LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA"

Transkriptio

1 LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle, nykyistä huomattavasti paremmalle tasolle. Tämä tilaisuus hyödynnetään tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa. Ylioppilaskunnan oma toiminta on tavoitteellista ja tuloksellista. Työ on suurelta osin jatkuvaa, mutta tuottaa vuoden aikana näkyviä tuloksia, joiden myötä koko yhteisö kokee asemansa parantuneen. 1. OSALLISTUTAAN AKTIIVISESTI AALLON OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN Toiminta: Yliopiston tutkinnoissa huomioidaan työelämän tarpeet, mukaan lukien tutkijoiksi ja taiteilijoiksi aikovat opiskelijat. Yliopisto kehittää aktiivisesti opiskelijoidensa opiskelutaitoja tarjoamalla opintopsykologien palveluita ja laadukasta opettajatutorointia. Opiskelijat kokevat opetuksen mielekkääksi ja ovat sitoutuneet intohimoiseen oppimiseen. Yliopiston opetuksen arviointi aiheuttaa konkreettisen muutoksen opetuskulttuurissa. Osallistutaan Aallon johtoryhmän toimintaan täysivaltaisena jäsenenä. Osallistutaan aktiivisesti Aallon opetuksen arviointiin ja vaikutetaan erityisesti ydinainesanalyysien ja kuormittavuuslaskelmien painotukseen. Vaikutetaan siihen, että Aallon opiskeluympäristöt ovat monipuolisia, terveellisiä, turvallisia ja muuttuvia. Vaikutetaan siihen, että kursseja on mahdollista suorittaa eri tavoin ja että itseopiskelua tuetaan materiaalisesti ja teknologisesti, minkä lisäksi edistetään sosiaalista opiskelua ja oppimisen vertaistukea. Tuetaan aktiivisesti Aaltoa palautejärjestelmien luomisessa ja käyttöönotossa. Autetaan yliopistoa hyödyntämään opetuksessaan ylioppilaskunnan alumnikontaktit. Edistetään opiskelijoiden sitoutumista opetukseen ja oppimiseen ja viestitään tästä yliopistolle. Aikataulu: tammikuu joulukuu Harjanne Harjanne, Peltola, Isotalo, kampuskohtaiset edunvalvontasihteerit, 100 hallopedia Kuormitus: suuri. Kannat opetukseen muodostaa Aalto-linja, jonka pohjalta on erityisesti kommentoitu Aallon strategiatyötä. Opetuksesta vastaavia vararehtoreita ja muuta avainhenkilöstöä tavataan säännöllisesti. Ylioppilaskunta on mukana kaikissa keskeisissä opetukseen liittyvissä hankkeissa. Näitä ovat mm. Aaltokandi (Aalto+), opetuksen arviointi sekä TKK:n kandidaattiuudistus. Harjanne edustaa opiskelijoita sekä Aallon johtoryhmässä että rehtoraatissa. Uusimpana projektina on aloitettu yhdessä yliopiston kanssa ns. Oppimisen

2 kulmakivien ( Oppimisen Code of Conduct ) muodostaminen, jossa tehdään yhteistyötä myös professorikunnan kanssa. 2. LINJATAAN KOULUTUKSEN MAKSULLISUUTEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA JA EDISTETÄÄN KANNAN TOTEUTUMISTA Lukukausimaksukokeilussa ja sen seurannassa otetaan huomioon opiskelijanäkökulma. Kokeilun tuloksia arvioidaan kriittisesti ja läpinäkyvästi niin yliopistossa kuin kansallisellakin tasolla. Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluun liittyvistä asioista. Erityisesti kiinnitetään huomiota stipendijärjestelmien kehittämiseen. Edistetään tämän kannan toteutumista yliopisto- ja valtionhallinnossa sekä opiskelijaliikkeessä. Aikataulu: Kuormitus: linjaus helmikuu maaliskuu, vaikutustyö maaliskuu joulukuu lukukausimaksukokeilu ja tilauskoulutus: Lappalainen suomalaisten maksuton koulutus: Peltola Lappalainen, Sauli, Peltola normaali Toteutuksen tila: Valmis. Julkaistu kannanotto koulutuksen maksuttomuuden puolesta Lukukausimaksukokeilun toimeenpanoon Aalto-yliopistossa vaikutettiin toimimalla edustajiston hyväksymän linjapaperin mukaisesti yliopiston lukukausimaksutyöryhmässä, joka valmisteli suosituksia kokeilun toteutukseen. Työryhmä antoi loppuraporttinsa kesäkuun lopulla. Loppuraporttiin jätettiin eriävä mielipide kokeilun laajuudesta ja lukukausimaksujen suuruudesta. Rehtoraatin tahtotilaksi on muotoutunut valikoitujen ohjelmien ottaminen mukaan kokeilun (vrt. kaikki ohjelmat). Lopullinen esitys kokeiluun osallistuvista ohjelmista tehdään OKM:lle 3.9. mennessä. AYY osallistui opiskelijoille maksuttoman koulutuksen puolesta järjestettyyn mielenilmaukseen. Tämän lisäksi on viiden muun ylioppilaskunnan kanssa lausuttu Lehikoisen työryhmän raporttien yhteydessä lukukausimaksuista periaatetasolla. 3. EDISTETÄÄN AALLON SISÄISTÄ LIIKKUVUUTTA Toiminta: Aalto-yliopisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskella poikkitieteellisesti eri kouluissa sekä vapaavalintaisina yksittäisinä kursseina että järjestelmällisinä kokonaisuuksina. Tunnistetaan ja poistetaan jokaisen schoolin merkittävin Aallon sisäisen liikkuvuuden este. Mahdollistetaan opiskelu schoolien välillä esim.

3 sovittamalla yhteen luentoaikatauluja sekä varmistamalla mahdollisuus opiskella ja lukea opintoja hyväksi tutkintoon. Tuetaan Aalto-tason liikkuvuutta edistäviä hankkeita. Aikataulu: tammikuu joulukuu Harjanne Harjanne, Peltola, Isotalo, kampusten vastaavat edunvalvontasihteerit, Kuormitus: normaali. Liikkuvuuden esteistä on keskusteltu koulutuspoliittisen johtoryhmän kanssa ja kerätty palautetta Iholla. Liikkuvuutta on pidetty esillä johtoryhmässä ja tapaamisissa rehtoraatin ja Aallon ja schoolien opiskelijapalveluhenkilökunnan kanssa. kanssa ja kommentoitaessa Aallon ja sen korkeakoulujen strategiatyötä. Yleisen vaikuttamisen ohella on osallistuttu Aallon yhteisen kandidaattiohjelman (Aalto+) kehittämiseen. Peltola on istunut projektin ohjausryhmässä, jatkossa päävastuu on Harjanteella. Liikkuvuusmahdollisuuksia on pidetty aktiivisesti esillä akateemisten komiteoiden ja muiden elinten kokouksissa. Tavoitteena mainittu schoolien esteiden poistaminen saattaa olla liian kunnianhimoinen muotoilu, sillä ainakin toistaiseksi resursseja on tarvittu yleisemmin liikkuvuuden edistämiseen muun koulutuspoliittisen edunajamisen ja hankkeiden suunnitteluun osallistumisen lomassa. 4. KASVATETAAN YLIOPPILASKUNTA JA YLIOPISTO YHTEEN <3 Yliopisto ja ylioppilaskunta muodostavat kokonaisuuden, joka yhdessä huolehtii opiskelijasta niin opiskelussa kuin arjessakin. Toiminta: Sovitaan yliopiston kanssa tarkoituksenmukaisesta yliopiston ja ylioppilaskunnan työnjaosta mm. viestintätapojen ja kansainvälisten opiskelijoiden palveluiden osalta. Ylläpidetään vaikuttavaa vuoropuhelua kaikkien Aalto-yliopiston tasojen kanssa nimeämällä tärkeille yhteistyötahoille ylioppilaskunnasta yhteyshenkilön tai sektorin, joka vastaa säännöllisestä ja ylioppilaskunnan tavoitteita edistävästä yhteydenpidosta. Aikataulu: tammikuu joulukuu Valtonen Harjanne Valtonen, Harjanne, hallitus, sihteeristö Kuormitus: normaali. Ylioppilaskunnalla tiivis yhteys yliopiston ylimpään johtoon viikoittain johtoryhmän ja rehtoraatin kokouksissa, joihin Harjanne osallistuu.. Opiskelijoiden kannalta keskeisiä henkilöitä (mm. Martti Raevaara, Anneli

4 Lappalainen) tavataan säännöllisesti, muita tarvittaessa. Aallon akateemisissa komiteoissa on pyritty paitsi ajamaan omia linjoja ja aktivoimaan opiskelijajäseniä, myös saavutamaan arvostettu asema ja proaktiivinen rooli, esimerkiksi kommentoitaessa Aallon hallituksen nimityskomitean nimittämistä. AYY on ollut erittäin aktiivinen AAK:ssa ja TAAK:ssa, KAK ja TAK tarvitsevat vielä lisäpanosta. Aallon johdon kanssa on kehitetty yhteisiä lausuntoja ja hankkeita, ja tarkoituksena on aloittaa konkreettinen yhteistyö myös professorikunnan kanssa. Aallon kauppakorkeakouluun sekä KM-, ETA- ja IL-tiedekuntien pohjalta muodostettaviin korkeakouluihin nimetään uudet johtavat dekaanit vuoden 2011 alusta. AYY keräsi hallopedeiltä ehdotuksia uusiksi dekaaneiksi jä välitti ne yliopistolle, minkä lisäksi viestittiin, että uusilta dekaaneilta halutaan opetuksen arvostusta, aloitekykyä ja Aallon strategiaan (ja Aalto-linjaan) sitoutumista. 5. EDISTETÄÄN OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA Aalto-yliopistossa oppimiselle on luotu sitä tukevat puitteet ja opiskelijoiden opiskelukykyä ylläpidetään eri tavoin. Aalto-yliopiston opiskelijat voivat hyvin. Aalto-yliopistolla on hyvinvoinnista vastaava vararehtori. Toiminta: Vaikutetaan siihen, että opiskelijoiden hyvinvointia aletaan edistää koko Aalto-yliopiston laajuisesti. Tavataan keskeisiä toimijoita, kuten hyvinvoinnista vastaavaa vararehtoria sekä opintoasioiden päällikköä. Edistetään SYL:n Kyky-hankkeen suositusten käyttöönottamista Aaltoyliopistossa. Järjestetään hyvinvointiaiheisia koulutuksia yhdistystoimijoille. Korostetaan hyvinvointinäkökulmaa myös muiden sektorien hankkeissa, kuten liikuntapalvelujen ja kulttuuritarjonnan järjestämisessä. Aikataulu: helmikuu joulukuu Leppisaari Leppisaari, Lähteenaho Kuormitus: normaali Toteutuksen tila: Jatkuva. Opiskelijoiden hyvinvoinnin huomiointi Aallossa edennyt. Aallon tasoinen hyvinvointityöryhmä tullaan perustamaan vuodenvaihteessa, jolloin yliopistolla työnsä aloittaa myös opiskelijoiden hyvinvoinnista ja esteettömyydestä vastaava henkilö. Aallon, AYY:n ja SYL:n yhteinen opiskelukykyä tukevan hankkeen rahoitus varmistui. Hanke alkaa tammikuussa 2011 ja jatkuu vuoden 2013 loppuun. SYL:n Kyky-hankkeen vuoden 2010 loppuseminaari järjestetään marraskuussa Aallon vieraana Dipolissa. TaiK-schooliin palkataan opintopsykologi, jonka rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

5 6. RAKENNETAAN TAVOITTEELLISTA HALLOPED-TOIMINTAA Hallinnon opiskelijaedustajien toiminta on pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Opiskelijoilla on lämmin ja läheinen keskusteluyhteys henkilökuntaan niin toimielinten kokouksissa kuin niiden ulkopuolellakin. Toiminta: Selvennetään organisaatiomuistiossa kuvattu työnjako hallituksen, koulutuspoliittisen johtoryhmän ja opintoneuvoston välillä. Jokaisessa tiedekunnassa toteutetaan merkittävä kehityshanke vapaaehtoisvetoisesti. Lähetetään kaikille Aallon professoreille tervehdys ja kannustetaan tätä kautta opiskelijoita luomaan henkilökohtaisia suhteita. Luodaan palkitsemisjärjestelmä hallopedeille. Aikataulu: tammikuu joulukuu Peltola Peltola, Harjanne, Isotalo, kampusten vastaavat edunvalvontasihteerit, halloped-vastaavat Kuormitus: normaali Toteutuksentila: Aloitettu. Koulutuspoliittinen johtoryhmä on kokoontunut kolmesti, opintoneuvosto neljästi. Lisäksi KY:n ja TOKYON koulutuspoliittisia toimijoita tavataan säännöllisesti Kampissa ja Arabiassa. Kirje professoreille on valmis ja jakaminen aloitettu. Tähän mennessä kirjeitä on toimitettu kymmeniä ja saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Myöhäisen aloittamisen takia kampanja kuitenkin venyija jatkuu syksyllä. Halloped-koulutukset pidettiin helmikuussa, halloped-ohjesäännön ja ohjeiston valmistelu on viety loppuun ja uutta ohjeistusta on sovellettu useissa hauissa. Mahdollisuutta osittain yhteiseen halloped-oppaaseen muiden ylioppilaskuntien kanssa on selvitelty. Peltola on käynyt kouluttamassa pyynnöstä yksittäisiä hallopedeja ja ryhmiä. Hallopedeille pidettiin AST:n muutoksiin liittyen kaksi iltamaa, joissa oli paikalla kutsuttuna varadekaani Mauri Airila ja opintoasian johtaja Riikka Mäki-Ontto. 7. EDISTETÄÄN AALLON KANSAINVÄLISTYMISTÄ OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Aalto-yliopisto on aidosti kansainvälinen ja monikulttuurinen oppimisympäristö. Opiskelijoille tarjotaan erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä vaihto-opintojen, ulkomaanharjoittelun ja kotikansainvälistymisen kautta. Yliopiston opinnot ja toiminta yliopistoyhteisössä luovat kansainvälisille opiskelijoille työelämäverkostoja ja -taitoja Toiminta: Tehdään aktiivista edunvalvontatyötä vaihto-opintojen täysimääräisen tutkintoon sisällyttämisen puolesta ja laadukkaan kotikansainvälistymisohjelman luomiseksi sekä englanninkielisen opetuksen laadun parantamiseksi. Muistutetaan kaikkia sidosryhmiä kansainvälisten opiskelijoiden tarpeesta saada opinnoistaan Suomessa tarvittavia työelämäverkostoja ja -taitoja.

6 Aikataulu: Kuormitus: tammikuu joulukuu Lappalainen Lappalainen, Sauli, Peltola, Harjanne, koulutuspoliittinen sihteeri normaali. Pidetty kaikilla Aalto-yliopiston tasoilla esillä mm. opintojen hyväksilukemisen helpottamista, englanninkielisen opetuksen laadun parantamista, opettajien kielitaitoa, englanninkielistä tiedotusta, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kotikansainvälistymistä. Osallistuttu kansalliseen keskusteluun ja hankittu tietoa korkeakoulujen kansainvälistymisen tilasta ja keinoista korkeakouluhallinnon kvkevätpäivillä. Valmisteltu Aallon kansainvälistymistä koskevaa muistiota mahdollisen lipan pohjaksi. Aloitettu selvitystyö kv-stipendien jakamisesta koulutuspoliittisen sektorin toimesta. 8. SUJUVOITETAAN LUKUVUODEN ALKUA Toiminta: Aalto-yliopiston lukuvuoden aloituksessa otetaan huomioon sekä opetuksen asettamat vaatimukset että opiskelijoiden elämäntilanne alkusyksyllä. Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja vaikutetaan kannan mukaisesti Aalto-yliopiston keskushallintoon. Kannanmuodostuksessa otetaan huomioon paine pidentää syyslukukautta, opiskelijoiden asumiseen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat sekä vaikutukset opiskelijatutorointiin. Prioriteetti: 3 2 Aikataulu: kannanmuodostus maalikuu toukokuu, vaikuttaminen huhtikuu joulukuu Kuormitus: pieni Peltola Peltola, Leppisaari,, Lähteenaho, koulutuspoliittinen sihteeri Keskustelu ja linjanmuodostus lukuvuoden alun sujuvoittamisesta ja koko lukuvuoden järkevästä aikatauluttamisesta on aloitettu edunvalvontasektorilla. Lisäksi AYY:n kesäprojektin uudet opiskelijat työryhmä käsitteli ja määritteli listan uusia opiskelijoita koskettavista edunvalvonta-asioista. Linjat näihin muodostetaan syksyllä. Lähteenahon ja Peltolan työpajaesitys ReflekToriin hyväksyttiin. Työpaja pidetään yhdessä SYL:n Kyky-hankkeen suunnittelija Johanna Kujalan kanssa.

7 9. LUODAAN EDUNVALVONTAMITTARISTO Ylioppilaskunnan edunvalvontatoimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tukeutuen tutkimus- ja havaintotietoon perustuvaan mittaristoon. Toiminta: Tutustutaan aiempaan kirjallisuuteen edunvalvonnan tehokkuuden ja hyvinvoinnin mittaamisesta ja sovelletaan tätä tietoa ylioppilaskunnan toimintaympäristöön. Rakennetaan edunvalvonnalle toiminnan kehittämiseksi balanced scorecard -tyyppinen mittaristo. Tehdään yhteistyötä ylioppilaskuntaa lähellä olevien asiantuntijoiden kanssa. Ylioppilaskunnan edunvalvontatoimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tukeutuen tutkimus- ja havaintotietoon perustuvaan mittaristoon. Prioriteetti: 3 Aikataulu: kesäkuu elokuu Harjanne Harjanne, Peltola, edunvalvontasektorit Kuormitus: normaali. Aallon mittaristotyötä on kuitenkin seurattu ja kommentoitu. Aallon kanssa on alustavasti keskusteltu yliopiston tietokantojen hyödyntämistä mittariston kehittämisessä.oltu yhteydessä YTHS:n, SYL:n ja muihin toimijoihin ja perehdytty alan kirjallisuuteen. Ensimmäinen muistioluonnos on valmiina, seuraavana edessä tavoitteiden tarkempi määrittely. Mahdollista yhteyttä strategiatyöhön pohditaan. 10. VIIMEISTELLÄÄN OPISKELIJAN OIKEUSTURVAOPAS Toiminta: Opiskelijat ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yliopistoopiskelijoina. Laaditaan opiskelijoiden oikeusturvaopas. Opas tarjoaa perustietoa jokaiselle opiskelijalle ja toimii myös hallopedien toiminnan tukena. Työssä hyödynnetään TKY:llä aiemmin valmistelua keskeneräistä oikeusturvaopasta. Prioriteetti: 3 Aikataulu: kesäkuu joulukuu Peltola Isotalo, Peltola Kuormitus: pieni. Oikeusturvaoppaan valmistelu on aloitettu kesän aikana.

8 OPISKELIJAN PAREMPI ARKI JA ELÄMINEN Aalto-yliopiston opiskelijoilla on ensiluokkaiset puitteet täysipainoiselle opiskelulle. Sujuvan arjen mahdollistavat riittävä toimeentulo, kattava asuntotarjonta pääkaupunkiseudulla ja opiskelijoille tarjottavat monipuoliset palvelut. Toimiva opiskelijaterveydenhuolto ja korkeatasoiset liikuntamahdollisuudet edistävät opiskelukykyä ja opiskelijoiden jaksamista. 11. OSALLISTUTAAN MONIPUOLISTEN LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMISEEN AALLON OPISKELIJOILLE Aallon opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää heille suunniteltua, monipuolista ja helposti saavutettavaa liikuntaverkostoa. Liikuntayhdistyskenttä on yhtenäinen ja organisoitu yhteisen seuratoiminnan alle. Ylioppilaskunnalla on oma linjansa liikunta-asioissa sekä selkeä työnjako liikuntapalveluiden järjestämisestä Aalto-yliopiston kanssa. Toiminta: Osallistutaan aktiivisesti Aalto-yliopiston liikuntapalveluiden kehittämiseen keskeisissä työryhmissä. Muodostetaan ylioppilaskunnan linja liikuntaasioissa siten, että se tukee yliopiston liikuntapalveluita eikä ylioppilaskunta tee päällekkäistä työtä yliopiston kanssa. Järjestetään omia liikuntatapahtumia ja autetaan yhdistyksiä järjestämään liikuntatoimintaa. Vaikutetaan kuntatasolla liikuntapalveluiden lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Aikataulu: Kuormitus: suuri jatkuva, ylioppilaskunnan linjaus yliopistoliikunnasta helmikuu maaliskuu ja vaikuttaminen maaliskuu elokuu Hirvola Hirvola, Sarkkula, AaltoUS, liikunta- ja hyvinvointityöryhmä PKS-yliopistoliikunnan suunnittelu: - Pääkaupunkiseudun liikuntatyöryhmä on kokoontunut kesäkuussa ja elokuussa. Väliraportti valmistui juhannukseksi ja työryhmän on määrä saada loppuraportti ja päätökset yhteisen yliopistoliikunnan kohtalosta valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Liikuntakysely: - Huhtikuussa teetetyn kyselyn tulokset on jaettu rehtoraatille keväällä. Kyselyn tuloksia tullaan erityisesti käyttämään hyödyksi PKSyliopistoliikunnan suunnittelussa. - Liikuntatapahtumat syksyllä:aalto-kymppi 11.9., jonka yhteydessä AYY:n liikuntayhdistysten esittely - Akateeminen Wartti Yöfutsal

9 - Liikunta- ja hyvinvointiviikko Aalto by Night Yösähly (uusille opiskelijoille) Liikuntatutor konseptin lanseeraaminen - Liikuntatutor-koulutuksiin osallistui elokuussa 25 iso- tai tutorkoulutuksen käynyttä. Joukossa on liikuntatutoreita kaikilta kampuksilta ja myös kv-opiskelijoista. 12. LUODAAN YLIOPPILASKUNNAN ASUNTOTOIMINNALLE ORGANISAATIO JA JÄRJESTELMÄT Eri schoolien opiskelijat voivat helposti hakea ylioppilaskunnan asuntoja yhden järjestelmän kautta. Ylioppilaskunnan asuntotoiminta täyttää laissa määritellyt kriteerit asukasdemokratiasta ja ARA-säännöksistä. Asukastoiminta houkuttelee vapaaehtoistoimijoita. Toiminta: Myötävaikutetaan talousjohtajan vetämään asunnonhakutietojärjestelmien kehitysprojektiin. Hirvola vastaa asumisenyhteistyöelimen (ASY), kyläsenaatin ja asukasneuvostojen (ANE) toiminnan koordinoinnista. Funck vastaa linnanisäntien ja asuntotoimikunnan toiminnan koordinoinnista sekä asumisen käytäntöjen yhdistämisestä. Linnanisäntä-käytäntö mahdollistetaan kaikissa asuntokohteissa. Aikataulu: Kuormitus: jatkuva, järjestelmät helmikuu kesäkuu Hirvola Hirvola, Funck, Väätäinen suuri Kesän asunnonhaku toteutettiin kahdella vanhalla järjestelmällä aikataulupaineesta johtuen. Uusi järjestelmä valmistuu vuoden 2010 aikana. Asumisdemokratiaelimet ja muut asumisen toimikunnat ovat aloittaneet toimintansa jo alkuvuodesta. 13. MÄÄRITELLÄÄN PALVELUKOKONAISUUS JA TIEDOTETAAN SIITÄ Toiminta: Jokainen ylioppilaskunnan jäsen tietää mistä etsiä tietoa ylioppilaskunnan, yliopiston ja yhteistyötahojen palveluista. Ymmärretään eri palveluiden arvo opiskelijoille ja sidosryhmille. Kartoitetaan ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien tarjoamat palvelut ja edut, sekä selvitetään niiden päällekkäisyydet ja kehitysmahdollisuudet.. Arvioidaan jäsenistön kriittisimmät palvelutarpeet ja keskitytään ensisijaisesti niihin. Viestitään jäsenistölle aktiivisesti palveluista ja meneillään olevasta kehitystyöstä. Kevään aikana kerätään sektorikohtaisesti materiaali valmiiksi uusien opiskelijoiden opasta varten.

10 Aikataulu: Kuormitus: helmikuu joulukuu Hämäläinen Hämäläinen, Granroth, Partanen, Oittinen normaali Toteutuksen tila: Jatkuva AYY:n tarjoamat palvelut perus- ja jatko-opiskelijalle sekä yhdityksille on kartoitettu ja niiden viestimiseen käytettävä viestintäsuunnitelma on tehty. Uusien opiskelijoiden opas on lähetetty kesän aikana uusille opiskelijoille ja kalenteri on jaossa AYY:n palvelupisteillä. AYY:n nykyisiä verkkosivuja on kehitetty aktiivisesti ja niiden toimivuutta parannettu. Uusien verkkosivujen materiaaleja on alettu keräämään ja tiedon jäsentely paranee niiden myötä. 14. LAAJENNETAAN YLIOPPILASKUNNAN ASUNTOKANTAA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN Ylioppilaskunta tarjoaa Aalto-yliopiston opiskelijoille edullisia asuntoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä Aalto-yliopiston schooleista. Toiminta: Selvitetään erityisesti vanhan poliisiammattikorkeakoulun tontin (Kivimiehentie) rakennuttamismahdollisuutta. Edistetään asiaa yhdessä HOAS:n kanssa. Lisäksi/vaihtoehtoisesti tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa opiskelija-asuntoja Helsinkiin. Aikataulu: tammikuu joulukuu tontin huutokauppa maaliskuu huhtikuu Hirvola Hirvola, Valtonen, Funck, kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja, taloustoimikunta Kuormitus: normaali (toteutuessaan suuri) Espoo sopinut tontin ostamisesta Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja tarjonnut konseptia, jossa Espoo rakentaisi ¼ tontista tutkija-asutoja, HOAS vuokraisi ¼ tontista opiskelija-asuntojen rakentamista varten ja AYY vuokraisi ½ tontista opiskelija-asuntojen rakentamista varten. Taloustoimikunta puolsi kokouksessaan neuvottelujen aloittamista tontin vuokraamiseksi ja rakentamisen jatkoselvittämiseksi. AYY:n ja Helsingin KSV:n tapaaminen sovittu syyskuun alkuun koskien opiskelija-asuntojen rakentamista Jätkäsaareen. 15. KOHENNETAAN ULKOMAALAISTEN OPISKELIJOIDEN SOSIAALIPOLIITTISTA ASEMAA Ylioppilaskunnalla ja yliopistolla on selkeä vastuujako kansainvälisten opiskelijoiden sosiaalipoliittisissa asioissa. Yliopisto kantaa vastuuta kansainvälisten opiskelijoiden asumisesta, terveydenhuollosta ja muista

11 Toiminta: palveluista. Tämä toiminta nähdään luontevana osana yliopiston kansainvälistymistä. Neuvotellaan yliopiston kanssa kansainvälisille opiskelijoille otettavasta ryhmäsairausvakuutuksesta. Pidetään esillä kansainvälisten opiskelijoiden erityistarpeita asumisasioissa. Etsitään keinoja edistää kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota ympäröivään yhteiskuntaan. Kohotetaan kvtutoroinnin profiilia ulkomaalaisten opiskelijoiden erityistarpeet huomioiden. Aikataulu: helmikuu joulukuu Lappalainen Lappalainen, Sauli, Kuusivuori Kuormitus: normaali Toteutuksen tila: Jatkuva. Ryhmäsairasvakuutusasiaa viety eteenpäin ja yliopisto näyttäisi olevan lähdössä tekemään kilpailutusta vakuutuksentarjoajista. Valmisteltu Aallon kanssa asunnonvälityspalvelun perustamista erityisesti kv-opiskelijoiden asunnonetsinnän tueksi. Hätämajoitus järjestetty sosiaalipoliittisen sektorin toimesta (ks. kohta 18). Kv-opiskelijoiden asuntotilannetta ja erityisesti hätämajoitusasiaa on pidetty esillä opiskelijametropolihankkeessa sekä tapaamisissa Aallon ja schoolien hallinnon kanssa ja mm. Aallon uusien opiskelijoiden ryhmässä. Suunniteltu liikunta-alan harjoittelijan hyödyntämistä liikuntapalveluiden viestinnän kehittämisessä erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta. Yliopiston keskushallinnossa edistetty kvtutoreiden palkitsemiskäytäntöjen laajentamista koko Aaltoon. 16. PARANNETAAN OPISKELIJOIDEN TOIMEENTULOA Opiskelijoiden toimeentulo kohenee opintotukiuudistuksen myötä. Toteutuvat rakenteelliset kehittämisehdotukset eivät muodosta esteitä opintojen sujuvaan suorittamiseen. Toiminta: Luodaan alkukevään aikana ylioppilaskunnan kanta opiskelijan toimeentuloon ja laaditaan aiheesta linjapaperi. Vaikutetaan opintotukiuudistukseen suoraan ja yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Osallistutaan lausuntokierroksiin ja tehdään tarvittaessa avauksia mediaan. Vaikuttamistyötä tehdään myös yhteistyössä muiden sidosryhmien, kuten työmarkkina- ja poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa. Aikataulu: kanta helmikuu maaliskuu, vaikuttaminen maaliskuu joulukuu Leppisaari Leppisaari, Kuusivuori Kuormitus: pieni Toteutuksen tila: Jatkuva

12 Linjapaperi opintotuesta hyväksytty edustajiston kokouksessa 3/2010. Tavattu yliopiston edustajia ja todettu ylioppilaskunnan ja yliopiston kantojen yhteneväisyys. Tavattu lisäksi työmarkkinajärjestöjä. Julkaistu kannanotto opintotuen sitomisesta indeksiin 2.8. reaktiona valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen. Opiskelijaliikkeen pettymykseksi valtioneuvoston julkaistu budjettiesitys ei sisältänyt esitystä indeksiin sitomisesta vuonna Seurataan käsittelyä eduskunnassa, ollaan yhteydessä SYL:oon asian etenemisestä ja mahdollisista syksyn toimista. Tarpeen vaatiessa suunnataan katseet indeksoinnin suhteen ensi hallituskaudelle. 17. VAIKUTETAAN OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUTEEN Toiminta: Prioriteetti: 3 2 Aikataulu: helmikuu joulukuu Kuormitus: pieni Toteutuksen tila: Jatkuva Korkeakouluopiskelijoilla on toimiva ja laadukas terveydenhuolto. YTHS:n sopeuttamistoimet ja ratkaisut ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon osalta eivät heikennä yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluja. Seurataan YTHS:n sopeuttamistoimia ja osallistutaan niistä käytävään keskusteluun säätiön hallinnon kaikilla tasoilla sekä SYL:ssä. Muodostetaan tarvittaessa kanta opiskelijaterveydenhuollon muutoksiin, ja vaikutetaan niihin. Leppisaari Leppisaari, Lähteenaho Osallistuttu YTHS:n Helsingin ja Otaniemen terveystyöryhmien toimintaan. Annettu lausunto YTHS:n johtosäännön uudistuksesta 12.3.Johtosääntö ja taloussääntö hyväksyttiin seurauksena YTHS:n sääntöuudistuksesta ja ne ovat astuneet voimaan. YTHS:n suunniteltuja sopeuttamistoimia tullaan arvioimaan uudelleen syksyllä huomioiden tällöin esimerkiksi taloudellisen taantuman vaikutukset. 18. VAIKUTETAAN KAUPUNKI- JA JOUKKOLIIKENNEASIOIHIN Espoon ja Helsingin kaupungit pitävät Aalto-yliopistoa ja ylioppilaskuntaa merkittävinä kumppaneina pääkaupunkiseudun alueellisessa kehittämisessä. Aalto-yliopiston sijainti vaikuttaa ratkaisevasti pääkaupunkiseudun joukkoliikenneratkaisuihin. Kaupungit kokevat opiskelijat tärkeiksi kuntalaisiksi.

13 Toiminta: Prioriteetti: 3 2 Aikataulu: jatkuva Vaikutetaan kampusten välisen joukkoliikenteen määrän lisäämiseksi ja kunta-rajan poistamiseksi, jotta Aalto-yliopiston opiskelijoiden liikkuminen kampusten välillä olisi sujuvaa. Osallistutaan aktiivisesti T3-hankkeeseen Tapiolan, Keilaniemen ja Otaniemen alueen kehittämiseksi ja reagoidaan alueen kaavoittamiseen. Neuvotellaan opiskelijoiden hätämajoituksen järjestämisestä ja joukkoliikennekokeilujen pilotoinnista osana Helsingin kaupungin Opiskelijametropoli-hanketta Hirvola Hirvola, Kuusivuori Kuormitus: pieni /jatkuva: AYY ja HYY järjestävät yhdessä Helsingin kaupungin kanssa hätämajoitusta opiskelijoille ma Kurvissa. Lisäksi Teekkarikylän vierasmajat on varattu hätämajoitusta varten.

14 RAKENNETAAN AALTO-YHTEISÖ Aallossa opiskelija tuntee olevansa osa iloista ja kiinnostavaa yhteisöä, jossa kynnys toteuttaa itseään on matala. Ylioppilaskunnan kulttuuritoiminta on monipuolista ja kekseliästä, ja tapahtumat houkuttelevat paikalle kirjavan joukon aaltolaisia. Yhdistyskenttä on vertaansa vailla ja toimintaan on helppo lähteä mukaan. Yhteisössä vallitsee innostava yhdessä tekemisen ilmapiiri, joka kannustaa uskaltamaan, kokeilemaan ja seikkailemaan. 19. JÄRJESTETÄÄN MONIPUOLISTA AALTO-KULTTUURITOIMINTAA JA KÄYNNISTETÄÄN MEGALOMAANINEN PROJEKTI, JOSTA PUHUTAAN SEURAAVAT 100 VUOTTA Aalto-kulttuuritoiminta on monipuolista, vetovoimaista ja uskaltavaa. Sitä tehdessä pidetään hauskaa, ja toiminnassa näkyy tekemisen ilo. Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tuetaan aktiivisesti. Toiminta: Hallituksen alaisuudessa toimii Aalto-yhteisötoimikunta Aava, joka ideoi ja toteuttaa jäsenistöä yhdistävää Aalto-kulttuuritoimintaa. Aloitetaan megalomaaninen projekti, josta puhutaan seuraavat 100 vuotta. Wappuna Aalto näkyy Otaniemessä ja Helsingissä. Valmistellaan vuoden 2011 vuosijuhlaviikko sekä aloitetaan Wapun 2011 valmistelu. Liikunta- ja hyvinvointitapahtumien järjestämisestä vastaa pääasiallisesti liikunta- ja hyvinvointityöryhmä. Kootaan ryhmä toteuttamaan projekteja, joiden tarkoituksena on tuoda taidetta ja korkeakulttuuria lähelle opiskelijaa sekä edistää opiskelijoiden taiteellisia pyrkimyksiä. Aikataulu: varpajaiset tammikuu helmikuu, wappuspektaakkeli huhtikuu, muutoin jatkuva painottuen seuraavasti: ideointi helmikuu maaliskuu, toteutus huhtikuu joulukuu Hyrkkö Hyrkkö, Palonen, Tarhala, Aalto-yhteisötoimikunta, Liikunta- ja hyvinvointityöryhmä Kuormitus: suuri /jatkuva. Vuosijuhlaviikkoprojekti käynnistetty, aikataulutettu ja pääsuuntaviivat vedetty vapaalla kädellä. Tavattu KY ry:n kanssa Mantan lakitukseen 2011 liittyen ja päästy pari askelta lähemmäs yhteistä säveltä. Järjestetty Aallon avajaisten jatkoja, Aalto Partya, yhdessä yliopiston kanssa. Valmisteltu tulevaa syksyä ja suunniteltu ensi vuotta. Vähälukuinen, mutta suloinen Aava olla ja mennä porskuttaa, nyt myös Facebookissa: Aava (AYY Culture & Community).

15 20. VALLOITETAAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SYDÄMET Syksyllä aloittavat opiskelijat tuntevat olevansa osa ihanaa Aalto-yhteisöä. School-kohtaiset uusien opiskelijoiden vastaanottoon liittyvät ominaispiirteet säilyvät. Jokaisella uudella opiskelijalla on motivoitunut ja innostunut tutor. Toiminta: Tuetaan school-kohtaista sisäänajoa, mutta varmistetaan myös ylioppilaskunnan näkyminen spektaakkelimaisen uusien opiskelijoiden tapahtuman muodossa. Tavataan tutoreita ja muita uusien opiskelijoiden vastaanotosta vastaavia henkilöitä ja vakuutetaan heidät Aallon mahdollisuuksista. Tehdään uusien opiskelijoiden opas, joka lähetetään kaikille uusille opiskelijoille. Kootaan eri alojen uusista opiskelijoista ns. puosupaneeli, jonka avulla kehitetään opiskelujen aloittamisen kokemusta ja ylioppilaskunnan toimintaa uuden opiskelijan näkökulmasta. Vaikutetaan tutoroinnin järjestämiseen tulevaisuudessa. Aikataulu: Kuormitus: valmistelu helmikuu elokuu, toteutus jatkuva Hyrkkö Hyrkkö, Tarhala,, Jylhä, Peltola, Lappalainen, Kuusivuori,, Aaltoyhteisötoimikunta, teekkarijaosto, Partanen, Palonen suuri Selkiytetty ylioppilaskunnan sisäistä vastuujakoa ja aikataulua uusiin opiskelijoihin liittyen. Valmisteltu ehdotusta tutoroinnin osittaisesta yhtenäistämisestä ja ylipäätään sen järjestämisestä tulevaisuudessa. Osallistuttu tutorkoulutuksiin.uusien opiskelijoiden pidettävän Aalto First Experience -päivän suunnittelu etenee yhteistyössä yliopiston kanssa. Tehty uusien opiskelijoiden opas ja postitettu se uusille opiskelijoille. Tuotettu AYY-esittelyvideo, joka sai ensiesityksensä Aallon taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudessa. Osallistuttu TaiKin ja Mikkelin kampuksen uusien opiskelijoiden vastaanottoon ja valmistauduttu ensi viikkoon, jolloin loputkin uudet Aalto-opiskelijat aloittavat. Valmisteltu uusien opiskelijoiden tapahtumaa nimeltä Hyökyaalto, joka pidetään TUETAAN YHDISTYKSIÄ JA JÄRJESTÄYTYMÄTÖNTÄ JÄSENISTÖÄ Toiminta: Ylioppilaskunnan järjestökenttä on vireä ja monipuolinen. Kynnys uuden yhdistyksen perustamiseen on matala ja yhdistyksiä kannustetaan poikkitieteellisyyteen. Ylioppilaskunta tarjoaa puitteet yhteisölliseen toimintaan ja yhdessä tekemiseen. Yhdistykset toimivat tärkeänä viestintäkanavana ylioppilaskunnan ja sen jäsenistön välillä. Kootaan järjestövaliokunta, jossa on laaja-alainen tuntemus ylioppilaskunnan järjestökentästä. Luodaan järkevät ja johdonmukaiset toiminta-avustusten jakoperusteet. Sovelletaan jakoperusteita joustavasti muutostilanteen

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot