Hankittavan palvelun kuvaus: kuulo- ja kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankittavan palvelun kuvaus: kuulo- ja kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Hankittavan palvelun kuvaus Kela 48/331/2013 Hankittavan palvelun kuvaus: kuulo- ja kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1. Kelan järjestämisvelvollisuus Vuonna 2010 voimaan tullut laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010) velvoittaa Kelan järjestämään tulkkauspalvelun siihen oikeutetuille henkilöille. Tulkkauspalveluun on oikeutettu Suomessa asuva henkilö, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi henkilön tulee pystyä ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on oltava käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. Kelan järjestämisvelvollisuus kattaa palveluun oikeutetun henkilön tulkkauspalvelun järjestämisen. Henkilön tulee hakea oikeutta tulkkauspalveluun kirjallisesti, täyttää laissa säädetyt edellytykset ja saada myönteinen päätös palvelun käytölle. Myönnetty oikeus palvelun käyttämiseen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Henkilöllä voi olla oikeus tulkkauspalveluun myös muun lain kuin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelulain nojalla. Muita lakeja ovat mm. perusopetuslaki, hallintolaki, yhdenvertaisuuslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista (ns. potilaslaki), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (ns. asiakaslaki). Jos henkilöllä on oikeus tulkkauspalveluun muun lain nojalla, se on ensisijainen tapa tulkkauspalvelun järjestämiseksi. 2. Määritelmiä Aikaikkuna: Aikaikkunalla tarkoitetaan sitä aikarajaa, jonka puitteissa tilauksia välitetään tulkeille. Aikaikkuna sulkeutuu klo tulkkauspäivää edeltävänä päivänä. Aikaikkunan ollessa auki tilauksia sijoitetaan tulkkien kalentereissa vapaana oleviin aikoihin, ja niihin voi tulla vielä muutoksia tai peruutuksia. Ks. Välitysjakso. Asiakas: Asiakkaalla tarkoitetaan tulkkauspalvelun loppukäyttäjää, jolle Kela on myöntänyt oikeuden tulkkauspalveluun. Asiakasprofiili: Jokaisesta tulkkauspalvelun asiakkaasta laaditaan asiakasprofiili, josta käy ilmi asiakkaan käyttämät kommunikointitavat ja menetelmät sekä yksilölliset tarpeet. Asiakas toimittaa profiilitiedot tulkkauspalveluhakemuksen yhteydessä erillisellä asiakasprofiililomakkeella. Asiakasprofiilin tiedot tallennetaan välitysjärjestelmään. VATU- keskus päivittää asiakasprofiilin tietoja tarvittaessa. Kilpailutusalue: Tulkkauspalvelujen hankinnassa on kaksi kilpailutusaluetta: Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Etelä- ja Länsi-Suomi. Kilpailutusalueet noudattavat vastaavia Kelan vakuutusalueiden rajoja. Kolmannen tahon tilaus: Kolmannen tahon tilauksella tarkoitetaan muun lain kuin tulkkauspalvelulain nojalla tehtyä tilausta tai muun järjestämisvelvollisen tahon tilausta. Järjestämisvelvollisia ovat esimerkiksi poliisi, perusopetus, kaupallisen tapahtuman järjestäjä tai valtakunnallinen järjestö. Kuulonäkövammaiselle tulkkaus: Kuulonäkövammaiselle henkilölle viestin välittäminen koostuu tulkkauksesta, opastuksesta ja kuvailusta. Tulkkauksessa voidaan käyttää puhetta, viittomakieltä, viitottua puhetta kirjoitustulkkausta tai menetelmiä, jotka perustuvat informaation välittämiseen kosketuksen kautta, kuten esimerkiksi taktiili viittominen, haptiisit ja muut taktiilit Postiosoite Käyntiosoite 1 (13) PL 78 Höyläämötie 1a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 mentelmät.tulkkaustilanteissa ympäristöä koskeva tieto välittyy kuvailemalla ja opastamalla. Lähtöpiste: Tulkilla tulee olla välitysjärjestelmään merkitty lähtö- ja saapumispaikka (=lähtöpiste) kilpailutusalueelle määritellyllä tulkin työskentelyalueella. Lähtöpiste voi olla joko tulkin kotiosoite tai yrityksen osoite. Tulkin lähtöpisteen tulee olla palveluntuottajan antamassa tarjouksessa määritellyllä työskentelyalueella. Optimointi: Välityskeskus voi siirtää tilauksen tulkilta ja palveluntuottajalta toiselle asiakas- ja tulkkiprofiilien yhteensopivuus ja kustannukset huomioiden. Optimoinnin tavoitteena on sovittaa käytettävissä olevat tulkkausresurssit mahdollisimman tehokkaasti asiakkaiden käyttöön. Välityskeskus voi suorittaa optimointia siihen saakka, kun tulkkauspalveluntuottajan laskutusoikeus peruste kyseiseen tulkkaukseen alkaa. Palveluntuottaja: Tulkkauspalvelua tuottava yritys, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen tulkkauspalvelujen tuottamisesta. Raportointi: Tulkit raportoivat tulkkaukset ja niistä syntyneet kustannukset välitysjärjestelmään määräajassa. Raportoinnit ovat laskutusraportin ja laskutuksen perusta. Reletulkkaus: Reletulkkaus on tulkkausta kielestä toiseen kolmannen kielen kautta. Kelan järjestämässä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelussa reletulkkaus korvataan vain silloin kun tulkkauspalveluun oikeutettu viittomakielinen henkilö ei hallitse riittävästi suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä. Tällöin kansainvälistä viittomista taitava tulkki toimii releenä asiakkaan ja suomalaista/ suomenruotsalaista viittomakieltä taitavan tulkin välillä. Sisäinen välitys: Palveluntuottajan tulkkaustoiminnan sisäistä koordinointia. Tilattu aika: Asiakkaan Kelan välityskeskukseen ilmoittama tulkkaustilauksen alkamis- ja päättymisaika. Toistuva tulkkaustilaus: Säännöllisesti toistuva tulkkaustapahtumien sarja esim. työväenopiston kerran viikossa oleva kurssi. Toteutunut aika: Tulkkaustapahtumaan kulunut todellinen aika. Tulkin työskentelyalue: Tulkin tulkkiprofiililomakkeessa ilmoittamat kunnat muodostavat tulkin työskentelyalueen. Tulkkiaika: Tulkin kalenteriin merkitsemät ajankohdat (= tulkkiaika), jolloin hän on käytettävissä tulkkaustilauksiin ja niihin tarvittaviin matkoihin lähtöpisteestä lähtöpisteeseen. Tulkkikalenteri: Jokaisella tulkilla on välitysjärjestelmässä oma kalenteri. Palveluntuottaja huolehtii, että jokaisen tulkin kalenteri on ajan tasalla ja että tulkkiaika on avattuna tilausten välittämistä varten vähintään neljäksi (4) viikoksi eteenpäin. Ks. Välitysjakso Tulkkiprofiili: Jokaisesta tulkista laaditaan tulkkiprofiili, josta käyvät ilmi tulkin perustiedot, osaamisalueet, tuotteet ja ne kunnat, joiden alueella tulkki tuottaa tulkkauspalvelua. Tulkkiprofiilin tiedot tallennetaan välitysjärjestelmään tilausten välittämistä varten. Tulkkirinki: Yksittäisen asiakkaan kommunikointimenetelmään perehtyneistä tulkeista muodostettu ryhmä, josta välitetään asiakkaan tilaukseen tulkki. Se voidaan perustaa puhevammaiselle, kuulonäkövammaiselle, lapselle tai maahanmuuttajalle. Tulkkirinki muodostetaan yhteistyössä asiakkaan, tulkkauspalveluntuottajan ja Kelan välityskeskuksen kanssa. Tulkkirinki muodostetaan joko määräai- 2 (13)

3 kaiseksi tai toistaiseksi. Tulkkaus: Tulkkauksella tarkoitetaan viittomakielellä tai jollakin kommunikaatioita selventävällä menetelmällä tapahtuvaa viestin välittämistä. Viestin välittäminen voi tapahtua kahden kielen välisenä tai kielen sisäisenä, kun käytetään jotakin kommunikaatioita täydentävää tai selventävää menetelmää. Puhutun ja viitotun kielen välinen tulkkaus on viestin kääntämistä kieleltä toiselle. Tulkkaustilanteessa on aina kolme osapuolta. Yhtenä osapuolena voi olla myös teksti, josta tulkkaus tehdään.. Tulkkaustapahtuma: Tulkkaustapahtuma on asiakkaan, tulkin ja kolmannen osapuolen välinen tulkkaustilanne. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkärissä käynti, ulkomaanmatka, jne., jonne asiakas haluaa tilata tulkin Kelan välityskeskuksesta. Tulkkaustilaus: Asiakkaan tulkkaustapahtumaansa varten tekemä tilaus. Välitysjärjestelmä muodostaa asiakkaan tulkkaustilaukselle yhden tilausnumeron. Tilaus voi jakaantua useampaan tulkkaustapahtumaan, esim. yhdellä kertaa tilattu lukukauden kestävä työväenopiston kerran viikossa toistuva kurssi. Tulkkaustilauksen muutos, siirto ja peruutus: Asiakas voi muuttaa, siirtää tai peruuttaa tulkkaustilausta tarpeidensa mukaisesti. Tilauksen peruuntuessa kokonaan tulkille voi syntyä oikeus peruutusehtojen mukaiseen korvaukseen, ks. Liite 7 Hinnoittelun peruste. Tulkkaustuote: Palvelun tuottamisessa käytettävät tulkkaustuotteet on määritelty Tarjouspyynnön Hankittavan palvelun kuvauksessa kohdassa 4. Tulkkauspalvelun tuotteet. Välityskeskus valitsee asiakkaan tilaustietojen perusteella välitettävän tulkkaustuotteen. VATU- keskus: Vammaisten tulkkauspalvelukeskus. Turussa sijaitseva Kelan erityisyksikkö, johon on keskitetty tulkkauspalveluhakemusten käsittely ja tulkkauspalvelupäätösten antaminen. VATU - keskus ohjaa ja neuvoo Kelan toimistoja, tulkkauspalvelun käyttäjiä, tulkkauspalvelun tuottajia ja muita yhteistyötahoja tulkkauspalveluun liittyvissä kysymyksissä. Vieraan kielen tulkkaus: Maksettaessa kielilisää vaativan tason tulkkauksesta vieraan kielen tulkkauksella tarkoitetaan muun kielen tulkkausta kuin suomi tai ruotsi, suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli. Välitysalue: Tulkkauspalvelujen välitysalueita on kaksi, Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Etelä- ja Länsi- Suomi. Välitysalueet noudattavat vastaavia rajoja kuin tulkkauspalvelujen kilpailutusalueet. Välitysjakso: Neljän (4) viikon jakso, jolla tilauksia välitetään tulkeille. Välityskeskus sijoittaa tulkkaustilauksia tulkkien kalentereihin päivälleen neljän viikon jaksoissa. Tilauksia voidaan sijoittaa välitysjaksoa pidemmälle ajanjaksolle, jos kyse on esim. viikoittain toistuvasta säännöllisestä tulkkaustapahtumasta tai ulkomaanmatkasta. Välitysjakson aikana tilauksia sijoitetaan tulkkien kalentereissa vapaana oleviin aikoihin ja niihin voi tulla vielä muutoksia (ks. optimointi). Välitysjakson aikaikkuna päättyy klo tulkkauspäivää edeltävänä päivänä, jonka jälkeen tulevista tilauksista tai tilausten muutoksista välityskeskus ottaa suoraan yhteyden palveluntuottajaan/tulkkiin. Välitysjakson aikaikkunan sulkeuduttua tulkki ei voi kieltäytyä vastaanottamasta tulkkaustilausta, jos hänellä on tulkkiaika avattuna. Välitysjärjestelmä: Kelan järjestelmä, jota käytetään vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelussa tulkkaustilausten välitykseen ja raportointiin. Järjestelmän käyttäminen edellyttää tunnistautumista verohallinnon ylläpitämän KATSO - tunnistautumisjärjestelmän kautta. Välitysjärjestelmää käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla 3 (13)

4 Välityskeskus: Valtakunnallisesti toimiva tulkkaustilausten välitysyksikkö, joka vastaanottaa ja kirjaa välitysjärjestelmään sekä välittää asiakkaiden tilaukset. Välityskeskus toimii Turussa VATU- keskuksen yhteydessä muodostaen sen kanssa yhden hallinnollisen yksikön. Yhteyshenkilö: Palveluntuottajan nimeämä henkilö, joka toimii tuottajan puolesta yhteyshenkilönä tulkkaustoimintaan liittyvissä asioissa Kelaan päin. Yhteyshenkilö voi olla sopimuksen allekirjoittanut henkilö tai muu yrityksen nimeämä henkilö. Yleisötulkkaus: Tulkkaustapahtuma, jossa tulkkaus tapahtuu useammalle asiakkaalle yhtä aikaa ja tulkkaustilauksen tehnyt asiakas on läsnä tilaisuudessa. Kela voi korvata yleisötulkkauksen pienimuotoisissa tilaisuuksissa, kun tulkkaustilauksen tehneen asiakkaan lisäksi useampi palveluun oikeutettu henkilö pystyy seuraamaan saman tulkin tulkkausta ja tilauksen tekijä osallistuu tilaisuuteen. Ks. kolmannen tahon tilaus. 3. Tulkkaustilauksen tekeminen Tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas tilaa tulkin Kelan välityskeskuksesta. Kelan välityskeskuksen palveluajat ovat ma - pe klo , la klo 8-15 ja su klo Seuraavina päivinä välityskeskus noudattaa sunnuntain aukioloaikaa klo 9-13: - jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä - uudenvuodenpäivä - pitkäperjantai, 2.pääsiäispäivä - juhannusaatto, juhannuspäivä - itsenäisyyspäivä - helatorstai - loppiainen - vapunpäivä Kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona Kelan välityskeskuksen aukioloaika on klo Jos uudenvuodenaatto on lauantai tai sunnuntai, sovelletaan näiden päivien aukioloaikoja. Erillistä päivystävää välityskeskusta ei ole. Välityskeskuksen auki ollessa asiakkaiden kaikki tilaukset otetaan vastaan ja tulkin haku käynnistetään. Tämä palvelumalli mahdollistaa sen, että asiakas voi tehdä tilauksia myös saman illan tapahtumiin ja esim. viikonloppuna syntyneeseen ennalta - arvaamattomaan tulkkaustarpeeseen. Palvelumalli edellyttää palveluntuottajilta tulkkiresurssien varaamista iltoihin ja viikonloppuihin. Kela seuraa eri päiville, vuorokauden ajoille, viikonlopuille ja pyhäpäiville tulevien tilausten määriä ja toimittaa niistä tilastotietoa palveluntuottajille säännöllisesti. Jos asiakkaalle syntyy kiireellinen tulkkauksentarve välityskeskuksen aukioloajan ulkopuolella, asiakas voi ottaa yhteyttä suoraan kilpailutuksessa valittuun tulkkauspalveluntuottajaan tai tulkkiin. Kiireellisellä tulkkauksentarpeella tarkoitetaan äkillisesti syntynyttä tilannetta, jossa asiakkaan tai hänen lähiomaisensa henki, terveys, turvallisuus tai omaisuus (esim. tulipalo) on uhattuna. Tulkkaustilauksen jälkeen palveluntuottaja ilmoittaa mahdollisimman pian Kelan välityskeskukselle vastaanotetun tilauksen ja asiakkaan tiedot. Nämä voidaan kirjata välitysjärjestelmään jälkikirjauksena, jolloin palveluntuottaja voi raportoida ja laskuttaa toteutuneen tulkkauksen. 4. Tulkkaustilauksen välittäminen Palveluntuottajat asetetaan etusijajärjestykseen Tarjouspyynnön kohdassa 5. kerrotun tarjousten vertailun perusteella. Etusijajärjestys laaditaan tuotekohtaisesti, ks. Hintalomake (liite 6). Molemmille kilpailutusalueille laaditaan omat tuotekohtaiset etusijajärjestykset. 4 (13)

5 Tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas tilaa tulkin Kelan välityskeskuksesta. Tulkkaustilaukset välitetään palveluntuottajille tuotekohtaisen etusijajärjestyksen perusteella Kelan välitysjärjestelmää hyväksikäyttäen. Ensisijaisesti tilaus välitetään sellaiselle vapaana olevalle asiakkaan profiilin mukaista palvelua tarjoavan palveluntuottajan tulkille, jonka työskentelyalueella tilaus sijaitsee, ja jonka palveluntuottaja on saanut parhaan sijoituksen. Lähtöpiste ja työskentelyalue Palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan kilpailutusalueelta ne kunnat, joihin hän tarjoaa palveluaan. Tuottajan tulkki ilmoittaa omassa tulkkiprofiilissaan työskentelykunnat. Tulkilla tulee olla välitysjärjestelmään merkitty lähtö- ja saapumispaikka työskentelyalueellaan. Tulkin työskentelyalue on tulkin välitysjärjestelmään ilmoittamasta lähtöpisteestä pääsääntöisesti noin 100 kilometrin etäisyydelle ulottuva alue. Tämä tulkin lähtöpiste voi olla joko tulkin kotiosoite tai yrityksen osoite. Jos tulkille halutaan määritellä pääsääntöä laajempi työskentelyalue, tulee se perustella tarjouksen liitteessä 5d. Kela varaa oikeuden olla hyväksymättä tulkin laajempaa työskentelyaluetta. Tulkki ei voi tarjota työskentelykunnakseen sellaista kuntaa, jota palveluntuottaja ei ole tarjouksessa tarjonnut. Tarjousta jättäessään tuottaja sitoutuu tuottamaan palvelua niissä kunnissa, jotka hän on tarjoukseensa merkinnyt. Tuottaja vastaa myös siitä, että tulkkien ilmoittamat työskentelykunnat kattavat kaikki ne kunnat, jotka tuottaja on tarjouksessaan ilmoittanut. Jos palveluntuottaja tarjoaa tulkkauspalvelua molemmille kilpailutusalueille, tulee hänen antaa molempia kilpailutusalueita koskevat omat tarjoukset. Samaa tulkkia palveluntuottaja ei voi tarjota täytenä (100 %) resurssina molemmille kilpailutusalueille. Kuitenkin sama tulkki voidaan tarjota esim. 50/50 työpanoksella molemmille kilpailutusalueille. Resurssien käyttöä seurataan sopimuskauden aikana, eikä se saa kummallakaan alueella merkittävästi poiketa tarjouksessa ilmoitetusta. Jos tulkki toimii kilpailutusalueiden raja-alueella, tulkille muodostetaan yksi kalenteri, jossa tulkin työskentelyalueen kunnat voivat olla kilpailutusalueiden rajan molemmin puolin sijaitsevia kuntia. Tulkin työskentelyalue on tällöinkin tulkin välitysjärjestelmään ilmoittamasta lähtöpisteestä pääsääntöisesti noin 100 kilometrin etäisyydelle ulottuva alue. Tulkin lähtöpisteen tulee olla tulkin työskentelyalueella. Kun palveluntuottajan tulkki tuottaa tulkkausta yli kilpailutusalueiden rajan, palveluntuottajan laskuttama hinta määräytyy tulkin välitysjärjestelmään ilmoitetun lähtöpisteen mukaan. Esimerkki Tulkin lähtöpiste sijaitsee Jyväskylässä. Hänen Pieksämäellä suorittamansa tulkkauksen hinta on se, minkä palveluntuottaja on tarjonnut Etelä- ja Länsi-Suomeen. Tulkkaustilausten välitys etusijajärjestyksestä poiketen Tulkkaustilausten välityksessä etusijajärjestyksestä voidaan poiketa seuraavissa tilanteissa - jos asiakkaalla on tulkkirinki, tilaus välitetään aina tulkkiringissä olevalle tulkille. Tulkkiringin sisällä tulkit välitetään kilpailutusjärjestyksessä. - tulkilta edellytetään asiakkaan tulkkauksen laadun varmistamiseksi tulkkaustilanteessa erityistä ammattitaitoa (esim. kielitaitoa tai tietyn tulkkausmenetelmän osaamista). Tällöin valitaan etusijajärjestyksessä ensimmäinen palveluntuottaja, jolla on riittävä ammattitaito. - tulkkauksen laadun varmistamiseksi tilaukseen/ tilausten sarjaan tulee olla välitettynä sama tulkki tai tulkit, esimerkiksi psykoterapia - tulkkaustilanteen luonne edellyttää mies- tai naistulkkia - erityisen läheisessä perhetapahtumassa voidaan yrittää välittää asiakkaan toivoma tulkki. Tällaisia tilanteita ovat mm. omat tai lähisukulaisen häät, lähisukulaisen hautajaiset, oman lapsen 5 (13)

6 kastetilaisuus. Lähisukulaisella tarkoitetaan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevia sukulaisia (isovanhemmat, vanhemmat, lapset tai lapsenlapset) ja sisaruksia. - synnytys tai synnytystä edeltävät tutkimukset. Synnyttäjä tai synnyttäjän puoliso voi esittää tulkkitoiveen. - asiakkaan tilaus välitetään yli välitysjakson (neljän viikon), esim. säännölliset kerhotapaamiset, säännölliset työväenopiston kurssit, ulkomaan matkat - tulkkaustapahtumapaikan sijainnista johtuen tulkkauksen järjestämiseksi tulkilla tulee olla auto käytössään Harvaan asutuilla alueilla, kuten Lappi, Koillismaa ja Kainuu, tulkkauspalvelun saatavuuden parantamiseksi välityskeskus voi ehdottaa asiakkaille vaihtoehtoisesti sellaisia tulkkausaikoja, jolloin tulkkiresurssia on vapaana. Kelan välityskeskus seuraa tulkkaustilausten onnistumista säännöllisesti alueellisesti. Jos jollakin alueella havaitaan säännöllistä tulkkipulaa, voidaan edellä kuvattua poikkeustilanteita koskevaa prosessia noudattaa myös tällä alueella. Ruotsinkielisen tulkkauspalvelun saatavuuden parantamiseksi tulkkaustilaukset pyritään välittämään mahdollisimman tehokkaasti siten, että ruotsinkielinen tulkkiresurssi saadaan optimaalisesti välitettyä ruotsinkielisten asiakkaiden tilauksiin. Jos kilpailutusalueelta ei löydy tilaukseen sopivaa vapaana olevaa palveluntuottajaa, voidaan palvelu hankkia toiselle Kelan kilpailutusalueelle valitulta palveluntuottajalta tai muulta taholta. Kolmannen tahon tilaukset Kelan välityskeskus voi välittää ns. kolmannen tahon tekemän tulkkaustilauksen Kelan kilpailutuksessa hyväksymälle palveluntuottajalle. Palveluntuottaja valitaan tilauksen tekijän mahdollisia toiveita noudattaen tai hakemalla välitysjärjestelmästä tilaajan tarpeisiin sopiva ensimmäinen vapaa tulkki. Palveluntuottaja määrittelee itse Kelan välittämien kolmannen tahon tilauksista tilaajalta veloitettavan hinnan ja laskuttaa sen suoraan tilauksen tehneeltä taholta. 5. Tulkkauspalvelun tuotteet Hankittava palvelu kattaa seuraavat tulkkaustuotteet: Kuulovammaiset Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, vaativa taso Yleistulkkaus, yli päivän tulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, yli päivän tulkkaus, vaativa taso Kirjoitustulkkaus, perustaso Kirjoitustulkkaus, vaativa taso Kirjoitustulkkaus, yli päivän tulkkaus, perustaso Kirjoitustulkkaus, yli päivän tulkkaus, vaativa taso Opiskelutulkkaus Kuulo-näkövammaiset Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, vaativa taso Yleistulkkaus, yli päivän tulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, yli päivän tulkkaus, vaativa taso Kirjoitustulkkaus, perustaso 6 (13)

7 Kirjoitustulkkaus, vaativa taso Kirjoitustulkkaus, yli päivän tulkkaus, perustaso Kirjoitustulkkaus, yli päivän tulkkaus, vaativa taso Opiskelutulkkaus Puhevammaiset Yleistulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, vaativa taso Yleistulkkaus, yli päivän tulkkaus, perustaso Yleistulkkaus, yli päivän tulkkaus, vaativa taso Opiskelutulkkaus Yleistulkkaus Kirjoitustulkkaus Opiskelutulkkaus Yleistulkkauksella tarkoitetaan asiakkaan työssä käymiseen, asiointiin, yhteiskunnallisen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistymiseen tarvitsemaa tulkkausta. Yleistulkkaus jaetaan perustason tulkkaukseen ja vaativan tason tulkkaukseen. Kelan välityskeskus arvioi tilauksen sisällön ja luonteen perusteella onko kyse perustason vai vaativatason tulkkaustilauksesta. Tulkkaustilauksen vaativuuden määrittelyssä kiinnitetään huomiota mm. tulkattavan aiheen vaativuuteen, henkiseen kuormittavuuteen ja tulkkaustilauksen kestoon. Vaativana tulkkauksena voidaan pitää pitkäkestoista eli yli kaksi tuntia yhtäjaksoisesti kestävää tulkkausta. Perustason yleistulkkaukseen katsotaan kuuluvan tavanomaiset tulkkaustilanteet. Tällaisia tilauksia ovat esim. lääkärissäkäynnit, virastoissa asiointi, harrastuksiin liittyvät tulkkaukset, turistimatkat, puhelintulkkaus. Vaativan tason tulkkaukseen luetaan kuuluvan esimerkiksi sisällöltään seuraavat tulkkaustilanteet: teatteriesitysten ja muiden vaativien kulttuuritapahtumien tulkkaaminen seminaarit, kongressit ja niitä vastaavat tilanteet henkisesti ja kognitiivisesti kuormittavat tilaisuudet, erimerkiksi psykoterapiaistunnot Vaativan tason tulkkauksiin vaadittava tulkin työkokemus on kerrottu Tarjouspyynnön Henkilöstölomakkeessa (ks. Henkilöstölomake liite 5). Tulkkaustilanteessa voidaan tarvita kahta samanaikaista tulkkia tilanteissa, jotka ovat ajallisesti pitkäkestoisia tai muutoin niin vaativia, että hyvän tulkkauspalvelun järjestämiseksi tarvitaan kahta tulkkia. Välityskeskus arvioi tulkkaustilanteen luonteen ja keston perusteella tarpeen käyttää kahta tulkkia. Kirjoitustulkkaus on tulkkausmuoto, jossa tulkki välittää puhujan suullisen viestin kirjoitettuun muotoon joko käsin tai tietokoneella. Kirjoitustulkkaus jaetaan perustason ja vaativan tason tulkkaukseen vastaavasti kuin yleistulkkaus. Puhevammaisten tulkkauspalvelussa ei ole kirjoitustulkkausta. 7 (13)

8 Opiskelutulkkauksella tarkoitetaan tulkkauspalveluja, joita asiakas välttämättä tarvitsee selviytyäkseen perusopetuksen jälkeisistä opinnoista, jotka johtavat tutkintoon tai ammattiin edistävät ammatilliseen opiskeluun pääsemistä tai työllistymistä taikka tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä. Opiskelutulkkaus sisältää seuraavat asiat: luokkahuoneopetus, työsaliopetus työharjoittelu tai esim. opettajankoulutuksessa olevien opettajaharjoittelu arviointi- ja palautekeskustelut opettajan kanssa opinto-ohjaus- ja neuvonta opinnäytetyön ohjaus ryhmätyöt opiskelun edellyttämät verkkokurssit ja luennot, jotka sisältävät tulkattavia puhuttuja osioita tentit ja koetilanteet näyttötutkinnot opiskelijaterveydenhuollon käynnit opiskelupäivän aikana aineiston keruu opinnäytetyötä varten, esim. haastattelut tauoilla ja välitunnilla tapahtuva puhelintulkkaus tai toisten opiskelijoiden kanssa ryhmätyön aikatauluista sopiminen Opiskelutulkkausta ovat myös osana opiskeluun kuuluvaa työskentelyä kouluaikana tapahtuvat retket, opintomatkat (myös ulkomaille suuntatutuvat opintomatkat) ja muut vastaavat opiskeluun liittyvät tilaisuudet. Palveluun sisältyy oppilaitoksen henkilökunnan tutustuttaminen tulkkauksen periaatteisiin sekä asiakkaan, oppilaitoksen ja tulkin välinen yhteistyö. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan opiskelutulkkauksen myös opiskelijan harjoittelujakson aikana, jos harjoittelupaikka sijaitsee sellaisessa kunnassa, johon palveluntuottaja on tarjonnut tulkkauspalvelua. Palveluntuottajan vastuulla on opiskelutulkkauksen järjestäminen opiskelijan harjoittelujakson ajalle myös silloin, jos opiskelijan harjoittelu tapahtuu toisella kilpailutusalueella kuin missä itse opiskelu tapahtuu, ja palveluntuottaja on tarjonnut palvelua myös toiselle kilpailutusalueelle ja siihen kuntaan, jossa opiskelijan harjoittelu tapahtuu. Jos palveluntuottaja ei ole tarjonnut tulkkauspalvelua sille kilpailutusalueelle, jossa opiskelijan suorittama harjoittelujakso tapahtuu, palveluntuottaja voi luopua opiskelutulkkauksen tuottamisesta harjoittelujakson ajaksi. Kelan välityskeskus etsii uuden opiskelutulkkaustuottajan harjoittelun ajaksi ja palveluntuottajan katsotaan tällöin tilapäisesti luopuneen opiskelutulkkauksesta. Palveluntuottajalla ei ole tällöin peruutusehtojen mukaista laskutusoikeutta harjoittelujakson ajalta. Opiskelutulkkausta ei luokitella erikseen perustason tai vaativan tason tulkkaukseen. Opiskelutulkkauksessa voidaan tarvita kahta samanaikaista tulkkia tilanteissa, jotka ovat ajallisesti pitkäkestoisia tai muutoin niin vaativia, että hyvän tulkkauspalvelun varmistamiseksi tarvitaan kahta tulkkia. 8 (13)

9 Opiskelutulkkauksen välitys Laadukas opiskelutulkkauksen tuottaminen edellyttää palveluntuottajalta sitoutumista tuottaa opiskelijan tarvitsemat opiskelutulkkaukset. Opiskelutulkkaukset pyritään pääsääntöisesti välittämään koko opiskelun ajaksi, mutta palveluntuottajan sitoutuminen vahvistetaan lukuvuodeksi kerrallaan huomioiden palveluntuottajan olosuhteissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Tulkkauspalveluun oikeutetulla opiskelijalla tulee olla voimassaoleva päätös oikeudesta käyttää opiskelutulkkausta opinnoissaan. Opiskelutulkkaustilaukset välitetään aina opiskelutulkkauksena, ei yleistulkkaustilauksena. Kelan välityskeskus ottaa asiakkaan opiskelutulkkaustilauksen vastaan ja kirjaa sen välitysjärjestelmään. Välityskeskus etsii tilaukseen ja asiakkaan profiiliin sopivan opiskelutulkkaustuotetta tarjonneen palveluntuottajan. Välityskeskus toimittaa opiskelijan tiedot opiskelutulkkauksen tuottavalle palveluntuottajalle ja myös opiskelija saa tarvittavat tiedot palveluntuottajasta ja tulkeista. Opiskelija toimittaa palveluntuottajalle lukujärjestyksen tai muun opintoaikataulunsa ja tiedot siitä, milloin hän tarvitsee tulkkia opinnoissaan. Opiskelija ilmoittaa myös lukujärjestyksen toimittamisen jälkeen tulevat mahdolliset muutokset suoraan palveluntuottajalle. Opiskelutulkkauksen koordinointi Palveluntuottaja hoitaa opiskelutulkkauksen käytännön toteuttamisen. Tämä ns. koordinointityö pitää sisällään mm. seuraavat asiat palveluntuottaja laatii työvuorot tulkeilleen opiskelijan opiskelutulkkaukseen järjestää sijaisen sairastuneen tulkin tilalle ilmoittaa lukujärjestykseen tulleista muutoksista tulkille sopii opiskelijan kanssa opiskelutulkkaukseen liittyvistä käytännön asioista, kuten esim. miten poissaolot ja lukujärjestykseen tulevat muutokset ilmoitetaan yhteistyö Kelan välityskeskuksen kanssa Opiskelutulkkauksena välitetään myös seuraavanlaiset opiskelutulkkauksen erityistilanteet: - opiskelutulkkauksen lisätunnit - kyseessä tilanne, jossa lukujärjestyksen toimittamisen jälkeen opiskelijalle tulee esim. lisätunteja, joita opiskelutulkkauksen tuottamiseen valittu tuottaja ei pysty hoitamaan. - opiskelutulkkauksen yksittäistunnit -kyseessä tilanne, jossa palveluntuottaja ei pysty tuottamaan opiskelijalle tulkkausta esimerkiksi tietyn vieraan kielen oppitunnille. - pienen viikkotuntimäärän opinnot - kyseessä tilanne, jossa opiskelija tarvitsee tulkkia opinnoissaan alle 10 tuntia viikossa tai opintoja on epäsäännöllisesti esim. kaksi päivää kuukaudessa 9 (13)

10 Opiskelutulkkauksen sijaisjärjestelyt Palveluntuottajan vastuulla on ensisijaisesti järjestää opiskelutulkkaustilauksen sijaisjärjestelyt. Palveluntuottajan tulee järjestää sijainen niin äkillisiin sairaustapauksiin kuin palveluntuottajalla ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin (esim. kuntoutusjaksot, lomat, tiimipäivät). Jos palveluntuottaja ei yrityksistään huolimatta pysty järjestämään sijaista edellä mainittuihin poissaoloihin, palveluntuottajan tulee viipymättä ilmoittaa asiasta välityskeskukseen, joka etsii tilaukseen sopivan tulkin. Jos samaa opiskelutulkkausta tuottaa kaksi palveluntuottajaa, tulee näiden huolehtia tarvittavista sijaisjärjestelyistä keskenään. Opiskelutulkkauksen tuottamisesta luopuminen Palveluntuottaja voi luopua opiskelutulkkauksesta vain pakottavista syistä, kuten henkilöstön irtisanoutuminen tai yrityksen toiminnan loppuminen. Jos opiskelija itse ilmoittaa keskeyttävänsä tai lopettavansa opiskelun tai jos opiskelijan oppilaitoksesta tulee tieto opiskelijan opintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta, palveluntuottaja voi luopua opiskelutulkkauksen tuottamisesta. Opiskelutulkkausten välitys lukuvuodeksi Opiskelutulkkaustuottajille syksyllä 2013 välitetyt opiskelutulkkaukset jatkuvat samoilla tuottajilla kevään Opiskelutulkkauksen laskutus ja raportointi tapahtuu Kelan laatiman opiskelutulkkauksen laskutuspohjan (excel taulukko) mukaisesti kevätlukukauden 2014 ajan. Syyslukukaudesta 2014 lukien opiskelutulkkauksen laskutus ja raportointi tehdään välitysjärjestelmään. 6. Tulkin käytön opetus/ perehdytys tulkkauspalveluun Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun kuuluu uusien palvelun piiriin tulevien asiakkaiden opetus/ perehdytys tulkkauspalvelun käyttöön. Opetus/ perehdytys tulkin käyttämiseen toteutetaan Tarjouspyynnön liitteessä 3 Prosessikuvaus, kuvatulla tavalla. Tulkin käytön opetus/perehdytys voidaan antaa tarvittaessa myös jo tulkkauspalvelua pidempään käyttäneillekin asiakkaille. 7. Kommunikaatiomateriaalin päivittäminen ja tulkkaustilanteen läpikäyminen Puhevammaisten tulkkauspalveluun voi sisältyä vähäistä kommunikaatiomateriaalin valmistamista asiakkaalle silloin, kun se liittyy välittömästi tulkkaustilanteeseen. Esimerkiksi asiakkaan käyttämiin graafisiin symboleihin lisätään tulevaan tulkkaustilanteeseen liittyvä keskeinen uusi symboli. Muutoin kommunikointimateriaalin tuottaminen, päivittäminen, laajentaminen ja uusiminen ovat terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen vastuulla. Puhevammaisten tulkkauspalveluun kuuluu myös, että asiakas ja tulkki käyvät läpi tulkkaustilanteen joko välittömästi ennen tulkkaustilannetta tai heti sen jälkeen. 8. Synnytystulkkaukset Kelan välityskeskus suunnittelee tulkkien varallaoloringin synnytystä varten tulkkauspalveluun oikeu- 10 (13)

11 tetulle asiakkaalle hänen niin halutessaan. Asiakas voi esittää tilauksen yhteydessä toivomuksensa varallaolorinkiin tulevista tulkeista. Tulkkaus järjestetään vastaavalla tavalla, jos tulkkauspalvelun käyttäjä on synnyttäjän puoliso. Palveluntuottajalle maksetaan korvausta varallaolosta (ks. Tarjouspyynnön liite 7 Hinnoittelun perusteet). 9. Tekniset vaatimukset palvelun tuottamiselle Palveluntuottajalla on oltava riittävät tekniset resurssit/laitteet tulkkaustilausten vastaanottamiseksi ja tulkkaustapahtumien raportoimiseksi Kelan palveluntuottajan käyttöön antamaa järjestelmää hyväksikäyttäen (välitysjärjestelmä toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja internet-selaimilla). Palveluntuottajalla pitää olla käytössään vähintään internet-yhteydellä varustettu tietokone ja tulkeilla vähintään matkapuhelin sekä mahdollisuus käyttää internet-yhteydellä varustettua tietokonetta. 10. Palveluntuottajan henkilöstömuutokset Palveluntuottaja vastaa siitä, että tulkkauspalvelua tuotetaan koko sopimuskauden ajan tarjousasiakirjoissa ilmoitetun mukaisella henkilöstöllä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että Kelalla on ajantasaiset tiedot tulkkauspalvelua tuottavasta henkilöstöstä. Palveluntuottajan palveluksesta pysyvästi tai tilapäisesti (perhe- ym. vapaat) poislähtevien tulkkien tilalle tulee rekrytoida samantasoisia tulkkeja, jotta tarjottava palvelu pysyy samanlaatuisena. Palveluntuottajan vastuulla on ensisijaisesti järjestää tulkkaustilauksen sijaisjärjestelyt. Palveluntuottajan tulee järjestää sijainen niin äkillisiin sairaustapauksiin kuin palveluntuottajalla ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin (esim. kuntoutusjaksot, lomat, tiimipäivät). Pienten palveluntuottajien (t:mi tai vastaava), jotka työllistävät vain yhden henkilön, on mahdollista käyttää oikeuttaan pitkiin poissaoloihin, kuten esim. perhevapaisiin ilmoittamalla vapaasta hyvissä ajoin Kelan terveysosastolle. Palveluntuottaja voi halutessaan rekrytoida tilalleen sijaisen. Muutoksista ilmoittaminen Jos tulkkauspalvelun tuottamisessa tapahtuu palvelun laatuun (henkilöstöön) ja toteuttamiseen liittyviä muutoksia, on palveluntuottajan viipymättä ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen tapahtumista ilmoitettava muutoksista Kelan terveysosaston tulkkauspalveluryhmälle. Tällaisia muutoksia ovat esim. henkilöstössä tapahtuvat muutokset, yhtiömuodon ja omistussuhteen muutokset, Y-tunnuksen muuttuminen ja laskuttajana olevan tahon muuttuminen laskutuksen tai sopimuksen yhteyshenkilö muuttuu Muutosten ilmoittamisessa käytetään Kelan laatimaa lomaketta. Palveluntuottajan allekirjoitusoikeuden omaava henkilö (sopimuksen allekirjoittaja tai palveluntuottajan ilmoittaman yhteyshenkilö) lähettää muutostiedot sähköpostilla Kelan terveysosaston tulkkauspalveluryhmän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kela ilmoittaa ennen sopimuskauden alkua sähköpostiosoitteen. Sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan, mitä muutos koskee, esim. ilmoitus tulkkauspalveluhenkilöstön muutoksesta ja palveluntuottajan nimi. Kelan Terveysosaston tulkkauspalveluryhmä käsittelee muutoksen kahden (2) viikon kuluessa muutosilmoituksen saapumisesta. 11 (13)

12 Jos palveluntuottajan henkilöstöön rekrytoidaan uusia työntekijöitä (sijaiset, lisähankinta) tulee palveluntuottajan muutosilmoituslomakkeen lisäksi toimittaa uuden työntekijän tiedot tulkkiprofiililomakkeella Kelan terveysosaston tulkkauspalveluryhmälle. 11. Muutokset palvelun tuottamisessa sopimuskaudella Tarjouksen sisältöä ei voi muuttaa sopimuskauden aikana, liittyypä se sitten tarjotun henkilöresurssin määrään, laatuun, hinnoitteluun, sopimuksen alueelliseen ulottuvuuteen tai muihin vastaaviin seikkoihin, jotka olennaisesti muuttavat sopimusehtoja alkuperäiseen tarjoukseen verrattuna. Kelan välityskeskus seuraa tulkkaustilausten välitysten tilannetta välitysalueittain ja raportoi mahdollisesta ali- tai ylikapasiteetista. Kela voi avata tarvittaessa lisähankinnan seurantatietojen perusteella. 12. Vaitiolositoumukset ja tietoturvallisuus Kaikkien tulkkauspalvelua tuottavien henkilöiden ja niiden henkilöiden, joilla on pääsy asiakastietoihin, on allekirjoitettava Kelan ja tulkkauspalveluntuottajien sopimuksessa määritelty vaitiolositoumus. Kela toimittaa hyväksytyille palveluntuottajille Kelan Vaitiolositoumuslomakkeen. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hänen työntekijänsä allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Palveluntuottajan on säilytettävä allekirjoitetut vaitiolositoumukset hallussaan ja ne on pyydettäessä esitettävä Kelalle. Välitysjärjestelmää käytetään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla eikä tunnuksia saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Työntekijän poistuessa yrityksen palveluksesta on yrityksen Katso- pääkäyttäjän poistettava työntekijän oikeus toimia yrityksen edustajana välitysjärjestelmässä. Pääkäyttäjä tekee tämän Katso- hallinnointiliittymän kautta. 13. Tulkkauspalvelun raportointi ja laskutus Palveluntuottaja laskuttaa sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisesta syntyneet kustannusten korvaukset Kelalta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että yrityksessä toimivilla tulkeilla on ajantasaiset tiedot ja ohjeet laskutuksesta ja raportoinnista. Palveluntuottajan tulkkien tulee raportoida tehdyt tulkkaukset, peruuntuneet tilaukset ja niistä aiheutuneet kustannukset välitysjärjestelmään tulkkaustapahtuman ajankohtaa seuraavan kuukauden 6.päivään mennessä, jonka jälkeen tilauksia ei enää voi raportoida (raportoinnit lukkiutuvat). Vain raportoidut työt palveluntuottaja voi laskuttaa Kelalta. Palveluntuottaja saa välitysjärjestelmästä raportin kaikkien tulkkiensa suorittamista ja raportoimista tulkkaustilauksista. Välitysjärjestelmästä saatava raportti toimii palveluntuottajan laskutuksen pohjana ja saadun raportin perusteella palveluntuottaja laatii Kelalle kuukausittain laskun tuottamistaan palveluista. Ennen laskun kirjoittamista palveluntuottajan vastuulla on tarkistaa, että kaikki tulkkaustilaukset on raportoitu oikein. Välitysjärjestelmän raportointi lukkiutuu kuukauden 6. päivä. Palveluntuottaja ei saa muuttaa tilausten raportteja laskun kirjoittamisen jälkeen Palveluntuottajan tulee nimetä yrityksestään laskutuksen yhteyshenkilö, joka hoitaa yrityksen laskutukseen liittyviä asioita Kelan VATU- keskuksen kanssa. Laskutuksen yhteyshenkilö voi olla myös sopimuksen allekirjoittanut palveluntuottaja. Palveluntuottajien laskutukseen liittyvät kysymykset lähetetään VATU - keskukselle sähköpostilla. Kela ilmoittaa sähköpostiosoitteen ennen sopimuskauden alkua. 14. Tulkkiopiskelijoiden harjoittelu Tulkkiopiskelijoiden on tärkeää päästä suorittamaan opiskeluun liittyvää harjoittelujaksoa tulkkauspalvelua tuottaviin yrityksiin. Kela haluaa sopimuskauden aikana luoda valtakunnallisesti kattavan kuvan 12 (13)

13 siitä, miten Kelan sopimuskumppanina toimivat tulkkauspalveluntuottajat tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Tätä kartoitusta varten palveluntuottajilta tullaan pyytämään Kelalle vuosittain selvitys mm. tulkkiopiskelijoiden määrästä ja palveluntuottajan osallistumisesta mentorointikoulutukseen. 15. Tulkkauspalvelun kehittämiskohteet sopimuskaudella Sopimuskaudella tulkkauspalvelun erityisiä kehittämiskohteita tulevat olemaan opiskelutulkkauksen järjestäminen ja tulkkauspalvelun järjestäminen ulkomaanmatkoilla. Opiskelutulkkaukseen järjestämiseen liittyen tullaan järjestämään pilotti syksyllä 2014 syyslukukauden alkaessa. Pilottijoukko muodostuu osasta opiskelutulkkaustuottajia, joiden opiskelutulkkauksen koordinoinnin tulee tekemään Kelan välityskeskus. Kela tulee tiedottamaan pilotista opiskelutulkkaustuottajia keväällä Tulkkausta ulkomaanmatkoille voidaan järjestää, jos matka liittyy henkilön tavanomaiseen elämään, opiskeluun tai työssä käymiseen. Tulkkauspalvelun kehittämiseksi ulkomaanmatkoilla tullaan lukien ottamaan käyttöön tiedonkeruulomake. Lomakkeella kerätään tietoa mm. siitä, minkä tyyppisiä tulkkaustilanteita ulkomaanmatkalla on ollut, mikä on ollut tulkkauksen määrä koko matkan aikana jne. Lomakkeella saatua tietoa käytetään ulkomaanmatkojen tulkkauspalvelun järjestämisen jatkokehittämisessä. Asiakkaan allekirjoittama lomake liitetään osaksi palveluntuottajan ulkomaanmatkan laskutusprosessia lukien (Ks. Tarjouspyynnön liite 7 Hinnoittelun perusteet). 13 (13)

Hankittavan palvelun kuvaus: kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Hankittavan palvelun kuvaus: kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kansaneläkelaitos Terveysosasto Hankittavan palvelun kuvaus Kela 62/331/2013 Hankittavan palvelun kuvaus: kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1. Kelan järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit in ilmoitettujen tietojen perusteella asiakkaan tulkkitilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki 1 perustiedot Sukunimi ja etunimet Työnantaja/toiminimi Tulkki toimii seuraavilla välitysalueilla Etelä-Suomi

Lisätiedot

Ajankohtaista tulkkauspalvelussa syksy 2013

Ajankohtaista tulkkauspalvelussa syksy 2013 Ajankohtaista tulkkauspalvelussa syksy 2013 Vammaisten tulkkauspalvelukeskus 1.1.2014 Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen (VATU - keskus) toiminta on laajentunut 1.1.2014 lukien, kun tulkkaustilausten

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava

Puhevammaisten tulkkauspalvelusta. Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Puhevammaisten tulkkauspalvelusta Sinikka Vuorinen Puhevammaisten tulkki Tulkkikeskuksen vastaava Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 1.9.2010.

Lisätiedot

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi

Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta puitesopimusten tekemiseksi Kansaneläkelaitos Terveysosasto Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kela 48/331/2013 Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

Perehdytys vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun

Perehdytys vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun 21.11.2017 Perehdytys vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun 1 (30) kela.fi/vatu Sisällys 1. Perehdytys tulkkauspalveluun... 5 2. Mitä on vammaisten tulkkauspalvelu?... 7 3. Mihin tulkkauspalvelua voi

Lisätiedot

Opas tulkkauspalvelusta

Opas tulkkauspalvelusta Opas tulkkauspalvelusta Tulkkauspalvelun järjestäminen kuuluu Kelalle ja perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Laki tuli voimaan 1.9.2010. Kaikki tulkkauspalveluun liittyvät päätökset

Lisätiedot

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010

Terveysosasto. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelan järjestettäväksi 1.9.2010 Järjestämisvastuun siirto Kelaan Kyseessä on hallinnollinen siirto Asiakkaan oikeus tulkkauspalveluun säilyy pääosin entisellään Siirron

Lisätiedot

Tulkkauspalvelujen kilpailutuksen kysymykset ja vastaukset

Tulkkauspalvelujen kilpailutuksen kysymykset ja vastaukset Tulkkauspalvelujen kilpailutuksen kysymykset ja vastaukset Palveluntuottajan vastuulla on lukea huolellisesti kaikki kysymyksiin annetut vastaukset ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään. Muutokset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Terveysosasto Korvausperusteet Liite 7

Tarjouspyyntö Terveysosasto Korvausperusteet Liite 7 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Korvausperusteet Kela 62/331/2013 Tulkkauspalvelun korvausperusteet Tässä liitteessä on kerrottu ne kustannusten korvausperusteet, jotka Kela palvelun ostajana korvaa tuottajalle

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Kohta 3. Hankittava palvelu - Tulkin käytön opetus/perehdytys

Kohta 3. Hankittava palvelu - Tulkin käytön opetus/perehdytys 1 Suomen Puhevammaisten Tulkit ry Kela / Tulkkauspalvelukilpailut Sähköpostilla tulkkauspalvelukilpailut@kela.fi Tulkkauspalveluiden hankinta KOMMENTIT / KYSYMYKSET KILPAILUTUS 2013 Tarjouspyyntö Kohta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelujen ja välityskeskusten hankinta:

Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelujen ja välityskeskusten hankinta: Kansaneläkelaitos Terveysosasto Tulkkauspalvelun ja välityskeskusten kilpailutus Asiakirjan nimi Kysymykset [30.12.2009] Kansaneläkelaitoksen tulkkauspalvelujen ja välityskeskusten hankinta: Vammaisten

Lisätiedot

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela

Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa. Merja Pouttu Suunnittelija, Kela Vieraan kielen tulkkaus kuntoutuksessa Merja Pouttu Suunnittelija, Kela 19.1.2017 Vieraan kielen tulkkaus uudistui 1.10.2016 Mikä uudistui? Tulkkauspalvelut on hankittu kilpailutuksen kautta Toimenpiteet,

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Vammaisetuusryhmä Kela 56-61/331/2017 PALVELUKUVAUS. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Palvelukuvaus. Vammaisetuusryhmä Kela 56-61/331/2017 PALVELUKUVAUS. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1.11.2017 PALVELUKUVAUS Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Sisällys 1 Kelan järjestämisvelvollisuus... 8 2 Tulkkauspalvelun tuottamisen vaatimukset... 9 2.1 Henkilöstö vähimmäisvaatimukset... 9 2.2

Lisätiedot

b. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b -lomake)

b. Kuulovammaisten tulkkauspalvelu, kirjoitustulkkaus (Tulkin tiedot 5b -lomake) Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö Terveysosasto Henkilöstö Liite 5 Kela 62/331/2013 TULKKAUSPALVELUA TUOTTAVA HENKILÖSTÖ 1. Vähimmäisvaatimukset Tulkilta edellytettävä(t) tutkinto/tutkinnot tulee olla suoritettuna

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajien koulutus. Skype-koulutus klo 9-11

Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajien koulutus. Skype-koulutus klo 9-11 Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajien koulutus Skype-koulutus 9.11.2017 klo 9-11 Jos ääni ei kuulu tai esitys ei näy, voit kokeilla seuraavia Kokeile kirjautua ulos koulutuksesta ja kirjaudu uudelleen

Lisätiedot

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet !

Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet ! Tulkkaustoiminta Jyväskylän yliopistossa! Viittomakielen keskus! Avoimet ovet 25.4.2014! Jyväskylän yliopiston organisaatio! YLIOPISTOKOLLEGIO! HALLITUS! REHTORI! YLIOPISTOPALVELUT! TIEDEKUNNAT! ERILLISLAITOKSET!

Lisätiedot

Syrjintäolettama, välillinen syrjintä, tulkkauspalvelu, kuulonäkövamma YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, välillinen syrjintä, tulkkauspalvelu, kuulonäkövamma YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, välillinen syrjintä, tulkkauspalvelu, kuulonäkövamma YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 117/2016 Antopäivä: 16.12.2016 Hakija on kuulonäkövammainen, jolla on

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Puhevammaisten tulkkauspalvelu YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimus Jokaisen YK:n sopimuksen hyväksyneen maan on omilla kansallisilla laillaan ja tukitoimilla edistettävä ihmisoikeuksien toteutumista.

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut 30.03.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa asuminen... 2 1.3.2 Vamma...

Lisätiedot

1 Hankittavan palvelun kuvaus (liite 1)

1 Hankittavan palvelun kuvaus (liite 1) Välityskeskusten kilpailutuksen kysymykset ja vastaukset: Palveluntuottajan vastuulla on lukea huolellisesti kaikki kysymyksiin annetut vastaukset ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään. Kysymysten

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013 Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 8/2013 Aika: 25.11.2013 klo 10.00-15.35 Paikka: Kuuloliiton iso neuvotteluhuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Osallistujat: Sirpa Laurén (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014

Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö. Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Kelan ja palveluntuottajien yhteistyö Anneli Louhenperä Suunnittelija Palveluntuottajien koulutuspäivät 30.1.2014 ja 2.4.2014 Esityksen sisältö Kuntoutusryhmän ja palveluntuottajan yhteistyö Kurssien toimeenpano

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 n eräiden henkilöstö- ja talousasioiden delegointi osastopäälliköille ja yksikön päälliköille HEL 2016-002300 T 00 01 00 Päätös OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN TOIMIVALTA päätti,

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax Internet

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax  Internet 1/7 121660 Tulkkauspalvelut Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi +358 444171465 NUTS-koodi riikka.soderlund@naantali.fi Suomi FI http://

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

ASIA: kommentteja Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin

ASIA: kommentteja Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä ASIA: kommentteja Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutusasiakirjoihin Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän asiakasjärjestöt (Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Suomen Kuurosokeat

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.9.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatio työ-

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke

Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke Kuntoutuksen vieraankielen tulkkauspalvelujen järjestäminen KUTU-hanke KUTUPA-projekti 30.4.2015-29.2.2016 KUTUPA2-projekti 1.3.-31.8.2016 Noora Heinonen Projektipäällikkö 21.1.2016 Lähtökohdat Kelalla

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Toimittajatapaaminen 9.6.2010

Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Kela saa hoidettavakseen yhä uusia tehtäviä 1.4. 2009 Kelalle siirtyi elatustuki 1.9.2010 Kelalle siirtyy vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1.3.2011 uusi etuus, takuueläke

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tulkkaus- ja käännöspalvelut

Tulkkaus- ja käännöspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut 30.3.2017 Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari Elina Heiniemi Tulkkipalvelujen kehittämispäällikkö, Monetra Tulkkipalvelu Leena Lang Laatupäällikkö,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala 5a. Sopimusluonnos vakituisesta hammaslääkäripalvelusta Sopimus hammaslääkäripalveluiden tuottamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot