Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelujen ja välityskeskusten hankinta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelujen ja välityskeskusten hankinta:"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Tulkkauspalvelun ja välityskeskusten kilpailutus Asiakirjan nimi Kysymykset [ ] Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelujen ja välityskeskusten hankinta: Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu siirtyy kunnilta Kelan järjestämäksi alkaen. Kela järjestää palvelut hankkimalla ne palveluntuottajilta kilpailuttamalla. Kela käynnistää tammikuussa tulkkauspalvelua ja välityskeskuksia koskevat tarjouskilpailut. Ennen kilpailutusten käynnistymistä Kela järjesti palveluntarjoajille viisi samansisältöistä tiedotustilaisuutta eri puolilla Suomea. Tiedotustilaisuuksissa esille tulleisiin ja erikseen sähköpostilla lähetettyihin keskeisimpiin kysymyksiin vastataan tässä muistiossa. Ennen tarjouskilpailun alkua annetut vastaukset eivät kuitenkaan sido Kelaa lopullisessa hankinnassa. Kilpailutukseen liittyvät yleiset kysymykset ja vastaukset 1. Kysymys: Kilpailutetaanko tulkkeja, yrityksiä vai tulkkiresursseja? Vastaus: Tarjouskilpailuun voi osallistua tulkkauspalvelua tuottava palveluntuottaja, joka tarjoaa tulkkiresursseja. Tarjouskilpailu on avoin ja siihen voivat osallistua mm. yksityiset ja kunnalliset palveluntuottajat, järjestöt ja säätiöt sekä ennakkoperintärekisterissä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat. 2. Kysymys: Jos yritys rekrytoi nyt 50 tulkkia ja ei menesty kilpailutuksessa, mitä tulkeille käy? Vastaus: Palveluntuottajat hyväksytään puitejärjestelyyn kilpailutusjärjestyksen mukaisen sijaluvun mukaisesti. Sijaluku määräytyy hinta-laatusuhteen mukaan ja töiden määrä riippuu sijaluvusta ja asiakasmääristä. 3. Kysymys: Miten tulkkauspalveluyrityksen koko vaikuttaa kilpailutuksessa? Isot vastaan pienet palvelun tarjoajat? Vastaus: Tulkkauspalveluyrityksen laadun pisteytyksessä käytetään mm. tulkkien koulutuksesta ja kokemusvuosista saatavien pisteiden keskiarvoja, jolloin palveluntuottajan koko ei ratkaise. 4. Kysymys: Pitääkö tulkkauspalveluyrityksellä olla kilpailutuksen tarjousvaiheessa kaikki kiinteät resurssit valmiina? Vastaus: Tarjouksessa esitettyjen resurssien pitää olla käytettävissä alkaen. Henkilöstön tulee olla riittävän hyvin tiedossa tarjousvaiheessa, jotta pystyy tekemään luotettavan tarjouksen. 5. Kysymys: Täytyykö yrityksen liittyä ennakkoperintärekisteriin kilpailutuksen tarjousvaiheessa? Vastaus: Tarjoajan on täytettävä edellytykset alkaen. 6. Kysymys: Voiko kilpailutukseen osallistua julkinen palveluntarjoaja, esimerkiksi kunta tai kuntayhtymä? Vääristääkö tämä kilpailua? Vastaus: Kela voi hankkia palvelua myös julkiselta taholta, eli myös kunnalliset tulkki- tai väli- Postiosoite Käyntiosoite 1 (7) PL 78 Höyläämötie 1a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 tyskeskukset voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Hankintalain 64 :n mukaan hankintayksikön tulee tarjousten vertailussa ottaa huomioon sille aiheutuvat todelliset tarjoushintaan vaikuttavat seikat, kuten antamansa taloudellinen tuki tarjouksenalaiseen toimintaan. Kela ei ole antanut tulkkausta hoitaville tahoille taloudellista tukea eikä hankintalain mukaan muiden tahojen antamia avustuksia oteta huomioon. 7. Kysymys: Huonosti kilpailutuksessa sijoittuneen tulkin työllistyminen? Vastaus: Tulkkien työllistyminen riippuu palvelujen kysynnästä, jota on tässä vaiheessa vaikea arvioida. 8. Kysymys: Miten hankintamäärät/tulkkauspalvelun asiakasmäärät pystytään määrittämään, kun kunnilla on hajanaiset tiedot? Vastaus: Tarjousasiakirjoissa esitetään suuntaa antavat kunta- ja vakuutuspiirikohtaiset tulkkauspalvelun asiakasmäärät vuodelta Tiedot ovat lähtöisin kaikille avoimesta tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä (www.sotkanet.fi). Tämä on ainoa saatavilla oleva tieto tällä hetkellä. 9. Kysymys: Mikä on kilpailutuksessa palveluntuottajien hinta-laatu -suhde ja minkälainen painoarvo näille annetaan? Vastaus: Ilmoitetaan tarjouspyynnössä. 10. Kysymys: Kuinka pitkä sopimusaika ja onko siinä optiot? Vastaus: Ilmoitetaan tarjouspyynnössä. 11. Kysymys: Miten Kela hoitaa tiedotuksen ja koulutuksen? Vastaus: Palveluntuottajat Kela tiedottaa kaikista tulkkauspalvelun kilpailutukseen liittyvistä asioista Kelan internetsivuilla osoitteessa: > Yhteistyökumppanit > tulkkauspalvelut > kilpailutukset. Lisäksi hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä virallisella Hilma-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). Kela järjestää palveluntuottajille koulutuksia loppukesällä 2010 välitysjärjestelmän käytöstä. Asiakkaat Asiakkaille tiedotetaan tulkkauspalvelun siirtämisestä kunnilta Kelalle Kelan internetsivuilla (yleiskielellä, viittomakielellä, selkokielellä sekä ruotsin kielellä) sekä muilla tavoilla. Alihankinta 12. Kysymys: Tuleeko tarjouksessa esittää tarkat tiedot alihankinnasta? Onko mahdollista lisätä alihankkijoita sopimuskauden aikana? Vastaus: Palveluntuottaja voi käyttää alihankkijoita. Koko palvelua ei kuitenkaan saa tuottaa alihankintana. Kela voi hyväksyä puitejärjestelyissä oleville palveluntuottajille mahdollisuuden 2 (7)

3 muuttaa henkilöstönsä määrää tulkkauspalvelun kysynnän huomioon ottaen. Tämä koskee myös alihankintaa. Kela voi muuttaa tarvittaessa palveluntuottajien keskinäistä etusijajärjestystä, jos esim. uusien tulkkien laatupisteet eroaisivat olennaisesti tarjouskilpailussa mukana olleista. Tulkkauspalvelun siirtymävaihe kunnilta Kelalle alkaen 13. Kysymys: Mikä on jatkossa työnjako Kelan ja kunnan välillä? Vastaus: Tulkkauspalvelulakiesityksen mukaisesti vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskeva järjestämisvastuu siirtyy Kelalle alkaen. Kunnilla säilyy vastuu järjestää vammaisen henkilön vammaisuuden perusteella tarvitsemia muita palveluita ja tukitoimia sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita. 14. Kysymys: Siirtyykö perusopetuksen tulkkaus Kelan hoidettavaksi? Vastaus: Ei siirry. Perusopetuksen järjestämisvastuu säilyy ennallaan ensisijaisesti opetuksen järjestäjän vastuulla. Kilpailutuksessa tulkkauspalvelun laatuun liittyvät kysymykset 15. Kysymys: Miten määritellään vaativan tason ja perustason tulkkaus? Vastaus: Määritellään tarjouspyynnössä. 16. Kysymys: Mitä kriteereitä vaaditaan palveluntuottajilta laadun määrittelyssä? Vastaus: Kilpailutukseen hyväksytään kelpoisuusehdot täyttävät palveluntuottajat. Palveluntuottajien laatua arvioidaan henkilöstön koulutuksen, kokemuksen ja osaamisen perusteella. Lisäksi huomioidaan palvelujen saatavuus. Kilpailutuksessa tulkkauspalvelun hintaan liittyvät kysymykset 17. Kysymys: Hinnoitellaanko eri tulkkausmenetelmät ja tulkkauslaadut ns. tulkkaustuotteet? Vastaus: Nämä asiat ovat tarjouspyynnön liitteenä olevassa hintalomakkeessa. Määritellään tarjouspyynnössä. Tulkkauspalveluyritysten laajeneminen/uusien yrittäjien/tulkkien pääsy alalle ja tulkkien liikkuvuus kilpailutuksen jälkeen 18. Kysymys: Onko uusilla tulkkauspalveluyrityksillä mahdollisuus osallistua palveluntarjoajaksi kilpailutusajan ulkopuolella? Alalle tulevat uudet yrittäjät? Miten täydentävässä tarjouskilpailussa tarjonneet sijoittuvat kilpailutusjärjestyksessä? Vastaus: Hankintayksikkö voi tehdä puitejärjestelyin perustuvat hankinnat vain järjestelyssä mukana olevilta toimittajilta. Kela voi hyväksyä puitejärjestelyissä oleville palveluntuottajille mahdollisuuden muuttaa henkilöstönsä määrää palkkaamalla lisää tulkkeja tulkkauspalvelun kysynnän huomioon ottaen. 19. Kysymys: Työntekijävaihdokset? Tulkkien muutto yhdeltä kilpailutusalueelta 3 (7)

4 toiselle kilpailutusalueelle? Vastaus: Palveluntuottajat voivat palkata lähtevien tulkkien tilalle uusia tulkkeja. Tällöin on vältettävä sellaisia palvelun tuottamiseen käytettävän henkilöstön vaihdoksia, joilla voi olla vaikutusta palvelujen laatuun. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa työntekijävaihdoksista Kelalle, jotta mm. profiilitiedot voidaan päivittää. Kela voi muuttaa tarvittaessa palveluntuottajien keskinäistä etusijajärjestystä. 20. Kysymys: Mikä on freelancer-tulkkien jatko? Mikä on heidän asema yrityksiin? Vastaus: Tulkkina toimivien pitää joko rekrytoitua alalla toimivaan palveluntuottajan palvelukseen, ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai perustaa yritys. Alihankkijaa koskee samat pätevyysvaatimukset kuin tarjoajaakin. Tulkkien pätevyysvaatimukset 21. Kysymys: Mitkä ovat tulkkien vähimmäiskoulutusvaatimukset? Vastaus: Koulutusvaatimukset ja koulutuksesta saatavat pisteet ovat tarjousasiakirjoissa. 22. Kysymys: Tarvitseeko tulkkauspalveluyrityksen vastuuhenkilön olla esimies? Vastaus: Ei tarvitse olla. Tulkkiopiskelijoiden asema kilpailutuksessa ja sopimuskaudella 23. Kysymys: Voiko yritys tarjota tulkkausta, jos tulkkiharjoittelija on mukana? Vastaus Tulkkiharjoittelija voi osallistua kilpailutuksessa hyväksytyn tulkin mukana tulkkaustapahtumaan asiakkaan suostumuksella. Kela ei korvaa tulkkiharjoittelijan kustannuksia. 24. Kysymys: Pitääkö nyt keväällä 2010 valmistuvan tulkin hakeutua tulkkauspalveluyrityksen listoille tai perustaa yritys/toiminimi, jotta saa töitä? Miten vastavalmistuneet tulkit pääsevät töihin, jos työkokemusta ei ole? Ja miten laatunäkökulma otetaan tässä huomioon? Vastaus: Kyllä pitää, jotta voi osallistua nyt järjestettävään kilpailutukseen. Tulkin on täytettävä kelpoisuusehdot Tarjouskilpailussa hyväksytyt palveluntuottajat voivat rekrytoida valmistuvia edellä mainituin (ks. kysymys 20) edellytyksin. Myös koulutuksesta saa laatupisteitä. Opiskelutulkkaus 25. Kysymys: Miten opiskelutulkkauksen jatkuvuus turvataan siirtymäkaudella alkaen? Että sama asiakkaalle opiskeluun varattu tulkki pystyy jatkamaan siirtymäajalla ja sen jälkeen, jos esimerkiksi tulkki ei ole menestynyt kilpailutuksessa? Vastaus: Tulkkauspalvelulakiesityksessä on siirtymäsäännöksissä esitetty siten, että kunta on velvollinen järjestämään opiskelutulkkauksen vuoden 2010 loppuun saakka niille henkilöille, joille päätös opiskelutulkkauksesta on annettu vanhan lain nojalla. Opiskelutulkki määräytyy kilpailutusjärjestyksen mukaisesti. 4 (7)

5 26. Kysymys: Opiskelutulkkauksen määritelmästä, sisällöstä ja hinnasta. Vastaus: Opiskelutulkkauksen määritelmä, sisältö ja hinnat ovat tarjousasiakirjoissa. Kilpailutusalueet 27. Kysymys: Saako palveluntarjoaja/tulkki toimia eri kilpailutusalueilla? Vastaus: Kyllä. Palveluntuottajan pitää silloin osallistua erikseen kaikkiin niiden kilpailutusalueiden kilpailutuksiin, joissa haluaa palvelua tarjota. Palveluntuottajan pitää tällöin myös toimittaa jokaisen kilpailutusalueen kilpailutukseen erilliset kirjalliset tarjousasiakirjat. Kilpailutusalueet ovat seuraavat: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois- Suomi. Palveluntuottaja voi halutessaan tarjota palvelua osalle kilpailutusalueesta, pienimmän tarjousalueen ollessa yksi kunta. 28. Kysymys: Miten huolehditaan siitä, että on valmiutta tarjota tulkkauspalvelua alueilla, joissa ei ole vielä asiakkaita? Vastaus: Siinä vaiheessa kun tällaisille alueille tulee asiakkaita, Kela järjestää tarpeen mukaan tulkkauspalveluja. Tarvittaessa Kela voi tehdä kohdistetun lisähankinnan. 29. Kysymys: Matkakustannuksista kysytty, missä menee "kipuraja" tulkin välimatkojen maksamisen suhteen? Vastaus: Tulkkauspalveluja järjestettäessä tulee valita kokonaistaloudellisesti edullisin tulkki. Tulkin valintaan vaikuttaa hinta-laatusuhteen lisäksi mahdolliset matkakustannukset. 30. Kysymys: Miten onnistuu tulkin tilaaminen kilpailutusalueen ulkopuolelta ja millä tavalla näiden kustannuksiin jatkossa suhtaudutaan? Vastaus: Asiakas tilaa tulkin välityskeskuksen kautta. Perustelluista syistä välityskeskus voi tilata tulkin kilpailutusalueen ulkopuolelta, jos esim. asiakkaalle ei ole saatavilla sopivaa tulkkia. Asiakasvastaanotto 31. Kysymys: Järjestetäänkö asiakaspalvelu/asiakasvastaanotto tulkkivälityksessä? Nykyisin asiakasvastaanotoille mennään hoitamaan tulkkausasioita. Kuinka hoidetaan tämä jatkossa? Vastaus: Kelassa selvitetään asiakasvastaanottojen tarvetta. Välityskeskuksissa voi käydä tekemässä tulkkitilauksen. Päivystys 32. Kysymys: Tulkkauspalvelun päivystykset, kovasti kysytään tulkkipäivystystä? kuinka järjestetään? Vastaus: Tulkkauspalvelutuottajien on mahdollisuus tarjota kilpailutuksessa päivystysmahdollisuutta. Selviää tarjouspyynnöstä. Tulkkaustilauksesta 5 (7)

6 33. Kysymys: Miten tulkkitilaus jatkossa tehdään? Tuleeko muutoksia? Vastaus: Tulkkitilaus tehdään aina oman välityskeskuksen kautta. Tilauksen voi tehdä puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla, kirjeitse, kuvapuhelimen välityksellä, faksilla, aukioloaikoina paikan päällä. Tilauksen voi tehdä myös toisen henkilön avustamana. 34. Kysymys: Puhevammaisten tulkin tilaus. Mihin tulee kuittaus, jos avustaja tekee tilauksen? Vastaus: Tilauksen voi tehdä monien eri kommunikaatiovälineiden avulla. Ilmoitus tilauksen vastaanottamisesta tulee asiakkaan profiilissaan toivomalla yhteydenottotavalla ilmoitettuun osoitteeseen. 35. Kysymys: Toivotaan, että asiakas voi tutun tulkin kanssa ottaa esim. yhteyttä välityskeskukseen ja sopia esim. seuraavista tulkkaustilanteista. Vastaus: Tulkkitilauksen voi tehdä edellisen tulkkaustapahtuman yhteydessä tulkin avustuksella välityskeskuksesta. Tulkkauspalvelun asiakkaan toivomukset/asiakasnäkökulma/asiakasprofiili 36. Kysymys: Asiakasnäkökulma, onko asiakkaan valintaoikeus poistunut kokonaan? Tipahtavatko omat tulkit pois? Tuleeko asiakas palvelluksi? Vastaus: Asiakkaalle pyritään löytämään asiakasprofiilin ja tulkkiprofiilien avulla sopiva/sopivat tulkit asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tulkkaustapahtuman luonteen huomioiden. Tietyille erityisryhmille voi perustaa omia tukkirinkejä. Etätulkkaus 37. Kysymys: Millä tavalla siirtymävaiheessa käytännön etätulkkaus tehdään? Vastaus: Etätulkkauksesta on menossa kehittämishankkeita. Tässä vaiheessa etätulkkaus ei ole mukana kilpailutuksessa. Välitysjärjestelmää koskeviin kysymyksiin vastataan myöhemmin. 6 (7)

7 7 (7)

Kohta 3. Hankittava palvelu - Tulkin käytön opetus/perehdytys

Kohta 3. Hankittava palvelu - Tulkin käytön opetus/perehdytys 1 Suomen Puhevammaisten Tulkit ry Kela / Tulkkauspalvelukilpailut Sähköpostilla tulkkauspalvelukilpailut@kela.fi Tulkkauspalveluiden hankinta KOMMENTIT / KYSYMYKSET KILPAILUTUS 2013 Tarjouspyyntö Kohta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

1. Hankittava palvelu

1. Hankittava palvelu KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 26.2.2013 Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

UUSI TULKKI TAHTOO TÖIHIN Selvitys vuosina 2011 2013 valmistuneiden viittomakielentulkkien työllistymisestä

UUSI TULKKI TAHTOO TÖIHIN Selvitys vuosina 2011 2013 valmistuneiden viittomakielentulkkien työllistymisestä UUSI TULKKI TAHTOO TÖIHIN Selvitys vuosina 2011 2013 valmistuneiden viittomakielentulkkien työllistymisestä Saara Saarikko & Heta Suonpää Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Viittomakielen

Lisätiedot

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 MUISTIO Päivitetty 22.01.2015 1 (24) Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 Kysymyksiä saapui tarjouspyynnön johdosta yhteensä 81 kpl.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Puhevammaisten tulkkauspalvelu YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimus Jokaisen YK:n sopimuksen hyväksyneen maan on omilla kansallisilla laillaan ja tukitoimilla edistettävä ihmisoikeuksien toteutumista.

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

b. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b -lomake)

b. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b -lomake) Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö Terveysosasto Henkilöstö Liite 5 Kela 62/331/2013 TULKKAUSPALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ 1. Vähimmäisvaatimukset Tulkilta edellytettävä(t) tutkinto/tutkinnot tulee olla suoritettuna

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset

Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevat kysymykset 1. Miten soveltuva neuvontakokemus

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot