinki-päivään. Lisäksi Moniheli jatkaa yhteistyötä Berde ry:n kanssa Caisassa pidetyn Monikulttuurisen itsenäisyyspäivän järjestämisessä sekä osallistuu Maailma kylässä -festivaaliin omalla pisteellä ja mahdollisella kulttuuriohjelmalla. Verkosto järjestää lisäksi Moniheli- ja Monimos-klubi-iltoja, joissa keskustellaan teemoittain verkoston kehittämisestä ja ideoidaan toimintaa. Klubi-illat toimivat myös osana verkoston sisäistä tiedotusta ja toiminnan suunnittelua. Tiedotus. Moniheli jatkaa edelleen kuukausittaisten uutiskirjeiden lähettämistä jäsenistölleen sekä aktivoituu sosiaalisissa medioissa (esim. Facebook) ja tiedotusvälineissä erityisesti tapahtumista tiedottamisessa. Lisäksi pyritään lisämään jäsenten aktiivisuutta Monimoksessa ohjaten valtaosan Monihelin tiedotuksesta Monimokseen. 1c) Jäsenhankinta Uudet jäsenet. Monihelin tavoitteena on olla mahdollisimman monimuotoinen verkosto, jossa eri etniset ryhmät ovat edustettuna. Vuoden 2011 aikana verkosto pyrkii laajentamaan jäsenpohjaansa ja markkinoi verkoston palveluja aktiivisesti uusille potentiaalisille jäsenille. 2a) Järjestöjen toiminta maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi Nuoret osaksi toimintaa. Monihelin nuorisotyöryhmän pyrkii löytämään keinoja nuorten ja lasten osallistamiseksi oman toiminnan suunnitteluun eri järjestöissä. Vuoden 2011 toiminnan kannalta on oleellista saada nuoret aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Uusia kumppaneita nuorten verkostoitumisen sekä toiminnan kehittämisessä etsitään Helsingin kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimesta, CIMO:sta, FIMU:sta ja Allianssista. Nuorten lehti. Monihelin nuorisoryhmä tekee vuoden 2011 aikana yksittäisen julkaisun, jonka tekijäkunta sekä yleisö ovat molemmat nuoria. Lehden toimituskuntaan osallistuu myös ammattitoimittajia ja sen tavoitteena on antaa valmiuksia lehtityön tekemiseen sekä keskustella maahanmuuttajataustaisten 3

4 nuorten asioista. Lehden avulla markkinoidaan Monihelin nuorille suunnattua toimintaa. Lehden toteuttaminen vaatii erillistä projektirahaa, jota anotaan CIMO:lta. 2b) Maahanmuuttajanaisten tasa-arvoinen osallistuminen Yhteistyö muiden naistoimijoiden kanssa. Moniheli pitää erittäin tärkeänä maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista osallistumista järjestöjen tarjoamaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Yhdistys etsii yhteistyömalleja jo olemassaolevista verkostoista. Yhteistyötä tehdään Monika-naisten liiton sekä Kulttuurikeskus Caisan kanssa. Naisten osallistumisen lisääminen -seminaari. Moniheli aikoo järjestää seminaarin maahanmuuttajataustaisten naisten osallistumisen parantamisesta. Kumppaneita etsitään ainakin Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Marttaliitosta ja Unifemistä sekä aiemmin mainituista Monika-naisten liitosta ja Ovi-projektista. 2c) Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi Hyvinvoinnin edistämistä järjestötoiminnalla. Yhteisenä tekijänä Monihelin projektitoiminnassa on maahanmuuttajien henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen järjestötoiminnan avulla. Koulutusten ja yhteisten tapahtumien kautta pyritään lisäämään sosiaalista hyvinvointia, eri kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteistoimintaa. Fyysistä hyvinvointia pyritään tukemaan järjestämällä yhteisiä liikuntatoimintaa ja erityistapahtumia. Ainakin yksi koulutus aiheeseen liittyen järjestetään Monihelin jäsenistölle vuoden Henkinen hyvinvointi -seminaari. Henkinen hyvinvointi -seminaari tehdään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran Ovi-hankkeen kanssa, joka on erikoistunut mielen hyvinvointiin ja konfliktien ratkaisuihin. Harrastustoiminta. Moniheli etsii uusia toimintatapoja edistääkseen eri maahanmuuttajaryhmien integroitumista ja verkottumista kantaväestön kanssa luomalla uutta harrastustoimintaa esimerkiksi kalastuskerhon tai liikuntakerhon avulla. Näitä vaihtoehtoja tutkitaan ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan vuoden KOHDERYHMÄ, KUMPPANIT JA TALOUS Toimintaa toteuttaa Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kohderyhmä. Toiminnan kohderyhmänä ovat Pääkaupunkiseudun monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkoston Monihelin jäsenjärjestöt sekä niiden jäsenet. Jäsenistön ohella kohderyhmänä ovat kaikki pääkaupunkiseudun maahanmuuttajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta, media sekä suuri yleisö. Kohdeyleisöt määrittyvät toimintokohtaisesti. 4

5 Yhteistyökumppanit. Moniheli on rakentanut laajan yhteistyökumppaniverkoston. Läheisimmät yhteistyökumppanit ovat Monika-naiset liitto, Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo ja Mielenterveysseuran Ovi-projekti, jotka kaikki kohdistavat toimintaansa maahanmuuttajajärjestöille. Tämän lisäksi Helsingin kaupungin eri toimijat (maahanmuuttoyksikkö, kulttuuriasiainkeskus, nuorisoasiaiskeskus), HUMAK, Metropolia, Oikeusministeriö, VTT, Allianssi ja muut projekteihin liittyvät yhteistyötahot ovat tärkeitä Monihelin toiminnan kehittämisen ja toteuttamisen kannalta. Talous ja resurssit. Verkoston talousarvio vuodelle 2011 on euroa. Toiminta rahoitetaan pääasiassa apurahoin. Tukea on haettu tai haetaan ainakin Raha-automaattiyhdistykseltä (projektiavustus), Opetusministeriöltä (rasismin vastainen toiminta), Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskukselta (kulttuuriproduktioavustukset) ja CIMO:sta (nuorten lehti -projekti). Jos verkosto ei saa hakemiaan apurahoja, rajataan toimintaa sen mukaisesti. Yhdistys kerää myös jäsenistöltään jäsenmaksua ja etsii taloudellisia kumppaneita erilaisten toimintojen mahdollistamiseksi. Toimintaa varten palkataan 2 työntekijää. Verkoston tarpeisiin vuokrataan toimitila pääkaupunkiseudulta. Yhdistyksen jäsenet toimivat verkostossa pääasiassa vapaaehtoispohjalta. 5

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelin toiminnan tavoitteena on jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Moniheli 11.11.2014 MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä, luotiin ja kehitettiin Rahaautomaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS. Kotipuu ja Womento MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS Kotipuu ja Womento Toimintakertomus 2012 Tavoitteet Toiminnan päätavoitteena on monikulttuurisen yhteiskunnan edistäminen. Tämä tavoite on Väestöliiton strategian yksi neljästä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Liekku ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 24.11.2010 1 Liekku ry.n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2010 Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry Kivensilmänkuja 2, 3 krs 00920 Helsinki

Lisätiedot