Suomen Luontotieto Oy. Karisiian kutualueselvitys suunnitellun Oulunsalon- Hailuodon pengertien selvitysalueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Luontotieto Oy. Karisiian kutualueselvitys suunnitellun Oulunsalon- Hailuodon pengertien selvitysalueella"

Transkriptio

1 Karisiian kutualueselvitys suunnitellun Oulunsalon- Hailuodon pengertien selvitysalueella Suomen Luontotieto Oy 30/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

2 Sisältö 1. Johdanto Aineisto ja menetelmät Karisiian (Goregonus lavaretus widegreni)... yleisekologiaa Tuntomerkit ja systematiikka Elintavat Lisääntyminen Tulokset Karisiian kalataloudellinen merkitys... suunnittelualueella Lähteet ja kirjallisuus Liitteet

3 1. Johdanto Tiehallinto/ Oulun tiepiiri ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö tilasivat Destia Oy:ltä / Suomen Luontotieto Oy:ltä selvityksen karisiian mahdollisista kutualueista suunnitellun Oulunsalon- Hailuodon pengertien alueelta. Selvitys kuuluu pengertien ympäristösuunnitteluun liittyviin lisäselvityksiin, joita Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus suositteli. Destia Oy:ssä tehtävän yhteyshenkilönä on toiminut Heimo Rintamäki ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Oja. 2. Aineisto ja menetelmät Pääasiassa nyt tehty selvitys perustuu alueelta tehtyihin pohjanlaatu selvityksiin ja kalastajien sekä asiantuntijoiden haastatteluihin. Asiantuntijoista haastateltiin mm. FT Juha Kääriää, joka tuntee karisiian ekologiaa Saaristomerellä ja Eero Taskista, joka on tehnyt kymmeniä kalastusselvityksiä Perämeren ja erityisesti Oulun edustan merialueella. Alueen pohjanlaatua selvitettiin sekä sukeltamalla että haraamalla. Selvityksen tarkoituksena oli hakea alueelta lajin optimaalisimmat kutualueet. Karisiian kutualueista on olemassa jonkin verran tutkimustietoa sekä Perämereltä että Saaristomereltä ja näiden selvitysten mukaan karisiika kutee alle 3 m. syvyydessä melko karkeilla, kasvittomilla sorapohjilla. Maastoselvitysten tarkoituksena oli etsiä alueelta karisiialle kutemiseen soveltuvat matalat kivikkopohjat. Laji ei ilmeisesti kude puhtailla hiekkapohjilla, sillä suurikokoiset mätimunat eivät ole suojassa hiekkaisilla alueilla vaan vaativat suojakseen soraikkoja. Oulunsalon-Hailuodon välisellä alueella on hyvin laajoja hiekkapohjia, mutta somerikko tai sorapohjia on vain karien ympärillä. Karikoiden ympäristössä pohjia muokkaa säännöllinen, jokatalvinen jääeroosio, joka pitää kohteet myös kasvittomina. Hienompi aines kasaantuu vähitellen syvänteisiin ja tasaisille pohjille. Alueelta ei tehty poikasnuottauksia, mutta muiden selvitysten yhteydessä Hailuodon puoleiselta rantavyöhykkeellä havaittiin todennäköisiä siianpoikasia. Perämerellä mm. Pyhäjoella tehdyissä selvityksissä karisiianpoikasia on löytynyt matalilta hiekkapohjaisilta rannoilta runsaasti (Eero Taskinen suul.tiedonanto). 3

4 Pohjaselvitykset tehtiin touko- lokakuussa Karisiian mahdollisten kutupaikkojen rajaus tehtiin ensisijaisesti maastohavaintojen perusteella. Kaikki matalikoilla sijaitsevat karikot eivät välttämättä ole karisiialle optimaalisia kutupaikkoja, sillä osaa ympäröi tasainen hiekkahiesupohja, jossa mätimunien selviytyminen on todennäköisesti huonoa predaation vuoksi. Yhteensä karikoiden rakenteen tutkimiseen käytettiin kolme maastopäivää. Selvitykset toteutettiin osana muita selvityksiä (mm. luontotyyppi ja pohjaeläinselvitykset). Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasivat FM Jyrki Oja ja Satu Oja Suomen Luontotieto Oy:stä. Maastotöihin osallistui myös FK, geologi Rami Lindroos. 3. Karisiian (Goregonus lavaretus widegreni) yleisekologiaa 3.1 Tuntomerkit ja systematiikka Siika on yleisnimitys kalaryhmälle, jonka lajit, alalajit, paikallismuodot ja ekologiset rodut ovat hyvin samankaltaisia ulkoisilta tuntomerkeiltään. Lohikaloille tyypillisenä piirteenä niillä on rasvaevä, mutta muodoltaan ne ovat lohen suvun lajeja solakampia ja pienipäisempiä. Muita tyypillisiä piirteitä ovat mm. suuret suomut, hampaattomat leuat ja pieni suu. Siian voi sekoittaa muikkuun, jota pidetään siikojen lähilajina, mutta muikulla alaleuka on selvästi yläleukaa pidempi Nykyisen käsityksen mukaan kaikki Suomessa tavattavat siikamuodot kuuluisivat samaan voimakkaasti vaihtelevaan lajiin, jonka geneettiset erot ovat kuitenkin hyvin pienet, Tutkimusalueella esiintyy luonnonvaraisena kahta eri siikamuotoa, karisiikaa ja vaellussiikaa. Suurin osa vaellussiioista on kuitenkin istutusperäistä kutujokien patoamisen seurauksena. Näistä karisiika kutee meressä ja vaellussiika nimensä mukaisesti vaeltaa kutemaan vapaisiin jokiin. Ulkonäön perusteella kaloja voi olla vaikea erottaa toisistaan, mutta keskimäärin vaellussiika on karisiikaa suurikokoisempi. Karisiika on huomattavasti yleisempi Perämerellä kuin Itämerellä. Suomen puoleinen Perämeren alue ylläpitää koko Itämeren vahvimpia karisiikakantoja. Itämeren pohjoisosissa tavattava karisiika muistuttaa huomattavasti vaellussiikaa ja onkin mahdollista että Perämeren karisiiat ovat eriytymässä omaksi alalajikseen. Jääeroosio muokkkaa karisiian kutukarikoita säännöllisesti 4

5 3.2 Elintavat Karisiiat liikkuvat enimmäkseen rannikkolinjaa vastaan kohtisuoraan syvän ja matalan veden välillä. Lohikalojen tapaan kalat oleskelevat kesällä syvemmissä ja viileämmissä vesissä ulkosaariston alueella ja käyttävät ravinnokseen muun muassa eläinplanktonia ja valkokatkoja. Syksyllä kutuaikaan ne ovat matalassa vedessä ja lähellä rannikkoa. Talvella ne taas ovat syvemmissä vesissä, mistä ne vielä keväisin kylmän veden aikaan siirtyvät lähemmäksi rannikkoa. 3.3 Lisääntyminen Karisiika pidetään melko paikallisena kalana, joka on todennäköisesti jakaantunut kantoihin, joilla on erilliset lisääntymisalueet. Karisiika kutee meressä karkeilla hiekka- ja sorapohjilla, mutta muuten optimaalisten kutupaikkojen ympäristötekijät tunnetaan huonosti. Kutu tapahtuu pääosin lähellä rantaa ja ulkoluodoilla ja poikaset kuoriutuvat keväällä. Karisiika kutee noin 0,5-3,0 metrin syvyydessä. Poikaset vaeltavat kuoriutumisen jälkeen mataliin, hiekkapohjaisiin vesiin, jossa ne oleskelevat koko alkukesän. Sopivien sorapohjaisten/ hiekkapohjaisten lisääntymisalueiden saatavuus on oleellista karisiian esiintymiselle. Hyvin hienojakoinen hiekka ei kuitenkaan ilmeisesti ole lajin parasta kutualuetta sillä suurikokoisten mätimunien selviytyminen on todennäköisempää sorapohjilla joissa mätimunat ovat suojassa kivien välissä. Siian mätimunien löytäminen esim. sukeltamalla on äärimmäisen hankalaa, sillä kutu tapahtuu veden pintakerroksessa ja hedelmöittyneet mätimunat leviävät laajalle alueelle. Edes systemaattisella etsinnällä ei tavallisesti löydy kuin muutamia mätimunia /sukellus, vaikka alue olisi tunnettua kutupaikkaa. Karisiian kutualueiksi soveltuvia kohteita löytyy laajalti muun muassa Perämeren luoteisosista ja Suomen puoleiselta rannikolta. Karisiian lisääntymismenestys vaihtelee eri alueilla yleensä samansuuntaisesti, mikä viittaa siihen, että suurimittaisilla sääolosuhteiden muutoksilla voi olla merkitystä lisääntymiselle. Polkankari talviasussaan 5

6 4. Tulokset Tutkimustiedon perusteella karisiialle optimaalisia kutualueita löytyi sekä nykyisen lauttaväylän etelä että pohjoispuolelta. Suurin osa kohteista on keskiveden aikana pinnalla näkyvien karikoiden ympäristöjä, joissa pohjan latu vaihtelee somerikosta soran kautta karkeaan hiekkaan. Osa karikoista käsitti vain muutaman keskiveden aikana pinnalla olleen kiven, jota ympäröi tasainen hiekka /hiesukenttä. Näitä kohteita ei luokiteltu karisiian kutualueiksi. Karisiialle ympäristön perusteella optimaaliset kutupaikat on esitetty karttaliitteessä 1. Todennäköisiä kutukarikoita on suunnittelualueen ulkopuolella runsaasti erityisesti Haukiputaan- Oulunsalon ja Hailuodon rajoittamalla merialueella Todennäköisesti mätimunista kehittyvät poikaset suuntaavat varsin nopeasti matalille hiekkapohjaisille ranta-alueille, jotka lämpenevät keväällä nopeasti. Poikasalueita, joissa karisiiat viettävät ensimmäisen kevään /alkukesän on todennäköisesti kaikkialla alueen matalissa hiekkapohjaisissa rantavesissä. Koska ranta-alueet ovat suunnittelualueella ekologisilta ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia, on ilman poikasnuottausta mahdotonta selvittää onko alueella selkeitä karisiianpoikasten kerääntymiskohteita. On kuitenkin hyvin todennäköistä että karisiian poikasia elää kaikilla alueen hiekkapohjaisilla rantavyöhykkeillä. Huikun matalikot ovat karisiian poikasten ruokailualueita 6

7 5.Karisiian kalataloudellinen merkitys suunnittelualueella Karisiialla on aiemmin ollut paikallista kalataloudellista merkitystä, mutta nykyisin lajin kaupallinen pyynti on lähes olematonta ja myös lajiin kohdistuva virkistyskalastus on suunnittelualueella vähäistä. Kalastajien kertoman sekä myös kesän 2009 maastoselvitysten perusteella verkkokalastus on alueella nykyisin hyvin vähäistä hylkeiden aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Alueella on aina esiintynyt itämerennorppia, mutta nykyisin kesäaikana alueella voi oleskella kerrallaan jopa 50 harmaahyljettä. Inventoinneissa suurin lauttaväylän pohjoispuolella havaittu hyljelauma oli noin 35 yksilön suuruinen ja aivan keskikesää lukuun ottamatta harmaahylkeitä näkyi päivittäin. Erityisesti Polkankari lähiympäristöineen veti harmaahylkeitä puoleensa. Karikkoalueet ovat harmaahylkeiden tyypillisiä oleskelualueita ja myös saalistusalueita ja nykyisellään karisiian kutumahdollisuudet alueella ovat vähäiset. Itämerennorpat viihtyvät alueella lopputalvella ja keväällä, mutta kesän 2009 havaintojen perusteella ne ilmeisesti siirtyvät ulommille merialueille kesänviettoon. Itämerennorppa myös lisääntyy alueella. Hylkeiden lisääntyminen ei kuitenkaan ole ainoa syy karisiian pyynnin vähyyteen. Muita syitä ovat lajin pieni koko ja kalan heikko kysyntä ja siitä saatava alhainen hinta. 6. Lähteet ja kirjallisuus Himberg, M Siian kutupaikat ja biologia Saaristomerellä ja Selkämerellä. Maa ja metsätalousministeriö. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja, Nro 16. Kohonen, T., Vahteri, P., Virtasalo, J., Vuorinen I. & Helminen, U Kalojen kutuja poikastuotantoalueiden suojelu- ja kunnostustutkimus Turun saaristossa. Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos. 82 s. + liitteet. Koli, Lauri Suomen kalat. Porvoo, WSOY. ISBN Oikarinen Jyrki & Kurkela Olli-Veikko Suurhiekan kalastusselvitys. Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry. 16 s. Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus; Perämeri-life hanke, useita raportteja. Haastatellut: Juha Kääriä (Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu), Eero Taskinen ( Pöyry Oy), Arto Katajamäki (Suomen kalatalous ja Ympäristöinstituutti) ja Riutunkarin kalasataman ammattikalastajat. 7

8 7. Liitteet Karttaliite: Karisiian todennäköiset kutualueet suunnitellun pengertien lähialueella 8

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009.

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Karikukko kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 46/2009 Jyrki Oja,

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston sähkönsiirron kaapelireittien ympäristövaikutusten arviointi

Suurhiekan merituulipuiston sähkönsiirron kaapelireittien ympäristövaikutusten arviointi Suurhiekan merituulipuiston sähkönsiirron kaapelireittien ympäristövaikutusten arviointi Nykytilakuvaus sekä hankkeen vaikutukset vesistöön, kaloihin ja kalatalouteen 31.10.2008 Sauli Vatanen, Kala- ja

Lisätiedot

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 1 1 Johdanto 4 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 2.1 Vesien kuormittajat ja veden laatu...5 2.2 Selkämeren virtaukset ja muilta merialueilta tuleva ravinnekuormitus...6 2.3 Kokemäenjoki ja sen veden laatu...7

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Raportteja 59 2013. Vaasan saariston suurikasvuinen siika 2011 2012

Raportteja 59 2013. Vaasan saariston suurikasvuinen siika 2011 2012 Raportteja 59 2013 Vaasan saariston suurikasvuinen siika 2011 2012 RICHARD HUDd LARI VENERANTA HANNU HARJUNPÄÄ TARJA WIIK Vaasan saariston suurikasvuinen siika 2011 2012 HANNU HARJUNPÄÄ RICHARD HUDD LARI

Lisätiedot

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Opinnäyte BROMARV-TENHOLAN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Kivistö Lillemor, Ylönen Camilla Kalastuksen ja ympäristön kehittämisohjelma TURUN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kalastuksen ja ympäristön

Lisätiedot

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti SAMPI II -projekti Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja Strategia vuosille 2005 2013 Maria Saarinen Turussa

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOVAIKUTUSARVIOINTI 16X124807 12.9.2014. HYÖTYTUULI OY Porin Tahkoluodon merituulipuisto

TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOVAIKUTUSARVIOINTI 16X124807 12.9.2014. HYÖTYTUULI OY Porin Tahkoluodon merituulipuisto TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOVAIKUTUSARVIOINTI 16X124807 12.9.2014 HYÖTYTUULI OY Porin Tahkoluodon merituulipuisto 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

Perämeren rannikon kalatalousohjelma 2008-2013

Perämeren rannikon kalatalousohjelma 2008-2013 Perämeren rannikon kalatalousohjelma 2008-2013 Tornio Kemi Simo Kuivaniemi Ii Oulu Siikajoki Raahe Lumijoki Pyhäjoki Kalajoki Himanka Kokkola Nouseva Rannikkoseutu ry Pyhäjärvi Nouseva rannikkoseutu ry

Lisätiedot

Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta

Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta Harri Hölttä 15.3.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 1. Aineisto ja menetelmät 3 2. Muuttoreittien

Lisätiedot

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen ja Petri Heinimaa Konneveden kalatutkimus ry 2013 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Suunnitelma-alueen kuvaus 4 3.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI Viite 82122257 Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin: +358 20 755 7800 www.ramboll.fi SISÄLLYS ESIPUHE... 1 1. JOHDANTO... 2 2. NATURA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 30.10.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista

Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista Lohi ja taimen Oulujärvellä 2030? Selvitys Oulujärveen laskevien vesistöjen vaelluspoikastuotantopotentiaalista Matti Havumäki 15.3.2010 Suomen vesistöpalvelu osk. Siltamäenkatu 21, 15300 LAHTI Y tunnus:

Lisätiedot

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 2 Osallistujat Aaltonen Jussi Lounais Suomen kalastusalue Aulaskari Harri Uudenmaan ympäristökeskus Böhling Paula Tutkimusviestintä

Lisätiedot

Täsmäverkottaj siikasesongit

Täsmäverkottaj siikasesongit Siika Täsmäverkottaj siikasesongit RISTO JUSSILA Siian täsmäverkottajan parhaita sesonkeja järvillä ovat hellesiikojen pyynti heinäkuun lopussa sekä kutupyynti ennen vesien jäätymistä. 62 ERÄ 7 2006 PYYDYSKALASTUS

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA LAUSUNTO 13.4.2015 Kunnanhallitus

HAILUODON KUNTA LAUSUNTO 13.4.2015 Kunnanhallitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Hallinto-oikeuden asia 00104/15/4102 Valituksen kohde Valittajat: Hailuodon kunnanvaltuuston päätös 18.12.2014 57 koskien merialueen osayleiskaavaa. 1.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAALERITEHDAS OY, TUULIWATTI OY Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot LINNUSTOSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18173 2 (34) Suorsa Ville

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KALASTUSKIRJANPITO VUOSINA -2009 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 12/2011 Tero Matilainen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1/2008 Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä Ilves valtaa uusia elinpiirejä

Lisätiedot

PERÄMEREN RANNIKON KALASATAMAT NYKYTILA - KEHITTÄMISTARPEET

PERÄMEREN RANNIKON KALASATAMAT NYKYTILA - KEHITTÄMISTARPEET PERÄMEREN RANNIKON KALASATAMAT NYKYTILA - KEHITTÄMISTARPEET Nouseva Rannikkoseutu ry Nouseva Rannikkoseutu ry Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry 2010 PERÄMEREN RANNIKON KALASATAMAT NYKYTILA - KEHITTÄMISTARPEET

Lisätiedot

VESIVILJELYN SIJAINNINOHJAUSHANKE LOPPURAPORTTI Projektikoodi 434481

VESIVILJELYN SIJAINNINOHJAUSHANKE LOPPURAPORTTI Projektikoodi 434481 VESIVILJELYN SIJAINNINOHJAUSHANKE LOPPURAPORTTI Projektikoodi 434481 1 1 YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA...4 1.1 TOTEUTUS...4 1.2 TULOKSET...4 2 PROJEKTIN TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET...5

Lisätiedot

PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSSTRATEGIA 2014-2020

PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSSTRATEGIA 2014-2020 PERÄMEREN RANNIKON KALATALOUSSTRATEGIA 2014-2020 Oulun Seudun Leader Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry Perämeren rannikon kalatalousryhmä Luonnos 10.6.2014 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot