Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Evira/772/0071/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 15.2.2013 Evira/772/0071/2013"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Elisa-laitteiden vuosihuolto ja kalibrointi 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Evira/772/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ ELISA-LAITTEIDEN HUOLTOPALVELUSTA 1. Hankintayksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (jatkossa Evira) tutkii ja valvoo elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten laatua ja turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä. Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä. Eviralla on toimintaa noin 30 paikkakunnalla Suomessa. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingin Viikissä. Lisätietoja löytyy Internet-osoitteesta 2. Hankinnan kohde Elisa-laitteiden huoltopalvelu sisältäen vuosihuollon ja laitteiden kalibroinnin. Lisäksi pyydämme tarjousta Eviran Seinäjoen toimipaikan Elisa-pesulaitteen vikahuollosta. Eviran tähän puitejärjestelyyn kuuluvat aluetoimipaikat sijaitsevat Helsingin Viikissä, Oulussa, Kuopiossa, Loimaalla ja Seinäjoella. Tarjouspyynnön liitteestä 1 käy ilmi Elisa-laitteiden lukumäärät ja tyypit aluetoimipaikoittain. Puitejärjestelyyn valitun palveluntarjoajan kanssa tehdään erillinen puitesopimus, jonka perusteella hankintayksikkö tilaa Elisa-laitteiden huoltopalveluja yksiköittensä tarpeiden mukaan. 3. Hankinnasta ilmoittaminen ja hankintamenettely Hankinta toteutetaan pienhankintana Eviran pienhankintaohjeen mukaisesti.. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavassa järjestyksessä: 1. Tarjousajan päättymisen jälkeen saapuneiden tarjousten sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle sekä tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen tarjoajille 5. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Livsmedelssäkerhetsverket Evira Finnish Food Safety Authority Evira Mustialankatu 3, HELSINKI Mustialagatan 3, HELSINGFORS Mustialankatu 3, FI HELSINKI, Finland Puh Faksi Tel Fax Tel Fax

2 2(6) Eviralla on kuitenkin oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. 4. Hankintamenettelystä tarjoajalle aiheutuvat kulut Tarjoaja vastaa itse kaikista hankintamenettelyyn liittyvistä välittömistä ja välillisistä kuluista, eikä hankintayksikkö suorita niistä tarjoajalle mitään korvausta. 5. Tarjousasiakirjojen kieli Kaikkien tarjousasiakirjojen tulee olla suomenkielisiä. 6. Osatarjous ja vaihtoehtoinen tarjous Osatarjouksia ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon eikä niitä hyväksytä. 7. Alihankkijat Mikäli toimittaja käyttää alihankkijaa, vastaa toimittaja alihankkijansa työn tekemisestä ja lopputuloksen laadusta kuin omasta työstään. Toimittajan on ilmoitettava ja hyväksytettävä asiakkaalla käyttämänsä alihankkijat. 8. Tarjoajan kelpoisuus ja vaadittavat selvitykset Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin hankintalain mukainen poissulkeminen. Hankintayksikkö voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa koskevia tietoja muilta viranomaisilta selvittääkseen tarjoajan soveltuvuuden puitejärjestelyyn. Tällöin hankintayksikkö pyytää samat tiedot kaikista tarjouksen jättäneistä tarjoajista, jotta tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ei vaarannu. Tarjoajan tulee toimittaa tämän tarjouspyynnön liitteenä oleva vakuutus velvoitteiden täyttämisestä lomake tarjoajan toimivaltaisen henkilön allekirjoittamana. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. 10. Hankintakausi Puitejärjestely on voimassa 2 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta lukien.

3 3(6) 11. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus ja sisältö Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnönmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että asiat (kuten vertailukriteerit) esitetään tarjouksessa tarjouspyynnön mukaisessa järjestyksessä, ja että tarjous sisältää vakuutuksen velvoitteiden täyttämisestä Elisa-laitteiden vuosihuolto, huoltotarpeen arviointi ja kalibrointi.1. Laitteen huolto: Laitteiden huoltotoimenpiteet on kuvattu liitteessä 1 kunkin laitteen kohdalla. 2. Kalibrointi: Palveluntarjoajan tulee antaa selvitys käytettävästä kalibrointijärjestelmästä Kalibrointitulokset ovat jäljitettävissä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin. o Ascent-ohjelman statusraportti o SkanIt-ohjelman statusraportti 3. Kulutustarvikkeet: Huollon yhteydessä vaihdetaan kaikki tarvittavat tarvikkeet Elisa-pesulaitteen vikahuolto Seinäjoen toimipaikassa Palveluntarjoajan tulee tarjota varalaitetta huollon ajaksi. Huollon saatavuus tarvittaessa kahden (2) työpäivän kuluessa. 13. Tarjoushinta Palvelun hinta on ilmoitettava kiinteänä arvonlisäverottomina laitekohtaisina kokonaishintoina vuodelle 1 ja vuodelle 2 tarjouspyynnön liitteenä olevalla excel-taulukolla (Liite 1). Hintaan on sisällytettävä kaikki alennukset, toimitus- ja matkakulut, kuljetusmaksut, takuuehdot, työvälineistä aiheutuvat kulut, vakuutukset sekä muut mahdolliset kulut. Lisäksi palveluntarjoajan on ilmoitettava kiinteänä arvonlisäverottomana kokonaishintana Seinäjoen toimipaikan Elisa-pesulaitteen vikahuolto. Hintaan on sisällytettävä em. vuosihuoltoon ja kalibrointiin liittyvien kulujen lisäksi tarvittava varalaite vikahuollon ajaksi. Tarjoushinta on kiinteä koko sopimuskaudelle. Lisäksi tarjouksessa tulee olla varaosahinnasto tavallisimmista vaihdettavista kuluvista osista. 14. Tarjouksen valintaperuste

4 4(6) Tarjouksista valitaan hinnan perusteella kaikista edullisin tarjous. 15. Osatarjous ja vaihtoehtoinen tarjous Osatarjouksia ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 16. Alihankkijat Mikäli toimittaja käyttää alihankkijaa, vastaa toimittaja alihankkijansa työn tekemisestä ja lopputuloksen laadusta kuin omasta työstään. Toimittajan on ilmoitettava ja hyväksytettävä asiakkaalla käyttämänsä alihankkijat. 17. Sopimuksen siirtäminen Palveluntarjoajan ei ole oikeutta ilman hankintayksikön suostumusta osaksikaan siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajan mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa tai jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Palveluntarjoaja sitoutuu tiedottamaan hankintayksikköä hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan. 18. Muut sopimusehdot Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut). 19. Sopimuksen irtisanominen Hankintayksiöllä on oikeus irtisanoa, riippumatta hankintakaudesta, puitesopimus päättymään kokonaan tai määrätyiltä osin kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajan kuluminen alkaa siitä hetkestä, kun hankintayksikkö on postittanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen palveluntarjoajalle. Irtisanomisilmoitus voidaan toimittaa palveluntarjoajalle myös sähköpostilla tai telekopiolla. 20. Sopimuksen purkaminen Mikäli palveluntarjoajaksi valittu tarjoaja ei pysty huoltamaan puitejärjestelyn kohteena olevia laitteita hankintayksikön hyväksymällä tavalla, on palveluntarjoajalla mahdollisuus suorittaa huoltotoimenpiteet ainoastaan yhden kerran sen jälkeen, kun hankintayksikkö on kirjallisesti huomauttanut palveluntarjoajaa asiasta. Uudet huoltotoimenpiteet on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa siitä hetkestä, kun palveluntarjoaja on saanut hankintayksikön kirjallisen ilmoituksen tiedoksi. Mikäli valittu palveluntarjoaja ei edelleenkään saa huollettua laitetta hankintayksikön hyväksymään kuntoon, niin hankintayksiköllä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle kirjallisesti.

5 5(6) Mikäli palveluntarjoajaksi valittu tarjoaja ei pysty toimittamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua sopimuksen mukaisesti sovitussa aikataulussa ja viivästyminen on oleellisesti hankintayksikön toimintaa haittaavaa ja/ tai viivästykset ovat toistuvia, on hankintayksiköllä oikeus tilata kalibrointipalvelu muualta tai purkaa sopimus huomautettuaan siitä palveluntarjoajaa kirjallisesti. Mikäli palveluntarjoajan sopimusrikkomus on olennainen tai selvä, niin hankintayksikkö voi purkaa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle kirjallisesti. Jos palveluntarjoaja on maksukyvytön, asetetaan konkurssiin tai velkasaneerausmenettelyyn, on hankintayksiköllä oikeus purkaa sopimus välittömästi. 21. Toiminta mahdollisissa toimitusvaikeustilanteissa Mikäli palveluntarjoaja ei pysty sopimuksen mukaisen toimitusajan puitteissa toimittamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua, on hankintayksiköllä oikeus tilata toiselta palveluntarjoajalta vastaava palvelu. 22. Laskutus Laskutus tapahtuu Eviran hyväksymän palvelusuorituksen jälkeen. Laskutusosoitetiedot annetaan sopimuksen yhteydessä. Laskutuksesta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet ja laskussa tulee olla palveluntarjoajan nimi sekä yhteystiedot. Lisäksi laskusta tulee käydä ilmi kalibrointitoimenpiteen suorittaneen henkilön ammattinimike sekä etu- ja sukunimi. 23. Maksuehto Edellä sanotulla palveluhankinnalla tulee maksuehtona olla vähintään 21 päivää netto laskun saapumisajankohdasta laskettuna. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. 24. Tarjoustietojen ja tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta ( /621) mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjousmenettelyn tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinta ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on edellä sanotuin tavoin tehty. Kaikki tarjousasiakirjat ovat lähtökohtaisesti kaikille julkisia vasta sen jälkeen, kun sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

6

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus

laitteen käyttökuntoon asennus suomenkieliset kirjalliset käyttöohjeet takuuaika (vähintään 24 kuukautta) vuosihuoltosopimus TARJOUSPYYNTÖ Kudoskäsittelyautomaatti ja huolto 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö 01.06.2015 Evira/3903/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Tarjoushinta on ilmoitettava hankinnan kohteena olevalle palvelulle euromääräisesti kiinteänä arvonlisäverottomana hintana.

Tarjoushinta on ilmoitettava hankinnan kohteena olevalle palvelulle euromääräisesti kiinteänä arvonlisäverottomana hintana. TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 12.03.2013 Evira/1545/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus 2.12.2014 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000 Innovationsfinansierinsverket

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot