j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS POSELY/1391/ /2012 Pohjois-Savo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS POSELY/1391/05.01.01/2012 Pohjois-Savo 4.3.2013"

Transkriptio

1 Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS POSELY/1391/ /2012 j%. ympäristökeskus Pohjois-Savo Kuopion kaupunki / perusturva ja terveys Pirjo Oksanen PL KUOPIO Pohjois-Savon ELY-keskukseen saapunut hakemus ja siihen liittyvä täyden nys Päätös työllisyyspoliittisesta avustuksesta HAKIJA Kuopion kaupunki ESITIEDOT Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt ajalle Kuopion kaupungille työlli syyspoliittista avustusta Kuopio-pilotti hankkeelle. Hanke aloitti toimintansa Hank keessa ovat mukana myös Suonenjoen kaupunki sekä Maaningan, Rautalammin, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. Hankkeen päätavoitteena on kehittää toiminta-alueelle uusia eri toimijoiden yhteistyöhön pe rustuvia palvelu-, toiminta- ja yhteistyömalleja, jotka ovat siirrettävissä suoraan osaksi kuntien ja TE-toimiston peruspalveluja. Tarkoituksena on lisätä kohderyhmän työelämäosallisuutta ja vähentää työttömyyden pitkittymistä. Hankkeen kohderyhmän koko on noin henkilöä, vuosittain hankkeeseen osallistuu 400 henkilöä. Kohderyhmän muodostavat vuotiaat pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka tarvitsevat työmarkkinoille sijoittuakseen julkisten työvoimapalvelujen lisäksi muita työl listymistä edistäviä palveluja eri toimijatahojen yhteistyönä. Ensisijaiseen kohderyhmään kuu luvat yli 500 päivää työttömyyden perusteella työttömyysetuutta saaneet henkilöt ja toissijai sesti vähintään 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt, joilla on riski syrjäy tyä työmarkkinoilta. Kuopion kaupunki on hakenut työllisyyspoliittista avustusta ajalle euroa. yhteensä Valitoimet Lisäselvityspyyntö sähköpostilla kustannusarviosta, johon vastaus Li säksi on selvitetty Kuopio-pilotin menettelytapaa hankkia asiakkaille ostettavat palvelut palve luseteleillä. TEM :n ohjeistuksen mukaan hankkeessa tehtävissä hankinnoissa tulee noudattaa lainsäädäntöä julkisista hankinnoista, mutta Kuopio-pilotin tarkoituksena on ollut toteuttaa hankinnat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain mukaisesti TEM:ltä saa dun tiedon mukaan Kuopio-pilotti voi toteuttaa hankinnat sosiaali-ja terveydenhuollon palve lusetelilain mukaisesti. POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero Kallanranta 11, PL Kuopio

2 2/7 PAATOS Tukiaika ja tuen määrä Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt hakemuksen siten, että Kuopion kaupungille myönnetään työlli syyspoliittista avustusta Kuopio-pilotti -hankkeen toteuttamiseen hankkeen hyväksy tyistä euron kokonaiskustannuksista enintään euroa, kustannuslajeittain seuraa vasti jaoteltuna: Hyväksytyt Valtion- Myönnetty KUSTANNUSLAJI kustannukset apu % avustus Hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön palkkauskus tannukset - Projektipäällikkö, palkka enintään Jkk lakisää teiset palkan sivukulutja lomaraha Muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden palkkauskustannukset - Kehittämiskoordinaattori, - Suunnittel/a, - Yrityskoordinaattorit, - Palveluohjaajat, - Työhönvalmentajat, - Palveluohjaaja-työhönvalmentajat, - Toimistosihteerin palkka enintään /kk lakisääteiset palkan sivukulutja lomaraha palkka enintään /kk + lakisääteiset palkan sivukulutja lomaraha, työaika hankkeelle 50 % palkka enintään /kk + laki sääteiset palkan sivukulutja lomaraha, 3 hlöä palkka enintään Jkk + lakisää teiset palkan sivukulutja lomaraha, 3 hlöä palkka enintään /kk + laki sääteiset palkan sivukulutja lomaraha, 2 hlöä palkka enintään Jkk + lakisääteiset palkan sivukulutja lomaraha, 3 hlöä palkkauskulut 0,2 htv Toimistotarvike-, kone-ja laitehankinnat Muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset YHTEENSÄ

3 sairauden koulutukseen kielitasotestauksista 3/7 Muita hankkeen toteuttamiseen liittyviä kustannuksia ovat - hankehenkilöstön - puhelin-, - kehittäm - kirjanpito - ohjausryhmän - kunnan matkakulut, lyhytkestoinen henkilöstökoulutus ja toim istotilojen vuokrat posti- ja kopiointikulut sekä sähköisen viestinnän kulut istuloksista ja uusista toim intamalleista tiedottam inen (ei yleinen tiedottaminen hankkeen toiminnasta) ja tilintarkastus kokouspalkkiot ja matkakulut kuntakokeilun kohderyhmälle ostopalveluna hankkimat työllistymistä edistävät palvelut Työllisyyspoliittisella avustuksella katettavat palkkojen enimmäismäärät mainitaan edellä olevassa taulukos sa. J05 maksetut palkat ovat edellä todettua suurempia, mainittua summaa ylittävää osaa ei voida kattaa työllisyyspoliittisella avustuksella. Henkilöstön lounasseteleistä ja puhelinedusta sekä työntekijöiden työvälineistä ja suojavaatetuksesta aiheu tuvia kustannuksia ei voida kattaa työllisyyspoliittisella avustuksella. Työllisyyspoliittisella avustuksella hankittavien palvelujen osalta kunta huolehtii hankintaprosessista. Koska lainsäädännössä määritellään se, miten henkilön toimeentulo määräytyy palvelujen ajalta, kunnan tulee pal veluja suunniteltaessa varmistaa TE-toimistolta työttömyysetuuteen ja palvelujen aikaisiin etuuksiin liittyvät asiat. Henkilöstön lyhytkestoinen koulutus on osaamisen päivitys- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksen kustannuk set tulee olla todettuina kustannusarviossa ja koulutuksen tulee olla tarpeellista kuntakokeilun toteuttamisen kannalta. ELY-keskuksella pitää olla tieto koulutuksen sisällöstä. Kunta voi hankkia kohderyhmälle lyhytkestoista koulutusta esim. hygieniapassi, tulityökoulutus ja järjestyk senvalvojan kortti. J05 kunta järjestää itse koulutustilaisuuksia, avustuksella katettavia kustannuksia voivat olla koulutustilojen vuokraajalle maksettavat tila- ja laitevuokrat, luentopalkkiot ja koulutukseen osallistuvien henkilöiden matka- ja kahvitarjoilukustannukset. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti halvim man matkustustavan mukaan. Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja ei itse lopullisesti maksa arvonlisäveroa. Ar vonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja voi arvonlisäverolain säännösten mukaan vä hentää liiketoimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän veron. Hankintojen kilpailuttamista säätelee julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007) sekä valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007). Hankintalain 2 luvun 6 :n 5 kohdan mukaan ko. laissa tarkoitettu ja hankintayksiköitä ovat, mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä var ten tukea yli puolet hankinnan arvosta valtiolta, kunnalta tai kuntayhtymältä. Em. säännöksen perusteella myös projektin toteuttajana toimivan yksityisen yhteisön kuten esimerkiksi yhdistyksen, säätiön tai yrityksen on sovellettava hankintaan julkisista hankinnoista annettua lakia, jos se saa kone- ja laitehankintojen tekemi seen, vuokraamiseen tai palveluiden ostamiseen (kuten asiantuntijapalvelut) julkista tukea yli 50 prosenttia hankinnan arvosta. Kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä hanketta koskevien asiakirjojen yhtey dessä Avustuksen käytön rajoitukset Työllisyyspoliittisella avustuksella katettavia hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole seuraavat kohderyhmän palveluihin liittyvät kustannukset: hoidosta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset osallistuvien ruokailukustannukset aiheutuvat kulut

4 vapaa-ajan elinkeinotoimintaan julkisina sellaisten 31.3., /7 toimintaan, elämänhallintaan, virkistäytymiseen tai terveyden ylläpitoon ja edistämiseen liittyvästä koulutuksesta aiheutuvat kustannukset Lisäksi avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää: liittyviin kustannuksiin; työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin; palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan vei vollinen järjestämään. Kokeilukunnat eivät voi tuottaa tai hankkia työllisyyspoliittisella avustuksella kunnan tai kuntayhtymän järjes tämisvastuulla olevia palveluja. Tällaisia palveluja ovat muun muassa kuntouttava työtoiminta, työttömien terveystarkastukset, terveydenhuolto, perusopetus ja eräät sosiaalipalvelut. Kunnan tai kuntayhtymän järjes tämää talous- ja velkaneuvontaa ei myöskään voi kattaa työllisyyspoliittisella avustuksella. Koska em. kus tannukset eivät ole hyväksyttyjä kustannuksia, niistä aiheutuvia kustannuksia ei voida myöskään sisällyttää omarahoitusosuuteen. Perustelut Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Kyseessä on kuntakokeilu hanke, jonka tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Tulevien vuosien rahoitus ELY-keskus varautuu myöntämään avustusta myös seuraavina hankevuosina. Vuoden 2014 osalta hakijan tulee hakea avustusta eri hakemuksella. Vuoden 2014 osalta hakijan tulee esit tää tarkennettu suunnitelma hankkeen tavoitteista ja sisällöstä. Hakemukseen tulee liittää lyhyt, tiivis selvitys vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Jatkorahoitushakemus tulee toimittaa ELY-keskukseen mennessä. Avustusta voidaan jättää myöhempinä vuosina myöntämättä tai myöntää avustuspäätöksessä pienempänä, jos toiminta ei ole ollut rahoituspäätöksen mukaista tai avustuksen saaja on laiminlyönyt päätöksessä asetet tujen ehtojen noudattamisen. TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN MAKSAMINEN JA SEN EHDOT Määräraha Tällä päätöksellä myönnetty avustus, enintään euroa, maksetaan valtion vuoden 2013 talousarvi on momentin (työllisyyspoliittinen avustus) määrärahasta. Maksujakso Avustuksen maksujakso on kolme kuukautta. Maksujaksot ovat Avustuksen maksatus , 1.7. ja Avustusta voidaan maksaa hankkeen hallinnoinnista johtuviin tarpeellisiin ja määrältään kohtuullisiin, tosiasi allisesti tuen saajalle aiheutuneisiin menoihin. Maksatushakemuksen tulee perustua maksujaksolle kohdistu neisiin, toteutuneisiin ja maksettuihin kustannuksiin. Työllisyyspoliittinen avustus tai, jos avustusta on maksettu ennakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan maksujaksoittain jälkikäteen Pohjois-Savon ELY-keskukselle toimitetun maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus tehdään erillisellä hakemuslomakkeella (TEM 307). Maksatushakemus on toimitettava kuukauden kuluessa sen maksujakson jälkeen, jota hakemus koskee. Avustusta ei makseta määräajan jäi-

5 ensimmäisen selvitys työaikakirjanpito, kopiot ostopalveluiden luettelo 5/7 keen jätetyn maksatushakemuksen perusteella, ellei ELY-keskus erityisestä syystä päätä, että avustus mak setaan myöhästymisestä huolimatta. Maksatushakemukseen on liitettävä kopio hankkeen kirjanpidosta (ote pääkirjasta), josta menot ja tulot käyvät ilmi kustannuslajeittain ja tositteittain ja jonka tuen saajan nimenkir joitukseen oikeutettu henkilö on allekirjoittanut. Lisäksi liitteeksi tarvitaan: maksatushakemuksen liitteeksi avustuksella palkattavien henkilöiden työsopimukset avustuksella palkatuille henkilöille maksetuista palkoista jos avustettavan toiminnan hallinnointiin osallistuva henkilö on osa-aikainen ja sa manaikaisesti työssä esimerkiksi avustettavan toiminnan toteuttajatahon palveluksessa maksatuskauden aikana pidettyjen ohjausryhmän kokousten pöytäkirjoista kilpailuttamista tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain mukaisia hankintoja koskevat asiakirjat avustettavan toiminnan kohderyhmänä olevista henkilöistä Viimeinen vuoden 2013 maksatushakemus on jätettävä Pohjois-Savon ELY-keskukseen men nessä. Ilmoitus myönnetyn avustuksen käyttämättä jättämisestä Työllisyyspoliittisen avustuksen saajan on ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselle mennessä, mikäli koko kalenterivuodelle myönnettyä määrärahaa ei tulla hakemaan maksuun. Ilmoituksessa tulee mainita arvio käyttämättä jäävästä summasta sekä syy käyttämättä jättämiselle. Avustuksen ennakko Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50 prosenttia kullekin maksujaksolle kohdistuvasta avus tuksesta. Ennakkoa haetaan erillisellä lomakkeella. Kirjanpitovelvollisuus Avustuksen saaja on velvollinen pitämään avustusta saavasta hankkeesta kirjanpitolain mukaista erillistä kir janpitoa, paitsi jos hankkeen rahoituksen tilinpito esitetään yhteisön tai säätiön kirjanpidossa omilla tileillään ja valvonta on mahdollista suorittaa ilman vaikeuksia. Avustuksen saajan on säilytettävä hankkeen koko kirjanpito ja siihen liittyvät tositteet siten, että niiden tar kastaminen on helposti suoritettavissa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä kirjanpitolain 2 luvun 10 :ssä sää detyn ajan ja siinä säädetyllä tavalla. Kustannuslajin muutos Jos avustuksen saaja haluaa käyttää tiettyyn kustannuslajiin myönnettyä avustusta toiseen kustannuslajiin kuuluvaan kustannukseen, avustuksen saajan on tehtävä kirjallinen muutoshakemus ELY-keskukseen. Yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston kanssa Hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi, hankkeen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

6 6/7 Hankkeesta tiedottaminen Hankkeen toiminnasta tiedotettaessa esimerkiksi esitteissa, julkaisuissa, hanke-esittelyissä tms. avustuk sensaajan on ilmoitettava, että Pohjois-Savon ELY-keskus on osallistunut hankkeen rahoittam iseen. Avustuksen käytön valvonta ja seuranta Avustusta saadaan käyttää ainoastaan tämän päätöksen mukaiseen hanketoimintaan. Avustuksen saajan on annettava päätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Avustuksen käyttöä valvoo Pohjois-Savon ELY-keskus. ELY-keskuksella tai sen valtuuttamilla on oikeus tar kistaa hakijan toimintaa avustuksen hakemisen ja käytön valvonnan edellyttämässä laajuudessa sekä saada tarkastuksen edellyttämät asiakirjat ja muu aineisto käyttöönsä avustuksen saajalta. Avustuksen saaja on muutoinkin velvollinen avustamaan tarkastuksessa. Tarkastusta suorittavalla on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. Avustuksen saajan tulee perustaa hankkeelle ohjausryhmä, jossa on edustajat hankkeen eri sidosryhmistä sekä paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston edustaja. ELY-keskuksen edustajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin rahoittajan edustajana. Ohjausryhmän tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa suunnitelman toteutumista ja hankkeen vaikuttavuutta. Hankkeen keskeytymisestä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselle. llmoituk sessa on ilmoitettava hankkeen keskeyttämispäivämäärä sekä keskeyttämisen syyt. Avustuksen maksamisen lakkauttaminen ja takaisinperintä Avustuksen maksamisen keskeyttämiseen, palauttamiseen sekä saajalle jo maksetun avustuksen takaisin perintään sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. J05 myöhemmin käy ilmi, että avustus on yhdessä valtion muun rahoituksen kanssa ylittänyt valtioneuvoston asetuksessa eräiden työllisyysmäärärahojen käyttämisestä 15 b :ssä asetetun enimmäismäärän, ylittävä osa peritään takaisin rahoituksen saajalle maksetusta avustuksesta. Kuittaus Palautettava tai takaisinperittävä määrä korkoineen voidaan periä siten, että se vähennetään avustuksen saajalle maksettavasta muusta ELY-keskuksen myöntämästä valtionavustuksesta. Sovelletut säännökset Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä 3 luku Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 5 luku 15 Valtionavustuslaki 16 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön voi hakea Pohjois-Savon ELY-keskukselta oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä on oi kaisuvaatimusosoitus, josta käy ilmi, miten oikaisuvaatimus on tehtävä.

7 7/7 -- vs. yksikön päällikkö ian Blomberg ylitarkastaja,.--- c Minna Koljonen r LISÄTIETOJA LI ITTEET TIEDOKSI Lisätietoja tästä päätöksestä sekä työllisyyspoliittiseen avustukseen liittyvistä kysymyksistä antaa ylitarkastaja Minna Koljonen p ja maksatuk seen liittyvistä kysymyksistä tarkastaja Eija Leinonen p , sähköposti: etunimi.sukunimiely-keskus.fi Oikaisuvaatimusosoitus Pohjois-Savon työ-ja elinkeinotoimisto Pohjois-Savon ELY-keskus / tarkastaja Eija Leinonen

8

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot