Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi, Päivi Sarviluoma, Hanne Palonen, Anne Yrjölä, Leena Kurkela, Katja Tammisto ja Marjo Toivonen Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen yksikkö 2010

2 Sisältö 1 Työyhteisön pedagoginen kehittäminen projekti Lapsikohtaisen havainnoinnin tutkimuksellinen tausta Hankkeen tavoitteet Hankeen kuvaus käytännössä Kehittämishanke perusopetuksessa Tutkimuksessa käytetyt arviointimittarit Varhaiskasvatuksen laadunarviointi Perusopetukseen sovellettu laadunarviointi Johtajuuden ja työhyvinvoinnin arviointi Arviointitulokset ja kehittämissuunnitelmat Kehittämistoiminnan kuvaus Päiväkodin A pilottiryhmien matkakertomus Päiväkodin B matkakertomus Päiväkotien esimiesten matkakertomus Pedagogisen johtajuuden prosessikuvaus Käytetyt havainnointimenetelmät ja havainnoinnin merkitys Kehittämishankkeen tuloksia perusopetuksessa Opettajan kuvaus vanhempien osallistamisesta Hankkeen arviointi Varhaiskasvatuksen laatuarvio alku ja loppumittauksessa Johtajuuden ja työhyvinvoinnin arvio Paneelikeskustelu hankkeen annista ja haasteista loppuseminaarissa Lapsihavainnoinnin ja uudenlaisen pedagogiikan markkinointi Lopuksi Lähteet Liitteet Liite 1 Lukupiirit Liite 2 Muuttujaluettelo varhaiskasvatuksen/esiopetuksen laatu Liite 3 Johtajuuden ja työyhteisön laadun kartoitus varhaiskasvatuksessa... 46

3 Liite 4 Hankepäiväkoti B varhaiskasvatuksen laadun kehittämistavoitteet Liite 5 Hankepäiväkoti A:n varhaiskasvatuksen laadun kehittämistavoitteet Liite 6 Johtajuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistavoitteet päiväkodissa A Liite 7 Johtajuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistavoitteet päiväkodissa B Liite 8 Tiimisopimus... 59

4 1 Työyhteisön pedagoginen kehittäminen projekti Tampereen yliopiston johtama Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projekti ajoittuu vuoden 2009 tammikuun ja 2010 kesäkuun välille. Taustalla on vuosina Hattulassa ja Janakkalassa toteutettu VAKA verkko hankkeen lapsihavainnointi ja arviointi projekti, joka innosti kuntia jatkamaan ja kehittämään lapsihavainnointia edelleen. Projekti kutsui pilottipäiväkotien yhteydessä toimivat perusopetuksen toimijat mukaan lapsihavainnointiin ja pedagogiikan kehittämiseen. Toinen hankekunnista lähti hankkeeseen mukaan perusopetuksen osuudella. Hankkeen tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia tukemalla työnhallintaa. Työnhallinnan lisäämiseen pyritään kehittämällä päivähoidon pedagogiikkaa ja pedagogisten toimintojen laatua lapsihavainnoinnin avulla yhdessä vanhempien kanssa. Lisäksi tavoitteena on tukea päivähoidon ja perusopetuksen yhteistyötä ja pedagogisen jatkumon syntymistä lapsihavainnoinnin toimintakäytäntöjen avulla. Lapsen kasvuympäristöjen jatkuvuutta luodaan laajentamalla hanketta myös kuntalaisten suuntaan sitouttamalla päivähoidossa olevien lasten vanhempia varhaispedagogiikan arviointiin ja suunnitteluun. Kuntaverkoston tukijana yliopisto tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tukea ja koulutusta kunnille, tutkii ja koordinoi kehittämistoimintaa ja tukee hankkeen edistymistä. Projektin alussa ja lopussa toteutetaan työyhteisön laatua ja johtajuutta sekä varhaiskasvatuksen laatua mittaava arviointitutkimus. Päivähoitohenkilöstön työhyvinvointi ja varhaiskasvatuksen laatu ovat osoittautuneet olevan yhteydessä toisiinsa. Henkilöstö, joka kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi sekä laadukkaasti toteutetuksi viihtyy työssään. Työhyvinvointi ja työssäviihtyminen puolestaan innostavat henkilöstöä tekemään parhaansa ja luovat varhaiskasvatuksen laadukkuudelle oleellisen tärkeän hyvän ilmapiiri. Ollakseen laadukasta varhaiskasvatus tarvitsee laadukasta johtajuutta. Pedagoginen johtajuus on keskeisellä sijalla kasvatusyhteisön johtajuudessa. Arviointimittari koostuu pedagogisen johtajuuden, työyhteisön ilmapiirin ja työhyvinvoinnin sekä siihen liittyvien viestinnän ja tiedonkulun sekä johtajuuden jakamisen ja alaistaitojen osioista. Hankkeen seurantaan, arviointiin ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet tutkijoiden ohella pilottipäiväkotien esimiehiä ja kasvatushenkilöstöä. Loppukoonnissa on analysoitu ja koottu hankkeen keskeisintä antia työntekijöiden ja esimiesten matkakertomusten muodossa. 1.1 Lapsikohtaisen havainnoinnin tutkimuksellinen tausta Lapsihavainnoinnin kehittämisen tutkimuksellinen tausta perustuu varhaiskasvatusta ja lapsihavainnointia koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimus ja teoriatiedon tarkasteluun sekä varhaiskasvatusta koskeviin valtakunnallisiin suunnitelmiin ja linjauksiin. Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen tutkijoiden ja opettajien kirjoittama teos Lapsikohtainen havainnointi ja arviointi 1

5 varhaiskasvatuksessa 1 ja siihen sisältyvän havainnointimallin soveltaminen ja käyttöön ottaminen toimii pedagogisen kehittämistyön punaisena lankana koko prosessin ajan. Kunnat toivovat Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen yksiköltä paitsi havainnointiin liittyvää koulutusta, kehittämistä ja arviointia myös tukea arkikäytäntöjen ja havainnoinnin kehittämisessä. Hankkeessa havainnoinnin kehittäminen käytännön arjessa rakentuu yliopiston ja VAKA verkko hankkeen yhteistoiminnan tuotoksena syntyneelle havainnointimallin perustalle, joka toimii varhaispedagogiikan kehittämisen välineenä päivähoidossa. Valtakunnalliset asiakirjat velvoittavat päivähoitohenkilöstöä arvioimaan toteuttamaansa pedagogiikkaa, mutta antavat kasvattajille väljät raamit arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arviointia koskevat teoria ja tutkimustiedon monet näkökulmat ja niiden osittainen ristiriitaisuuskin saattavat herättää hämmennystä henkilöstön keskuudessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nojautuvat pitkälle konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa arviointi nähdään välttämättömänä ja oleellisena osana pedagogisen prosessin toteuttamista ja kasvattajien ammatillisuutta 2. Opetuksen suunnittelu ja oppimisen tukeminen perustuvat oppimisen ja pedagogiikan arviointiin. Arviointi ohjaa päivähoitohenkilöstön kasvatustyötä ja lapsikohtaisten kasvatuskäytäntöjen suunnittelua ja toteutusta 3. Yhteisöllinen suunnittelu lisää kasvattajayhteisön vuorovaikutusta ja lisää yhteiseen päämäärään suuntaavaa toimintaa. Pedagogisen keskustelun kautta luodaan yhteistä linjausta toiminnalle. Jaettu tietämys, avoimuus ja keskusteleva ilmapiiri rakentavat työyhteisössä luottamuksellisuutta ja lisäävät sitoutumista yhteiseen päämäärään. Työhyvinvoinnin lisäämisessä avoimella vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys. 4 Toimiva ja tasa arvoinen tiedonkulku sekä kaikkien osallisuutta arvostava vuorovaikutus ovat hyvän työilmapiirin luomisen edellytyksiä Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää varhaispedagogiikan työkaluja työyhteisön käyttöön ja lisätä sitä kautta yhteisöllisyyttä ja sitoutumista työn kehittämiseen ja työyhteisöön. Työn kehittämisen avulla kehitetään työyhteisön hyvinvointia (Kuvio 1). Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön 1 Heikka, Hujala & Turja (2008) 2 NAEYC & NAECS/SDE (2004, 51); Hujala (2002, 72 74); Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen (1999, 41) 3 Hujala (2002, 72 77) 4 Mäkipeska & Niemelä (2005) 5 Hämäläinen & Lantta (2008) 2

6 työhyvinvointia lisäämällä työn hallinnan tunnetta. Tavoitteena on lisätä yhteistä pedagogista keskustelua ja yhteiseen päämäärään pyrkimystä työn tavoitteiden suhteen, joka toimii luottamusta, vastuullisuutta ja sitoutumista edistävästi. Varhaispedagogiikan kehittäminen Työnhallinta Yhteisöllisyys ja osallisuus työssä ja yhdessä vanhempien kanssa Työhyvinvointi Hyvinvoivat lapset Kuvio 1. Hankkeen työhypoteesi Hankkeen tavoitteena on kehittää lapsikohtaista havainnointia varhaiskasvatuksessa. Lapsihavainnoinnin avulla pyritään edistämään lapsen yksilöllisyyden huomioon ottavaa ja lasten oppimista ja hyvinvointia edistävää varhaispedagogiikkaa kunnissa. Varhaispedagogiikkaa kehitetään varhaiskasvatustieteen ja valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien perustalle ja edistäen lapsen kasvuympäristöjen välistä jatkuvuutta. Tavoitteena on luoda kuntiin toimintamalli lapsihavainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on uuden toimintamallin käytäntöön viemisen avulla lisätä henkilöstön osaamista, jaksamista, työyhteisön toimivuutta ja hyvinvointia monitahoisten työympäristön muutosten ja kasvaneiden osaamisen vaateiden alla. Yhdenmukainen toimintamalli varhaispedagogiikan toteuttamisessa edistää eri ikäisten ja eri koulutustaustaisten henkilöstön edustajien varhaispedagogista osaamista ja jäsentää henkilöstön yhteistyötä käytännön arjessa. Samankaltaiset toimintatavat lähentävät työkokemukseltaan eri ikäisten työntekijöiden näkemystä samansuuntaisemmaksi mahdollistaen näin monia työn organisointia helpottavia asioita, kuten henkilöstön työkiertoa. Yliopiston tuen avulla mahdollistetaan henkilöstön varhaiskasvatuksen osaamisen lisääntyminen koulutuksen ja käytännön kehittämistyön tukemisen avulla. Kehittämispaineita henkilöstölle tuovat paitsi varhaiskasvatukselle asetetut valtakunnalliset tavoitteet, myös asiakkaisiin ja työyhteisöön liittyvät työympäristön muutokset. Kuntien kokemuksen mukaan päivähoidon lisäresursseja on vaikea saada, siksi on tärkeää kehittää uusia toimintatapoja, joilla pystytään entistä tehokkaammin vastaamaan muuttuneisiin edellytyksiin. 3

7 Hankkeen tavoitteena on myös edistää yhteistyötä koulun ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Kasvatus ja koulutusjärjestelmän toimijoiden yhteiset päämäärät ja näkökulmien syntyminen edistävät paitsi asiakkaiden; lasten ja perheiden, myös henkilöstön työn tuloksellisuutta, jaksamista ja hyvinvointia. Yhdensuuntaiset toimintatavat tuovat lapsen elämään jatkuvuutta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Yhteiset toimintatavat ja jatkumo edistävät työnkuvan selkeyttä ja tukevat kasvattajan roolin selkiyttämistä. Näiden tekijöiden on todettu vähentävän työn kuormittavuutta. 6 Yliopiston taholta verkostoyhteistyötä ja oppimista tuetaan ja syvennetään ja sitä kautta edistetään päivähoitohenkilöstön työhyvinvointia, osaamista ja työhön sitoutumista. 1.3 Hankeen kuvaus käytännössä Hankesuunnitelman työstämiseen osallistui Tampereen yliopiston tutkijaryhmä sekä hankkeen osallistujakuntien edustajat. Hankkeen saatua rahoituspäätöksen pidettiin johtoryhmän kokous tammikuussa 2009, jossa laadittiin hankesuunnitelmaan pohjautuva toimintasuunnitelma, keskittyen tarkemmin alkuvaiheen eli kevätkauden 2009 toiminnan suunnitteluun. Johtoryhmä kokoontui tämän lisäksi kesäkuussa, elokuussa ja joulukuussa Vuonna 2010 johtoryhmä kokoontui kaksi kertaa. Johtoryhmä osallistui aktiivisesti hankkeen arviointiin ja kehittämiseen sekä toimintasuunnitelman tarkentamiseen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin varhaiskasvatuksen laadunarviointimittaus henkilöstön ja vanhempien arvioimana. Henkilöstö vastasi myös työhyvinvoinnin ja johtajuuden arviointimittaukseen. Näiden mittausten toteuttamista edelsi mittauksen esittelytilaisuus pilottien koko henkilöstölle, myös koulun edustajat olivat tilaisuudessa mukana. Kysely toteutettiin sähköisen e lomakkeen avulla ja henkilöstön kanssa mietittiin yhdessä tapoja, joilla he saavat vanhemmat aktivoitua tutkimukseen. Tutkimuskysymykset käytiin myös yhdessä henkilöstön kanssa läpi ymmärrettävyyden varmistamiseksi sekä mahdollistettiin henkilöstön vaikuttaminen vielä tutkimuskysymysten muokkaamiseen. Varhaiskasvatuksen laadun tutkimustulokset käytiin kunnissa lävitse henkilöstön edustuksellisen ryhmän kanssa. Tulosten analyysin pohjalta laadittiin yksikkö ja ryhmäkohtaiset kehittämissuunnitelmat. Työhyvinvoinnin ja johtajuuden arviointitulokset käytiin läpi edustuksellisen ryhmän kanssa. Johtajien tehtäväksi jäi viedä tulosten analyysin pohdinta henkilöstön keskuuteen. Tuloksia käytiin pilottiyksiköiden keskuudessa läpi syksyllä 2009 ja laadittiin yksiköiden työhyvinvoinnin ja johtajuuden kehittämissuunnitelma. Kevätkaudella järjestettiin luento lapsihavainnoinnista, luennoitsijan toimi Johanna Heikka Tampereen yliopistolta. Hankkeen suunnitteluvaiheen kuluessa syksyllä 2008 Tampereen yliopistolta toteutettiin kolmen luennon kokonaisuus aikaisemmin VAKA verkko hankkeen tiimoilta lapsen 6 Hämäläinen & Lantta (2008) 4

8 havainnoinnin menetelmistä. Luennoitsijoina toimivat kävivät Eeva Hujala, Johanna Heikka ja Kaisu Viittala. Toukokuussa 2009 käynnistettiin perusopetuksen edustajien kanssa yhteistyö hankkeen soveltamiseksi perusopetuksen kontekstiin. Elokuussa kokoontui uudelleen hankkeen perusopetuksen johtoryhmä, jonka suunnittelun pohjalta laadittiin arviointimittari lapsen kouluelämän laadun mittaamiseksi sekä laadittiin toteutumissuunnitelma vanhempien koulupäivään osallistumisesta ja havainnoinnin ohjaamisesta. Syksyllä 2009 pilottien henkilöstö laati tiimisopimukset, joilla henkilöstö sitoutettiin kehittämiskohteiden konkretisointiin toiminnassa sekä muodostettiin kirjallinen sopimus kasvatustoiminnan käytänteistä ja ohjaavista periaatteista. Tiimit tekivät myös omat lapsihavainnoinnin suunnitelmat. Projektikoordinaattori toimi henkilöstön ja johtajan tukena konsultoiden ryhmiä näiden suunnitelmien tekemisessä. Syksyn kuluessa projektikoordinaattori kävi esittelemässä hanketta ja lapsikohtaisen pedagogiikan toteuttamista ryhmien ja koululuokan vanhempainilloissa. Pilottiyksiköihin hankittiin luettavaksi teosta Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. (Heikka, Hujala ja Turja 2009). Teoksesta järjestettiin lukupiiri. Teoksesta jaettiin luettavat osiot, joista pienryhmät kävivät keskustelua ja esittelivät ryhmätyönä muille henkilöstön jäsenille osion keskeisen sisällön ja käytäntöön vietävän opin. Lukupiiriohjeistus on liitteessä 1. Syksyn aikana järjestettiin kaksi koko Janakkalan ja Hattulan henkilöstölle suunnattua luentoa sekä yksi vain pilottiyksiköiden henkilöstölle suunnattu luento. Luennoitsijoina toimivat Elina Fonsén, Piia Roos ja Heidi Kyllönen Tampereen yliopistosta. Joulukuussa arvioitiin yhdessä ryhmien henkilöstön kanssa tiimisopimusten ja kehittämissuunnitelmien toteutumisen tasoa. Tammikuun 2010 aikana projektikoordinaattori vieraili kaikissa hankkeen lapsiryhmissä havainnoiden kasvattajien lapsen kohtaamisen laatua AES (Adult engagement scale) ja lapsen sitoutuneisuutta toimintaan (LIS YC ja Sics) sekä lasten hyvinvointia (Sics). Havainnoinnin kohteena oli lapsen osallisuuden ja lapsen tuntemuksen näkyminen kasvattajien toiminnassa. Havainnoinnilla pyrittiin arvioimaan lapsihavainnoinnin tehostamisen vaikutusta arjen kasvatustoiminnan perustana. Käyntien sisältöön kuului henkilöstön kanssa pohdintaa heidän itsearviointiinsa perustuen kyseisillä arviointimenetelmillä, jotka koordinaattori esitteli heille. Lisäksi koordinaattori esitti oman arvionsa havainnointihetkeen perustuen. Konsultointien sisältönä keskusteltiin käytetyistä havainnointimenetelmistä ja henkilöstöä pyydettiin täyttämään tutkimuskysymykset havainnointiin liittyen. Tammikuussa pilottipäiväkotien henkilöstöt järjestivät keskenään keskinäinen vertaistuki session, jossa he pohtivat hankkeen jalkautumisen ja siitä saadun annin merkitystä. Helmikuussa 2010 toteutettiin perusopetuksen laatumittaus, mittauksen analyysi ja tulosteen kirjoittaminen. Helmikuussa pidettiin perusopetuksen laatumittauksen tuloksista ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyöstä palaveri koululla. Helmikuun loppupuolella oli pilottipäiväkotien johtajien ja projektikoordinaattorin konsultaatiotapaaminen johtajuuden ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmista lounaspalaverin merkeissä Tampereen yliopistolla. Maaliskuussa pilottipäiväkotien henkilöstön toiveesta toteutettiin lukupiiri teoksesta Kalliala, M Kato mua. Kohtaako aikuinen lapsen päivähoidossa. 5

9 Huhti toukokuussa pilotit kertoivat hankkeen annista koko varhaiskasvatushenkilöstölle kuntakohtaisesti. Tavoitteena on saada koko varhaiskasvatushenkilöstö mukaan havainnointiin ja saada siitä toimiva arjen työväline. Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin ja johtajuuden ja työhyvinvoinnin uusintamittaukset toteutettiin huhtikuussa Arviointimittaukseen yhteyteen liitettiin vanhempien vierailupäivä päiväkodissa ja vasukeskustelu. Toukokuussa päiväkodin johtajat kävivät perjantaipalaverissa projektikoordinaattorin kanssa Tampereen yliopistolla tutustuen johtajuus ja työhyvienvointimittauksen tuloksiin ennakkoon ja laatien prosessikuvauksen pedagogisesta johtajuudesta. Toukokuussa käytiin läpi laadunarvioinnin mittaustuloksia päiväkotien johtajien ja varajohtajien kanssa. Hankkeen päätösseminaari vietettiin Lempäälään luontaiskylpylässä. Hankkeen annista käytiin paneelikeskustelu ja kirjattiin lapsihavainnoinnin tuotteistamista. Sauvakävelyyn yhdistettiin tehtävä miettiä keinoja saada hankkeen anti pysyväksi käytännöksi. Iltapäivällä käytiin läpi johtajuuden ja työhyvinvoinnin tuloksia. Nautimme myös kylpylän luontaishoidoista päivän päätteeksi. 1.4 Kehittämishanke perusopetuksessa Hankkeen yhtenä tavoitteena oli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvatusajattelun yhtenäistäminen ja lapselle tärkeän siirtymävaiheen helpottaminen tätä kautta. Vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajan yhteinen kieli lasta koskevissa asioissa lisää ymmärrystä lapseen liittyvissä asioissa hänelle tärkeissä lähiympäristöissä. Vanhempien tuki lapsen koulunkäynnille on hyvin tärkeää erityisesti opinpolun alkutaipaleella, jolloin luodaan pohjaa myöhemmälle oppimiselle. Vastavuoroinen hyvä vuorovaikutus opettajan ja vanhempien välillä toimii myös opettajan työn tukena. Vanhempien tietoisuus lapsen ominaislaadusta tuo opettajalle tärkeää tietoa opetuksen tueksi. Tärkeää on myös muistaa, että lapsen kouluviihtyvyys on edellytys täysipainoiselle oppimiselle. Syrjäytymisen vaaraan niin oppimisen edellytysten suhteen kuin toveripiirin keskuudesta voidaan päästä vaikuttamaan koulun ja kodin välisellä hyvällä yhteistyöllä. Tavoitteena on lapsikohtaisen pedagogiikan kehittäminen perusopetuksessa. Vanhempien osallistaminen ja kodin tuki toimivat lapsen osallisuutta ja oppilaan tuntemusta lisäävästi. Lapsikohtainen kasvatustoiminnan arviointi toimii opettajan pedagogisena työvälineenä. Perimmäisenä tavoitteena on lapsen hyvinvointi koulussa. Toisen hankekunnan yhden koulun 1. luokka osallistui kehittämishankkeeseen laadunarviointimittauksella ja vanhempien vierailupäivän järjestämisellä. Luokassa oppilaita on 12 ja vanhempien vastauksia laadunarviointiin tallentui 9, saavutettu vastausprosentti on hyvä, 75 %. Vanhemmat osallistuivat lapsen koulupäivään ja sen havainnointiin yhden koulupäivän ajan loka marraskuussa Vanhempien havainnointia ohjaamaan annettiin laadunarvioinnin perusopetuksen kontekstiin sovellettu kysymyslomake. Se tarkastelee lapsen näkökulmasta koulua 6

10 ympäristönä ja erityisesti lapsen emotionaalista ja sosiaalista ympäristöä perusopetuksessa. Päivän päätteeksi opettaja järjesti vanhempainvartti keskustelun lapsen koulunkäynnistä. Havainnoinnin kohteena vanhemmilla on ensisijaisesti oman lapsen kokemus koulun kasvatuskulttuurista. Vanhempia ohjeistettiin myös kysymään lapselta ja opettajalta epäselväksi jääneitä asioita. 7

11 2 Tutkimuksessa käytetyt arviointimittarit Hankkeen aikana toteutettiin viisi erillistä mittausta, maalis huhtikuussa 2009 toteutettiin Varhaiskasvatuksen laadunarviointi mittaus ja johtajuuden työhyvinvoinnin mittaus. Loppumittaus suoritettiin samoilla mittareilla huhtikuussa Perusopetuksen kehittämishankkeessa toteutettiin lapsen kouluelämän laadun arviointimittaus maaliskuussa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarvioinnissa vastaajaryhminä ovat vanhemmat ja kasvatushenkilöstö sekä opettaja. Johtajuus ja työhyvinvointi arviointimittauksessa vastaajaryhmänä on päiväkotien kasvatushenkilöstö. Arviointiasteikkona mittauksissa käytetään Likert asteikkoa 1 5, jossa 1 kuvaa matala laatutaso ja 5 korkea laatutaso. Survey kysely toteutettiin sähköisen e lomakkeen avulla ja aineiston käsittelyssä käytettiin SPSS for Windows ohjelmaa. 2.1 Varhaiskasvatuksen laadunarviointi Tutkimuksessa käytetty mittari perustuu päivähoidon laadunarviointimalliin, jonka alkuperä on Oulun yliopiston Laadunarviointi päivähoidossa projektin kehittämistyössä (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999). Mittarin kehittely perustui pedagogisen johtajuuden tukemiseen. Keskeisellä sijalla siinä on varhaiskasvatuksen pedagogisen prosessin arviointi (Hujala, Puroila, Parrila Haapakoski & Nivala 1998). Mittaria on sittemmin päivitetty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) pohjalta (kuvio 2) (Hujala & Fonsén 2010). Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa hankkeen kuluessa tutkijat päätyivät nostamaan sisällöllisten orientaatioiden ja oppimisen pedagogiikan laatutekijät erilleen prosessitekijöistä. Tämä tehtiin siksi, että kasvattajien kohdalla ollaan kiinnostuneita oppimisen pedagogiikasta. Arvioidaan, miten pienten lasten opettamista sovelletaan sisällöllisissä orientaatioissa. Kyseisiä laatutekijöitä vanhempien arvioimana lähestytään vaikuttavuuden näkökulmasta. Tällöin ollaan kiinnostuneita siitä, miten perheet kokevat lasten oppimisen ja kehittymisen sisällöllisten orientaatioiden alueella. Tutkimuksen ensimmäisessä mittauksessa on käytetty alkuperäistä Päivähoidon laadunarviointimallia, jossa sisällöllisten orientaatioiden arviointi on osa prosessitekijöitä. Mallissa on kontekstuaalisen kasvun näkökulmasta tarkasteltu laatua kaikkien eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmasta. Kansainvälisiä laatututkimuksia analysoiden on päädytty erottamaan neljä näkökulmiltaan erilaista laatutekijää, jotka ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Hujala Huttusen alkuperäisen vuonna 1995 rakentaman mallin mukaan eroteltavissa on päivähoidon laadun puitetekijät, välilliset tekijät, kasvatusprosessiin liittyvät tekijät ja vaikuttavuustekijät. 8

12 Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli (Hujala Huttunen 1995; Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999; Hujala & Fonsén 2010) Tutkimuksessa käytetty varhaiskasvatuksen laadunarviointi perustuu inklusiiviseen laadun arvioinnin paradigmaan, jossa yhdistyvät varhaiskasvatuksen tutkimus ja teoria, yhteiskunnan arvot sekä päivähoidon toimijoiden näkökulma. Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin lähtökohta on palvelutason arviointi eli tarjonnan riittävyys suhteessa päivähoidon tarpeeseen. Varhaiskasvatuksen laatua arvioitaessa voidaan erottaa laatua säätelevät puitetekijät, jotka ovat ehtoja laadukkaan kasvatuksen toteuttamiselle, toiminnallisesti laatua säätelevät välilliset tekijät, itse kasvatusprosessi ja kasvatuksen sisältötekijät ja vaikuttavuustekijät. Näiden kaikkien laatua voidaan tarkastella erikseen ja yhdessä nämä muodostavat kokonaisvaltaisen laadun arvioinnin kehyksen. Puitetekijät ovat laadukkaan päivähoidon toteutumisen reunaehtoja. Puitetekijöiksi lasketaan ryhmän koostumus, joka käsittää ryhmäkoon, ryhmän rakenteen ja aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun. Puitetekijöiksi katsotaan myös ihmissuhteiden pysyvyys ja fyysinen ympäristö, joka käsittää paitsi päivähoitoyksikön sisä ja ulkotilat, myös siinä käytettävän välineistön ja materiaalin. Välillisesti laatua ohjaavat tekijät säätelevät päivähoidon toiminnallista laatua. Niiksi voidaan katsoa yhteistyön eri muodot, joita on henkilökunnan ja vanhempien välinen yhteistyö, yhteistyö muiden tahojen kanssa ja henkilökunnan keskinäinen yhteistyö ja hyvinvointi. Myös henkilökunnan koulutus ja ammatillinen kasvu sekä johtajuus kuuluvat välillisesti päivähoidon laatua ohjaaviin tekijöihin. Puitetekijät ja välilliset tekijät luovat edellytyksiä laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Viime kädessä vasta laadukas kasvatusprosessi takaa varhaiskasvatuksen laadukkuuden. Varhaiskasvatuksen laatukeskustelussa onkin nykyään keskeisellä sijalla kasvatusprosessiin liittyvien tekijöiden arviointi. 9

13 Näitä tekijöitä ovat aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laatu, lasten keskinäinen vuorovaikutus, lapsilähtöinen toiminta ja toiminnan suunnittelu ja sen arviointi. Vaikuttavuustekijät mittaavat sitä, millaiseksi lapsi kokee olonsa päivähoidossa. Näitä ovat lapsen myönteiset kokemukset päivähoidosta sekä lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen. Vanhempien tyytyväisyys lasten päivähoitoon ja päivähoidon yhteiskunnallinen vaikuttavuus eli päivähoidon vaikutukset työvoima, perhe ja koulutuspoliittisiin tekijöihin ovat niin ikään vaikutuksellisia tekijöitä. Inklusiivisen laadunarvioinnin näkökulma tarkoittaa, että vanhemmat, lapset ja henkilöstö yhdessä vaikuttavat niihin tekijöihin, joita he pitävät tärkeänä hoitopaikan kasvatuskäytännöissä. Laadunarvioinnin tuloksia tulee tulkita paikallisten olosuhteiden valossa. Laadunarviointiin perustuva kehittämistyö tuo vasta laadunarvioinnin merkityksellisyyden esiin. Projektin aikana kuntia pyydettiin reflektoimaan saatuja tuloksia. Muuttujaluettelo varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kysymyksistä on liitteessä Perusopetukseen sovellettu laadunarviointi Perusopetuksen lapsikohtaisen kasvatuksen laadunarviointiin suunnattu mittari luotiin varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin pohjalle. Mittaristossa käytettiin samaa teoreettista näkemystä laadun rakentumisessa kuin varhaiskasvatuksen laadunarvioinnissa. Mittarissa jätettiin sisällölliseen orientaatioon liittyvät kysymykset kokonaan pois, sillä perusopetuksessa näihin kysymyksiin liittyvää arviointia suoritetaan muutenkin hyvin paljon. Mittari keskittyy olennaisesti mittaamaan kasvatuksen prosessia. Puite, välillisistä ja vaikuttavuustekijöistä mittariin jätettiin ja muokattiin perusopetuksen kontekstiin soveltuvat kysymykset. Perusopetuksen muuttujaluettelo Puitetekijät 1. Sisätilat ovat turvalliset lapselle 2. Ulkotilat ovat turvalliset lapselle 3. Koulun/luokan tilat mahdollistavat riittävät pienryhmätoiminnot Välilliset tekijät 4. Koulun kotisivuilla ja tiedotteissa kerrotaan koulun toimintaa ohjaavista kasvatusperiaatteista ja käytännöistä 5. Henkilöstö on ammatillista ja lasten kasvattamiseen sitoutunutta 6. Luokan ilmapiiri on hyvä 7. Vanhemmat ja opettaja ovat yhdessä keskustelleet lapsen koulunkäynnistä ja oppimisesta 8. Vaikuttaako työyhteisön ilmapiiri koulussa hyvältä 9. Toimiiko koulun henkilöstön välinen tiedonkulku lasta koskevissa asioissa 10. Koulun johtajuus vaikuttaa toimivalta 10

14 Prosessitekijät SEURAAVIEN VÄITTÄMIEN ARVIOINTI PERUSTUU ENSISIJAISESTI LAPSELTA SAATUUN TIETOON TAI VANHEMPIEN HAVAINTOIHIN. 11. Vanhemmille kerrotaan tarvittaessa lapsen päivän kuulumisista ja tapahtumista 12. Lasten tarve leikkiä otetaan huomioon koulun käytänteissä 13. Lasten liikunnallisuus ja tarve liikkua otetaan huomioon koulun käytänteissä 14. Lasten kysymyksiin ja pohdintoihin vastataan 15. Lasten aloitteet ja itsenäiset ratkaisut huomioidaan opetuksessa 16. Lapsia huomioidaan henkilökohtaisesti 17. Lapsia kehutaan yrittämisestä. Lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja iloa oppimisesta 18. Lasten erilaiset tunteet hyväksytään; autetaan kestämään pettymyksiä, lohdutetaan surussa ja iloitaan yhdessä 19. Lapsia autetaan ratkaisemaan ristiriitatilanteita 20. Aikuinen auttaa lasta lapsen omien toimintaideoiden toteuttamisessa 21. Lapset osallistuvat arkitoimintoihin ja työtehtäviin 22. Lapsilla on mahdollisuus pitkäkestoiseen, jopa useamman päivän kestävään leikkiin välitunneilla 23. Lapset hyväksytään sellaisina kuin he ovat 24. Lapsen yksilöllisyyttä ja perheiden erilaisuutta kunnioitetaan ja ne otetaan huomioon toiminnassa 25. Lapsella on koulussa kavereita 26. Lasten kaverisuhteita tuetaan tarvittaessa Vaikuttavuustekijät SEURAAVIEN VÄITTÄMIEN ARVIOINTI PERUSTUU ENSISIJAISESTI LAPSELTA SAATUUN TIETOON TAI VANHEMPIEN HAVAINTOIHIN. 27. Lapset ovat innostuneita, iloisia sekä tyytyväisiä elämäänsä koulussa 28. Koulun toiminta vastaa lapsen ja perheen näkemyksiä ja toiveita 29. Lapsi tulee mielellään kouluun MISTÄ SEURAAVISTA LUOVISTA TOIMINNOISTA LAPSI ON NAUTTINUT JA OSALLISTUNUT MIELELLÄÄN 30. Musiikki (esim. soittaminen, laulaminen, luova liikunta ja tanssi) 31. Kuvataide (esim. piirtäminen, maalaaminen ja muotoilu) 32. Sadut, lastenkirjallisuus ja näytteleminen 33. Kädentaidot (esim. ompelu, askartelu ja puutyö) 34. Liikunnalliset toiminnot (esim. pelit, voimistelu, erilaiset urheilulajit) 11

15 2.3 Johtajuuden ja työhyvinvoinnin arviointi Mittari on rakennettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisin (2005), pedagogisen johtajuuden tarkasteluun varhaiskasvatuksen kontekstissa (Fonsén 2009) ja päivähoidon laadun arviointimalliin (Hujala Huttunen & Tauriainen 1995; Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999) sekä jaetun johtajuuden haasteisiin (Hujala & Heikka 2008) ja viimeaikaiseen tutkimukseen työhyvinvoinnin osatekijöistä (mm. Mäkipeska & Niemelä 2005; Mettiäinen 2005; Välikoski 2008; Hämäläinen & Lantta 2008). Johtajuuden ja työyhteisön kartoituksen muuttujat jaotellaan teema alueisiin. Teema alueet ovat pedagoginen johtajuus, työhyvinvointia tukevat toimet, tiedonkulku ja viestintä, työyhteisön ilmapiiri, johtajuuden jakaminen ja alaistaidot sekä laatutekijät. Pedagogisen johtajuuden kysymykset mittaavat johtajan toimintaan ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä asioita. Pedagogisen johtamisen kohdalla kartoitetaan, onko työyhteisössä luotu yhteiset käytänteet pedagogiselle keskustelulle ja pidetäänkö näistä käytänteitä kiinni koko työyhteisön sekä yksittäisten tiimien tasolla. Työhyvinvointia tukevat toimet ovat henkilöstöjohtamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat usein riippuvaisia johtajan toiminnasta ja työhyvinvointia tukevia. Näitä ovat mm. kehityskeskustelut, työnohjaus ja johtajan tuki ongelmatilanteissa. Tiedonkulun ja viestinnän teema alueen kysymykset liittyvät sekä organisaation sisäiseen tiedonkulkuun ja viestintään että koko varhaiskasvatusorganisaation eri tasojen väliseen tiedonkulkuun. Työyhteisön ilmapiiriin liittyvät kysymykset kartoittavat henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta, työyhteisön ilmapiriä ja henkilöstön kokemusta työssä onnistumisesta ja tunnetta työn merkityksellisyydestä. Johtajuuden jakaminen ja alaistaidot teema alueella on kysymyksiä, jotka mittaavat henkilöstön omaa vastuullisuutta työyhteisön toimivuuden edistämiseksi eli ns. alaistaitoja sekä johtajuuden ja vastuun jakamista henkilöstölle. Viimeinen teema alue laatutekijät koostuu kysymyksistä, jotka mittaavat varhaiskasvatusorganisaation rakenteellista tukea työhyvinvoinnille. Ryhmäkoko ja koostumus, johtajuuden ja organisaation rakenteen tuki pedagogiselle toiminnalle sekä yhteistyön käytänteet yhteistyökumppaneihin ovat siinä arvioinnin kohteena. Muuttujaluettelo johtajuuden ja työhyvinvoinnin laadunarvioinnin kysymyksistä on liitteessä 3. 12

16 3 Arviointitulokset ja kehittämissuunnitelmat Päiväkotikohtaiset varhaiskasvatuksen laadunarviointitulokset ja johtajuuden ja työhyvinvoinnin arviointi tulokset toimitettiin hankepäiväkodeille ensimmäisen mittauksen jälkeen toukokuussa Loppuraportista tehtiin kaksi versiota, joista hankekuntien versiossa käsiteltiin päiväkotikohtaisesti arviointituloksia. Tässä Työsuojelurahaston sivustoille tulevassa versiossa jätettiin nämä yksikkökohtaiset tiedot pois. Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin ja arviointituloksen analysoinnin sekä johtajuuden ja työhyvinvoinnin mittausten perusteella hankkeen päiväkodit työstivät kehittämissuunnitelman. Jokainen kasvattajatiimi laati oman kehittämissuunnitelmansa ryhmäkohtaisten kehittämishaasteiden pohjalta. Päiväkodeille laadittiin myös ns. koko talon kehittämissuunnitelmat, joissa nostettiin esiin tärkeimmät koko yksikköä koskettavat kehittämishaasteet ja kirjattiin niihin kohdistuva kehittämistoiminnan toteuttamissuunnitelma. Päiväkotien varhaiskasvatuksen laadun kehittämissuunnitelmat ovat raportin liitteenä 4 ja 5 ja johtajuuden ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat ovat raportin liitteenä 6 ja 7. 13

17 4 Kehittämistoiminnan kuvaus 4.1 Päiväkodin A pilottiryhmien matkakertomus Osallistuimme Tampereen yliopiston sekä Hattulan ja Janakkalan kuntien yhteishankkeeseen nimeltä Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa. Sen taustalla oli toteutettu VAKA verkko hankkeen lapsihavainnointi ja arviointi projekti. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä työhyvinvointia tukemalla työnhallintaa. Työnhallinnan lisäämiseen puolestaan pyrittiin kehittämällä päivähoidon pedagogiikkaa ja pedagogisten toimintojen laatua lapsihavainnoinnin avulla yhdessä vanhempien kanssa. Hankkeen aluksi toteutettiin varhaiskasvatuksen laatua sekä työyhteisön laatua ja johtajuutta mittaava arviointitutkimus. Mittauksen jälkeen alkoi ns. interventio vaihe, joka aloitettiin mittaustulosten arvioinnilla ja kehittämissuunnitelmien laadinnalla. Varhaiskasvatuksen laatukyselyn tulosten pohjalta laadittiin jokaisessa tiimissä kehittämissuunnitelmat, joihin koottiin kunkin tiimin vahvuudet ja kehittämishaasteet. Näistä kehittämishaasteista poimimme tärkeimmät, joita pyrkisimme parantamaan. Laadimme myös konkreettisten asioiden listan eli mitä konkreettisia toimenpiteitä asioiden parantaminen vaatisi. Lähteäksemme toteuttamaan muutosta, luimme ensin aiheeseen liittyvää tuoretta kirjallisuutta sekä saimme koulutusta aiheeseen liittyen. Näin saimme siis ajankohtaista ja uusinta tietoa lapsihavainnoinnin menetelmistä käyttöömme. Laadimme yhdessä suunnitelmia, joilla pyrimme aikatauluttamaan ja jäsentämään tulevaa havainnointia. Innostus ja kiinnostus hankkeeseen alkoi kuitenkin tiedon lisääntyessä vähitellen vaihtua peloksi ja pienoiseksi paniikiksi; miten ihmeessä me pystymme tekemään tuon kaiken! Hanke alkoi tuntua taakalta, henkilökunnan keskuudessa alkoi marina siitä mihin ihmeeseen olimmekaan lupautuneet. Tuntui, että olimme haukanneet liian suuren palan. Asiat alkoivat kuitenkin jäsentyä, kun teimme tiimeissä syksyllä 2009 tiimisopimukset. Tiimisopimuksiin kirjattiin ja sovittiin, millä tavoin havainnointia aletaan kussakin tiimissä toteuttaa. Sopimuksiin sovittiin asioita ihan käytännön tasolla ja se auttoi pilkkomaan liian suurelta tuntunutta asiaa. Erittelimme sopimuksiin kuka havainnoi, milloin ja millä tavoin. Saimme myös konsultointia hankkeen koordinaattorilta, joka kannusti meitä tekemään ja muovaamaan havainnointia juuri meille sopivaksi. Tarkoituksena oli tehdä havainnointia itseämme ja työtämme, ei tutkijoita varten. Näin jokainen pilottitiimi löysi vähitellen omat tapansa toteuttaa havainnointia. Omien toimintatapojen löydyttyä suurempia vaikeuksia ei tullut eteen. Jo muutaman viikon jälkeen tosin huomasimme, että tiimisopimuksiimme itse kirjaamamme havainnointisuunnitelmat eivät toimineetkaan käytännössä vaan niitä piti edelleen muokata. Havainnoinnin ottaminen mukaan arkitoimiimme opetti hyvin nopeasti, mitä voimme tehdä ja millä lailla, kuinka paljon oikeasti ehdimme ja jaksamme. Kun havainnointisysteemejä saatiin muokattua edelleen, alkoi havainnointi pikku hiljaa sujua. 14

18 Vähitellen lapsihavainnoinnin merkityksen alkoi myös oivaltaa. Ensin havainnoimme vain havainnoimisen vuoksi mutta aikamme havainnoituamme sen hyödyt alkoivat tulla esiin. Hyödyt huomattuamme asiasta puolestaan innostui enemmän ja se motivoi entisestään jatkamaan havainnointia. Havainnoimalla lapsia systemaattisesti saimme lapsista enemmän tietoa ja jokainen lapsi tuli varmemmin nähdyksi/kuulluksi. Tällä tavoin myös lasten yksilölliset tarpeet saatiin selville paremmin ja oli mahdollista muokata toimintaa paremmin lasten tarpeita vastaavaksi. Alkoi siis tulla esiin se, kuinka havainnointi voi olla hyödyksi meille työntekijöille. Jos pystyisimme muokkaamaan toimintaamme ja toimintaympäristöä paremmin lasten tarpeita vastaavaksi, lisääntyisi todennäköisesti myös lasten hyvinvointi. Positiivisista oivalluksista huolimatta havainnointiin liittyi myös haasteita. Moni työntekijä koki, että ajan löytäminen havainnoinnille tuotti välillä vaikeuksia; milloin havainnoida ja milloin taas osallistua lasten leikkiin ja heidän kanssaan olemiseen täysillä? Toki havainnointi ja sen mukanaan tuoma tieto ymmärrettiin tärkeäksi mutta myös kasvattajan sataprosenttinen läsnäolo on varhaiskasvatustyössä tärkeää. Havainnoinnissa mietitytti myös se missä tilanteissa voi ja kannattaa havainnoida. Koimme, että on tärkeää havainnoida lasta erilaisissa tilanteissa kuten ohjattu toiminta, vapaa leikki ja perushoidon tilanteet (pukeminen, syöminen jne.). Sen sijaan erilaisissa erityistilanteissa (hartaudet, juhlat yms.) havainnointia ei koettu mielekkääksi vaan niissä aikuisenkin tulisi olla läsnä, mukana lapsen kokemuksessa. Tärkeintä on siis lapsen havainnointi päiväkodin arkisissa tilanteissa. Yhdeksi suureksi haasteeksi nousi myös sopivan ajan löytäminen tehtyjen havaintojen kirjaamiselle/puhtaaksikirjoittamiselle. Keväällä 2010 toteutettiin uudelleen varhaiskasvatuksen laatua ja työyhteisön laatua ja johtajuutta mittaavat arviointitutkimukset, joilla pyrittiin kartoittamaan intervention vaikuttavuutta. Tulosten perusteella onnistuimme kehittämishaasteissamme hyvin, sillä vanhempien antamat arviot olivat nousseet ensimmäisestä mittauksesta, osin jopa huomattavasti. Varhaiskasvatuksen laatu on tutkimuksen mukaan siis parantunut vanhempien näkökulmasta katsottuna. Koemme myös itse onnistuneemme hankkeessa hyvin ja olemme tyytyväisiä siihen, mitä havainnoinnin kautta saavutimme. Havainnoinnin myötä tutustuimme lapsiin paremmin. Jokaisesta lapsesta löytyi aivan uudenlaisia puolia ja taitoja, jota yleisessä tohinassa ei aina ehdi huomaamaan. Lapsia havainnoimalla heidän kokemuksensa ja näkemyksensä asioista tulivat paremmin aikuisten tietoisuuteen ja pystyimme huomioimaan ne toimintaa ja toimintaympäristöjä suunnitellessamme. Näin ollen koemme, että lasten osallisuus on lisääntynyt ja toiminta on lapsilähtöisempää. Mielestämme myös vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja kasvatuskumppanuus ovat syventyneet. Esimerkiksi vasu keskusteluihin valmistautuminen koettiin nyt helpommaksi, kun työntekijöillä oli enemmän faktatietoa lapsesta niin sanotun mutu tiedon sijaan. Myös vaikeita asioita oli helpompi ottaa esiin keskusteluissa vanhempien kanssa, kun niistä oli tehty ja kerätty havaintoja. Hankkeeseen liittyen tarjosimme vanhemmille mahdollisuuden tulla tutustumaan oman lapsensa päiväkotipäivään ja havainnoimaan lastaan päiväkotiympäristössä. Kutsuimme näitä käyntejä vasu vierailuiksi. Koemme onnistuneemme vasu vierailuissa, sillä moni vanhempi käytti mahdollisuutta hyväkseen ja saimme positiivista palautetta tällaisesta vierailumahdollisuudesta. 15

19 Opimme matkamme aikana, että kaikkea mitä haluaa tehdä, ei yksinkertaisesti pysty toteuttamaan. Asioita täytyy laittaa tärkeysjärjestykseen ja löytää omat tapansa tehdä asioita, ei tarvitse yrittää liikaa. Opimme myös, kuinka tärkeää on uskaltaa avata suunsa ja kysyä vaikka tyhmältäkin tuntuvia kysymyksiä, jos jokin asia itseä mietityttää. Kerran kuukaudessa pitämämme pilottitiimien yhteispalaverit osoittautuivat sangen tärkeiksi, jaoimme niissä kokemuksiamme ja ihmetyksen aiheitamme. Yhdessä asioita ihmetellen moneen asiaan tuli selkeys, tietoa jakamalla opimme toisiltamme. Eräs keskeinen oivallus, jonka useampikin pilottihankkeeseen osallistujista koki, oli hetkiin tarttuminen. Se, kuinka tärkeää on tarttua usein yllättäenkin tuleviin tilanteisiin ja osata käyttää ne pedagogisesti hyödyksi, tarttua lapsille tärkeään asiaan ja rikastaa sitä omalla osaamisellaan. Jo pidempään varhaiskasvatuksessa työskennelleet iloitsivat myös siitä, että voivat yhä vieläkin oivaltaa uusia asioita työssään. Hankkeen annista jäi toivoaksemme elämään paljonkin. Hankkeeseen osallistuneiden omakohtaiset kokemukset siitä, kuinka tärkeää lapsen yksilöllinen kuuleminen, näkeminen ja huomioiminen on, vaikuttavat toimintatapoihimme. Halu lasten osallistamiseen ja lapsilähtöisempään toimintaan on juurtunut entistä syvemmälle. Hankkeessa asetuimme tavallista enemmän lasten tasolle ja sen soisi jatkuvan myös tulevaisuudessa. Hanke toi myös uusia käytäntöjä, joita toivoisimme tulevaisuudessakin jatkettavan. Näitä ovat tiimien tekemät tiimisopimukset sekä vanhempien vasu vierailut. Arvioimme tiimisopimuksia hankkeen aikana tiimikehityskeskustelun muodossa ja myös näitä keskusteluja toivotaan jatkettavan tulevinakin vuosina. Lisäksi toivomme, että palaverikäytäntö saataisiin luotua sellaiseksi, että jatkossakin lasten asioista ja havainnoista puhumiseen löytyy tarpeeksi aikaa. Uskomme, että matkamme lapsihavainnointi hankkeessa muutti myös meitä jokaista kasvattajana, tiimin ja työyhteisön jäsenenä sekä kasvatuskumppanina. Hanke opetti havainnointimenetelmien ja havainnointiin liittyvän tiedon lisäksi jokaiselle myös jotakin omasta itsestään, sillä hankkeeseen kuului paljon oman itsensä ja omien toimintatapojen reflektointia. Lisäksi se opetti huomaamaan paremmin myös omien työtovereiden osaamisen, kunnioitus ja toisen työn arvostus lisääntyi. Kävimme myös enemmän keskusteluja tekemistämme havainnoista ja näin ollen syntyi yhteisiä oivalluksia. Tiimityön merkitys lapsihavainnoinnissa on erittäin suuri. Opimme näkemään työmme myös kriittisemmin, arvioimaan työtämme, näkemään mahdolliset puutteemme. Hankkeen loppuvaiheessa pohdimme, jäikö jotakin tekemättä. Osa hankkeeseen osallistuneista koki, että havaintojen kirjaamisessa olisi voinut onnistua paremmin. Kirjaamisen oli koettu jääneen osin puutteelliseksi. Myös hankkeen loppuvaiheeseen suunnitellun havaintojen yhteenvedon ja arvioinnin koettiin jääneen osin keskeneräiseksi. Tehtyjä havaintoja esimerkiksi lasten kehityksestä vuoden aikana olisi ollut hyvä käydä läpi tiimissä keskustellen. Erilaisia havainnointimenetelmiä olisi myös haluttu kokeilla laajemmin. Hankkeen aikana kukin työntekijä on joutunut reflektoimaan hyvin paljon itseään sekä omaa toimintaansa varhaiskasvattajana. Tämä on avannut silmiä sekä keskustelua työyhteisössä monella eri tasolla. Omien asenteiden tiedostaminen ja mahdollisesti toimintatapojen muuttaminen vie kuitenkin aikaa. Tästä kunkin omakohtaisesta muutoksesta lähtee laajempi varhaiskasvatuksen 16

20 toimintatapojen muuttaminen. Seuraavana kehittämishaasteena onkin saada omissa ajatusmaailmoissamme tapahtuneet muutokset näkymään varhaiskasvatuksemme arjessa. 4.2 Päiväkodin B matkakertomus Hankkeen yhtenä tavoitteena oli havainnoinnin syventäminen ja sille pyrittiin laatimaan yhteinen havainnointikaavake. Matkan varrella kokeiltiin ja kehitettiin erilaisia havainnointimenetelmiä. Pyrittiin siihen, että lapsen arki rakennettaisiin havaintojen pohjalta. Hankkeen alkutaipaleella oli tärkeää luoda tarvittavat rakenteet ja yhteiset toimintaperiaatteet havainnoinnin mahdollistamiseksi ja laajentamiseksi. Myöhemmin kehitettiin tiimityön tueksi tiimisopimus, johon kirjattiin yhdessä sovitut tavoitteet ja toimintatavat. Ensimmäinen tiimisopimuksemme painottui havainnoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Uudet haasteet aiheuttivat vastustustakin, koska osa työntekijöistä kyseenalaisti ajan riittävyyden. Aikuisten tuli priorisoida omaa toimintaansa tarpeiden mukaan. Piti sopia juokseville asioille oma aikansa, jotta se ei vie pois aikuisten huomiota ja läsnäoloa lapsilta. Vaikutus näkyi mm. lasten leikkien rauhoittumisella, kun aikuinen istui mukana esimerkiksi maatilaleikissä lehmiä hoitamassa. Lapset jaksoivat leikkiä samaa leikkiä pidempään ja vuorovaikutus sekä lasten kesken että lapsen ja aikuisen välillä muuttui intensiivisemmäksi. Pienryhmätoiminta mahdollisti säännöllisen havainnoinnin. Pienryhmien aikuiset vaihtuivat tietyin väliajoin, minkä johdosta saatiin monipuolinen näkökulma yksittäisestä lapsesta. Lapsi tuli paremmin näkyväksi ja hänen mielenkiinnon kohteensa, vahvuutensa ja tuen tarpeensa pystyttiin huomioimaan herkemmin. Hankkeen aikana lapsen osallisuuden lisääntyminen näkyi mm. sadutuksen ja kasvun kansioiden käytön laajentumisella. Aikaisemmin ne olivat enemmänkin aikuisen tuotosta lapsen arjesta. Nyt niissä painottuu enemmän lapsen omat mielenkiinnon kohteet. Lapsi valitsee itselleen tärkeät tuotokset, jotka tallennetaan kansioon. Kansio on enemmän mukana lapsen arjessa. Ne ovat aina lasten saatavilla, ja niitä esitellään ylpeinä kavereille ja vanhemmille. Vasu vierailut mahdollistivat vanhempien tutustumisen oman lapsensa päiväkotiarkeen. Puheet päivästä jatkuivat vielä kotonakin ja suuren merkityksen saivat mm. se, että oma isä oli mukana myttysretkellä, sai tietää millaisia isoja kiviä retkimetsässä oli ja istui vieressä ruokailussa, nauroi kavereiden jutuille, ja ymmärsi miten se harmitti, kun piti lopettaa leikit juuri, kun nauratti hurjasti Onneksi päiväkodin aikuiset oppivat hankkeen aikana antamaan aikaa lapsen rytmille ja huomioimaan nyt herkemmin milloin on esimerkiksi parempi hetki leikin lopettamiselle. Lopulta jokainen ryhmä löysi ja syvensi itselleen tarpeellisimmat havainnointimenetelmät. Vanhemmuuden Roolikartta säilyi koko talon yhtenäisenä välineenä. Hankkeen mukana tuoma vanhempien osallisuuden lisääminen jää elämään arkeen syksyisin toteutettavilla Tullaan tutuiksi 17

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Osaamisella hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. LAADUNARVIOINTI -Ilmajoki- Eeva Hujala ja Piia Roos Tampereen yliopisto

Osaamisella hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. LAADUNARVIOINTI -Ilmajoki- Eeva Hujala ja Piia Roos Tampereen yliopisto Osaamisella hyvinvointia varhaiskasvatuksessa LAADUNARVIOINTI -Ilmajoki- Eeva Hujala ja Piia Roos Tampereen yliopisto Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin vastausprosentit Alkumittaus 71% 97% Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

OSAAMISELLA HYVINVOINTIA VARHAISKASVATUKSESSA -hanke. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö 2012-2014 VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTI

OSAAMISELLA HYVINVOINTIA VARHAISKASVATUKSESSA -hanke. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö 2012-2014 VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTI OSAAMISELLA HYVINVOINTIA VARHAISKASVATUKSESSA -hanke Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö 2012-2014 VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTI ILMAJOKI Johdanto Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 1. Lapseni ikä (129 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) keskiarvo: 4.5 pienin: 1 suurin: 10 LAPSENI HOITOPAIKKA 2. Lapseni on (138 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) LAPSENI HOITOPAIKKA

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Laatukriteereitä PALVELUTASO SAATAVUUS tieto erilaisista varhaiskasvatusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta on helposti saatavilla varhaiskasvatuspalveluja pystytään

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön verkostohanke Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku, Siuntio. Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön verkostohanke Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku, Siuntio. Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön verkostohanke Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku, Siuntio Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi Eeva Hujala, Veijo Nivala ja Janniina Elo Professori Eeva Hujala,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

JOHDANTO. vasun käyttöopas

JOHDANTO. vasun käyttöopas JOHDANTO Keskustelu uuden Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu) ympärillä on käynyt kiivaasti jo pitkään. Yhtäällä uusi Vasu nähdään mahdollisuutena kehittää varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala

Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva: Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella järjestettävä varhaiskasvatus Projektissa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus

Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA Elisa Helin Opetushallitus Vaivaako vasu? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja laadun kehittäminen EDUCA 27.1.2017 Elisa Helin Opetushallitus Matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Ei sieltä, missä ei olla enää. Vain

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4 Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / 170112 / TiK Kuva 4 MEILLÄ LAPSIA KUULLAAN JA HE SAAVAT IKÄTASONSA MUKAISESTI OLLA OSALLISIA ITSEÄÄN KOSKEVISSA ASIOISSA. 1 Lapsi osallistuu oman esiopetussuunnitelmansa

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen osaamisen monimuotoisuus Varhaiskasvatuspäivä Iiris Happo Lapin yliopisto

Varhaiskasvatuksen osaamisen monimuotoisuus Varhaiskasvatuspäivä Iiris Happo Lapin yliopisto Varhaiskasvatuksen osaamisen monimuotoisuus Varhaiskasvatuspäivä 8.5.2008 Lapin yliopisto iiris.happo@ulapland.fi VARHAISKASVATTAJAN OSAAMINEN KONTEKSTI- OSAAMINEN -yhteiskunnallinen tietoisuus -organisaatiotason

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

Päivähoidon ja neuvolan välinen yhteistyö

Päivähoidon ja neuvolan välinen yhteistyö Päivähoidon ja neuvolan välinen yhteistyö Katse lapseen -hankkeen tuloksia Rinkelin päiväkoti, Espoon kaupunki Muutoksen tuulia yhteistyöhön päiväkodin ja neuvolan välillä Rinkelin päiväkodin kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

Kehittävä palaute osana varhaiskasvatuksen arkea

Kehittävä palaute osana varhaiskasvatuksen arkea Kehittävä palaute osana varhaiskasvatuksen arkea Toiminnan kehittäminen ja arviointi 29.11.2017 Jaakko Forsell 1 Kehittävä palaute hanke 1.8.2016 31.12.2017 Opetushallituksen tukema 12 kunnan yhteishanke

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin Osana LapsiKuopio II -hanketta (2010-2012), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin vakiintumista tuottaa liikkumisen arviointi- ja seurantamenetelmiä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Liisa Heinämäki KT, erikoistutkija Stakes, Liisa Heinämäki Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 2 Kehittäminen

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Pienryhmä- ja työparitoiminta Huhtasuon päiväkodissa. Katri Manninen 2015

Pienryhmä- ja työparitoiminta Huhtasuon päiväkodissa. Katri Manninen 2015 Pienryhmä- ja työparitoiminta Huhtasuon päiväkodissa Katri Manninen 2015 Pienryhmätoiminnan alku Pienryhmätoiminnan juuret vuodelta 1998 Vuonna 2010 aloitettiin pienryhmätoimintaan perustuva työparitoiminta

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto Elina.fonsen@ediva.fi

MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto Elina.fonsen@ediva.fi MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto Elina.fonsen@ediva.fi MITÄ JOHDETAAN, KUN JOHDETAAN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA? Millaista on perhepäivähoidon

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot