KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN JA JÄMIJÄRVEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Joronen 2012

2 2 Julkaisija: Kankaanpään kaupunki ja Jämijärven kunta Kuvat: Lauri Joronen Painatus: Kankaanpään tekninen keskus

3 SISÄLLYSLUETTELO: 3 1 JOHDANTO 7 2 POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 8 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA ALUE Pohjavesialueluokat Pohjavesiluokan muuttaminen Pohjavesialueiden rajaaminen Vesilain mukaiset suoja-alueet Suojelusuunnitelma-alueella olevat luokitellut pohjavesialueet Tutkimusalueen geologia Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Hämeenkankaan pohjavesialue Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan pohjavesialue Venesjärven pohjavesialue Syrjäsenkankaan pohjavesialue Lauttakankaan pohjavesialue 21 4 POHJAVESITIEDOT Pohjavesialueet vesienhoidon suunnittelussa Pohjavesialueiden merkitys vedenhankinnassa Vedenottamot, antoisuudet, veden käyttömäärät sekä vedenottoluvat Pohjaveden virtauskuva ja pohjavedenpinnan korkeus Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Hämeenkankaan pohjavesialue Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan ja Venesjärven pohjavesialueet Syrjäsenkankaan ja Lauttakankaan pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet 30

4 4 4.5 Pohjaveden laatu, valvonta ja seuranta Tutkimusalueen pohjavesialueet Vedenlaadun valvontatutkimusohjelmat ja vedenottamoiden tarkkailuohjelmat Pohjavesien suojelutoimenpiteet 35 5 POHJAVESIALUEIDEN RAJAUSTEN TARKISTAMINEN, POHJAVESILUOKAN MUUTOSEHDOTUKSET SEKÄ OHJEELLISEN SUOJA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Pohjavesialueiden rajausten tarkistaminen Pohjavesiluokan muutosehdotukset Ohjeellisen suoja-alueen määrittäminen Pohjavesien suojelutoimenpiteet 37 6 POHJAVESIMUODOSTUMISTA SUORAAN RIIPPUVAISTEN PINTAVESI- JA MAAEKOSYSTEEMIEN SELVITYKSET Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Kromunnevan, Koukunkylän sekä Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan, Venesjärven, Syrjäsenkankaan sekä Lauttakankaan pohjavesialueet Natura 2000-alueiden suojelutoimenpiteet 40 7 ALUEEN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Maakuntakaava Yleiskaava Kankaanpää Jämijärvi Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjavesialueilla vireillä olevia kaavahankkeita Pohjavesien suojelutoimenpiteet 45

5 5 8 RISKIÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT Liikenne ja tienpito Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Hirvikankaan ja Venesjärven pohjavesialueet Syrjäsenkankaan ja Lauttakankaan pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Turvetuotanto Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Lauttakankaan pohjavesialue Pohjavesien suojelutoimenpiteet Ampumaradat Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Muut pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Puolustusvoimien toiminta pohjavesialueilla Tykistöprikaatin toiminta Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueilla Pohjavesien suojelutoimenpiteet Kaatopaikat Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueet Muut pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Maa- ja metsätalous Kankaanpään pohjavesialueet Jämijärven pohjavesialueet Metsätalous Pohjavesien suojelutoimenpiteet Putkistot ja viemäröinti Kankaanpään pohjavesialueet Jämijärven pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet Maa-ainesten otto Kankaanpään pohjavesialueet Jämijärven pohjavesialueet Pohjavesien suojelutoimenpiteet 77

6 6 8.9 Teollisuus ja yritystoiminta pohjavesialueilla Pohjavesien suojelutoimenpiteet Öljyn kulkeutuminen maaperässä ja vaikutukset pohjaveteen Polttonesteen jakeluasemat Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Hämeenkankaan pohjavesialue Venesjärven pohjavesialue Pohjavesien suojelutoimenpiteet Öljysäiliöt Pohjavesien suojelutoimenpiteet Muuntajat Pohjavesien suojelutoimenpiteet Maalämpökaivot Pohjavesien suojelutoimenpiteet 89 9 VESILAITOSTEN VARAUTUMINEN KRIISI- JA HÄIRIÖTILANTEISIIN SEKÄ TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSISSA YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 91 LÄHDELUETTELO 96 LIITTEET Liite 1/1-4. Pohjaveteen liittyvä lainsäädäntö sekä ohjeet ja suositukset Liite 2/1-3. Pohjavedenottamoiden suoja-aluemääräykset Liite 3/1-6. Talousveden laatuvaatimukset ja suositukset sekä pohjavedelle vaaralliset aineet ja aineryhmät Liite 4/1-10. Pohjavesialuekartat Aineiston kopiointi ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa on kielletty. Pohjavesialueiden tiedot: - OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu - Aineiston hakemisaika

7 1 JOHDANTO 7 Kankaanpää ja Jämijärvi saavat talousvetensä alueen pohjavesimuodostumista, joten niiden suojelu on tulevaisuuden vedenhankinnan kannalta erittäin tärkeää. Kankaanpäässä ja Jämijärvellä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma laaditaan yhteensä yhdeksälle pohjavesialueelle. Pohjavesiluokitukseltaan kuusi aluetta kuuluu I-luokkaan ja kolme II-luokkaan. Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella sijaitseva varuskuntaalue jää suojelusuunnitelman ulkopuolelle, joten tässä työssä keskitytään varuskuntaalueen eteläpuoliseen alueeseen. Hämeenkankaan pohjavesialueen itäosa sekä osa Lauttakankaan pohjavesialueesta sijoittuvat Ikaalisten kaupungin puolelle ja alueille on laadittu suojelusuunnitelmat. Tämä suunnitelma rajautuu Hämeenkankaan osalta Jämijärven kunnan alueelle ja Ikaalisten vanhassa suunnitelmassa huomioidun Lauttakankaan osalta suojelusuunnitelma päivitetään. Kankaanpään kaupungin vedenhankinnasta vastaa kunnallinen vesilaitos sekä pienempiä vesiosuuskuntia. Jämijärvellä vedenhankinnasta huolehtii seitsemän suurempaa vesiosuuskuntaa ja -yhtymää sekä muutama pienempi vesiosuuskunta. Tähän suojelusuunnitelmaan pyritään täydentämään sekä ja päivittämään tietoja pohjavesialueista sekä tekemään yhteenvetoa esiintymien hydrogeologiasta keräämällä yhteen pohjavesialueilta olevaa tutkimustietoa. Pohjavesialueiden rajojen tarkistamiseksi ei laadita tarkempia tutkimuksia vaan rajaukset tarkastellaan pintapuolisesti. Työssä kartoitetaan ja arvioidaan riskitekijät ja annetaan toimenpidesuosituksia riskien vähentämiseksi sekä ehdotuksia toimenpiteiksi vahinkotapauksissa. Suojelusuunnitelmassa määritellään myös pohjavesialueille laadittavien lisätutkimusten tarpeellisuus. Suojelusuunnitelman tarkoitus on toimia ohjeena ja apuna viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupahakemusten käsittelyssä. Pohjavesitietoja hyödyntävät muun muassa vesihuoltolaitokset, kunnalliset ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maa-aineslupa- ja terveydensuojelu-viranomaiset, maataloussihteerit sekä kunnan asukkaat ja toiminnanharjoittajat. Suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan I ja II-luokan pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttää pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suunnitelmallisuus ja riittävä tieto pohjavesialueista on välttämätöntä, jottei toimintoja rajoitettaisi liikaa.

8 8 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely täydentää ja osin korvaa vesilain mukaiset suoja-aluepäätökset. Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta aluehallintovirastossa (AVI) ja näin sillä ei ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Pohjavesien suojelussa tutkimuksen suuntaviivat antaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Tämä suojelusuunnitelma noudattaa ympäristöministeriön ohjeistusta suojelusuunnitelmien laatimiselle. Suojelusuunnitelmaa varten perustettiin ohjausryhmä, joka kokoontui käsittelemään työhön liittyviä asioita. Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Lauri Joronen Marja Vaajasaari Kalevi Salmijärvi Pentti Virtanen Sanna-Liisa Suojasto Terhi Helkala Jenni Saarela Olli Kahilanluoma Kauko Alarotu Risto Rajala Jaana Jyräkoski Kankaanpään kaupunki (Suunnitelman laatija) Kankaanpään kaupunki Kankaanpään kaupunki Jämijärven kunta Varsinais-Suomen ELY Tykistöprikaati Länsi-Suomen Huoltorykmentti Palojoen vesiosuuskunta Jämijärven vesiosuuskunta Satakunnan pelastuslaitos Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (PoSa) 2 POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Lainsäädäntö sisältää määräykset ja keinot pohjavesien suojelulle, mutta vastuu pohjavesistä on kunnilla, jotka myös hoitavat käytännön suojelutoiminnan. Kuntien toimintaa valvovat alueelliset ELY-keskukset. Pohjavesien suojeluun vaikuttavat pääasiassa ympäristönsuojelulaki (2000/86) ja vesilaki (587/2011). Uusi vesilaki astui voimaan ja myös uudessa laissa aiemman pohjaveden muuttamiskiellon tarkoittamat toimenpiteet sekä yli 250 m³/vrk vedenotto edellyttävät vesitalousluvan hakemista. Uuden vesilain 3 luvun 2 :n (vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus) mukaan vesitaloushankkeella on oltava aluehallintoviraston lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää (Liite 1/1). Lainsäädännön kannalta on tarpeen huomioida myös valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA 1022/2066) ja sen pohjavesiä koskeva muutosasetus (VNA 342/2009), joka sisältää vaarallisten aineiden päästön suoraan tai välillisesti pohjaveteen (Liite 3/5). Vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) muutos (341/ ) määrittelee poh-

9 9 javeden ympäristölaatunormit, joiden perusteella vesienhoidon suunnittelussa määritetään riskipohjavesialueet ja arvioidaan pohjavesialueen tila (Liite 3/6). Myös muissa laeissa, kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999/132) sekä maa-aineslaissa (1981/555) on pohjaveden suojeluun liittyviä säädöksiä (Liite 1/2-4). Erityisesti pohjaveden suojeluun liittyvät vesilaissa oleva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus (VL 3:2) sekä ympäristönsuojelulaissa oleva pohjaveden pilaamiskielto (1:8) (Liite 1/1). Näihin kieltoihin sisältyy pohjaveden vaarantamisen käsite, jonka mukaan pelkän pohjaveden pilaantumisuhan aiheuttaminen on kiellettyä. Kiellot ovat voimassa myös pohjavesialueiden ulkopuolella. Vedenottamoiden ympärille voidaan määrätä myös suojaalue vesilain (4:11) mukaan (Liite 1/2). Kunnan/kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ottavat huomioon paikalliset olosuhteet ja niillä voidaan vähentää pohjavesiin kohdistuvia riskejä ja estää pohjavesien likaantumista. Kankaanpään ja Jämijärven alueilla on yhteiset ympäristönsuojelumääräykset, joissa on pohjavesialueilla huomioitu jätevesien käsittely ja johtaminen, kotieläinlannan levittäminen, ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto sekä mattojen ja muiden tekstiilien pesu, lumenkaatoalueiden sijoittaminen sekä jätteiden ja kemikaalien käsittely. Lisäksi määräyksiä on annettu öljysäiliöiden sijoittamisesta sekä käytöstä poistettavien säiliöiden käsittelystä. Ympäristönsuojelumääräyksistä on kerrottu tarkemmin riskikartoituksen yhteydessä. 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELU- SUUNNITELMA ALUE 3.1 Pohjavesialueluokat Kartoitetut pohjavesialueet luokitellaan käyttökelpoisuuden ja suojelutarpeen mukaan eri luokkiin. Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan I-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä alueita. Määritelmältään I-luokan pohjavesialue on sellainen vedenhankinnan kannalta keskeinen resurssi, jota joko käytetään tai tullaan käyttämään vuoden kuluessa tai muutoin esimerkiksi vesihuollon erityistilanteissa varavedenottoon vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 m³/d. Erityisperustein pienempiäkin vedenottamoita palvelevia alueita voidaan merkitä tähän luokkaan kuuluviksi.

10 10 Luokkaan I kuuluva alue voi käsittää koko pohjavesialueen tai vedenhankinnan kannalta tarpeellisen osa-alueen. I-luokan pohjavesialue voi olla myös pistemäinen, jolloin pohjavesialue on rajaamatta. Näiltä alueilta on esitetty vain vedenottokaivot pistemäisenä tietona. Useimmiten kyse on savenalaisesta muodostumasta tai kallioporakaivosta, josta pohjavesialuetta ei ole voitu rajata esimerkiksi riittämättömän maaperä- ja pohjavesitiedon takia. Etenkin rajaamattomien pohjavesialueiden ympäristö vaatii yleensä tarkempia selvityksiä esimerkiksi eri toimintojen lupakäsittelyissä ja kaavoituksen yhteydessä. Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan II-luokan pohjavesialue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta alueelle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Tällaisia vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita ovat esimerkiksi alueet, joiden antoisuus on yli 250 m³/d tai joilla voi muutoin olla vedenhankinnan kannalta alueellista merkitystä. Luokkaan II kuuluva alue käsittää yleensä yhtenäisen pohjavesialueen tai suojelun kannalta tarpeelliset osa-alueet. III-luokan muut pohjavesialueet vaativat hyödyntämiskelpoisuuden arvioimiseksi lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. 3.2 Pohjavesiluokan muuttaminen Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan pohjavesialueluokkaa voidaan nostaa tai laskea, mikäli tutkimuksin on todettu muutoksia alueen soveltuvuudessa vedenhankintaan tai alueen käyttötarkoitus on muuttunut. Pohjavesialue voidaan myös kokonaan poistaa pohjavesiluokituksesta, jos tutkimuksissa todetaan hydrogeologisista syistä alunperin yli 50 hengen yhteisvedenhankintaan käytetyn alueen heikko soveltuvuus raakavesilähteenä. Pohjaveden laadun heikkenemisen takia ei aluetta saa kuitenkaan poistaa pohjavesiluokituksesta. Mikäli pohjavesialue päädytään poistamaan luokituksesta, turvaavat ympäristönsuojelulaki ja vesilaki kuitenkin mahdollisen yksityisen vedenhankinnan. 3.3 Pohjavesialueiden rajaaminen Pohjavesialueiden rajat määrittelee alueellinen ELY-keskus. Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen (2009) mukaan pohjavesialueet rajataan kahteen vyöhykkeeseen,

11 11 jotka erottuvat varsinaisen muodostumisalueen ja pohjavesialueen rajan perusteella. Pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen raja on samalla hyvin vettä läpäisevän osan raja (Kuva 1). Tämän alueen maaperän vertikaalisen läpäisevyyden on vastattava vähintään hienohiekan vedenläpäisevyyttä ja on oltava tätä tasoa koko maanpinnan ja pohjavedenpinnan välisen matkan. Myös kallio- ja moreenialueet, jotka lisäävät pohjaveden määrää kuuluvat muodostumisalueeseen. Pohjavesialueiden rajat seuraavat usein pintamaalajien rajoja, mutta maalaji ei välttämättä pysy samana koko muodostumassa. Pohjavesialueen raja osoittaa aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän vedenlaatuun ja sen muodostumiseen (Kuva 1). Vyöhyke ulottuu hyvän tiiviysasteen yhtenäisesti omaavaan maaperään saakka, kuten esimerkiksi savisilttimuodostumaan, jonka kerrospaksuus on >3 metriä. Uloimpia rajoja ei kuitenkaan tarvitse aina määrittää hydrogeologisin perustein vaan rajat voidaan joskus tehdä maastossa helposti havaittavaksi. Pohjavesien korkeussuhteilla ja niistä määritettävillä virtaussuunnilla on myös merkitystä alueen rajaamisessa. Pohjavesialueen rajaus vettä ympäristöön purkavalla harjulla eli antikliinisellä akviferityypillä Pohjavesialueen rajaus vettä ympäristöstään keräävällä harjulla eli synkliinisellä akviferityypillä Kuva 1. Pohjavesialueen rajaaminen varsinaiseen muodostumisalueeseen ja pohjavesialueeseen (Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus 2009).

12 3.4 Vesilain mukaiset suoja-alueet 12 Pohjaveden likaantumisen estämiseksi voidaan vedenottamoiden ympärille määrätä uuden vesilain 4 luvun 11 :n mukaan suoja-alue (Liite 1/2). Uudessa vesilaissa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa vedenottamon suoja-alueen perustamiseen on parannettu. Suoja-alueen perustamista voivat vaatia vedenottamoluvan hakijan lisäksi myös asianosaiset (mm. maanomistaja) sekä viranomainen. Paikoin liian suppea suojavyöhykejako sekä nykylainsäädäntöä/-käytäntöä lievemmät määräykset ovat saaneet vanhemmat suoja-aluepäätökset menettämään merkitystään. Suoja-alueet on jaettu eri suojavyöhykkeisiin, joista aluehallintoviraston vahvistama kaukosuojavyöhyke kattaa koko vedenottamon valuma-alueen. Näillä alueilla on kielletty pohjaveden pitkäaikainen saastuttava toiminta. Sisemmällä lähisuojavyöhykkeellä eli vedenottamon lähialueella on myös pohjaveden hygieenistä saastuttamista aiheuttava toiminta kielletty. Vyöhyke tulisi rajata niin, että veden virtausaika vyöhykkeen reunalta ottamolle olisi noin päivää. Tässä ajassa taudinaiheuttajien oletetaan tuhoutuvan. Kolmas vyöhyke on itse vedenottamoalue, jossa saa harjoittaa vain vedenottotoimintaa. Suojelusuunnitelmia laadittaessa on käytännössä useimmiten päädytty siihen, että tarkistettu pohjavesialueen raja on myös suoja-alueen raja. Suojelusuunnitelma-alueella sijaitsevilla vedenottamoilla on voimassa kaksi suojaaluemääräystä Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella olevan Uudentalonlähteen vedenottamon sekä Syrjäsenkankaalla sijaitsevan Palojoen vesiosuuskunnan Ottamo I:n ympärillä (Taulukko 1). Lisäksi Saukonlähteen pohjavedenottamon suojelusuunnitelmassa on ottamon ympärille määritelty ohjeellinen suoja-alue, joka ei ole lainvoimainen (Maa ja Vesi Oy 1994). Ohjeellisissa suojavyöhykkeissä on huomioitu myös Kierikan vedenottamo, mutta tarkempien pohjavesitutkimusten puuttumisen takia alueelle on määritelty vain yksi suojavyöhyke. Myös Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella sijaitsevalle Viidentienristeyksen vedenottamolle on määritelty ohjeelliset suoja-alueet, joiden toimintarajoituksista on sovittu puolustusvoimien kanssa. Kankaanpään suunnitellun vedenottamon ympärille suunniteltiin laadittavan työn yhteydessä ohjeellinen suoja-alue, jonka tarkoituksena olisi suojata alue tulevaa vedenottoa varten. Rajauksesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5. Suoja-aluemääräykset on nähtävissä liitteistä 2/1-3 ja rajaukset liitteissä 4.

13 13 Taulukko 1. Tietoja suojelusuunnitelma-alueella olevista pohjavesialueista. Kartat pohjavesialueista löytyvät liitteistä 4. Pohjavesialueen Kokonaispinta-ala Muodostumisalueen Numero Sijaintikunta Karttalehti Nimi, Alueluokka (km²) pinta-ala (km²) Hämeenkangas-Niinisalo, I Kankaanpää Hämeenkangas, I Jämijärvi, Kankaanpää, Ikaalinen , , , , ,93 (koko pohjavesialue) 18,82 (tutkimusalue) 39 (koko pohjavesialue) 32,96 (tutkimusalue) Kromunneva, I Kankaanpää ,39 0,24 17,21 33,29 Vedenottamot Uudentalonlähde, Viidentienristeys, Varuskunta, Vihusaaren vy Jylli, Soukonlähde, Vihu, Kierikka, Mielahti Akviferityyppi Saumamuodostuma, Antikliininen (purkava) Saumamuodostuma Antikliininen (purkava), Moreenimuodostuma Koukunkylä, I Kankaanpää ,62 0,46 Koukunkylä Moreenimuodostuma Pietarinlähde, I Kankaanpää ,58 0,36 Pietarinlähde Moreenimuodostuma Hirvikangas, II Kankaanpää , ,06 6,25 Harju, Delta Venesjärvi, II Kankaanpää ,3 0,74 Harju, Antikliininen (purkava), Rantaimeytyminen Syrjäsenkangas, I Jämijärvi ,26 Ottamo I Moreenimuodostuma Lauttakangas, II Jämijärvi, Ikaalinen ,7 0,74 Harju, Antikliininen (purkava) Vedenottamot, joilla on Päätöksen Määräykset Suoja-alueen kokonais- Kaukosuojavyöhykkeen Lähisuojavyöhykkeen Vedenottamon suojalainvoimaiset suoja-alueet Päätös (nro) ajankohta nähtävissä pinta-ala (km²) pinta-ala (km²) pinta-ala (km²) alueen pinta-ala (km²) Uudentalonlähde 16/1981 D (L-S VEO) liitteissä 2/1-2 32, ,23 0,27 Ottamo I 18/1981 D (L-S VEO) liitteissä 2/ ,39 79,6 27,5 0,29 Viidentienristeys (ohjeellinen) Saukonlähde (ohjeellinen) , ,1 2,14 2,1 0,04

14 14 Kuva 2. Suojelusuunnitelma-alueella olevat pohjavesialueet 3.5 Suojelusuunnitelma-alueella olevat luokitellut pohjavesialueet Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma kattaa yhteensä yhdeksän pohjavesialuetta (Taulukko 1 ja Kuva 2). Niinisalon varuskunta-alueelle jää suojelusuunnitelman ulkopuolelle, joten tässä suunnitelmassa keskitytään Hämeenkangas- Niinisalon pohjavesialueen osalta varuskunta-alueen eteläpuoleiseen alueeseen. Hämeenkankaan pohjavesialueen itäosa sijaitsee Ikaalisten puolella ja alueelle on jo laadittu suojelusuunnitelma, joten tämä suunnitelma kattaa vain Jämijärven kunnan alueen. Myös Lauttakankaan pohjavesialueesta osa on Ikaalisten puolella ja tämän työn yhteydessä alueelta oleva suojelusuunnitelma päivitettävä uudelleen rajatulle pohjavesialueelle. Pohjavesialueista kuusi kuuluu I-luokkaan ja kolme II-luokkaan. Kankaanpäässä suojelusuunnitelma laaditaan Hämeenkangas-Niinisalon (I), Hämeenkankaan (I), Kromun-

15 15 nevan (I), Koukunkylän (I), Pietarinlähteen (I), Hirvikankaan (II) sekä Venesjärven (II) pohjavesialueille. Jämijärven alueella suojelusuunnitelma laaditaan Hämeenkankaan (I), Syrjäsenkankaan (I) sekä Lauttakankaan (II) pohjavesialueille. Hämeenkankaan pohjavesialue sijoittuu molempien kuntien alueelle. 3.6 Tutkimusalueen geologia Tutkimusalueen merkittävimmät pohjavesimuodostumat sijaitsevat Hämeenkankaan- Pohjankankaan saumamuodostumassa, joka on samalla eteläisen Suomen merkittävimpiä sora- ja hiekkamuodostumia. Lisäksi alueella muodostuvan pohjaveden määrä on varsin huomattava. Alueella on myös maiseman- sekä luonnonsuojelullisia arvoja ja harjualueella on merkitystä virkistyskäytössä. Alueesta suuri osa on puolustusvoimien käytössä. Hämeenkangas-Niinisalon muodostumaan yhtyy Pansiankulmalla hiekkavaltainen Hirvikankaalle ulottuva pienempi saumamuodostuma, johon myös Venesjärveltä tuleva harju yhtyy. Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet sijaitsevat moreenimuodostumissa, jotka soveltuvat paikalliseen vedenhankintaan. Venesjärvi on itä-länsi-suuntainen jäätikön sulavesien kerrostama harju, jonka itäosan maaaineksesta suurin osa on kaivettu pois. Porintien molemmin puolin oleva Syrjäsenkankaan pohjavesialue on luode-kaakko-suuntainen moreenimuodostuma, jonka reunat ovat rantavoimien muokkaamia. Lauttakankaan pohjavesialue sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisessa pitkittäisharjussa, joka jatkuu pohjoisessa aina Parkanoon saakka. Pitkittäisharjussa sijaitsee useita pohjavesialueita Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialue Mannerjäätikön kahden eri suuntaan ja eri nopeudella virtaavan jään kielekevirran väliin kerrostunut saumamuodostuma on osa Hämeenkankaan-Pohjankankaan muodostumaa. Saumamuodostuma on syntynyt nuoremmassa virtausvaiheessa kahden eri suuntaan virranneen jäätikkökielekkeen väliin ja nuorenee pohjoista kohti. Harjumuodostuma on pohjoisetelä-suuntainen. Muodostumassa esiintyy soraa yleensä vain harjun keski- ja ydinosissa. Aines on pääosin hiekkavaltaista, hyvin lajittunutta ja erittäin hyvin pyöristynyttä. Rantavoimat ovat kerrostaneet muodostuman reunaosiin laajalle alueelle hiekkaa jopa 5 metriä paksuiksi kerroksiksi. Seismisten luotausten sekä painovoimamittausten perusteella kerrospaksuudet ovat pääosin metriä, mutta paikoin paksuudet ovat jopa metriä. Pansiankulmalla muodostumaan yhtyy Kankaanpään suunnasta pienempi saumamuodostuma, joka kulkee Hirvikankaan laajalle muodostumalle saakka. Pohjaveden

16 16 purkautuminen on vaikuttanut hiekka- ja soramuodostumien liepeiden soistumiseen. Saumamuodostuma on noin 10 km pitkä ja leveimmillään Pansiankulman kohdalla noin 3,5 km. Palmun ja Vallin (1997) mukaan Kuninkaanlähteen pohjoispuolella kallioperä on gabroa ja graniittia. Niinisalossa muodostuman lähes katkaiseva Valkiajärvi on ilmeisesti ollut laaja kuolleen jaan alue. Alueella on suurehko harjun muotoa seuraava pohjois-eteläsuuntainen ruhjevyöhyke, mutta muuten ruhjeet ovat pääosin luode-kaakko tai itä-länsisuuntaisia. Ståhlen (1998) mukaan painovoimamittauksissa alueen tärkein noin 500 metriä leveä ja metriä syvä etelä-pohjois-suuntainen kalliopainanne sijoittuu Valkiajärveltä etelään Isokeitaan itäpuolelle saakka. Maapeitteen paksuus on Ylisenharjulla noin 60 metriä ja Isokeitaan itäpuolella noin 80 metriä, josta on pohjavedenpinnan alapuolella noin 50 metriä. Kalliokohoumat saattavat rajoittaa pohjaveden virtausyhteyttä Kuninkaanlähteen luoteispuolella sekä Isokeitaan kaakkoispuolella, jossa kallionpinta kohoaa tasolle noin 100 mmpy ja maapeitteen paksuun on pienimmillään 5-10 metriä. Myös Ylisenharjulla kalliopinta kohoaa paikoin korkealle noin tasolle 120 mmpy maapeitteen ollessa ohuimmillaan metriä (Kuva 3). Geologian tutkimuskeskuksen tekemien painovoimamittausten mukaan alue jakautuisi Kuninkaanlähteen, Pansiankulman ja Valkiajärven-Ylisenharjun osa-alueisiin. Pansiankankaan alueelta tehtyjen kairausten mukaan maaperä on pääasiallisesti hyvin lajittunutta soraa ja hiekkaa, mutta välikerrostumina tavataan myös hienorakeisempaa materiaalia. Kairaussyvyydet vaihtelivat pääosin metrin välillä, mutta paikoin on päästy yli 20 metrin syvyyteen (Rautavuoma 1972). Uudentalonlähteen ottamon lisäkaivon alueella maaperä on maanpinnalta soraista hiekkaa, jonka alla on 80 cm paksuinen hietakerros ja 1.1 metrin syvyydeltä maaperä on hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa aina 12 metrin syvyydelle saakka ja siitä syvemmällä esiintyy hiekkaa (Vanhala 1973). Viidentienristeyksen vedenottamon alueella hiekkakerrostuman paksuun on kairausten mukaan yli 20 metriä ja 2-3,5 metrin syvyydellä esiintyy erityisen kovaksi puristunut kivistä hiekkaa ja soraa sisältävä kerrostuma (Väänänen ja Vanhala 1976). Ylisenharjun alueella esiintyy hienompia maalajeja. Pohjavesialueen kaakkoisosaan harjuytimeen tehdyn koekaivon kohdalla pohjavedenpinta on noin 14 metrin syvyydellä, vettä johtavan sora-hiekkakerroksen paksuus on noin 11 metriä ja hienoaineksen osuus on erittäin vähäinen (Seppälä 2009).

17 17 Kuva 3. Kalliopinnan korkeus Hämeenkangas-Niinisalon ja Hämeenkankaan pohjavesialueella.

18 3.6.2 Hämeenkankaan pohjavesialue 18 Hämeenkangas on itä-länsi-suuntainen saumamuodostuma, jossa on piirteitä sekä reunamuodostumasta, että saumamuodostumasta. Pohjavedenjakajana toimivan Soininharjun aines on pääosin hiekkaa, jossa esiintyy soraisia välikerroksia. Muodostuman aines on hiekkavaltaista ja lajittunutta ainesta on levinnyt pitkälle etelään. Pirttikylän pohjoispuolella on tehty kallioon päätyneitä kairauksia, joissa mitattiin 6-8 metriä paksuja hiekka ja hienohiekkakerroksia, joiden hienorakeisin aines ovat todennäköisesti tuulen kerrostamaa. Maakerroksen paksuus on Hämeenkankaalla yleensä metriä, mutta paksuimmat yli 100 metriset kerrokset tavataan Soininharjun alueella, jossa maapeitteen paksuudeksi on arvioitu pohjavedenpinnan alapuolella noin metriä (Ståhle 1998). Koivistonvadin alueella maapeite on paksuimmillaan noin 90 metriä, josta on pohjavedenpinnan alapuolella noin metriä (Ståhle 1998) (Kuva 4). Noin 20 kilometriä pitkää ja 1-3 kilometriä leveää Hämeenkangasta ympäröivät laajat suoalueet, jotka saavat osan vedestään pohjavesimuodostumasta. Hämeenkangas nuorenee länteen päin (Palmu ja Valli 1997). Kuva 4. Maakerroksen paksuus Hämeenkankaan pohjavesialueella (Seppälä 2009). Hämeenkankaan alueella kallioperä on pääosin tonaliittia ja granodioriittia ja kallioperä melko eheää. Kalliopinnan taso on alueella yleisesti mmpy. Ståhlen (1998) mukaan muodostuman keskiosissa on suurehko pohjois-etelä-suuntainen ruhjevyöhyke, kun alueen muut ruhjeet ovat pääosin luode-kaakko- ja itä-länsisuuntaisia. Kallioperässä on painovoimamittausten mukaan painaumia Niiniharjun luoteis- ja länsipuolella sekä Soi-

19 19 ninharjun ja Koivistonharjun alla. Kalliokohoumia on puolestaan kolmella pääalueella, muodostuman lounais-, pohjois- sekä itäreunalla. Näillä alueilla maapeitteen paksuus on pienimmillään noin 15 metriä (Kuva 3 ja 4). Lindholmin (2010) mukaan Hämeenkankaan muodostuma muistuttaa harjuselänteineen ja laajoine rantakerrostumineen sekä niihin liittyvine orsivesiesiintymineen Virttaankangas-Säkylänharjua. Hämeenkankaan länsiosasta tehtyjen luotausten perusteella harjun soraisen ydinosan leveydeksi määritettiin noin metriä sen kerrospaksuuksien vaihdellessa noin metrin välillä. Harjuydin vaikuttaa yhtenäiseltä Kuninkaanlähteeltä Soininharjulle asti ja Jämin lentokentän alta havaittu pohjavedenpinnan yläpuolelle kohoava kallionkieleke toimii mahdollisesti vedenjakajana (Pollari 2008) (Kuva 3). Alue on voimakkaasti rantaprosessien muokkaamana kulunut ja tasoittunut aina Kuninkaanlähteeltä Jämin lomakeskukselle asti, jossa harjuselänne häviää lähes kokonaan rantakerrostumien alle. Paksuudeltaan rantakerrostumat ovat noin 5-20 metriä ja niiden yhteydessä esiintyy orsivettä. Harjuselänteen rinteillä esiintyy pintalohkareita ja muodostumassa on viuhkamaisia hienoaineskerroksia. Soinin- ja Niiniharjun alueilla maaperä kohoaa paikoin tasolle 185 mmpy. Soininharjun alueella esiintyy melko syviä suppakuoppia, rinteillä esiintyy lohkareisuutta ja pohjoisrinteestä on paikoin erotettavissa rantavoimien kuluttamia terasseja. Myös Niiniharjulla esiintyy muutamia suuria ja syviä suppakuoppia. Lentokentän ja moottoriradan alueelta tehdyissä maatutkaluotauksissa rantakerrostumien paksuudeksi mitattiin noin 2-4 metriä ja Soininharjun länsipäässä on mahdollinen kallionkieleke (Pollari 2008). Pohjavesipinta on Soininharjun-Niiniharjun alueella yli 30 metrin syvyydellä. Hämeenkankaan itäosassa Koivistonharjun korkea selänne toimii jatkeena Niiniharjulle ja sen aines on muodostuman rinteillä karkeahkoa soraa, joka muuttuu hyvin lajittuneeksi hiekaksi kuljettaessa kohti etelää. Koivistonharju on tulkittu rantakerrostumaksi orsivedenvedenpinnan ollessa alueella korkeimmillaan Niiniharjun itäosassa, josta se laskee kohti muodostuman reunoja. Orsivesipinta sijaitsee pääosin noin 5 metrin syvyydessä, mutta Koivistonharjun paksujen rantakerrostumien alueella pinta on paikoin noin metrin syvyydessä. Hämeenkankaan itäreuna on melko jyrkkä ja sisältää useita lähteitä, joiden kautta pohjavesi purkautuu Kromunnevan, Koukunkylän ja Pietarinlähteen pohjavesialueet Pohjavesialueet sijaitsevat jokilaaksojen reunamille rantavoimien kerrostamissa moreenimuodostumissa, jotka sopivat vedenläpäisevyydeltään paikalliseen vedenhankintaan. Pohjavesialueet ovat kooltaan noin kilometri pituus- ja leveyssuunnassa. Kromun-

20 20 nevan moreenimuodostuma sijoittuu etelään viettävään pieneen allasmaiseen laaksoon, jonka pohjalla on huonosti vettäläpäiseviä siltti- ja savikerroksia. Laakson reunoilla on todennäköisesti hyvän vedenläpäisevyyden omaavaa huuhtoutunutta moreenia, jonka kautta pohjavesi kulkeutuu savenalaisiin kerroksiin. Karvianjoen länsireunalla sijaitsevan Koukunkylän kumpumaisen moreenimuodostuman aines on todennäköisesti pintaosistaan huuhtoutunutta. Tämän johdosta moreenin vedenläpäisykyky on pintaosissa pohjaosia suurempi ja pohjaveden päävirtaus tapahtuu pääosin moreenin pintaosissa. Pietarinlähteen pohjavesialue sijaitsee kumpumaisessa moreenimuodostumassa Pukanluoman laakson itäreunalla. Muodostuma saattaa sisältää rantakerrostumia ja sen aines on pintaosiltaan huuhtoutunutta ja näin myös melko hyvin vettä läpäisevää Hirvikankaan pohjavesialue Karvianjokilaakson länsirinteellä sijaitseva Hirvikangas on muinainen jäätikköjokisuisto ja muodostuman pohjoisin osa eli Oppaankangas on suiston eli deltan tuottama pitkittäisharju, joka jatkuu pienen matkan myös deltan vastakkaisella puolella. Hiekkavaltainen muodostumajakso jatkuu Pansiankulmalle saakka. Muodostuma sisältää pääosin hiekkavaltaista ainesta ja soravaltainen aines esiintyy harjuissa sekä ohuina välikerroksina. Alueelta tehtyjen kairausten mukaan muodostumassa esiintyy välikerroksina huonosti vettäläpäiseviä silttivaltaisia kerroksia sekä orsivettä ja maakerrosten paksuun vaihtelee alle viidestä metristä yli 20 metriin maaperän ollessa pääosin hiekkaa ja soraa (Lammila ja Lähteenmäki 2000). Alueen itäosassa ohuet maa-aineskerrokset ovat maaainesten otto seurauksena paikoin kaivettu kallioon asti ja pohjavedenpinta on paikoin näkyvissä. Vedensaannin kannalta parhaimmat paikat sijaitsevat Hirvikankaan kaakkoisosassa lähellä Karvianjokea, jossa vettä hyvin läpäisevät soraiset hiekkakerrokset ulottuvat noin 19 metrin syvyydelle maanpinnasta pohjavedenpinnan ollessa lähellä maanpintaa (Vanhala 1985). Kallioperä on graniittia ja granidioriittia ja alueella esiintyy lukuisia kalliopaljastumia sekä itäosa on kalliokohoumalla Venesjärven pohjavesialue Alue on itä-länsi-suuntainen pitkittäisharju, joka yhtyy Pansiankulmalta Hirvikankaalle kulkevaan muodostumajaksoon (Kielosto ym. 1984). Pohjavesialue on noin 4,2 km pitkä ja leveimmillään noin 670 metriä leveä. Muodostuma on länsipäästä hiekkavaltainen ja pitkittäisharju jatkuu myös pohjavesialueen länsipuolelle. Mielahden alueella muodostuman itäosassa aines on kohtalaisesti lajittunutta ja pyöristynyttä kivistä soraa. Pit-

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

MÄRYNUMMEN, KAJALAN, KUSTAVANSUON, SAARENKYLÄN, KITULAN JA PYYMÄKI-TUOHITUN, POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄRYNUMMEN, KAJALAN, KUSTAVANSUON, SAARENKYLÄN, KITULAN JA PYYMÄKI-TUOHITUN, POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄRYNUMMEN, KAJALAN, KUSTAVANSUON, SAARENKYLÄN, KITULAN JA PYYMÄKI-TUOHITUN, POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Joronen 2012 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1 JOHDANTO 5 2 POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Julkaisija: Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Ruskon kunta ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kuvat: Turun kaupunki/

Julkaisija: Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Ruskon kunta ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kuvat: Turun kaupunki/ TURUN, KAARINAN JA RUSKON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Joronen 2009 2 Julkaisija: Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Ruskon kunta ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Julkaisija: Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Ruskon kunta ja Lounais-Suomen ympäristökeskus Turku v. 2010 Kuvat: Turun kaupunki/ Ympäristö- ja

Julkaisija: Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Ruskon kunta ja Lounais-Suomen ympäristökeskus Turku v. 2010 Kuvat: Turun kaupunki/ Ympäristö- ja TURUN, KAARINAN JA RUSKON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Joronen 2009 2 Julkaisija: Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Ruskon kunta ja Lounais-Suomen ympäristökeskus Turku v. 2010 Kuvat: Turun

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/3722/216 13.11.217 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Ikaalisten pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Ikaalisten pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (11) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Ikaalisten pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/964/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kolarin kunta Isopalontie 2 95900 Kolari Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus/ktk Hämeenlinna 29.9.2016 Öljy- ja biopolttoainealan ympäristö & turvallisuuspäivät Mitä ovat pohjavesialueet?

Lisätiedot

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/460/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Ylitornion kunta Alkkulanraitti 55 95600 Ylitornio Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY, Sanna-Liisa Suojasto, Ympäristönsuojelu 13.11.2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueet 202 tärkeää I luokan

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA Tilaaja Mikkelin vesilaitos Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä 10.11.2015 Viite 1510014760 SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA 1 Päivämäärä 10.11.2015 Laatija Tarkastaja Jarmo Koljonen

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella KUULUTUS VARELY/1583/217 14.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/3146/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Inarin kunta Piiskuntie 2 99800 Ivalo Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen. Ylitarkastaja Juhani Gustafsson

Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen. Ylitarkastaja Juhani Gustafsson Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen Ylitarkastaja Juhani Gustafsson Pohjavesityöryhmä Työryhmän tavoitteena oli selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä pohjavesien

Lisätiedot

Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen

Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/456/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemin kaupunki Valtakatu 26 94100 Kemi Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella KUULUTUS VARELY/3982/216 13.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Mynääen kunnan alueella Mynääen pohjavesialueiden luokka- ja rajausuutokset Varsinais-Suoen

Lisätiedot

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOON KUNTA, INKOON VESILAITOS JA UUDENMAAN ELY- KESKUS INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maija Aittola Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Pellon kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pellon kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/458/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Pellon kunta Kunnantie 4 95700 Pello Pellon kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FILAHD 21.9.2016 FILAHD Lauri Joronen Lauri Joronen VALMIS LUONNOS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

HÄMEENKYRÖN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA HÄMEENKYRÖN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELU- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA 2015 Hämeenkyrön pohjavesialueiden suojelu- ja kunnostussuunnitelman päivitystyö 10.9.2015 Katja Komulainen projekti-insinööri Kannen kuva

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Liedon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Liedon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/3724/2016 13.11.2017 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Liedon kunnan alueella VarsinaisSuoen elinkeino, liikenne ja ypäristökeskus (ELYkeskus) on tarkistanut

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. KUULUTUS VARELY/3646/216 1.2.217 Auran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Auran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Pohjavesialueen rajaus

Pohjavesialueen rajaus Pohjavesialueen rajaus Vanhempi tutkija Jari Rintala Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Helsinki 7.4.2017 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelma Jari Rintala, SYKE/KTK Mitä

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko Hydrogeologinen tarkastelu Koverhar, Hanko Maiju Juntunen 2.1.2017 Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 1 (14) Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 2 (14) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AIEMMAT SELVITYKSET JA

Lisätiedot

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN Vastaanottaja Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä Lokakuu 2014 ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN ILMATAR ALAJÄRVI-LOUHUKANGAS

Lisätiedot

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola. Heinolan kaupunki Ote pöytäkirjasta Ympä rist ö-j rakennuslautakunta 135 11.12.2013 ETELA-SUOMIEN ALUE,HALLINTOVIRASTO 'I T 1 Ö RA FINLAND -- 2 1. 12, 2013 savi l a i 3 isrrnå Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS

VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Kankaanpään kaupunki Asiakirjatyyppi Lupahakemusasiakirjat Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510017050 VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö 1 ympäl7stökeskus KU U L U T U S HAMELY/405/2017 Häme Luonnonvarayksikkö Tammelan pohjavesialueiden luokka ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon

Lisätiedot

Pohjavesialueiden uudelleen luokittaminen

Pohjavesialueiden uudelleen luokittaminen Pohjavesialueiden uudelleen luokittaminen Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Ylitarkastaja Heikki Kovalainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Heikki Kovalainen 16.11.2016 1 Työhistoriani

Lisätiedot

Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Ikaalisten kaupunki Ikaalisten Vesi Oy Pirkanmaan ympäristökeskus IKAALISTEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2001 Kannen kuvat: etukansi: Hämeenkangas, Ikaalisten kaupunki takakansi: Haapimaan lähde

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella KUULUTUS VARELY/544/2017 8.6.2017 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella Kustavin pohjavesialueen luokkamuutos Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä 19.12.2013 www.ymparisto.fi >Vesi ja meri > Vesien- ja merensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä Vuonna 2009 toteutettiin valtakunnallinen hanke,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 21.6.2012 LUONNOS HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Rajamäen pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys Yhteenveto Sisältö Yhteenveto 1 JOHDANTO 4 2 POHJAVEDEN SUOJELU 4 2.1 Suojelusuunnitelman

Lisätiedot

Tervolan kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Tervolan kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/3829/2016 Etelä-Savo 13.2.2017 Tervolan kunta Keskustie 81 95300 Tervola Tervolan kunnan pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Lausuntopyyntö Dnro EPOELY/1288/2017 2962017 Evijärven kunta Viskarinaukio 3 62500 Evijärvi Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Tässä kirjeessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS 2060209 27.2.207 Sweco Ympäristö Oy MUUTOS VALMIS 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / Lauri Joronen LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt

Lisätiedot

Keminmaan pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Keminmaan pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/457/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa Keminmaan pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013

PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013 Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013 ASIA Pohjavedenottamon rakentaminen Linturahkan pohjavesialueelle kiinteistölle Vesiperä RN:o 5:74 ja veden

Lisätiedot

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAVONLINNAN VESI Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenveto 1 (6) E. Kallio, J. Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Valtakunnalliset Vesihuoltopäivät Jyväskylässä 10.-11.5.2017

Lisätiedot

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Maiju Ikonen EPO ELY, AKV-yksikkö, vesihuoltoryhmä Patamäen pohjavesialueen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot