Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen"

Transkriptio

1 Henkilöstöjaosto Vuosilomaesitys 1036/01/01/03/03/2013 HENKJAOS 75 Vamistelija: Henkilöstöjohtaja Boris Nygård Viite: KH Tausta Kokkolan kaupungilla oli syyskuussa 2013 yhteensä työn te kijää, joilla oli ennen lomakautta 2013 kertyneitä pitämättömiä lo mapäi viä yhteensä päivää. Lomakauden ker ty nei tä lomapäiviä oli yhteensä , suurimmaksi osaksi tarkoi tet tu siirrettäviksi KVTES:n mukaisiksi ns. talvilomapäiviksi, kes kimää rin 7-8 päivää / työntekijä. Keskimäärin vuosilomapäiviä kertyy 32 lomapäivää / työntekijä, vuositasolla lomapäivää. Eu romää räi ses ti vuositasolla keskiansiolla las ket tu na lomapalkkojen osuus kaupungin talousarviosta on 18,2 mil joo naa euroa. Kokkolan kaupunginhallitus teki päätöksen YT-neu vot telui den aloittamisesta, jotka saatiin päätökseen YT-neuvot te luis sa ammattijärjestöjen kanssa yhtenä neuvottelun kohteena oli vat myös vuosilomat. Lähiesimiehiä on viimeksi informoitu ja ohjeis tet tu henkilöstökeskuksen/palkanlaskennan laatimalla oh je kir jeellä sekä tiedottamalla asiasta myös sisäisesti mm. PikkuTyn ny ris sä. Pääsäännön mukaan pisintä osaa vuosilomasta pidetään ns. ke sä loma na lomakaudella. Osa vuosilomasta voidaan siirtää ns. tal vi lo maosuu te na vuodenvaihteen jälkeen pidettäväksi. Osa vuo si lo mas ta voidaan esimiehen päätöksellä hyväksyä ns. sääs tö va paak si ja pidet tä väk si myöhemmin erikseen sovittuun aikaan. Lomista päättäminen Henkilöstölle myönnettävien lomien ajankohdasta, mahdollisten sijais ten palkkaamisesta, lomapäivien seurannasta ja niihin liittyvästä ra por toin nis ta (päätös loman myöntämisestä, lomapäivien lu ku määrä, ns. päätökset lomien siirtämisestä säästövapaiksi) sekä asian mukai ses ta ilmoittamisesta palkanlaskentaan vastaa työntekijän työ sopi muk ses sa tai muussa esim. toimintasäännössä määrätty lä hi esimies tai viranhaltija, jolla on toimivalta loman myöntämiseen. Kok kolan kaupungin palveluksessa näitä lähiesimiehiä, joilla on ns. esimies tun nuk set Web-tallennusjärjestelmään, on 360.

2 Vuosilomista tehdään päätökset Web-tal len nus-oh jel mal la, josta ne säh köi ses ti siirretään suoraan pal kan las ken ta oh jel maan. Ohjelman käy tös tä on toimialoille annettu kirjallisia ohjeita ja käy tän nön kou lutus ta. Kuntaliitoksen yhteydessä syntyi ongelmia vuosilomien kir jaa mi sessa vuosien lomien osalta. Tuolloin vuosilomapäätösten ra por toin nis sa oli kaksi eri järjestelmää, sähköinen sekä ns. pa pe ripää tök set. Viive syntyi, ennen kuin kaikki lähiesimiehet olivat oppineet/tot tu neet käyt tä mään Web-ohjelmaa ja oli luotu uudet käytännöt. Oman haas teen sa toi myös kuntaliitoksen myötä uuden työn te ki jän li säys ja esim. palkanlaskennan henkilöstön sekä or ga ni saa tion uu dis tus. Edellä mainituista syistä on syntynyt sekaannusta ns. lo ma päi vien ja ns. siirtovapaiden kirjaamiskäytänteistä palk ka jär jes tel mään. Henkilöstöpalveluiden tehtävä Henkilöstöpalveluiden ja palkkayksikön viranhaltijat ja työntekijät anta vat neuvoja ja ohjeita esimiehille ja henkilöstölle KVTES:n vuo si loma mää räys ten tulkinnasta, soveltamisesta ja noudattamisesta se kä tar kem pia ohjeita esim: lomaoikeuden selvittäminen henkilötasolla lomien kirjaamisesta palkkarekisteriin hyväksyttyjen vuo si lo masuun ni tel mien perusteella muutosten kirjaaminen toimialoilla kulloinkin tehtyjen päätösten ja il moi tus ten perusteella lomapalkkavarauksen laskeminen. Hallintokuntia on oman henkilökuntansa osalta ohjeistettu var mis tamaan ns. vanhojen lomapäivien perusteet, määrä ja että kaikki muutok set sekä korjaukset on päivitetty ja asianmukaisesti toimitettu palk ka las ken taan. Vuosilomakäytäntöjä ja -kirjauksia on käsitelty eri pa la ve reis sa toimialajohdon ja henkilöstöasioita hoitavien hen ki löiden kanssa. Lomapalkkavaraus Lomapalkkavaraus ajetaan palkkaohjelmasta ja kirja taan kirjanpitosäännösten mukaisesti. Talousyksikkö vastaa lo mapalk ka va rauk sen kirjanpidollisesta käsittelystä. Lo ma palk ka va rauksen muuttujia ovat henkilöstön palkkapohja, lomaoikeus ku lu va na vuonna ansaitusta lomasta ja siitä pitämättömät lomapäivät sekä sääs tö va paat. Lomapalkkavaraus lasketaan henkilöittäin. Las kennas sa ovat mukana ne henkilöt, joiden palvelujakso on ollut voi massa vuoden viimeisenä päivänä. Pitämättömät lomat ja siirtovapaat

3 Pitämättömien lomapäivien purkusuunnitelma Syyskuun lopussa 2013 tilaston mukaan vuosilta on pitä mät tö miä vuosilomia/säästövapaita yhteensä päivää. Lasken ta kaa val la, jossa keskimäärin lomapäivän hinta on n. 150 / päivä (vuosiloma-ajan palkka / henkilöstön lukumäärä). Lomapäivät mak sa vat siten yhteensä 1,98 milj.. Keskushallinto Yhteensä n. % - pitämättömät lomapäivät eurot % Ympäristöterveydenhuolto - pitämättömät lomapäivät eurot % Sosiaali- ja terveyspalvelut - pitämättömät lomapäivät eurot % Sivistystoimi - pitämättömät lomapäivät eurot % Tekninen toimi - pitämättömät lomapäivät eurot % Liikelaitokset - pitämättömät lomapäivät eurot % Aluepelastus - pitämättömät lomapäivät eurot % Yhteensä - pitämättömät lomapäivät eurot %

4 Pitämättömien vuosilomien/säästövapaiden purkaminen Yllä olevassa taulukossa on se, miten kertyneitä lomia tulisi purkaa vuo si na , ja mitkä on lomapäivien laskennalliset kus tannuk set vuosittain sekä yhteensä. Keskushallinnolla on pitämättömistä lomista n. 14 % (1 899 pv / ), joista 700 pv on keskushallinnon osuus ja pv ruoka pal ve lui den osuus. Ruokapalveluiden osalta purkamisessa tulee lisäk si huomioida sijaisista aiheutuvat kustannukset. Ympäristöterveydenhuollolla on pitämättömistä lomista n. 3 % (337 pv / ). Kertymä tulee lähes kokonaan eläinlääkinnästä. Sosiaali- ja terveystoimella on suurin osa pitämättömistä lomista n. 49 % (6 462 pv / ). Tehtävien lakisääteisyydestä johtuen lo mia pidettäessä tulee tehtäviä hoitamaan palkata sijaiset, josta luon nol li ses ti aiheutuu kustannuksia, jotka voivat olla % loma päi vien laskennallisesta hinnasta. Sivistystoimella on pitämättömistä lomista n. 9 % (1 162 pv / ). Opettajilla ei ole yhtään pitämättömiä lomia. Noin 500 päi vää / on kertynyt muulta sivistystoimelta (nuoriso, kult tuu ri ja liikunta). Teknisen toimen osuus pitämättömistä lomista on n. 10 % (1 365 pv / ). Liikelaitosten osuus pitämättömistä lomista on n. 15 % (1 984 pv / ). Määrään sisältyy Kokkolan Energian pv sekä Työplus san 439 pv. Loput päivistä ovat Kokkolan Sataman ja Kokkolan Ve den. Aluepelastuslaitoksella ei ole pitämättömiä lomia / siirtovapaita vuosil ta Henkilöstöpalvelut on oheistanut hallintokuntia siten, että pitämättömät vuosilomat saadaan purettua laaditun aikataulun mu kai ses ti vuosina Pitämättömät vuosilomapäivät vuodelta 2009 tulee pitää vuoden 2013 lop puun mennessä, yhteensä päivää, laskennallinen kus tan nus vai ku tus Pitämättömät vuosilomapäivät vuodelta 2010 tulee pitää vuoden

5 2014 lop puun mennessä, yhteensä päivää, laskennallinen kus tan nus vai ku tus yhteensä Pitämättömät vuosilomapäivät vuodelta 2011 tulee pitää vuoden 2015 lop puun mennessä, yhteensä päivää, laskennallinen kus tan nus vai ku tus yhteensä Pitämättömät vuosilomapäivät vuodelta 2012 tulee pitää vuoden 2016 lop puun mennessä, yhteensä päivää, laskennallinen kus tan nus vai ku tus yhteensä Rekrytointikielto , suora vaikutus lomiin sekä yli töiden määrään Sote-nousu on enemmän kuin tuplaantunut, 2,3-kertainen. Lomapalkkavelka ja sen hillitty muutos edellyttää, että huo leh di taan siitä, että vuosilomat eivät kasvata lomapalkkavarausta. Esi mie hil le annettu vuosilomaohjeistus lähtee siitä, että esim. viimeisimmän lomavuoden vuosilomat tu lee pitää mahdollisimman suurelta osin vuoden 2013 puolella. Mak si mis saan vuoden 2014 puolelle saa jättää 10 lomapäivää. Lomakertymäseuranta vuoden 2013 vuosilomien osalta (tilanne per ) Kokkolan kaupungilla oli toimialojen esimiesten tekemien vuo si lo mapää tös ten perusteella päivän tilanteen mukaan pi tä mättö miä vuosilomapäiviä yhteensä , mikä tar koit taa keskimäärin 7-8 talvilomapäivää / työntekijä. Edellä esitetyn pe rus teel la voidaan todeta, että esimiehet ovat tehneet erinomaista työ tä lomien myöntämisessä ja raportoinnissa sekä loistavasti nou dat ta neet saamaansa ohjeistusta, vuoden 2014 puolelle ei ole jätetty yli 10 lomapäivää. Vuosilomaa koskevat ohjeet ovat liitteenä. Liite A 75 Henkilöstöjohtaja Päätös Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä vuosilomaselvityksen ja annetut ohjeet. Henkilöstöjaosto totesi, että valmistelutyö on tehty ja asia merkitään tiedoksi.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013

Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013 Kaupunginhallitus 410 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 108 16.12.2013 Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013 980/02.02.02/2013 KHALL 09.12.2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kaupunginhallitus 3 25.05.2015 Työaikamuotojen muuttaminen 120/01.00.01/2015 Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002 Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kunta-alan henkilöstöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh. 040 521 5503 tilakeskuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä

Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä Hallitus 213 08.05.2013 Henkilöstöetuudet ja luottamushenkilöiden muistaminen Kainuun sote-kuntayhtymässä H 213 (Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh. 044 797 0239 ja hallintojohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03. Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014 Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.02/2014 YLK 07.10.2014 104 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot