SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe... 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe... 13"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHDETTA SOLMITTAESSA 1.1 Rekrytointi Rekrytointikanavat ja työstä ilmoittaminen Työpaikkailmoitus Internetissä olevat toimenhakulomakkeet Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen Vanhojen työntekijöiden oikeus uuteen työhön Yhteistoimintalain asettamat velvoitteet rekrytoinnille Syrjintä työhönotossa Työnantajan selvityksenantovelvollisuus syrjintäväittämän yhteydessä Henkilötietolain velvoitteet tietojen keräämiselle Henkilötietolaissa olevat käsitteet Huolellisuusvelvoite ja sen sisältö Käsittelyn suunnitelmallisuus ja sen sisältö Käyttötarkoitussidonnaisuus Henkilötietojen säilyttäminen ja hävittäminen Vaitiolovelvollisuus Tietojen kerääminen työntekijästä ja työnhakijasta Tietolähteet Lähtökohtaisesti henkilöltä itseltään Työtodistuksen varmentaminen Googlaaminen Henkilöluottotietojen kerääminen Edellytykset henkilöluottotietojen käsittelylle Päätäntävalta merkittävistä taloudellisista sitoumuksista Luottojen myöntäminen ja valvonta Liike- ja ammattisalaisuudet Laajat tietojärjestelmien käyttöoikeudet Merkittävän raha- tai omaisuusmassan käsittely Omaisuuden vartiointi Valvomaton työskentely yksityiskodissa Oikeus käsitellä henkilöluottotietoja työtehtävien muuttuessa Työterveyshuollosta kerättävät tiedot Salassapitorajoitukset ja niiden poikkeukset Työterveyshuollon antamat soveltuvuuslausunnot Lääkärintodistukset Sairauspoissaoloista tiedottaminen työpaikalla Geenitestit Terveydentilaa koskevien testien suorittajat Laskutustiedot Rikosrekisteritiedot Viranomaisen oikeus tietojen saantiin Yksityisen henkilön oikeus itseään koskeviin tietoihin Työnantajan selvitysvelvollisuus Turvallisuusselvitys Laaja turvallisuusselvitys Perusmuotoinen turvallisuusselvitys Suppea turvallisuusselvitys

2 1.5 Vaatimus tietojen tarpeellisuudesta ja virheettömyydestä Työntekijän valokuvan käyttö painotuotteissa tai internetissä Sallitut ja kielletyt kysymykset työhönoton yhteydessä Tarpeellisuusvaatimuksen täyttyminen Tarpeettomien kysymysten yhteys syrjintäsäännöksiin Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto ja siihen tehdyt poikkeukset Nimenomaisen suostumuksen vaatimus Itse julkaistut tiedot Oikeusvaade Ammattiliittoon kuuluminen Terveydentilatietojen käsitteleminen ja säilyttäminen Arkaluonteisten tietojen poistaminen Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit Huumestetit Testien käyttö työhönotossa Testien käyttö työsuhteen aikana Alkoholitestit Henkilötietojen luovutus Viranomaisen oikeus saada tietoja Luottamusmiehen oikeus saada tietoja Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen ehtojen määräytyminen Työsuhteen normit ja niiden etusijajärjestys Työsopimuslain soveltamisala Työehtojen määräytyminen kansainvälisissä työskentelytilanteissa Työehtosopimusjärjestelmä Työsopimuksen solmiminen Koeaika Työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet Vajaavaltaisen työsopimus Liikkeen luovutus Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista Työsopimuksen keskeiset ehdot OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHTEEN AIKANA 2.1 Työnantajan työnjohto-oikeus Työsuhteen tunnusmerkit Lainsäädännön pakottavuus Työntekijän ja ammatinharjoittajan välinen ero Toimitusjohtajan asema Työnantajan velvollisuudet Yleisvelvoite Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu Syrjintäkielto Tasapuolinen kohtelu Syrjintä tasa-arvolaissa Työturvallisuusvelvoite Työsuojelu Työterveyshuolto

3 2.2.4 Työnantajan velvollisuus antaa selvitys työnteon keskeisistä ehdoista Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen Työehtosopimusten yleissitovuus Yleissitovuuden vahvistaminen ja voimassaolo Palkanmaksuvelvollisuus Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä Sairausajan palkka Oikeus poissaoloon Oikeus sairausajan palkkaan Työehtosopimukset Sairausajan palkan laskeminen Osa-aikainen sairauspoissaolo Palkanmaksu erilaisten työstä poissaolojen ajalta Arkipyhät ja lyhennetty työviikko Perhevapaat ja palkanmaksuvelvollisuus Palkaton vapaa Työehtosopimusten mukaisia poissaoloja Palkan ulosmittaaminen ja kuittaaminen Toistuvaistulosta ulosmitattavan määrän laskeminen eri tapauksissa Ulosmittauksen lievennykset ja vapaakuukaudet Palkkasaatavien vanheneminen Viivästysseuraamukset Odotusajan palkka Viivästyskorko Työnantajan oikeus järjestää valvontaa Sähköposti ja internet Työnantajalle kuuluvien viestien hakeminen ja avaaminen Työsuhteen päättymisen yhteydessä tehtävä sopimus viestien käsittelystä Menettely työnantajalle kuuluvaa viestiä haettaessa ja avattaessa Viestin tunnistamistietojen käsittely Yrityssalaisuuksien luvattoman paljastamisen selvittäminen Puhelinliikenne ja paikantaminen Työntekijän paikantaminen Kameravalvonta Sallittu valvonta Kielletty tarkkailu Kameravalvonnan avoimuus Tallenteiden käyttö Tallenteiden hävittäminen Yhteistoiminta tai kuuleminen teknisen valvonnan yhteydessä Työsuhteen ehtojen muuttaminen Vakiintunut käytäntö Sopimus työsuhteen ehtojen muuttamisesta Lain tai työehtosopimuksen muuttuminen Selvitys työsuhteen ehtojen muuttamisesta Työnantajan oikeus muuttaa työntekoehtoja työnjohto-oikeudellaan Yhteistoimintaneuvotteluvelvoitteen suhde työnjohto-oikeuteen Työsuhteen ehtojen muuttaminen irtisanomisperusteella

4 2.4.6 Työsuhteen ehtojen muuttaminen liikkeenluovutustilanteessa Työntekijän velvollisuudet Yleiset velvollisuudet Työturvallisuusvelvollisuus Kilpaileva toiminta Sisältö Kilpailevan toiminnan valmistelu Seuraamukset Sivutoimet Liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemiskielto Sisältö Seuraamukset Salassapitosopimus Kilpailukieltosopimus Edellytykset Kesto Sopimussakko Poikkeuksena johtavassa asemassa olevat henkilöt Sopimuksen sitovuus Vahingonkorvausvelvollisuus työsuhteessa Työnantajan aiheuttama vahinko Edellytykset Korvattava vahinko Vahingonkorvauksen vanhentuminen Työntekijän aiheuttama vahinko työnantajalle Korvaustilanteet Korvattava vahinko Työntekijän aiheuttama vahinko kolmannelle Korvaustilanteet Isännänvastuu Työaika Työaikalaki yleislakina Poikkeukset soveltamisalasta Merityö Nuoret työntekijät Toimitusjohtaja Johtava asema Itsenäinen työ Moottoriajoneuvon kuljettajan työ Muut soveltamisalan ulkopuolelle jäävät työt Työajaksi luettava aika Työaika Varallaolo Säännöllinen työaika Yleissäännös Jaksotyöaika Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika Työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika Lakiin perustuva paikallinen sopimus säännöllisestä työajasta Liukuva työaika Poikkeuksellinen säännöllinen työaika Lyhennetty työaika sosiaalisista tai terveydellisistä syistä tai osa-aikaeläkkeen vuoksi.147 6

5 Vuorokauden ja viikon vaihtuminen Lisätyö Työnantajan aloite Työntekijän suostumus Lisätyön muodostuminen Ylityö Työnantajan aloite Työntekijän suostumus Ylityökielto Ylityön enimmäismäärät Ylityön muodostuminen Poissaolojen vaikutus lisä- ja ylityölaskentaan Säännöllisen työajan ylittämisestä suoritettava korvaus Lisätyö Vuorokautinen ja viikottainen ylityö Jaksotyö Poikkeuslupaan tai työehtosopimukseen perustuva työaika Lisä- ja ylityökorvaus vapaa-aikana Työsopimuksen päättyminen kesken tasoittumisjakson Lisä- ja ylityökorvauksen perusosan laskeminen Kiinteä korvaus Aloittamis- ja lopettamistyö Määritelmä Suostumus Enimmäismäärä Korvaus Hätätyö Edellytykset Kesto Korvaus Valvonta Yötyö Vuorotyö Lepoajat ja sunnuntaityö Päivittäiset lepoajat Vuorokausilepo Viikottainen vapaa-aika Keskimääräinen viikottainen vapaa-aika Viikottaisesta vapaa-ajasta poikkeaminen Sunnuntaityö Työaika-asiakirjat Työajan tasoittumisjärjestelmä Työvuoroluettelo Työaikakirjanpito Moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtainen ajopäiväkirja Erinäiset säännökset Kanneaika Työaikalain säännösten pakottavuus ja niistä poikkeaminen Poikkeaminen työsopimuksella Poikkeaminen työehtosopimuksella

6 Rangaistussäännökset Perhevapaat Yleistä perhevapaista Äitiys-, eritysäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa ja niiden ajankohdan ilmoittaminen Äitiysvapaa Erityisäitiysvapaa Isyysvapaa Vanhempainvapaa Ottolapsi Monikkoraskaudet Osittainen vanhempainvapaa Kahden kuukauden ilmoitusvelvollisuus Yhden kuukauden ilmoitusvelvollisuus Ilmoitetun vapaan muuttaminen Työnteko äitiysrahakauden aikana Palkanmaksuvelvollisuus Oikeus palata entiseen työhön Hoitovapaa ja siitä ilmoittaminen Ilmoitusvelvollisuus Ajankohdan muuttaminen Sairastuminen hoitovapaan aikana Palkanmaksuvelvollisuus Oikeus palata entiseen työhön Osittainen hoitovapaa ja siitä sopiminen Lyhennyksen toteuttaminen Tilapäinen hoitovapaa Etävanhemman oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen Tilapäisen hoitovapaan käyttäminen Palkanmaksuvelvollisuus Sairaan lapsen hoitoetu Poissaolo pakottavast perhesyystä Palkanmaksuvelvollisuus Luontoisedut perhevapaiden aikana Muiden etujen kartuttaminen Palkankorotukset Vuosilomasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen työnantajalle Vuosiloman kertyminen perhevapaan ajalta Vuosiloma Sovellettavat säännökset Säännösten pakottavuus Työsopimussuhteiset työntekijät Merimiehet Virkamiehet Soveltamisalarajaus Määritelmät Lomanmääräytymisvuoden käsite Lomakauden käsite Lomapäivän käsite Vuosiloman pituus Vuosiloman ansainta Täysi lomanmääräytymiskuukakusi Työssäolon veroinen aika

7 Työntekijän oikeus vapaaseen Vuosilomapalkka Yleissäännös vuosilomapalkasta Viikko- tai kuukausipalkkaan perustuva vuosilomapalkka Keskipäiväpalkkaan perustuva vuosilomapalkka Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka Palvelurahoihin perustuva vuosilomapalkka Lomapalkan laskentasäännön määräytyminen Vuosilomapalkan maksaminen Lomakorvaus Lomakorvaus työsuhteen aikana niille, jotka eivät ansaitse lomaa Lomakorvaus työsuhteen päättyessä Sopimus vuosilomaetuuksien siirtämisestä Lomakorvauksen maksaminen Vuosiloman antaminen Vuosiloman antamisajankohta Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen työsuhteen kestäessä Työntekijöiden kuuleminen Vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen Vuosiloman sijoittaminen työntekijän vapaajaksolle Työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohta Vuosiloman säästäminen Erinäiset säännökset Vuosilomapalkkalaskelma Vuosilomakirjanpito Kanneaika Rangaistussäännökset Muut tilapäiset poissaolot Vuorotteluvapaa Vuorottelusopimus Vuorotteluvapaan edellytykset Vuorotteluvapaan pituus Vuorottelijan paluu työhön Opintovapaa Opintovapaan edellytykset Opintovapaan hakeminen ja myöntäminen Opintovapaan keskeyttäminen ja työhön paluu Osa-aikalisä Osa-aikalisän myöntämisen edellytykset Oikeus osa-aikalisään työllistetyn palvelussuhteen päättyessä OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET LOMAUTETTAESSA JA TYÖSUHDETTA PÄÄTETTÄESSÄ 3.1 Työntekijän lomauttaminen Lomautusperusteet Yksipuolinen lomauttaminen Lomautuksesta sopiminen Lomauttamisen erityistilanteita Lomautusmenettely Ennakkoselvitys tai yhteistoimintaneuvottelut Lomautusilmoitus

8 Todistus lomauttamisesta Lomautuksen peruuttaminen, siirtäminen ja keskeyttäminen Työhön paluu lomautuksen jälkeen Päättymisilmoitus Lomautuksen ajaksi tehdyn työsopimuksen irtisanomisoikeus Työsuhteen päättyminen lomautusaikana Työntekijän irtisanominen Työntekijän irtisanoutuminen Lomautus ja työsuhteen etuudet Lomautus ja vuosilomat Luontoisedut ja henkilökuntaedut lomautusaikana Sairausajan palkka ja lomautus Lomautus ja äitiysvapaa Työntekijän työttömyysturva lomautusajalla Työsopimuksen päättäminen Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen Työsopimuksen irtisanominen Irtisanomisajat Erityisiä irtisanomisaikoja Irtisanomisajan palkanmaksu Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen Irtisanomismenettely työntekijästä johtuvilla syillä irtisanottaessa Irtisanomisperusteeseen vetoaminen Työnantajan kuulemisvelvoite Muun työn tarjoamisvelvoite Työsopimuksen päättämisilmoituksen toimittaminen Työsopimuksen irtisanomisperusteet Varoitus Kielletyt irtisanomisperusteet Hyväksyttäviä irtisanomisperusteita Työntekijän irtisanoutuminen Erityisiä irtisanoutumistilanteita Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Työn vähentyminen Muun työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus Irtisanottavan valinta Tilanteet, joissa ei ole irtisanomisoikeutta Työsopimuksen päättämismenettely irtisanottaessa kollektiivisyillä Yhteistoimintaneuvottelut Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Yhteistoimintamenettelyn osapuolet Työnantajan annettavat tiedot Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet Neuvotteluvelvoitteen sisältö Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen Työnantajan selvitys Irtisanominen liikkeen luovutuksen yhteydessä Ei liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksen vaikutukset työsuhteisiin Yrityssaneeraus ja työsopimuksen irtisanominen

9 3.4.8 Konkurssi ja työnantajan kuolema Koeaikapurku Työsuhteen purkaminen Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Eläkkeelle jääminen Työsopimuksen raukeaminen Työsuhteen päättämisestä sopiminen Erityiset päättämistilanteet Luottamusmiehen työsuhteen päättäminen Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Työtodistus työsuhteen päättyessä OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 4.1 Työnantajan takaisinottovelvollisuus Edellytyksenä taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste Irtisanotun etuoikeus tarjolla olevaan työhön Takaisinottovelvollisuuden kesto ja laajuus Työtodistus Työtodistuksen antaminen Työtodistuksen sisältö Sanktiot Työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyvät seuraamukset Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä Korvauksen suuruus

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Mikko Ahtola Jari Lahtinen Paavo Mattila Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 Sisältö Johdanto... 9 1 Työehtosopimusten yleiset määräykset...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010

Hiusalan. työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008 31.10.2010 TES 2008-2010 Hiusalan työehtosopimus 1.6.2008-31.10.2010 Hiusalan työehtosopimus 2008-2010 Hakusanat... 6 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA...9 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET 1.5.2014 31.1.2017 R-kioski Oy:n kioskimyyjien ja kioskiesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Paino:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2012 2013 PTYTES 2012 2013 Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus LUKU 3 Työaika LUKU 4 Vuosiloma LUKU 5 Työloma LUKU 6

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2012 KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 ja Palkkaliite 1.5.2014 29.2.2016 Kaupan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS S I S

Lisätiedot

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE

KAUPAN 1.5.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS JA PALKKALIITE 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy, 2014 Kaupan työehtosopimus

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014

Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan liitto Palvelualojen ammattiliitto PAM KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Sopimusta noudatetaan yrityksessä,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISBN 952-00-1493-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Hermes, Tampere 2004

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimukset

Kaupan työehtosopimukset Kaupan työehtosopimukset 20.4.2010 31.3.2013 Kaupan työehtosopimus vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot