TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun taa koskevat yh teis toi min ta neu vot te lut osana talouden ta sa pai notus oh jel maa, koska valmistelu sisälsi mah dol li sia henkilöstön ase maan merkit tä väs ti vaikuttavia muutoksia työn or ga ni soin nis sa, pal ve lu ra ken tees sa, mah dol li sia taloudellisista ja tuo tan nol li sis ta syistä toi meen pan ta via osa-aikais ta mi sia, lomautuksia tai ir ti sa no mi sia. Kaupunginhallituksen päätöksen mu kaan yh teis toi min ta neu vot te luis sa ta voi tel tiin noin 36 henkilötyövuoden sääs töä, yhteismäärältään noin 1,7 mil joo naa euroa vuosina Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin ja ne päättyivät yk si mie li si nä. Neuvottelujen aikana käytiin läpi toimintojen taloudelliset ja tuo tan nol li set perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot talouden ta sa pai not ta misel le. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on ollut koko kaupungin hen kilös tö. Yhteistoimintaneuvotteluissa selvitettiin, että tavoitteena olleesta 1,7 milj.euron säästöstä, noin 1,2 milj.euroa voidaan toteuttaa luontaisen pois tuman kaut ta. Tämän toteuttaminen edellyttää toiminnan tehostamisesta, muutok sia tehtävien organisoinnissa ja palvelurakenteissa. Edellä mainitun 1,2 milj.euron säästön lisäksi neuvotteluissa tavoiteltiin 0,5 milj. euron sääs tö jä hen ki lös tö me nois sa vuosien aikana, jotta ko ko nais sääs tö ta voi te 1,7 milj.euroa toteutuu. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (säästövapaat) Henkilöstömenoista tavoiteltavien säästöjen aikaansaamiseksi työnantaja esit ti järjestöille, että koko henkilöstö ottaisi vapaaehtoista palkatonta vapaa ta (säästövapaa) 7 kalenteripäivää, josta saisi yhden palkallisen va paa päivän. Järjestöt hylkäsivät työnantajan ehdotuksen ja todettiin, että työn an ta ja esittää säästövapaan ottamista suoraan henkilöstölle. Työnantajan linjaus säästövapaiden käyttämiseen on seuraava: - Palkaton säästövapaa on 7 kalenteripäivää (tuntipalkkaiset 5 työ päivää), joista saa yhden palkallisen vapaapäivän. Säästövapaata voi hakea enintään 2 x 7 kalenteripäivää (tuntipalkkaiset 2 x 5 pv). - Säästövapaat eivät vähennä vuosilomakertymää. - Säästövapaa voidaan periä palkasta enintään kahdessa erässä, kui tenkin viimeistään heinäkuun 2015 palkasta.

2 - Säästövapaa voidaan käyttää aikaisintaan sinä kuukautena, jolloin vapaa ta vastaava määrä vähennetään palkasta. - Säästövapaa voidaan pitää lähiesimiehen kanssa sovittavana aikana, myös yksittäisinä päivinä siten, että palkattomaan jaksoon sisältyy vähin tään yksi viikonloppu (la-su). - Säästövapaa tulee pitää kesäkuun 2016 loppuun menneessä. - Säästövapaan aikana viranhaltijan/työntekijän tilalle ei voi ottaa sijais ta eikä vapaasta saa aiheutua työnantajalle lisäkustannuksia. - Työnantajan edustaja/lähiesimies päättää pal ve lu kes kuk sit tain/työ yksi köit täin säästövapaisiin liittyvät järjestelyt koskien mm. tehtävien hoi toa ja vastuita. Työnantajan tarjoamia vapaaehtoisia palkattomia vapaita (säästövapaita) haet tiin määräaikaan mennessä noin 1470 päivää ja niistä ker tyisi reilun euron henkilöstömenojen säästö vuonna Sääs tö vapaa ta ilmoitti ottavansa noin 60 % henkilöstöstä. Lomautukset Säästövapaita koskevaan työnantajan esitykseen sisältyi maininta siitä, että ne viranhaltijat/työntekijät, jotka eivät säästövapaata ole pitäneet tai so pineet pitävänsä, tullaan lomauttamaan vuoden 2015 tai kevään 2016 aikana. Lo mau tuk sen peruste on taloudellinen. Lomautuksen kesto on kuukausipalkkaisilla viranhaltijoilla/työntekijöillä kah dek san (8) kalenteripäivää ja tuntipalkkaisilla työntekijöillä kuusi (6) työ päi vää. Lomautusaikaan sisällytetään vähintään yksi viikonloppu (la-su). Työnantajan edustaja/lähiesimies päättää pal ve lu kes kuk sit tain/työ yk si köittäin lomautuksiin liittyvät järjestelyt koskien mm. tehtävien hoitoa ja vas tuita. Yhteistoimintaneuvottelussa työnantaja totesi, että säästövapaista ei ker ty nyt riittävää 0,5 milj. euron henkilöstösäästöä, joten lomautukset on to teu tet ta va yllä mainitulla tavalla. Neuvottelussa työnantaja esitti lomautusten ulkopuolelle rajattavaksi seu raavat viranhaltija-/työntekijäryhmät: - vuorotyötä tekevät, - erityisopettajat, - määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa toimivat henkilöt, - kaupungin ulkopuolisella projektirahoituksella toimivat,

3 - osa-aikaeläkkeellä olevat henkilöt, - kansalaisopiston tuntiopettajat, - pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Lomautusten käytännön valmistelujen yhteydessä yllä oleva luettelo voi vielä tarkentua. Lomautusten käytännön toteuttamisajankohdasta ja menettelyistä tekee päätök sen kukin toimivaltainen viranomainen ja päätökset toimitetaan tiedoksi TE-toi mis tol le. Oriveden kaupungin vakinaisen henkilöstön mukaan arvioituna lomautusten kaut ta saadaan noin euron henkilöstömenojen säästöt. Säästövapaiden ja lomautusten kautta saadaan siis noin euron henkilöstömenojen säästöt vuosina YT-neuvotteluun asetettua euron säästöä ei siis saavuteta, vaan henkilöstömenoihin tulisi löytää vielä noin euron säästöt. Yhteistoimintaneuvottelussa pyydettiin henkilöstöjärjestöjen esityksiä henki lös tö me no jen säästöjen saamiseksi. Järjestöjen edustajat esittivät, että panos ta mal la työhyvinvointiin saadaan säästöjä sairauslomien vähenemisen kaut ta. Lisäksi esitettiin, että kaupungin joitakin toimintatapoja uudistetaan ja myös henkilöstö sitoutetaan näihin uusiin toimintatapoihin. Järjestöjen edustajien esityksen mukaan puuttuvat säästöt tulisi löytää muu ta kautta kuin henkilöstöä vähentämällä, mm. tehostamalla toimintaa ja sähköi siä järjestelmiä hyödyntämällä. Tehtävien uudelleenjärjestelyt ja niihin mahdollisesti liittyvät irtisanomiset Hallintosäännön 66 :n mukaan virka- tai työsuhteen irtisanomisesta tai lomaut ta mi ses ta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ so pi mus suh tee seen, mikäli asiasta ei ole johtosäännössä toisin määrätty. Tehtävien uudelleenjärjestelyjä koskevat yt-neuvottelut katsottiin käydyksi pidetyssä neuvottelussa. Käydyn keskustelun mukaisesti koko orga ni saa tion tehtävien uudelleenjärjestelyt käydään läpi työntekijöiden kanssa käytävissä yt-neuvotteluissa erikseen. Mikäli tehtävien uu del leen jär jes telyis tä aiheutuu työvoiman tarpeen pysyvä väheneminen, voidaan käyttää koh den net tu ja irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, joista käydään erilliset yt-neu vot te lut ao. henkilön kanssa. Vuosina työnantaja voi ir ti sanoa työsopimuslain 7 luvun 3 :n tai kunnallisen viranhaltijalain 8 luvun 37 :n perusteella yksittäisiä henkilöitä eri tehtävistä ellei työn tarjoamis- ja kou lu tus vel vol li suu den selvityksen jälkeen työtä ole tarjolla. Tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä toiminnan tehostamista jatketaan ta lou-

4 den tasapainottamisohjelmassa päätetyn mukaisesti. Valmistelussa haetaan puut tu van noin euron säästön toteuttamisvaihtoehtoja. Val mis te lussa ja tilanteen arvioinnissa otetaan huomioon Oriveden kaupungin ta lous tilan teen kokonaiskehitys. Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä ja mahdollisen uuden yh teistoi min ta me net te lyn käynnistämisestä valmistelun jälkeen. Esityslistan liitteenä kokoukseen osallistuville on yh teis toi min ta neu vot te lujen pöytäkirjat liitteineen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. todeta, että yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet yk simie li si nä ja päät tää merkitä yhteistoimintaneuvottelujen pöytäkirjat tie dok si, 2. todeta, että työnantajan tarjoamia vapaaehtoisia palkattomia vapaita (sääs tö va pai ta) haettiin määräaikaan mennessä noin 1470 päi vää ja niistä kertyisi reilun euron henkilöstömenojen säästö vuon na Säästövapaata ilmoitti ottavansa noin 60 % hen ki lös töstä. 3. että Oriveden kaupunki lomauttaa kahdeksan (8) kalenteripäivää ja tuntipalkkaisilla työntekijöillä kuusi (6) työpäivää (kokouksessa tehty lisäys) sen henkilöstön joka ei sitoutunut ottamaan va paa eh tois ta säästövapaata. Lomautukset toteutetaan pal ve lu kes kuk sit tain/ työ yk siköit täin erikseen laadittavan suunnitelman mukaan. Lomautuksia ei koh dis te ta niihin työntekijöihin/viranhaltijoihin, jotka ovat sitoutuneet ottamaan va paa eh tois ia palkattomia vapaita vähintään 7 ka len te ri päi vää. 4. rajata toteutettavien lomautusten ulkopuolelle: - vuorotyötä tekevät, - erityisopettajat, - määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa toimivat henkilöt, - kaupungin ulkopuolisella projektirahoituksella toimivat, - osa-aikaeläkkeellä olevat henkilöt, - kansalaisopiston tuntiopettajat, - pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut. Kaupunginhallitus voi tehdyn valmistelun jälkeen tarkentaa lo mau tusten ulkopuolelle rajattavia henkilöstöryhmiä tai yksittäisiä vi ran hal tijoi ta/työn te ki jöi tä. 5. jatkaa henkilöstön mahdollisuutta ottaa vapaaehtoista säästövapaita

5 en ti sin ehdoin siten, että hakulomake tulee jättää esimiehelle vii meistään mennessä. 6. todeta, että päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen perus teel la ei toteuteta henkilöstön irtisanomisia. 7. talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvien organisaation ja pal velu tuo tan non tehostamiseen ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvien py sy vien muutosten ja taloudellisten vaikutusten valmistelu tulee palve lu kes kuk sis sa aloittaa välittömästi viimeistään tammikuun aikana ja val mis te lu tulee saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn men nes sä. Valmistelussa haetaan puuttuvan noin euron säästön toteuttamisvaihtoehtoja. Valmistelussa ja tilanteen arvioinnissa ote taan huomioon Oriveden kaupungin taloustilanteen ko ko nais ke hitys. Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä ja mahdollisen uu den yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä valmistelun jälkeen. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-7 hyväksyttiin

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot