TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle Tarjouksen pyytäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 4.9.2015. Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle 2015-2018. 1. Tarjouksen pyytäjä"

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Sotkamon kunnan aurauskoneista kaudelle Tarjouksen pyytäjä 2. Tarjouspyynnön kohde 3. Tarjottavan kaluston vaatimukset Sotkamon kunta Ympäristö ja tekninen lautakunta Markkinatie Sotkamo Leivolankylän, Hirvenniemen ja keskusta-alueen katujen ja yleisten alueiden auraus tuntiveloitushintaurakkana sekä keskusta-alueen lumenajo yksikköhintaurakkana. Arvioitu aurauksiin kuluva aika on 250 h/talvi ja arvioitu ajettava lumimäärä (lavalle lastattuna) on m³/talvi Jokaisesta tarjottavasta työkoneesta kuljettajineen on tehtävä oma tarjous. Tuntivuokrahinnan tulee sisältää seuraavat minimivarustukset (näiden käytöstä ei makseta erillistä korvausta, vaan ne kuuluvat koneen perustuntihintaan): - auraustraktori, teho vähintään 100 kw - hydraulinen etukuormain kauhavarustuksella - hydraulinen kääntöaura, terän leveys vähintään 3700 mm - hydraulinen takaterä (polanneterä), leveys vähintään 3000 mm - lastaukseen käytettävä lumenlastauskone (lumilinko) - Bobcat tai vastaava pientraktori - lumen ajoon hyväksytään enintään 20 m³:n lavakoko Kaikkien em. tarjottujen koneiden ja laitteiden tulee olla tehdasvalmisteisia. Koneen muista mahdollista lisälaitteista tulee antaa erillinen tuntihinta ilman arvonlisäveroa, jos ne eivät kuulu koneen perushintaan. Mikäli tarjotut lisälaitteet eivät ole tehdasvalmisteisia, tulee niiden käytöstä sopia erikseen tilaajan kanssa. 4. Sopimuskausi ja hintasidonnaisuudet

2 2 Hyväksyttyjen tarjousten perusteella tehdään puitesopimukset työkonekohtaisesti sopimuskaudelle. Sopimuksen yksikköhinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksiin. Hinta tarkistetaan syyskuun maarakennuskustannusindeksin mukaan kunakin sopimusvuotena. 5. Sopimusehdot Kaikista toimenpiteistä, jotka johtavat hyväksytyn koneen tai kuljettajan muutokseen on tehtävä viivyttelemättä kirjallinen esitys kunnan Teknisille palveluille. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tehtyä muutosesitystä. Mahdolliset koneiden uusinnat, jotka täyttävät kalustovaatimukset, eivät johda valintajärjestyksen muutokseen. Myöskään muutoksen yhteydessä ei tulla tarkistamaan koneiden tuntiveloitushintaa. Tilaaja ei maksa vuoro- ja ylityökorvauksia. Koneen/ajoneuvon vuokraajan on huolehdittava, että koneen kuljettajaksi nimetty henkilö on ammattitaitoinen. Koneen kuljettajalla tulee olla lainvoimainen henkilötunnistekortti yksilöidyllä veronumerotunnisteella varustettuna sekä voimassa oleva TIETURVA 1- kortti. Lisäksi palveluntuottaja (tarjoaja) vastaa omien työntekijöidensä työsuojelusta. Muutoin koneen/ajoneuvon vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE 08). Kunkin palveluntuottajan kanssa solmittavan puitesopimuksen liitteiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: a) vuokrasopimus (työ- tai palvelusopimus) b) sopimusneuvottelupöytäkirja c) lumityöurakan urakkaohjelma d) kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008 (KE 08) e) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset f) tarjous 6. Tarjousta koskevat Tarjouksesta tulee ilmetä koneen tuntiveloitushinta ilmoitetulla vaatimukset perusvarustuksella ja muista lisälaitteista erillinen hinta (alv 0 %). Lumen ajosta keskustan alueelta, tulee ilmoittaa yksikköhinta e/m³ ajettuna Nivun lumenkaatopaikalle. Hintaan sisältyy lumen lastaus, ajo ja lumikaatopaikan hoito ajetun lumen osalta Tarjouslomake liitteenä (liitteet 1a, 1b, 1c ja 1d), kuljettajalomake (liite 2), urakkaohjelma (liite 3), kartta aurattavista alueista (liite 4) ja tehtäväkortit kunnossapidosta (liite 5).

3 3 Tarjouksen liitteenä tulee olla kaupparekisteriote, ennakkoperintärekisteriote, todistus vastuuvakuutuksesta, veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan/ eläke-vakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista. 7. Maksuperusteet ja ehdot 8. Tarjouksen voimassaolo 9. Tarjouksen hylkääminen Todistukset veroista ja maksuista eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Kunnalla on oikeus hylätä sellainen tarjous, johon ei ole liitetty tarjouspyynnössä vaadittavia selvityksiä ja todistuksia. Koneen kuljettajalta edellytetään vähintään kolmen vuoden kokemusta täysi-ikäisenä (18 v.) kunnallisteknisissä töissä käytettyjen koneiden kuljettajana toimimisesta. Kuljettajatiedot tulee ilmoittaa liitelomakkeella 2. Kuljettajan on käytettävä vähintään suojausluokan 2 mukaista varoitusvaatetusta aina liikkuessaan koneen ulkopuolella. Lisäksi edellytämme kuljettajilta työskentelyn aikana GPS -seurantalaitteiden käyttöä. Tilaaja asennuttaa kustannuksellaan seurantalaitteet urakoitsijan käyttämiin työkoneisiin ja laskutuksen tulee perustua laitteiden osoittamiin koneiden käyttöaikoihin ja -paikkoihin. Sopimuksen allekirjoitustilaisuuden yhteydessä tulee urakoitsijan esittää alkuperäiset kuljettajien työ- ja koulutustodistukset, tarjottujen työkoneiden valmiste- ja rekisteröintitiedot sekä käytettävän muun kaluston valmistetiedot. Maksuperusteena on tuntihinta euroa/tunti aurausten osalta ja euroa/m3 lumen ajon osalta. Työaika on se aika, jolloin ko. koneella tehdään työtä urakka-alueella. Odotustunneista ei makseta erikseen. Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus. Tarjouksen tulee kuitenkin olla voimassa 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat julkisia hankintapäätöksen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksessa on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee siitä erikseen mainita tarjouksessa. Tarjoushinta ei ole julkisissa hankinnoissa salassa pidettävä tieto.

4 4 Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset voidaan hylätä. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä vaan ne palautetaan avaamattomina tarjoajalle. Jos tarjous on annettu puutteellisena tai se on annettu tarjouspyynnön vastaisesti siten, ettei sitä voida verrata muihin tarjouksiin, se hylätään. Myös virheellisten tietojen antaminen johtaa automaattisesti tarjouksen hylkäämiseen. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki annetut tarjoukset. 10. Tarjouksen julkisuus Kaikki asiakirjat ovat julkisia valintapäätöksen jälkeen. Mikäli tarjoajalla on tietoja, joita se ei halua julkisiksi, ne on osoitettava tarjouksessa selvästi. 11. Tarjouksen käsittely, tarjoajien kelpoisuuden arviointi ja tarjousten vertailu Aluksi suoritetaan tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Vain kelpoisuuden täyttäneet tarjoukset otetaan tarjousten vertailuvaiheeseen. Ensin arvioidaan tarjouksen laatutekijät. Koneyksikön ikä (30 pistettä maksimi). Kun käyttöönottoaika on jälkeen, 30 pistettä. Kun käyttöönottoaika on , 20 pistettä. Kun käyttöönottoaika on , 10 pistettä Tätä vanhemmat koneet, 0 pistettä. Auran ikä (5 pistettä maksimi). Kun käyttöönottoaika on jälkeen, 5 pistettä Tätä vanhemmat laitteet 0 pistettä. Takaterän ikä (5 pistettä maksimi) Kun käyttöönottoaika on jälkeen, 5 pistettä Tätä vanhemmat laitteet, 0 pistettä. Lastauskoneen (lumilingon) ikä, (5 pistettä maksimi) Kun käyttöönottoaika on jälkeen, 5 pistettä Tätä vanhemmat laitteet, 0 pistettä.

5 5 Pientraktorin (Bobcat tai vastaava) ikä, (5 pistettä maksimi) Kun käyttöönottoaika on jälkeen, 5 pistettä Tätä vanhemmat laitteet, 0 pistettä. Toisessa vaiheessa vertaillaan tarjottujen koneiden yksikköhintoja. Halvin tarjoushinta saadaan seuraavasti: Lasketaan kokonaisauraushinta kertomalla tarjottu tuntihinta (e/h) auraukseen oletettavasti käytettävällä kokonaistuntimäärällä (250 h). Saatuun aurauskokonaishintaan lisätään kokonaislumenajohinta (tarjottu yksikköhinta e/m³ kerrotaan oletettavasti ajettavaksi tulevalla lumimäärällä, m³). Näiden yhteenlaskettu hinta on tarjouksen kokonaishinta. Halvin tarjous saa 50 pistettä (tarjoushinta 50 pistettä maksimi) ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: Hintapisteet = halvin tarjottu hinta x 50 pistettä /tarjottu hinta Konekohtaisen vertailun korkein mahdollinen pistemäärä on 100 pistettä. ( laatupisteet enintään 50 pistettä + hintapisteet enintään 50 pistettä ) 12. Valintaperusteet Tilaaja valitsee eo. vertailun jälkeen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja allekirjoittaa tarjouksen jättäjän kanssa urakkasopimuksen. 13. Tarjouksen jättöaika Tarjoukset liitteineen on jätettävä tilaajalle suljetuissa kirjekuorissa klo mennessä osoitteeseen: SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen osasto, Markkinatie 1, Sotkamo Kirjekuoret varustettava näkyvällä merkinnällä: "Leivolankylä - keskusta-alueen aurauspalveluiden ja keskustan lumenajon hankinta v , Sotkamon kunta, laatukuori ja "Leivolankylä - keskusta-alueen aurauspalveluiden ja keskustan lumenajon hankinta v , Sotkamon kunta, hintakuori Myös hintaosassa tulee olla tarjoajan allekirjoitus.

6 6 Telefaksilla tai vastaavalla menetelmällä annettua tarjousta ei hyväksytä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta käsiteltäväksi, vaan ne palautetaan lähettäjille avaamattomina. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirjallinen ilmoitus on tullut tarjouspyynnön lähettäjälle ennen tarjousten avaustilaisuutta. 14. Lisätietoja Tarjouksen laskenta-aikana lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa tilaajan yhteyshenkilö av. palvelualuepäällikkö Erkki Tervo puh , sekä ins. Aarno Konka, puh , sähköposti: Tarjouksen antaja voi esittää tehtäväksi tai tilaaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on tehtävä mahdolliset kysymykset tarjouspyyntöön liittyen viimeistään osoitteeseen Vastaukset annetaan Sotkamon kunnan kotisivulla: Suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouksen antajaa. Erkki Tervo av. palvelualuejohtaja LIITTEET Työkoneen tarjous-/ sopimuslomake Liite 1a,1b,1c ja 1d Kuljettajalomake Liite 2 Urakkaohjelma Liite 3 Kartta aurattavista alueista Liite 4 Tehtäväkortit kunnossapidossa Liite 5

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAK KA 2013 2017. TARJOUSPYYNTö. Ta rjou spyyntö. Lute 2. Tuusulan kunta

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAK KA 2013 2017. TARJOUSPYYNTö. Ta rjou spyyntö. Lute 2. Tuusulan kunta Tuusulan kunta Ta rjou spyyntö PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072: WWW.TUUSUIAFI POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYN11OSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA TARJOUSPYYNTö KA 2013 2017 2B KELLOKOSKI

Lisätiedot