v.2, POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA"

Transkriptio

1 v.2, POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA

2 4 Sisällys 1. JOHDANTO OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA Ohjaus ennen opintoja Ohjaus opintojen alkaessa Orientointijakso Ohjaus opintojen aikana Erotodistus ja tutkinnon täydentämisen suunnitelma Ohjaus opintojen päättövaiheessa Ohjaus opintojen päätyttyä Opiskelijan oppaat ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat MUU OPISKELUN TUKI Psykologi ja kuraattori Opiskeluterveydenhuolto Erityinen tuki ja HOJKS-prosessi HOJKSin sisältö Erityisen tuen perusteet Opinto-ohjaus erityisopetuksessa Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaus OPINTO-OHJAUKSEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT PJK:N JA HUOLTAJIEN YHTEISTYÖ... 12

3 5 1. JOHDANTO Ammatillisessa peruskoulutuksessa opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia oppilaitosyhteisössään, suunnitella opintojaan ja sitoutua opiskeluun, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuloksiaan. Opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä tutoropettajansa kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan sekä seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. Opintojen tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen siten, että valmistunut opiskelija työllistyy tai pystyy jatkamaan opintojaan. Tavoitteiden saavuttamista tukee Pop & Jazz Konservatorion (jäljempänä PJK) vuorovaikutus alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa käyttäen esim. Wilma-oppilashallinto-ohjelmaa. PJK:lla on velvoite tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajille ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijan opintojen etenemisestä. Opinto-ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on koko henkilöstön osallistuminen opiskelijan ohjaukseen ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, mutta päävastuu ohjauksen suunnittelusta on PJK:n opinto-ohjaajilla (tutoropettajat). Opiskelijan opas, Wilma, kotisivut ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ovat tärkeitä ohjauksen apuvälineitä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma heti opintojen alussa ja se tarkistetaan jokaisen jakson jälkeen ja päivitetään tarpeen mukaan. 2. OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA 2.1 Ohjaus ennen opintoja Tavoitteena on tiedottaa lähialueiden yhdeksäsluokkalaisille ammatillisen koulutuksen tarjonnasta ja ammatillisen koulutuksen erilaisista mahdollisuuksista. PJK esittelee koulutusalojaan sekä tutkintojaan olemalla mukana koulutusmessuilla, vierailemalla lähialueen musiikkipainotteisissa yläkouluissa, ottamalla vastaan tutustujia sekä järjestämällä avoimet ovet. Järjestelmällinen yhteistyö peruskoulujen kanssa on kehitteillä. Myös ammatillisesta koulutuksesta tiedottamista sekä esittelymateriaalia peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajille kehitetään. PJK:oon hakeutuville tiedotetaan ympäri vuoden PJK:n internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa (Facebook). PJK:oon haetaan yhteisvalinnassa sähköisen -linkin kautta. Sähköisen yhteishakulomakkeen lisäksi hakijan on toimitettava opintotoimistoon Pop & Jazz Konservatorion oma hakulomake ja äänite määräaikaan mennessä. Linkit tiedostoihin löytyvät koulutusohjelmakohtaisilta hakusivuilta (www.popjazz.fi). Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheeseen 1. vaiheessa toimitetun aineiston perusteella. Valintapäätökset tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Peruskoulutodistuksesta, harrastuneisuudesta, hakutoiveesta tms. ei kokeessa anneta pisteitä.

4 6 2.2 Ohjaus opintojen alkaessa Opintojen alkaessa toteutettavan ohjauksen tavoitteina ovat, että: uusi opiskelija perehtyy ammatillisten opintojen rakenteeseen ja opiskelun toteuttamisen tapoihin opiskelijan ammatillista suuntautumista vahvistetaan ja selkeytetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimista tuetaan alkuvaiheen keskeyttämisiä ehkäistään opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelija oppii seuraamaan opintosuoritusten kertymistä ja hakemaan tukea opintojensa suunnitteluun opiskelija oppii tekemään koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja opiskelija tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia sekä osaa hakea niihin tukea opiskelijahuollon palveluista sekä muista ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluista Päävastuu uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä oppilaitokseen ja opintoihin on tutoropettajilla. Jokaiselle opiskelijalle nimetään tutoropettaja ennen opintojen alkua, ja tämä tukee opiskelijaa läpi opintojen. Perehdyttämiseen tarvitaan kuitenkin koko henkilöstön panostusta. Opiskelijan opas jaetaan opiskelijalle heti opintojen alussa, ja opiskelijat ohjataan myös sähköisen, jatkuvasti päivitettävän oppaan äärelle. Tutoropettaja käy keskeisen sisällön läpi opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijan oppaan asioita käsitellään aihekohtaisesti myös koko vuosikurssille suunnatuilla tunneilla. Ryhmämuotoista, periodeittain tapahtuvaa ohjausta kehitetään Orientointijakso Opiskelijoille järjestetään toiminnallinen orientointijakso lukuvuoden alussa. Yhteisöllisyyden rakentaminen ja vahvistaminen jatkuvat koko opiskeluajan yhteisöllisen toiminnan avulla. Orientointijaksolla uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa soittamalla kaikkien kanssa, muodostamalla yhtyeen ja valmistamalla yhtyeen kanssa musiikkiesityksen, joka esitetään orientointiviikon päätteeksi järjestettävänä yhteisöllisyyspäivänä. Yhteisöllisyyspäivä sisältää myös leikkimielistä muuta ohjelmaa. Orientointijaksolla myös tutoropettajat haastattelevat jokaisen opiskelijan. Opiskelijoille tehdään sivuainepianotaitojen sekä teorian ja säveltapailun lähtötason kartoitukset. Opiskelija laatii tutoropettajan avulla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), ja tarvittaessa tehdään erityistä tukea tarvitseville henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) PJK:n erityisopetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Keskuspuiston Ammattiopiston kanssa osana YTY-hanketta. Tutoropettaja esittelee henkilökohtaisissa tapaamisissa opintoja, käsittelee ensimmäisen vuoden sekä seuraavien vuosien opintojen rakentumista, jaksotusta, valinnaisuuksia, työssäoppimista,

5 7 ammattiosaamisen näyttöjä sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä ammatillisen koulutuksen arviointikäytänteitä: oppimisen arviointia ja osaamisen arviointia. Yllämainituista aiheista järjestetään orientointijaksolla myös yhteisiä tiedotustilaisuuksia kaikille opiskelijoille. Tutoropettaja tarkistaa yhteistyössä tarvittavien opettajien kanssa opiskelijalle mahdollisesti aikaisemmin suoritettujen opintojen sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Aiemmin saavutetun osaamisen tunnustamisen sisällyttäminen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan on tärkeää, jotta opintojen rakentuminen voidaan suunnitella jo opitun pohjalta ja sujuvoittaa opiskelua. 2.3 Ohjaus opintojen aikana Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa opintojen etenemisessä sekä ammatillisen identiteetin, persoonallisuuden kasvun ja oman elämänhallinnan kehittymisessä. Opinto-ohjausta toteutetaan sekä henkilökohtaisena että tarvittavista aiheista ryhmäkohtaisena ohjauksena. Orientointijaksolla käsitellään esimerkiksi tutkinnon rakennetta ja eri tutkinnonosien sisältöä, ja Työympäristöt-opintojaksolla esimerkiksi motivaatioon ja jaksamiseen liittyviä asioita. Tutoropettajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä ja ohjaavat opiskelijoita myös itse seuraamaan opintojensa etenemistä ja arvioinnin oikeellisuutta. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Tutoropettaja keskustelee jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti 1-2 kertaa lukukaudessa. Säännöllisesti tarkistetaan opiskelun tuen vastaavan opettajan organisoimassa oppimisen tukiryhmässä (tutoropettajat) kunkin opiskelijan ohjauksen ja tuen tarve. Tutoropettajat ohjaavat tarvittaessa opiskelijan kuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan (ks. luku 3, Muu opiskelun tuki) palveluihin. Tarvittaessa ja opiskelijan suostumuksella muodostetaan yksittäisen opiskelijan opiskelijahuoltoa varten tapauskohtainen moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Opintojen etenemisessä painotetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta ja vastuun kantamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeää on kasvatustehtävän mukaisesti myös jokaisen opettajan jatkuva palautteen anto opintojen aikana sekä tutoropettajan ja kaikkien opettajien aktiivisuus seurannassa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada aina halutessaan henkilökohtaista ohjausta tutorilta ja tarvittaessa koulutuspäälliköltä erikseen sovittuina aikoina. Opinto-ohjauksella tuetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien valinnaisten opintojen suunnittelua yhteistyössä opiskelijan kanssa. Ohjauksella kannustetaan ja tuetaan opiskelijaa valitsemaan yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelutapoja. Opiskelijan oppaasta, Wilmasta ja internet-sivuilta löytyvät opintopolkujen opetussuunnitelmat ja polkukuvaukset Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen aikana tuesta ja ohjauksesta vastaavat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmassa nimetyt opettaja ja työpaikkaohjaaja. Ohjauksessa käytetään apuna myös verkkokyselylomaketta ja muita sähköisiä menetelmiä.

6 8 2.4 Erotodistus ja tutkinnon täydentämisen suunnitelma Opiskelijan halutessa keskeyttäessä opintonsa, ohjataan hänet kuraattorin vastaanotolle ja laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelma tutkinnon loppuun saattamiseksi tai muista mahdollisista vaihtoehdoista. Kuraattori ilmoittaa oppilaitoksesta eronneiden ja eronneiksi katsottujen opiskelijoiden yhteystiedot etsivän nuorisotyön toimijoille. 2.5 Ohjaus opintojen päättövaiheessa Tutoropettajat seuraavat opintojen ja ammattiosaamisen näyttöjen kokonaisvaltaista etenemistä ja tukevat opiskelijaa, jotta opiskelija valmistuisi suunnitellussa ajassa. Henkilökohtaista ohjausta ja erilaisia ohjauksellisia tukitoimia hyödynnetään opiskelun päättövaiheessa. Työympäristöt-kurssin sekä poikkeuksellisen lukujärjestyksen viikkojen yhteydessä kutsutaan työelämän edustajia ja PJK:sta valmistuneita opiskelijoita kertomaan työelämän vaatimuksista, haasteista ja työnhakuun liittyvästä prosessista. Opintojen päättövaiheessa tutoropettaja huolehtii siitä, että opiskelijat, jotka eivät valmistu kahdessa/kolmessa vuodessa, päivittävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa ja laativat ilmoituksen, jolla sitoutuvat saattamaan opintonsa loppuun ja tarvittaessa anovat lisäaikaa opintoihin. 2.6 Ohjaus opintojen päätyttyä PJK:n opiskelijoille on tarjolla työpaikkaohjaajakoulutusta joko tutkintoon sisältyvänä tai tutkinnon suorittamisen jälkeen, jolloin PJK:sta valmistuneet opiskelijat voivat toimia työssäoppimisen ohjaajina. Myös PJK:n toiminnan kehittämisen ja arvioinnin kannalta seurataan opiskelijoiden sijoittumista työhön tai jatko-opintoihin. Seurantaan voidaan käyttää tilastokeskuksen tietoja. PJK:sta valmistuvat opiskelijat vastaavat valmistuvien opiskelijoiden seurantakyselyyn. Opinto-ohjaajat neuvovat tutkinnon suorittamisen jälkeen arvosanojen korottamisesta yksityisopiskelijoina. 2.6 Opiskelijan oppaat ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat PJK:n opiskelijan opas sisältää jatkuvasti päivitettävät tiedot opinnoista, ohjaus- ja tukipalveluista sekä opiskeluun liittyvistä käytännön asioista. Opas jaetaan opiskelijoille heti uuden lukuvuoden alussa ja on myös sähköisenä versiona saatavilla. Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat, opiskelijan opas ja ajankohtaiset tiedotteet ovat nähtävissä Wilmassa ja nettisivuilla. Opintoihin liittyvien asioiden tiedottamisesta opiskelijoille vastaavat opettajat, tutoropettajat, koulutuspäällikkö ja tarvittaessa muu henkilökunta Wilma-pikaviesteillä ja - tiedotteilla.

7 9 3. MUU OPISKELUN TUKI 3.1 Psykologi ja kuraattori Psykologin ja kuraattorin työn perustana on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Opiskelijan luvalla voidaan tehdä yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa - muutoin työntekijä ei kerro opiskelijan käynnistä muulle oppilaitoksen henkilöstölle. Opiskelija voi itse varata ajan psykologilta tai kuraattorilta, kun kokee siihen tarvetta. Usein myös vanhempi, terveydenhoitaja tai tutoropettaja voi suositella opiskelijalle tuloa psykologille tai kuraattorille. Opiskelija voi vaikeuksissa kääntyä kenen tahansa opiskeluhuollon edustajan (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja) tai oppilaitoksen työntekijän puoleen, jotka ohjaavat tarvittaessa oikean työntekijän vastaanotolle. Psykologin ja kuraattorin työssä ennaltaehkäisevä yhteisöllinen työ on keskeistä, sitä toteutetaan työskentelemällä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Työhön sisältyy kouluttamista ja konsultointia. PJK:n psykologi- ja kuraattoripalvelut tarjoaa Helsingin kaupunki. Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. PJK:ssa psykologi on paikalla pääsääntöisesti tiistaisin ja kuraattori keskiviikkoisin. Psykologi tai kuraattori järjestää kiireellisissä tapauksissa mahdollisuuden keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä, erikseen sovittavassa paikassa Helsingissä. 3.2 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto toimii Helsingin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa ja huolehtii opiskelijoiden terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta. Terveydenhoitaja kutsuu kaikki ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat terveystapaamiseen, jossa kartoitetaan opiskelijan terveydentilaa ja terveystottumuksia. Kaikilta opiskelijoilta testataan myös kuulo. Opiskelijalla on mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveydenhuoltoon: Ensisijaisesti opiskelija ottaa yhteyttä PJK:n opiskeluterveydenhoitajaan, joka on puhelimitse tavattavissa tiistaista torstaihin ja paikalla pääsääntöisesti torstaisin. Toissijaisesti opiskelija voi ottaa yhteyttä oman asuinalueen terveysasemaan, ja jos tämä ei ole mahdollista, oppilaitoksen sijainnin mukaiseen terveysasemaan (Oulunkylän terveysasema). Opiskeluterveydenhuollon lääkäri on tarvittaessa tavattavissa ja ajan sinne saa terveydenhoitajalta. Erikoissairaanhoito toteutetaan pääsääntöisesti oman asuinalueen terveysaseman kautta. Yhteistyön koordinoi tarvittaessa opiskeluterveydenhoitaja. Opiskelijoiden hammashoidosta huolehtii oman asuin- tai opiskelukunnan hammashoitola.

8 10 Hoidon tarpeen arviointi järjestetään kiireellisessä tapauksessa kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään ensi tilassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa (Terveydenhuoltolaki, 51 ). 3.3 Erityinen tuki ja HOJKS-prosessi Erityisopetus tarkoittaa tutoropettajan, koulutuspäällikön ja mahdollisesti erityisopettajan yhdessä suunnittelemaa ja yhdessä muiden opettajien kanssa toteutettavaa, henkilökohtaisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta. Erityisopetusta toteutetaan PJK:ssa yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden tulee saada erityisopetusta. Erityisen tuen tarve voi ilmetä myös opintojen aikana. Merkkejä siitä voivat olla esimerkiksi runsaat poissaolot, eristäytyminen, aktiivisuuden väheneminen, muutos käyttäytymisessä, suoritustason yllättävä lasku, suuret muutokset sosiaalisissa suhteissa tms. Kaikki toimijat perehdyttävät opiskelijaa suoritettavaan tutkintoon ja tukevat HOPSin ja HOJKSin edistymistä. Erityinen tuki merkitsee vahvaa ja jatkuvaa tuen tarvetta. Erityisopetus järjestetään pääsääntöisesti siten, että opiskelija voi opiskella samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa HOJKSin sisältö Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle on laadittava aina kirjallinen Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (L 630/1998, 20 ). Suunnitelman tulee sisältää (A811/1998, 8 mukaan): - suoritettava tutkinto - opetuksessa noudatettavat tutkinnon perusteet - tutkinnon laajuus - opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma - opiskelijan saamat erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut - muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet sekä erityisopetuksen perusteet. HOJKS tulee laatia yhteistyössä opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajien, opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden sekä tarvittaessa aikaisemman koulun edustajien kanssa. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus on suunniteltava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu, tai mukauttamalla vain yhden tai useamman tutkinnon osan tavoitteet. Opetuksessa tulee keskittyä opiskelijan vahvojen osaamisalueiden tukemiseen, jotta hänelle taataan hyvät mahdollisuudet sijoittua työhön. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työssä harjaantumiseen työssäoppimisjaksojen aikana. Opiskelijalle tulee selvittää, miten hän voi koulutuksen jälkeen saada tarvitsemiaan erityispalveluja. Opiskelijan edistymistä tulee seurata koulutuksen aikana, ja henkilökohtaisia tavoitteita ja tukitoimia on muutettava tarpeen mukaan.

9 Erityisen tuen perusteet Erityisopetuksen määrittelyn perusteena käytetään tilastokeskuksen luokitusta, joka on ollut käytössä vuodesta 2004 lähtien ammatillisen koulutuksen erityisopetustilastoissa: 01. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. AD/HD tai ADD) 02. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia) vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutumattomuus) 04. lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia) 05. vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 06. psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) 07. fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma diabetes, epilepsia, syöpä) 08. autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 09. liikkumisen ja motorisen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvuisuus) 10. kuulovamma 11. näkövamma 12. muu syy, joka edellyttää erityisopetusta. 3.4 Opinto-ohjaus erityisopetuksessa Erityisopetuksen opinto-ohjaus toteutetaan tutoropettajan ja erityisopettajan yhteistyössä. 3.5 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaus Opinto-ohjauksessa selvitetään maahanmuuttajataustaisen opiskelijan erityistarpeet ja ohjataan hänet tarvitsemiinsa tukitoimiin. 4. OPINTO-OHJAUKSEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT Yhteistyötä eri kouluasteiden verkostojen kanssa kehitetään. Yhteistyötä korkeamman asteen oppilaitosten kanssa kehitetään. Pyritään aktiiviseen yhteistyöhön esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian sekä mahdollisesti muidenkin sellaisten kulttuurialan oppilaitosten kanssa, joiden toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle. Pyritään järjestämään tutustumiskäyntejä sekä kutsutaan ao. oppilaitoksen edustajia kertomaan jatkoopinnoista. Myös PJK:n alumneja kutsutaan kertomaan jatko-opiskelusta. Tavoitteena on kehittää ohjausta myös muiden alojen kuin musiikkialan jatko-opintoihin. Tiivis yhteistyö alueen peruskoulujen kanssa on tärkeää. Yhteistyömuotoja ovat mm. - markkinointitoimenpiteet, esim. - avointen ovien päivät, Next Step-yms. messut - ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (esim. Helsingin kaupungin Ohjaamo-hanke) - PJK-info pääkaupunkiseudun opinto-ohjaajille (Esim. opo-päivä) 1 Huom. em. termit eivät enää ole käytössä. Dysfasia määritellään nykyisin kielelliseksi erityisvaikeudeksi ja dysleksia on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus.

10 12 5. PJK:N JA HUOLTAJIEN YHTEISTYÖ PJK on yhteistyössä aloitteellinen nuorille järjestettävässä koulutuksessa. Huoltajien ja PJK:n yhteistyö järjestetään siten, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, edistää opiskelua ja mahdollistaa tuen saannin opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. PJK:lla järjestetään alaikäisten opiskelijoiden huoltajille säännöllisesti vanhempainiltoja, joihin osallistumalla huoltajat tukevat oppilaitoksen opetus- ja kasvatustehtävää. Opintojen etenemistä huoltaja voi seurata Wilma-järjestelmästä. Opiskeluun liittyvistä käytänteistä huoltajat saavat tietoa opiskelijoille jaettavasta opiskelijan oppaasta (tekeillä) ja Wilman kautta. Huoltajille annetaan tietoa siitä, kuinka he voivat tukea lapsensa koulunkäyntiä. Opiskelijan poissaoloja tulee seurata ja alaikäisen opiskelijoiden poissaoloista on ilmoitettava huoltajille. Huoltajat voivat halutessaan tulla PJK:oon seuraamaan työskentelyä ja tapaamaan henkilökuntaa erityisesti avointen ovien päivinä sekä osallistumalla PJK:n järjestämiin konsertteihin, joiden yhteydessä on luontevaa keskustella opetushenkilökunnan kanssa. Opiskeluhuoltoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Tarvittaessa huoltajien edustaja voidaan ottaa mukaan opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Huoltajien edustaja osallistuu opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan opiskelijan suostumuksella tarvittaessa yhdessä huoltajien kanssa. Huoltajilla on oikeus tulla kuulluksi esimerkiksi seuraavissa alaikäistä lastaan koskevissa kysymyksissä (ellei erityistä lain mukaista perustetta asian salaamiseen ole) - ennen päätöstä Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tekemisestä [Laki ammatillisesta koulutuksesta 20 ], - ennen erityisiä opetusjärjestelyitä koskevan päätöksen tekemistä [Laki ammatillisesta koulutuksesta 21 ], - ennen opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista [Laki ammatillisesta koulutuksesta 32 ja 32b ], - ennen kurinpitorangaistuksen antamista [Laki ammatillisesta koulutuksesta 35 ],

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Huomaa! HOJKS lomakkeet näkyvät reaaliajassa huoltajilla

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011

Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011 Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011 2(13) Sisällys 1. Johdanto 2. Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteet 2.1 Erityisopetuksen tavoitteet Keudassa 2.2 Erityisopetuksen

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA Voimassa 19.2.2016 alkaen 1 SISÄLLYS 1 ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA... 2 2 ERITYISOPETUS... 2 3 ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET... 2 4 HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Ammattiopiston näkökulma Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Mitä tukea nuoret haluavat vanhemmilta ja koululta? En oo tajunnu koskaan peruskoulussa matikkaa. Opettajan

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita Koulutus 2010 Erityisopetus 2009 Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita Kahdeksan ja puoli prosenttia peruskoululaisista eli kaikkiaan runsaat

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS LUONNOS 3.11.2011 LIITE 1 1 (13)

OPETUSHALLITUS LUONNOS 3.11.2011 LIITE 1 1 (13) OPETUSHALLITUS LUONNOS 3.11.2011 LIITE 1 1 (13) 2 PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998,

Lisätiedot

JEDUN ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA

JEDUN ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET JA ARVOLÄHTÖKOHDAT... 5 2 ERITYISOPETUSTA KOSKEVAT LAIT, ASETUKSET JA MUUT SÄÄDÖKSET... 6 3 ERITYISOPETUS JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ... 11

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

KEUDA oppisopimuskeskuksen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 2013

KEUDA oppisopimuskeskuksen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 2013 KEUDA oppisopimuskeskuksen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 2013 Keravalla13.10.2013 http://www.keuda.fi/portal/oppisopimus/ Sivu 1 Sisällys 1. Erityisopetuksen järjestämisen periaatteet

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13 Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Kuka on erilainen oppija? Oppimisvaikeus= opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA

ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA Päivitetty 2015 Teija Holappa Tiia Nikkanen-Heikkinen Tiina Parviainen ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. ERITYISEN TUEN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISTÄ

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015 1 Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Sisältö Erityistä tukea tarvitseva

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma 10.11.2014

Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma 10.11.2014 Pop & Jazz Konservatorion opiskeluhuoltosuunnitelma 10.11.2014 Tämä opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu PJK:n opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten, yhteistyössä henkilöstön

Lisätiedot

Oppimisen tuen suunnitelma. Ammatillinen koulutus

Oppimisen tuen suunnitelma. Ammatillinen koulutus Oppimisen tuen suunnitelma Ammatillinen koulutus SISÄLTÖ 1. Oppimisen tuen lähtökohdat ja periaatteet... 4 1.1 Koulutuksellinen tasa-arvo ja esteettömyys... 6 1.2 Inkluusio ja kaikille yhteinen oppilaitos...

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyväksytty oppilaitoksen johtokunnassa 1. OPINTO-OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN OULUN PALVELUALAN OPISTOSSA... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Erityisopetussuunnitelma

Erityisopetussuunnitelma Erityisopetussuunnitelma Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Erityisopetus osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa... 4 3. Erityisopetustarpeen määrittäminen... 7 3.1 Erityisopetustarpeen arvioiminen edellyttää moniammatillista

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut Lähtökohdat Kuraattori- ja psykologipalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Lain 7 mukaan psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 Hyväksytty /. 2015 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Oulun Palvelualan Opiston tehtävänä on tarjota kotitalousopetusta ja ammatillista opetusta sekä

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

OHJAUKSEN JA OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

OHJAUKSEN JA OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Liite: Ammattiopiston lautakunta 18.11.2014 OHJAUKSEN JA OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 1.8.2014 31.7.2015 OPS Ohjauksen ja opiskeluhuollon suunnitelma OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/33 Sisällys 1. Ohjaus ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot