KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta 1948. Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts"

Transkriptio

1 SU01GN OLTI~PIALAINBN KOMITEA nimisn säätiön vuosikrtomus vuodlta Johtokunnan laatima, sääntöjn 6 :n dllyttämä krtomus toiminnasts vuodlta I. VaI t u u s kun ta. Säätiön valtuuskuntaan ovat vuodn 1948 aikana kuulunt suraavat allamainittujn liittojn ja viranomaistn nimämät jäsnt: Työvän Urhiluliitto: insinööri Yrjö Enn, varatuomari Arvi Hiskann, dipl. ins. Lnnart Kivi, huolto-ohjaaja A. I:. Lskinn, jaostosihtri Vild:o Puhkuri, maistri Hlvi Raatika inn, jaostosihtri Eino Rantann, tarkastaja Unto Siivonn, toimitusjohtaja Olavi Suvanto, työnjohtaja Onni Viandr, toimittaja E. A. Wuohl(o ja johtaja K. A. Vuori. ~uomn Urhiluliitto: dipl.ins. Aku KUusisto, vuorinuvos William Lhtinn, maistri Luri Mittinn ja dipl.ins.. Ar vo Tanila. ~~~mn_hiihtoliitto~ lhtot2 Yrjö Kaloni ~i ja kauppanuvos Vikk o Nylund. Suomn Voimistluliitto: l htori Väinö Lahtinn ja vrstiluutnantti K.i~ Lvälahti. l Cf(li V-<'- S~~n Pa,inilii ~ pääkonsuli Arvo Himbrg ja toimitus johta ja JalJ Vallikari..uomn Ampujai,n liitto,: knra81iluutnantt i H, V. Östrman. Suomn Lu~stluli~~ kauppanuvos Kall Kuusinn. Su<?~mn Mikl-ailu,l~i tto: varatuomari Pr Antll. Suomn Ra~sastajain~iitto: toimitusjohtaja M. Rydman. Suo.~~~K~!1.oottilii tto,: lp.tor:t Earry A. HlnilJ.s. ~~~ ~n Purjhtijain liitto~ 'ohtori J. O. Södrhjlm. Su_omn Palloliitt2..:., kaupunginjohtaja E. von Frnckll ( ) ja johtaja Niilo Koskinn ( ). ~uom~p' U~nali~yto: vrsti Yrjö Valkar~. Suomn Pyöräilyliit~ toimitusjohtaja Harald Fält. Sqomn Jääkikkoliitto ~ hanl-;:intapäällikkö Yrjö Rc:hl::alllo. ~~!LJ!y!ld;::llniij;to.J.. maistri Viktor Smds. ~~~~~~utuliitto: tarkastaja Er~r.i Noramaa. Suomn Painonnostoliitto: työjohtaja Bruno Nybrg. -_._,,~-~, _... Suomn Voimistlu-. ja Urhiluliitto~, vrsti V.A. M. Karikoski. Suomn Koripalloliitto~ asutusnuvos Jussi Lappi-Sppälä.

2 F.irl:.~..9p.ds Svnska C ntralidrottsförbund: toimi tt aj a Enz io Sv6n. ~ptusministriö: hallitusnuvos Arvo 1. Snlminn..Puolustusministriö: knraalimajuri Uolvi Poppius. Sn lisäksi on itsoikutttuna jäsnnä valtuusk untaan kuulunut Suomn dustaja I~nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa konsuli Ernst Krogius, joka Kansainvälisn Olympialaisn Komitan k ok ouksssa Lont oossa r ost mainitusta dustajatoimsta.. Hänn suraajak s n valitti:"n samassa k ok ouksssa kaupunginjohtaja El'ik v, Frncl.:ll. Valtuusk unnan puhnjohtaja;:la on toiminut vrsti V.A.. M. Karikoski ja sihtrin. varatuomari Er kk: i Hara. II. J 0 h t 0 kun ta. ~---~-~~-~--~ Johtokuntaan ovat vuodn 1948 aikana klllllunt vuorinuvos tt William Lhtinn puhnjohtajana, toimitusjohtaja Olavi Suv ant o varapuhnjohta jana skä muina j äs nine=. ins inööl"i Yr jö Enn, kaupunginj oh- t a ja Erik v. Frnck ll w ~~:.-:a,t uom ar i Arvi Hiskann, pää!:consuli Arvo Himbrg, ko;;:s uli Ernst ~iu s i ts oik utttuna jäsnnä, kauppanuvos '- - Kall Kuusinn, maistri Lauri Mittinn ja maistri. Vi~tor Sm ds, Konsuli - Krogius rottuaan Kansainv2.lisn Olympialaisn - Komitan j äsnyydstä pyysi roa myös "Suomn Olympi a l ~ isn Komitan johtokunnan j äsnyydstä. Kok ouksssaan v a ltlj.lls r.unta totsi kon-. suli Krogiulcsn jäsnyydn s!cä valtuuskunnassa ttä johtokunnassa päättynn samanaikaissti Kansainvälisn Olympialc. isn Komitan jäsnyydn!::anssa ja ttä hänn tilalln valittu ~ '~a upunginjohtaja Eri1:: v. Frnckll sä2ntöjn mukaan hänn j E~ lkns ä on valtuuskunnan ja johtokunnan itsoikutttuna j äsnnä. Ans ioistaan Suomn Olympialaisn Komitan monikymranvuotisna j äsnnä ja Suomn dustajana Ka nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa valtuuskunta päätti johtokunnan sityksstä yksimi l issti kutsua k onslj.li Krogiuksn Suomn Olympialaisn Komitan lw.nniajäsnksi. Johtokunta on kskuudstaan asttanut s uraava t kolm _ il;:oisj a ostoa : asust jaoston, j äs minä Hi mbrg, Kuusinn ja Mittinn, pääsylippujaoston, j äsninä Suvanto, Hiska nn, Himb.rg ja Mittinn, skä määrärahatoimikunnan, j äsninä Suvanto, Mittinn, Smds ja varalla Himbrg. Säätiön r ahastonhoita jana on toiminlj.t pankinjohta ja Toivo Aro ja sihtrinä varatuomari Erkki Hara skä tilinta r ka stajina kauppanuvos Vill Mattinn ja hallitusnuvos Arvo Salminn, v aramihinään tarkast ja U, Siivonn ja hankintapäälliyj;:ö Y. Rahlramo, Säätiön toimisto on sijainnut dlln Hlsingissä, Mikonl~atu 15. A.

3 y m p i a~.l a i n n,k, r U_s toi m~_~~-= ta. Säätiön v asttamaan Olympialaisn kräystoimikuntaan ovat d lln kutllunt vuorinuvos William Lhtinn puhnjohta jana skä muina jäsninä pääkonsuli Arvo Himbrg, johtaja K.E. Lampi, toimitusjohtaja Oski Nurmi., ministri Eino Pkkala, johtaja Toivo SDlmio ja johtaja Sulo Suortti. Toimikunnan thtävänä on ollut krätä varoja maamm osanoton rahoittamisksi vuodn 1948 olympi~kisoihin, mikä thtäv on kulunn vuodn aikana päättynyt. Toimikunnan sihtrinä on toiminut kamrri J. Tossavainn, ja toimisto sijainnut Stadionilla. IY Suo m no 1 ~y m p J- a 1 a i n n k 0 m.2--~~i C?...:.!. Suomn Olympialaisn Taidkomissioon ovat kuulunt vuorinuvos 1Nilliam Lhtinn puhnjohtajana, arkkithti Viljo Rwll varapuhnjoh- tajana skä samalla arkkithtuurin dustajana, taitilija Emil Halonn kuvanviston dusta jana, maistri Hugo Jalkann kir jallisuudn dusta jan~, taitilija Erl:ki Koponn maalaustaitn dustajana.., maistri Olavi Psonn musiikin dus.ta jana skä maistri Sal:ari Saarikivi grafiikan dus ta jana ja kmiss ion sihtrinä. Taid ~omissio on yhtistoiminnassa johtokunnan kanssa huolhtinut maajnn taitilijain osanoton ~täytännöllisstä ji::rjstlyst... Komission toimisto on sijainnut Wrnr Södrström Oy:n konttorissa Bulvardi 12. V, K 0 k 0 u k ~ t Valtuuskunta kokoontui v kolmsti: , ja Johtokunta on pitänyt kaikkiaan 23 kokousta~ 10,1., , ,13-.4.,20.4..,11.5..,25.5., 28.5., 11.6., , , 5.7., 10.7., 14.7., 17.7.,19.7.,2.9., , 2.11., 3.11., 9.11., Jaostot ova t pitänt usita :rokouksia ja nuvottlutij.ais tj.tj.ksia. Taidkomissio on ollut koolj.a 2 krtaa. VI, y_._..!..._a 1 v i 0 1 Y m.-l? _ J~~~~_ S t.. _~~_.~ 4-,..... r i t z i s s a 30~ , 48 ja XIV 0 1 Y m - pia k i s a t L 0 n t 0 0 s s a _----, -- Vuodn 1948 aikana, olympiavuonna, komita joutui totuttamaan sääntöjnsä 2 : ssä mainittua thtäväänsä: skä talvi- tt 2. ksäolympiakisoihin osa llistumisn rahoittamisn ja jär j st ämisn,

4 - 4 -.!...K.r: y'_ ä.y.!3.!- Olympialainn Kräystoimikunta suoritti varsinaisn kräystyönsä v8.1isnä aikana. Jo nnn virallisn kräysluvan myöntämistä oli lahjoituksia sapunut mk :-. Kräyksn tilityksn (liit N:o 1 ) i nyösktän ol otttu duskunnan myöntämäi? avustusta~.: ~-. Kräystoimintaan osallistuivat aktiivissti Suomn Voimistlu- Jo ja Urh i1ulii tt 0, Työvän Urh ilulii tt 0, Fin1ands (C'ntra1idrott sförbllnd 1 Suomn Naist~n Liikuntakasvatusliitto skä rikoisliitot. Lisä~ si osallistuivat kräyksn Poliisin Urhiluliitto, Tiniliitto ja lukuisat puolustuslaitoksn jouk:~o-osastot. Kräyst\.110s muodostui suraavista 81"is tä: lal1j oitul;:,'3t, ad1"ss ikräys, rintamr~;:kin myynti, olympiavik kaukst, i1 taraat ja ottlut 7 Amrikan suomalaistn lahjoittaman :.;:ahvi _ rän myynti skä kork o-~ ja skalaist tulot. Alkuaan astttu tavoit, 50 mtljoonaa markl;:aa, ylitttiin var sin huomattavasti, mikä on kaunis todistus koko kansan urhilua j a olym~ p:lakiso ja kohtaan tuntmasta har.rastukssta. Erikoissti le::nmi tt ää miliä Amrikan suomalaistn yllä.tt.vän hyv. kr2ystulos. Kräys Yha.ysval loissa i ol v ilä päättynyt, jotn tulos siltä osalta todnnäköissti kasvaa. Tulol;:sn i myösl:ään ol laskttu Rc:nskasta lahjoitul:;:sna saapunn v äkijuomalähtyksn myynnistä. saatua nttotulosta mk :-, minkä Oy. All;:o~'loliliik j ä lkn. Ab. tilitti vasta lt1"äystuloksn jull:aismisn?..,,--_~a lm nn us Eri urhi1ualo jn yhtistoimintavaliokunnill tai niidn PULJ.ttussa ao. rilcoisliitoill lt.httyn mm. valmnhussuunnit1mia ja -määrärahatarvtta k oskvan tidustlun prustlla oli v:n PiJuun mnnssä myönntty yht. mk :- olympiavalmnnuksn rahoittamisksi. Vuonna 1948 myönnttiin vilä määrärahoja mlonta-, uinti-, ratsastus-, soutu- t koripallo~, purjhdus- ja nyky.isn 5-ottlujoukkuidn s_;:ä lis ät!1tär äraho ja nyrkl;:ily-, voimistlu-, painonnosto, ampuma- ja mikkailujoukkuidn valmnnusta vartn. Lopullinn vuodn 1948 talvija ksäkisojn valmnnusmai::rärahojn jakatj.tuminn urhilualoittain ilmn 1iittstä N:o 2. Tilitykst määrärahojn käytöstä on komita SCla- nut 30. 4, -48 mnnssä.2.! Ki1pai1uvarus.tt ja asustt. Tarvittavin kilpailuvarustidn ja asustidn hankinta tuotti voimassaollidn säännöstlymäär äystn johdosta tavallista n~nän

5 - 5 - huolta, mutta kansanhuoltoministriön, Rlan thtaidn ja liikkidn n nnl~aikka Kuusinn Oy:n avulla pystyttiin vaikuksista slviytymään. Asustidn valinnassa pantiin pääpaino matriaalipulan puittissa k~~yt 5nnöllis yyd ll, as ianmukaisll, urhilumaisll likkaulrs ll ja s i- nidn skä valmistuksn kunnollisll l aadull. Joukkuidn jäsniä vartn tilatut asustyksiköt ilmnvät liittstt N:o 3 ja asust- ja varustkustannukst liittistä N:o 6 ja 7. Harjoittlu- ja valmnnusva:-ustidn hankinnassa, mikä johtokunnan p~tätöksn mukaan jätttiin kunkin liiton itsnsä hoidttavaksi ja kustannttaval:si, avustttiin ao. liittoja sopimalla kansalli'1.uoltoministriön jall:in- ja tkstiiliosastojn kanssa ostolupin myöntämisstä. tuoikuttusti thtyjn tarvikanomustn prustlla. 4.. _LEE-_toon kiso je:. pääsyl.iput. Pt.äsylippujn annakj:otilaus k.sitti Suomn Pa.n};:in tar-. ~:oi tuksn myöntämän ~ 5.000:- dst& p..sylippuja, mi~-::ä tilaus Lontoossa hyväl;:syttiinkin, Pääsylippujaosto pyysi SVUL: a, TUL: a ja rikoislii t to ja t!cmä än alaistnsa suro jn jäsni~~ vartn pääsylippukiintiöanomulcsnsa, joidn saavuttua jaoston tht&v2_ksi, snjälj.;;:n kun sitä oli vahvistttu johtokunnan puhn johtajalla, annttiin laatia jakohdotus ja nuvotlla Suomn Panldn kanssa D18t:,:avalu\ltan saannin mahdollisuudsta niill, joill olympiapääsylippu voitiin myydä. Suomn Panlcki suostuikin myöntämään tarpllisn mtka- ja prilläolovaluutan 250 turistill, mistä. alustavasti ilmoitttiin ao'. pä~ayl1ppujn tilaajill. Pääsyliput päätttiin myydä vaihtokurssiin " 550/- OK:n rahoituskulujn korvaami sksi. Valitttavasti Suomn Panldri joutui yllättän olosuhtidn pakosta supistamaan valuutansaajin lw~ u määrän 250: stä 100 :aan jättän johtokul1.nan thtäväks i tarpllisn karsinnan suorittamisn. Suomn Pan!cin tkm.s:.n supistuksn johc.osta uhkasi OK=ta, joka oli vaaditusti. Lontoosn suorittanut nnall1::omaksun, mlkoinn rahallinn tappio, joka näytti sit2kin väistämättömämm8.1tä, kun Lontoosta saapui tito siite, ttä lippuja i kisojn odotttavissa olvan hikon ylisömnstyksn vuoksi tulla lunastamaan takcdsin. Päätttiin kuitnkin thdä kaikki voitava tappion supistamisl:si ja pu.hnjoh-. taja Lhtinn, hrrat Himbrg, v. Frnckll skä sihtri valtuutttiin huolhtimaan Lontoossa lippujn myyru1istä. Lontoossa sijoitttavin pääsylippujn kokonaismäärä oli , 6. Ennn kisojn adi:ua olivat s i l::ä.l äistn lippuagnttin varastot, kutn saatiin hnkilökohtaissti todta, hyvin täynnä. Näin olln ylijttimälippujn sijoitus oli alulcsi hyvin vaikaa. Vähitlln muodos-

6 ..., tui määrättyihin tilaisuuksiin kuitnkin kysyntää, jotn sulj.rin osa J-i. puista onnistuttiin myymään. Suurin ansio tästä on niili&;. yhtyksillä, jotka Komitan puhnjohtajan, vuorinuvos W~m Lhtisn tuttavuuksin avulla saatiin aikaan. Liput myytiin osaksi punnissa kiintään hint 3 an~ myyntipalkkio titnl:in myöntämällei, sikäläistn agnt tin väli tyks Jlä.) Ttnä myynti tuotti.t 486, Osaksi liput myytiin Lontoossa pysyvästi tai tilapäissti olsklvill suom~laisill Saomn markoissa täällä maksttaviksi, T ;:~. mä myynti tuott i yli :;:aksisataa puntaa, Englannin ra~ hassa laskttuna. Lippujn k 2',ytännöllisstä myynnistä hu'olhti komitan valtuuttamana kamrri Jussi Tossavainn. ~r Pääsylippujn saajat oli jattu suraaviin ryhmiin: OK~n johtokunta, Olympia lainn k r2.ystoimikunta? kr.ysl-cilpailun voi tta j at t ntist olympiakävijät, sanomalhtimiht, XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstlytoimikunt2, urhilujärjstöjn jäsnt skä muut turistit. Lisäksi v~rattiin johtokunnan käyttöön urhili j oijl Lontoossa jattavalsi pini määrä lippuja. Tämä "varaus ii kasvoi Suomn Panrin Valuuttapiiätö!csn johdosta yli mk 700, 000:- suuruisksi ja nyyntitoiminnan j.l'jstlyyn vlvoittuill jäi varsinaistn OK:n jä.snill l~uuluvin thtä.vin lisa;:si ylijäämäpääsyli ppujn myynnin suunnittlu ja toimnpnno Lontoossa. Mahdollisn peiäsylippuk9inottlun s tämisksi luovutttiin myyc~ yt peiäsyli put vain niill, jotka olivat Suomn Pnkil ta saant matl::avaluuttaa ja mui ll tilaajill vasta Lontoosn saavuttua, osoittava tilasto slviää su Lopullinn pääsylippujn ~ryntiä raavasta: Ostttu Dontoosta Joukkun j äsnill jattu Myyty mk ~mk :25 ~~.62..i.6...:7~:~2.:...5_~ II 2_ ~ 435 0~8~ :..50 J ~~.änyt myymä t t ä mk : 50 =============== ~~ou1:k~~ id~.e:.. koko onp.ae..~ Joukkuj.dn kokoonpanoon vaiklltti nna!col ta arvioitavissa olvin mnstymismahdollisuuksin ohssa rit täin mrkittävästi Suomn Pankin j oul-c!cuidn k2.ytttäväksi myöntämä ulkomaan valuuttojn määrät. St. Mori tzin kisoihin läht tyn joukkun kol~oonpano, j Ot3 oli dllämainitusta syystä pa~~o huomattavasti supistas) muodostui liit N:o 4 mukaisksi, Lontoon kisoihin lähtttävän joul\:kun määrävahvuudsta thtiin alustavia päätöksiä 28.5 ja pidtyiss~ johtokunnan kokouksissa. Lopullist valinnat suoritttiin 10. 7, ja pid-

7 - 7 - tyissä kokouksissa. Suomn Pankin taholta yll 8.ttän vasta il _ moitttassa, ttä s katsoi välttämättöm äl~ si valuuttavaikuksin vu.oksi h'c.ottaa joukkutta supistttavaksi 13 mihllä ~ jäi OK:n johtoku.nnan vaikaksi ja päkiitollisksi thtäv.ksi karsia jo valitusta jou.kkusta nyrklrilyjoukkun valmnta ja, uinti joukkun johta ja, yksi ko ripalloilun ja kaksi jalkapalloilun huomioitsijaa, kaksi ratsastajaa, yksi voimistlun arvostlutuomarista, yksi pyöräilijä ja m kaksikkomlojat. Jouldcun lopullinn kokoonpano oli liit N:o 5 mukainno Olympiajoukkun nglantilaisksi attasaksi kutsuttiin ilman palkkiota thtäväänsä suostunut vrsti Jack Hills apulaisnaan ja vara ~ mihnään hrra A.R. Lindsay, jotka täysin suomn kiltä taitavina toimivat myös tulkkina varsinaistn, hrra Drk Bängin ja nglanninkiln taitoistn joukkunjohta jin ohssa. Erikoisn arvokj:,: aa~\:si muodostui Lontoossa s vapaahtoinn apu, jonka joukku sai osaksn Suomn Läh-, 4t tystön taholta, jolloin rikoissti on mainit~ava ministri Ero A. Vuori, s otilasattasa majuri Birgr Ek skä lähtystövirkailija Onni Kohonn _. -=--Ma tk a_h Matkasuunnitlmia laadittassa oli niinikään otttava huomioon cäyttt~vissä olva niukka ulkomaanvaluuttamäärä skä lisäksi kunkin matkustust2van urhilijoill aihuttama rasitus ja luonnollissti mahdollisuus saada ao. kuljtusnuvoja rikoiskäyttöön. st. Moritzin mnomatka suoritttiin lntotits Hlsinki-Tukholma-Basl-Zurich kolmssa ri ryhmässä. Ensi~~inn ryhmä, 13 mistä johtajanaan hrra Svnsk lähti yöpyn Tukholmassa. Toinn ryhmä, 16 mistä johtajana hrra Himbrg lähti matkatn suoraan prill kutn kolmaskin hrra Lskisn johtama lähtnyt 13 mihn ryhmä. Talvikisoihin tapahtunn aikaisn lähdön syynä oli välttämättömyys saada riittävästi aikaa t otuttautua prillä Svitsin vuoristoilmastoon. Paluumatka suoritttiin 8-10/2 alkupräisn suunnitlman mukaissti yhtnä ryhm2,nä myös lntän Muhlhausnista Tukholmaan ja siltä Hlsinkiin. Matkat sujuivat hyvin huolimatta huonon sään johgosta tapahtunutta viivytystä Kööpnhaminassa skä välilaskua Frr'nl:furt a.'m:s8a. Talvikisojn matkakulut ilmnvät liittstä N:o 6. Lontoon måtkaa vartn vuokrattiin mnomatka li Suomn Höyrylaiva Oy: lt hl. Arcturus, johon sijoitttiin matkasta vähimmin rasi ttuvia urhilijoita, }cutn naisurhilijat, soutajat, 5-ottlijat, ratsastajat~ painonnostajat, ampujat, pyöräilijät, mlojat ja mikkailijat. Tämän alkann laivamatkan johta jana toimi hrra uvanto minkä lisäksi

8 - 8 - hrra KUCl.sinn skä joukkun rahas tonhoi ta ja, hrra K21vi Kotkas olivat mukana. Laivamatkaa suosi hyvä sää ja pri ll Tilbury'in päästiin viidn vuorokaudn kuluttua hyvässä kunnossa. Joukku vitiin junalla 5t. Pancrasin asmall ja siltä. l inja-autoilla Rtchmonc~ Parkiin~ Jouldcun 10ppl.lOSan matka topahtui ll1t o t~its Hls ingistä Tukholman kautta Lontoosn Aro Oy:n ja Ab. Arotransportin konilla. Ensimmäinon l ähtnyt rä johtajanaan hrra Antll käsitti voj.mistlijat, pa:;. nijat ja osan ylisurhilijoista ja toisssa ltihtnss& rässä johta jana hrl'a Hiskann ol~lvat nyrkk ili jät ja loppuosa ylisllrhilijoista. Kumpikin ryhmä oli lhtöpäivänään onnllissti prillä. Jouldlun paluumatlca tapahtui kokonaisuudssaan ln-'otits nljässä rässä, 9., 10" 15., ja Lontoon matl:an kustannukst ilmnvät liittssä N:o 7. st. Moritzin ja Lontoon matkoihin liittyi mnnn tcl.lln Illfljoituksn ja muon~tu~sn järjstly Hlsingisst, hotlli Hlsingissä, joka oli jouk!.:uidn l:okoontumispaild":ana. Liittt N:ot 6 ja 7. 7 J_o~u}~~L1...~.. n."p}101 to ]>ril.lä. Suomn j oulr."!:::u oli st. Mori t zissa lwkonaisucl.ds saan.\la joi tttu Hotl Nus 3tahlbadiin. Ma j oi -'us oli hyvin jä::, j st tty ja muona asia 1- lista ja rii ttav E~ä. Mat~,i:amuonaksi oli l i säks i varattu muj.'>:aan voita, kinkkua, lipää y.m. Jokainn joukk1..1n j.sn oli vakuutttu kuolman ja tapaturman varalta m};:: 3ta :-, ja l i s21:si mc:tkatavarat vakllutttiin. Ainoa vakavamnanlaatu:'nn tapatu.rma sattui Martti SipilE'll, joka katka isi r:ls ilcl.unsa 50 km hiihc,ossa. I;nsiavun j äl2.:: n hant s iirrtt iin tri Pul Gut ' in sairaalaan, mist~ hän palasi tri Tas~isn saattamana trvhtynnä kse:'}.lä totimaahan. Hänn lääl-ärikulunsa ja v ahin,:-;.on:.;:orvaul:snsa on vakuutus yhtiö t äysin mal[sancl.t. Olavi Sihvonn on myös saanut ma-'.l:a 11a kadonnista hiihtol;:ngistään t äyc.n kol'v2u_:sn. Ma joi tusja muoriitusl:ulut st. Moritzin matkalta i l mnvät liittsiä N:o 6. HrI'a Mittinn kävi kvääll~ dltäkäsin prhtymiissä Lontoon ::isojn.:na joitus ym. sikkoihin tod~)tgn jtrjstlyjn T.t1Gid.äl1 kan.naltailj1 olvein 83ia11i8ia. Suomn joukkun 111a joi tus oli Lontoossa j t:l~ j sttt y sura2vasti: Ric.b.Jllond Park: Ylisurhili j at, nyrld:ilijät, pinijat, voimistlijat, pyör2ilijat, p3inonnostajat, mi~ailij2.t, ylisjohto (Suvnto, Kotl:as) WnrbLlrg Bc:rrac1:o, Alc~rshot ~ iloyal Militnry Collg, Cambrly ratsastajat, 5-ottlijat Southlands Training Collg: Cathrin ivhl Hotl: n2isurhilijat na is,10 10 j a

9 , Bisly Camp: South Knsington Hotl: Hattrs Lan Cntr, Hnly : Torguay: ampujat, ylis johto (Östrman) OK "n j äsnt, ylisjo.ht o (Himbrg, Hara) m lojat pur j ht i j a t Oli rittäin valitttavaa, ttä ylis johto i voinut olosuhtista johtun as ua jou~cun pääosan mukana Richmond Parkissa, vaan oli sn kutn usimpin IDlli dnkin maidn joukkuidn yl i s johtojn s ijoittauduttava asumaan hotlliin kskismmäll paikall Lontoota. Ylisjohclon ja ri jou.kkuidn välistä. yhtydnpitoa vartn oli paitsi puhlinta kiintä hnkilökohtainn kosktus, jonk3 mahdollisti joukkun kä.ytössä ollt 5 vuokra-autoa.. Ma inituilla autoilla kuljtttiin myös kilpailijoit~ kilpailupaikoill. Asunnot olivat tyydyttävät. Ric l'1..mond Par kissa huon t hkä olivat hiukan ahtaat, lisäks i l äpi kuljttavat ja olmattomin sintristyksin, Lisämuonal.:si oli kotimaassa ostttu voita, l ampaanlihaa, kiruc'::ua, munia, n ähl~ ilip ää, ja palasokria. Muonitust a~ hoiti ilman pal ~~ iota kittiömstari Thor E~ i k Hol±ann. Lirin taholta i oltu valitttavasti järjsttty hänll, sn parmmin kuin Skandinaviankaan maidn joukkuidn kittiömstarill mahdollisuutta its hoitaa joukkun ruuan valmistusta, mutta snsijaan hrra Hol±ann saattoi toimia väidn valmistaj na, j ä lkiruokailujn j är jstii j änä y.m.s. t htävissä. :nglantilainn ruoka oli ylnsä hyvää, joskin kokoonpanoltaan m ik212.isill liian kasvisvoi ttoista. Richmond Parkiin oli OK: n toimsta pystyttty sauna, jonka pu ~lra l:ntt saatiin lahjoituksna Puutalo Oy:ltä ja uuni Kastor Oy : ltä skä polttopuut OY. Enso-Gutzit Ab:ltä. Saunan k~yttöön ja kustannuksiin osallistui myös Ruotsin joukku. Ylil ääkäri T.Y. Roschir hoiti vastif1-ttomasti jou~~ u n lääkärin thta.vät apunaan lc.äkt,kand. M. :8. Kunnas, Ainoa vakuutusyhtiölt t-: korvausvaatimuksn aihuttanut loukkaantumi stapaus oli painija ~ ro Vil'tasn vas:%1lan olkavarrn s ijoiltaanmno, mik2. varnrna on nyt t i?:ys in parantunut ja ao, kulut korvattu. Suomn Voimistluliiton paluumatkalla kadonnsta ponnahduslaudasta on myös saatu t äysi korvaus. Majoitus- ja muonituslaskut Lontoossa tkivät yhtnsä. liittssä N:o 7 mainitun suw,1an. Olympiakylässä oli tarjolla j ärjstäjin taholta räitä viihdytysmuotoja, kutn lokuvatattri ja kyläkahvila. Joukku osallistui lisäksi räisiin Lord Mayorin j ärjstämiin illanvittoihin skä jär-

10 , ' jstlytoimikunnan kisojn päättäjtdstilaisllutn. Mtnistri Vuori j t Tjsti koko joult:l":ull tkutsllt ja sllnnuntaina joukkuiill11 viraili Aylsfårdissa Alfrd Rdl'in };)llutavaraliikkn viraana. Vapaaaikoina joukkun jäsnillä oli tilaisuus lräydä Lontoon näht.vyy;.t21iä l~a ts lmass a....!-.!lil~ailullist s aav~ tul:s~t. Mitalisaavutukslllin V talviolympiakisoissa st. 'Mol'itzissa ja _i[iv olympiakisoissa Lontoossa oli suj.... aava ~ V t~.lviolymp~. ~ie~ 1 kulta-, 4 hopa- ja 2 pronssimitalia. Kul_tami tali Hi1rh:i Has u, yhdi sttty hiihto ja mänlasku ;Ho,pamj. t?li Lass Parkkinn, m luistlu Martti HLlhtala, yhdisttty hiihto ja mänlasku Vistijoukl:u: 4 x 1 0 ~:m hiihto, Sauli Rytky, Tuvo La uld:nn, August Kiuru ja Lauri Silvnnoinn Sotilaspartio : k2pt. :JTO Naapu:",' i, krs. Vilho Ylänn, stm. I\1ild::o MriL.. inn ja Tauno Honkc,nn 'pr 0 n_s.9 J-lJl:!..t & Pntti Lammio, m luistlu Bnjamin Vanninn, 50 km hiihto ~~}.x~~~_ak ~s at. 8 kulta-, 7 hopa- ja 5 pronssimitalia Kul t8lflj.t.j_t Tnpio RButvaar2, 1:: ih~~2nh i tto VoimistlujoulrJ.:u 12-ottJ.u ~ PEavo Aaltonn, Vikko HtLl1tann, Kalvi Laj.tinn, Olavi Rov, Alksantri SaarvaJ.8, SLllo S,-l'l}li, HH::ki S8:volainn ja ~inari Träsvirta. V~ ± o Huhtann, voimis t lu 12-ottl u - II _, h vonn Hikl:i Savo la inn II Paavo Aa l tonn II - II, hyppy Lnnart Viit218, vapaapa ini, ltärpässar ja

11 \ \ JiQ"p"~ami t...l=h. Brkl-ri Kata ja, siväshyppy Kaisa Parviainn, kihäs Kurt Wirs, mlonta m K I Vikko Huhtann, nojapuut Olavi Rov, hypyt Pc:uli Janhonn, ampuminn, vapaa)::ivääri Klpo Gröndahl, krik~!:.-room. paini, ra skas k slrisarja Pronssimitali _..- Kaksikkomlojat : m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Kaks i kkoial0 j at: m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Pcavo Aaltonn, voimistlun 12-ottlu Vikk o Huhtann, rkki Rino Kangasmäki, krik~:. -room. paini, kärpässarja 2...~ ~id~ilpailut. Suomn Olympiala inn Tc:idl,:omiss io y julka i s man ~i il pai- lukutsun prustlla saeliunt työt tal~kastttj.in ao. ta io.alo jn j'wryjn toimsta. Tämän karsinnan j 2 1~-.: n huojj-;hti k omi_ssio hyvä2.:syttyjn töidn ilmoi ttamissta ja lähttämis3tä. ValrJ.istautL1misaika l~ilpailuthin oli valitttavan lyhyt minkä johdosta osallistujia oli ocotttua v Ghramän. Musii l~: i Lontoosn lähtttiin suraavat k ilpailutyöt ~ 1. Einar Englund : "Epinil;:j.. a". 2. Kalrvo Tuul:1:ann ~ ;ikarhlmpyynti 11_ 3. Aarr Mrikanto : ilhllaan lc:akri II.!.~r J.?_ ~l_ is u~ 4. JUlJ.s Ta l'minn : "Ka 1 :i:si l{ilpailua il, novlli 5. Jol Laik1::a. nvihrä shalj.;:ilauta",.i:'omaani 6, Aal Tynni: IIHllaan laakri ii, runo 7. Hil,:l:i ASLmta : ilrsti;: ja voita il, Suomn urhiluvf.n marssi. I\:uvanvisto 8. Väinö Aalt onn : "Kihä~;nhittc. jä II,. ArI:l.:i thtuuri 9. Yrjö Lindgrn ~ "Va rlaudn u.1:'.b. :i.lul:.s~;:us ". 10. Ilmari Nimläinn: "Kmin u l~ hilukskus II.

12 " Lontoon taidkilpailujn graafisn jaoston arvostlulautakunnan jäsnksi oli va Ii ttu hrra Saarikivi. Saavutuksmm taid.kilpailuissa olivat: 2 kultamitalia: Aal Tynni ja Yrjö I,indgrn, yksi hopamitali: Kalrvo Tuu\:J.::nn, y]:c3i pronssimitali : Ilmari Nimläinn skel li:unnia~ :;naininnat Einar ".il:nglund ja Hik~" r. i Asunta. Kaikill mitalisijoitul::sill päässill kustannttiin matka Lontoosn palkintoja noutamaan. Svitsin Olympialaisll Komitall on lähttty Suomn Olympialaisn Komitan joukkun puolsta kiitosl~irj, kutn myös Di Vrinigung Frund Finnlands-nimisll yhdistyksll skä hrra Michl ~ggly'll viraanvaraisuudstaan ja ystävällistydstään. Lontoon kisojn prsidntil~, lordi fofdi Portalill, järjstlytoimikunnan puhnjohtajall lordi BUlnghlyll, organisation johtaja "'.l hrra E.J.H. HoltilI ja sihtrili hrra T. P.M. Bvanill, attasoill, hrroill Hills ja Lindsc:y, Richmond Parkin lirip1.:i.lliköll hrra Harry Ownill skä Suomn lb.httilääll ministri :~ ro Vuorll, hrroill Onni Kohosll ja Birgr EkilI, on lähttty kiitoski=j yst ävällisyydstään ja avustaan. VII. _._--- Muu t a s i a t... ~-._ Kansainvälinn Olympia.La inn Komita kokoontui Lontoossa missä Suomn dustaja, hrra Y~ogius tki hdotuksn, tt2 Suomi saisi kolm dustajaa lcomi taan. :i3;hdotul:sn i kl:d tnkaan suostuttu. Samassa kokouksssa hrra Krogius sai pyytämänsä ron komitan jesnyydst. ja hänn tilalln valittiin hrra Frnckll. Kun viimksimainitun hdokkuutta ko, dustajan toimn i oltu Suomn Olympialaisssa Komitassa dltäpäin lainkaan käsitlty, slj.oritti valtuus~\:unta asiassa tlj.t~:imuksn ja antoi kokouksssaan slj.ralilvan julkilausuman (7 ): "Kuultuaan Suomn Olympialaisn Komitan :Cluistion asiassa Suomn Olympi~laisn Komitan valtuuskunta totaa, ttä Suomn dustuksn v o~~to kansainvälisssä OlymJialaisssa Komitassa on tapahtunut tava~la, joka on hrättänyt arvostlua urhilupiirissä, minkä johdosta Suomn Ol~llpialaisn Komitan valtuuskunta saattaa urhillj.j är jstöj:;.'l ja Kansainvälisssä Olympialaisssa Komitassa olvin Suomn dustajin titoon, ttä milloin Suomn dustus Kansainv.lisssä Olympialaisssa KO::l.litassa vaihtuu, uudn j äsnn hdottamissta sitä nnn on nuvotltava urhilujär j stö jn Imnssa. II Hrra Frnckll valtuutttiin Suomn Olympial::dsn Komitan puolsta tkmään slkoa Kansainvälisll Olympial.isll Komitall vuodn 1952 kiso j n va lj.1ist luista. XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstly toimikunnassa on ~omitan dusta jana ollut sn puhnjohta ja hrj:'a Lhtinn. Jär jstlytoimill:un-

13 " nan kanssa on lähisssä yhtistyössä toimin pyritty siihn, ttä kummankaan osapuoln toiminta i haittaisi toisn työskntlyä w Niinpä krtomavuodn aikana sovittiin siitä ttä järjstly toimikunta pidättyy voimal~aan~asta Hlsingin-kisojn mainostamissta, jotta kräystoimikunnan työ v:n 1948 kisojn rahoittamisksi i häiriintyisi. Komita on lisäksi sittänyt Järjstly toimikunnall, ttä s varaisi komitall tilaisuudn lausua milipitnsä v :n 1952 kisojn ohjlmaan otttavista urhilulajista nnnkuin niistä lopullissti päättään, Krtomusvuodn aikana on oltu yhtydssä usidn ulkomaistn. olympialaistn komitoidn kanssa. Iranin ja BLtrman Olympialaisilta Xomitoi1ta on saapunut ilmoitus järjstäytymisstään. HKK Ruotsin prinssi Brtil'iä on onnit1tu hänn tultua va1itwrsi Ruotsin 01ympia1aisn Komitan puhnjohtajaksi. Tri Södrhjlmiä on onnit1tu 50-vuotispäivän ja Suomn Nyrkkilyliittoa 25-vuotisn toiminnan johdosta. Vuodn ailrana kuolln, komitan ntisn jäsnn talousnuvos Axl Ekin haudall lask ttiin komitan puolsta sppl. Ruotsin Olympia1ais1ta Komita1ta on saapunut onnitt1us ähk taidkisoissa saavuttamamm mnstyksn johdosta. Raittiusjärjstöjn Yhtistoimikunnan taholta saapunsn toimittaja Eila Joklan Suomn Kuvalhdssä ollsn olympiadustajimm käyttäytymistä koskvaan kirjsn ön annttu vastaus, missä todtaan, mainitulta kirjoitlma1ta puuttuvan asiapohja sille: mistn käyttäytyminn i antanut aihtta mihinkään huomautuksiin. Vuodn 190a olympiavtraanill järjstttiin mainittujn kisojn 40-vuotismuistoillanvitto, mihin oli lisäksi k~tsuttu val.. tuuskunnan puhnjohtaja, johtokunnan j äsn~ skä sanomalhtimihiä. Komitan tavaramrkkin rkiströiminn on kuluvan vuodn ai1:ana uusittu. Niidn käytön dlln luovuttaminn on jättty uudn johtokunnan päät ttävrucs i. Olympiakräyksn y1ijäämästä päätttiin osa jakaa yhtistoimintava1iokunni1l valmnnusmäärärahoina, jolloin huomioidaan dllisissä jakluissa mahdollissti sattunt pätasaisuudt. Optusmini striöltä on anottu vapautusta Oy. V1kkaustoimisto Ab:1tä saadusta lainasta 5 milj. mk~n osalta. Olympiakisoja vartn ttttyjn var us tidn ylijäämä on jattu hiihdon, ylisurhilun, painin ja nyrkkilyn yhtistoimintavaliokuntin kskn. Kansainvälinn Olympialainn Komita on sittänyt kansallisill 01ympialaisi1l komitoill rikoisn olympia-päivän vittoa ja suosittli ksäkuun 17 j a 24 päivin välistä ai kaa sovliaimpana. Johtokunta

14 i katsonut vilä tällä krtaa olvan syyt:::', mainitunlaisn pfiivän vittoon" _ VIII. T i 1 i n pää t ö s... ~_... _._ Säätiön tilinpäätös on suraava: r"atka- j o asustl:uluja Avustuksia Kor'::omno ja Kulunk j a Tilikaudn voitto Vastaavaa: K2.ssatili Sh1:::1:i tili 1. Shkkitili II. Arvopapri tili Säästötili Karttuvatalltustili Tulostas: ========== -»-.... ~ 1..Q~_ ~? 7.: 15 ni'.{ ~ 65 ================= Omais uus tas: ============= : ~ : ~ : : 18'1:- Vlallistili ~_225---"_335: 75 W{ :50 ================= Tuotot: Kräystoimikunnalta Muita lahjoituksia Korl:otulo ja : : : : : : ; _-_._-~ W~ : 65 ================= Vastattavaa: -~---~-- -- Vikkaustoimistontili : JuD{aisurahastontili : OrJa pääoma: v voi tto :15 v tappio _i..~_81~.25~ :i2~ Tilintarkastaja~ hallitusnuvos Arvo SaL~inn 26~~.~?: 87_~.~':'~ mk :50 ================= ja kauppanuvos Vill Mattinn, ovat tar~astuksstaan antant suraavan lausunnon ~ "Valittuina tarkastama an Suomn Olympialaisn Komitan tiljä olympiavuodlta 1948 ol mm tht ävtn suo~ittant ja t~llöin todnnt suraavaa: 1. Skä tulo- tt ä mnorin kirjaw{st prustuvat hyväk3yttäviin tosittisiin, mistä ol"-nm pistokokin v urmistunt. Tosittt ovat numroituina hyvässä järjstyksssä. 2. Tilin <.1Vaus- ja päätösmrkinn.t on oikin suoritttu. 3. Kirjanpito on käsityks:tin mukaan asiantuntmu2.mlla ja hlj.ollli ssti hoidttu. 4. Eri panl±i tilin sa l.ot kävivät y1:s iin pankin kir janpidon kanssa. Kun mm tarkastuksssa mllutnkaa:1. ol havainnt aihtta 'TIuistutuks iin, niin hc_otallm t tt ä til it vuodlta 1948 hyväksyttäisiin, t i linpäätös vahvistttaisiin ja tili vlvollisill myönnttä_isiin vastuuv a paus II SUOM_~N OLYMPIALAINJN KOMITlJA

15 Lii tl:;-; 0 1. ========== V: n 19<18 olyiilpiakräyt:s 11 tilitys. ============================= Mnot: ~~ ~'l.c"!..rssi..rr ä ys ja la:1j oi-tul\:s t ml\: ~30 M2.inos mk 797.[J?9:~ Rintam rkit t) ~- Toimistomnot ja Jaltat :- Kah r~ s ta ()lympiav ildg:lu..::ssta l' ;- PaL1a tus kulut a ::50 Iltamat ja ottlut ;J ::- Pos ti ja pul181in u :- Korkoja ja s kai. tuloja -} :60 S lrn.l2. is ia m 11 oj a > }1:: - AmriJral1 suowalaist ~1 kräys \J : 60 mk : _---~- PL~lldas tulo m~ :80 mk :80

16

17 " Liit N~o 3~ ============ Ldustusasustct. ================ 14=!:.h:~t..!.. p.ällystakki (vain tai viur h. ) sadtakki (vain ksdurh. ) kaulaliina (vain talviurh.) lippalak}~ i ta!.j;:i liivit (vain talviurhilijoill) housut, sinist (vain ksäurh. ) II harmaat II k~sin8t (vain t orviurh. ) paita villaihokas (vain talviurh.) -Naist sadtakl:i hattu takki ham, s ininn II harmaa pusro villa-alushousut (vdin tnlvi~~hr) alushousut, lyhyt (vain ksäurh.) villasukat (vain talviurh.) slu~at (vain ks&urh~) villapullovri (vain talviurh~) solmio olkaimt monot (vain talviurh. ) plwli~cng2.t nahkavyd vaakunamr1:ki krrasto sukat l::ngeit o J.kalau~-;:ku vaakunamrkki Kilpailuasu5tt. ================= ~1i~}~_.t.!, v:lryttlypuku hiih-copuku luistlijain villa paidat ampujain kilpailupuku luistlutrikoot m2nlaslrijain ja yhdisttyn kilpailun mistn villapaicat s lalomhousut ul'.hiluhousut ur h i lupni ta vo imist ltj.nous ut j 2~lk iktoilij a in pitkät sukat j ää.ki:.tko ri!;:o isvarustt villakt'sint mtinlaskij3in ja yhdisttyn kilpailun mis tn villak.s int hiihtor~;:kast pipolakit luistlijain lakit hiihtolakit s la lom...lr ng ä t hi~.htokngöt m~;.ll:i 1:: ng ät luistlijain kngät vryttlytos sut voimis-clutossut pii!d::'kngät vyöt pinoisliput aurinkolasit!l:.[i.i.~._t..!.. vryttlypuku urhiluhousut ur'hilupai ta vryttlytossut pi:lkkikngä.t

18 , < Li1 t N: ======::::===== S T SUOMEN OLY MP IAJOUKICU E M 0 R 1 T Z 1 N K 1 SOI S S AV Ylijohtaja : Rahastonhoitaja: Arvo Himbrg ljrkki Hara Johtajat: Va111nta ja: H i... _~. E-_.. ~...J 0 ukk u August Ki uru Pla:a Kuva j a Tuvo La ukl\.ann Ero Rautiola Oskar i Rouvinn Sauli Rytl:y L. Silvnnoinn Martti Sipilä Bnjamin Vanninn Pkka Vanninn YJ.~ j ö Kalonimi Åk Svnsk Vli Sa arinn Johta ja: Valmntaja : Kalvi Laitinn Pntti Lammio Kijo Lhdikkö Antl"' o 0 jala Lauri parldinn Ossi Blomqvist Lauri Hlanträ M ä n 1 a s k un - ja y h d i s t ty n k i _~--~ R...~ _._~ 1 ~--..l_ "._,",-... _-.. --_ _._----_ Johtaja: Hikki Hasu Martti Huhtala Lo Laal-so Aatto Pitikäinn u kk u A.K. Lskinn Matti PitikE~ inn :Gr o Rajala Pauli Salonn Olavi Sihvonn

19 , - 2 -!~. ) _o~ t t }~':" :J:...., ~a_~s~.] ö k s Y h i i h t 0 j 0 uk k 11 Johtaja: Pntti Alonn Aimo Vartia1nn Rolf Hohnthal S 0 t i ]. a s ~ a r t i 0 ---i...?~ ~~...cl. 1 v i vii s i ~t.~!.j:...t? ~_!. Johtaja: Apulaisjohtaja : kapt. II II v ääp. krs. s tm. i l II Ero Johanns Naapuri Viktor Platan Martti Huhtala Sulo Hänninn Vill Huvi Ylönn Ero Erola Tauno Honkann Mi kko ]1riläinn majuri M. Kosknmis majuri Eino Johanns Kuvaja Tarkkailijat : Hirojat : Ha ralc. Roos ja Hnry Kvist Toivo Wiik ja Viljo Ikonn

20 , Liit N: 0 5. ============ SUOMEN L 0 N T 0 0 N o L Y M PIA J 0 UKK U E KISOISSA v Ylijohta ja: OK:n pääsihtri: Taloudnhoitaja: Lääkäri: Kittiömstari: Saunanhoi ta ja: Ncdsjohtåja ~ Arvo Himbrg.l~rkki Hara Kalvi Kotkas T.Y. Roschir Thor Erik Hokkann Matti Joh. Simanainn Hlvi Raatikainn Y 1 i Johta ja: A~Lllaisjohtaja: _" " " "_ Ylivalmntaja ~ Hiroja: s u r h ~J: u Risto J. Kuntsi Kall Kaihari.G'rik J. Åström Unto TJ o Siivonn Rino A. Kukk onn Armas Ilmari Valst JomL Valdmar Forstn Viljo Aksli H ino Evrt Valdmar Hinström lv.lium Hitann RLlnar R. Holmbrg KULlno. Honkonn Arvo Huutonimi Dnis Svrus Johansson Jas}.:a Jouppila Mirja Lna Jffins Aal'l1 Kainlauri Erkki Olavi Eata ja Väinö Koskla Rino Iisakki Kuivamäki Jus s i S amuli K\J.ri~ckQ la Salomon Könönn Yrjö Lhtilä ~apio Olavi Luoto Väinö Ilmari Mäklä Yrjö Jaakko Mäklä Kyllikki Anna-Liisa Naukkarinn Nils Nic~{l n Soini Mikal Nik: :inn Vikko Nyqvist Va lto Rudolf OlniL'..s Kaisa Vllaillo Parviainn Hlg Anto~ Prtlä Kaj Tapio Rautuvaara Vall Rautio Pntti Vikko Siltaloppi Johanns ~. E. Sonck Alf Brtil Storslcrubb Tauno J. Suvanto Olavi Anslm Talja LauI" i Esko Olavi Tamminn Pa avo Vikl;:o Toivari P~ul K. Vst3rinn U i n t i Margit Zlna Lskinn Hikll:i Ilmari NimlEdnn

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

e Pertti Leinonen Oulu Elli Räihä Lappi e Varajäsen Heikki Partanen Kuopio SOSIAALIVALIOKUNTA

e Pertti Leinonen Oulu Elli Räihä Lappi e Varajäsen Heikki Partanen Kuopio SOSIAALIVALIOKUNTA 2 SOSIAALIVALIOKUNTA Puhnjohtaja Raimo Huovinn Varajäsn Arto Hyytiä Kski-Suomi Raimo Manninn Varajäsnt Pasi Oksann Lass Kauppinn Sppo Kokko Kuopio Martti Kovro Kuopio Hilkka Rytkönn Vaasa Niilo Latva Aarr

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA nimisen säätiön' V u 0 s i k y r tom u s. Johtokunta esittää seuraavassa sääntöjen 6 :n edellyttämän kertomuksen säätiön toimimlasta vuodelta 1947. Va 1 t uus kunt ~ Säätiön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

MUHIMA KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAIN J:OSASTON. Polkupyörät ja kumirenkaat ovat kysyttyjä laatunsa ansiosta. D? r IS IMI 16) II IM rheilii liike

MUHIMA KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAIN J:OSASTON. Polkupyörät ja kumirenkaat ovat kysyttyjä laatunsa ansiosta. D? r IS IMI 16) II IM rheilii liike KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAIN J:OSASTON VIIPURISSA helmikuun 19 päivänä 1939 kello 14 MUHIMA Ti t?u " HflJUßj2 t Urheiluvälineitä Polkupyörät ja kumirenkaat ovat kysyttyjä laatunsa ansiosta ja urheilupukimia

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa.

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa. -järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Gunillankartano, Hlsinki Prustajaosakas Raknnuskartio Oy (01899-0) Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (01899-0) HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt:

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt: Kunnanhallitus 105 16.04.2015 Kunnanhallitus 77 31.03.2016 Kunnanhallitus 234 06.10.2016 Kunnanhallitus 147 11.05.2017 Kunnanvaltuusto 60 01.06.2017 Oravanpesä -kiinteistön (635-421-6-45) myyminen 561/02.07.02/2008,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

60 kg 1 Eriksson, Einar SWE 82,5 90,0 110,0 282,5 2 Sundström, Einar FIN 75,0 85,0 110,0 270,0 3 Olsen, Erik DEN 67,5 72,5 95,0 235,0

60 kg 1 Eriksson, Einar SWE 82,5 90,0 110,0 282,5 2 Sundström, Einar FIN 75,0 85,0 110,0 270,0 3 Olsen, Erik DEN 67,5 72,5 95,0 235,0 8 15-16.04.1950 STOCKHOLM 56 kg 1 Jakobsson, Nils SWE 75,0 82,5 102,5 260,0 2 Hirvonen, Veikko FIN 70,0 77,5 95,0 242,5 3 Mikkelsen, Arne DEN 72,5 65,0 85,0 222,5 60 kg 1 Eriksson, Einar SWE 82,5 90,0

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Veikko Ripatti, Kari-Pekka Tiitinen, Ilmari Ylä-Autio ja Risto Jalanko, sihteeri.

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Veikko Ripatti, Kari-Pekka Tiitinen, Ilmari Ylä-Autio ja Risto Jalanko, sihteeri. URHEILUN OIKEUSTURVALAIJTAKIJNTA PÄÄTÖS Nro 4/1992 Annettu Helsingissä 7.10.1992 Diaarinro 3/1992 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Veikko Ripatti,

Lisätiedot