ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA"

Transkriptio

1 Peruspalvelulautakunta ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti / 52 hankkia Doctagon Oy:ltä etälääkäripalvelua Halsua-Kannus-Kaustinen- Veteli alueen te hos te tun palveluasumisen yksiköihin. Lisäksi lisätilausoptiona kä sitel tiin Lestijärvi - Toholampi alueella sijaitsevien tehostetun pal ve luasu mi sen yksiköiden ympärivuorokautista etälääketieteellistä pal velua sekä Halsuan ja Vetelin kotihoidon etälääkäripalvelua ja ge riat rin konsultaatiopalvelua. Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Ar vioin ti kri tee rit määräytyivät seuraavasti Hinta 50 % Tarjoajan henkilöstön referenssit 50 %, joka koostuu - Etälääkäritoiminnasta vastaava nimetty lääkäri 25 % - palveluntuottajan organisaation asiantuntemus ja ehdotetut vastuu lää kä rit ja takapäivystäjät 25 %. Attendo Terveyspalvelut oy on on jättänyt päätöksestä valituksen Mark ki na oi keu teen ja tehnyt asiasta julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen pe rus pal ve lulau ta kun nal le. Attendo Terveyspalvelut Oy on tehnyt valituksen Keski-Pohjanmaan eri kois sai raan hoi to- ja peruspalvelukuntayhtymän tekemästä han kinta pää tök ses tä, joka koskee vanhustenhuollon etälääkäritoimintaa. Pää tök sen on tehnyt Peruspalvelulautakunta tilaajajohtajan esit te lystä. Tarjouspyynnössä on laajasti kuvattu hankittavan palvelun sisältö. Pal ve lu ku vaus on kirjattu tarjouspyynnön luvussa 1 ja sitä on tar kennet tu liitteessä 1. Tarjouksessa pyydettiin esittämään hinnan lisäksi laatuvertailun perus teek si nimetty vastaava lääkäri sekä toiminnasta vastaava lääkäri ja takapäivystäjät. Kyseisten tekijöiden vaatimusmäärittely on kirjattu tar jous pyyn töön.

2 Laatupisteytyksen yhteydessä havaittiin, että tarjoukset sisältävät erityi ses ti Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksessa lukuisan listan refe rens se jä, joiden vastaavuus tarjouspyynnön mukaiseen pal ve lu kuvauk seen oli tilaajalle epävarma. Lähtökohtaisesti re fe rens si lis taus vastasi ensisijaisesti yrityksen kokonaisvaltaisesti ylläpitämää vanhus ten huol lon palveluasumisyksikkö toimintaa, mikä ei kui ten kaan suoraan vastaa tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua etä lää kä ri toi mintaa. Tässä yhteydessä ollaan tekemässä hankintaa, jossa ti laa jan ylläpitämissä vanhustenhuollon yksiköissä ja kotihoidossa os te taan kokonaisvaltainen lääkäripalvelu, joka sisältää lähipalvelun ja virka-ai kai sen etälääkäripalvelun lisäksi myös vanhustenhuoltoon erikois tu neen ympärivuorokautisen päivystyksen, jota ei voida to teut taa osana muuta lääkäripäivystystoimintaa (ei esim yh teis päi vys tyk sen lääkäri tai takapäivystäjä). Saadut tarjoukset eivät sisältäneet vertailukelpoisella tavalla vas tuulää kä rei den ja takapäivystäjien kokemusta tässä tarjouspyynnössä tar koi te tus ta etälääkäripalvelusta. Lääkäreiden työkokemus on pitkäl ti ilmoitettu syntyneen Attendon takapäivystyksessä työs ken te lystä. Laatupisteytys nähtiin tässä vaiheessa mahdottomaksi laatia saa tujen tietojen perusteella. Tämän vuoksi päätettiin tehdä tar jous pyynnön tarkennuspyyntö, joka lähetettiin kaikille tarjouspyynnön lä het täneil le tahoille saman sisältöisenä. Kaikille tarjoajille annettiin mah dolli suus täydentää tarjoustaan vertailukelpoisuuden var mis ta mi sek si. Laatupisteytyksen yhteydessä tilaaja tarkisti saatuja re fe rens si luet telo ja sen varmistamiseksi, että referenssit vastaavat tämän tar jouspyyn nön palvelukuvausta. Hankintapäätöksessä on todettu, että tarkis tus kier ros on tehty satunnaisotannalla (Attendon esittämässä refe rens si luet te los sa oli todettuna 49 kohdetta). Tässä vaiheessa tehtiin soittokierros viiteen referenssiluettelon yksikköön (Mikkeli Graanin palvelutalo, Alajärvi Villa Toukola, Kokkola Villa Lähde, Kouvola Kan ka ron hoivakoti, Orivesi). Valituskirjelmän väite siitä, että tilaaja oli si tehnyt vain yhden tarkistussoiton yhteen kohteeseen, on vir heelli nen ja perusteeton. Graanin palvelutalo valittiin soittolistalle sen perusteella, että se oli referenssikohteista vanhin ja toi eniten re ferens si vuo sia yritykselle. Alajärven kohde valittiin siksi, että nyt va lituk sen alaisen hankintapäätöksen valmistelija on ollut itse kil pai lut tamas sa ko kohteen entisessä työssään. Muut valikoituivat sa tun nai sina; Kokkola paikallisena ja alueella tunnettuna yksikkönä. Yksiköistä saadun vastauksen perusteella vanhustenhuollon pal ve luta lot käyttivät lähes kokonaan kunnallisia lääkäripalveluja. Ai noastaan Kouvolan yksikössä Attendon lääkäri kiersi yksikössä kerran viikos sa, mutta muutoin myös siellä käytettiin kunnallisia lää kä ri pal velu ja. Kaikkinensa kohteiden toiminta oli tavanomaista van hus ten huol-

3 lon palveluasumistoimintaa, jossa etälääkäritoiminnalla ei ollut mitään erityistä ja tuotteistettua roolia. Tämän selvityskierroksen perus teel la tilaaja päätyi siihen, etteivät Attendon referenssit vastaa koko nais val tai ses ti tässä tarjouspyynnössä kuvattua palvelua. Tarjoajille varattiin varsinaisen tarjouspyyntökierroksen aikana mahdol li suus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyynnöstä ja kaikille tar jouspyyn nön pyytäneille annettiin samansisältöiset vastaukset ja tar kennuk set. Tarjousvertailun laatupisteytys osoittautui erittäin haasteelliseksi. Tar joa ja väittää tarjouksessa ja valituskirjelmässä, että heidän re ferens si koh teen sa ja työntekijöiden työkokemus vastaavat tässä tarjous pyyn nös sä kuvattua palvelukokonaisuutta. Tilaajan käsitys ja sel vi tyk sen perusteella vahvistunut näkemys kuitenkin on, ettei re ferens sik si väitetty toiminta tai työkokemus vastaa hankittavan pal velun sisältöä. Laatupisteytyksen perusteista Etälääkäritoiminnasta vastaava nimetty lääkäri (max 25 pis tettä): Valituskirjelmässä on väitetty, että pisteytyksessä tulisi geriatrian työko ke muk sel le antaa max 12,5 pistettä ja etälääkärityön ko ke muk selle ja johtamisen kokemukselle vastaavasti max 12,5 pistettä. Väi te ei perustu tarjouspyynnön kirjaukseen. Pistemäärä 25 koskee tar jouspyyn nös sä kokonaisarviointia, joka koostuu neljästä vaaditusta osa-alu ees ta. Tarjouspyynnön mukaan Vastaavan lääkärin tulee täyttää seuraavat edel ly tyk set: erikoislääkärin pätevyys Geriatriaan työkokemus vähintään 10 vuotta työkokemus etälääketieteellisestä palvelusta (tarjouspyynnössä kuva tun kaltaisesta etälääketieteellisestä palvelusta) vähintään 3 vuotta kokemus etälääkäripalvelutoiminnan johtamisesta (tar jous pyyn nös sä kuvatun kaltaisesta etälääketieteellisestä palvelusta) Korkein annettava pistemäärä edellä täyttävästä kriteeristöstä on 25 pis tet tä. Pisteitä on laatuvertailussa annettu (todettu tar jous pyyn nössä) siltä osin, kuin geriatrian työkokemus ylittää 10 vuotta tai etä lääke tie teel li sen palvelun työkokemus ylittää 3 vuotta. Referenssikohteiden vastaavuuden kyseenalaisuuden vuoksi tilaaja on pisteytystä tehdessään päätynyt kuitenkin huomioimaan At ten don

4 geriatrian kokemuksen pisteytyksessä, vaikka vastaavan lää kä rin referenssi ei täytäkään etälääkäritoiminnan osuutta. Siksi pisteitä on annettu kokonaisuudesta 3. Tilaaja on tehnyt pisteytyksessä ko konais ar vion ja päätynyt kolmeen pisteeseen (3/25), joka perustuu vastaa van lääkärin geriatrian kokemukseen (276 kk kohteet mainittu tarjouk ses sa). Tarjouksessa vastaavan lääkärin väitetty etälääketieteellinen pal velu ko ke mus on syntynyt referenssiluettelon kohteissa Attendo ta kapäi vys tä jä nä. Tämä ei täytä tilaajan määrittelemään vaatimusta etälää kä ri työn kokemukseksi tarjouspyynnön mukaisessa etä lää kä ri palve lus sa. Pisteytystä laadittaessa Tilaaja kuitenkin katsoi, että pisteiden an tami nen oli kohtuullista myös tilanteessa, jossa tarjoaja ei kiistatta täyttä nyt vaatimusta sen kaikilta osin. Mikäli pisteytystä lähdetään arvioimaan uudelleen ja tarkennettuna si ten, että huomioidaan tarjouspyyntöön kirjattu kaikkien osa-alueiden yhtäaikainen vaatimus, tulisi Attendo Terveyspalveluille il mei simmin antaa nyt annetun 3 pisteen sijasta 0 pistettä. Palvelun tuottajan organisaation asiantuntemus ja ehdotetut yksi köi den vastuulääkärit ja takapäivystäjät (max 25 pistettä): Tarjouspyynnössä on edellytetty vähintään 1 vuoden työkokemus etä lää ke tie teel lis ten palveluiden tuottamisesta tarjouspyynnön mukai ses sa toimintamallissa sekä vähintään 3 vuoden työkokemus vanhus ten parissa työskentelystä. Attendo Terveyspalvelut Oy sai tässä pisteytyksessä 0 pistettä. Piste mää rä perustuu siihen, että tarjouspyynnön täydennyskierroksella saa tu jen henkilöstölistojen perusteella ei voitu osoittaa, että hen kilös töl lä olisi tässä tarjouspyynnössä tarkoitetun kaltaisesta etä lää käri työs tä kokemusta. Henkilöstön työkokemus-kuvauksessa viitataan em referenssiluettelon kohteiden Attendo takapäivystykseen. Kukaan nimetyistä lääkäreistä ei ole työskennellyt väitettyjen re fe rens sikoh tei den vastuulääkärinä. Kuten aiemmin todettiin, eivät esitetyt refe rens si koh teet täytä tilaajan vaatimusta vastaavasta toi min nas ta. Vanhustenhuollon työkokemusvaatimus (1 vuosi) kuitenkin täyttyi, mi kä perustui yleisesti tavanomaiseen terveyskeskustyöhön. Mikäli pisteytystä lähdetään arvioimaan uudelleen ja tarkennettuna si ten, että se logiikaltaan vastaa vastuulääkärin geriatrian ko ke muksen pisteytystä ja pisteytystä kohtuullistetaan Attendon hyväksi, tulisi At ten do Terveyspalveluille ilmeisimmin antaa nyt annetun 0 pisteen si jas ta 3 pistettä.

5 Yhteenveto pisteytyksestä: Myönnämme, että laatupisteytyksessä voi jonkin tulkinnan mukaan ol la logiikkaristiriita miksi vastaavan lääkärin osa-alueessa an netaan osapisteitä geriatrian työkokemuksesta, vaikka ko ko nais vaa timus ei täytykään ja miksi vastaava lääkäri ei saa pisteitä lainkaan kun kokonaisvaatimus myös etälääkäritoiminnan hoitamisesta vaa ditus sa muodossa ei täyty? Mahdollinen pisteytyksen korjaaminen tältä osin ei kuitenkaan vaikut tai si kokonaistaloudellisuusvertailun lopputulokseen. Attendo Terveys pal ve lut Oy:n pistemäärä jäisi molemmissa mahdollisissa korjaus liik keis sä Doctagon Oy:n saamia pisteitä alhaisemmaksi eikä näin ollen vaikuttaisi hankintapäätöksen lopputulokseen. Laatupisteytystä laadittaessa vastaavan lääkärin geriatrinen työ ko kemus nähtiin kuitenkin jopa etälääkärityön kokemusta oleel li sem pa na. Siksi geriatrinen työkokemus myös esitettiin vastaavan lääkärin vaati mus lis tauk sen ensimmäisenä kriteerinä. Koska se täyttyi At ten do Terveyspalveluilla, päädyttiin se pisteyttämään ja samalla koh tuul lista maan Attendon saamaa pisteytystä. Vastaavasti vastuulääkäreillä ja takapäivystäjillä on tar jous pyyn nössä kirjattu tärkeimmäksi ja siksi ensimmäiseksi vaatimuskriteeriksi etä lää kä ri työn vähintään vuoden työkokemus. Koska vaaditun kal tainen etälääkäritoiminta vanhustenhuollossa ei kuulunut esitettyjen sinän sä kokeneiden terveyskeskuslääkäreiden työkokemuslistalle, ei täs tä osa-alueesta annettu pisteitä lainkaan. Oleellisin ero tilaajan ja valituksen tehneen Attendon kesken on se, täyt tää kö Attendon esittämä referenssikohdelista tarjouspyynnössä tar koi te tun palvelun sisältökuvauksen. Kyseessä on erikoistumiseen pe rus tu va erityispalvelu, jota ostetaan tilaajan oman työn tu ke mi seksi rajatuissa, mutta erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Os tetta va palvelu on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön aikana on tarjoajille tarjottu mahdollisuus tarkentaa hankittavan palvelun sisäl töä. Tarjoajilta ei ole vaadittu ehdottomissa vaatimuksissa vas taavan palvelun tuottamista ja referenssejä, mutta vastaavan palvelun ko ke muk ses ta on annettu laatupisteitä. Tilaaja katsoo edelleen, että At ten do Terveyspalvelut Oy:n referenssikohteina todetut kohteet eivät täytä tilaajan tarkoittamaa ja tarjouspyyntöön kirjattua pal ve lu konsep tia. Hankintaoikaisuvaatimus lautakunnan oheismateriaalina. Tilaajajohtajan esitys

6 Peruspalvelulautakunta päättää hylätä Attendo terveyspalvelut Oy:n oikaisuvaatimuksen ja pitää / 52 tekemänsä päätöksen voimassa, koska hankintapäätös on tehty hankintalain vaatimusten ja hyvän hallintotavan mukaisin perustein. Laatupisteytys perustuu laajaan ja perusteltuun selvitykseen ja tilaajan arvioon tarjottujen palveluiden sisällöstä suhteessa hankittavaan palvelusisältöön. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA

34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 34 10.04.2015 LÄÄKETIETEELLISTEN SANELUIDEN PURKUPALVELUN PALVELUNTUOTTAJIEN VALINTA TUKI 34 Hankinnan tarve ja kohde HUS-Servisin tekstinkäsittely purkaa HUS:n

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA Kunnanhallitus 117 31.03.2014 Kunnanhallitus 206 23.06.2014 SELVITYSPYYNTÖ TEKNISELLE TOIMELLE HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA 5/11.03.03/2013 KHAL 31.03.2014 117 Lempäälän kunnan kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot