KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta 1948. Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts"

Transkriptio

1 SU01GN OLTI~PIALAINBN KOMITEA nimisn säätiön vuosikrtomus vuodlta Johtokunnan laatima, sääntöjn 6 :n dllyttämä krtomus toiminnasts vuodlta I. VaI t u u s kun ta. Säätiön valtuuskuntaan ovat vuodn 1948 aikana kuulunt suraavat allamainittujn liittojn ja viranomaistn nimämät jäsnt: Työvän Urhiluliitto: insinööri Yrjö Enn, varatuomari Arvi Hiskann, dipl. ins. Lnnart Kivi, huolto-ohjaaja A. I:. Lskinn, jaostosihtri Vild:o Puhkuri, maistri Hlvi Raatika inn, jaostosihtri Eino Rantann, tarkastaja Unto Siivonn, toimitusjohtaja Olavi Suvanto, työnjohtaja Onni Viandr, toimittaja E. A. Wuohl(o ja johtaja K. A. Vuori. ~uomn Urhiluliitto: dipl.ins. Aku KUusisto, vuorinuvos William Lhtinn, maistri Luri Mittinn ja dipl.ins.. Ar vo Tanila. ~~~mn_hiihtoliitto~ lhtot2 Yrjö Kaloni ~i ja kauppanuvos Vikk o Nylund. Suomn Voimistluliitto: l htori Väinö Lahtinn ja vrstiluutnantti K.i~ Lvälahti. l Cf(li V-<'- S~~n Pa,inilii ~ pääkonsuli Arvo Himbrg ja toimitus johta ja JalJ Vallikari..uomn Ampujai,n liitto,: knra81iluutnantt i H, V. Östrman. Suomn Lu~stluli~~ kauppanuvos Kall Kuusinn. Su<?~mn Mikl-ailu,l~i tto: varatuomari Pr Antll. Suomn Ra~sastajain~iitto: toimitusjohtaja M. Rydman. Suo.~~~K~!1.oottilii tto,: lp.tor:t Earry A. HlnilJ.s. ~~~ ~n Purjhtijain liitto~ 'ohtori J. O. Södrhjlm. Su_omn Palloliitt2..:., kaupunginjohtaja E. von Frnckll ( ) ja johtaja Niilo Koskinn ( ). ~uom~p' U~nali~yto: vrsti Yrjö Valkar~. Suomn Pyöräilyliit~ toimitusjohtaja Harald Fält. Sqomn Jääkikkoliitto ~ hanl-;:intapäällikkö Yrjö Rc:hl::alllo. ~~!LJ!y!ld;::llniij;to.J.. maistri Viktor Smds. ~~~~~~utuliitto: tarkastaja Er~r.i Noramaa. Suomn Painonnostoliitto: työjohtaja Bruno Nybrg. -_._,,~-~, _... Suomn Voimistlu-. ja Urhiluliitto~, vrsti V.A. M. Karikoski. Suomn Koripalloliitto~ asutusnuvos Jussi Lappi-Sppälä.

2 F.irl:.~..9p.ds Svnska C ntralidrottsförbund: toimi tt aj a Enz io Sv6n. ~ptusministriö: hallitusnuvos Arvo 1. Snlminn..Puolustusministriö: knraalimajuri Uolvi Poppius. Sn lisäksi on itsoikutttuna jäsnnä valtuusk untaan kuulunut Suomn dustaja I~nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa konsuli Ernst Krogius, joka Kansainvälisn Olympialaisn Komitan k ok ouksssa Lont oossa r ost mainitusta dustajatoimsta.. Hänn suraajak s n valitti:"n samassa k ok ouksssa kaupunginjohtaja El'ik v, Frncl.:ll. Valtuusk unnan puhnjohtaja;:la on toiminut vrsti V.A.. M. Karikoski ja sihtrin. varatuomari Er kk: i Hara. II. J 0 h t 0 kun ta. ~---~-~~-~--~ Johtokuntaan ovat vuodn 1948 aikana klllllunt vuorinuvos tt William Lhtinn puhnjohtajana, toimitusjohtaja Olavi Suv ant o varapuhnjohta jana skä muina j äs nine=. ins inööl"i Yr jö Enn, kaupunginj oh- t a ja Erik v. Frnck ll w ~~:.-:a,t uom ar i Arvi Hiskann, pää!:consuli Arvo Himbrg, ko;;:s uli Ernst ~iu s i ts oik utttuna jäsnnä, kauppanuvos '- - Kall Kuusinn, maistri Lauri Mittinn ja maistri. Vi~tor Sm ds, Konsuli - Krogius rottuaan Kansainv2.lisn Olympialaisn - Komitan j äsnyydstä pyysi roa myös "Suomn Olympi a l ~ isn Komitan johtokunnan j äsnyydstä. Kok ouksssaan v a ltlj.lls r.unta totsi kon-. suli Krogiulcsn jäsnyydn s!cä valtuuskunnassa ttä johtokunnassa päättynn samanaikaissti Kansainvälisn Olympialc. isn Komitan jäsnyydn!::anssa ja ttä hänn tilalln valittu ~ '~a upunginjohtaja Eri1:: v. Frnckll sä2ntöjn mukaan hänn j E~ lkns ä on valtuuskunnan ja johtokunnan itsoikutttuna j äsnnä. Ans ioistaan Suomn Olympialaisn Komitan monikymranvuotisna j äsnnä ja Suomn dustajana Ka nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa valtuuskunta päätti johtokunnan sityksstä yksimi l issti kutsua k onslj.li Krogiuksn Suomn Olympialaisn Komitan lw.nniajäsnksi. Johtokunta on kskuudstaan asttanut s uraava t kolm _ il;:oisj a ostoa : asust jaoston, j äs minä Hi mbrg, Kuusinn ja Mittinn, pääsylippujaoston, j äsninä Suvanto, Hiska nn, Himb.rg ja Mittinn, skä määrärahatoimikunnan, j äsninä Suvanto, Mittinn, Smds ja varalla Himbrg. Säätiön r ahastonhoita jana on toiminlj.t pankinjohta ja Toivo Aro ja sihtrinä varatuomari Erkki Hara skä tilinta r ka stajina kauppanuvos Vill Mattinn ja hallitusnuvos Arvo Salminn, v aramihinään tarkast ja U, Siivonn ja hankintapäälliyj;:ö Y. Rahlramo, Säätiön toimisto on sijainnut dlln Hlsingissä, Mikonl~atu 15. A.

3 y m p i a~.l a i n n,k, r U_s toi m~_~~-= ta. Säätiön v asttamaan Olympialaisn kräystoimikuntaan ovat d lln kutllunt vuorinuvos William Lhtinn puhnjohta jana skä muina jäsninä pääkonsuli Arvo Himbrg, johtaja K.E. Lampi, toimitusjohtaja Oski Nurmi., ministri Eino Pkkala, johtaja Toivo SDlmio ja johtaja Sulo Suortti. Toimikunnan thtävänä on ollut krätä varoja maamm osanoton rahoittamisksi vuodn 1948 olympi~kisoihin, mikä thtäv on kulunn vuodn aikana päättynyt. Toimikunnan sihtrinä on toiminut kamrri J. Tossavainn, ja toimisto sijainnut Stadionilla. IY Suo m no 1 ~y m p J- a 1 a i n n k 0 m.2--~~i C?...:.!. Suomn Olympialaisn Taidkomissioon ovat kuulunt vuorinuvos 1Nilliam Lhtinn puhnjohtajana, arkkithti Viljo Rwll varapuhnjoh- tajana skä samalla arkkithtuurin dustajana, taitilija Emil Halonn kuvanviston dusta jana, maistri Hugo Jalkann kir jallisuudn dusta jan~, taitilija Erl:ki Koponn maalaustaitn dustajana.., maistri Olavi Psonn musiikin dus.ta jana skä maistri Sal:ari Saarikivi grafiikan dus ta jana ja kmiss ion sihtrinä. Taid ~omissio on yhtistoiminnassa johtokunnan kanssa huolhtinut maajnn taitilijain osanoton ~täytännöllisstä ji::rjstlyst... Komission toimisto on sijainnut Wrnr Södrström Oy:n konttorissa Bulvardi 12. V, K 0 k 0 u k ~ t Valtuuskunta kokoontui v kolmsti: , ja Johtokunta on pitänyt kaikkiaan 23 kokousta~ 10,1., , ,13-.4.,20.4..,11.5..,25.5., 28.5., 11.6., , , 5.7., 10.7., 14.7., 17.7.,19.7.,2.9., , 2.11., 3.11., 9.11., Jaostot ova t pitänt usita :rokouksia ja nuvottlutij.ais tj.tj.ksia. Taidkomissio on ollut koolj.a 2 krtaa. VI, y_._..!..._a 1 v i 0 1 Y m.-l? _ J~~~~_ S t.. _~~_.~ 4-,..... r i t z i s s a 30~ , 48 ja XIV 0 1 Y m - pia k i s a t L 0 n t 0 0 s s a _----, -- Vuodn 1948 aikana, olympiavuonna, komita joutui totuttamaan sääntöjnsä 2 : ssä mainittua thtäväänsä: skä talvi- tt 2. ksäolympiakisoihin osa llistumisn rahoittamisn ja jär j st ämisn,

4 - 4 -.!...K.r: y'_ ä.y.!3.!- Olympialainn Kräystoimikunta suoritti varsinaisn kräystyönsä v8.1isnä aikana. Jo nnn virallisn kräysluvan myöntämistä oli lahjoituksia sapunut mk :-. Kräyksn tilityksn (liit N:o 1 ) i nyösktän ol otttu duskunnan myöntämäi? avustusta~.: ~-. Kräystoimintaan osallistuivat aktiivissti Suomn Voimistlu- Jo ja Urh i1ulii tt 0, Työvän Urh ilulii tt 0, Fin1ands (C'ntra1idrott sförbllnd 1 Suomn Naist~n Liikuntakasvatusliitto skä rikoisliitot. Lisä~ si osallistuivat kräyksn Poliisin Urhiluliitto, Tiniliitto ja lukuisat puolustuslaitoksn jouk:~o-osastot. Kräyst\.110s muodostui suraavista 81"is tä: lal1j oitul;:,'3t, ad1"ss ikräys, rintamr~;:kin myynti, olympiavik kaukst, i1 taraat ja ottlut 7 Amrikan suomalaistn lahjoittaman :.;:ahvi _ rän myynti skä kork o-~ ja skalaist tulot. Alkuaan astttu tavoit, 50 mtljoonaa markl;:aa, ylitttiin var sin huomattavasti, mikä on kaunis todistus koko kansan urhilua j a olym~ p:lakiso ja kohtaan tuntmasta har.rastukssta. Erikoissti le::nmi tt ää miliä Amrikan suomalaistn yllä.tt.vän hyv. kr2ystulos. Kräys Yha.ysval loissa i ol v ilä päättynyt, jotn tulos siltä osalta todnnäköissti kasvaa. Tulol;:sn i myösl:ään ol laskttu Rc:nskasta lahjoitul:;:sna saapunn v äkijuomalähtyksn myynnistä. saatua nttotulosta mk :-, minkä Oy. All;:o~'loliliik j ä lkn. Ab. tilitti vasta lt1"äystuloksn jull:aismisn?..,,--_~a lm nn us Eri urhi1ualo jn yhtistoimintavaliokunnill tai niidn PULJ.ttussa ao. rilcoisliitoill lt.httyn mm. valmnhussuunnit1mia ja -määrärahatarvtta k oskvan tidustlun prustlla oli v:n PiJuun mnnssä myönntty yht. mk :- olympiavalmnnuksn rahoittamisksi. Vuonna 1948 myönnttiin vilä määrärahoja mlonta-, uinti-, ratsastus-, soutu- t koripallo~, purjhdus- ja nyky.isn 5-ottlujoukkuidn s_;:ä lis ät!1tär äraho ja nyrkl;:ily-, voimistlu-, painonnosto, ampuma- ja mikkailujoukkuidn valmnnusta vartn. Lopullinn vuodn 1948 talvija ksäkisojn valmnnusmai::rärahojn jakatj.tuminn urhilualoittain ilmn 1iittstä N:o 2. Tilitykst määrärahojn käytöstä on komita SCla- nut 30. 4, -48 mnnssä.2.! Ki1pai1uvarus.tt ja asustt. Tarvittavin kilpailuvarustidn ja asustidn hankinta tuotti voimassaollidn säännöstlymäär äystn johdosta tavallista n~nän

5 - 5 - huolta, mutta kansanhuoltoministriön, Rlan thtaidn ja liikkidn n nnl~aikka Kuusinn Oy:n avulla pystyttiin vaikuksista slviytymään. Asustidn valinnassa pantiin pääpaino matriaalipulan puittissa k~~yt 5nnöllis yyd ll, as ianmukaisll, urhilumaisll likkaulrs ll ja s i- nidn skä valmistuksn kunnollisll l aadull. Joukkuidn jäsniä vartn tilatut asustyksiköt ilmnvät liittstt N:o 3 ja asust- ja varustkustannukst liittistä N:o 6 ja 7. Harjoittlu- ja valmnnusva:-ustidn hankinnassa, mikä johtokunnan p~tätöksn mukaan jätttiin kunkin liiton itsnsä hoidttavaksi ja kustannttaval:si, avustttiin ao. liittoja sopimalla kansalli'1.uoltoministriön jall:in- ja tkstiiliosastojn kanssa ostolupin myöntämisstä. tuoikuttusti thtyjn tarvikanomustn prustlla. 4.. _LEE-_toon kiso je:. pääsyl.iput. Pt.äsylippujn annakj:otilaus k.sitti Suomn Pa.n};:in tar-. ~:oi tuksn myöntämän ~ 5.000:- dst& p..sylippuja, mi~-::ä tilaus Lontoossa hyväl;:syttiinkin, Pääsylippujaosto pyysi SVUL: a, TUL: a ja rikoislii t to ja t!cmä än alaistnsa suro jn jäsni~~ vartn pääsylippukiintiöanomulcsnsa, joidn saavuttua jaoston tht&v2_ksi, snjälj.;;:n kun sitä oli vahvistttu johtokunnan puhn johtajalla, annttiin laatia jakohdotus ja nuvotlla Suomn Panldn kanssa D18t:,:avalu\ltan saannin mahdollisuudsta niill, joill olympiapääsylippu voitiin myydä. Suomn Panlcki suostuikin myöntämään tarpllisn mtka- ja prilläolovaluutan 250 turistill, mistä. alustavasti ilmoitttiin ao'. pä~ayl1ppujn tilaajill. Pääsyliput päätttiin myydä vaihtokurssiin " 550/- OK:n rahoituskulujn korvaami sksi. Valitttavasti Suomn Panldri joutui yllättän olosuhtidn pakosta supistamaan valuutansaajin lw~ u määrän 250: stä 100 :aan jättän johtokul1.nan thtäväks i tarpllisn karsinnan suorittamisn. Suomn Pan!cin tkm.s:.n supistuksn johc.osta uhkasi OK=ta, joka oli vaaditusti. Lontoosn suorittanut nnall1::omaksun, mlkoinn rahallinn tappio, joka näytti sit2kin väistämättömämm8.1tä, kun Lontoosta saapui tito siite, ttä lippuja i kisojn odotttavissa olvan hikon ylisömnstyksn vuoksi tulla lunastamaan takcdsin. Päätttiin kuitnkin thdä kaikki voitava tappion supistamisl:si ja pu.hnjoh-. taja Lhtinn, hrrat Himbrg, v. Frnckll skä sihtri valtuutttiin huolhtimaan Lontoossa lippujn myyru1istä. Lontoossa sijoitttavin pääsylippujn kokonaismäärä oli , 6. Ennn kisojn adi:ua olivat s i l::ä.l äistn lippuagnttin varastot, kutn saatiin hnkilökohtaissti todta, hyvin täynnä. Näin olln ylijttimälippujn sijoitus oli alulcsi hyvin vaikaa. Vähitlln muodos-

6 ..., tui määrättyihin tilaisuuksiin kuitnkin kysyntää, jotn sulj.rin osa J-i. puista onnistuttiin myymään. Suurin ansio tästä on niili&;. yhtyksillä, jotka Komitan puhnjohtajan, vuorinuvos W~m Lhtisn tuttavuuksin avulla saatiin aikaan. Liput myytiin osaksi punnissa kiintään hint 3 an~ myyntipalkkio titnl:in myöntämällei, sikäläistn agnt tin väli tyks Jlä.) Ttnä myynti tuotti.t 486, Osaksi liput myytiin Lontoossa pysyvästi tai tilapäissti olsklvill suom~laisill Saomn markoissa täällä maksttaviksi, T ;:~. mä myynti tuott i yli :;:aksisataa puntaa, Englannin ra~ hassa laskttuna. Lippujn k 2',ytännöllisstä myynnistä hu'olhti komitan valtuuttamana kamrri Jussi Tossavainn. ~r Pääsylippujn saajat oli jattu suraaviin ryhmiin: OK~n johtokunta, Olympia lainn k r2.ystoimikunta? kr.ysl-cilpailun voi tta j at t ntist olympiakävijät, sanomalhtimiht, XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstlytoimikunt2, urhilujärjstöjn jäsnt skä muut turistit. Lisäksi v~rattiin johtokunnan käyttöön urhili j oijl Lontoossa jattavalsi pini määrä lippuja. Tämä "varaus ii kasvoi Suomn Panrin Valuuttapiiätö!csn johdosta yli mk 700, 000:- suuruisksi ja nyyntitoiminnan j.l'jstlyyn vlvoittuill jäi varsinaistn OK:n jä.snill l~uuluvin thtä.vin lisa;:si ylijäämäpääsyli ppujn myynnin suunnittlu ja toimnpnno Lontoossa. Mahdollisn peiäsylippuk9inottlun s tämisksi luovutttiin myyc~ yt peiäsyli put vain niill, jotka olivat Suomn Pnkil ta saant matl::avaluuttaa ja mui ll tilaajill vasta Lontoosn saavuttua, osoittava tilasto slviää su Lopullinn pääsylippujn ~ryntiä raavasta: Ostttu Dontoosta Joukkun j äsnill jattu Myyty mk ~mk :25 ~~.62..i.6...:7~:~2.:...5_~ II 2_ ~ 435 0~8~ :..50 J ~~.änyt myymä t t ä mk : 50 =============== ~~ou1:k~~ id~.e:.. koko onp.ae..~ Joukkuj.dn kokoonpanoon vaiklltti nna!col ta arvioitavissa olvin mnstymismahdollisuuksin ohssa rit täin mrkittävästi Suomn Pankin j oul-c!cuidn k2.ytttäväksi myöntämä ulkomaan valuuttojn määrät. St. Mori tzin kisoihin läht tyn joukkun kol~oonpano, j Ot3 oli dllämainitusta syystä pa~~o huomattavasti supistas) muodostui liit N:o 4 mukaisksi, Lontoon kisoihin lähtttävän joul\:kun määrävahvuudsta thtiin alustavia päätöksiä 28.5 ja pidtyiss~ johtokunnan kokouksissa. Lopullist valinnat suoritttiin 10. 7, ja pid-

7 - 7 - tyissä kokouksissa. Suomn Pankin taholta yll 8.ttän vasta il _ moitttassa, ttä s katsoi välttämättöm äl~ si valuuttavaikuksin vu.oksi h'c.ottaa joukkutta supistttavaksi 13 mihllä ~ jäi OK:n johtoku.nnan vaikaksi ja päkiitollisksi thtäv.ksi karsia jo valitusta jou.kkusta nyrklrilyjoukkun valmnta ja, uinti joukkun johta ja, yksi ko ripalloilun ja kaksi jalkapalloilun huomioitsijaa, kaksi ratsastajaa, yksi voimistlun arvostlutuomarista, yksi pyöräilijä ja m kaksikkomlojat. Jouldcun lopullinn kokoonpano oli liit N:o 5 mukainno Olympiajoukkun nglantilaisksi attasaksi kutsuttiin ilman palkkiota thtäväänsä suostunut vrsti Jack Hills apulaisnaan ja vara ~ mihnään hrra A.R. Lindsay, jotka täysin suomn kiltä taitavina toimivat myös tulkkina varsinaistn, hrra Drk Bängin ja nglanninkiln taitoistn joukkunjohta jin ohssa. Erikoisn arvokj:,: aa~\:si muodostui Lontoossa s vapaahtoinn apu, jonka joukku sai osaksn Suomn Läh-, 4t tystön taholta, jolloin rikoissti on mainit~ava ministri Ero A. Vuori, s otilasattasa majuri Birgr Ek skä lähtystövirkailija Onni Kohonn _. -=--Ma tk a_h Matkasuunnitlmia laadittassa oli niinikään otttava huomioon cäyttt~vissä olva niukka ulkomaanvaluuttamäärä skä lisäksi kunkin matkustust2van urhilijoill aihuttama rasitus ja luonnollissti mahdollisuus saada ao. kuljtusnuvoja rikoiskäyttöön. st. Moritzin mnomatka suoritttiin lntotits Hlsinki-Tukholma-Basl-Zurich kolmssa ri ryhmässä. Ensi~~inn ryhmä, 13 mistä johtajanaan hrra Svnsk lähti yöpyn Tukholmassa. Toinn ryhmä, 16 mistä johtajana hrra Himbrg lähti matkatn suoraan prill kutn kolmaskin hrra Lskisn johtama lähtnyt 13 mihn ryhmä. Talvikisoihin tapahtunn aikaisn lähdön syynä oli välttämättömyys saada riittävästi aikaa t otuttautua prillä Svitsin vuoristoilmastoon. Paluumatka suoritttiin 8-10/2 alkupräisn suunnitlman mukaissti yhtnä ryhm2,nä myös lntän Muhlhausnista Tukholmaan ja siltä Hlsinkiin. Matkat sujuivat hyvin huolimatta huonon sään johgosta tapahtunutta viivytystä Kööpnhaminassa skä välilaskua Frr'nl:furt a.'m:s8a. Talvikisojn matkakulut ilmnvät liittstä N:o 6. Lontoon måtkaa vartn vuokrattiin mnomatka li Suomn Höyrylaiva Oy: lt hl. Arcturus, johon sijoitttiin matkasta vähimmin rasi ttuvia urhilijoita, }cutn naisurhilijat, soutajat, 5-ottlijat, ratsastajat~ painonnostajat, ampujat, pyöräilijät, mlojat ja mikkailijat. Tämän alkann laivamatkan johta jana toimi hrra uvanto minkä lisäksi

8 - 8 - hrra KUCl.sinn skä joukkun rahas tonhoi ta ja, hrra K21vi Kotkas olivat mukana. Laivamatkaa suosi hyvä sää ja pri ll Tilbury'in päästiin viidn vuorokaudn kuluttua hyvässä kunnossa. Joukku vitiin junalla 5t. Pancrasin asmall ja siltä. l inja-autoilla Rtchmonc~ Parkiin~ Jouldcun 10ppl.lOSan matka topahtui ll1t o t~its Hls ingistä Tukholman kautta Lontoosn Aro Oy:n ja Ab. Arotransportin konilla. Ensimmäinon l ähtnyt rä johtajanaan hrra Antll käsitti voj.mistlijat, pa:;. nijat ja osan ylisurhilijoista ja toisssa ltihtnss& rässä johta jana hrl'a Hiskann ol~lvat nyrkk ili jät ja loppuosa ylisllrhilijoista. Kumpikin ryhmä oli lhtöpäivänään onnllissti prillä. Jouldlun paluumatlca tapahtui kokonaisuudssaan ln-'otits nljässä rässä, 9., 10" 15., ja Lontoon matl:an kustannukst ilmnvät liittssä N:o 7. st. Moritzin ja Lontoon matkoihin liittyi mnnn tcl.lln Illfljoituksn ja muon~tu~sn järjstly Hlsingisst, hotlli Hlsingissä, joka oli jouk!.:uidn l:okoontumispaild":ana. Liittt N:ot 6 ja 7. 7 J_o~u}~~L1...~.. n."p}101 to ]>ril.lä. Suomn j oulr."!:::u oli st. Mori t zissa lwkonaisucl.ds saan.\la joi tttu Hotl Nus 3tahlbadiin. Ma j oi -'us oli hyvin jä::, j st tty ja muona asia 1- lista ja rii ttav E~ä. Mat~,i:amuonaksi oli l i säks i varattu muj.'>:aan voita, kinkkua, lipää y.m. Jokainn joukk1..1n j.sn oli vakuutttu kuolman ja tapaturman varalta m};:: 3ta :-, ja l i s21:si mc:tkatavarat vakllutttiin. Ainoa vakavamnanlaatu:'nn tapatu.rma sattui Martti SipilE'll, joka katka isi r:ls ilcl.unsa 50 km hiihc,ossa. I;nsiavun j äl2.:: n hant s iirrtt iin tri Pul Gut ' in sairaalaan, mist~ hän palasi tri Tas~isn saattamana trvhtynnä kse:'}.lä totimaahan. Hänn lääl-ärikulunsa ja v ahin,:-;.on:.;:orvaul:snsa on vakuutus yhtiö t äysin mal[sancl.t. Olavi Sihvonn on myös saanut ma-'.l:a 11a kadonnista hiihtol;:ngistään t äyc.n kol'v2u_:sn. Ma joi tusja muoriitusl:ulut st. Moritzin matkalta i l mnvät liittsiä N:o 6. HrI'a Mittinn kävi kvääll~ dltäkäsin prhtymiissä Lontoon ::isojn.:na joitus ym. sikkoihin tod~)tgn jtrjstlyjn T.t1Gid.äl1 kan.naltailj1 olvein 83ia11i8ia. Suomn joukkun 111a joi tus oli Lontoossa j t:l~ j sttt y sura2vasti: Ric.b.Jllond Park: Ylisurhili j at, nyrld:ilijät, pinijat, voimistlijat, pyör2ilijat, p3inonnostajat, mi~ailij2.t, ylisjohto (Suvnto, Kotl:as) WnrbLlrg Bc:rrac1:o, Alc~rshot ~ iloyal Militnry Collg, Cambrly ratsastajat, 5-ottlijat Southlands Training Collg: Cathrin ivhl Hotl: n2isurhilijat na is,10 10 j a

9 , Bisly Camp: South Knsington Hotl: Hattrs Lan Cntr, Hnly : Torguay: ampujat, ylis johto (Östrman) OK "n j äsnt, ylisjo.ht o (Himbrg, Hara) m lojat pur j ht i j a t Oli rittäin valitttavaa, ttä ylis johto i voinut olosuhtista johtun as ua jou~cun pääosan mukana Richmond Parkissa, vaan oli sn kutn usimpin IDlli dnkin maidn joukkuidn yl i s johtojn s ijoittauduttava asumaan hotlliin kskismmäll paikall Lontoota. Ylisjohclon ja ri jou.kkuidn välistä. yhtydnpitoa vartn oli paitsi puhlinta kiintä hnkilökohtainn kosktus, jonk3 mahdollisti joukkun kä.ytössä ollt 5 vuokra-autoa.. Ma inituilla autoilla kuljtttiin myös kilpailijoit~ kilpailupaikoill. Asunnot olivat tyydyttävät. Ric l'1..mond Par kissa huon t hkä olivat hiukan ahtaat, lisäks i l äpi kuljttavat ja olmattomin sintristyksin, Lisämuonal.:si oli kotimaassa ostttu voita, l ampaanlihaa, kiruc'::ua, munia, n ähl~ ilip ää, ja palasokria. Muonitust a~ hoiti ilman pal ~~ iota kittiömstari Thor E~ i k Hol±ann. Lirin taholta i oltu valitttavasti järjsttty hänll, sn parmmin kuin Skandinaviankaan maidn joukkuidn kittiömstarill mahdollisuutta its hoitaa joukkun ruuan valmistusta, mutta snsijaan hrra Hol±ann saattoi toimia väidn valmistaj na, j ä lkiruokailujn j är jstii j änä y.m.s. t htävissä. :nglantilainn ruoka oli ylnsä hyvää, joskin kokoonpanoltaan m ik212.isill liian kasvisvoi ttoista. Richmond Parkiin oli OK: n toimsta pystyttty sauna, jonka pu ~lra l:ntt saatiin lahjoituksna Puutalo Oy:ltä ja uuni Kastor Oy : ltä skä polttopuut OY. Enso-Gutzit Ab:ltä. Saunan k~yttöön ja kustannuksiin osallistui myös Ruotsin joukku. Ylil ääkäri T.Y. Roschir hoiti vastif1-ttomasti jou~~ u n lääkärin thta.vät apunaan lc.äkt,kand. M. :8. Kunnas, Ainoa vakuutusyhtiölt t-: korvausvaatimuksn aihuttanut loukkaantumi stapaus oli painija ~ ro Vil'tasn vas:%1lan olkavarrn s ijoiltaanmno, mik2. varnrna on nyt t i?:ys in parantunut ja ao, kulut korvattu. Suomn Voimistluliiton paluumatkalla kadonnsta ponnahduslaudasta on myös saatu t äysi korvaus. Majoitus- ja muonituslaskut Lontoossa tkivät yhtnsä. liittssä N:o 7 mainitun suw,1an. Olympiakylässä oli tarjolla j ärjstäjin taholta räitä viihdytysmuotoja, kutn lokuvatattri ja kyläkahvila. Joukku osallistui lisäksi räisiin Lord Mayorin j ärjstämiin illanvittoihin skä jär-

10 , ' jstlytoimikunnan kisojn päättäjtdstilaisllutn. Mtnistri Vuori j t Tjsti koko joult:l":ull tkutsllt ja sllnnuntaina joukkuiill11 viraili Aylsfårdissa Alfrd Rdl'in };)llutavaraliikkn viraana. Vapaaaikoina joukkun jäsnillä oli tilaisuus lräydä Lontoon näht.vyy;.t21iä l~a ts lmass a....!-.!lil~ailullist s aav~ tul:s~t. Mitalisaavutukslllin V talviolympiakisoissa st. 'Mol'itzissa ja _i[iv olympiakisoissa Lontoossa oli suj.... aava ~ V t~.lviolymp~. ~ie~ 1 kulta-, 4 hopa- ja 2 pronssimitalia. Kul_tami tali Hi1rh:i Has u, yhdi sttty hiihto ja mänlasku ;Ho,pamj. t?li Lass Parkkinn, m luistlu Martti HLlhtala, yhdisttty hiihto ja mänlasku Vistijoukl:u: 4 x 1 0 ~:m hiihto, Sauli Rytky, Tuvo La uld:nn, August Kiuru ja Lauri Silvnnoinn Sotilaspartio : k2pt. :JTO Naapu:",' i, krs. Vilho Ylänn, stm. I\1ild::o MriL.. inn ja Tauno Honkc,nn 'pr 0 n_s.9 J-lJl:!..t & Pntti Lammio, m luistlu Bnjamin Vanninn, 50 km hiihto ~~}.x~~~_ak ~s at. 8 kulta-, 7 hopa- ja 5 pronssimitalia Kul t8lflj.t.j_t Tnpio RButvaar2, 1:: ih~~2nh i tto VoimistlujoulrJ.:u 12-ottJ.u ~ PEavo Aaltonn, Vikko HtLl1tann, Kalvi Laj.tinn, Olavi Rov, Alksantri SaarvaJ.8, SLllo S,-l'l}li, HH::ki S8:volainn ja ~inari Träsvirta. V~ ± o Huhtann, voimis t lu 12-ottl u - II _, h vonn Hikl:i Savo la inn II Paavo Aa l tonn II - II, hyppy Lnnart Viit218, vapaapa ini, ltärpässar ja

11 \ \ JiQ"p"~ami t...l=h. Brkl-ri Kata ja, siväshyppy Kaisa Parviainn, kihäs Kurt Wirs, mlonta m K I Vikko Huhtann, nojapuut Olavi Rov, hypyt Pc:uli Janhonn, ampuminn, vapaa)::ivääri Klpo Gröndahl, krik~!:.-room. paini, ra skas k slrisarja Pronssimitali _..- Kaksikkomlojat : m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Kaks i kkoial0 j at: m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Pcavo Aaltonn, voimistlun 12-ottlu Vikk o Huhtann, rkki Rino Kangasmäki, krik~:. -room. paini, kärpässarja 2...~ ~id~ilpailut. Suomn Olympiala inn Tc:idl,:omiss io y julka i s man ~i il pai- lukutsun prustlla saeliunt työt tal~kastttj.in ao. ta io.alo jn j'wryjn toimsta. Tämän karsinnan j 2 1~-.: n huojj-;hti k omi_ssio hyvä2.:syttyjn töidn ilmoi ttamissta ja lähttämis3tä. ValrJ.istautL1misaika l~ilpailuthin oli valitttavan lyhyt minkä johdosta osallistujia oli ocotttua v Ghramän. Musii l~: i Lontoosn lähtttiin suraavat k ilpailutyöt ~ 1. Einar Englund : "Epinil;:j.. a". 2. Kalrvo Tuul:1:ann ~ ;ikarhlmpyynti 11_ 3. Aarr Mrikanto : ilhllaan lc:akri II.!.~r J.?_ ~l_ is u~ 4. JUlJ.s Ta l'minn : "Ka 1 :i:si l{ilpailua il, novlli 5. Jol Laik1::a. nvihrä shalj.;:ilauta",.i:'omaani 6, Aal Tynni: IIHllaan laakri ii, runo 7. Hil,:l:i ASLmta : ilrsti;: ja voita il, Suomn urhiluvf.n marssi. I\:uvanvisto 8. Väinö Aalt onn : "Kihä~;nhittc. jä II,. ArI:l.:i thtuuri 9. Yrjö Lindgrn ~ "Va rlaudn u.1:'.b. :i.lul:.s~;:us ". 10. Ilmari Nimläinn: "Kmin u l~ hilukskus II.

12 " Lontoon taidkilpailujn graafisn jaoston arvostlulautakunnan jäsnksi oli va Ii ttu hrra Saarikivi. Saavutuksmm taid.kilpailuissa olivat: 2 kultamitalia: Aal Tynni ja Yrjö I,indgrn, yksi hopamitali: Kalrvo Tuu\:J.::nn, y]:c3i pronssimitali : Ilmari Nimläinn skel li:unnia~ :;naininnat Einar ".il:nglund ja Hik~" r. i Asunta. Kaikill mitalisijoitul::sill päässill kustannttiin matka Lontoosn palkintoja noutamaan. Svitsin Olympialaisll Komitall on lähttty Suomn Olympialaisn Komitan joukkun puolsta kiitosl~irj, kutn myös Di Vrinigung Frund Finnlands-nimisll yhdistyksll skä hrra Michl ~ggly'll viraanvaraisuudstaan ja ystävällistydstään. Lontoon kisojn prsidntil~, lordi fofdi Portalill, järjstlytoimikunnan puhnjohtajall lordi BUlnghlyll, organisation johtaja "'.l hrra E.J.H. HoltilI ja sihtrili hrra T. P.M. Bvanill, attasoill, hrroill Hills ja Lindsc:y, Richmond Parkin lirip1.:i.lliköll hrra Harry Ownill skä Suomn lb.httilääll ministri :~ ro Vuorll, hrroill Onni Kohosll ja Birgr EkilI, on lähttty kiitoski=j yst ävällisyydstään ja avustaan. VII. _._--- Muu t a s i a t... ~-._ Kansainvälinn Olympia.La inn Komita kokoontui Lontoossa missä Suomn dustaja, hrra Y~ogius tki hdotuksn, tt2 Suomi saisi kolm dustajaa lcomi taan. :i3;hdotul:sn i kl:d tnkaan suostuttu. Samassa kokouksssa hrra Krogius sai pyytämänsä ron komitan jesnyydst. ja hänn tilalln valittiin hrra Frnckll. Kun viimksimainitun hdokkuutta ko, dustajan toimn i oltu Suomn Olympialaisssa Komitassa dltäpäin lainkaan käsitlty, slj.oritti valtuus~\:unta asiassa tlj.t~:imuksn ja antoi kokouksssaan slj.ralilvan julkilausuman (7 ): "Kuultuaan Suomn Olympialaisn Komitan :Cluistion asiassa Suomn Olympi~laisn Komitan valtuuskunta totaa, ttä Suomn dustuksn v o~~to kansainvälisssä OlymJialaisssa Komitassa on tapahtunut tava~la, joka on hrättänyt arvostlua urhilupiirissä, minkä johdosta Suomn Ol~llpialaisn Komitan valtuuskunta saattaa urhillj.j är jstöj:;.'l ja Kansainvälisssä Olympialaisssa Komitassa olvin Suomn dustajin titoon, ttä milloin Suomn dustus Kansainv.lisssä Olympialaisssa KO::l.litassa vaihtuu, uudn j äsnn hdottamissta sitä nnn on nuvotltava urhilujär j stö jn Imnssa. II Hrra Frnckll valtuutttiin Suomn Olympial::dsn Komitan puolsta tkmään slkoa Kansainvälisll Olympial.isll Komitall vuodn 1952 kiso j n va lj.1ist luista. XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstly toimikunnassa on ~omitan dusta jana ollut sn puhnjohta ja hrj:'a Lhtinn. Jär jstlytoimill:un-

13 " nan kanssa on lähisssä yhtistyössä toimin pyritty siihn, ttä kummankaan osapuoln toiminta i haittaisi toisn työskntlyä w Niinpä krtomavuodn aikana sovittiin siitä ttä järjstly toimikunta pidättyy voimal~aan~asta Hlsingin-kisojn mainostamissta, jotta kräystoimikunnan työ v:n 1948 kisojn rahoittamisksi i häiriintyisi. Komita on lisäksi sittänyt Järjstly toimikunnall, ttä s varaisi komitall tilaisuudn lausua milipitnsä v :n 1952 kisojn ohjlmaan otttavista urhilulajista nnnkuin niistä lopullissti päättään, Krtomusvuodn aikana on oltu yhtydssä usidn ulkomaistn. olympialaistn komitoidn kanssa. Iranin ja BLtrman Olympialaisilta Xomitoi1ta on saapunut ilmoitus järjstäytymisstään. HKK Ruotsin prinssi Brtil'iä on onnit1tu hänn tultua va1itwrsi Ruotsin 01ympia1aisn Komitan puhnjohtajaksi. Tri Södrhjlmiä on onnit1tu 50-vuotispäivän ja Suomn Nyrkkilyliittoa 25-vuotisn toiminnan johdosta. Vuodn ailrana kuolln, komitan ntisn jäsnn talousnuvos Axl Ekin haudall lask ttiin komitan puolsta sppl. Ruotsin Olympia1ais1ta Komita1ta on saapunut onnitt1us ähk taidkisoissa saavuttamamm mnstyksn johdosta. Raittiusjärjstöjn Yhtistoimikunnan taholta saapunsn toimittaja Eila Joklan Suomn Kuvalhdssä ollsn olympiadustajimm käyttäytymistä koskvaan kirjsn ön annttu vastaus, missä todtaan, mainitulta kirjoitlma1ta puuttuvan asiapohja sille: mistn käyttäytyminn i antanut aihtta mihinkään huomautuksiin. Vuodn 190a olympiavtraanill järjstttiin mainittujn kisojn 40-vuotismuistoillanvitto, mihin oli lisäksi k~tsuttu val.. tuuskunnan puhnjohtaja, johtokunnan j äsn~ skä sanomalhtimihiä. Komitan tavaramrkkin rkiströiminn on kuluvan vuodn ai1:ana uusittu. Niidn käytön dlln luovuttaminn on jättty uudn johtokunnan päät ttävrucs i. Olympiakräyksn y1ijäämästä päätttiin osa jakaa yhtistoimintava1iokunni1l valmnnusmäärärahoina, jolloin huomioidaan dllisissä jakluissa mahdollissti sattunt pätasaisuudt. Optusmini striöltä on anottu vapautusta Oy. V1kkaustoimisto Ab:1tä saadusta lainasta 5 milj. mk~n osalta. Olympiakisoja vartn ttttyjn var us tidn ylijäämä on jattu hiihdon, ylisurhilun, painin ja nyrkkilyn yhtistoimintavaliokuntin kskn. Kansainvälinn Olympialainn Komita on sittänyt kansallisill 01ympialaisi1l komitoill rikoisn olympia-päivän vittoa ja suosittli ksäkuun 17 j a 24 päivin välistä ai kaa sovliaimpana. Johtokunta

14 i katsonut vilä tällä krtaa olvan syyt:::', mainitunlaisn pfiivän vittoon" _ VIII. T i 1 i n pää t ö s... ~_... _._ Säätiön tilinpäätös on suraava: r"atka- j o asustl:uluja Avustuksia Kor'::omno ja Kulunk j a Tilikaudn voitto Vastaavaa: K2.ssatili Sh1:::1:i tili 1. Shkkitili II. Arvopapri tili Säästötili Karttuvatalltustili Tulostas: ========== -»-.... ~ 1..Q~_ ~? 7.: 15 ni'.{ ~ 65 ================= Omais uus tas: ============= : ~ : ~ : : 18'1:- Vlallistili ~_225---"_335: 75 W{ :50 ================= Tuotot: Kräystoimikunnalta Muita lahjoituksia Korl:otulo ja : : : : : : ; _-_._-~ W~ : 65 ================= Vastattavaa: -~---~-- -- Vikkaustoimistontili : JuD{aisurahastontili : OrJa pääoma: v voi tto :15 v tappio _i..~_81~.25~ :i2~ Tilintarkastaja~ hallitusnuvos Arvo SaL~inn 26~~.~?: 87_~.~':'~ mk :50 ================= ja kauppanuvos Vill Mattinn, ovat tar~astuksstaan antant suraavan lausunnon ~ "Valittuina tarkastama an Suomn Olympialaisn Komitan tiljä olympiavuodlta 1948 ol mm tht ävtn suo~ittant ja t~llöin todnnt suraavaa: 1. Skä tulo- tt ä mnorin kirjaw{st prustuvat hyväk3yttäviin tosittisiin, mistä ol"-nm pistokokin v urmistunt. Tosittt ovat numroituina hyvässä järjstyksssä. 2. Tilin <.1Vaus- ja päätösmrkinn.t on oikin suoritttu. 3. Kirjanpito on käsityks:tin mukaan asiantuntmu2.mlla ja hlj.ollli ssti hoidttu. 4. Eri panl±i tilin sa l.ot kävivät y1:s iin pankin kir janpidon kanssa. Kun mm tarkastuksssa mllutnkaa:1. ol havainnt aihtta 'TIuistutuks iin, niin hc_otallm t tt ä til it vuodlta 1948 hyväksyttäisiin, t i linpäätös vahvistttaisiin ja tili vlvollisill myönnttä_isiin vastuuv a paus II SUOM_~N OLYMPIALAINJN KOMITlJA

15 Lii tl:;-; 0 1. ========== V: n 19<18 olyiilpiakräyt:s 11 tilitys. ============================= Mnot: ~~ ~'l.c"!..rssi..rr ä ys ja la:1j oi-tul\:s t ml\: ~30 M2.inos mk 797.[J?9:~ Rintam rkit t) ~- Toimistomnot ja Jaltat :- Kah r~ s ta ()lympiav ildg:lu..::ssta l' ;- PaL1a tus kulut a ::50 Iltamat ja ottlut ;J ::- Pos ti ja pul181in u :- Korkoja ja s kai. tuloja -} :60 S lrn.l2. is ia m 11 oj a > }1:: - AmriJral1 suowalaist ~1 kräys \J : 60 mk : _---~- PL~lldas tulo m~ :80 mk :80

16

17 " Liit N~o 3~ ============ Ldustusasustct. ================ 14=!:.h:~t..!.. p.ällystakki (vain tai viur h. ) sadtakki (vain ksdurh. ) kaulaliina (vain talviurh.) lippalak}~ i ta!.j;:i liivit (vain talviurhilijoill) housut, sinist (vain ksäurh. ) II harmaat II k~sin8t (vain t orviurh. ) paita villaihokas (vain talviurh.) -Naist sadtakl:i hattu takki ham, s ininn II harmaa pusro villa-alushousut (vdin tnlvi~~hr) alushousut, lyhyt (vain ksäurh.) villasukat (vain talviurh.) slu~at (vain ks&urh~) villapullovri (vain talviurh~) solmio olkaimt monot (vain talviurh. ) plwli~cng2.t nahkavyd vaakunamr1:ki krrasto sukat l::ngeit o J.kalau~-;:ku vaakunamrkki Kilpailuasu5tt. ================= ~1i~}~_.t.!, v:lryttlypuku hiih-copuku luistlijain villa paidat ampujain kilpailupuku luistlutrikoot m2nlaslrijain ja yhdisttyn kilpailun mistn villapaicat s lalomhousut ul'.hiluhousut ur h i lupni ta vo imist ltj.nous ut j 2~lk iktoilij a in pitkät sukat j ää.ki:.tko ri!;:o isvarustt villakt'sint mtinlaskij3in ja yhdisttyn kilpailun mis tn villak.s int hiihtor~;:kast pipolakit luistlijain lakit hiihtolakit s la lom...lr ng ä t hi~.htokngöt m~;.ll:i 1:: ng ät luistlijain kngät vryttlytos sut voimis-clutossut pii!d::'kngät vyöt pinoisliput aurinkolasit!l:.[i.i.~._t..!.. vryttlypuku urhiluhousut ur'hilupai ta vryttlytossut pi:lkkikngä.t

18 , < Li1 t N: ======::::===== S T SUOMEN OLY MP IAJOUKICU E M 0 R 1 T Z 1 N K 1 SOI S S AV Ylijohtaja : Rahastonhoitaja: Arvo Himbrg ljrkki Hara Johtajat: Va111nta ja: H i... _~. E-_.. ~...J 0 ukk u August Ki uru Pla:a Kuva j a Tuvo La ukl\.ann Ero Rautiola Oskar i Rouvinn Sauli Rytl:y L. Silvnnoinn Martti Sipilä Bnjamin Vanninn Pkka Vanninn YJ.~ j ö Kalonimi Åk Svnsk Vli Sa arinn Johta ja: Valmntaja : Kalvi Laitinn Pntti Lammio Kijo Lhdikkö Antl"' o 0 jala Lauri parldinn Ossi Blomqvist Lauri Hlanträ M ä n 1 a s k un - ja y h d i s t ty n k i _~--~ R...~ _._~ 1 ~--..l_ "._,",-... _-.. --_ _._----_ Johtaja: Hikki Hasu Martti Huhtala Lo Laal-so Aatto Pitikäinn u kk u A.K. Lskinn Matti PitikE~ inn :Gr o Rajala Pauli Salonn Olavi Sihvonn

19 , - 2 -!~. ) _o~ t t }~':" :J:...., ~a_~s~.] ö k s Y h i i h t 0 j 0 uk k 11 Johtaja: Pntti Alonn Aimo Vartia1nn Rolf Hohnthal S 0 t i ]. a s ~ a r t i 0 ---i...?~ ~~...cl. 1 v i vii s i ~t.~!.j:...t? ~_!. Johtaja: Apulaisjohtaja : kapt. II II v ääp. krs. s tm. i l II Ero Johanns Naapuri Viktor Platan Martti Huhtala Sulo Hänninn Vill Huvi Ylönn Ero Erola Tauno Honkann Mi kko ]1riläinn majuri M. Kosknmis majuri Eino Johanns Kuvaja Tarkkailijat : Hirojat : Ha ralc. Roos ja Hnry Kvist Toivo Wiik ja Viljo Ikonn

20 , Liit N: 0 5. ============ SUOMEN L 0 N T 0 0 N o L Y M PIA J 0 UKK U E KISOISSA v Ylijohta ja: OK:n pääsihtri: Taloudnhoitaja: Lääkäri: Kittiömstari: Saunanhoi ta ja: Ncdsjohtåja ~ Arvo Himbrg.l~rkki Hara Kalvi Kotkas T.Y. Roschir Thor Erik Hokkann Matti Joh. Simanainn Hlvi Raatikainn Y 1 i Johta ja: A~Lllaisjohtaja: _" " " "_ Ylivalmntaja ~ Hiroja: s u r h ~J: u Risto J. Kuntsi Kall Kaihari.G'rik J. Åström Unto TJ o Siivonn Rino A. Kukk onn Armas Ilmari Valst JomL Valdmar Forstn Viljo Aksli H ino Evrt Valdmar Hinström lv.lium Hitann RLlnar R. Holmbrg KULlno. Honkonn Arvo Huutonimi Dnis Svrus Johansson Jas}.:a Jouppila Mirja Lna Jffins Aal'l1 Kainlauri Erkki Olavi Eata ja Väinö Koskla Rino Iisakki Kuivamäki Jus s i S amuli K\J.ri~ckQ la Salomon Könönn Yrjö Lhtilä ~apio Olavi Luoto Väinö Ilmari Mäklä Yrjö Jaakko Mäklä Kyllikki Anna-Liisa Naukkarinn Nils Nic~{l n Soini Mikal Nik: :inn Vikko Nyqvist Va lto Rudolf OlniL'..s Kaisa Vllaillo Parviainn Hlg Anto~ Prtlä Kaj Tapio Rautuvaara Vall Rautio Pntti Vikko Siltaloppi Johanns ~. E. Sonck Alf Brtil Storslcrubb Tauno J. Suvanto Olavi Anslm Talja LauI" i Esko Olavi Tamminn Pa avo Vikl;:o Toivari P~ul K. Vst3rinn U i n t i Margit Zlna Lskinn Hikll:i Ilmari NimlEdnn

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin Kunnanhallitus 35 09.02.2015 Kunnanhallitus 41 23.02.2015 Eduskuntavaalit 2015 / vaalilautakuntien täydentäminen 976/00.00.00/2014 Kh 09.02.2015 35 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen,

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai 24.3.2012 I erä klo 11 00 toinen puolikas 15 00 Joht Torikka, tulk. Huhtamäki/ Alho 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m 1 Alik Keski-Hannula Raimo H E-PO 95 85 95 275 5 2 Ins Ylil Ahokas Ilkka H PIR 92 90 89 271 6 3 Panssarij Korhonen Markku H E-KA 95 87 89 271 3 4 Jääk Kääriäinen Pekka H P-PO 95 82 92 269 7 5 Korp Salovaara

Lisätiedot

Pienoispistooli ls 25m H Sija Arvo Sukunimi Etunimi Piiri S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tulos Navat Muu 1. korp Lahti Teemu K S

Pienoispistooli ls 25m H Sija Arvo Sukunimi Etunimi Piiri S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tulos Navat Muu 1. korp Lahti Teemu K S Pistoolilajit H Sija Arvo Sukunimi Etunimi Piiri S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tulos Navat Muu 1. korp Lahti Teemu K S 97 99 95 95 98 97 581 2. ltn Paalanen Timo Päi Hä 96 94 95 98 94 97 574 3. alik Niittymies Arttu

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot