VALOKUVAT KELLAREISSA SELVITYS KUSTANNUSTALOJEN KUVA-ARKISTOISTA. Jukka Kukkonen OPETUSMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALOKUVAT KELLAREISSA SELVITYS KUSTANNUSTALOJEN KUVA-ARKISTOISTA. Jukka Kukkonen OPETUSMINISTERIÖ"

Transkriptio

1 1 VALOKUVAT KELLAREISSA SELVITYS KUSTANNUSTALOJEN KUVA-ARKISTOISTA Jukka Kukkonen OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikuntaja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja Nro 3/2002 Kannen kuva: Kalle Kultala, presidentti Urho Kekkosen taatelinpoimintanäytös tunisialaisella ktaalla Suomen valokuvataiteen museo

2 2 Opetusministeriölle Opetusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti olen laatinut selvityksen lehtitalojen, kustantamoiden ja kuvatoimistojen omistamien suurten kuvaarkistojen tämänhetkisestä tilasta. Raporttiin sisältyvät kustannustaloittain laaditut yhteenvedot merkittävistä kuva-arkistoista sekä perustietodot julkisiin museo- ja arkistokoelmiin liitetyistä laajoista lehtien ja lehtikuvaajien arkistoista. Kohdearkistoista laadituissa kuvauksissa kesksinä ovat perintsen ainston järjestämiseen ja luettelointiin liittyvät tiedot sekä tiedot sähköisen kuva-arkiston käyttöönotosta. Raportissa on myös esitys niistä välittömistä toimenpitstä, joiden avulla vanhoja luetteloimattomia kuvakokoelmia voidaan saattaa järjestyneen arkistoinnin piiriin. Valokuvien täysimittainen hyödyntäminen tietoverkoissa edellyttää järjestelmällistä yhtsin periaattn toteutettua perusluettelointia. Tarkastelun kohteeksi valitsin Suomen valokuvataiteen museoon Valokuvan muisti -hankkeessa kootun ainston pohjalta kaksikymmentä lehtiarkistoa, neljä kuvatoimistoa ja kaksi perintstä kirjankustantamoa. Tutkituissa 26 arkistossa säilytetään yli 50 miljoonaa kuvaa ja negatiivia pääosin luvuilta. Koko yksityisen viestintäkentän kuvamäärä osoittautui huomattavasti odotettua laajemmaksi ja ajallisesti keskittyneeksi: varovaisestikin arvioiden sen yhteenlaskettu sisältö on yli kaksinkertainen julkisiin arkistoihin verrattuna. Kustannustalot ja lehtikuvaajat ovat kuvallisen lähihistorian tärkmmät tallentajat, joiden tuotannon digitointi ja käyttöönotto vaatii muistiorganisaatioiden yhtsiä kokoelmapoliittisia toimia. Suomalaisista kuva-arkistoista tiedon ja kulttuurin tallentajina ole tehty erillistutkimuksia. Valokuvaaja Nina Tuittu laati 1990-luvun lopussa kuva-arkistoille ja eri valokuvaajaryhmille laajan Valokuvan muisti -kyselyn, jonka vastaukset ja yhteenvedot tarjoavat läpilkkauksen arkistotilanteesta paraikaa tapahtuvassa voimakkaassa sähköisen kuvan murroksessa. Laaja lehdistöhistoriallinen kirjallisuus ja tutkimusperinne keskittyy kuvankäyttöön: painettuun kuvaan ja sen tuotantotekniikkaan. Lehtikuvaukselta puuttuu dokumentoitu työn ja kuvatuotannon historia, joka kätkeytyy kuva-arkistoihin. Kymmenet arkistonhoitajat, kuvapäälliköt ja lehtikuvaajat ovat seuranneet tämän raportin valmistumista ja esittäneet siihen muutoksia. Erityisesti haluan kiittää työtovertani museonjohtaja Asko Mäkelää, tutkija Anne Isomursua ja Leena Sarastetta Suomen valokuvataiteen museosta sekä erikoistutkija Elina Hkkaa Kuvataiteen keskusarkistosta ja yli-intendetti Sirkku Dölleä Museovirastosta. Päätoimittaja Tuomo-Juhani Vuorenmaa, kuvatoimittaja Mikko Pekari, kuva-arkistonhoitajat Terhi Kari, Aira Laitinen ja Ritva Räty ovat auttaneet työtä kaikella sillä muistitiedolla, joka suomalaisesta valokuvasta ja kuvaajien työstä on vuosikymmenien mittaan jäänyt kirjoittamatta.

3 3 Opetusministeriön puolelta ovat yhdyshenkilöinä olleet kulttuuriasiainneuvos Kari Poutasuo ja vanhempi hallitussihteeri Jorma Waldén. Luovutan kunnioittavasti selvityksen ministeriön käyttöön päätöksenteon tueksi. Helsingissä Jukka Kukkonen TaM, erikoistutkija Tiivistelmä Suomalaisten lehtitalojen, suurimpien kustantajien ja kuvatoimistojen arkistoissa on yli 50 miljoonaa valokuvaa. Määrä on yli kaksinkertainen julkisiin museo- ja arkistokokoelmiin verrattuna. Lisäksi huomattava osa viime vuosikymmenien kesksestä dokumentaarisesta kuvatuotannosta on lehtikuvaajien omissa arkistoissa. Tuo laaja kuva-ainsto on eräänlaisen kansallisen kuvamuistin perusta, josta vain hyvin pieni osa käytetty painettuna. Julkistamattomat arkistot ovat tutkimuksen monipuolista lähdeainstoa ja verkkoihin tuotettavan uuden sähköisen sisältötuotannon kuvallista perustaa. Massiivisten kuvakokoelmien säilytys-, luettelointi- ja käyttömahdollisuudet on yksityiskohtaisesti kartoitettava ja samalla laadittava suositukset sähköisten kuva-arkistojen toimintaa varten. Lehtikuvia on tuotettu kolmessa toisiinsa limittyvässä jaksossa. Yksittäiskuvan kausi kesti 1920-luvulta 1950-luvulle, silloin kuvattiin ja käytettiin erityisesti päivälehdissä vain poikkeustapauksissa usta kuvia yhtä tapahtumaa kohti. Tuohon aikaan usmmat päivälehdet saivat ammattikuvaajat ja kuvalaitokset. Vanhemmat lehtikuvat ovat lähes kokonaan kadonneet. Massatuotannon aika luvuilla perustui entistä halvempaan kuvausmateriaaliin, kinonegatiiviin ja moottoriperään, offsetpaino mahdollisti kuvituksen kasvun ja entistä paremman laadun. Tältä kaudelta on lehtiin ja kuvatoimistoihin saatu kymmeniä miljoonia negatiiviruutuja ja vedoksia. Kolmas, filmitön ja vedokseton digitaalikuvan aika, alkoi vähitellen 1990-luvun alkuvuosina. Aluksi käytettiin kuvien valmistuksessa vedostuksen tilalla skannausta, nykyisin kuvataan suoraan sähköiseen muotoon. Kuvausprosessin takia enää tarvita varakuvia kä rullan täyttämiseen turhia toisintoja. Ainakin alkuvaihssa sähköinen metelmä on vähentänyt arkistoitavia kuvia. Vuosituhannen alkaessa koko kuvien arkistointityö on joutunut uusien haastden eteen, sillä perintnen kuvakartunta on lähes kokonaan lakannut. Uudeksi tärkeäksi tehtäväksi on noussut vanhan arkistoainston seulonta ja välttämättömiksi katsottavat kuvapoistot. Näihin kuvien kannalta peruuttamattomiin

4 4 tehtäviin tarvitaan yhtsesti sovitut valtakunnalliset päämäärät ja toimintatavat. Suunnittelemattomista arkistojen poistoista tulisi toistaiseksi pidättyä. Massiivisen sisällön lisäksi yksityisille kuva-arkistoille on lmallista luetteloiden puuttuminen. Suurimmista vain Aamulehti ja Uusi Suomi ovat pitäneet kattavia negatiiviluetteloita, jotka nekin katkeavat massatuotannon alkuun. Muutamat pienemmät lehdet ovat säilyttäneet kuvalaattojen viitekortistoja ja numeroitujen alkuperäisvedosten sarjoja. Yhtyneet Kuvalehdet numeroi neljässä vuosikymmennessä lähes miljoona valokuvaa, mutta kuvatoimistoista luetteloita löydy. Valtaosa arkistokuvista voidaan tavoittaa vain selaamalla, muistiin luottaen. Vanhan ainston arkistollisessa haltuunotossa on ensimmäisenä tehtävänä luettelointisuunnitelman laatiminen. Tämän jälkeen on ratkaistava, löytyykö voimavaroja takautuvaan luettelointiin ja digitalisointiin. Käytännön arkistotoimet tulisi suunnata kahdelle taholle: lehtikohtaisten arkistosuunnitelmien laadintaan ja koko valokuva-alan yhtsen keskusarkiston suunnitteluun. Lehtien omien arkistointisuunnitelmien pohjalta voidaan täsmentää analogisen ja digitaalisen arkiston rakennetta, kehittää luettelointia, laatia ohjelma takautuvaa luette-lointia varten sekä käynnistää järjestelmällinen, tärkmpien kuvien digitalisointi. Päivittäinen vanhojen kuvien käyttö vaatii käsilläolevaa lähiarkistoa, päättöarkiston on sijaittava kelvollisissa tiloissa. Nyt tapahtuvassa voimakkaassa valokuvakulttuurin murroksessa on vanhan alkuperäisainston säilyvyys turvattava. Se tapahtuu parhaiten kustannustalojen, museoiden, valokuvaajien ja kulttuurihallinnon yhtstoimin. Lehtiarkistojen ja museoiden nykyiset voimavarat vät riitä valtavan kuva-ainston seulontaan, luettelointiin ja digitointiin. Siksi nykyisiin organisaatioihin tarvitaan uusi keskusarkistoyksikkö. Sen toiminnan suunnittelua ja kokoelmapolitiikan ylstä hahmottelua varten tulisi perustaa työryhmä. Sammandrag I de finländska tidningshusens, de största förläggarnas och bildbyråernas arkiv finns över 50 miljoner fotografier. Antalet överstiger de offentliga mus- och arkivsamlingarna med mer än det dubbla. Dessutom finns en ansenlig del av de senaste årtiondenas centrala dokumentärbildsproduktion i pressfotografernas egna arkiv. Detta digra bildmaterial utgör grunden för ett visst nationellt bildminne, som bara till en väldigt liten del använts i tryck. De opublicerade arkiven är mångsidigt källmaterial för forskning och bildmässig grund för den nya elektroniska innehållsproduktionen för olika nät. Möjligheterna att uppbevara, katalogisera och använda de massiva bildsamlingarna bör noggrant kartläggas och samtidigt bör även rekommendationer för de elektroniska bildarkivens verksamhet utarbetas. Pressbilder har producerats under tre överlappande perioder. Enbildsperioden varade från till 1950-talet, då fotograferades och användes särskilt i dagstidningarna bara i undantagsfall flera bilder per reportage. På den tiden fick de flesta

5 5 dagsstidningar yrkesfotografer och bildredaktioner. De äldre pressbilderna har nästan helt försvunnit. Massproduktionens tid på talet byggde på allt billigare fotomaterial, kinofilm och winder, offsettrycket gjorde det möjligt att öka illustreringen och kvaliteten blev bättre. Från den här tiden har tidningarna och bildbyråerna fått tiotals miljoner negativrutor och råkopior. Den tredje perioden, den digitala bildens tid, utan filmer och råkopior, inträdde småningom de första åren på 1990-talet. Vid bildframställningen använde man i början skanning i stället för råkopior, numera tas bilderna direkt i elektronisk form. För själva fotograferingsprocessen behövs inte längre reservbilder eller onödiga varianter för att fylla rullen. Åtminstone till en början har den elektroniska metoden minskat antalet bilder att arkivera. I början av årtusendet har hela bildarkiveringsarbetet råkat inför nya utmaningar, när den traditionella bildökningen så gott som upphört. Det har blivit en ny viktig uppgift att gallra i det gamla arkivmaterialet och gallra ut bilder som inte anses nödvändiga. För dessa med tanke på bilderna oåterkalleliga uppgifter behövs gemensamt överenskomna riksomfattande mål och handlingssätt. Man bör tillsvidare avstå från icke-planenliga utgallringar. De privata bildarkiven präglas inte bara av ett massivt innehåll, utan även av att kataloger saknas. Av de största tidningarna är det bara Aamulehti och Uusi Suomi som har täckande negativförteckningar, som även de brister när massproduktionen börjar. Några mindre tidningar har sparat kartotek över sina klichéer samt serier av numrerade råkopior i original. Yhtyneet Kuvalehdet numrerade under fyra årtionden nästan en miljon foton, men bildbyråerna har inga kataloger. Största delen av arkivbilderna kan påträffas bara genom att bläddra, litande på sitt minne. När man i arkiveringssyfte tar till vara gammalt material är den första uppgiften att utarbeta en katalogiseringsplan. Därefter avgörs om det finns resurser för retroaktiv katalogisering och digitalisering. Den praktiska arkivverksamheten bör riktas mot två håll: dels utarbetas arkivplaner för de enskilda tidningarna och dels planeras ett gemensamt centralarkiv för hela fotoområdet. Utifrån tidningarnas egna arkiveringsplaner kan man precisera strukturen i de analoga och digitala arkiven, utveckla katalogiseringen, utarbeta program för retroaktiv katalogisering och sätta i gång en systematisk digitalisering av de viktigaste bilderna. Dagligt bruk av gamla bilder kräver att ett närarkiv finns till hands, det slutliga arkivet skall vara placerat i lämpliga utrymmen. I den kraftiga brytningen som nu sker inom fotokulturen måste det säkras att det gamla originalmaterialet bevaras. Det sker i bäst i samverkan mellan förlagshus, museer, fotografer och kulturförvaltningen. Tidningsarkivens och museernas nuvarande resurser räcker inte för gallring, katalogisering och digitalisering av det väldiga bildmaterialet. Därför behövs en ny centralarkivenhet bland de nuvarande organisationerna. För planeringen av enhetens verksamhet och för den allmänna utformningen av politiken för samlingarna bör en arbetsgrupp tillsättas.

6 6 SISÄLTÖ 1. KUSTANNUSTALOJEN KUVA-ARKISTOT KANSALLINEN KULTTUURIAARRE 7 TIEDONVÄLITYKSEN JA MUSEOIDEN KUVAKÄTKÖT 7 PAINETUN VIESTINNÄN KUVA-ARKISTOISTA 9 TUTKIMUSPERINNE ARKISTOKENTTÄ JA KUVIEN KARTUNTA 12 LEHTIARKISTO 12 SUURIMMAT KUVATOIMISTOT 15 WSOY:N JA OTAVAN KUVA-ARKISTOT MASSAKUVASTON HALLINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO 18 ARKISTOJEN RAKENNE JA MANUAALINEN LUETTELOINTI 18 VANHAN AINEISTON DIGITOINTIHANKKEET NÄKÖKULMIA SEULONTAAN JA POISTOIHIN 21 POISTOJEN KÄYTÄNTÖ 21 KUVAAJISTA JA KUVAAMISESTA 22 SISÄLLÖLLISET PERUSTEET OMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUDET MASSA-ARKISTOISSA 24 KUVIEN OMISTUS, TEKIJYYS JA TEKIJÄNOIKEUDET MASSA-ARKISTOJEN HALTUUNOTTO 26 LEHTIEN LÄHI- JA PÄÄTTÖARKISTOT 26 ARKISTONMUODOSTUS-, LUETTELOINTI- JA SEULONTASUUNNITELMAT 27 KENELLE KESKUSARKISTOTEHTÄVÄT SUOSITUS 29 KUSTANNUSTALOJEN SISÄISIIN VÄLITTÖMIIN TOIMIIN KOHDISTUVAT SUOSITUKSET 29 KOKO ARKISTOKENTTÄÄ KOSKEVAT YHTEISET TOIMET 30 LEHTIKUVAAJIEN YKSITYISARKISTOJA KOSKEVAT TOIMET 30 LIITTEET A Arkistokohtaiset yhteenvedot 31 B Valokuvan arkistointiin vaikuttaneet tärkmmät tekniset uudistukset 62 C Museo- ja arkistokokoelmiin liitettyjä lehtien ja kuvaajien arkistoja 63 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 67

7 1. KUSTANNUSTALOJEN KUVA-ARKISTOT KANSALLINEN KULTTUURIAARRE Tiedonvälityksen ja museoiden kuvakätköt 7 Suomalaisten lähihistorian keskset valokuvakokoelmat ovat yksityisissä arkistoissa: kuvauttajilla ja kuvaajilla. Toisen maailmansodan jälknen kuvamaailma tekee vasta tuloaan julkisiin museoihin ja arkistoihin. Valokuvadokumentit vuosisadan ajalta saa helpoimmin nähdäkseen selaamalla julkaisuja, tärkmpinä sanoma- ja aikauslehdet. Mielikuvamme lisestä perustuvat paljolti näihin painettuihin valokuviin. Mutta missä ovat niiden originaalit ja miten ne saadaan esiin uusin välinn ja uusin käyttötavoittn? Painetut kuvat ovat vain pieni osa kuva-arkistojen aartsta. Suurin osa tästä merkittävästä kulttuuriperinnöstämme on edelleen julkaisematonta ainstoa, siihen kätkeytyvät monet uudet kysymykset ja uudet selitykset, jotka liselle esitetään. Suomi on pieni kulttuurialue, mutta sen arkistoissa on valtava määrä valokuvia. Pienellä markkina-alueella laajojen kuva-arkistojen ylläpito ole aina kaupallisesti kannattavaa. Kuviin liittyvien kulttuuriarvojen takia kustannustalojen ja museoiden tulisi yhdessä pohtia tallennuksen ja käsittelyn periaattta. Opetusministeriön tietoyhtskuntahankkden yhteydessä on nostettu erityisesti esille sisältötuotannon tärkeys. Kulttuuriperinnön digitointityöryhmä, KULDI, on saanut tehtäväkseen selvittää vuosien aikana, miten yhtskunnassa toimivat erilaiset muistiorganisaatiot voivat kartuttaa yhtstä tieto- ja kulttuuripääomaa ja saattaa sitä tuottstettuna kaikkien ulottuville sähköisessä muodossa. Työryhmä osoittaa erityisiä tavoittta kirjastoille, arkistoille ja museoille. Niiden tulisi digitoida laajoja yhtenäisiä arkistokokonaisuuksia ja perustaa tiedonhallintakeskuksia koordinoimaan ja ohjaamaan tätä työtä. Samalla organisaatiot saavat käyttöönsä sisältötuotantoa varten uutta ainstoa, johon liittyvät tekijänoikeuskysymykset on saatava ratkaistuiksi. Työryhmän toimintaa ja tavoittta esitellään sen kotisivuilla Julkisten kuva-arkistojen nykytilaa on selvitetty vuosikymmenen aikana kahdessa eri hankkeessa. Opetusministeriön Valokuvatallennus-työryhmän muistio valmistui 1993 (Opetusministeriö työryhmien muistioita 1993:30). Siinä kiinnitettiin huomiota julkisen kuva-arkistokentän hajanaisuuteen ja ylseen suunnittelemattomuuteen, kartunnan satunnaisluonteeseen, kokoelmien puutteelliseen organisointiin ja valokuvan dokumentointiperinteen ohuuteen. Suomen valokuvataiteen museo kartoitti arkistokentää vuosina Valokuvan muisti -kyselyin ja yhteenvedoin. Pohjana käytettiin vuosikymmenen puolivälissä koottua suppeampaa kuvakokoelmakantaa, johon tallennettiin laajat viitetiedot noin neljästäsadasta valokuvahistorian avainkokoelmasta ja niiden luetteloinnin tilasta kahdessa suuressa museossa. Valokuvan muisti -selvitysten mukaan museo- ja arkistokentän 204 yksikössä on säilytettävänä yhteensä n. 20 milj. valokuvaa, negatiivia ja diaa. Valtakunnallisissa

8 8 keskus- ja erikoismuseoissa on n. 5,5 miljoonaa, maakuntamuseoissa yli 5 miljoonaa, paikallis- ja erikoismuseoissa n. 3,5 miljoonaa, virka- ja yksityisarkistoissa n. 1,5 miljoonaa, tutkimuslaitoksissa ja -arkistoissa n. 3,5 miljoonaa. Luvut on laskettu kuvaarkistojen kirjallisten palautusten pohjalta ja ne sisältävät joissakin yksityistapauksissa laskentatavasta johtuvia epätarkkuuksia kaikki museot vät pysty arvioimaan negatiiviensa määrää vätkä laske mukaan käsittelyä odottavia kirjaamattomia eriä. Toisaalta laskennasta on jätetty pois paikallisten kirjastojen yleensä pienistä eristä koostuvat kotiseutukuvastot. Kokonaisarviota on nostettu vuonna 2000 lasketusta lukujen yhtssummasta miljoonalla, koska yhteenlaskettu vuosikartunta näyttää viime vuosina jatkuvasti ylittäneen puoli miljoonaa. Valokuvan muisti -kyselyainsto on nähtävillä vastaajien asettamin rajoituksin Suomen valokuvataiteen museon kotisivuilla muisti. Yhteenvetoihin voi tutustua myös museossa tarjolla olevina tulostna. Kyselyn esiintuomasta kuvamassasta on atk-pohjaisten hakujen piiriin saatu käsikortistoista kuvia koskevia tietoja varovasti arvioiden prosenttia ja itse kuvista sähköiseen muotoon vuosituhannen vaihteen tietojen mukaan noin 1 2 prosenttia. Suurimman käsittely- ja luettelointiongelman muodostavat massiiviset negatiivikokoelmat. Kuva-arkistojen työvoima riitä niiden takautuvaan dokumentointiin ja digitointiin uusien ajankohtaisten usn entistä suurempien luovutusten niellessä voimavarat. Tässä tilanteessa joudutaan kokoelmien vastaanottoa supistamaan jo pelkästään säilytystilojen puutteen takia. Kuvien vaatimat erityistilat puuttuvat tällä hetkellä usmmista maakunta- ja erikoismuseoista vätkä Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon kuva-arkistot pysty ottamaan enää vastaan suuria negatiivieriä. Paine arkistojen ovilla vaatii museoilta entistä joustavampaa yhtstyötä, keskenään koordinoitujen kartuntasuunnitelmien laatimista sekä seulonnan ja poistojen kehittämistä ammatillisiksi perusvalmiuksiksi. Atk-toiminnot ovat kotiutuneet museokenttään viime vuosikymmenen aikana: luettelointi tehdään säännöllisesti tietokantoihin, kuvien digitointikoklut alkoivat 1990-luvun puolivälissä ja vuosikymmenen lopulla skannerit kuuluivat jo kaikkien suurten kuva-arkistojen työvälinsiin.yhtsiä tietojärjestelmiä käyttävät Vati-Valtteri -ohjelmistoon liittyneet taidemuseot sekä Antikvaria-museotietojärjestelmää käyttävät kulttuurihistorialliset maakuntamuseot. Tulossa ovat Museoviraston Musketti-ohjelmisto sekä mahdollisesti lähes kahdenkymmenen eri museon suunnittelema yhtshanke. Näistä ohjelmistopoolsta valokuvan varsinaisten massakokoelmien hallintajärjestelmiksi voisi ennakoida kahta-kolmea, joihin vielä enemmistön muodostavat villit arkistot tullevat kiinnittymään. Täsmentyvät yhtset järjestelmät vaativat valokuvien dokumentoinnilta entistä suurempaa yhtsmitallisuutta esineominaisuuksista, kuvauskohteen määrittelyistä aina sisällönkuvailuun ja indeksointiin saakka. Sähköisen kuvan ominaisuuksista museokäyttöä varten ovat suositukset syntymässä (ks. seminaariraportti The Memory of the Photograph 2001). Ensimmäinen

9 9 versio on tavoitettavissa keskustelun pohjaksi Digimentti-nimellä Suomen valokuvataiteen museon kotisivuilta Yhtsen eurooppalaisen suosituksen arvellaan valmistuvan v Tärkntä on sopia kenttien määrittelystä, sisällön kuvailutavoista ja indeksien käytöstä. Sen jälkeen kuvat ovat löydettävissä käytetyistä ohjelmista riippumatta. Sanomalehtien liitto on pyrkinyt ja 1990-luvuilla laadituilla suosituksilla vakiinnuttamaan luetteloinnin periaattta lehtiarkistoissa (Suositus sanomalehtien kuva-arkistojen sisällönkuvauksen yhtenäistämiseksi ja Toimituksen tekstiarkiston asiasanasto). Tulossa ovat uutiskuvien välityksessä käytetyn IPTC-suosituksen suomalaiset soveltamisohjeet. Kuvallisen viestinnän yksityiset arkistot eroavat museaalisesti hoidetuista kuvaarkistoista säilytystapojen ja erityisesti luettelointikäytännön osalta. Perintnen valokuva on hankittu lehteen ensisijaisesti vain omaa julkaisukäyttöä varten kä yksittäisen kuvan arkistolliseen käsittelyyn luettelointneen ole nähty erityistä tarvetta. Manuaalikaudella arkistoluetteloita on pidetty, jos lainkaan luetteloitiin, vain luvun alkuvuosiin saakka. Sen jälknen villi massatuotannon vaihe jatkui lehdissä ilman luetteloita 1990-luvulle digikuvien tuloon saakka. Kuvien arkistointi- ja luetteloinkäytäntö muuttui lehdissä ratkaisevasti sähköisten toimitusjärjestelmien käyttöönoton myötä. Pohjoismaisen lehdistöteknillisen yhtstoimintalautakunnan ja Suomen Akatemian NATS-projektissa selvitettiin mm. digikuvan teknistä hallintaa (esim. Enlund 1977 ja Westerholm & Kekolahti & Saarelma 1982). Painetun viestinnän kuva-arkistoista Tämän raportin tehtävänä on luoda ylskatsaus kuva-arkistojen nykytilasta lehdistössä, kuvatoimistoissa ja suurimmissa kustannustaloissa. Offsetrotaatioiden ylstyessä muuttui valokuvan käyttö 1970-luvulta lähtien voimakkaasti erityisesti päivälehdissä. Toinen huomattava tekninen murros koettiin 1990-luvulla ja erityisesti siirryttäessä uudelle vuosituhannelle, jolloin suurin osa käyttökuvista saadaan kuvaajilta päivälehtiin suoraan sähköisessä muodossa. Perintsten negatiivien ja valokuva-vedosten tulva arkistoihin on käytännöllisesti katsoen lakannut. Samalla vanhat yhä harvemmin käytetyt manuaaliset arkistot päätyvät kauas toimituksista kellarhin ja etävarastoihin. Siirtojen yhteydessä erityisesti suuret arkistokokonaisuudet ovat alttiina harkitsemattomille, kustannussäästöjä hakeville karsinnoille. Usmmat jo luvuilta lähtien kootut lehtiarkistot sisältävät ainutlaatuista ja korvaamatonta dokumenttikuvastoa, jonka säilyttäminen on kuitenkin välttämätöntä, vaikka sen käyttö nykyisessä murrosvaiheessa voi näyttää vaikealta ja käytännössä satunnaiselta. Muistinvaraisesti hallitut, hajalliset satojen tuhansien jopa miljoonien kuvien arkistot ovat erittäin vaikeasti lähestyttäviä tutkimuskohtta. Laajaa perusainstoa suodattamalla keskityin ainstonkeruussa vain muutamaan tämän työn kannalta olennai-

10 10 seen peruskysymykseen: selvittämään arkistojen kuvamääriä, kartunnan ajallisia painopisttä, kokoelmien organisoimista ja käytännön tiedonhallintaa. Työn lähtökohtana ovat olleet Valokuvan muisti -hankkeen yhteydessä laaditut arkistokyselyt. Neljällekymmenelle lehdelle- ja kuvatoimistolle lähetetty lomake sisälsi 70 kysymystä, joista moniin arkistoilla ollut tarjolla suoraan vastausta. Vaikmmin arvioitavia kohtia olivat negatiivien ja väriainstojen määrät. Tarkempaan käsittelyyn on otettu 20 lehteä, kaksi suurinta kirjankustajaa ja neljä kuvatoimistoa. Lisäksi on haettu vertailutietoja museoiden ohella Finlandia-arkistosta, Suomen elokuva-arkistosta, Puolustusvoimain Kehittämiskeskuksen kuva-arkistosta ja Ylsradiosta. Lehtiin tehtyjen arkistokäyntien yhteydessä on monista lomakklla selviltä vaikuttavista kohdista noussut tulkintaongelmia. Tiedot arkistoista tehdyistä poistoista ja siirroista vät yleensä kirjautuneet kyselyyn kä niistä ollut arkistoissa kirjallisia dokumentteja mutta kylläkin yksittäisiä muisteluksia. Yllättävinä koko kenttää lmaavina piirtnä on pidettävä arkistojen sisäistä rakenteellista hajanaisuutta sekä dokumentoinnin katkelmallisuutta. Massiivisen arkistokentän jäsentämistä auttaa kuvatuotannon karkea jako kolmeen jaksoon: - yksittäiskuvan kausi n luvut - massatuotannon kausi luvut - digikuvan kausi 1990-luku osin 1960-luvulle ulottuvalla yksittäiskuvan kaudella tuotettiin yleensä yhtä kuvaustapahtumaa kohti vain yhdestä neljään negatiivia. Tämän ajan lasilevyistä ja laakafilmstä koostuneet negatiivikokoelmat ovat joutuneet usmmiten muuttojen yhteydessä säälimättömän karsinnan kohtksi. Hiukan paremmin ovat säilyneet varhaiset rullafilmien 6x6 -kokoiset negatiivit, joita käytettiin pitkään vielä kinokoon negatiivien rinnalla. Seuraavassa vaiheessa 1960-luvulta alkaen syntyivät nyt suurimman huolen kohteeksi nousevat negatiivimassat, joista lopulta päivittäistarpsiin käytettiin kuvapäälliköiden arvioiden mukaan ehkä vain joka viideskymmenes ruutu. Yhdestä kuvaustapahtumasta kertyi päivälehdessä arkistoitavaksi yleensä ainakin kaksi rullaa kinonegatiiveja. Parhaillaan käynnissä olevan murrosvaiheen arkistollisia tuloksia voidaan vasta arvailla. Suoraan sähköiseen muotoon tuotettujen arkistoitavien kuvien määrä vaihtelee huomattavasti lehdittäin ja kuvaajittain, mutta kuvatoimituksissa vallitsevan käsityksen mukaan varsinaisen massatuotannon aika on ohitettu. Nykyisin digitaalikameroilla tallennetaan yleensä vain kuvaa, kun aiemmin arkistoitavia ruutuja kertyi helposti kuvaustapahtumaa kohti. Uusi tekniikka ja uudet prosessit vähentävät arkistoidussa ainstossa loputonta aihden variointia ja johtavat vain muutamien digikuvien pelkistettyihin sarjoihin.

11 11 Valokuvauksen viimsin tekninen mullistus muuttaa myös arkistoinnin periaatteet ja käytännön. Samalla se nostaa esiin vanhojen erittäin laajojen ja kansallisesti ainutlaatuisten kuva-arkistojen kohtalon. Tämän selvityksen soisin johtavan erityisesti lehtikenttää suunnittelemaan yhtstä arkistopolitiikkaa ja saattaman myös kuva-arkistot ns. normaalin arkistotoiminnan piiriin. Tutkimusperinne Kyselyn lehti- ja arkistokohtaisia tietoja on täydennetty haastattelujen ja kirjallisuuden avulla. Viitteet kirjallisuuteen on koottu pääosin liitteeseen A sisältyviin yhteenvetoihin. Tutkimuksen kannalta lehtivalokuvan tuotantokulttuuri ja kuva-arkistot ovat pudonneet historiahankkden väliin kenenkään maalle. Kalle Kultalan arkistosta tehtiin 1990-luvun alussa kattava tekstitietokanta, jonka pohjalta Ylsradiossa dokumentoitiin ja skannattiin yli negatiiviruutua (Kukkonen 1997). Yleensä lehdistöhistorian vilkas julkaisuperinne ja laaja 1970-luvulla alkanut akateeminen tutkimus sivuuttavat valokuvakokoelmat lähes näköetäisyydeltä, katsauksessa lehtiarkistoihin kuva-arkistot on rajattu kokonaan ulkopuolelle (Salokangas 1976). Kymmenet lehtikohtaiset historiajulkaisut pysyttelevät pääosin painetussa sanassa, lehdentekijöissä ja lehdenteon tekniikassa. Niistä hyödyllisimmät ovat Seppo Keräsen ja Pekka Mervolan väitöskirjat, joissa tutkimuskohteena ovat sanomalehtien toimituksellinen uudistuminen sekä ulkoasu ja sen muuttumiseen vaikuttaneet tekijät. Molemmista julkaisuista poimitut tiedot ovat rikastuttaneet liitteen B taulukkoa, jossa lehtikohtaisesti tarkastellaan valokuvaamisen ja arkistointiin liittyviä tapahtumia. Taulukon monet sulkuihin jätetyt detaljit kertovat ilmiöiden monitulkintaisuudesta ja lähtden ristiriitaisuudesta. Lehtiarkistojen vaikeasti hahmoteltavaa ylskuvaa voidaan täsmentää kiertottse tarkastelemalla valokuvan käyttöä. Suurimpien sanomalehtien osalta kuvittamisen perinnettä on tutkittu opintotöissä sekä tilastollisesti että yksityiskohtiin paneutuen (Degerman 1975, Hietaranta 1972 ja 1973, Degerman 1975, Leppänen&Leppänen 1979). Aikakauslehtien puolella täsmällistä tietoa on tarjolla 1930-luvulle saakka ja opintotöissä senkin jälkeen (Uino 1991 ja 1992 sekä Lno-Kaukiainen 1992; mm. Nousiainen 1990).Yleensä tutkijoiden kiinnostus on kohdistunut lehden kuvittamiseen: mitattaviin painopintoihin, tuotantoteknisiin innovaatioihin ja kuvaston sisällöllisiin ryhmittelyihin. Varhemman kuvalehdistön osalta tunnetaan tarkkaan myös kuvien hankintaväylät (Uino 1984). Sen sijaan tietoja valokuvaajien työstä, sen ammatillisesta kehityksestä ja koko tuotantokulttuurista on kirjattu lähinnä muistelusten ja ammattikuntaperinteen kautta (Kultala 1985, Runeberg 1985, Saves 1986 ja Valokuvauksen vuosikirja 1977; mm. Pohjanmaa 1970, Wiksten 1977, Ikähmonen 1984). Kuvaajien elämäkertatietojen kokoaminen ja julkaisu on muodostunut lehtikuvaajien kohdalla perinteeksi (laajimmin Komulainen 2000). Kuvaajamonografiat ovat noudat-

12 12 taneet vuosikymmenestä toiseen kuvapainottsta linjaa, vasta tuorn Osvald Hedenström -julkaisu laajenee myös tekstillisesti aiemmista (Blomqvist 1999). Akateemisissa opinnäyttssä Jussi Pohjakallion lehtikuvaajan työ on saanut ensimmäisenä täysimittaisen esityksen (Rja Grönroos 1998). Lehtihistoriikssa ja myös perusteellisemmissa tutkimuksissa lehtikuvaajat ja hdän työnsä ohitetaan yleensä maininnoin, poikkeuksina on mainittava Turun ja Jyväskylän lehdistön historiat (Ekman-Salokangas 1979, Kalpa 1984; Tommila & Raitio 1979). 2. ARKISTOKENTTÄ JA KUVIEN KARTUNTA Lehtiarkistot Lähemmän tarkastelun kohtksi valitsin kirjallisen kyselyainston pohjalta 10 suurinta sanomalehden arkistoa, joissa kuvamäärän negatiivna ja vedoksina tiedettiin nousevan moniin miljooniin. Toiseen ryhmään poimin kesksiä maakunnallisia valtalehtiä, joilla on takanaan pitkä ilmestymishistoria ja joiden arkistoissa kuvamäärät ovat miljoonan molemmin puolin. Jälkimmäinen 10 lehden ryhmä valikoitui lähinnä lehtien oman aktiviteetin pohjalta ja siitä puuttuu kaksi tai kolme mahdollista arkistoa. Muut 20 lehden ohella kyselyyn osallistuneet ovat arkistoiltaan pieniä ja olen jättänyt ne tämän raportin ulkopuolelle: ne vät prosentuaalisesti paljonkaan kasvata kuvien kokonaismäärää. Omina lukuinaan ovat mukana kaksi suurinta kirjojen kustannustaloa sekä neljä suurinta kuvatoimistoa. Suuria viestinnällisiä kuva-arkistoja löytyy myös julkisista laitoksista kuten Suomen elokuva-arkistosta (yli miljoona valokuvaa ja negatiivia), Pääesikunnan kehittämiskeskuksen kuva-arkistosta (n. miljoona sotaajan negatiivia, vedosta ja diaa) sekä Ylsradiosta (mm. tekstikanta valokuvaan). Ylsradio on kehittänyt sähköistä kuva-arkistoa jo 1980-luvun alusta lähtien (Eloranta 1979). Yksityisistä kuva-arkistoista on huomattava Finlandia-arkisto (Amanita Oy), entisen puolivirallisen Finlandia-Kuvan ja Suomi-Filmin taidekuvaamon kuvajäämistö, jossa uutiskuvien määräksi on arvioitu n negatiivia ja vedosta vuosilta Aamulehti, Hufvudstadsbladet ja Uusi Suomi vakinaistivat ensimmäiset valokuvaajansa lähes samaan aikaan 1920-luvun lopulla. Varsinkin alkuvaihssa monet valokuvaajista toimivat yhdistelmäammatssa, ketkä toimittajina, ketkä autonkuljettajina tai kemigrafna. Free lance -kuvaajat ovat olleet lehdille tärktä erityisesti Helsingissä. Viimsinä tarkastelluista saivat lehtikuvaajan Karjalainen 1957 ja Helsingin Sanomat 1960-luvun puolivälissä. Sanomalehtiarkistoissa tuotannon nimikointi aloitettiin myöhään, usn vasta 1970-luvulla. Eri kuvaajien töiden tunnistus vaatii lehden hallinnon ja kuvatuotannon yksityiskohtaista tuntemusta. Julkaistuihin päivälehtikuviin

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Museovirasto-selvityksen seurantaryhmän raportti ja kehittämisehdotukset Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 4.12.2012 Työryhmä: Marjo Holma, Marja-Liisa Hänninen, Kaarina Mikonranta pj., Katariina Pakoma, Risto Raittila SISÄLTÖ 1.1. JOHDANTO 2 1.2. Alvar Aalto

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA KILPAILUVIRASTON SELVITYKSIÄ 1 2008 Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA Rakennusprojektin loppuraportti

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

JUTTUA ON KORJATTU. Verkkojournalismin oikaisukäytännöt päivityksen tarpeessa

JUTTUA ON KORJATTU. Verkkojournalismin oikaisukäytännöt päivityksen tarpeessa 1 JUTTUA ON KORJATTU Verkkojournalismin oikaisukäytännöt päivityksen tarpeessa Eero Mäntymaa Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 2 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot