Työmuisti ja tarkkaavuus oppimisen pullonkauloina Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki 31.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmuisti ja tarkkaavuus oppimisen pullonkauloina Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki 31.1."

Transkriptio

1 Työmuisti ja tarkkaavuus oppimisen pullonkauloina Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki Johanna Nukari, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL

2 Käsiteltäviä aiheita Muistin toiminta, rajoitukset ja oppiminen Muistin tukeminen Tarkkaavuuden säätely, ongelmat ja oppiminen Tarkkaavuuden tukeminen

3 Mistä puhumme, kun puhumme muistista? Yksinkertaisimmillaan muistilla tarkoitetaan kykyä tallentaa ja palauttaa mieleen koettuja ja opittuja asioita Muisti on yläkäsite, joka kattaa monimuotoisen joukon tiedonkäsittelyn järjestelmiä ja vaiheita Se on kiinteä osa kaikkea, mitä teemme Muisti sisältää tieto- ja käsitejärjestelmämme Muisti mahdollistaa jatkuvuuden kokemuksen omasta itsestämme

4 Muistia luokitellaan monin tavoin Muistettavan aineksen luonteen perusteella: Tapahtumamuisti (episodinen) Tietomuisti (semanttinen) Taitomuisti (proseduraalinen) Keston mukaan Lyhytkestoinen muisti (työmuisti) Pitkäkestoinen muisti (säilömuisti) Mieleenpainamiskanavan mukaan Kuulonvarainen (kielellinen) muisti Näönvarainen muisti

5 Muistin toiminta Tiedon tallentuminen säilömuistiin Aistiinformaation valikointi Työmuistissa prosessointi Säilömuisti Tiedon haku säilömuistista

6 Lyhytkestoinen muisti Säilytetään tietoa lyhytaikaisesti mielessä Mahtuu vain pieni määrä tietoa (7+- 2 yksikköä) Voidaan aktiivisesti ylläpitää kerralla vain noin 4 yksikköä Kesto noin sekuntia Jälkeen tuleva häirintä vaikuttaa myös kestoon Kielellinen ja näönvarainen lyhytkestoinen muisti

7 Työmuisti Tiedon lyhytaikainen säilyttäminen jonkin toiminnan yhteydessä Tehtävän kannalta olennainen tieto säilyy aktiivisena (esim. lukiessa, laskiessa, päätöksiä tehdessä) Esim. päätöksenteossa tavoitteiden ja vaihtoehtojen ylläpito ja niiden läpikäynti ja arviointi tapahtuvat työmuistin piirissä Työmuistin keskiössä pystytään pitämään noin 4 erillistä yksikköä

8 Työmuisti Tiedon valikointi prosessoinnin kohteeksi on olennainen osa työmuistin toimintaa Työmuistia tarvitaan myös tiedonhakuun säilömuistista, josta nostetaan tietoisuuteen aiemmin opittuja asioita Myös visuaalista työmuistia tarvitaan esimerkiksi ongelmanratkaisussa

9 Työmuisti ja oppiminen Työmuisti vastaanottaa opeteltavan tiedon Työmuistissa prosessoidaan opittavaa tietoa ennen kuin se tallentuu säilömuistiin Tiedon tulee olla kyllin laadukasta ja sitä tulisi kyetä pitämään mielessä niin kauan, että syntyy mielekäs, ymmärrettävä kokonaisuus Mitä paremmin aikaisemmin opittu tieto aktivoituu ja tukee uuden oppimista sitä parempia oppimistulokset ovat Opitun tiedon avulla voidaan yhdistää irrallisia yksiköitä laajemmiksi kokonaisuuksiksi, mikä auttaa kiertämään työmuistin rajoituksia Tämä mahdollistaa asiantuntijoiden hyvän työmuistisuoriutumisen, kun käytetään heille tuttua materiaalia

10 Säilömuisti Varastoidaan opittu tieto Kapasiteetti on valtava; ihminen voi oppia uutta läpi elämän, päivittäin Asiat voivat säilyä säilömuistissa koko iän Tieto voi olla säilömuistissa hyvin monessa eri muodossa Säilömuistin sisällöt muuttuvat uusien kokemusten myötä

11 Säilömuisti Ikään kuin verkosto, jossa tietty asia voi yhdistyä lähes mihin muuhun asiaan tahansa Tapahtumien jäsentyminen perustuu merkityksiin Yleiset linjat korostuvat yksityiskohtien kustannuksella Säilömuistin rajoitukset liittyvät: Oppimiseen Muistojen luotettavuuteen Kaikki opittu ei säily muistissa sellaisenaan rajattomasti

12 Kuvien muistaminen Kuvista ei aina muisteta täsmällisiä yksityiskohtia, tulkinta ohjaa muistamista On helppo muistaa suunnilleen, millaista merkkiä käytetään taajama-alueesta Visuaalisten yksityiskohtien muistaminen on jo hankalampaa Mikä kuvista on oikea liikennemerkki? (Kuva: Muistikirja; Virpi Kalakoski)

13 Muistista haku Tunnistaminen on usein helpompaa kuin asian palauttaminen mieleen ilman vaihtoehtoja Valmiit vaihtoehdot saattavat myös häiritä oikeiden asioiden aktivoitumista aivoissa (esim. monivalintatehtävät) Tunnistusmuisti on myös altis häiriöille Tiedon tallentumiseen liittyvät tekijät vaikuttavat tiedon hakuun muistista Oppimistilanteessa luodut sana- ja asiayhteydet ovat tehokkaita muistivihjeitä mieleenpalautusvaiheessa

14 Unohtaminen Unohtamisen syyt voivat liittyä kaikkiin muistin vaiheisiin Mieleenpainaminen voi epäonnistua Säilömuistitieto voi ajan myötä hiipua ja häiriintyä Tiedon hakeminen säilömuistista voi epäonnistua Unohtuminen ei tapahdu systemaattisesti aikajärjestyksessä Unohtuminen johtuu myös asioiden sekoittumisesta muistissa Unohtaminenkin on tärkeä osa muistin toimintaa

15 Muistin toimintaan vaikuttavat monet asiat Muistin toimintaan vaikuttavat välillisesti mm.: Mieliala Motivaatio Käsitys omasta muistista Opiskelutaidot Tarkkaavuuden säätely Kuinka paljon ponnistellaan muistamisen eteen tai kuinka aktiivisesti suuntaudutaan ympäristöön ja tiedon käsittelyyn

16 Työmuistin rajoitukset Muistiongelmat liittyvät erityisesti työmuistin rajoituksiin Rajoitukset liittyvät myös tilanteisiin, joissa ei ole mahdollista pitää kaikkea tarvittavaa tietoa huomion kohteena Työmuistin rajoitukset koskevat kaikkia yksilöitä Työmuistin rajoituksia voi kiertää säilömuistitiedon avulla Kapasiteettirajoituksista on myös hyötyä Estävät liiallista aktivoitumista aivoissa Mahdollistavat keskittyneen ja koherentin toiminnan Tarvitaan oppimisessa, jossa on olennaista löytää ympäristön säännönmukaisuuksia

17 Akateemiset taidot ja muisti Lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikka edellyttävät muistin hyvää toimintaa Lukiessa tarvitaan työmuistia meneillään olevan lauseen ja kappaleen sisältöjen pitämisessä aktiivisina sekä säilömuistin tietovarastoa, johon uusi tieto liitetään ja jonka käsitejärjestelmien varassa luettua ylipäätään ymmärretään Kirjoittaessa lauseiden muodostaminen edellyttää niin ikään työmuistia sitä enemmän mitä valmiimmaksi lause mielessä kehitellään ennen sen kirjoittamista Koneella kirjoittaminen tukee työmuistia, kun lausetta voi jälkikäteen helpommin muokata, eikä sitä tarvitse muotoilla kerralla valmiiksi tai kumittaa moneen kertaan Kirjoittaessa tekstin sisällöt taas pohjautuvat pitkälti säilömuistissa olevaan tietoon tai uuden tiedon ja vanhan tiedon yhdistämiseen työmuistissa kirjoitusprosessin aikana Matemaattinen ongelmanratkaisu sekä päässälaskut edellyttävät työmuistin tehokasta toimintaa ja säilömuistissa hyvin edustettuna olevaa matemaattista käsitejärjestelmää

18 Oppimisvaikeudet ja muisti Oppimisvaikeuksien yhteydessä muistin toiminta voi olla kehityksellisesti heikkoa Kielellisten erityisvaikeuksien yhteydessä kielellisen aineksen muistamisessa hankaluuksia Hahmotusvaikeuksien yhteydessä kuvallisessa muistamisessa hankaluuksia Lukivaikeuteen liittyy lyhytkestoisen muistin kapeutta ja työmuistiprosessoinnin hankaluuksia sekä prosessoinnin häiriöherkkyyttä Myös ns. merkitykseltään vähäisen aineksen ulkoa oppimisessa vaikeutta, kuten kertotaulu, kuukausien nimet, ihmisten nimet

19 Muisti on altis häiriintymään Muistiongelmia liittyy hyvin monenlaisin tiloihin ja tilanteisiin: Stressi Uupumus Univaje Masennus ja ahdistus Oppimisvaikeudet Yleissairaudet Lääkkeiden vaikutukset Päihteet Ikääntyminen Osa em. tilojen aiheuttamista vaikeuksista on palautuvia, osaan liittyy pysyviäkin muutoksia

20 Mieliala ja muisti Masentuneet valittavat yleisesti arkielämää haittaavia muistamis- ja keskittymisvaikeuksia sekä päätöksenteon hitautta Keski-ikäisten masentuneiden valitukset painottuvat viimeaikaisten tapahtumien muistamiseen, uuden oppimiseen ja arkimuistiin Masennukseen liittyy kognitiivisen suorituskyvyn muutoksia, jotka eivät selity ns. motivaatiotekijöillä Yksilöiden välillä on vaihtelua ja kaikilla heikentymistä ei ole Heikentyminen kohdistuu masennuksessa yleensä uuden aineksen oppimiseen

21 Työelämän vaatimukset muistille Tietotyö lisääntynyt Paljon uuden tiedon omaksumista usein nopeassa aikataulussa Paljon keskeytyksiä ja häiriötekijöitä (sähköposti, puhelut, työtoverit) Keskeytykset aiheuttavat unohdusten lisäksi sekaannuksia Kiire johtaa huomion kiinnittymiseen pinnallisiin seikkoihin tai keskittymisen epäolennaiseen Olennaista on tallettaa työtehtävän tietoaines pitkäkestoisen muistiin ja hyödyntää keskeytyksen jälkeen palautusvihjeitä Järjestelmällisyys ja rauhallisuus auttavat keskeytyksistä selviämistä

22 Työmuistivaikeuksien vaikutuksia Keskittyminen vaikeutuu Vastaanotettu tieto pyyhkiytyy nopeasti pois Uusien asioiden oppiminen vaikeutuu Ongelmien ratkaisu on työläämpää Luetun ymmärtäminen on vaikeampaa Häiriötekijöiden epäsuotuisa vaikutus korostuu Tiedon haku säilömuistista vaikeutuu Monimutkaisten suullisten ohjeiden vastaanottaminen voi olla hankalaa

23 Työmuistin kuntouttaminen Työmuistin laajuus on aivojen hermostollinen ominaisuus Tutkimusten mukaan työmuistia voidaan jossain määrin kuntouttaa Hyöty harjoittelusta on usein tehtävä- tai tilannesidonnaista Työmuistin kuntoutuksessa voidaan tehostaa työmuistin toimintaa aktivoimalla sitä toiminnan ohjauksen avulla Muististrategioiden opettelu Tiedon prosessoinnin aktivointi Kompensaatiokanavien käyttö

24 Muistin toimintaa voidaan tukea: Parantamalla oleellisen hahmottamista Parantamalla keskittymistä ja tarkkaavaisuutta Rauhallisuudella ja kiireen välttämisellä Järjestelmällisyydellä toiminnassa Aikaisemman tiedon aktivoinnilla Hyödyntämällä sisäisiä ja ulkoisia muistitukia

25 Muistituet Muistin toimintaa helpottaa aktiivinen, monipuolinen mieleenpainaminen ja muistista haku Muististrategioita voidaan jakaa ns. sisäisiin ja ulkoisiin Sisäisillä pyritään aktivoimaan muistin toimintaa, jotta mieleenpainaminen tehostuisi Ulkoisilla pyritään tukemaan sisäisen muistin toimintaa Muististrategioiden käyttö tehostaa mieleenpainamista ja antaa muistista haulle vihjeitä mieleenpalautusvaiheessa

26 Esimerkkejä sisäisistä muististrategioista Toistaminen Mielikuvat Assosiaatiot Järjestäminen Kielellinen muokkaus Kielellinen uudelleenmuotoilu

27 Ulkoiset strategiat Tukevat sisäistä muistia Helpottavat arjen hallintaa Ulkoisia strategioita ovat mm.: Muistiinpanot Ympäristön järjestäminen Havaintovihjeet

28 Tarkkaavuuden säätely Tarkkaavuus on huomion kohdentamista johonkin asiaan Tarkkaavaisuus määrittelee, mikä informaatio pääsee tietoisuuteen ja työmuistin käsiteltäväksi Tarkkaavuuden ajatellaan koostuvan kolmesta eri osa-alueesta Tarkkaavuuden suuntaaminen Tarkkaavuuden ylläpitäminen Tarkkaavuuden joustava vaihtaminen Tarkkaavuuden suuntaaminen voi olla tahatonta tai tahdonalaista

29 Tarkkaavuuden säätelyn rajoitteet Kun suuntaamme huomiomme johonkin asiaan, se vähentää muiden asioiden huomioimista Omat tavoitteemme ja motivaatiomme suuntaavat tarkkaavaisuutta Automatisoituneessa toiminnassa tarkkaavuutta pystyy jakamaan monen asian kesken (esim. autolla ajo) Uutta ja vaikeaa tehtävää tehdessä tarkkaavuutta ei pysty yhtä helposti jakamaan Harjoittelemalla tietyt toiminnot automatisoituvat ja kapasiteettia ei tarvita niin paljon tehtävien suorittamiseen; kapasiteettia vapautuu muuhun käyttöön Lukivaikeudessa lukemisen ja kirjoittamisen taidot eivät ole niin automatisoituneet; tarkkaavuutta tarvitaan normaalia enemmän

30 Miten tarkkaavuuden vaikeus voi näkyä oppimisessa? Tarkkaavuuden suuntaamisessa olennaiseen voi olla hankaluutta, jolloin huomio keskittyy oppimisen kannalta epäolennaisiin asioihin Ylläpidon ollessa hankalaa on vaikea ylläpitää tarkkaavuutta riittävän pitkään opeteltavassa asiassa Joustavan tarkkaavuuden vaihtamisen ollessa hankalaa voi ongelmia olla usean asian vuorottaisessa tekemisessä tai tarkkaavuuden jakamista edellyttävissä tilanteissa Oppimisvaikeuksiin liittyy usein toiminnan häiriöherkkyyttä Huomio saattaa kiinnittyä helposti epäolennaisiin asioihin, kuten ulkoa kuuluvaan ääneen, jonka jälkeen on vaikeuksia suunnata huomio käsillä olevaan tehtävään Toiminta saattaa olla myös virhealtista Tarkkaavuusvirheitä paljon myös lukivaikeuden yhteydessä

31 Miten tarkkaavuutta ja keskittymistä voidaan tukea? Ympäristön oikeanlainen järjestäminen ja häiriötekijöiden poistaminen Mahdollisuus keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, tehtävien pilkkominen Sopiva tauotus työskentelyssä ja oman vireystilan tarkkailu Parhaan työskentelyajankohdan ja -paikan etsiminen Taukojumppa Rentoutuminen

32 Stressi ja unettomuus Pitkään jatkunut stressi vaikuttaa keskittymiseen Stressitekijöitä tunnistamalla ja vähentämällä voi itse vaikuttaa keskittymisen parantamiseen Pitkään jatkunut krooninen unettomuus vaikuttaa tarkkaavuuteen Väsyneenä on vaikea keskittyä, jo yksinkertaisten asioiden tekeminen saattaa tuntua hankalalta Riittämätön uni vaikuttaa sekä kognitiivisiin toimintoihin että mielialaan

33 Tarkkaavuushäiriö ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja työmuistin vaikeuksia Tunne-elämän vaikeudet ja liitännäisoireet Vaikeutta suunnata ja ylläpitää tarkkaavuutta Vaikeus keskittyä lukemaan / seurata keskustelua tai esitystä Häiriöherkkyys Ajatusten harhailu Flegmaattisuus tai ylienergisyys Unihäiriöt tai siirtynyt vuorokausirytmi

34 Kiitos!

35 Lähteet Härmä, M. & Sallinen, M. (2000). Univaje terveysriskinä. Duodecim, 116, Härmä, M. & Sallinen, M. (2006). Uni, terveys ja toimintakyky. Duodecim 22, Kalakoski, Virpi (2007). Muistikirja. Edita, Helsinki. Kalska, Hely (2006). Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Duodecim, 112, Kalska, H. & Kähkönen, S. (2004). Kognitiiviset muutokset yksisuuntaisessa masennuksessa. Duodecim, 120, Koskenvuo, M. (2000). Aiheuttaako stressi somaattisia sairauksia? Duodecim, 116, Krohn E. Häiriöt hallintaan. Yliopisto, 1/

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN

- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori 04.03.2014 - MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN Muisti on ihmiselle välttämätön: Identiteetti ja kokemus omasta

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt 2 Lukijalle Tämä opas antaa perustietoa aivoverenkiertohäiriöön liittyvistä neuropsykologisista oireista sairastuneille, heidän läheisilleen

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Työterveyslaitos Helsinki 2007 Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Kalakoski Virpi Akila Ritva Haavisto Marja-Leena Hublin Christer

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä Hannu Nyrkkö Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Neuropsykologi, PsT Fysioterapeutti Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus Lähtökohdat: 1. AVH ei juuri koskaan

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Erilainen oppija? Oppimisvaikeuksien tunnistaminen? Oppimisprosessi? Opiskelumotivaatio? Oppimisvaikeus? Lukivaikeus? Työkaluja erilaisen oppijan tukemiseen kielten ja viestinnän opiskelussa Sisältö 1

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

A3: Oppimaan oppiminen

A3: Oppimaan oppiminen A3: Oppimaan oppiminen Kelpo-hanke 2008 2009 Heidi Lavio-Koivisto, Tuija Huikuri, Saija Roos, Ulla Ahonen, Susanna Huttunen ja Jenni Pelkonen 27.3.2009 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 Mitä oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD Verkkosivut Terveysnettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Hoitotyön

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Pro gradu -tutkielma Tuulikki Grönberg Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011

Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja huomioiminen ohjauksessa Pori 2011 Ulla Reiterä-Paajanen, oppimis- ja työhönvalmentaja, KM (Johanna Nukari, neuropsykologi (ET),PsM Johanna Korkeamäki, sosiologi,

Lisätiedot

T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia. Essee 14.1.2004. Mirja Lemmetty

T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia. Essee 14.1.2004. Mirja Lemmetty T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Essee 14.1.2004 Mirja Lemmetty Kognitiivisen psykologian soveltaminen tietokoneen käytön opettelussa Tämä essee käsittelee tietokoneen käytön opettelua ja opettamista

Lisätiedot

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Marianne Korteikko SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiden haastattelu- ja havainnointitutkimus Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään. 13-14.11.2014 Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät

Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään. 13-14.11.2014 Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät Nuoret ja kriisien kautta hyvään elämään 13-14.11.2014 Tehyn terveydenhoitajien opintopäivät Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt Silve Serenius-Sirve yksikönjohtaja, psykologi Adhd-keskus

Lisätiedot

KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS)

KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS) Kouluttajan opas 2007 KOULOPAS 2007 Kouluttajan opas 2007 (KOULOPAS 2007) 1 KOULUTTAJAN OPAS (KOULOPAS) 2007 2 Pääesikunta/Koulutusosasto Käsikirjoitus: Pekka Halonen, Antti-Tuomas Pulkka, Hannu Kärkkäinen

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot