Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1."

Transkriptio

1 LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan kunta, Harjukuja 6, Parikkala X Oy (työnimi) Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vuokrauskohde Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: -Vuokranantajan Parikkalan kunnalta x.x.2014.allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella vuokraamat Parikkalan kunnan (580) Papinniemen kylässä (432) sijaitsevat tilat tai määräalat RN:o 3:32, xxxxxx RN:o 3:37 ja xxxxxx RN:o 3:54 lukuun ottamatta jäljempänä mainittuun karttaliitteeseen merkittyä määräalaa, (jälj. Maa-alue ); sekä -Vuokranantajan omistamat Maa-alueella sijaitsevat Leirintäaluetoimintaa palvelevat rakennukset ja rakennelmat sekä niihin kiinnitetyt koneet ja laitteet (jälj. Rakennukset ). Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. Rakennukset on lueteltu liitteessä 2. Tällä vuokrasopimuksella ei vuokrata rakennusten lisäksi irtainta käyttöomaisuutta, eikä luovuteta vaihto-omaisuutta. VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT 1. Kohteen käyttötarkoitus 2. Vuokra-aika Vuokranantaja on vuokrannut vuokralaiselle Leirintäalueen käytettäväksi leirintäaluemajoitusliiketoiminnan harjoittamiseen. Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 Mikäli Vuokranantajan ja Parikkalan kunnan välinen maanvuokra-sopimus Tiloista päättyy, tämä sopimus päättyy ilman eri toimen-piteitä samaan aikaan, ellei muuta sovita. 3. Vuokra Vuotuinen vuokra maksetaan 12 tasasuuruisena maksueränä siten, että kukin maksuerä suoritetaan kalenterikuukauden 5. päivänä. Vuotuinen vuokra määritellään Vuokranantajalle aiheutuvien kustannusten mukaan. Vuokran määrittelyssä otetaan huomioon kultakin kalenterivuodelta seuraavat kustannukset: -hallintokulut; -Maa-alueesta suoritettu vuokra; -Rakennusten poistot (kirjanpidossa noudatetun käytännön mukaisesti); -Maa-alueen ja Rakennusten sekä sähkö-, lämpö- ja vesijohtojen ylläpidosta ja hoidosta sekä remontoinnista aiheutuvat kulut siltä osin kuin ne eivät kuulu tämän sopimuksen mukaan Vuokralaisen kustannettaviksi; Rakennusten ja Maa-alueen vakuutusmaksut ja Rakennuksista menevä kiinteistövero; -Leirintäalueen hankintaan ja investointeihin kohdistuvat vieraanpääoman lyhennykset, korot ja muut kulut; ja -osuus Papinniemen tiehoitokunnan perimistä maksuista ja korvauksista. Vuokran tulee kattaa Vuokranantajan em. kustannukset niin, ettei Vuokranantajan tarvitse ottaa uutta lainaa maksujensa hoitamiseen, eikä Vuokranantajan osakkeenomistajien tarvitse rahoittaa sitä. Vuokranantaja ilmoittaa etukäteen Vuokralaiselle laadittavaan talousarvioon perustuvan, arvioidun kuukausivuokran määrän. Mikäli talousarviosta poiketen Vuokranantajan vuokran määrään vaikuttavat menot muodostuvat suuremmiksi, on Vuokranantajalla oikeus välittömästi tarkistaa Vuokralaisen maksettavan vuokran määrää. Muutoin vuokran määrä tarkistetaan jälkikäteen Vuokranantajan tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Vuokralaisen mahdollisesti liikaa maksama vuokra luetaan Vuokralaisen hyväksi vuokran myöhempänä ennakkosuorituksena. Mikäli taas Vuokranantajan tilinpäätöksen yhteydessä ilmenee, etteivät perityt vuokrat ole riittäneet vuokrana perittäviin kustannuksiin, on Vuokralainen velvollinen 14 päivän kuluessa ilmoituksesta suorittamaan Vuokranantajalle syntyneen alijäämän. Tarkistetulle vuokran määrälle ei suoriteta korkoa. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa, kun Vuokralainen on saanut leirintäalueen hallintaansa. 4. Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet Vuokralaisen tulee:

3 -käyttää kohdetta aktiivisesti leirintäaluetoimintaan siten, että de on kokonaan vuosittain avoinna ainakin välisenä aikana; -leirintäaluetoiminnan tulee täyttää vähintään 3 tähden tason vaatimukset ( Suomen Leirintäalueyhdistys, Leirintäalueiden matkailullinen tasoluokitus, 2006) -hankkia toimintansa vaatimat viranomaisluvat; -huolehtia alueen siisteydestä ja järjestyksenpidosta; -vastata hallinnassaan oleville rakennuksille ja laitteille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korjaamisesta; -hoitaa leirintäalueen kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista markkinointia ottaen huomioon Vuokranantajan esitykset markkinoinnista; -vastata leirintäalueen asiakkaisiin nähden alueen turvallisuudesta ja muista mahdollisista vahingoista, jotka voidaan esittää korvausvaatimuksena leirintäalueen pitäjää kohtaan; -ottaa kustannuksellaan tarkoituksenmukainen vakuutus edellä olevan velvoitteen turvaamiseksi; -tehdä sähkön, lämmön, veden ja jäteveden kulutusta koskevat jakelusopimukset sekä jätehuoltosopimus; -antaa toiminnastaan ja taloudellisesta asemasta Vuokranantajan kulloinkin vaatimat selvitykset: -kehittää ja markkinoida leirintäalueliiketoimintaa; ja -hoitaa erillisessä sopimuksessa sovituin ehdoin Papinniemen Lomaosake Oy:n kiinteistöhuoltoon ja palvelujen tuottamiseen liittyviä tehtäviä, -sallia liikenne alueen kautta yksityisille maa-alueille ja lomaisakalueelle. -sallia vesi- ja viemärijohtojen tarpeellinen rakentaminen leirintäalueella lomaosakealueen tarpeisiin 5. Vuokralaisen oikeudet Vuokralaisella on oikeus -harjoittaa alueella leirintäalueliiketoimintaa ja siihen liittyvää laillista liiketoimintaa; -käyttää leirintäalue liiketoiminnan tunnuksena vuokrasuhteen voimassaoloaikana nimeä Papinniemen Leirintäalue ; -periä majoittuvilta kohtuulliset majoitus- ja palvelumaksut; ja

4 -sijoittaa alueelle Vuokranantajan hyväksymiä laitteita ja myyntipisteitä. 6. Vuokrauskohteen käyttö- ja kunnossapitokustannukset Vuokraan sisältyvät seuraavat kustannukset: - maa-alueen vuokra - Vuokranantajan omistamien Rakennusten vakuuttaminen niiden jälleenhankinta-arvosta - huoltorakennuksen vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähköjohtojen ylläpito viranomaisten määräämässä kunnossa; -Rakennusten (vuokranantajan omistamien) peruskorjaustasoinen remontointi; ja - leirintäalueen alueen vesijohdot ja viemäröinti Vuokralainen vastaa mm.: - leirintäalueen majoitus- ja palvelutoiminnoista aiheutuvista ylläpitokustannuksista; - ulkoalueiden hoidosta, mukaan lukien nurmikoiden, istutusten ja puuston hoito; - Maa-alueiden ja Rakennusten sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidosta (käyttöhuollosta ja huoltokorjauksista ml. normaalit vuosikorjaustyöt) ja niiden kustannuksista. Vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta Vuokranantajalta suorittamistaan huolto- ja korjaustöistä, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu; - toiminnan vaatimien viranomaislupien hankinnasta ja niiden kustannuksista; - viranomaisten tarkastusmaksuista; -leirintäalueen lain ja viranomaismääräysten mukaisuudesta; - Rakennusten ja laitteiden talvisuojauksesta sekä suojausten poistamisesta; - leirintäalueen lämmitys- ja sähkökuluista; - vesi- ja jätevesikustannuksista; - leirintäalueen tiekuluista; - jätehuollon käyttömaksuista; - asuntovaunujen ja autojen septitankkien tyhjennyspaikkojen järjestämisestä ja ylläpitämisestä; - LVISA-laitteiden säädöistä ja vuosihuolloista; - alkusammutuskaluston huollosta; - omien data- ym. yhteyksien järjestämisestä ja ylläpidosta; - leirintäalueella sijaitsevan irtaimen omaisuuden vakuuttamisesta; - Vuokranantajan omaisuudelle toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta luonnollista kulumista lukuun ottamatta; -rakennusten paloturvallisuudesta; ja -Leirintäalueen liiketoiminnan kehittämis- ja markkinointikustannuk-sista. 6. Vuokrauskohteen kunto

5 Vuokralainen on todennut Vuokrauskohteen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on. Vuokratilojen tulee olla vuokrasopimuksen päättyessä hyvässä, asianmukaisessa kunnossa. 7. Ympäristövelvoitteet Vuokrauksen kohteen sijainnin huomioon ottaen tulee Vuokralaisen korostetusti huolehtia siitä, ettei kohteessa varastoida tai käytetä ilman asianmukaisia lupia ja vastoin määräyksiä sellaisia aineita tai aineyhdistelmiä, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveteen tai maaperään haitallisia muutoksia. 8. Suoritettujen toimenpiteiden hyvittäminen Vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksun hyvitystä perusparannus- tai muista suorittamistaan töistä johtuvista kunnossapitovelvollisuutensa piiriin kuuluvista töistä aiheutuneista kustannuksista. Vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta toiminnan keskeytymisestä. Vuokralaisella ei ole myöskään oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista ja muista töistä. 9. Katselmukset ja annetut tiedot Vuokrauskohteessa suoritetaan ennen vuokrakauden alkamista ja edelleen vähintään kerran vuodessa kiinteistökatselmus. Katselmuksesta ilmoittaa vuokranantaja vähintään kaksi viikkoa ennen katselmuksen suorittamista. Katselmuksen tarkoituksena on todeta Vuokranantajan ja Vuokralaisen velvollisuudet kiinteistön hoidosta ja kunnossapidosta. Katselmuksesta laaditaan muistio, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Vuokranantaja ja Vuokralainen suorittavat vuosittain vuokrauskohteessa katselmustilaisuuden, jossa todetaan ja tarkastetaan Maa-alueen ja Rakennusten kunto sekä niiden vaatimat toimenpiteet. Vuokralainen on tietoinen ja hyväksyy, että vuokrauskohteesta annetut taloudelliset ja tekniset tiedot perustuvat Vuokranantajan käsitykseen ja ne voivat poiketa todellisuudesta. 10. Rakentamisvelvoite Vuokralainen sitoutuu rakentamaan kustannuksellaan Tiloille sähköpisteitä asuntovaunuille ja autoille, saunarakennuksen ja vähintään kaksi uutta erillistä vapaa-ajan asuntoa majoitustoimintaa varten mennessä.

6 Vuokrasopimuksen päättyessä Vuokranantaja on velvollinen lunastamaan rakennukset niiden käyvästä arvosta. Sopijaosapuolet vahvistavat, ettei Vuokranantaja ole velvollinen lunastamaan rakennuksia ja rakennelmia, joihin ei ole tämän sopimuksen mukaan rakentamisvelvoitetta. 11. Muutostyöt Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan suostumusta kiinnittää kilpiä, teippauksia tms. Rakennusten seiniin tai muihin paikkoihin. Mikäli Vuokralainen asentaa Vuokrauskohteeseen sellaisia laitteita, jotka vaativat kiinteistön teknisten laitteiden uusimista tai uusia liittymismaksuja, vastaa Vuokralainen niistä samoin kuin laitteiden vaatimista uusista vuosi-, huolto- tai käyttömaksuista. Vuokralaisella on oikeus Vuokrauskohteessa omalla kustannuksellansa tehdä sellaisia toimintansa vaatimia muutostöitä, jotka eivät vaadi viranomaisten lupaa. Rakenteisiin ja Rakennusten laitteisiin vaikuttaviin töihin tulee saada Vuokranantajan suostumus. Muutostöistä ei vuokra-ajan päättyessä suoriteta Vuokralaiselle erillistä korvausta. Mikäli Vuokranantaja vaatii, Vuokralaisen on palautettava vuokratila siihen kuntoon ja tasoon, missä se oli vuokrasuhteen alkaessa. Vuokralaisen asentamat mainostaulut ja -kilvet sekä teippaukset on Vuokralaisen poistettava vuokrakauden päätyttyä ja korjattava poiston yhteydessä tai poistosta välillisesti rakennukseen syntyneet viat. 12. Immateriaalioikeudet Tällä sopimuksella ei luovuteta Leirintäalueliiketoimintaan liittyviä immateriaalioikeuksia Vuokralaiselle lukuun ottamatta edellä mainittua käyttöoikeutta vuokrasuhteen aikana nimeen Papinnimen Leirintäalue. Vuokralainen on velvollinen lopettamaan käyttämästä Papinniemen Leirintäalue liiketoimintansa tunnuksena. Mikäli Vuokralainen on saanut rekisteröidä Vuokranantajan suostumuksella toiminimeksi Papinniemen Leirintäalue, sitoutuu Vuokralainen kustannuksellaan muuttamaan toiminimeä ja vapauttamaan Papinniemen Leirintäalue toiminimen Vuokranantajan rekisteröitäväksi viipymättä vuokrasuhteen päättymisen jälkeen. 13. Vuokravakuus 14. Vuokrasopimuksen tarkastaminen Vuokralainen luovuttaa tämän sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa vuokranantajalle tämän vuokrasopimuksen kaikinpuolisen täyttämisen vakuudeksi euroa rahana. Vuokranantaja on oikeutettu käyttämään vakuuden valitsemallaan tavalla. Vakuussuoritusta ei lueta vuokra -kohdassa tarkoitetuksi vuokran määrää vähentäväksi suoritukseksi.

7 Vuokralainen vakuuttaa tarkoin ja huolellisesti tutustuneensa vuokrauskohteen tämän hetkiseen kuntoon ja olevansa niistä perillä. 15. Vuokrasopimuksen siirto Vuokralaisella ei ole vuokra-aikana oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle, ellei vuokranantaja anna siirtämiseen kirjallista suostumustaan etukäteen. Vuokralaisella ei ole myöskään oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa Vuokrauskohdetta tai osaa niistä kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumusta etukäteen. 16. Vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimus on määräaikainen sopimus. Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo tätä sopimusta, on toisella sopijapuolella oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään yhden kuukauden irtisanomisajan jälkeen tai, jos rikkomus on olennainen, purkaa sopimus päättymään heti. 17. Vuokrauskohteen kunto Vuokralainen vastaa siitä, että Maa-alue ja Rakennukset ovat sopimuskauden päättyessä sellaisessa kunnossa, jota voidaan kohtuudella olettaa ottaen huomioon Vuokralaiselle tässä sopimuksessa asetetut velvoitteet. 18. Muut toimenpiteet vuokrasuhteen päättyessä Vuokralainen on vuokrasuhteen päätyttyä (i) (ii) (iii) (iv) velvollinen kustannuksellaan poistamaan leirintäalueelle rakentamansa rakennukset ja rakennelmat, ellei Vuokranantaja halua lunastaa niitä käyvästä arvosta. Vuokranantajan on tehtävä tätä koskeva vaatimus 14 päivän kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä; siivoamaan kustannuksellaan leirintäalueen ja kuljettamaan siellä olevat jätteet pois; lopettamaan Papinniemen Leirintäalue nimen käyttämisen; myötävaikuttamaan liiketoiminnan siirtymistä Vuokranantajan osoittamalle henkilölle. Sopijaosapuolet vahvistavat, ettei Vuokranantaja tai muu henkilö ole velvollinen suorittamaan korvausta tai muuta hyvitystä Vuokralaiselle toimenpiteistä tai investoinneista, jotka ovat edistäneet Papinnimen Leirintäalueen good will arvoa tai muutoin alueen arvoa leirintäalueena. 19. Sovellettava laki Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan vuokrasuhteessa liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain

8 (482/1995) määräyksiä. Parikkalassa xx. xxxxxxkuuta 2014 Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue X Oy

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu.

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu. VUOKRASOPIMUS OSAPUOLET Kokkolan kaupunki (jäljempänä vuokranantaja) Pink Olive, Erkki Ahtiainen tmi (jäljempänä vuokraaja) Ly-tunnus 2223661-2 p. 0400-504 606 sähköposti: erkki.ahtiainen@kokkola-camping.fi

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti Asunnonvuokraajan tietopaketti Huoneistoon muuttaminen Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot