KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta 1948. Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts"

Transkriptio

1 SU01GN OLTI~PIALAINBN KOMITEA nimisn säätiön vuosikrtomus vuodlta Johtokunnan laatima, sääntöjn 6 :n dllyttämä krtomus toiminnasts vuodlta I. VaI t u u s kun ta. Säätiön valtuuskuntaan ovat vuodn 1948 aikana kuulunt suraavat allamainittujn liittojn ja viranomaistn nimämät jäsnt: Työvän Urhiluliitto: insinööri Yrjö Enn, varatuomari Arvi Hiskann, dipl. ins. Lnnart Kivi, huolto-ohjaaja A. I:. Lskinn, jaostosihtri Vild:o Puhkuri, maistri Hlvi Raatika inn, jaostosihtri Eino Rantann, tarkastaja Unto Siivonn, toimitusjohtaja Olavi Suvanto, työnjohtaja Onni Viandr, toimittaja E. A. Wuohl(o ja johtaja K. A. Vuori. ~uomn Urhiluliitto: dipl.ins. Aku KUusisto, vuorinuvos William Lhtinn, maistri Luri Mittinn ja dipl.ins.. Ar vo Tanila. ~~~mn_hiihtoliitto~ lhtot2 Yrjö Kaloni ~i ja kauppanuvos Vikk o Nylund. Suomn Voimistluliitto: l htori Väinö Lahtinn ja vrstiluutnantti K.i~ Lvälahti. l Cf(li V-<'- S~~n Pa,inilii ~ pääkonsuli Arvo Himbrg ja toimitus johta ja JalJ Vallikari..uomn Ampujai,n liitto,: knra81iluutnantt i H, V. Östrman. Suomn Lu~stluli~~ kauppanuvos Kall Kuusinn. Su<?~mn Mikl-ailu,l~i tto: varatuomari Pr Antll. Suomn Ra~sastajain~iitto: toimitusjohtaja M. Rydman. Suo.~~~K~!1.oottilii tto,: lp.tor:t Earry A. HlnilJ.s. ~~~ ~n Purjhtijain liitto~ 'ohtori J. O. Södrhjlm. Su_omn Palloliitt2..:., kaupunginjohtaja E. von Frnckll ( ) ja johtaja Niilo Koskinn ( ). ~uom~p' U~nali~yto: vrsti Yrjö Valkar~. Suomn Pyöräilyliit~ toimitusjohtaja Harald Fält. Sqomn Jääkikkoliitto ~ hanl-;:intapäällikkö Yrjö Rc:hl::alllo. ~~!LJ!y!ld;::llniij;to.J.. maistri Viktor Smds. ~~~~~~utuliitto: tarkastaja Er~r.i Noramaa. Suomn Painonnostoliitto: työjohtaja Bruno Nybrg. -_._,,~-~, _... Suomn Voimistlu-. ja Urhiluliitto~, vrsti V.A. M. Karikoski. Suomn Koripalloliitto~ asutusnuvos Jussi Lappi-Sppälä.

2 F.irl:.~..9p.ds Svnska C ntralidrottsförbund: toimi tt aj a Enz io Sv6n. ~ptusministriö: hallitusnuvos Arvo 1. Snlminn..Puolustusministriö: knraalimajuri Uolvi Poppius. Sn lisäksi on itsoikutttuna jäsnnä valtuusk untaan kuulunut Suomn dustaja I~nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa konsuli Ernst Krogius, joka Kansainvälisn Olympialaisn Komitan k ok ouksssa Lont oossa r ost mainitusta dustajatoimsta.. Hänn suraajak s n valitti:"n samassa k ok ouksssa kaupunginjohtaja El'ik v, Frncl.:ll. Valtuusk unnan puhnjohtaja;:la on toiminut vrsti V.A.. M. Karikoski ja sihtrin. varatuomari Er kk: i Hara. II. J 0 h t 0 kun ta. ~---~-~~-~--~ Johtokuntaan ovat vuodn 1948 aikana klllllunt vuorinuvos tt William Lhtinn puhnjohtajana, toimitusjohtaja Olavi Suv ant o varapuhnjohta jana skä muina j äs nine=. ins inööl"i Yr jö Enn, kaupunginj oh- t a ja Erik v. Frnck ll w ~~:.-:a,t uom ar i Arvi Hiskann, pää!:consuli Arvo Himbrg, ko;;:s uli Ernst ~iu s i ts oik utttuna jäsnnä, kauppanuvos '- - Kall Kuusinn, maistri Lauri Mittinn ja maistri. Vi~tor Sm ds, Konsuli - Krogius rottuaan Kansainv2.lisn Olympialaisn - Komitan j äsnyydstä pyysi roa myös "Suomn Olympi a l ~ isn Komitan johtokunnan j äsnyydstä. Kok ouksssaan v a ltlj.lls r.unta totsi kon-. suli Krogiulcsn jäsnyydn s!cä valtuuskunnassa ttä johtokunnassa päättynn samanaikaissti Kansainvälisn Olympialc. isn Komitan jäsnyydn!::anssa ja ttä hänn tilalln valittu ~ '~a upunginjohtaja Eri1:: v. Frnckll sä2ntöjn mukaan hänn j E~ lkns ä on valtuuskunnan ja johtokunnan itsoikutttuna j äsnnä. Ans ioistaan Suomn Olympialaisn Komitan monikymranvuotisna j äsnnä ja Suomn dustajana Ka nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa valtuuskunta päätti johtokunnan sityksstä yksimi l issti kutsua k onslj.li Krogiuksn Suomn Olympialaisn Komitan lw.nniajäsnksi. Johtokunta on kskuudstaan asttanut s uraava t kolm _ il;:oisj a ostoa : asust jaoston, j äs minä Hi mbrg, Kuusinn ja Mittinn, pääsylippujaoston, j äsninä Suvanto, Hiska nn, Himb.rg ja Mittinn, skä määrärahatoimikunnan, j äsninä Suvanto, Mittinn, Smds ja varalla Himbrg. Säätiön r ahastonhoita jana on toiminlj.t pankinjohta ja Toivo Aro ja sihtrinä varatuomari Erkki Hara skä tilinta r ka stajina kauppanuvos Vill Mattinn ja hallitusnuvos Arvo Salminn, v aramihinään tarkast ja U, Siivonn ja hankintapäälliyj;:ö Y. Rahlramo, Säätiön toimisto on sijainnut dlln Hlsingissä, Mikonl~atu 15. A.

3 y m p i a~.l a i n n,k, r U_s toi m~_~~-= ta. Säätiön v asttamaan Olympialaisn kräystoimikuntaan ovat d lln kutllunt vuorinuvos William Lhtinn puhnjohta jana skä muina jäsninä pääkonsuli Arvo Himbrg, johtaja K.E. Lampi, toimitusjohtaja Oski Nurmi., ministri Eino Pkkala, johtaja Toivo SDlmio ja johtaja Sulo Suortti. Toimikunnan thtävänä on ollut krätä varoja maamm osanoton rahoittamisksi vuodn 1948 olympi~kisoihin, mikä thtäv on kulunn vuodn aikana päättynyt. Toimikunnan sihtrinä on toiminut kamrri J. Tossavainn, ja toimisto sijainnut Stadionilla. IY Suo m no 1 ~y m p J- a 1 a i n n k 0 m.2--~~i C?...:.!. Suomn Olympialaisn Taidkomissioon ovat kuulunt vuorinuvos 1Nilliam Lhtinn puhnjohtajana, arkkithti Viljo Rwll varapuhnjoh- tajana skä samalla arkkithtuurin dustajana, taitilija Emil Halonn kuvanviston dusta jana, maistri Hugo Jalkann kir jallisuudn dusta jan~, taitilija Erl:ki Koponn maalaustaitn dustajana.., maistri Olavi Psonn musiikin dus.ta jana skä maistri Sal:ari Saarikivi grafiikan dus ta jana ja kmiss ion sihtrinä. Taid ~omissio on yhtistoiminnassa johtokunnan kanssa huolhtinut maajnn taitilijain osanoton ~täytännöllisstä ji::rjstlyst... Komission toimisto on sijainnut Wrnr Södrström Oy:n konttorissa Bulvardi 12. V, K 0 k 0 u k ~ t Valtuuskunta kokoontui v kolmsti: , ja Johtokunta on pitänyt kaikkiaan 23 kokousta~ 10,1., , ,13-.4.,20.4..,11.5..,25.5., 28.5., 11.6., , , 5.7., 10.7., 14.7., 17.7.,19.7.,2.9., , 2.11., 3.11., 9.11., Jaostot ova t pitänt usita :rokouksia ja nuvottlutij.ais tj.tj.ksia. Taidkomissio on ollut koolj.a 2 krtaa. VI, y_._..!..._a 1 v i 0 1 Y m.-l? _ J~~~~_ S t.. _~~_.~ 4-,..... r i t z i s s a 30~ , 48 ja XIV 0 1 Y m - pia k i s a t L 0 n t 0 0 s s a _----, -- Vuodn 1948 aikana, olympiavuonna, komita joutui totuttamaan sääntöjnsä 2 : ssä mainittua thtäväänsä: skä talvi- tt 2. ksäolympiakisoihin osa llistumisn rahoittamisn ja jär j st ämisn,

4 - 4 -.!...K.r: y'_ ä.y.!3.!- Olympialainn Kräystoimikunta suoritti varsinaisn kräystyönsä v8.1isnä aikana. Jo nnn virallisn kräysluvan myöntämistä oli lahjoituksia sapunut mk :-. Kräyksn tilityksn (liit N:o 1 ) i nyösktän ol otttu duskunnan myöntämäi? avustusta~.: ~-. Kräystoimintaan osallistuivat aktiivissti Suomn Voimistlu- Jo ja Urh i1ulii tt 0, Työvän Urh ilulii tt 0, Fin1ands (C'ntra1idrott sförbllnd 1 Suomn Naist~n Liikuntakasvatusliitto skä rikoisliitot. Lisä~ si osallistuivat kräyksn Poliisin Urhiluliitto, Tiniliitto ja lukuisat puolustuslaitoksn jouk:~o-osastot. Kräyst\.110s muodostui suraavista 81"is tä: lal1j oitul;:,'3t, ad1"ss ikräys, rintamr~;:kin myynti, olympiavik kaukst, i1 taraat ja ottlut 7 Amrikan suomalaistn lahjoittaman :.;:ahvi _ rän myynti skä kork o-~ ja skalaist tulot. Alkuaan astttu tavoit, 50 mtljoonaa markl;:aa, ylitttiin var sin huomattavasti, mikä on kaunis todistus koko kansan urhilua j a olym~ p:lakiso ja kohtaan tuntmasta har.rastukssta. Erikoissti le::nmi tt ää miliä Amrikan suomalaistn yllä.tt.vän hyv. kr2ystulos. Kräys Yha.ysval loissa i ol v ilä päättynyt, jotn tulos siltä osalta todnnäköissti kasvaa. Tulol;:sn i myösl:ään ol laskttu Rc:nskasta lahjoitul:;:sna saapunn v äkijuomalähtyksn myynnistä. saatua nttotulosta mk :-, minkä Oy. All;:o~'loliliik j ä lkn. Ab. tilitti vasta lt1"äystuloksn jull:aismisn?..,,--_~a lm nn us Eri urhi1ualo jn yhtistoimintavaliokunnill tai niidn PULJ.ttussa ao. rilcoisliitoill lt.httyn mm. valmnhussuunnit1mia ja -määrärahatarvtta k oskvan tidustlun prustlla oli v:n PiJuun mnnssä myönntty yht. mk :- olympiavalmnnuksn rahoittamisksi. Vuonna 1948 myönnttiin vilä määrärahoja mlonta-, uinti-, ratsastus-, soutu- t koripallo~, purjhdus- ja nyky.isn 5-ottlujoukkuidn s_;:ä lis ät!1tär äraho ja nyrkl;:ily-, voimistlu-, painonnosto, ampuma- ja mikkailujoukkuidn valmnnusta vartn. Lopullinn vuodn 1948 talvija ksäkisojn valmnnusmai::rärahojn jakatj.tuminn urhilualoittain ilmn 1iittstä N:o 2. Tilitykst määrärahojn käytöstä on komita SCla- nut 30. 4, -48 mnnssä.2.! Ki1pai1uvarus.tt ja asustt. Tarvittavin kilpailuvarustidn ja asustidn hankinta tuotti voimassaollidn säännöstlymäär äystn johdosta tavallista n~nän

5 - 5 - huolta, mutta kansanhuoltoministriön, Rlan thtaidn ja liikkidn n nnl~aikka Kuusinn Oy:n avulla pystyttiin vaikuksista slviytymään. Asustidn valinnassa pantiin pääpaino matriaalipulan puittissa k~~yt 5nnöllis yyd ll, as ianmukaisll, urhilumaisll likkaulrs ll ja s i- nidn skä valmistuksn kunnollisll l aadull. Joukkuidn jäsniä vartn tilatut asustyksiköt ilmnvät liittstt N:o 3 ja asust- ja varustkustannukst liittistä N:o 6 ja 7. Harjoittlu- ja valmnnusva:-ustidn hankinnassa, mikä johtokunnan p~tätöksn mukaan jätttiin kunkin liiton itsnsä hoidttavaksi ja kustannttaval:si, avustttiin ao. liittoja sopimalla kansalli'1.uoltoministriön jall:in- ja tkstiiliosastojn kanssa ostolupin myöntämisstä. tuoikuttusti thtyjn tarvikanomustn prustlla. 4.. _LEE-_toon kiso je:. pääsyl.iput. Pt.äsylippujn annakj:otilaus k.sitti Suomn Pa.n};:in tar-. ~:oi tuksn myöntämän ~ 5.000:- dst& p..sylippuja, mi~-::ä tilaus Lontoossa hyväl;:syttiinkin, Pääsylippujaosto pyysi SVUL: a, TUL: a ja rikoislii t to ja t!cmä än alaistnsa suro jn jäsni~~ vartn pääsylippukiintiöanomulcsnsa, joidn saavuttua jaoston tht&v2_ksi, snjälj.;;:n kun sitä oli vahvistttu johtokunnan puhn johtajalla, annttiin laatia jakohdotus ja nuvotlla Suomn Panldn kanssa D18t:,:avalu\ltan saannin mahdollisuudsta niill, joill olympiapääsylippu voitiin myydä. Suomn Panlcki suostuikin myöntämään tarpllisn mtka- ja prilläolovaluutan 250 turistill, mistä. alustavasti ilmoitttiin ao'. pä~ayl1ppujn tilaajill. Pääsyliput päätttiin myydä vaihtokurssiin " 550/- OK:n rahoituskulujn korvaami sksi. Valitttavasti Suomn Panldri joutui yllättän olosuhtidn pakosta supistamaan valuutansaajin lw~ u määrän 250: stä 100 :aan jättän johtokul1.nan thtäväks i tarpllisn karsinnan suorittamisn. Suomn Pan!cin tkm.s:.n supistuksn johc.osta uhkasi OK=ta, joka oli vaaditusti. Lontoosn suorittanut nnall1::omaksun, mlkoinn rahallinn tappio, joka näytti sit2kin väistämättömämm8.1tä, kun Lontoosta saapui tito siite, ttä lippuja i kisojn odotttavissa olvan hikon ylisömnstyksn vuoksi tulla lunastamaan takcdsin. Päätttiin kuitnkin thdä kaikki voitava tappion supistamisl:si ja pu.hnjoh-. taja Lhtinn, hrrat Himbrg, v. Frnckll skä sihtri valtuutttiin huolhtimaan Lontoossa lippujn myyru1istä. Lontoossa sijoitttavin pääsylippujn kokonaismäärä oli , 6. Ennn kisojn adi:ua olivat s i l::ä.l äistn lippuagnttin varastot, kutn saatiin hnkilökohtaissti todta, hyvin täynnä. Näin olln ylijttimälippujn sijoitus oli alulcsi hyvin vaikaa. Vähitlln muodos-

6 ..., tui määrättyihin tilaisuuksiin kuitnkin kysyntää, jotn sulj.rin osa J-i. puista onnistuttiin myymään. Suurin ansio tästä on niili&;. yhtyksillä, jotka Komitan puhnjohtajan, vuorinuvos W~m Lhtisn tuttavuuksin avulla saatiin aikaan. Liput myytiin osaksi punnissa kiintään hint 3 an~ myyntipalkkio titnl:in myöntämällei, sikäläistn agnt tin väli tyks Jlä.) Ttnä myynti tuotti.t 486, Osaksi liput myytiin Lontoossa pysyvästi tai tilapäissti olsklvill suom~laisill Saomn markoissa täällä maksttaviksi, T ;:~. mä myynti tuott i yli :;:aksisataa puntaa, Englannin ra~ hassa laskttuna. Lippujn k 2',ytännöllisstä myynnistä hu'olhti komitan valtuuttamana kamrri Jussi Tossavainn. ~r Pääsylippujn saajat oli jattu suraaviin ryhmiin: OK~n johtokunta, Olympia lainn k r2.ystoimikunta? kr.ysl-cilpailun voi tta j at t ntist olympiakävijät, sanomalhtimiht, XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstlytoimikunt2, urhilujärjstöjn jäsnt skä muut turistit. Lisäksi v~rattiin johtokunnan käyttöön urhili j oijl Lontoossa jattavalsi pini määrä lippuja. Tämä "varaus ii kasvoi Suomn Panrin Valuuttapiiätö!csn johdosta yli mk 700, 000:- suuruisksi ja nyyntitoiminnan j.l'jstlyyn vlvoittuill jäi varsinaistn OK:n jä.snill l~uuluvin thtä.vin lisa;:si ylijäämäpääsyli ppujn myynnin suunnittlu ja toimnpnno Lontoossa. Mahdollisn peiäsylippuk9inottlun s tämisksi luovutttiin myyc~ yt peiäsyli put vain niill, jotka olivat Suomn Pnkil ta saant matl::avaluuttaa ja mui ll tilaajill vasta Lontoosn saavuttua, osoittava tilasto slviää su Lopullinn pääsylippujn ~ryntiä raavasta: Ostttu Dontoosta Joukkun j äsnill jattu Myyty mk ~mk :25 ~~.62..i.6...:7~:~2.:...5_~ II 2_ ~ 435 0~8~ :..50 J ~~.änyt myymä t t ä mk : 50 =============== ~~ou1:k~~ id~.e:.. koko onp.ae..~ Joukkuj.dn kokoonpanoon vaiklltti nna!col ta arvioitavissa olvin mnstymismahdollisuuksin ohssa rit täin mrkittävästi Suomn Pankin j oul-c!cuidn k2.ytttäväksi myöntämä ulkomaan valuuttojn määrät. St. Mori tzin kisoihin läht tyn joukkun kol~oonpano, j Ot3 oli dllämainitusta syystä pa~~o huomattavasti supistas) muodostui liit N:o 4 mukaisksi, Lontoon kisoihin lähtttävän joul\:kun määrävahvuudsta thtiin alustavia päätöksiä 28.5 ja pidtyiss~ johtokunnan kokouksissa. Lopullist valinnat suoritttiin 10. 7, ja pid-

7 - 7 - tyissä kokouksissa. Suomn Pankin taholta yll 8.ttän vasta il _ moitttassa, ttä s katsoi välttämättöm äl~ si valuuttavaikuksin vu.oksi h'c.ottaa joukkutta supistttavaksi 13 mihllä ~ jäi OK:n johtoku.nnan vaikaksi ja päkiitollisksi thtäv.ksi karsia jo valitusta jou.kkusta nyrklrilyjoukkun valmnta ja, uinti joukkun johta ja, yksi ko ripalloilun ja kaksi jalkapalloilun huomioitsijaa, kaksi ratsastajaa, yksi voimistlun arvostlutuomarista, yksi pyöräilijä ja m kaksikkomlojat. Jouldcun lopullinn kokoonpano oli liit N:o 5 mukainno Olympiajoukkun nglantilaisksi attasaksi kutsuttiin ilman palkkiota thtäväänsä suostunut vrsti Jack Hills apulaisnaan ja vara ~ mihnään hrra A.R. Lindsay, jotka täysin suomn kiltä taitavina toimivat myös tulkkina varsinaistn, hrra Drk Bängin ja nglanninkiln taitoistn joukkunjohta jin ohssa. Erikoisn arvokj:,: aa~\:si muodostui Lontoossa s vapaahtoinn apu, jonka joukku sai osaksn Suomn Läh-, 4t tystön taholta, jolloin rikoissti on mainit~ava ministri Ero A. Vuori, s otilasattasa majuri Birgr Ek skä lähtystövirkailija Onni Kohonn _. -=--Ma tk a_h Matkasuunnitlmia laadittassa oli niinikään otttava huomioon cäyttt~vissä olva niukka ulkomaanvaluuttamäärä skä lisäksi kunkin matkustust2van urhilijoill aihuttama rasitus ja luonnollissti mahdollisuus saada ao. kuljtusnuvoja rikoiskäyttöön. st. Moritzin mnomatka suoritttiin lntotits Hlsinki-Tukholma-Basl-Zurich kolmssa ri ryhmässä. Ensi~~inn ryhmä, 13 mistä johtajanaan hrra Svnsk lähti yöpyn Tukholmassa. Toinn ryhmä, 16 mistä johtajana hrra Himbrg lähti matkatn suoraan prill kutn kolmaskin hrra Lskisn johtama lähtnyt 13 mihn ryhmä. Talvikisoihin tapahtunn aikaisn lähdön syynä oli välttämättömyys saada riittävästi aikaa t otuttautua prillä Svitsin vuoristoilmastoon. Paluumatka suoritttiin 8-10/2 alkupräisn suunnitlman mukaissti yhtnä ryhm2,nä myös lntän Muhlhausnista Tukholmaan ja siltä Hlsinkiin. Matkat sujuivat hyvin huolimatta huonon sään johgosta tapahtunutta viivytystä Kööpnhaminassa skä välilaskua Frr'nl:furt a.'m:s8a. Talvikisojn matkakulut ilmnvät liittstä N:o 6. Lontoon måtkaa vartn vuokrattiin mnomatka li Suomn Höyrylaiva Oy: lt hl. Arcturus, johon sijoitttiin matkasta vähimmin rasi ttuvia urhilijoita, }cutn naisurhilijat, soutajat, 5-ottlijat, ratsastajat~ painonnostajat, ampujat, pyöräilijät, mlojat ja mikkailijat. Tämän alkann laivamatkan johta jana toimi hrra uvanto minkä lisäksi

8 - 8 - hrra KUCl.sinn skä joukkun rahas tonhoi ta ja, hrra K21vi Kotkas olivat mukana. Laivamatkaa suosi hyvä sää ja pri ll Tilbury'in päästiin viidn vuorokaudn kuluttua hyvässä kunnossa. Joukku vitiin junalla 5t. Pancrasin asmall ja siltä. l inja-autoilla Rtchmonc~ Parkiin~ Jouldcun 10ppl.lOSan matka topahtui ll1t o t~its Hls ingistä Tukholman kautta Lontoosn Aro Oy:n ja Ab. Arotransportin konilla. Ensimmäinon l ähtnyt rä johtajanaan hrra Antll käsitti voj.mistlijat, pa:;. nijat ja osan ylisurhilijoista ja toisssa ltihtnss& rässä johta jana hrl'a Hiskann ol~lvat nyrkk ili jät ja loppuosa ylisllrhilijoista. Kumpikin ryhmä oli lhtöpäivänään onnllissti prillä. Jouldlun paluumatlca tapahtui kokonaisuudssaan ln-'otits nljässä rässä, 9., 10" 15., ja Lontoon matl:an kustannukst ilmnvät liittssä N:o 7. st. Moritzin ja Lontoon matkoihin liittyi mnnn tcl.lln Illfljoituksn ja muon~tu~sn järjstly Hlsingisst, hotlli Hlsingissä, joka oli jouk!.:uidn l:okoontumispaild":ana. Liittt N:ot 6 ja 7. 7 J_o~u}~~L1...~.. n."p}101 to ]>ril.lä. Suomn j oulr."!:::u oli st. Mori t zissa lwkonaisucl.ds saan.\la joi tttu Hotl Nus 3tahlbadiin. Ma j oi -'us oli hyvin jä::, j st tty ja muona asia 1- lista ja rii ttav E~ä. Mat~,i:amuonaksi oli l i säks i varattu muj.'>:aan voita, kinkkua, lipää y.m. Jokainn joukk1..1n j.sn oli vakuutttu kuolman ja tapaturman varalta m};:: 3ta :-, ja l i s21:si mc:tkatavarat vakllutttiin. Ainoa vakavamnanlaatu:'nn tapatu.rma sattui Martti SipilE'll, joka katka isi r:ls ilcl.unsa 50 km hiihc,ossa. I;nsiavun j äl2.:: n hant s iirrtt iin tri Pul Gut ' in sairaalaan, mist~ hän palasi tri Tas~isn saattamana trvhtynnä kse:'}.lä totimaahan. Hänn lääl-ärikulunsa ja v ahin,:-;.on:.;:orvaul:snsa on vakuutus yhtiö t äysin mal[sancl.t. Olavi Sihvonn on myös saanut ma-'.l:a 11a kadonnista hiihtol;:ngistään t äyc.n kol'v2u_:sn. Ma joi tusja muoriitusl:ulut st. Moritzin matkalta i l mnvät liittsiä N:o 6. HrI'a Mittinn kävi kvääll~ dltäkäsin prhtymiissä Lontoon ::isojn.:na joitus ym. sikkoihin tod~)tgn jtrjstlyjn T.t1Gid.äl1 kan.naltailj1 olvein 83ia11i8ia. Suomn joukkun 111a joi tus oli Lontoossa j t:l~ j sttt y sura2vasti: Ric.b.Jllond Park: Ylisurhili j at, nyrld:ilijät, pinijat, voimistlijat, pyör2ilijat, p3inonnostajat, mi~ailij2.t, ylisjohto (Suvnto, Kotl:as) WnrbLlrg Bc:rrac1:o, Alc~rshot ~ iloyal Militnry Collg, Cambrly ratsastajat, 5-ottlijat Southlands Training Collg: Cathrin ivhl Hotl: n2isurhilijat na is,10 10 j a

9 , Bisly Camp: South Knsington Hotl: Hattrs Lan Cntr, Hnly : Torguay: ampujat, ylis johto (Östrman) OK "n j äsnt, ylisjo.ht o (Himbrg, Hara) m lojat pur j ht i j a t Oli rittäin valitttavaa, ttä ylis johto i voinut olosuhtista johtun as ua jou~cun pääosan mukana Richmond Parkissa, vaan oli sn kutn usimpin IDlli dnkin maidn joukkuidn yl i s johtojn s ijoittauduttava asumaan hotlliin kskismmäll paikall Lontoota. Ylisjohclon ja ri jou.kkuidn välistä. yhtydnpitoa vartn oli paitsi puhlinta kiintä hnkilökohtainn kosktus, jonk3 mahdollisti joukkun kä.ytössä ollt 5 vuokra-autoa.. Ma inituilla autoilla kuljtttiin myös kilpailijoit~ kilpailupaikoill. Asunnot olivat tyydyttävät. Ric l'1..mond Par kissa huon t hkä olivat hiukan ahtaat, lisäks i l äpi kuljttavat ja olmattomin sintristyksin, Lisämuonal.:si oli kotimaassa ostttu voita, l ampaanlihaa, kiruc'::ua, munia, n ähl~ ilip ää, ja palasokria. Muonitust a~ hoiti ilman pal ~~ iota kittiömstari Thor E~ i k Hol±ann. Lirin taholta i oltu valitttavasti järjsttty hänll, sn parmmin kuin Skandinaviankaan maidn joukkuidn kittiömstarill mahdollisuutta its hoitaa joukkun ruuan valmistusta, mutta snsijaan hrra Hol±ann saattoi toimia väidn valmistaj na, j ä lkiruokailujn j är jstii j änä y.m.s. t htävissä. :nglantilainn ruoka oli ylnsä hyvää, joskin kokoonpanoltaan m ik212.isill liian kasvisvoi ttoista. Richmond Parkiin oli OK: n toimsta pystyttty sauna, jonka pu ~lra l:ntt saatiin lahjoituksna Puutalo Oy:ltä ja uuni Kastor Oy : ltä skä polttopuut OY. Enso-Gutzit Ab:ltä. Saunan k~yttöön ja kustannuksiin osallistui myös Ruotsin joukku. Ylil ääkäri T.Y. Roschir hoiti vastif1-ttomasti jou~~ u n lääkärin thta.vät apunaan lc.äkt,kand. M. :8. Kunnas, Ainoa vakuutusyhtiölt t-: korvausvaatimuksn aihuttanut loukkaantumi stapaus oli painija ~ ro Vil'tasn vas:%1lan olkavarrn s ijoiltaanmno, mik2. varnrna on nyt t i?:ys in parantunut ja ao, kulut korvattu. Suomn Voimistluliiton paluumatkalla kadonnsta ponnahduslaudasta on myös saatu t äysi korvaus. Majoitus- ja muonituslaskut Lontoossa tkivät yhtnsä. liittssä N:o 7 mainitun suw,1an. Olympiakylässä oli tarjolla j ärjstäjin taholta räitä viihdytysmuotoja, kutn lokuvatattri ja kyläkahvila. Joukku osallistui lisäksi räisiin Lord Mayorin j ärjstämiin illanvittoihin skä jär-

10 , ' jstlytoimikunnan kisojn päättäjtdstilaisllutn. Mtnistri Vuori j t Tjsti koko joult:l":ull tkutsllt ja sllnnuntaina joukkuiill11 viraili Aylsfårdissa Alfrd Rdl'in };)llutavaraliikkn viraana. Vapaaaikoina joukkun jäsnillä oli tilaisuus lräydä Lontoon näht.vyy;.t21iä l~a ts lmass a....!-.!lil~ailullist s aav~ tul:s~t. Mitalisaavutukslllin V talviolympiakisoissa st. 'Mol'itzissa ja _i[iv olympiakisoissa Lontoossa oli suj.... aava ~ V t~.lviolymp~. ~ie~ 1 kulta-, 4 hopa- ja 2 pronssimitalia. Kul_tami tali Hi1rh:i Has u, yhdi sttty hiihto ja mänlasku ;Ho,pamj. t?li Lass Parkkinn, m luistlu Martti HLlhtala, yhdisttty hiihto ja mänlasku Vistijoukl:u: 4 x 1 0 ~:m hiihto, Sauli Rytky, Tuvo La uld:nn, August Kiuru ja Lauri Silvnnoinn Sotilaspartio : k2pt. :JTO Naapu:",' i, krs. Vilho Ylänn, stm. I\1ild::o MriL.. inn ja Tauno Honkc,nn 'pr 0 n_s.9 J-lJl:!..t & Pntti Lammio, m luistlu Bnjamin Vanninn, 50 km hiihto ~~}.x~~~_ak ~s at. 8 kulta-, 7 hopa- ja 5 pronssimitalia Kul t8lflj.t.j_t Tnpio RButvaar2, 1:: ih~~2nh i tto VoimistlujoulrJ.:u 12-ottJ.u ~ PEavo Aaltonn, Vikko HtLl1tann, Kalvi Laj.tinn, Olavi Rov, Alksantri SaarvaJ.8, SLllo S,-l'l}li, HH::ki S8:volainn ja ~inari Träsvirta. V~ ± o Huhtann, voimis t lu 12-ottl u - II _, h vonn Hikl:i Savo la inn II Paavo Aa l tonn II - II, hyppy Lnnart Viit218, vapaapa ini, ltärpässar ja

11 \ \ JiQ"p"~ami t...l=h. Brkl-ri Kata ja, siväshyppy Kaisa Parviainn, kihäs Kurt Wirs, mlonta m K I Vikko Huhtann, nojapuut Olavi Rov, hypyt Pc:uli Janhonn, ampuminn, vapaa)::ivääri Klpo Gröndahl, krik~!:.-room. paini, ra skas k slrisarja Pronssimitali _..- Kaksikkomlojat : m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Kaks i kkoial0 j at: m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Pcavo Aaltonn, voimistlun 12-ottlu Vikk o Huhtann, rkki Rino Kangasmäki, krik~:. -room. paini, kärpässarja 2...~ ~id~ilpailut. Suomn Olympiala inn Tc:idl,:omiss io y julka i s man ~i il pai- lukutsun prustlla saeliunt työt tal~kastttj.in ao. ta io.alo jn j'wryjn toimsta. Tämän karsinnan j 2 1~-.: n huojj-;hti k omi_ssio hyvä2.:syttyjn töidn ilmoi ttamissta ja lähttämis3tä. ValrJ.istautL1misaika l~ilpailuthin oli valitttavan lyhyt minkä johdosta osallistujia oli ocotttua v Ghramän. Musii l~: i Lontoosn lähtttiin suraavat k ilpailutyöt ~ 1. Einar Englund : "Epinil;:j.. a". 2. Kalrvo Tuul:1:ann ~ ;ikarhlmpyynti 11_ 3. Aarr Mrikanto : ilhllaan lc:akri II.!.~r J.?_ ~l_ is u~ 4. JUlJ.s Ta l'minn : "Ka 1 :i:si l{ilpailua il, novlli 5. Jol Laik1::a. nvihrä shalj.;:ilauta",.i:'omaani 6, Aal Tynni: IIHllaan laakri ii, runo 7. Hil,:l:i ASLmta : ilrsti;: ja voita il, Suomn urhiluvf.n marssi. I\:uvanvisto 8. Väinö Aalt onn : "Kihä~;nhittc. jä II,. ArI:l.:i thtuuri 9. Yrjö Lindgrn ~ "Va rlaudn u.1:'.b. :i.lul:.s~;:us ". 10. Ilmari Nimläinn: "Kmin u l~ hilukskus II.

12 " Lontoon taidkilpailujn graafisn jaoston arvostlulautakunnan jäsnksi oli va Ii ttu hrra Saarikivi. Saavutuksmm taid.kilpailuissa olivat: 2 kultamitalia: Aal Tynni ja Yrjö I,indgrn, yksi hopamitali: Kalrvo Tuu\:J.::nn, y]:c3i pronssimitali : Ilmari Nimläinn skel li:unnia~ :;naininnat Einar ".il:nglund ja Hik~" r. i Asunta. Kaikill mitalisijoitul::sill päässill kustannttiin matka Lontoosn palkintoja noutamaan. Svitsin Olympialaisll Komitall on lähttty Suomn Olympialaisn Komitan joukkun puolsta kiitosl~irj, kutn myös Di Vrinigung Frund Finnlands-nimisll yhdistyksll skä hrra Michl ~ggly'll viraanvaraisuudstaan ja ystävällistydstään. Lontoon kisojn prsidntil~, lordi fofdi Portalill, järjstlytoimikunnan puhnjohtajall lordi BUlnghlyll, organisation johtaja "'.l hrra E.J.H. HoltilI ja sihtrili hrra T. P.M. Bvanill, attasoill, hrroill Hills ja Lindsc:y, Richmond Parkin lirip1.:i.lliköll hrra Harry Ownill skä Suomn lb.httilääll ministri :~ ro Vuorll, hrroill Onni Kohosll ja Birgr EkilI, on lähttty kiitoski=j yst ävällisyydstään ja avustaan. VII. _._--- Muu t a s i a t... ~-._ Kansainvälinn Olympia.La inn Komita kokoontui Lontoossa missä Suomn dustaja, hrra Y~ogius tki hdotuksn, tt2 Suomi saisi kolm dustajaa lcomi taan. :i3;hdotul:sn i kl:d tnkaan suostuttu. Samassa kokouksssa hrra Krogius sai pyytämänsä ron komitan jesnyydst. ja hänn tilalln valittiin hrra Frnckll. Kun viimksimainitun hdokkuutta ko, dustajan toimn i oltu Suomn Olympialaisssa Komitassa dltäpäin lainkaan käsitlty, slj.oritti valtuus~\:unta asiassa tlj.t~:imuksn ja antoi kokouksssaan slj.ralilvan julkilausuman (7 ): "Kuultuaan Suomn Olympialaisn Komitan :Cluistion asiassa Suomn Olympi~laisn Komitan valtuuskunta totaa, ttä Suomn dustuksn v o~~to kansainvälisssä OlymJialaisssa Komitassa on tapahtunut tava~la, joka on hrättänyt arvostlua urhilupiirissä, minkä johdosta Suomn Ol~llpialaisn Komitan valtuuskunta saattaa urhillj.j är jstöj:;.'l ja Kansainvälisssä Olympialaisssa Komitassa olvin Suomn dustajin titoon, ttä milloin Suomn dustus Kansainv.lisssä Olympialaisssa KO::l.litassa vaihtuu, uudn j äsnn hdottamissta sitä nnn on nuvotltava urhilujär j stö jn Imnssa. II Hrra Frnckll valtuutttiin Suomn Olympial::dsn Komitan puolsta tkmään slkoa Kansainvälisll Olympial.isll Komitall vuodn 1952 kiso j n va lj.1ist luista. XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstly toimikunnassa on ~omitan dusta jana ollut sn puhnjohta ja hrj:'a Lhtinn. Jär jstlytoimill:un-

13 " nan kanssa on lähisssä yhtistyössä toimin pyritty siihn, ttä kummankaan osapuoln toiminta i haittaisi toisn työskntlyä w Niinpä krtomavuodn aikana sovittiin siitä ttä järjstly toimikunta pidättyy voimal~aan~asta Hlsingin-kisojn mainostamissta, jotta kräystoimikunnan työ v:n 1948 kisojn rahoittamisksi i häiriintyisi. Komita on lisäksi sittänyt Järjstly toimikunnall, ttä s varaisi komitall tilaisuudn lausua milipitnsä v :n 1952 kisojn ohjlmaan otttavista urhilulajista nnnkuin niistä lopullissti päättään, Krtomusvuodn aikana on oltu yhtydssä usidn ulkomaistn. olympialaistn komitoidn kanssa. Iranin ja BLtrman Olympialaisilta Xomitoi1ta on saapunut ilmoitus järjstäytymisstään. HKK Ruotsin prinssi Brtil'iä on onnit1tu hänn tultua va1itwrsi Ruotsin 01ympia1aisn Komitan puhnjohtajaksi. Tri Södrhjlmiä on onnit1tu 50-vuotispäivän ja Suomn Nyrkkilyliittoa 25-vuotisn toiminnan johdosta. Vuodn ailrana kuolln, komitan ntisn jäsnn talousnuvos Axl Ekin haudall lask ttiin komitan puolsta sppl. Ruotsin Olympia1ais1ta Komita1ta on saapunut onnitt1us ähk taidkisoissa saavuttamamm mnstyksn johdosta. Raittiusjärjstöjn Yhtistoimikunnan taholta saapunsn toimittaja Eila Joklan Suomn Kuvalhdssä ollsn olympiadustajimm käyttäytymistä koskvaan kirjsn ön annttu vastaus, missä todtaan, mainitulta kirjoitlma1ta puuttuvan asiapohja sille: mistn käyttäytyminn i antanut aihtta mihinkään huomautuksiin. Vuodn 190a olympiavtraanill järjstttiin mainittujn kisojn 40-vuotismuistoillanvitto, mihin oli lisäksi k~tsuttu val.. tuuskunnan puhnjohtaja, johtokunnan j äsn~ skä sanomalhtimihiä. Komitan tavaramrkkin rkiströiminn on kuluvan vuodn ai1:ana uusittu. Niidn käytön dlln luovuttaminn on jättty uudn johtokunnan päät ttävrucs i. Olympiakräyksn y1ijäämästä päätttiin osa jakaa yhtistoimintava1iokunni1l valmnnusmäärärahoina, jolloin huomioidaan dllisissä jakluissa mahdollissti sattunt pätasaisuudt. Optusmini striöltä on anottu vapautusta Oy. V1kkaustoimisto Ab:1tä saadusta lainasta 5 milj. mk~n osalta. Olympiakisoja vartn ttttyjn var us tidn ylijäämä on jattu hiihdon, ylisurhilun, painin ja nyrkkilyn yhtistoimintavaliokuntin kskn. Kansainvälinn Olympialainn Komita on sittänyt kansallisill 01ympialaisi1l komitoill rikoisn olympia-päivän vittoa ja suosittli ksäkuun 17 j a 24 päivin välistä ai kaa sovliaimpana. Johtokunta

14 i katsonut vilä tällä krtaa olvan syyt:::', mainitunlaisn pfiivän vittoon" _ VIII. T i 1 i n pää t ö s... ~_... _._ Säätiön tilinpäätös on suraava: r"atka- j o asustl:uluja Avustuksia Kor'::omno ja Kulunk j a Tilikaudn voitto Vastaavaa: K2.ssatili Sh1:::1:i tili 1. Shkkitili II. Arvopapri tili Säästötili Karttuvatalltustili Tulostas: ========== -»-.... ~ 1..Q~_ ~? 7.: 15 ni'.{ ~ 65 ================= Omais uus tas: ============= : ~ : ~ : : 18'1:- Vlallistili ~_225---"_335: 75 W{ :50 ================= Tuotot: Kräystoimikunnalta Muita lahjoituksia Korl:otulo ja : : : : : : ; _-_._-~ W~ : 65 ================= Vastattavaa: -~---~-- -- Vikkaustoimistontili : JuD{aisurahastontili : OrJa pääoma: v voi tto :15 v tappio _i..~_81~.25~ :i2~ Tilintarkastaja~ hallitusnuvos Arvo SaL~inn 26~~.~?: 87_~.~':'~ mk :50 ================= ja kauppanuvos Vill Mattinn, ovat tar~astuksstaan antant suraavan lausunnon ~ "Valittuina tarkastama an Suomn Olympialaisn Komitan tiljä olympiavuodlta 1948 ol mm tht ävtn suo~ittant ja t~llöin todnnt suraavaa: 1. Skä tulo- tt ä mnorin kirjaw{st prustuvat hyväk3yttäviin tosittisiin, mistä ol"-nm pistokokin v urmistunt. Tosittt ovat numroituina hyvässä järjstyksssä. 2. Tilin <.1Vaus- ja päätösmrkinn.t on oikin suoritttu. 3. Kirjanpito on käsityks:tin mukaan asiantuntmu2.mlla ja hlj.ollli ssti hoidttu. 4. Eri panl±i tilin sa l.ot kävivät y1:s iin pankin kir janpidon kanssa. Kun mm tarkastuksssa mllutnkaa:1. ol havainnt aihtta 'TIuistutuks iin, niin hc_otallm t tt ä til it vuodlta 1948 hyväksyttäisiin, t i linpäätös vahvistttaisiin ja tili vlvollisill myönnttä_isiin vastuuv a paus II SUOM_~N OLYMPIALAINJN KOMITlJA

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

v U 0 S 1 K E R TOM U S

v U 0 S 1 K E R TOM U S SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. v U 0 S 1 K E R TOM U S (vuodelta 1960) Seitsemästoista olympiaadi on päättynyt ja samalla olympiakisavuosi 1960. Tälle jaksolie ovat olleet leimaa-antavia kansainvälisen olympiatoiminnan

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman 2 Oulunkyläinn Pohjoist sikaupungit 4.9.2010 Niin kauan kun on trv, i tul ds mittinksi, mitn trvyspalvlut plaavat ja mitä niistä joutuu maksamaan. Eräs äärikriittinn USA:ssa asunut ystävä totsi ohituslikkauksn

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2

pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2 U L J n L i i t t o h a l l l t u l i c a «n pöytsklrjbt V. ig)»! # 1-2 PMytWklr.l«Suor-an Volmlstalu-,1«Urhallulllton MItt.nh«11 ltuk««n krkoukaesu hilmlvunn 21 nslviin«1041. 3H»PUV111«OHv«t 1S8=!n«t

Lisätiedot