JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

2 2(7) 1. Työn nimi Päällystystyöt Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu ja ladattavissa Jyväskylän kaupungin internetsivulla: Hankinnasta on ilmoitettu sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA -ilmoituskanavalla osoitteessa 3. Tarjouspyynnön kohde Rakennuskohteina ovat eri puolilla Jyväskylän kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja muut liikenne- ja piha-alueet. Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka, joka sisältää vuosien 2012 ja 2013 päällystystyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouslomakkeilla annetaan yksikköhinnat vuoden 2012 töille ja muutosprosentti, jolla yksikköhintoja muutetaan vuodelle Vuoden 2012 alustava työmäärä on esitetty määrä- ja yksikköhintaluettelossa. Vuoden 2013 urakkaan on käytettävissä vastaava rahoitus kuin vuonna Tilaaja antaa urakoitsijalle mahdollisuuden esittää tarjous jatkosopimukseksi vuosien 2014 ja 2015 päällystystöistä. Optioiden osalta urakoitsijan tulee toimittaa kaksi erillistä tarjousta tilaajalle vuoden 2013 marraskuun loppuun mennessä. Toisessa tarjouksessa urakoitsija esittää tarjouksen vuoden 2014 ja toisessa vuosien 2014 ja 2015 päällystystöistä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä haluamansa vaihtoehto edellä mainituista tarjouksista tai hylätä molemmat urakoitsijan tekemät tarjoukset. Mikäli tilaaja hyväksyy marraskuussa 2013 ainoastaan vuoden 2014 jatkosopimuksen, voi urakoitsija esittää marraskuussa 2014 tarjouksen vuoden 2015 töistä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä urakoitsijan tekemä tarjoukset. Urakan vuotuinen suoritusaika on Marras- tai joulukuussa tehdään kuitenkin urakkaan kuuluvia töitä vain urakoitsijan kanssa asiasta etukäteen sopimalla. Urakoitsijalle marras-joulukuun töistä aiheutuvat lisäkustannukset maksaa tilaaja.

3 3(7) 4. Tarjouspyyntöasiakirjat Tämä tarjouspyyntökirje Urakkaohjelma Tarjouslomake Päällystystöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo Erikoistöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo Muutostöiden yksikköhintahintaluettelo Jyrsintätöiden määrä- yksikköhintaluettelo Päällystekorjausten ja pienkohteiden määrä- ja yksikköhintaluettelo Työturvallisuusasiakirja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)* Asfalttiurakan asiakirjat 2005 * Voimassa olevat Asfalttinormit * Infra 2006 Määrämittausohje* Infra RYL 2010 * Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla * * merkittyjä asiakirjoja ei ole liitetty tarjouskyselyaineistoon. 5. Tarjouksen jättäminen Tarjous annetaan kahdella erillisellä kirjekuorella, joista toisessa PÄÄL- LYSTYSURAKKA merkinnällä varustetussa kuoressa on kaupparekisteriote sekä RALA ry:n pätevyystodistus tai vaihtoehtoisesti kohdassa Tarjouksen antaminen esitetyt asiakirjat sekä selvitys laadunvarmistuksesta ja pätevyydestä sekä referenssit sekä hintatarjous (tarjous + urakan liitteet 1-5). Hintatarjouksen pitää olla suljettuna erilliseen kuoreen ja varustettu merkinnällä PÄÄLLYSTYSURAKAN HINTA- TARJOUS. Molemmista kuorista on käytävä ilmi tarjoajan tiedot. Tarjous on toimitettava klo mennessä osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut/kirjaamo Hannikaisenkatu 17 PL Jyväskylä Telefaxilla tms. annettua tarjousta ei hyväksytä.

4 4(7) 6. Lisätiedot Tarjouksen antaja voi pyytää ja tilaaja voi muutenkin antaa tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä kirjallisesti ja sen on saavuttava tilaajalle vähintään seitsemän vuorokautta ennen tarjouksen antamista varten ilmoitetun määräajan päättymistä (sisäänjättöaika). Tilaaja antaa tarvittaessa vastauksensa kirjallisesti ja kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdollisuuksien mukaan ainakin viisi vuorokautta ennen sisäänjättöajan umpeutumista. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten saamisesta. Ennen tarjouksen jättämistä suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido tilaajaa eivätkä tarjouksen antajaa. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostitse klo mennessä osoitteeseen ja Vastaukset esitettyihin kysymyksiin on luettavissa viimeistään klo osoitteessa: Mahdollisten muutosten ja lisätietojen saamiseksi urakoitsijan on seurattava kyseistä sivua tarjouslaskennan aikana. 7. Tarjouksen antaminen Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia määrä- ja tarjouslomakkeita. Urakoitsijan on varmennettava tarjouksen jokainen sivu leimalla ja/tai nimikirjoituksella. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa kaupparekisteriote sekä Rakentamisen laatu RALA ry:n pätevyystodistus tai alla olevassa luettelossa mainitut asiakirjat: verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä maksuja koskeva maksusopimus on tehty selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin rekisteröinti-ilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi merkinnästä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Lisäksi tarjoukseen on liitettävä selvitys laadunvarmistuksesta ja pätevyydestä

5 5(7) referenssit. RALA ry:n seurannassa olevien yritysten viranomaisvelvoitteet tarkastetaan ly-tunnuksella internet-luettelosta, joten edellä lueteltuja todistuksia ei erikseen edellytetä ellei luettelossa ole häiriömerkintää. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia eikä LEL -todistus kuukautta vanhempi. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin laki edellyttää ja mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitys on annettava yhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Urakan vertailuhinta lasketaan tilaajan tarjouslomakkeissa ilmoittamien määrien perusteella. Urakoitsijan on annettava yksikköhinnat myös massoittelemattomille töille, joita ei kuitenkaan huomioida vertailuhintaa laskettaessa. Tarjouksen tulee perustua tarjouspyynnössä annettuihin sideaineen ja erikseen lisättävän täytejauheen laskenta-arvoihin. Tarjoukseen sisältyvissä muutos- ja lisätöissä käytettävän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. 8. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.

6 6(7) 9. Vaihtoehtoiset tarjoukset Urakoitsija ei voi antaa vaihtoehtoista tarjousta pyydetyn tarjouksen lisäksi. 10. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset ovat sitovia, kunnes tilaaja on allekirjoittanut urakkasopimuksen jonkun tarjoajan kanssa, kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje on saapunut tilaajalle ennen tarjousten avaustilaisuutta. 11. Asiakirjojen palauttaminen Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, palautetaan avaamattomina. 12. Tarjousten arvostelu- ja valintaperusteet Tilaaja voi hylätä perustellusta syystä kaikki tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensitilassa tarjouksen antajille. Jos tarjous on annettu tarjouspyynnön vastaisena, se hylätään. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin siten, että ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan, että urakoitsija omaa tilaajan asettamat vähimmäisvaatimukset urakan suorittamiselle (tarjouksen liitteet 6-9). Mikäli urakoitsija ei täytä urakan vähimmäisvaatimuksia, palautetaan urakoitsijan jättämä hintakuori avaamattomana. Toisessa vaiheessa hyväksyttyjen urakoitsijoiden hintakuoret avataan (tarjous + urakan liitteet 1-5) ja urakoitsijaksi valitaan halvimman vertailuhinnan antanut urakoitsija. 13. Sopimuksen syntyminen Jyväskylän kaupunki tekee urakoitsijan valinnasta kirjallisen päätöksen. Päätös on lainvoimainen sen jälkeen, kun muutoksenhakuaika on päättynyt ja jos päätöstä ei ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 pv:n kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Sopimus katsotaan syntyneeksi sitten, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

7

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

HELAALAN SILLAN KORJAUS

HELAALAN SILLAN KORJAUS VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 11.2.2014. HELAALAN SILLAN KORJAUS 1. Tarjouspyynnön kohde Ylivieskan kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne "Helaalan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (6) 1 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne päällystys-, jyrsintä- sekä asfalttipohjatöistä. Tarjousta pyydetään kahdelle (2) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7) 8.4.2011 Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Hyrylä-Sköldvik maantien 148 parantaminen Keuksuontien liittymässä, Sipoo,

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Taasjärvi III kaava-alueen kunnallistekniset työt Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Pähkinälehto LPA, maanrakennusurakka Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

Hanke 2 liittyy hankkeeseen 1.

Hanke 2 liittyy hankkeeseen 1. Hausjärven kunta Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä 4.3.2011 Maantien 143 Hyvinkään Pohjoisen Kehätien parantaminen Rajakorventien liittymän kohdalla ja Rajakorventien parantaminen, KU 1 Tarjouspyyntöaineisto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski

Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Hankintailmoitus Hilmassa 7.8.2012 Maantien 69 Rannankyläntien ja Hitonlahdentien kiertoliittymä (KU), Äänekoski Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää urakkatarjoustanne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016

Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro Jyväskylän kaupungin alueella olevan liikennevalojärjestelmän ylläpitotyöt 2014 2016 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden liikenne-

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 1/7

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 1/7 1/7 URAKKATARJOUSPYYNTÖ/TULKKILANPUISTON TEKONURMIKENTÄN MAANRAKENNUSTYÖT (Dnro 122/045/2012) 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Tulkkilanpuiston tekonurmipintaisen

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA

JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA Liikenneväylien sekä puistojen hoito ja kunnossapito 1. Kohde Jyväskylän kaupungin pyytää tarjoustanne Jyväskylän eteläisestä alueurakasta. 2. Alueurakan erityispiirteet

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014

TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014 ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014 Päivämäärä 6.7.2012 ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIAURAUKSET V. 2012-2014 Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

Kilpailuttamisessa avustaa Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö.

Kilpailuttamisessa avustaa Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö. 1/9 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN PÄÄLLYSTYSURAKKA Hämeenlinnan kaupungin Yhdyskuntarakenteen hoito- ja kunnossapitopalvelut pyytää tarjoustanne päällystysurakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto

Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto Sivu 1/14 Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 26.3.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

Lisätiedot