KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Joronen 2012

2 2 Julkaisija: Kankaanpään kaupunki ja Jämijärven kunta Kuvat: Lauri Joronen Painatus: Kankaanpään tekninen keskus

3 SISÄLLYSLUETTELO: 3 1 JOHDANTO 7 2 POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 8 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA ALUE Pohjavesialueluokat Pohjavesiluokan muuttaminen Pohjavesialueiden rajaaminen Vesilain mukaiset suoja-alueet Suojelusuunnitelma-alueella olevat luokitellut pohjavesialueet Tutkimusalueen geologia Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Hämeenkankaan pohjavesialue Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan pohjavesialue Venesjärven pohjavesialue Syrjäsenkankaan pohjavesialue Lauttakankaan pohjavesialue 21 4 POHJAVESITIEDOT Pohjavesialueet vesienhoidon suunnittelussa Pohjavesialueiden merkitys vedenhankinnassa Vedenottamot, antoisuudet, veden käyttömäärät sekä vedenottoluvat Pohjaveden virtauskuva ja pohjavedenpinnan korkeus Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Hämeenkankaan pohjavesialue Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan ja Venesjärven pohjavesialueet Syrjäsenkankaan ja Lauttakankaan pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet 30

4 4 4.5 Pohjaveden laatu, valvonta ja seuranta Tutkimusalueen pohjavesialueet Vedenlaadun valvontatutkimusohjelmat ja vedenottamoiden tarkkailuohjelmat Pohjavesien suojelutoimenpiteet 35 5 POHJAVESIALUEIDEN RAJAUSTEN TARKISTAMINEN, POHJAVESILUOKAN MUUTOSEHDOTUKSET SEKÄ OHJEELLISEN SUOJA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Pohjavesialueiden rajausten tarkistaminen Pohjavesiluokan muutosehdotukset Ohjeellisen suoja-alueen määrittäminen Pohjavesien suojelutoimenpiteet 37 6 POHJAVESIMUODOSTUMISTA SUORAAN RIIPPUVAISTEN PINTAVESI- JA MAAEKOSYSTEEMIEN SELVITYKSET Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Kromunnevan, Koukunkylän sekä Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan, Venesjärven, Syrjäsenkankaan sekä Lauttakankaan pohjavesialueet Natura 2000-alueiden suojelutoimenpiteet 40 7 ALUEEN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Maakuntakaava Yleiskaava Kankaanpää Jämijärvi Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjavesialueilla vireillä olevia kaavahankkeita Pohjavesien suojelutoimenpiteet 45

5 5 8 RISKIÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT Liikenne ja tienpito Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan ja Venesjärven pohjavesialueet Syrjäsenkankaan ja Lauttakankaan pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Turvetuotanto Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Lauttakankaan pohjavesialue Pohjavesien suojelutoimenpiteet Ampumaradat Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Muut pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Puolustusvoimien toiminta pohjavesialueilla Tykistöprikaatin toiminta Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueilla Pohjavesien suojelutoimenpiteet Kaatopaikat Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Muut pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Maa- ja metsätalous Kankaanpään pohjavesialueet Jämijärven pohjavesialueet Metsätalous Pohjavesien suojelutoimenpiteet Putkistot ja viemäröinti Kankaanpään pohjavesialueet Jämijärven pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Maa-ainesten otto Kankaanpään pohjavesialueet Jämijärven pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet 77

6 6 8.9 Teollisuus ja yritystoiminta pohjavesialueilla Pohjavesien suojelutoimenpiteet Öljyn kulkeutuminen maaperässä ja vaikutukset pohjaveteen Polttonesteen jakeluasemat Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Hämeenkankaan pohjavesialue Venesjärven pohjavesialue Pohjavesien suojelutoimenpiteet Öljysäiliöt Pohjavesien suojelutoimenpiteet Muuntajat Pohjavesien suojelutoimenpiteet Maalämpökaivot Pohjavesien suojelutoimenpiteet 89 9 VESILAITOSTEN VARAUTUMINEN KRIISI- JA HÄIRIÖTILANTEISIIN SEKÄ TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSISSA YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 91 LÄHDELUETTELO 96 LIITTEET Liite 1/1-4. Pohjaveteen liittyvä lainsäädäntö sekä ohjeet ja suositukset Liite 2/1-3. Pohjavedenottamoiden suoja-aluemääräykset Liite 3/1-6. Talousveden laatuvaatimukset ja suositukset sekä pohjavedelle vaaralliset aineet ja aineryhmät Liite 4/1-10. Pohjavesialuekartat Aineiston kopiointi ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa on kielletty. Pohjavesialueiden tiedot: - OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu - Aineiston hakemisaika

7 1 JOHDANTO 7 Kankaanpää ja Jämijärvi saavat talousvetensä alueen pohjavesimuodostumista, joten niiden suojelu on tulevaisuuden vedenhankinnan kannalta erittäin tärkeää. Kankaanpäässä ja Jämijärvellä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma laaditaan yhteensä yhdeksälle pohjavesialueelle. Pohjavesiluokitukseltaan kuusi aluetta kuuluu I-luokkaan ja kolme II-luokkaan. Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella sijaitseva varuskuntaalue jää suojelusuunnitelman ulkopuolelle, joten tässä työssä keskitytään varuskuntaalueen eteläpuoliseen alueeseen. Hämeenkankaan pohjavesialueen itäosa sekä osa Lauttakankaan pohjavesialueesta sijoittuvat Ikaalisten kaupungin puolelle ja alueille on laadittu suojelusuunnitelmat. Tämä suunnitelma rajautuu Hämeenkankaan osalta Jämijärven kunnan alueelle ja Ikaalisten vanhassa suunnitelmassa huomioidun Lauttakankaan osalta suojelusuunnitelma päivitetään. Kankaanpään kaupungin vedenhankinnasta vastaa kunnallinen vesilaitos sekä pienempiä vesiosuuskuntia. Jämijärvellä vedenhankinnasta huolehtii seitsemän suurempaa vesiosuuskuntaa ja -yhtymää sekä muutama pienempi vesiosuuskunta. Tähän suojelusuunnitelmaan pyritään täydentämään sekä ja päivittämään tietoja pohjavesialueista sekä tekemään yhteenvetoa esiintymien hydrogeologiasta keräämällä yhteen pohjavesialueilta olevaa tutkimustietoa. Pohjavesialueiden rajojen tarkistamiseksi ei laadita tarkempia tutkimuksia vaan rajaukset tarkastellaan pintapuolisesti. Työssä kartoitetaan ja arvioidaan riskitekijät ja annetaan toimenpidesuosituksia riskien vähentämiseksi sekä ehdotuksia toimenpiteiksi vahinkotapauksissa. Suojelusuunnitelmassa määritellään myös pohjavesialueille laadittavien lisätutkimusten tarpeellisuus. Suojelusuunnitelman tarkoitus on toimia ohjeena ja apuna viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupahakemusten käsittelyssä. Pohjavesitietoja hyödyntävät muun muassa vesihuoltolaitokset, kunnalliset ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maa-aineslupa- ja terveydensuojelu-viranomaiset, maataloussihteerit sekä kunnan asukkaat ja toiminnanharjoittajat. Suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan I ja II-luokan pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttää pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suunnitelmallisuus ja riittävä tieto pohjavesialueista on välttämätöntä, jottei toimintoja rajoitettaisi liikaa.

8 8 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely täydentää ja osin korvaa vesilain mukaiset suoja-aluepäätökset. Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta aluehallintovirastossa (AVI) ja näin sillä ei ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Pohjavesien suojelussa tutkimuksen suuntaviivat antaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Tämä suojelusuunnitelma noudattaa ympäristöministeriön ohjeistusta suojelusuunnitelmien laatimiselle. Suojelusuunnitelmaa varten perustettiin ohjausryhmä, joka kokoontui käsittelemään työhön liittyviä asioita. Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Lauri Joronen Marja Vaajasaari Kalevi Salmijärvi Pentti Virtanen Sanna-Liisa Suojasto Terhi Helkala Jenni Saarela Olli Kahilanluoma Kauko Alarotu Risto Rajala Jaana Jyräkoski Kankaanpään kaupunki (Suunnitelman laatija) Kankaanpään kaupunki Kankaanpään kaupunki Jämijärven kunta Varsinais-Suomen ELY Tykistöprikaati Länsi-Suomen Huoltorykmentti Palojoen vesiosuuskunta Jämijärven vesiosuuskunta Satakunnan pelastuslaitos Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (PoSa) 2 POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Lainsäädäntö sisältää määräykset ja keinot pohjavesien suojelulle, mutta vastuu pohjavesistä on kunnilla, jotka myös hoitavat käytännön suojelutoiminnan. Kuntien toimintaa valvovat alueelliset ELY-keskukset. Pohjavesien suojeluun vaikuttavat pääasiassa ympäristönsuojelulaki (2000/86) ja vesilaki (587/2011). Uusi vesilaki astui voimaan ja myös uudessa laissa aiemman pohjaveden muuttamiskiellon tarkoittamat toimenpiteet sekä yli 250 m³/vrk vedenotto edellyttävät vesitalousluvan hakemista. Uuden vesilain 3 luvun 2 :n (vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus) mukaan vesitaloushankkeella on oltava aluehallintoviraston lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää (Liite 1/1). Lainsäädännön kannalta on tarpeen huomioida myös valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA 1022/2066) ja sen pohjavesiä koskeva muutosasetus (VNA 342/2009), joka sisältää vaarallisten aineiden päästön suoraan tai välillisesti pohjaveteen (Liite 3/5). Vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) muutos (341/ ) määrittelee poh-

9 9 javeden ympäristölaatunormit, joiden perusteella vesienhoidon suunnittelussa määritetään riskipohjavesialueet ja arvioidaan pohjavesialueen tila (Liite 3/6). Myös muissa laeissa, kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999/132) sekä maa-aineslaissa (1981/555) on pohjaveden suojeluun liittyviä säädöksiä (Liite 1/2-4). Erityisesti pohjaveden suojeluun liittyvät vesilaissa oleva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus (VL 3:2) sekä ympäristönsuojelulaissa oleva pohjaveden pilaamiskielto (1:8) (Liite 1/1). Näihin kieltoihin sisältyy pohjaveden vaarantamisen käsite, jonka mukaan pelkän pohjaveden pilaantumisuhan aiheuttaminen on kiellettyä. Kiellot ovat voimassa myös pohjavesialueiden ulkopuolella. Vedenottamoiden ympärille voidaan määrätä myös suojaalue vesilain (4:11) mukaan (Liite 1/2). Kunnan/kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ottavat huomioon paikalliset olosuhteet ja niillä voidaan vähentää pohjavesiin kohdistuvia riskejä ja estää pohjavesien likaantumista. Kankaanpään ja Jämijärven alueilla on yhteiset ympäristönsuojelumääräykset, joissa on pohjavesialueilla huomioitu jätevesien käsittely ja johtaminen, kotieläinlannan levittäminen, ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto sekä mattojen ja muiden tekstiilien pesu, lumenkaatoalueiden sijoittaminen sekä jätteiden ja kemikaalien käsittely. Lisäksi määräyksiä on annettu öljysäiliöiden sijoittamisesta sekä käytöstä poistettavien säiliöiden käsittelystä. Ympäristönsuojelumääräyksistä on kerrottu tarkemmin riskikartoituksen yhteydessä. 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELU- SUUNNITELMA ALUE 3.1 Pohjavesialueluokat Kartoitetut pohjavesialueet luokitellaan käyttökelpoisuuden ja suojelutarpeen mukaan eri luokkiin. Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan I-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä alueita. Määritelmältään I-luokan pohjavesialue on sellainen vedenhankinnan kannalta keskeinen resurssi, jota joko käytetään tai tullaan käyttämään vuoden kuluessa tai muutoin esimerkiksi vesihuollon erityistilanteissa varavedenottoon vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 m³/d. Erityisperustein pienempiäkin vedenottamoita palvelevia alueita voidaan merkitä tähän luokkaan kuuluviksi.

10 10 Luokkaan I kuuluva alue voi käsittää koko pohjavesialueen tai vedenhankinnan kannalta tarpeellisen osa-alueen. I-luokan pohjavesialue voi olla myös pistemäinen, jolloin pohjavesialue on rajaamatta. Näiltä alueilta on esitetty vain vedenottokaivot pistemäisenä tietona. Useimmiten kyse on savenalaisesta muodostumasta tai kallioporakaivosta, josta pohjavesialuetta ei ole voitu rajata esimerkiksi riittämättömän maaperä- ja pohjavesitiedon takia. Etenkin rajaamattomien pohjavesialueiden ympäristö vaatii yleensä tarkempia selvityksiä esimerkiksi eri toimintojen lupakäsittelyissä ja kaavoituksen yhteydessä. Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan II-luokan pohjavesialue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta alueelle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Tällaisia vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita ovat esimerkiksi alueet, joiden antoisuus on yli 250 m³/d tai joilla voi muutoin olla vedenhankinnan kannalta alueellista merkitystä. Luokkaan II kuuluva alue käsittää yleensä yhtenäisen pohjavesialueen tai suojelun kannalta tarpeelliset osa-alueet. III-luokan muut pohjavesialueet vaativat hyödyntämiskelpoisuuden arvioimiseksi lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. 3.2 Pohjavesiluokan muuttaminen Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan pohjavesialueluokkaa voidaan nostaa tai laskea, mikäli tutkimuksin on todettu muutoksia alueen soveltuvuudessa vedenhankintaan tai alueen käyttötarkoitus on muuttunut. Pohjavesialue voidaan myös kokonaan poistaa pohjavesiluokituksesta, jos tutkimuksissa todetaan hydrogeologisista syistä alunperin yli 50 hengen yhteisvedenhankintaan käytetyn alueen heikko soveltuvuus raakavesilähteenä. Pohjaveden laadun heikkenemisen takia ei aluetta saa kuitenkaan poistaa pohjavesiluokituksesta. Mikäli pohjavesialue päädytään poistamaan luokituksesta, turvaavat ympäristönsuojelulaki ja vesilaki kuitenkin mahdollisen yksityisen vedenhankinnan. 3.3 Pohjavesialueiden rajaaminen Pohjavesialueiden rajat määrittelee alueellinen ELY-keskus. Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan pohjavesialueet rajataan kahteen vyöhykkeeseen,

11 11 jotka erottuvat varsinaisen muodostumisalueen ja pohjavesialueen rajan perusteella. Pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen raja on samalla hyvin vettä läpäisevän osan raja (Kuva 1). Tämän alueen maaperän vertikaalisen läpäisevyyden on vastattava vähintään hienohiekan vedenläpäisevyyttä ja on oltava tätä tasoa koko maanpinnan ja pohjavedenpinnan välisen matkan. Myös kallio- ja moreenialueet, jotka lisäävät pohjaveden määrää kuuluvat muodostumisalueeseen. Pohjavesialueiden rajat seuraavat usein pintamaalajien rajoja, mutta maalaji ei välttämättä pysy samana koko muodostumassa. Pohjavesialueen raja osoittaa aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän vedenlaatuun ja sen muodostumiseen (Kuva 1). Vyöhyke ulottuu hyvän tiiviysasteen yhtenäisesti omaavaan maaperään saakka, kuten esimerkiksi savisilttimuodostumaan, jonka kerrospaksuus on >3 metriä. Uloimpia rajoja ei kuitenkaan tarvitse aina määrittää hydrogeologisin perustein vaan rajat voidaan joskus tehdä maastossa helposti havaittavaksi. Pohjavesien korkeussuhteilla ja niistä määritettävillä virtaussuunnilla on myös merkitystä alueen rajaamisessa. Pohjavesialueen rajaus vettä ympäristöön purkavalla harjulla eli antikliinisellä akviferityypillä Pohjavesialueen rajaus vettä ympäristöstään keräävällä harjulla eli synkliinisellä akviferityypillä Kuva 1. Pohjavesialueen rajaaminen varsinaiseen muodostumisalueeseen ja pohjavesialueeseen (Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus 2009).

12 3.4 Vesilain mukaiset suoja-alueet 12 Pohjaveden likaantumisen estämiseksi voidaan vedenottamoiden ympärille määrätä uuden vesilain 4 luvun 11 :n mukaan suoja-alue (Liite 1/2). Uudessa vesilaissa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa vedenottamon suoja-alueen perustamiseen on parannettu. Suoja-alueen perustamista voivat vaatia vedenottamoluvan hakijan lisäksi myös asianosaiset (mm. maanomistaja) sekä viranomainen. Paikoin liian suppea suojavyöhykejako sekä nykylainsäädäntöä/-käytäntöä lievemmät määräykset ovat saaneet vanhemmat suoja-aluepäätökset menettämään merkitystään. Suoja-alueet on jaettu eri suojavyöhykkeisiin, joista aluehallintoviraston vahvistama kaukosuojavyöhyke kattaa koko vedenottamon valuma-alueen. Näillä alueilla on kielletty pohjaveden pitkäaikainen saastuttava toiminta. Sisemmällä lähisuojavyöhykkeellä eli vedenottamon lähialueella on myös pohjaveden hygieenistä saastuttamista aiheuttava toiminta kielletty. Vyöhyke tulisi rajata niin, että veden virtausaika vyöhykkeen reunalta ottamolle olisi noin päivää. Tässä ajassa taudinaiheuttajien oletetaan tuhoutuvan. Kolmas vyöhyke on itse vedenottamoalue, jossa saa harjoittaa vain vedenottotoimintaa. Suojelusuunnitelmia laadittaessa on käytännössä useimmiten päädytty siihen, että tarkistettu pohjavesialueen raja on myös suoja-alueen raja. Suojelusuunnitelma-alueella sijaitsevilla vedenottamoilla on voimassa kaksi suojaaluemääräystä Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella olevan Uudentalonlähteen vedenottamon sekä Syrjäsenkankaalla sijaitsevan Palojoen vesiosuuskunnan Ottamo I:n ympärillä (Taulukko 1). Lisäksi Saukonlähteen pohjavedenottamon suojelusuunnitelmassa on ottamon ympärille määritelty ohjeellinen suoja-alue, joka ei ole lainvoimainen (Maa ja Vesi Oy 1994). Ohjeellisissa suojavyöhykkeissä on huomioitu myös Kierikan vedenottamo, mutta tarkempien pohjavesitutkimusten puuttumisen takia alueelle on määritelty vain yksi suojavyöhyke. Myös Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella sijaitsevalle Viidentienristeyksen vedenottamolle on määritelty ohjeelliset suoja-alueet, joiden toimintarajoituksista on sovittu puolustusvoimien kanssa. Kankaanpään suunnitellun vedenottamon ympärille suunniteltiin laadittavan työn yhteydessä ohjeellinen suoja-alue, jonka tarkoituksena olisi suojata alue tulevaa vedenottoa varten. Rajauksesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5. Suoja-aluemääräykset on nähtävissä liitteistä 2/1-3 ja rajaukset liitteissä 4.

13 13 Taulukko 1. Tietoja suojelusuunnitelma-alueella olevista pohjavesialueista. Kartat pohjavesialueista löytyvät liitteistä 4. Pohjavesialueen Kokonaispinta-ala Muodostumisalueen Numero Sijaintikunta Karttalehti Nimi, Alueluokka (km²) pinta-ala (km²) Hämeenkangas-Niinisalo, I Kankaanpää Hämeenkangas, I Jämijärvi, Kankaanpää, Ikaalinen , , , , ,93 (koko pohjavesialue) 18,82 (tutkimusalue) 39 (koko pohjavesialue) 32,96 (tutkimusalue) Kromunneva, I Kankaanpää ,39 0,24 17,21 33,29 Vedenottamot Uudentalonlähde, Viidentienristeys, Varuskunta, Vihusaaren vy Jylli, Soukonlähde, Vihu, Kierikka, Mielahti Akviferityyppi Saumamuodostuma, Antikliininen (purkava) Saumamuodostuma Antikliininen (purkava), Moreenimuodostuma Koukunkylä, I Kankaanpää ,62 0,46 Koukunkylä Moreenimuodostuma Pietarinlähde, I Kankaanpää ,58 0,36 Pietarinlähde Moreenimuodostuma Hirvikangas, II Kankaanpää , ,06 6,25 Harju, Delta Venesjärvi, II Kankaanpää ,3 0,74 Harju, Antikliininen (purkava), Rantaimeytyminen Syrjäsenkangas, I Jämijärvi ,26 Ottamo I Moreenimuodostuma Lauttakangas, II Jämijärvi, Ikaalinen ,7 0,74 Harju, Antikliininen (purkava) Vedenottamot, joilla on Päätöksen Määräykset Suoja-alueen kokonais- Kaukosuojavyöhykkeen Lähisuojavyöhykkeen Vedenottamon suojalainvoimaiset suoja-alueet Päätös (nro) ajankohta nähtävissä pinta-ala (km²) pinta-ala (km²) pinta-ala (km²) alueen pinta-ala (km²) Uudentalonlähde 16/1981 D (L-S VEO) liitteissä 2/1-2 32, ,23 0,27 Ottamo I 18/1981 D (L-S VEO) liitteissä 2/ ,39 79,6 27,5 0,29 Viidentienristeys (ohjeellinen) Saukonlähde (ohjeellinen) , ,1 2,14 2,1 0,04

14 14 Kuva 2. Suojelusuunnitelma-alueella olevat pohjavesialueet 3.5 Suojelusuunnitelma-alueella olevat luokitellut pohjavesialueet Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma kattaa yhteensä yhdeksän pohjavesialuetta (Taulukko 1 ja Kuva 2). Niinisalon varuskunta-alueelle jää suojelusuunnitelman ulkopuolelle, joten tässä suunnitelmassa keskitytään Hämeenkangas- Niinisalon pohjavesialueen osalta varuskunta-alueen eteläpuoleiseen alueeseen. Hämeenkankaan pohjavesialueen itäosa sijaitsee Ikaalisten puolella ja alueelle on jo laadittu suojelusuunnitelma, joten tämä suunnitelma kattaa vain Jämijärven kunnan alueen. Myös Lauttakankaan pohjavesialueesta osa on Ikaalisten puolella ja tämän työn yhteydessä alueelta oleva suojelusuunnitelma päivitettävä uudelleen rajatulle pohjavesialueelle. Pohjavesialueista kuusi kuuluu I-luokkaan ja kolme II-luokkaan. Kankaanpäässä suojelusuunnitelma laaditaan Hämeenkangas-Niinisalon (I), Hämeenkankaan (I), Kromun-

15 15 nevan (I), Koukunkylän (I), Pietarinlähteen (I), Hirvikankaan (II) sekä Venesjärven (II) pohjavesialueille. Jämijärven alueella suojelusuunnitelma laaditaan Hämeenkankaan (I), Syrjäsenkankaan (I) sekä Lauttakankaan (II) pohjavesialueille. Hämeenkankaan pohjavesialue sijoittuu molempien kuntien alueelle. 3.6 Tutkimusalueen geologia Tutkimusalueen merkittävimmät pohjavesimuodostumat sijaitsevat Hämeenkankaan- Pohjankankaan saumamuodostumassa, joka on samalla eteläisen Suomen merkittävimpiä sora- ja hiekkamuodostumia. Lisäksi alueella muodostuvan pohjaveden määrä on varsin huomattava. Alueella on myös maiseman- sekä luonnonsuojelullisia arvoja ja harjualueella on merkitystä virkistyskäytössä. Alueesta suuri osa on puolustusvoimien käytössä. Hämeenkangas-Niinisalon muodostumaan yhtyy Pansiankulmalla hiekkavaltainen Hirvikankaalle ulottuva pienempi saumamuodostuma, johon myös Venesjärveltä tuleva harju yhtyy. Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet sijaitsevat moreenimuodostumissa, jotka soveltuvat paikalliseen vedenhankintaan. Venesjärvi on itä-länsi-suuntainen jäätikön sulavesien kerrostama harju, jonka itäosan maaaineksesta suurin osa on kaivettu pois. Porintien molemmin puolin oleva Syrjäsenkankaan pohjavesialue on luode-kaakko-suuntainen moreenimuodostuma, jonka reunat ovat rantavoimien muokkaamia. Lauttakankaan pohjavesialue sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisessa pitkittäisharjussa, joka jatkuu pohjoisessa aina Parkanoon saakka. Pitkittäisharjussa sijaitsee useita pohjavesialueita Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Mannerjäätikön kahden eri suuntaan ja eri nopeudella virtaavan jään kielekevirran väliin kerrostunut saumamuodostuma on osa Hämeenkankaan-Pohjankankaan muodostumaa. Saumamuodostuma on syntynyt nuoremmassa virtausvaiheessa kahden eri suuntaan virranneen jäätikkökielekkeen väliin ja nuorenee pohjoista kohti. Harjumuodostuma on pohjoisetelä-suuntainen. Muodostumassa esiintyy soraa yleensä vain harjun keski- ja ydinosissa. Aines on pääosin hiekkavaltaista, hyvin lajittunutta ja erittäin hyvin pyöristynyttä. Rantavoimat ovat kerrostaneet muodostuman reunaosiin laajalle alueelle hiekkaa jopa 5 metriä paksuiksi kerroksiksi. Seismisten luotausten sekä painovoimamittausten perusteella kerrospaksuudet ovat pääosin metriä, mutta paikoin paksuudet ovat jopa metriä. Pansiankulmalla muodostumaan yhtyy Kankaanpään suunnasta pienempi saumamuodostuma, joka kulkee Hirvikankaan laajalle muodostumalle saakka. Pohjaveden

16 16 purkautuminen on vaikuttanut hiekka- ja soramuodostumien liepeiden soistumiseen. Saumamuodostuma on noin 10 km pitkä ja leveimmillään Pansiankulman kohdalla noin 3,5 km. Palmun ja Vallin (1997) mukaan Kuninkaanlähteen pohjoispuolella kallioperä on gabroa ja graniittia. Niinisalossa muodostuman lähes katkaiseva Valkiajärvi on ilmeisesti ollut laaja kuolleen jaan alue. Alueella on suurehko harjun muotoa seuraava pohjois-eteläsuuntainen ruhjevyöhyke, mutta muuten ruhjeet ovat pääosin luode-kaakko tai itä-länsisuuntaisia. Ståhlen (1998) mukaan painovoimamittauksissa alueen tärkein noin 500 metriä leveä ja metriä syvä etelä-pohjois-suuntainen kalliopainanne sijoittuu Valkiajärveltä etelään Isokeitaan itäpuolelle saakka. Maapeitteen paksuus on Ylisenharjulla noin 60 metriä ja Isokeitaan itäpuolella noin 80 metriä, josta on pohjavedenpinnan alapuolella noin 50 metriä. Kalliokohoumat saattavat rajoittaa pohjaveden virtausyhteyttä Kuninkaanlähteen luoteispuolella sekä Isokeitaan kaakkoispuolella, jossa kallionpinta kohoaa tasolle noin 100 mmpy ja maapeitteen paksuun on pienimmillään 5-10 metriä. Myös Ylisenharjulla kalliopinta kohoaa paikoin korkealle noin tasolle 120 mmpy maapeitteen ollessa ohuimmillaan metriä (Kuva 3). Geologian tutkimuskeskuksen tekemien painovoimamittausten mukaan alue jakautuisi Kuninkaanlähteen, Pansiankulman ja Valkiajärven-Ylisenharjun osa-alueisiin. Pansiankankaan alueelta tehtyjen kairausten mukaan maaperä on pääasiallisesti hyvin lajittunutta soraa ja hiekkaa, mutta välikerrostumina tavataan myös hienorakeisempaa materiaalia. Kairaussyvyydet vaihtelivat pääosin metrin välillä, mutta paikoin on päästy yli 20 metrin syvyyteen (Rautavuoma 1972). Uudentalonlähteen ottamon lisäkaivon alueella maaperä on maanpinnalta soraista hiekkaa, jonka alla on 80 cm paksuinen hietakerros ja 1.1 metrin syvyydeltä maaperä on hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa aina 12 metrin syvyydelle saakka ja siitä syvemmällä esiintyy hiekkaa (Vanhala 1973). Viidentienristeyksen vedenottamon alueella hiekkakerrostuman paksuun on kairausten mukaan yli 20 metriä ja 2-3,5 metrin syvyydellä esiintyy erityisen kovaksi puristunut kivistä hiekkaa ja soraa sisältävä kerrostuma (Väänänen ja Vanhala 1976). Ylisenharjun alueella esiintyy hienompia maalajeja. Pohjavesialueen kaakkoisosaan harjuytimeen tehdyn koekaivon kohdalla pohjavedenpinta on noin 14 metrin syvyydellä, vettä johtavan sora-hiekkakerroksen paksuus on noin 11 metriä ja hienoaineksen osuus on erittäin vähäinen (Seppälä 2009).

17 17 Kuva 3. Kalliopinnan korkeus Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueella.

18 3.6.2 Hämeenkankaan pohjavesialue 18 Hämeenkangas on itä-länsi-suuntainen saumamuodostuma, jossa on piirteitä sekä reunamuodostumasta, että saumamuodostumasta. Pohjavedenjakajana toimivan Soininharjun aines on pääosin hiekkaa, jossa esiintyy soraisia välikerroksia. Muodostuman aines on hiekkavaltaista ja lajittunutta ainesta on levinnyt pitkälle etelään. Pirttikylän pohjoispuolella on tehty kallioon päätyneitä kairauksia, joissa mitattiin 6-8 metriä paksuja hiekka ja hienohiekkakerroksia, joiden hienorakeisin aines ovat todennäköisesti tuulen kerrostamaa. Maakerroksen paksuus on Hämeenkankaalla yleensä metriä, mutta paksuimmat yli 100 metriset kerrokset tavataan Soininharjun alueella, jossa maapeitteen paksuudeksi on arvioitu pohjavedenpinnan alapuolella noin metriä (Ståhle 1998). Koivistonvadin alueella maapeite on paksuimmillaan noin 90 metriä, josta on pohjavedenpinnan alapuolella noin metriä (Ståhle 1998) (Kuva 4). Noin 20 kilometriä pitkää ja 1-3 kilometriä leveää Hämeenkangasta ympäröivät laajat suoalueet, jotka saavat osan vedestään pohjavesimuodostumasta. Hämeenkangas nuorenee länteen päin (Palmu ja Valli 1997). Kuva 4. Maakerroksen paksuus Hämeenkankaan pohjavesialueella (Seppälä 2009). Hämeenkankaan alueella kallioperä on pääosin tonaliittia ja granodioriittia ja kallioperä melko eheää. Kalliopinnan taso on alueella yleisesti mmpy. Ståhlen (1998) mukaan muodostuman keskiosissa on suurehko pohjois-etelä-suuntainen ruhjevyöhyke, kun alueen muut ruhjeet ovat pääosin luode-kaakko- ja itä-länsisuuntaisia. Kallioperässä on painovoimamittausten mukaan painaumia Niiniharjun luoteis- ja länsipuolella sekä Soi-

19 19 ninharjun ja Koivistonharjun alla. Kalliokohoumia on puolestaan kolmella pääalueella, muodostuman lounais-, pohjois- sekä itäreunalla. Näillä alueilla maapeitteen paksuus on pienimmillään noin 15 metriä (Kuva 3 ja 4). Lindholmin (2010) mukaan Hämeenkankaan muodostuma muistuttaa harjuselänteineen ja laajoine rantakerrostumineen sekä niihin liittyvine orsivesiesiintymineen Virttaankangas-Säkylänharjua. Hämeenkankaan länsiosasta tehtyjen luotausten perusteella harjun soraisen ydinosan leveydeksi määritettiin noin metriä sen kerrospaksuuksien vaihdellessa noin metrin välillä. Harjuydin vaikuttaa yhtenäiseltä Kuninkaanlähteeltä Soininharjulle asti ja Jämin lentokentän alta havaittu pohjavedenpinnan yläpuolelle kohoava kallionkieleke toimii mahdollisesti vedenjakajana (Pollari 2008) (Kuva 3). Alue on voimakkaasti rantaprosessien muokkaamana kulunut ja tasoittunut aina Kuninkaanlähteeltä Jämin lomakeskukselle asti, jossa harjuselänne häviää lähes kokonaan rantakerrostumien alle. Paksuudeltaan rantakerrostumat ovat noin 5-20 metriä ja niiden yhteydessä esiintyy orsivettä. Harjuselänteen rinteillä esiintyy pintalohkareita ja muodostumassa on viuhkamaisia hienoaineskerroksia. Soinin- ja Niiniharjun alueilla maaperä kohoaa paikoin tasolle 185 mmpy. Soininharjun alueella esiintyy melko syviä suppakuoppia, rinteillä esiintyy lohkareisuutta ja pohjoisrinteestä on paikoin erotettavissa rantavoimien kuluttamia terasseja. Myös Niiniharjulla esiintyy muutamia suuria ja syviä suppakuoppia. Lentokentän ja moottoriradan alueelta tehdyissä maatutkaluotauksissa rantakerrostumien paksuudeksi mitattiin noin 2-4 metriä ja Soininharjun länsipäässä on mahdollinen kallionkieleke (Pollari 2008). Pohjavesipinta on Soininharjun-Niiniharjun alueella yli 30 metrin syvyydellä. Hämeenkankaan itäosassa Koivistonharjun korkea selänne toimii jatkeena Niiniharjulle ja sen aines on muodostuman rinteillä karkeahkoa soraa, joka muuttuu hyvin lajittuneeksi hiekaksi kuljettaessa kohti etelää. Koivistonharju on tulkittu rantakerrostumaksi orsivedenvedenpinnan ollessa alueella korkeimmillaan Niiniharjun itäosassa, josta se laskee kohti muodostuman reunoja. Orsivesipinta sijaitsee pääosin noin 5 metrin syvyydessä, mutta Koivistonharjun paksujen rantakerrostumien alueella pinta on paikoin noin metrin syvyydessä. Hämeenkankaan itäreuna on melko jyrkkä ja sisältää useita lähteitä, joiden kautta pohjavesi purkautuu Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Pohjavesialueet sijaitsevat jokilaaksojen reunamille rantavoimien kerrostamissa moreenimuodostumissa, jotka sopivat vedenläpäisevyydeltään paikalliseen vedenhankintaan. Pohjavesialueet ovat kooltaan noin kilometri pituus- ja leveyssuunnassa. Kromun-

20 20 nevan moreenimuodostuma sijoittuu etelään viettävään pieneen allasmaiseen laaksoon, jonka pohjalla on huonosti vettäläpäiseviä siltti- ja savikerroksia. Laakson reunoilla on todennäköisesti hyvän vedenläpäisevyyden omaavaa huuhtoutunutta moreenia, jonka kautta pohjavesi kulkeutuu savenalaisiin kerroksiin. Karvianjoen länsireunalla sijaitsevan Koukunkylän kumpumaisen moreenimuodostuman aines on todennäköisesti pintaosistaan huuhtoutunutta. Tämän johdosta moreenin vedenläpäisykyky on pintaosissa pohjaosia suurempi ja pohjaveden päävirtaus tapahtuu pääosin moreenin pintaosissa. Pietarinlähteen pohjavesialue sijaitsee kumpumaisessa moreenimuodostumassa Pukanluoman laakson itäreunalla. Muodostuma saattaa sisältää rantakerrostumia ja sen aines on pintaosiltaan huuhtoutunutta ja näin myös melko hyvin vettä läpäisevää Hirvikankaan pohjavesialue Karvianjokilaakson länsirinteellä sijaitseva Hirvikangas on muinainen jäätikköjokisuisto ja muodostuman pohjoisin osa eli Oppaankangas on suiston eli deltan tuottama pitkittäisharju, joka jatkuu pienen matkan myös deltan vastakkaisella puolella. Hiekkavaltainen muodostumajakso jatkuu Pansiankulmalle saakka. Muodostuma sisältää pääosin hiekkavaltaista ainesta ja soravaltainen aines esiintyy harjuissa sekä ohuina välikerroksina. Alueelta tehtyjen kairausten mukaan muodostumassa esiintyy välikerroksina huonosti vettäläpäiseviä silttivaltaisia kerroksia sekä orsivettä ja maakerrosten paksuun vaihtelee alle viidestä metristä yli 20 metriin maaperän ollessa pääosin hiekkaa ja soraa (Lammila ja Lähteenmäki 2000). Alueen itäosassa ohuet maa-aineskerrokset ovat maaainesten otto seurauksena paikoin kaivettu kallioon asti ja pohjavedenpinta on paikoin näkyvissä. Vedensaannin kannalta parhaimmat paikat sijaitsevat Hirvikankaan kaakkoisosassa lähellä Karvianjokea, jossa vettä hyvin läpäisevät soraiset hiekkakerrokset ulottuvat noin 19 metrin syvyydelle maanpinnasta pohjavedenpinnan ollessa lähellä maanpintaa (Vanhala 1985). Kallioperä on graniittia ja granidioriittia ja alueella esiintyy lukuisia kalliopaljastumia sekä itäosa on kalliokohoumalla Venesjärven pohjavesialue Alue on itä-länsi-suuntainen pitkittäisharju, joka yhtyy Pansiankulmalta Hirvikankaalle kulkevaan muodostumajaksoon (Kielosto ym. 1984). Pohjavesialue on noin 4,2 km pitkä ja leveimmillään noin 670 metriä leveä. Muodostuma on länsipäästä hiekkavaltainen ja pitkittäisharju jatkuu myös pohjavesialueen länsipuolelle. Mielahden alueella muodostuman itäosassa aines on kohtalaisesti lajittunutta ja pyöristynyttä kivistä soraa. Pit-

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 Lempäälän kunnan tekninen toimi Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen LEMPÄÄLÄN KUNTA YMPJAOS 15.5.2012 31 KHAL 28.5.2012 155 KVAL 13.6.2012 48 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2001 Kannen kuvat: etukansi: Hämeenkangas, Ikaalisten kaupunki takakansi: Haapimaan lähde

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA LUONNOS Erika Liesegang X.5.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN,

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA Erika Liesegang 3.7.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2014 Teuvan kunta ja Närpes Vatten Ab. Katja Viitaniemi 10.10.2014

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2014 Teuvan kunta ja Närpes Vatten Ab. Katja Viitaniemi 10.10.2014 POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2014 Teuvan kunta ja Närpes Vatten Ab Katja Viitaniemi 10.10.2014 Sisältö 1 TEUVAN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA... 1 1.1 Hankkeen tausta...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Ari Ahomäki 2014 SISÄLLYSLUETTELO OSA I... 5 YLEINEN OSA... 5 1 JOHDANTO... 6 2 POHJAVEDEN SUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 8 2.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33 Hämeen ympäristökeskus Forssan kaupunki Humppilan kunta Jokioisten kunta Tammelan kunta Ypäjän kunta FORSSAN SEUDUN POHJAVESI- ALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 15.2.2006 18923 18923 18923 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen 25.8.2011 LUONNOS SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA... 5 2.1 POHJAVESIALUEIDEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713

SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 KINNALAN, KOPPALAISENMAAN JA NOKARIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNKI E26713 Muutoslista PNU PNU HNÄR VALMIS 25.4.2014 PNU PNU HNÄR LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun

Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun Vantaanjoen ja sen sivujokien hydrauliset yhteydet pohjavesimuodostumiin ja vaikutukset veden laatuun Julkaisu 69/2013 Anna-Liisa Kivimäki, Anne Rau o, Kirs Korkka-Niemi, Mikko Brander, Maria Nygård, Heli

Lisätiedot

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ja Uudenmaan ELY-keskus JÄNIKSENLINNAN, KAIKULAN JA PALANEENMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA 1 (41) Sisällys MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 4 1 JOHDANTO... 7 1.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat... 7 1.2 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 31.5.2011 ESIPUHE Tämä suojelusuunnitelma

Lisätiedot

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 101 2012 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Mikkelin Huosiuskankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 101 2012 MIKKELIN

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. LUONNOS 7.1.2013 Punkaharjun Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008. KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008

KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008. KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008 KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008 KAAKKOIS-SUOMEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA POHJAVESILLE Luonnos 28.4.2008 KAS/ Pohjavesi TPO LUONNOS 29.4.2008 2 1 YLEISTÄ...4 1.1 Johdanto...4 1.2 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

LUONNOS 21.9.2012. Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Sulkavan Rauhaniemen ja Kirkkokankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys LUONNOS Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Dnro ESAELY/42/07.00/2010 21.9.2012 Sulkavan

Lisätiedot