Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa"

Transkriptio

1 B 61 Dufva, Pekkola Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa Hilkka Dufva Juhani Pekkola Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 61 ISSN: Tutkimuksia ja raportteja B-sarja

2

3 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Hilkka Dufva Juhani Pekkola Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa Kotka 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 61

4 Copyright: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto ja paino: Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2010 ISBN (NID.): ISBN (PDF.): ISSN: ISSN: (verkkojulkaisu)

5 TIIVISTELMÄ Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa -tutkimus liittyy Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, osaprojektina Metkuhankkeeseen. METKU -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama. Hanketta hallinnoi Merikotka -tutkimuskeskus. Turvallisuusjohtaminen moniammatillisessa viranomaisverkostossa -osaprojektin toteuttivat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun terveysalan toimijat. Viranomaistahoja tässä tutkimuksessa olivat Meri- ja rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, poliisi ja liikennettä ja tietoliikennettä valvovat sekä ympäristö-, koulutus- ja turvallisuusviranomaiset. Mukana ovat myös seurakuntien toimijat viranomaistahona. Tutkimusaineisto koottiin onnettomuustutkimuskeskuksen raporteista, Linda tietokannan artikkeleista ja vapaalla haulla hyvistä käytännön viranomaisyhteistyön toimintamalleista. Aineistoa koottiin myös sähköpostikyselyllä (N=72) ja teemahaastatteluin (N=15) eri toimialojen viranomaisilta valtakunnalliselta, alueelliselta ja paikalliselta tasolta. Tuloksina havaittiin, että moniammatillista viranomaisyhteistyötä ovat ohjanneet sattuneet onnettomuustilanteet ja eri viranomaistahojen yhteisesti kokema huoli tiettyjen vaarojen uhkasta väestön turvallisuudelle. Tällöin eri viranomaistahot ovat itsenäisesti aloittaneet yhteistyökokeiluja ja jatkaneet sitä suunnitelmallisesti jopa yhteistyöstrategioita laatien. Monet viranomaiset tunnistivat yhteistyön tarpeita, mutta yhteistyö toteutui usein satunnaisina tapaamisina. Moniammatillista viranomaisyhteistyötä edistivät henkilökohtaiset suhteet, yhteistyötä tehtiin tuttujen viranomaisten kesken. Eri viranomaistahojen yhteistyön ongelmiksi koettiin päällekkäiset toiminnot, säädösten ja ohjeistusten ristiriitaisuudet, johtamisjärjestelmien erilaisuus, ajan puute sekä taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen niukkuus. Ongelmaksi koettiin myös se, ettei toisen viranomaisen välineitä, toimintaa ja toimintatapoja tunnettu eikä asioista tiedotettu riittävän laajasti tai ei tiedotettu lainkaan tai vedottiin salassapitomääräyksiin. Merelliset viranomaiset, Merivoimat, Rajavartiolaitos ja Merenkulkulaitos, ovat tehneet tiiviisti erinomaista yhteistyötä. Maalla pelastustoimen ja terveysalan viranomaisten yhteistyöllä on satavuotiset perinteet. Haastatteluista kävi ilmi, etteivät merelliset viranomaiset kuitenkaan tunne maalla toimivien viranomaisten toimintaa, välineitä ja kalustoa, eivätkä maaviranomaiset osaa varautua merionnettomuuksien seurauksiin, kuten sosiaalisiin toimenpiteisiin, majoittamiseen ja kriisiapuun.

6 Valtakunnan tasolla koettiin huolta siitä, että kuntien viranomaiset toimivat itsenäisesti, yksilöllisesti ja erilailla turvallisuusmääräyksiä toteuttaen. Alueiden viranomaiset puolestaan kokivat valtakunnassa toimittavan putkihallinto -periaatteella. Suuret odotukset kohdistuivat valtakunnallisiin turvallisuusjohtamisen suunnitelmiin, kuten sisäisen turvallisuuden ohjelmaan, jossa edellytetään (SM 2008, 17) kehitettäväksi suuronnettomuuksiin varautumiskoulutus- ja harjoitustapahtumia säännönmukaisin väliajoin sekä eri hallinnonalojen yhteistoimintaa suuronnettomuuksissa ja ympäristötuhojen torjunnassa.

7 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Moniammatillisen viranomaisyhteistyön tausta ja tavoitteet Turvallisuus, turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri Turvallisuusjohtaminen ja -johtamisjärjestelmät Turvallisuuskulttuuri Turvallisuusjohtaminen viranomaisverkostossa Viranomaiset, verkosto ja turvallisuusyhteistyö Monialainen ja moniammatillinen viranomaisverkosto Moniammatillisen viranomaisyhteistyökulttuurin kehitysvaiheet Viranomaisyhteistyön nykytila Viranomaisten yhteistyötarpeet häiriö- ja onnettomuustilanteissa Eri viranomaistahojen yhteistyön toteuttamismääräykset Viranomaisyhteistyö merionnettomuuksissa Viranomaisyhteisyön hyviä käytäntöjä Viranomaisyhteistyön kehittämiskohteet asiantuntijoiden arvioimina Monialaisen viranomaisyhteistyön alkuselvitys Turvallisuusjohtaminen viranomaisverkostossa Monialaisen viranomaisyhteistyön kehittämiskohteet... 51

8 6. Päätelmät monialaisen viranomaisyhteistyön kehittämistarpeista Viranomaisverkoston johtamisen kehittämiskohteet? Viranomaisverkoston johtamisen ratkaisuehdotuksia Lähteet: Liitteet: Liite 1. Sähköpostikyselyn kysymykset Liite 2. Teemahaastattelun teemat ja alakysymykset Taulukot: Taulukko 1. Erityyppisten satama- ja merionnettomuuksien raporttitiivistelmiä Taulukko 2. Eri viranomaistahojen yhteistyökokeilujen tiivistettyjä kuvauksia Taulukko 3. Seurataanko viranomaisyhteistyön onnistumista jatkuvasti? Taulukko 4. Arvioidaanko viranomaisyhteistyön onnistumista säännöllisesti? Kuviot: Kuvio 1. Kuvio 2. Organisaatioiden turvallisuus. Lähde: Reiman & Oedewald 2008, Kulttuurin kehitysvaiheet -malli. Lähde: Nelson & Burns. 1984, Kuvio 3. Sähköpostikyselyyn vastanneet viranomaiset, % Kuvio 4. Kuvio 5. Kuvio 6. Sähköpostikyselyyn vastanneiden (N=71) arvioinnit viranomaisyhteistyön onnistumisen rannasta Sähköpostikyselyyn vastanneiden (N=71) arvioinnit viranomaisyhteistyön onnistumisen rvioinnista Sähköpostikyselyyn vastanneiden (N=71) arvioinnit organisaationsa turvallisuustavoitteista... 33

9 Kuvio 7. Kuvio 8. Kuvio 9. Kuvio 10. Kuvio 11. Sähköpostikyselyyn vastanneiden (N=71) arvioinnit henkilöstön perehdyttämisestä arvioimaan työnsä vaaroja Sähköpostikyselyyn vastanneiden (N=71) arvioinnit läheltäpiti -tilanteiden kirjaamisen tehokkuudesta Sähköpostikyselyyn vastanneiden (N=71) arvioinnit läheltäpiti -tilanteiden arvioinnin säännöllisyydestä Ympäristöviranomaisten yhteistyötahoja. Lähde: Sähköpostikyselyt ja asiantuntijoiden haastattelut loka-joulukuu Pelastustoimen viranomaisten yhteistyötahoja. Lähde: Sähköpostikyselyt ja asiantuntijoiden haastattelut loka-joulukuu Kuvio 12. Kuvio 13. Kuvio 14. Kuvio 15. Poliisin yhteistyötahoja. Lähde: Sähköpostikyselyt ja asiantuntijoiden haastattelut loka-joulukuu Sosiaaliviranomaisten yhteistyötahoja. Lähde: Sähköpostikyselyt ja asiantuntijoiden haastattelut loka-joulukuu Satamaviranomaisten yhteistyötahoja. Lähde: Sähköpostikyselyt ja asiantuntijoiden haastattelut loka-joulukuu Terveysalan viranomaisten yhteistyötahoja. Lähde: Sähköpostikyselyt ja asianasiantuntijoiden haastattelut lokajoulukuu Kuvio 16. Seurakunta viranomaisena ja yhteistyötahot. Lähde: Kerttula Silja Kirkon kriisityö. Ylempi AMK -tutkinto. KyAMK, Kotka Kuvio 17. SAR -organisaatio. Lähde: Seppänen & Valtonen (2008, 11) Kuvio 18. Moniammatillisen viranomaisyhteistyön piirteitä Nelsonin ja Burnsin kulttuurin kehitysvaihemallia (1984, 141) mukaillen... 57

10

11 1. Moniammatillisen viranomaisyhteistyön tausta ja tavoitteet Valtakunnallisessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (SM 2008, 15) on esitetty erityisesti ammattikorkeakoulujen tehtäväksi vahvistaa turvallisuusalan toimijoiden osallistumista monialaiseen varhaiseen puuttumiseen ennen kuin ensimmäiset ongelmien heikot oireet muuttuvat ongelmiksi. Tavoitteena on perehdyttää turvallisuusalan toimijat varhaisen puuttumisen menetelmiin syrjäytymisen ja rikolliseen toimintaan rekrytoitumisen ehkäisemiseksi. Varhainen puuttuminen edellyttää monialaista viranomaisten yhteistyötä, mikä mahdollistaa onnettomuustilanteissa tehokkaamman yhteistoiminnan organisoimisen. Tutkimus liittyy Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen eli METKU -hankkeen WP5 -osaprojektiin. METKU -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama. Hanketta hallinnoi Merikotka -tutkimuskeskus. Hankeen osaprojekteja toteuttivat Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Teknillinen korkeakoulu sekä Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakoulut. Tutkimuksen lähtökohtina ovat olleet kysymykset, miten suomalaisissa (suur)onnettomuus- ja häiriötilanteissa monialaiset ja moniammatilliset viranomaiset toimivat yhteistyössä, miten viranomaistahoja johdetaan ja mitkä ovat viranomaisyhteistyön kehittämiskohteet ja kehittämiskeinot. Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostossa -osaprojektin toteutti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat ja opiskelijat. Turvallisuus on määritelty (SM 2008:16, 5) sellaiseksi yhteiskunnan tilaksi, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, on nettomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai muutoksista johtuvaa aiheellista pelkoa tai turvattomuutta. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on laaja turvallisuus-käsite, jonka mukaan hyvä turvallisuus syntyy usean eri tekijän yhteisvaikutuk sesta. Turvallisuutta edistävät turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin, kun sitä tarvitaan ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan. Osa turvallista ympäristöä on myös varautuminen suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin.. Turvallisuuden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on voimistunut ja turvallisuuteen liittyvien palvelujen tarve lisääntynyt. Erityisesti riskien merkitys yritysten ja yhteisöjen johtamisessa on korostunut. Turvallisuuskulttuurin todetaan heijastavan organisaatioiden ja yritysten toimintaperiaatteiden perusarvoja, normeja, olettamuksia ja odotuksia. Johtamisjärjestelmä on henkilöstön, resurssien, toimin- 9

12 tapolitiikkojen ja menettelyjen eritasoista yhdistämistä (Turvallisuusjohtaminen 2002, 7.) Riskien arviointi on määritelty laaja-alaiseksi ja järjestelmälliseksi vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Riskienhallinta on toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamista. Turvallisuuden hallinta on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista turvallisuuden edistämistä kiinteässä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Henkilöstön sitoutuminen varmistaa sen, että turvallisuusjohtamisajattelu ja sen kautta tulevat toiminnot kehittävät turvallisuuskulttuuria. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluoppaassa turvallisuusjohtaminen määritellään kokonaisvaltaiseksi, lakisääteisen ja omaehtoisen turvallisuuden hallinnaksi, jossa yhdistyvät menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtaminen. Turvallisuusjohtaminen sisältää jatkuvan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämisen, turvallisuuskulttuurin, turvallisuusjohtamisen mallit, riskien arvioinnin ja turvallisuuskustannusten hallinnan sekä yhteistyön eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden kehittämistä. Se vaikuttaa myönteisesti mm. henkilöstön sitoutumiseen, työilmapiiriin, tuotannon laadun paranemiseen sekä onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseen. (Turvallisuusjohtaminen 2002: 35, 7-8.) Viranomaisyhteistyö on eri viranomaisien välistä yhteistoimintaa ja tiedon jakamista. viranomaisyhteistyötä voidaan tehdä myös saman viranomaisalan sisällä kansallisesti ja kansainvälisesti. Viranomaisten välinen yhteistyö on lisääntynyt, koska: Taloudelliset ja henkilöstövoimavarat ovat jatkuvasti pienenentyneet, minkä vuoksi on etsittävä uusia ratkaisuja Viranomaisilta edellytetään tehokkaampaa toimintaa mm. erilaisten onnettomuuksien yhteydessä Viranomaistoiminta on yhä monimuotoisempaa ja edellyttää laajoja tietoja ja yhteistoimintaa yli organisaatio- ja valtiorajojen Kansalaiset vaativat parempia palveluja ja mahdollisuuksia kansalaisaktiivisuuteen Uudet tekniset ratkaisut mahdollistavat monipuolisen yhteistyön ja verkottumisen Turvallisuus ei synny sattumalta. Turvallisuus edellyttää järjestelmällistä riskien tunnistamista ja niiden hallintaa. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamista on tutkittu ja turvallisuuden hallintaan on kehitetty seurantajärjestelmiä. Myös eri viranomaistoimijat ovat jokainen omasta näkökulmastaan määritelleet väestön turvallisuuden vaatimuksia ja edellytyksiä, mutta viranomaisten välisen yhteistoiminnan johtamista on tutkittu niukasti. Viranomaistahoina ovat: Meri- ja rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, poliisi ja muut liikennettä ja tietoliikennettä valvovat sekä ympäristö-, koulutus- ja turvallisuusviranomaiset. Mukana tutkimuksessa ovat myös seurakuntien toimijat viranomaisena. 10

13 Keskeinen tutkimuskysymys on: Miten turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisten moniammatillisessa yhteistyössä? Tutkimuksella selvitetään myös: 1. Millaiset lähtökohdat ohjaavat turvallisuusjohtamista moniammatillisessa viranomaisyhteistyössä? 1.1 Miten turvallisuuspolitiikka on kirjattu (Yhteistyön päämäärät, johdon sitoutuminen, henkilöstön merkitys turvallisuuden toteuttamisessa)? 1.2 Miten turvallisuusjohtaminen on organisoitu (Toimintatavat, toimintavastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen, linjaesimiesten resurssien varmistaminen)? 1.3 Millaisia menetelmiä käytetään (Riskien arviointi, osaamisen varmistus, toimenpiteiden toteutus, tiedottaminen, seuranta ja arviointi)? 2. Millaisia menettelytapoja käytetään moniammatillisessa viranomaisyhteistyössä? 2.1 Menetelmien ja toimintatapojen johtaminen operatiivisissa tilanteissa 2.2 Ihmisten johtaminen operatiivisissa tilanteissa 3. Mitkä ovat viranomaisverkoston johtamisen kehittämiskohteet ja millaisia ratkaisuja niihin eri viranomaistoimijat ehdottavat? 11

14 2. Turvallisuus, turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri Turvallisuus on laaja, monimutkainen ja monitasoinen käsite, jota on määritelty yksilön käyttäytymisen ja kokemusten sekä organisaation toimintatapojen ja menetelmien näkökulmista (Niemelä 2000, 27). Turvallisuus tunnistetaan usein turvallisuuden puutteen kautta: vaaroista, onnettomuuksista ja peloista. Reiman ja Oedewald (2008, 19) ovat määritelleet turvallisuutta fyysiseen tekniikkaan ja työympäristöön, ihmisten toimintaan ja näkyvään käyttäytymiseen sekä kokemiseen liittyvänä ilmiönä. He ovat tarkastelleet turvallisuutta myös pyrkimyksenä estää onnettomuudet, suojella vaaroilta teknisin ratkaisuin ja säännöin, ehkäistä onnettomuuksia ennalta sekä edistää myönteisiä muutoksia pitkäjänteisellä johtamisella ja ohjelmallisella kehittämisellä. Pauli Niemelä on tutkinut turvallisuus- ja turvattomuuskäsitteitä. Molemmilla käsitteillä voidaan tarkoittaa objektiivista eli ulkoista tilaa ja subjektiivista eli koettua tilaa tai näiden käsitteiden välistä suhdetta (Niemelä 2000, 21). Niemelä on esittänyt turvallisuuden yksilötasolla inhimilliseksi peruspyrkimykseksi, keskeiseksi inhimilliseksi arvoksi ja ihmisoikeudeksi. Tässä turvallisuutta on tarkasteltu ulkoisena tilana, organisaation, toiminnan ja toimintojen näkökulmista, ei turvallisuuden subjektiivisena kokemuksena. Reiman & Oedewald (2008, 295) ovat tarkastelleet turvallisuus-käsitettä lähinnä ulkoisena tilana, työn tekemisen ja organisaation näkökulmista. Organisaation he kuvaavat sosiotekniseksi järjestelmäksi, jonka turvallisuuden hallinta on toimintaa, jossa organisaation sisäisistä vaaroista ollaan tietoisia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi toiminnan vaaroihin ja riskeihin osataan ja halutaan varautua organisaation jokaisella tasolla, vaarat ja riskit osataan suhteuttaa organisaation perustehtävään ja osataan arvioida, mitä riskejä on otettava perustehtävän täyttämiseksi. Turvallisuuden hallinta edellyttää myös, että osataan arvioida, mitkä ovat ylimääräisiä tehtävään liittymättömiä riskejä, jotka on pyrittävä poistamaan ja ymmärretään, että turvallisuus ei ole staattinen tila tai tulos, vaan jatkuvasti etenevä prosessi. Organisaation eli sosioteknisen järjestelmän turvallisuustarkastelun peruselementeiksi Reiman ja Oedewald (2008, 263) ovat määritelleet 1) rakenteelliset tekijät eli organisaatiorakenteen, ohjeet, työvälineet, laatu- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät, 2) sosiaaliset tekijät eli sisäiseen yhteneväisyyteen liittyvät tekijät, kuten normit ja kommunikoiminen, 3) kognitiiviset eli käsitykselliset tekijät, kuten tilannekuva, käsitys riskeistä ja työn vaatimuksista, 4) kokemukselliset tekijät, kuten hallinnan tunne ja työmotivaatio, 5) yksilökohtaiset tekijät kuten osaaminen ja fysiologinen kunto sekä 6) tilannekohtaiset tekijät, kuten aikapaine ja työntekijöiden vireystila (Kuvio 1). 12

15 jät, kuten tilannekuva, käsitys riskeistä ja työn vaatimuksista, 4) kokemukselliset tekijät, kuten hallinnan tunne ja työmotivaatio, 5) yksilökohtaiset tekijät kuten osaaminen ja fysiologinen kunto sekä 6) tilannekohtaiset tekijät, kuten aikapaine ja työntekijöiden vireystila (Kuvio 1). Kuvio1.1. Kuvio Organisaatioiden turvallisuusononriippuvainen riippuvainen organisaation Organisaatioiden turvallisuus organisaation kyvystä ja halusta ja vastata perustehtävänsä vaatimuksiin. vaatimuksiin. Lähde: Reiman & Oedewald kyvystä halusta vastata perustehtävänsä 2008, 296. Lähde: Reiman & Oedewald 2008, Turvallisuusjohtaminen ja -johtamisjärjestelmät 2.1 Turvallisuusjohtaminen ja -johtamisjärjestelmät Turvallisuusjohtamistaon on määritelty määritelty monin monin eri eri tavoin. tavoin. Hämäläinen ja LanTurvallisuusjohtamista Hämäläinen ja Lanne ne (2001, 9) sekä Reiman ja Oedewald (2008, 51) ovat määritelleet turvallisuus(2001, 9) sekä Reiman ja Oedewald (2008, 51) ovat määritelleet turvallisuusjohjohtamisen päätavoitteeksi tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemisen, mistamisen päätavoitteeksi tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemisen, missä sä on otettava huomioon eritasoisia toimintaympäristöön, teknologiaan ja ihmisten otettava käyttäytymiseen liittyviä terveyttä ja turvallisuutta edistäviä tekijöitä. Järjestelon huomioon eritasoisia toimintaympäristöön, teknologiaan ja ihmismällisellä turvallisuusjohtamisella on arvioitu olevan myönteisiä vaikutuksia työten käyttäytymiseen liittyviä terveyttä ja turvallisuutta edistäviä tekijöitä. Järjestapaturmien vähentymiseen ja myös sairauspoissaolojen vähenemiseen, työilmatelmällisellä turvallisuusjohtamisella on arvioitu olevan myönteisiä vaikutuksia piirin avoimuuteen sekä tuotannon ja palvelujen laadun paranemiseen (Hämäläityötapaturmien vähentymiseen ja myös sairauspoissaolojen vähenemiseen, työnen & Lanne 2001, 9). ilmapiirin avoimuuteen sekä tuotannon ja palvelujen laadun paranemiseen Turvallisuusjohtamisesta on velvoitteita muun muassa työturvallisuus- ja työter(hämäläinen & Lanne 2001, 9). veyshuoltolaissa. Työturvallisuuslaki ( /738) edellyttää jatkuvaa työympäristön kehittämistä, vaarojen torjuntaa jo niiden syntyvaiheessa, vaarallisten olosuhteiden ja tekijöiden korvaamista vaarattomilla tai vähemmän vaarallisilla sekä tekniikan kehityksen huomioimista. Työturvallisuuslaki ei vaadi yrityksiltä työturvallisuusjohtamisjärjestelmää, mutta se sisältää turvallisuusjohtamisen osa-alueita. Työturvallisuuslaissa on toimintavelvoitteita ja työsuojelun toimintasuunnitelma. 13

16 Työturvallisuuslaissa (L 738/2002, 12) edellytetään työnantajan huolehtivan työympäristön rakenteiden, työtilojen, työ- ja tuotantomenetelmien, työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden turvallisuudesta. Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa ammattitautia tai työperäistä sairautta, haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää. Työterveyshuoltolaki (L 1383/2001) velvoittaa yrityksiä järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon, jonka tehtävänä on työpaikoilla varmistaa työolosuhteet, jotta niistä ei aiheudu vaaroja ja haittoja työntekijöille. Työterveyshuollon turvallisuusjohtamisen rooli on tuottaa ja jakaa tietoja. Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jatkuvaa turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä, jatkuvaa suunnittelua, toimintaa ja seurantaa. Turvallisuusjohtamisessa yhdistyvät menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtaminen. (http://www.avi.fi/fi/tyosuojelu/sivut/default.aspx ) Turvallisuusjohtamisjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmällistä turvallisuuden arviointi- ja seurantaprosessia, dokumentoitua organisaation turvallisuuden hallintaa. Turvallisuusjärjestelmän peruselementeiksi on asetettu julkilausuttu turvallisuuspolitiikka, turvallisuudelle asetetut tavoitteet, toimintavastuiden ja tehtävien kuvaus, vaarojen tunnistus ja riskinarviointi, parannustoimien toteuttaminen, toiminnan tarkkailu ja seuranta, johdon katselmukset ja tarkistukset sekä muutoksen hallinta (Kohvakka 2006, 18 31). Merenkulun turvallisuusjohtaminen. Merenkulun kansainvälinen turvallisuusjohtamissäädöstö, ISM -koodi (International Safety Management Code) tuli voimaan säiliöaluksilla, kuivalastialuksilla ja yli 500 tonnin kaasulaivoilla sekä matkustaja- aluksilla ja muilla aluksilla ISM -koodi on osa kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n SOLAS-yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (1974). ISM -koodin tavoitteena on varmistaa merellä olon turvallisuus, estää loukkaantumiset ja ihmishenkien menetykset sekä ehkäistä ympäristö- ja omaisuusvahingot. Hyvä turvallisuusjohtaminen edellyttää yrityksen ylimmän johdon sitou tumista turvallisuuden edistämiseen ja ympäristön suojeluun sekä yksilöiden sitoutumista turvallisuusjohtamisen sopimuksiin. Turvallisuusjohtamiseen sitoutuminen kaikilla organisaa tiotasoilla johtaa yrityksen turvallisuuskulttuurin muodostumiseen. (Meripelastusopas 2006, 4-5) 2.2 Turvallisuuskulttuuri Organisaatiokulttuuria on selvittänyt väitöskirjassaan Juha Kinnunen Hän on luonnehtinut (1990, 30) organisaatiokulttuurin Schallia ja Scheinia mukaillen suhteellisen pysyväksi, perusolettamusten, arvojen, normien ja artefaktojen järjestelmäksi, joka syntyy, muovautuu ja kehittyy organisaation jäsenten vuorovaikutuksissa, ja jossa kukin jäsen peilaa ajatuksiaan, tietojaan ja käyttäytymistään yhteisesti omaksuttujen ja hyväksyttyjen perusolettamusten kautta. 14

17 Turvallisuuskulttuuri. Marinka Lanne (2007, 33) on väitöskirjassaan esittänyt turvallisuusasioiden yhteydessä organisaatiokulttuurista käytettävän usein nimitystä turvallisuuskulttuuri, jolloin turvallisuuskulttuuri on turvallisuutta korostavaa organisaatiokulttuuria. Turvallisuuskulttuurin tutkimuksessa korostetaan sen heikkoja elementtejä. Turvallisuuskulttuurin on esitetty heijastavan organisaation perusarvoja, normeja, olettamuksia ja odotuksia, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden toimintatapoihin (Hämäläinen & Lanne 2001, 13). Turvallisuuskulttuuri sisältää organisaatiossa vallitsevat tavoit teet, periaatteet ja toimintatavat, joilla kyetään suojautumaan virheiltä, kyetään löytämään virheet ja muuttamaan toimintaa ennen kuin vahinko tai onnettomuus ta pahtuu. Turvallisuuskulttuuri sisältää myös jatkuvan valppauden virheiden tunnistami seksi, oikeudenmukaisen virheiden, läheltä piti -tilanteiden ja vaaratilanteiden raportoinnin ja analysointijärjestelmän. Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan tässä organisaatioiden eri työyksiköissä vallitsevaa turvallisuustoimintaa, joka on organisaatiokulttuurin alakulttuuri ja samalla se on työyksikössä osa moniammatillisten toimijoiden ammattikulttuuria. Turvallisuuskulttuurin omaleimaisuus ja ominaispiirteet tulevat näkyviin työntekemisessä, jossa se näkyy ja kuuluu käyttäytymisenä, yhteisinä toimintatapoina ja sääntöinä. Turvallisuus on olennainen osa päivittäisessä työn tekemisessä. Turvallisuuskulttuurin mittaaminen. Kaarin Ruuhilehto ja Katja Vilppola (2000) ovat tutkineet turvallisuuskulttuurin muuttumista, kehittämistä tai kehittymistä ja mittaamista. He ovat todenneet tutkimuksellisestikin turvallisuuskulttuurin hankalaksi käsitteeksi, jonka yhteyttä organisaation turvallisuustasoon on vaikea osoittaa. Koulukuntien perusero muodostuu siitä, pidetäänkö organisaatiota itsessään kulttuurina vai kulttuuria yhtenä organisaation sosiaalisen järjestelmän osana. Koska turvallisuuskulttuuria voidaan tarkastella monialaisesti, eri toimintatasojen ja eri tieteenalojen näkökulmista ovat Ruuhilehto ja Vilppola (2000, 46) päätyneet oletukseen, ettei turvallisuuskulttuurin mittaamiseenkaan ole yhtä kaiken kattavaa mittaria tai menetelmää. Turvallisuuskulttuurin tutkimuksessa tulee pyrkiä yhden kattavan mittarin sijaan kehittämään turvallisuuskulttuurin eri osa-alueita mittaavia menetelmiä. Turvallisuuskulttuurin tutkimus tulee kohdentaa esimerkiksi 1) johtamisjärjestelmien, 2) ilmapiirin ja 3) asenteiden sekä 4) käyttäytymisen mittaamiseen. (Ruuhilehto & Vilppola 2000, 46.) 15

18 3. Turvallisuusjohtaminen viranomaisverkostossa Turvallisuusjohtamista moniammatillisessa viranomaisverkostossa on kuvattu määrittelemällä viranomais-, verkosto- ja moniammatillinen -käsitteitä. Luvussa tarkastellaan myös Nelsonin ja Burnsin kulttuurin kehittymisen tasoja ja vaiheita. Myöhemmin luvussa neljä moniammatillista viranomaisyhteistyötä tarkastellaan onnettomuusraporttien ja yhteistyön hyvien käytäntöjen avulla. 3.1 Viranomaiset, verkosto ja turvallisuusyhteistyö Laissa Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ( /621, 4 ) on viranomaiseksi määritelty valtion hallintoviranomaiset sekä muut valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä kunnalliset viranomaiset. Viranomaisyhteistyö -käsitteestä sen sijaan ei ole yhtenäistä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Viranomaisyhteistyön käsitettä tutkinut Vesa Valtonen on määritellyt (2008, 27) viranomaisyhteistyön olevan: Toimivaltaisen viranomaisen koordinoimaa viranomaisten ja muiden yhteistyöhön velvoitettujen tai valtuutettujen toimijoiden toimintaa yhdessä yhteistyön päämäärien saavuttamiseksi. Hannu Rantanen (2007, 20) on todennut viranomaisyhteistyön olevan mahdollista vain tietoja jakamalla. Oleellista tiedon välittä misessä on, että kaikilla toimijoilla on ymmärrys muiden käsityksistä, tiedot toimenpi teistä, suunnitelmista ja voimavaroista oikeaan aikaan. Riittävät tiedot johtavat tark kaan tilannekuvaan, jossa peräkkäinen päätöksenteko ja toimenpiteet vaihtuvat rin nakkain tapahtuviksi, nopeuttavat toimintaa ja säästävät voimavaroja. Viranomaisyhteistyön menestyksen juonteeksi Taisto Hakala (2007, 37) on todennut pitkän yhteistyön historian, jonka aikana yhteistyön muodot ovat muuttuneet, kehitty neet ja tuottaneet uusia toimintatapoja, ammattiryhmiä ja tiedottamisen logistiikan keskukset. Yhteistyön ytimeksi ja toiminnan tuloksellisuutta selittäväksi tekijäksi Ha kala on esittänyt kahden viranomaistahon (terveysalan ja pelastustoimen) yli sata vuotta kestäneen kumppanuuden, jonka ympärille rakennettu uusia koulutus ohjelmia sekä tietoliikenne- ja tietotekniikan mahdollistamia palveluja ja toimintoja sekä seuranta- ja arviointiprosesseja. Viranomaisyhteistyötä on määritelty kontekstuaalisesti, tiettyyn toimintaan ja asiayhteyteen sidotuksi yhteistyöksi, jossa toimijoiden roolit on tarkoin määritelty. Viranomaisyhteistyöllä voidaan tarkoittaa tiettyjen toimijoiden yhteistyötä tietyssä toimintaympäristössä. (Valtonen 2007, 1, 7.) Wikipediassa viranomaisyhteistyötä on tar kasteltu verkottumisen muotona, jossa viranomaiset toi- 16

19 mivat yli omien organisaatioi den rajojen yhteistyössä ja jakavat tietoja toisilleen: Viranomaisyhteistyö voi olla val tioiden (vast.) välistä tai valtion tai sen osan sisällä tapahtuvaa. Yleensä sillä tarkoite taan eri viranomaisien välistä yhteistoimintaa ja tiedon jakamista, mutta se voi tapah tua myös saman viranomaisalan sisällä, mutta eri valtioiden välisenä. Jälkimmäisestä on esimerkki Europolin toiminta.. (http://fi.wikipedia.org/wiki/verkosto; ) Verkosto ja verkottuminen. Verkostoitumisen käsite alkoi täsmentyä 1990-luvulla, jolloin käsitettä alettiin soveltaa kaikenlaisiin järjestelmiin biologiassa, teknologiassa ja yhteiskunnassa, hallinnossa, ympäristössä ja taloudessa (Siegfried 2008, 149). Olavi Fält (2003, 566) on kuvannut verkottumisen ja globalisaation olevan synonyymeja, sekä todennut, että mihin ta hansa järjestelmään, ihmisten, yritysten, valtioiden tai organisaatioiden toimintaan voidaan soveltaa verkostoitumisen käsitettä. Eri viranomaistahojen yhteistyötä voi daan kuvata käsitteellä verkostoituminen tai verkottuminen, mikä tarkoittaa tässä kahden tai useamman viranomaistahon yhteistyötä. Verkottuminen on järjestelmän yhteyk sien kasvamista, kuten Albert László Barabási (2002) on todennut Linkit, Verkostojen uusi teo ria -julkaisussaan. Barabási on kuvannut verkostoa, joka muodostuu solmuista, linkeistä ja ryppäistä. Solmu on verkon ja verkoston perusosa, joka linkittyy toiseen solmuun. Linkki kahden solmun välillä kuvaa solmujen välistä vuorovaikutusta. Verkostossa on kytkeytyjäsolmuja, jotka liittyvät toisia solmuja helpommin ja useammin muihin solmuihin ja muodostavat verkostoon napoja ja ryppäitä. Kun verkosto kasvaa, siihen muodostuu yhä enemmän solmuja, jotka linkittyvät kytkeytyneisiin solmuihin. Kytkeytyjäsolmut ovat yhteydessä samanaikaisesti moniin suuriin ryppäisiin, toimivat verkoston napoina, hallitsevat verkon rakennetta ja toimivat liikkeelle panevina voimina. (Barabási 2000, ) Verkostoja on kaikkialla luonnossa, yhteiskunnassa, liike-elämässä, biologiassa ja Internetissä. Verkottumisessa kasvaa tiedon jakaminen, mutta samalla li sääntyy myös riippuvuus muista toimijoista. Barabási on koonnut teoksensa kuvauksia erilaisista verkoista ja edistänyt samalla uuden verkostojen teorian syntymistä. Viranomaisverkosto. Viranomaisyhteistyön ja verkottumisen tarvetta on perusteltu monin tavoin. Viranomaisyhteistyön edelleen kehittämisen tarpeiksi on nähty uusien ratkaisujen ja tehokkaampien toimintatapojen etsiminen niukentuvien voimavarojen tilanteessa. Myös erilaiset valtioiden, organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittävät uhkat, onnet tomuudet, katastrofit ja rikollisuus lisäävät viranomaisyhteistyön tarvetta. Viranomai syhteistyön edistäjinä on nähty tietoliikenneja tietotekniikan tuomat mahdollisuudet. 17

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO

Lisätiedot

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 1/2000 TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola VTT Automaatio Riskienhallinta Helsinki 2000 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet päivitetty 2011 1 Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toiminnassa ovat mukana: Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri ESPOO 2008 VTT PUBLICATIONS 700 Teemu Reiman, Elina Pietikäinen & Pia Oedewald Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi VTT PUBLICATIONS 700 Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi Teemu Reiman, Elina

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 126 Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Jarkko Leppälä, Mervi Murtonen, Antti Suokannas, Marja Lehto, Alina Sinisalo ja

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työturvallisuus valtion työpaikoilla

Työturvallisuus valtion työpaikoilla Työturvallisuus valtion työpaikoilla Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 202/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 202/2010 Työturvallisuus

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 57 2013 RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot