KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta 1948. Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts"

Transkriptio

1 SU01GN OLTI~PIALAINBN KOMITEA nimisn säätiön vuosikrtomus vuodlta Johtokunnan laatima, sääntöjn 6 :n dllyttämä krtomus toiminnasts vuodlta I. VaI t u u s kun ta. Säätiön valtuuskuntaan ovat vuodn 1948 aikana kuulunt suraavat allamainittujn liittojn ja viranomaistn nimämät jäsnt: Työvän Urhiluliitto: insinööri Yrjö Enn, varatuomari Arvi Hiskann, dipl. ins. Lnnart Kivi, huolto-ohjaaja A. I:. Lskinn, jaostosihtri Vild:o Puhkuri, maistri Hlvi Raatika inn, jaostosihtri Eino Rantann, tarkastaja Unto Siivonn, toimitusjohtaja Olavi Suvanto, työnjohtaja Onni Viandr, toimittaja E. A. Wuohl(o ja johtaja K. A. Vuori. ~uomn Urhiluliitto: dipl.ins. Aku KUusisto, vuorinuvos William Lhtinn, maistri Luri Mittinn ja dipl.ins.. Ar vo Tanila. ~~~mn_hiihtoliitto~ lhtot2 Yrjö Kaloni ~i ja kauppanuvos Vikk o Nylund. Suomn Voimistluliitto: l htori Väinö Lahtinn ja vrstiluutnantti K.i~ Lvälahti. l Cf(li V-<'- S~~n Pa,inilii ~ pääkonsuli Arvo Himbrg ja toimitus johta ja JalJ Vallikari..uomn Ampujai,n liitto,: knra81iluutnantt i H, V. Östrman. Suomn Lu~stluli~~ kauppanuvos Kall Kuusinn. Su<?~mn Mikl-ailu,l~i tto: varatuomari Pr Antll. Suomn Ra~sastajain~iitto: toimitusjohtaja M. Rydman. Suo.~~~K~!1.oottilii tto,: lp.tor:t Earry A. HlnilJ.s. ~~~ ~n Purjhtijain liitto~ 'ohtori J. O. Södrhjlm. Su_omn Palloliitt2..:., kaupunginjohtaja E. von Frnckll ( ) ja johtaja Niilo Koskinn ( ). ~uom~p' U~nali~yto: vrsti Yrjö Valkar~. Suomn Pyöräilyliit~ toimitusjohtaja Harald Fält. Sqomn Jääkikkoliitto ~ hanl-;:intapäällikkö Yrjö Rc:hl::alllo. ~~!LJ!y!ld;::llniij;to.J.. maistri Viktor Smds. ~~~~~~utuliitto: tarkastaja Er~r.i Noramaa. Suomn Painonnostoliitto: työjohtaja Bruno Nybrg. -_._,,~-~, _... Suomn Voimistlu-. ja Urhiluliitto~, vrsti V.A. M. Karikoski. Suomn Koripalloliitto~ asutusnuvos Jussi Lappi-Sppälä.

2 F.irl:.~..9p.ds Svnska C ntralidrottsförbund: toimi tt aj a Enz io Sv6n. ~ptusministriö: hallitusnuvos Arvo 1. Snlminn..Puolustusministriö: knraalimajuri Uolvi Poppius. Sn lisäksi on itsoikutttuna jäsnnä valtuusk untaan kuulunut Suomn dustaja I~nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa konsuli Ernst Krogius, joka Kansainvälisn Olympialaisn Komitan k ok ouksssa Lont oossa r ost mainitusta dustajatoimsta.. Hänn suraajak s n valitti:"n samassa k ok ouksssa kaupunginjohtaja El'ik v, Frncl.:ll. Valtuusk unnan puhnjohtaja;:la on toiminut vrsti V.A.. M. Karikoski ja sihtrin. varatuomari Er kk: i Hara. II. J 0 h t 0 kun ta. ~---~-~~-~--~ Johtokuntaan ovat vuodn 1948 aikana klllllunt vuorinuvos tt William Lhtinn puhnjohtajana, toimitusjohtaja Olavi Suv ant o varapuhnjohta jana skä muina j äs nine=. ins inööl"i Yr jö Enn, kaupunginj oh- t a ja Erik v. Frnck ll w ~~:.-:a,t uom ar i Arvi Hiskann, pää!:consuli Arvo Himbrg, ko;;:s uli Ernst ~iu s i ts oik utttuna jäsnnä, kauppanuvos '- - Kall Kuusinn, maistri Lauri Mittinn ja maistri. Vi~tor Sm ds, Konsuli - Krogius rottuaan Kansainv2.lisn Olympialaisn - Komitan j äsnyydstä pyysi roa myös "Suomn Olympi a l ~ isn Komitan johtokunnan j äsnyydstä. Kok ouksssaan v a ltlj.lls r.unta totsi kon-. suli Krogiulcsn jäsnyydn s!cä valtuuskunnassa ttä johtokunnassa päättynn samanaikaissti Kansainvälisn Olympialc. isn Komitan jäsnyydn!::anssa ja ttä hänn tilalln valittu ~ '~a upunginjohtaja Eri1:: v. Frnckll sä2ntöjn mukaan hänn j E~ lkns ä on valtuuskunnan ja johtokunnan itsoikutttuna j äsnnä. Ans ioistaan Suomn Olympialaisn Komitan monikymranvuotisna j äsnnä ja Suomn dustajana Ka nsainvälisssä Olympialaisssa Komitassa valtuuskunta päätti johtokunnan sityksstä yksimi l issti kutsua k onslj.li Krogiuksn Suomn Olympialaisn Komitan lw.nniajäsnksi. Johtokunta on kskuudstaan asttanut s uraava t kolm _ il;:oisj a ostoa : asust jaoston, j äs minä Hi mbrg, Kuusinn ja Mittinn, pääsylippujaoston, j äsninä Suvanto, Hiska nn, Himb.rg ja Mittinn, skä määrärahatoimikunnan, j äsninä Suvanto, Mittinn, Smds ja varalla Himbrg. Säätiön r ahastonhoita jana on toiminlj.t pankinjohta ja Toivo Aro ja sihtrinä varatuomari Erkki Hara skä tilinta r ka stajina kauppanuvos Vill Mattinn ja hallitusnuvos Arvo Salminn, v aramihinään tarkast ja U, Siivonn ja hankintapäälliyj;:ö Y. Rahlramo, Säätiön toimisto on sijainnut dlln Hlsingissä, Mikonl~atu 15. A.

3 y m p i a~.l a i n n,k, r U_s toi m~_~~-= ta. Säätiön v asttamaan Olympialaisn kräystoimikuntaan ovat d lln kutllunt vuorinuvos William Lhtinn puhnjohta jana skä muina jäsninä pääkonsuli Arvo Himbrg, johtaja K.E. Lampi, toimitusjohtaja Oski Nurmi., ministri Eino Pkkala, johtaja Toivo SDlmio ja johtaja Sulo Suortti. Toimikunnan thtävänä on ollut krätä varoja maamm osanoton rahoittamisksi vuodn 1948 olympi~kisoihin, mikä thtäv on kulunn vuodn aikana päättynyt. Toimikunnan sihtrinä on toiminut kamrri J. Tossavainn, ja toimisto sijainnut Stadionilla. IY Suo m no 1 ~y m p J- a 1 a i n n k 0 m.2--~~i C?...:.!. Suomn Olympialaisn Taidkomissioon ovat kuulunt vuorinuvos 1Nilliam Lhtinn puhnjohtajana, arkkithti Viljo Rwll varapuhnjoh- tajana skä samalla arkkithtuurin dustajana, taitilija Emil Halonn kuvanviston dusta jana, maistri Hugo Jalkann kir jallisuudn dusta jan~, taitilija Erl:ki Koponn maalaustaitn dustajana.., maistri Olavi Psonn musiikin dus.ta jana skä maistri Sal:ari Saarikivi grafiikan dus ta jana ja kmiss ion sihtrinä. Taid ~omissio on yhtistoiminnassa johtokunnan kanssa huolhtinut maajnn taitilijain osanoton ~täytännöllisstä ji::rjstlyst... Komission toimisto on sijainnut Wrnr Södrström Oy:n konttorissa Bulvardi 12. V, K 0 k 0 u k ~ t Valtuuskunta kokoontui v kolmsti: , ja Johtokunta on pitänyt kaikkiaan 23 kokousta~ 10,1., , ,13-.4.,20.4..,11.5..,25.5., 28.5., 11.6., , , 5.7., 10.7., 14.7., 17.7.,19.7.,2.9., , 2.11., 3.11., 9.11., Jaostot ova t pitänt usita :rokouksia ja nuvottlutij.ais tj.tj.ksia. Taidkomissio on ollut koolj.a 2 krtaa. VI, y_._..!..._a 1 v i 0 1 Y m.-l? _ J~~~~_ S t.. _~~_.~ 4-,..... r i t z i s s a 30~ , 48 ja XIV 0 1 Y m - pia k i s a t L 0 n t 0 0 s s a _----, -- Vuodn 1948 aikana, olympiavuonna, komita joutui totuttamaan sääntöjnsä 2 : ssä mainittua thtäväänsä: skä talvi- tt 2. ksäolympiakisoihin osa llistumisn rahoittamisn ja jär j st ämisn,

4 - 4 -.!...K.r: y'_ ä.y.!3.!- Olympialainn Kräystoimikunta suoritti varsinaisn kräystyönsä v8.1isnä aikana. Jo nnn virallisn kräysluvan myöntämistä oli lahjoituksia sapunut mk :-. Kräyksn tilityksn (liit N:o 1 ) i nyösktän ol otttu duskunnan myöntämäi? avustusta~.: ~-. Kräystoimintaan osallistuivat aktiivissti Suomn Voimistlu- Jo ja Urh i1ulii tt 0, Työvän Urh ilulii tt 0, Fin1ands (C'ntra1idrott sförbllnd 1 Suomn Naist~n Liikuntakasvatusliitto skä rikoisliitot. Lisä~ si osallistuivat kräyksn Poliisin Urhiluliitto, Tiniliitto ja lukuisat puolustuslaitoksn jouk:~o-osastot. Kräyst\.110s muodostui suraavista 81"is tä: lal1j oitul;:,'3t, ad1"ss ikräys, rintamr~;:kin myynti, olympiavik kaukst, i1 taraat ja ottlut 7 Amrikan suomalaistn lahjoittaman :.;:ahvi _ rän myynti skä kork o-~ ja skalaist tulot. Alkuaan astttu tavoit, 50 mtljoonaa markl;:aa, ylitttiin var sin huomattavasti, mikä on kaunis todistus koko kansan urhilua j a olym~ p:lakiso ja kohtaan tuntmasta har.rastukssta. Erikoissti le::nmi tt ää miliä Amrikan suomalaistn yllä.tt.vän hyv. kr2ystulos. Kräys Yha.ysval loissa i ol v ilä päättynyt, jotn tulos siltä osalta todnnäköissti kasvaa. Tulol;:sn i myösl:ään ol laskttu Rc:nskasta lahjoitul:;:sna saapunn v äkijuomalähtyksn myynnistä. saatua nttotulosta mk :-, minkä Oy. All;:o~'loliliik j ä lkn. Ab. tilitti vasta lt1"äystuloksn jull:aismisn?..,,--_~a lm nn us Eri urhi1ualo jn yhtistoimintavaliokunnill tai niidn PULJ.ttussa ao. rilcoisliitoill lt.httyn mm. valmnhussuunnit1mia ja -määrärahatarvtta k oskvan tidustlun prustlla oli v:n PiJuun mnnssä myönntty yht. mk :- olympiavalmnnuksn rahoittamisksi. Vuonna 1948 myönnttiin vilä määrärahoja mlonta-, uinti-, ratsastus-, soutu- t koripallo~, purjhdus- ja nyky.isn 5-ottlujoukkuidn s_;:ä lis ät!1tär äraho ja nyrkl;:ily-, voimistlu-, painonnosto, ampuma- ja mikkailujoukkuidn valmnnusta vartn. Lopullinn vuodn 1948 talvija ksäkisojn valmnnusmai::rärahojn jakatj.tuminn urhilualoittain ilmn 1iittstä N:o 2. Tilitykst määrärahojn käytöstä on komita SCla- nut 30. 4, -48 mnnssä.2.! Ki1pai1uvarus.tt ja asustt. Tarvittavin kilpailuvarustidn ja asustidn hankinta tuotti voimassaollidn säännöstlymäär äystn johdosta tavallista n~nän

5 - 5 - huolta, mutta kansanhuoltoministriön, Rlan thtaidn ja liikkidn n nnl~aikka Kuusinn Oy:n avulla pystyttiin vaikuksista slviytymään. Asustidn valinnassa pantiin pääpaino matriaalipulan puittissa k~~yt 5nnöllis yyd ll, as ianmukaisll, urhilumaisll likkaulrs ll ja s i- nidn skä valmistuksn kunnollisll l aadull. Joukkuidn jäsniä vartn tilatut asustyksiköt ilmnvät liittstt N:o 3 ja asust- ja varustkustannukst liittistä N:o 6 ja 7. Harjoittlu- ja valmnnusva:-ustidn hankinnassa, mikä johtokunnan p~tätöksn mukaan jätttiin kunkin liiton itsnsä hoidttavaksi ja kustannttaval:si, avustttiin ao. liittoja sopimalla kansalli'1.uoltoministriön jall:in- ja tkstiiliosastojn kanssa ostolupin myöntämisstä. tuoikuttusti thtyjn tarvikanomustn prustlla. 4.. _LEE-_toon kiso je:. pääsyl.iput. Pt.äsylippujn annakj:otilaus k.sitti Suomn Pa.n};:in tar-. ~:oi tuksn myöntämän ~ 5.000:- dst& p..sylippuja, mi~-::ä tilaus Lontoossa hyväl;:syttiinkin, Pääsylippujaosto pyysi SVUL: a, TUL: a ja rikoislii t to ja t!cmä än alaistnsa suro jn jäsni~~ vartn pääsylippukiintiöanomulcsnsa, joidn saavuttua jaoston tht&v2_ksi, snjälj.;;:n kun sitä oli vahvistttu johtokunnan puhn johtajalla, annttiin laatia jakohdotus ja nuvotlla Suomn Panldn kanssa D18t:,:avalu\ltan saannin mahdollisuudsta niill, joill olympiapääsylippu voitiin myydä. Suomn Panlcki suostuikin myöntämään tarpllisn mtka- ja prilläolovaluutan 250 turistill, mistä. alustavasti ilmoitttiin ao'. pä~ayl1ppujn tilaajill. Pääsyliput päätttiin myydä vaihtokurssiin " 550/- OK:n rahoituskulujn korvaami sksi. Valitttavasti Suomn Panldri joutui yllättän olosuhtidn pakosta supistamaan valuutansaajin lw~ u määrän 250: stä 100 :aan jättän johtokul1.nan thtäväks i tarpllisn karsinnan suorittamisn. Suomn Pan!cin tkm.s:.n supistuksn johc.osta uhkasi OK=ta, joka oli vaaditusti. Lontoosn suorittanut nnall1::omaksun, mlkoinn rahallinn tappio, joka näytti sit2kin väistämättömämm8.1tä, kun Lontoosta saapui tito siite, ttä lippuja i kisojn odotttavissa olvan hikon ylisömnstyksn vuoksi tulla lunastamaan takcdsin. Päätttiin kuitnkin thdä kaikki voitava tappion supistamisl:si ja pu.hnjoh-. taja Lhtinn, hrrat Himbrg, v. Frnckll skä sihtri valtuutttiin huolhtimaan Lontoossa lippujn myyru1istä. Lontoossa sijoitttavin pääsylippujn kokonaismäärä oli , 6. Ennn kisojn adi:ua olivat s i l::ä.l äistn lippuagnttin varastot, kutn saatiin hnkilökohtaissti todta, hyvin täynnä. Näin olln ylijttimälippujn sijoitus oli alulcsi hyvin vaikaa. Vähitlln muodos-

6 ..., tui määrättyihin tilaisuuksiin kuitnkin kysyntää, jotn sulj.rin osa J-i. puista onnistuttiin myymään. Suurin ansio tästä on niili&;. yhtyksillä, jotka Komitan puhnjohtajan, vuorinuvos W~m Lhtisn tuttavuuksin avulla saatiin aikaan. Liput myytiin osaksi punnissa kiintään hint 3 an~ myyntipalkkio titnl:in myöntämällei, sikäläistn agnt tin väli tyks Jlä.) Ttnä myynti tuotti.t 486, Osaksi liput myytiin Lontoossa pysyvästi tai tilapäissti olsklvill suom~laisill Saomn markoissa täällä maksttaviksi, T ;:~. mä myynti tuott i yli :;:aksisataa puntaa, Englannin ra~ hassa laskttuna. Lippujn k 2',ytännöllisstä myynnistä hu'olhti komitan valtuuttamana kamrri Jussi Tossavainn. ~r Pääsylippujn saajat oli jattu suraaviin ryhmiin: OK~n johtokunta, Olympia lainn k r2.ystoimikunta? kr.ysl-cilpailun voi tta j at t ntist olympiakävijät, sanomalhtimiht, XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstlytoimikunt2, urhilujärjstöjn jäsnt skä muut turistit. Lisäksi v~rattiin johtokunnan käyttöön urhili j oijl Lontoossa jattavalsi pini määrä lippuja. Tämä "varaus ii kasvoi Suomn Panrin Valuuttapiiätö!csn johdosta yli mk 700, 000:- suuruisksi ja nyyntitoiminnan j.l'jstlyyn vlvoittuill jäi varsinaistn OK:n jä.snill l~uuluvin thtä.vin lisa;:si ylijäämäpääsyli ppujn myynnin suunnittlu ja toimnpnno Lontoossa. Mahdollisn peiäsylippuk9inottlun s tämisksi luovutttiin myyc~ yt peiäsyli put vain niill, jotka olivat Suomn Pnkil ta saant matl::avaluuttaa ja mui ll tilaajill vasta Lontoosn saavuttua, osoittava tilasto slviää su Lopullinn pääsylippujn ~ryntiä raavasta: Ostttu Dontoosta Joukkun j äsnill jattu Myyty mk ~mk :25 ~~.62..i.6...:7~:~2.:...5_~ II 2_ ~ 435 0~8~ :..50 J ~~.änyt myymä t t ä mk : 50 =============== ~~ou1:k~~ id~.e:.. koko onp.ae..~ Joukkuj.dn kokoonpanoon vaiklltti nna!col ta arvioitavissa olvin mnstymismahdollisuuksin ohssa rit täin mrkittävästi Suomn Pankin j oul-c!cuidn k2.ytttäväksi myöntämä ulkomaan valuuttojn määrät. St. Mori tzin kisoihin läht tyn joukkun kol~oonpano, j Ot3 oli dllämainitusta syystä pa~~o huomattavasti supistas) muodostui liit N:o 4 mukaisksi, Lontoon kisoihin lähtttävän joul\:kun määrävahvuudsta thtiin alustavia päätöksiä 28.5 ja pidtyiss~ johtokunnan kokouksissa. Lopullist valinnat suoritttiin 10. 7, ja pid-

7 - 7 - tyissä kokouksissa. Suomn Pankin taholta yll 8.ttän vasta il _ moitttassa, ttä s katsoi välttämättöm äl~ si valuuttavaikuksin vu.oksi h'c.ottaa joukkutta supistttavaksi 13 mihllä ~ jäi OK:n johtoku.nnan vaikaksi ja päkiitollisksi thtäv.ksi karsia jo valitusta jou.kkusta nyrklrilyjoukkun valmnta ja, uinti joukkun johta ja, yksi ko ripalloilun ja kaksi jalkapalloilun huomioitsijaa, kaksi ratsastajaa, yksi voimistlun arvostlutuomarista, yksi pyöräilijä ja m kaksikkomlojat. Jouldcun lopullinn kokoonpano oli liit N:o 5 mukainno Olympiajoukkun nglantilaisksi attasaksi kutsuttiin ilman palkkiota thtäväänsä suostunut vrsti Jack Hills apulaisnaan ja vara ~ mihnään hrra A.R. Lindsay, jotka täysin suomn kiltä taitavina toimivat myös tulkkina varsinaistn, hrra Drk Bängin ja nglanninkiln taitoistn joukkunjohta jin ohssa. Erikoisn arvokj:,: aa~\:si muodostui Lontoossa s vapaahtoinn apu, jonka joukku sai osaksn Suomn Läh-, 4t tystön taholta, jolloin rikoissti on mainit~ava ministri Ero A. Vuori, s otilasattasa majuri Birgr Ek skä lähtystövirkailija Onni Kohonn _. -=--Ma tk a_h Matkasuunnitlmia laadittassa oli niinikään otttava huomioon cäyttt~vissä olva niukka ulkomaanvaluuttamäärä skä lisäksi kunkin matkustust2van urhilijoill aihuttama rasitus ja luonnollissti mahdollisuus saada ao. kuljtusnuvoja rikoiskäyttöön. st. Moritzin mnomatka suoritttiin lntotits Hlsinki-Tukholma-Basl-Zurich kolmssa ri ryhmässä. Ensi~~inn ryhmä, 13 mistä johtajanaan hrra Svnsk lähti yöpyn Tukholmassa. Toinn ryhmä, 16 mistä johtajana hrra Himbrg lähti matkatn suoraan prill kutn kolmaskin hrra Lskisn johtama lähtnyt 13 mihn ryhmä. Talvikisoihin tapahtunn aikaisn lähdön syynä oli välttämättömyys saada riittävästi aikaa t otuttautua prillä Svitsin vuoristoilmastoon. Paluumatka suoritttiin 8-10/2 alkupräisn suunnitlman mukaissti yhtnä ryhm2,nä myös lntän Muhlhausnista Tukholmaan ja siltä Hlsinkiin. Matkat sujuivat hyvin huolimatta huonon sään johgosta tapahtunutta viivytystä Kööpnhaminassa skä välilaskua Frr'nl:furt a.'m:s8a. Talvikisojn matkakulut ilmnvät liittstä N:o 6. Lontoon måtkaa vartn vuokrattiin mnomatka li Suomn Höyrylaiva Oy: lt hl. Arcturus, johon sijoitttiin matkasta vähimmin rasi ttuvia urhilijoita, }cutn naisurhilijat, soutajat, 5-ottlijat, ratsastajat~ painonnostajat, ampujat, pyöräilijät, mlojat ja mikkailijat. Tämän alkann laivamatkan johta jana toimi hrra uvanto minkä lisäksi

8 - 8 - hrra KUCl.sinn skä joukkun rahas tonhoi ta ja, hrra K21vi Kotkas olivat mukana. Laivamatkaa suosi hyvä sää ja pri ll Tilbury'in päästiin viidn vuorokaudn kuluttua hyvässä kunnossa. Joukku vitiin junalla 5t. Pancrasin asmall ja siltä. l inja-autoilla Rtchmonc~ Parkiin~ Jouldcun 10ppl.lOSan matka topahtui ll1t o t~its Hls ingistä Tukholman kautta Lontoosn Aro Oy:n ja Ab. Arotransportin konilla. Ensimmäinon l ähtnyt rä johtajanaan hrra Antll käsitti voj.mistlijat, pa:;. nijat ja osan ylisurhilijoista ja toisssa ltihtnss& rässä johta jana hrl'a Hiskann ol~lvat nyrkk ili jät ja loppuosa ylisllrhilijoista. Kumpikin ryhmä oli lhtöpäivänään onnllissti prillä. Jouldlun paluumatlca tapahtui kokonaisuudssaan ln-'otits nljässä rässä, 9., 10" 15., ja Lontoon matl:an kustannukst ilmnvät liittssä N:o 7. st. Moritzin ja Lontoon matkoihin liittyi mnnn tcl.lln Illfljoituksn ja muon~tu~sn järjstly Hlsingisst, hotlli Hlsingissä, joka oli jouk!.:uidn l:okoontumispaild":ana. Liittt N:ot 6 ja 7. 7 J_o~u}~~L1...~.. n."p}101 to ]>ril.lä. Suomn j oulr."!:::u oli st. Mori t zissa lwkonaisucl.ds saan.\la joi tttu Hotl Nus 3tahlbadiin. Ma j oi -'us oli hyvin jä::, j st tty ja muona asia 1- lista ja rii ttav E~ä. Mat~,i:amuonaksi oli l i säks i varattu muj.'>:aan voita, kinkkua, lipää y.m. Jokainn joukk1..1n j.sn oli vakuutttu kuolman ja tapaturman varalta m};:: 3ta :-, ja l i s21:si mc:tkatavarat vakllutttiin. Ainoa vakavamnanlaatu:'nn tapatu.rma sattui Martti SipilE'll, joka katka isi r:ls ilcl.unsa 50 km hiihc,ossa. I;nsiavun j äl2.:: n hant s iirrtt iin tri Pul Gut ' in sairaalaan, mist~ hän palasi tri Tas~isn saattamana trvhtynnä kse:'}.lä totimaahan. Hänn lääl-ärikulunsa ja v ahin,:-;.on:.;:orvaul:snsa on vakuutus yhtiö t äysin mal[sancl.t. Olavi Sihvonn on myös saanut ma-'.l:a 11a kadonnista hiihtol;:ngistään t äyc.n kol'v2u_:sn. Ma joi tusja muoriitusl:ulut st. Moritzin matkalta i l mnvät liittsiä N:o 6. HrI'a Mittinn kävi kvääll~ dltäkäsin prhtymiissä Lontoon ::isojn.:na joitus ym. sikkoihin tod~)tgn jtrjstlyjn T.t1Gid.äl1 kan.naltailj1 olvein 83ia11i8ia. Suomn joukkun 111a joi tus oli Lontoossa j t:l~ j sttt y sura2vasti: Ric.b.Jllond Park: Ylisurhili j at, nyrld:ilijät, pinijat, voimistlijat, pyör2ilijat, p3inonnostajat, mi~ailij2.t, ylisjohto (Suvnto, Kotl:as) WnrbLlrg Bc:rrac1:o, Alc~rshot ~ iloyal Militnry Collg, Cambrly ratsastajat, 5-ottlijat Southlands Training Collg: Cathrin ivhl Hotl: n2isurhilijat na is,10 10 j a

9 , Bisly Camp: South Knsington Hotl: Hattrs Lan Cntr, Hnly : Torguay: ampujat, ylis johto (Östrman) OK "n j äsnt, ylisjo.ht o (Himbrg, Hara) m lojat pur j ht i j a t Oli rittäin valitttavaa, ttä ylis johto i voinut olosuhtista johtun as ua jou~cun pääosan mukana Richmond Parkissa, vaan oli sn kutn usimpin IDlli dnkin maidn joukkuidn yl i s johtojn s ijoittauduttava asumaan hotlliin kskismmäll paikall Lontoota. Ylisjohclon ja ri jou.kkuidn välistä. yhtydnpitoa vartn oli paitsi puhlinta kiintä hnkilökohtainn kosktus, jonk3 mahdollisti joukkun kä.ytössä ollt 5 vuokra-autoa.. Ma inituilla autoilla kuljtttiin myös kilpailijoit~ kilpailupaikoill. Asunnot olivat tyydyttävät. Ric l'1..mond Par kissa huon t hkä olivat hiukan ahtaat, lisäks i l äpi kuljttavat ja olmattomin sintristyksin, Lisämuonal.:si oli kotimaassa ostttu voita, l ampaanlihaa, kiruc'::ua, munia, n ähl~ ilip ää, ja palasokria. Muonitust a~ hoiti ilman pal ~~ iota kittiömstari Thor E~ i k Hol±ann. Lirin taholta i oltu valitttavasti järjsttty hänll, sn parmmin kuin Skandinaviankaan maidn joukkuidn kittiömstarill mahdollisuutta its hoitaa joukkun ruuan valmistusta, mutta snsijaan hrra Hol±ann saattoi toimia väidn valmistaj na, j ä lkiruokailujn j är jstii j änä y.m.s. t htävissä. :nglantilainn ruoka oli ylnsä hyvää, joskin kokoonpanoltaan m ik212.isill liian kasvisvoi ttoista. Richmond Parkiin oli OK: n toimsta pystyttty sauna, jonka pu ~lra l:ntt saatiin lahjoituksna Puutalo Oy:ltä ja uuni Kastor Oy : ltä skä polttopuut OY. Enso-Gutzit Ab:ltä. Saunan k~yttöön ja kustannuksiin osallistui myös Ruotsin joukku. Ylil ääkäri T.Y. Roschir hoiti vastif1-ttomasti jou~~ u n lääkärin thta.vät apunaan lc.äkt,kand. M. :8. Kunnas, Ainoa vakuutusyhtiölt t-: korvausvaatimuksn aihuttanut loukkaantumi stapaus oli painija ~ ro Vil'tasn vas:%1lan olkavarrn s ijoiltaanmno, mik2. varnrna on nyt t i?:ys in parantunut ja ao, kulut korvattu. Suomn Voimistluliiton paluumatkalla kadonnsta ponnahduslaudasta on myös saatu t äysi korvaus. Majoitus- ja muonituslaskut Lontoossa tkivät yhtnsä. liittssä N:o 7 mainitun suw,1an. Olympiakylässä oli tarjolla j ärjstäjin taholta räitä viihdytysmuotoja, kutn lokuvatattri ja kyläkahvila. Joukku osallistui lisäksi räisiin Lord Mayorin j ärjstämiin illanvittoihin skä jär-

10 , ' jstlytoimikunnan kisojn päättäjtdstilaisllutn. Mtnistri Vuori j t Tjsti koko joult:l":ull tkutsllt ja sllnnuntaina joukkuiill11 viraili Aylsfårdissa Alfrd Rdl'in };)llutavaraliikkn viraana. Vapaaaikoina joukkun jäsnillä oli tilaisuus lräydä Lontoon näht.vyy;.t21iä l~a ts lmass a....!-.!lil~ailullist s aav~ tul:s~t. Mitalisaavutukslllin V talviolympiakisoissa st. 'Mol'itzissa ja _i[iv olympiakisoissa Lontoossa oli suj.... aava ~ V t~.lviolymp~. ~ie~ 1 kulta-, 4 hopa- ja 2 pronssimitalia. Kul_tami tali Hi1rh:i Has u, yhdi sttty hiihto ja mänlasku ;Ho,pamj. t?li Lass Parkkinn, m luistlu Martti HLlhtala, yhdisttty hiihto ja mänlasku Vistijoukl:u: 4 x 1 0 ~:m hiihto, Sauli Rytky, Tuvo La uld:nn, August Kiuru ja Lauri Silvnnoinn Sotilaspartio : k2pt. :JTO Naapu:",' i, krs. Vilho Ylänn, stm. I\1ild::o MriL.. inn ja Tauno Honkc,nn 'pr 0 n_s.9 J-lJl:!..t & Pntti Lammio, m luistlu Bnjamin Vanninn, 50 km hiihto ~~}.x~~~_ak ~s at. 8 kulta-, 7 hopa- ja 5 pronssimitalia Kul t8lflj.t.j_t Tnpio RButvaar2, 1:: ih~~2nh i tto VoimistlujoulrJ.:u 12-ottJ.u ~ PEavo Aaltonn, Vikko HtLl1tann, Kalvi Laj.tinn, Olavi Rov, Alksantri SaarvaJ.8, SLllo S,-l'l}li, HH::ki S8:volainn ja ~inari Träsvirta. V~ ± o Huhtann, voimis t lu 12-ottl u - II _, h vonn Hikl:i Savo la inn II Paavo Aa l tonn II - II, hyppy Lnnart Viit218, vapaapa ini, ltärpässar ja

11 \ \ JiQ"p"~ami t...l=h. Brkl-ri Kata ja, siväshyppy Kaisa Parviainn, kihäs Kurt Wirs, mlonta m K I Vikko Huhtann, nojapuut Olavi Rov, hypyt Pc:uli Janhonn, ampuminn, vapaa)::ivääri Klpo Gröndahl, krik~!:.-room. paini, ra skas k slrisarja Pronssimitali _..- Kaksikkomlojat : m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Kaks i kkoial0 j at: m K 2 T. Axlsson Nils Björklöf Pcavo Aaltonn, voimistlun 12-ottlu Vikk o Huhtann, rkki Rino Kangasmäki, krik~:. -room. paini, kärpässarja 2...~ ~id~ilpailut. Suomn Olympiala inn Tc:idl,:omiss io y julka i s man ~i il pai- lukutsun prustlla saeliunt työt tal~kastttj.in ao. ta io.alo jn j'wryjn toimsta. Tämän karsinnan j 2 1~-.: n huojj-;hti k omi_ssio hyvä2.:syttyjn töidn ilmoi ttamissta ja lähttämis3tä. ValrJ.istautL1misaika l~ilpailuthin oli valitttavan lyhyt minkä johdosta osallistujia oli ocotttua v Ghramän. Musii l~: i Lontoosn lähtttiin suraavat k ilpailutyöt ~ 1. Einar Englund : "Epinil;:j.. a". 2. Kalrvo Tuul:1:ann ~ ;ikarhlmpyynti 11_ 3. Aarr Mrikanto : ilhllaan lc:akri II.!.~r J.?_ ~l_ is u~ 4. JUlJ.s Ta l'minn : "Ka 1 :i:si l{ilpailua il, novlli 5. Jol Laik1::a. nvihrä shalj.;:ilauta",.i:'omaani 6, Aal Tynni: IIHllaan laakri ii, runo 7. Hil,:l:i ASLmta : ilrsti;: ja voita il, Suomn urhiluvf.n marssi. I\:uvanvisto 8. Väinö Aalt onn : "Kihä~;nhittc. jä II,. ArI:l.:i thtuuri 9. Yrjö Lindgrn ~ "Va rlaudn u.1:'.b. :i.lul:.s~;:us ". 10. Ilmari Nimläinn: "Kmin u l~ hilukskus II.

12 " Lontoon taidkilpailujn graafisn jaoston arvostlulautakunnan jäsnksi oli va Ii ttu hrra Saarikivi. Saavutuksmm taid.kilpailuissa olivat: 2 kultamitalia: Aal Tynni ja Yrjö I,indgrn, yksi hopamitali: Kalrvo Tuu\:J.::nn, y]:c3i pronssimitali : Ilmari Nimläinn skel li:unnia~ :;naininnat Einar ".il:nglund ja Hik~" r. i Asunta. Kaikill mitalisijoitul::sill päässill kustannttiin matka Lontoosn palkintoja noutamaan. Svitsin Olympialaisll Komitall on lähttty Suomn Olympialaisn Komitan joukkun puolsta kiitosl~irj, kutn myös Di Vrinigung Frund Finnlands-nimisll yhdistyksll skä hrra Michl ~ggly'll viraanvaraisuudstaan ja ystävällistydstään. Lontoon kisojn prsidntil~, lordi fofdi Portalill, järjstlytoimikunnan puhnjohtajall lordi BUlnghlyll, organisation johtaja "'.l hrra E.J.H. HoltilI ja sihtrili hrra T. P.M. Bvanill, attasoill, hrroill Hills ja Lindsc:y, Richmond Parkin lirip1.:i.lliköll hrra Harry Ownill skä Suomn lb.httilääll ministri :~ ro Vuorll, hrroill Onni Kohosll ja Birgr EkilI, on lähttty kiitoski=j yst ävällisyydstään ja avustaan. VII. _._--- Muu t a s i a t... ~-._ Kansainvälinn Olympia.La inn Komita kokoontui Lontoossa missä Suomn dustaja, hrra Y~ogius tki hdotuksn, tt2 Suomi saisi kolm dustajaa lcomi taan. :i3;hdotul:sn i kl:d tnkaan suostuttu. Samassa kokouksssa hrra Krogius sai pyytämänsä ron komitan jesnyydst. ja hänn tilalln valittiin hrra Frnckll. Kun viimksimainitun hdokkuutta ko, dustajan toimn i oltu Suomn Olympialaisssa Komitassa dltäpäin lainkaan käsitlty, slj.oritti valtuus~\:unta asiassa tlj.t~:imuksn ja antoi kokouksssaan slj.ralilvan julkilausuman (7 ): "Kuultuaan Suomn Olympialaisn Komitan :Cluistion asiassa Suomn Olympi~laisn Komitan valtuuskunta totaa, ttä Suomn dustuksn v o~~to kansainvälisssä OlymJialaisssa Komitassa on tapahtunut tava~la, joka on hrättänyt arvostlua urhilupiirissä, minkä johdosta Suomn Ol~llpialaisn Komitan valtuuskunta saattaa urhillj.j är jstöj:;.'l ja Kansainvälisssä Olympialaisssa Komitassa olvin Suomn dustajin titoon, ttä milloin Suomn dustus Kansainv.lisssä Olympialaisssa KO::l.litassa vaihtuu, uudn j äsnn hdottamissta sitä nnn on nuvotltava urhilujär j stö jn Imnssa. II Hrra Frnckll valtuutttiin Suomn Olympial::dsn Komitan puolsta tkmään slkoa Kansainvälisll Olympial.isll Komitall vuodn 1952 kiso j n va lj.1ist luista. XV Olympia Hlsinki 1952 Järjstly toimikunnassa on ~omitan dusta jana ollut sn puhnjohta ja hrj:'a Lhtinn. Jär jstlytoimill:un-

13 " nan kanssa on lähisssä yhtistyössä toimin pyritty siihn, ttä kummankaan osapuoln toiminta i haittaisi toisn työskntlyä w Niinpä krtomavuodn aikana sovittiin siitä ttä järjstly toimikunta pidättyy voimal~aan~asta Hlsingin-kisojn mainostamissta, jotta kräystoimikunnan työ v:n 1948 kisojn rahoittamisksi i häiriintyisi. Komita on lisäksi sittänyt Järjstly toimikunnall, ttä s varaisi komitall tilaisuudn lausua milipitnsä v :n 1952 kisojn ohjlmaan otttavista urhilulajista nnnkuin niistä lopullissti päättään, Krtomusvuodn aikana on oltu yhtydssä usidn ulkomaistn. olympialaistn komitoidn kanssa. Iranin ja BLtrman Olympialaisilta Xomitoi1ta on saapunut ilmoitus järjstäytymisstään. HKK Ruotsin prinssi Brtil'iä on onnit1tu hänn tultua va1itwrsi Ruotsin 01ympia1aisn Komitan puhnjohtajaksi. Tri Södrhjlmiä on onnit1tu 50-vuotispäivän ja Suomn Nyrkkilyliittoa 25-vuotisn toiminnan johdosta. Vuodn ailrana kuolln, komitan ntisn jäsnn talousnuvos Axl Ekin haudall lask ttiin komitan puolsta sppl. Ruotsin Olympia1ais1ta Komita1ta on saapunut onnitt1us ähk taidkisoissa saavuttamamm mnstyksn johdosta. Raittiusjärjstöjn Yhtistoimikunnan taholta saapunsn toimittaja Eila Joklan Suomn Kuvalhdssä ollsn olympiadustajimm käyttäytymistä koskvaan kirjsn ön annttu vastaus, missä todtaan, mainitulta kirjoitlma1ta puuttuvan asiapohja sille: mistn käyttäytyminn i antanut aihtta mihinkään huomautuksiin. Vuodn 190a olympiavtraanill järjstttiin mainittujn kisojn 40-vuotismuistoillanvitto, mihin oli lisäksi k~tsuttu val.. tuuskunnan puhnjohtaja, johtokunnan j äsn~ skä sanomalhtimihiä. Komitan tavaramrkkin rkiströiminn on kuluvan vuodn ai1:ana uusittu. Niidn käytön dlln luovuttaminn on jättty uudn johtokunnan päät ttävrucs i. Olympiakräyksn y1ijäämästä päätttiin osa jakaa yhtistoimintava1iokunni1l valmnnusmäärärahoina, jolloin huomioidaan dllisissä jakluissa mahdollissti sattunt pätasaisuudt. Optusmini striöltä on anottu vapautusta Oy. V1kkaustoimisto Ab:1tä saadusta lainasta 5 milj. mk~n osalta. Olympiakisoja vartn ttttyjn var us tidn ylijäämä on jattu hiihdon, ylisurhilun, painin ja nyrkkilyn yhtistoimintavaliokuntin kskn. Kansainvälinn Olympialainn Komita on sittänyt kansallisill 01ympialaisi1l komitoill rikoisn olympia-päivän vittoa ja suosittli ksäkuun 17 j a 24 päivin välistä ai kaa sovliaimpana. Johtokunta

14 i katsonut vilä tällä krtaa olvan syyt:::', mainitunlaisn pfiivän vittoon" _ VIII. T i 1 i n pää t ö s... ~_... _._ Säätiön tilinpäätös on suraava: r"atka- j o asustl:uluja Avustuksia Kor'::omno ja Kulunk j a Tilikaudn voitto Vastaavaa: K2.ssatili Sh1:::1:i tili 1. Shkkitili II. Arvopapri tili Säästötili Karttuvatalltustili Tulostas: ========== -»-.... ~ 1..Q~_ ~? 7.: 15 ni'.{ ~ 65 ================= Omais uus tas: ============= : ~ : ~ : : 18'1:- Vlallistili ~_225---"_335: 75 W{ :50 ================= Tuotot: Kräystoimikunnalta Muita lahjoituksia Korl:otulo ja : : : : : : ; _-_._-~ W~ : 65 ================= Vastattavaa: -~---~-- -- Vikkaustoimistontili : JuD{aisurahastontili : OrJa pääoma: v voi tto :15 v tappio _i..~_81~.25~ :i2~ Tilintarkastaja~ hallitusnuvos Arvo SaL~inn 26~~.~?: 87_~.~':'~ mk :50 ================= ja kauppanuvos Vill Mattinn, ovat tar~astuksstaan antant suraavan lausunnon ~ "Valittuina tarkastama an Suomn Olympialaisn Komitan tiljä olympiavuodlta 1948 ol mm tht ävtn suo~ittant ja t~llöin todnnt suraavaa: 1. Skä tulo- tt ä mnorin kirjaw{st prustuvat hyväk3yttäviin tosittisiin, mistä ol"-nm pistokokin v urmistunt. Tosittt ovat numroituina hyvässä järjstyksssä. 2. Tilin <.1Vaus- ja päätösmrkinn.t on oikin suoritttu. 3. Kirjanpito on käsityks:tin mukaan asiantuntmu2.mlla ja hlj.ollli ssti hoidttu. 4. Eri panl±i tilin sa l.ot kävivät y1:s iin pankin kir janpidon kanssa. Kun mm tarkastuksssa mllutnkaa:1. ol havainnt aihtta 'TIuistutuks iin, niin hc_otallm t tt ä til it vuodlta 1948 hyväksyttäisiin, t i linpäätös vahvistttaisiin ja tili vlvollisill myönnttä_isiin vastuuv a paus II SUOM_~N OLYMPIALAINJN KOMITlJA

15 Lii tl:;-; 0 1. ========== V: n 19<18 olyiilpiakräyt:s 11 tilitys. ============================= Mnot: ~~ ~'l.c"!..rssi..rr ä ys ja la:1j oi-tul\:s t ml\: ~30 M2.inos mk 797.[J?9:~ Rintam rkit t) ~- Toimistomnot ja Jaltat :- Kah r~ s ta ()lympiav ildg:lu..::ssta l' ;- PaL1a tus kulut a ::50 Iltamat ja ottlut ;J ::- Pos ti ja pul181in u :- Korkoja ja s kai. tuloja -} :60 S lrn.l2. is ia m 11 oj a > }1:: - AmriJral1 suowalaist ~1 kräys \J : 60 mk : _---~- PL~lldas tulo m~ :80 mk :80

16

17 " Liit N~o 3~ ============ Ldustusasustct. ================ 14=!:.h:~t..!.. p.ällystakki (vain tai viur h. ) sadtakki (vain ksdurh. ) kaulaliina (vain talviurh.) lippalak}~ i ta!.j;:i liivit (vain talviurhilijoill) housut, sinist (vain ksäurh. ) II harmaat II k~sin8t (vain t orviurh. ) paita villaihokas (vain talviurh.) -Naist sadtakl:i hattu takki ham, s ininn II harmaa pusro villa-alushousut (vdin tnlvi~~hr) alushousut, lyhyt (vain ksäurh.) villasukat (vain talviurh.) slu~at (vain ks&urh~) villapullovri (vain talviurh~) solmio olkaimt monot (vain talviurh. ) plwli~cng2.t nahkavyd vaakunamr1:ki krrasto sukat l::ngeit o J.kalau~-;:ku vaakunamrkki Kilpailuasu5tt. ================= ~1i~}~_.t.!, v:lryttlypuku hiih-copuku luistlijain villa paidat ampujain kilpailupuku luistlutrikoot m2nlaslrijain ja yhdisttyn kilpailun mistn villapaicat s lalomhousut ul'.hiluhousut ur h i lupni ta vo imist ltj.nous ut j 2~lk iktoilij a in pitkät sukat j ää.ki:.tko ri!;:o isvarustt villakt'sint mtinlaskij3in ja yhdisttyn kilpailun mis tn villak.s int hiihtor~;:kast pipolakit luistlijain lakit hiihtolakit s la lom...lr ng ä t hi~.htokngöt m~;.ll:i 1:: ng ät luistlijain kngät vryttlytos sut voimis-clutossut pii!d::'kngät vyöt pinoisliput aurinkolasit!l:.[i.i.~._t..!.. vryttlypuku urhiluhousut ur'hilupai ta vryttlytossut pi:lkkikngä.t

18 , < Li1 t N: ======::::===== S T SUOMEN OLY MP IAJOUKICU E M 0 R 1 T Z 1 N K 1 SOI S S AV Ylijohtaja : Rahastonhoitaja: Arvo Himbrg ljrkki Hara Johtajat: Va111nta ja: H i... _~. E-_.. ~...J 0 ukk u August Ki uru Pla:a Kuva j a Tuvo La ukl\.ann Ero Rautiola Oskar i Rouvinn Sauli Rytl:y L. Silvnnoinn Martti Sipilä Bnjamin Vanninn Pkka Vanninn YJ.~ j ö Kalonimi Åk Svnsk Vli Sa arinn Johta ja: Valmntaja : Kalvi Laitinn Pntti Lammio Kijo Lhdikkö Antl"' o 0 jala Lauri parldinn Ossi Blomqvist Lauri Hlanträ M ä n 1 a s k un - ja y h d i s t ty n k i _~--~ R...~ _._~ 1 ~--..l_ "._,",-... _-.. --_ _._----_ Johtaja: Hikki Hasu Martti Huhtala Lo Laal-so Aatto Pitikäinn u kk u A.K. Lskinn Matti PitikE~ inn :Gr o Rajala Pauli Salonn Olavi Sihvonn

19 , - 2 -!~. ) _o~ t t }~':" :J:...., ~a_~s~.] ö k s Y h i i h t 0 j 0 uk k 11 Johtaja: Pntti Alonn Aimo Vartia1nn Rolf Hohnthal S 0 t i ]. a s ~ a r t i 0 ---i...?~ ~~...cl. 1 v i vii s i ~t.~!.j:...t? ~_!. Johtaja: Apulaisjohtaja : kapt. II II v ääp. krs. s tm. i l II Ero Johanns Naapuri Viktor Platan Martti Huhtala Sulo Hänninn Vill Huvi Ylönn Ero Erola Tauno Honkann Mi kko ]1riläinn majuri M. Kosknmis majuri Eino Johanns Kuvaja Tarkkailijat : Hirojat : Ha ralc. Roos ja Hnry Kvist Toivo Wiik ja Viljo Ikonn

20 , Liit N: 0 5. ============ SUOMEN L 0 N T 0 0 N o L Y M PIA J 0 UKK U E KISOISSA v Ylijohta ja: OK:n pääsihtri: Taloudnhoitaja: Lääkäri: Kittiömstari: Saunanhoi ta ja: Ncdsjohtåja ~ Arvo Himbrg.l~rkki Hara Kalvi Kotkas T.Y. Roschir Thor Erik Hokkann Matti Joh. Simanainn Hlvi Raatikainn Y 1 i Johta ja: A~Lllaisjohtaja: _" " " "_ Ylivalmntaja ~ Hiroja: s u r h ~J: u Risto J. Kuntsi Kall Kaihari.G'rik J. Åström Unto TJ o Siivonn Rino A. Kukk onn Armas Ilmari Valst JomL Valdmar Forstn Viljo Aksli H ino Evrt Valdmar Hinström lv.lium Hitann RLlnar R. Holmbrg KULlno. Honkonn Arvo Huutonimi Dnis Svrus Johansson Jas}.:a Jouppila Mirja Lna Jffins Aal'l1 Kainlauri Erkki Olavi Eata ja Väinö Koskla Rino Iisakki Kuivamäki Jus s i S amuli K\J.ri~ckQ la Salomon Könönn Yrjö Lhtilä ~apio Olavi Luoto Väinö Ilmari Mäklä Yrjö Jaakko Mäklä Kyllikki Anna-Liisa Naukkarinn Nils Nic~{l n Soini Mikal Nik: :inn Vikko Nyqvist Va lto Rudolf OlniL'..s Kaisa Vllaillo Parviainn Hlg Anto~ Prtlä Kaj Tapio Rautuvaara Vall Rautio Pntti Vikko Siltaloppi Johanns ~. E. Sonck Alf Brtil Storslcrubb Tauno J. Suvanto Olavi Anslm Talja LauI" i Esko Olavi Tamminn Pa avo Vikl;:o Toivari P~ul K. Vst3rinn U i n t i Margit Zlna Lskinn Hikll:i Ilmari NimlEdnn

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

e Pertti Leinonen Oulu Elli Räihä Lappi e Varajäsen Heikki Partanen Kuopio SOSIAALIVALIOKUNTA

e Pertti Leinonen Oulu Elli Räihä Lappi e Varajäsen Heikki Partanen Kuopio SOSIAALIVALIOKUNTA 2 SOSIAALIVALIOKUNTA Puhnjohtaja Raimo Huovinn Varajäsn Arto Hyytiä Kski-Suomi Raimo Manninn Varajäsnt Pasi Oksann Lass Kauppinn Sppo Kokko Kuopio Martti Kovro Kuopio Hilkka Rytkönn Vaasa Niilo Latva Aarr

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA

SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA SUOMEN OLYMPIALAINEN KOMITEA nimisen säätiön' V u 0 s i k y r tom u s. Johtokunta esittää seuraavassa sääntöjen 6 :n edellyttämän kertomuksen säätiön toimimlasta vuodelta 1947. Va 1 t uus kunt ~ Säätiön

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa.

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa. -järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Gunillankartano, Hlsinki Prustajaosakas Raknnuskartio Oy (01899-0) Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (01899-0) HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

MUHIMA KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAIN J:OSASTON. Polkupyörät ja kumirenkaat ovat kysyttyjä laatunsa ansiosta. D? r IS IMI 16) II IM rheilii liike

MUHIMA KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAIN J:OSASTON. Polkupyörät ja kumirenkaat ovat kysyttyjä laatunsa ansiosta. D? r IS IMI 16) II IM rheilii liike KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAIN J:OSASTON VIIPURISSA helmikuun 19 päivänä 1939 kello 14 MUHIMA Ti t?u " HflJUßj2 t Urheiluvälineitä Polkupyörät ja kumirenkaat ovat kysyttyjä laatunsa ansiosta ja urheilupukimia

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoissa huomioitavaa ja vaa likel poi suu des ta kyseisiin toimielimiin Kunnanhallitus 35 09.02.2015 Kunnanhallitus 41 23.02.2015 Eduskuntavaalit 2015 / vaalilautakuntien täydentäminen 976/00.00.00/2014 Kh 09.02.2015 35 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

2/09 Helsingin Akvaarioseura ry:n tiedotuslehtinen

2/09 Helsingin Akvaarioseura ry:n tiedotuslehtinen Palautusosoit: Hlsg Akvaariosura ry Etlän Hspriankatu 34, sisäpiha 00100 Hlski 2 KalalhtiNEN Hlsg Akvaariosura ry:n tidotuslhtn HELSINGIN AKVAARIOSEURAN TULEVIA TAPAHTUMIA Tapahtumat järjsttään tai kokoontumn

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013 Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Prustuu julkaisuun Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Kvan tutkimuksia 2/2013. Pauli Forma Toni Pkka Pirjo Saari Tausta Totutttu Kvan ja Kuntajohtajat Ry:n yhtistyönä nyt

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot