v.2, POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "v.2, 19.1.2015 POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA"

Transkriptio

1 v.2, POP & JAZZ KONSERVATORION OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNI- TELMA

2 4 Sisällys 1. JOHDANTO OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA Ohjaus ennen opintoja Ohjaus opintojen alkaessa Orientointijakso Ohjaus opintojen aikana Erotodistus ja tutkinnon täydentämisen suunnitelma Ohjaus opintojen päättövaiheessa Ohjaus opintojen päätyttyä Opiskelijan oppaat ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat MUU OPISKELUN TUKI Psykologi ja kuraattori Opiskeluterveydenhuolto Erityinen tuki ja HOJKS-prosessi HOJKSin sisältö Erityisen tuen perusteet Opinto-ohjaus erityisopetuksessa Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaus OPINTO-OHJAUKSEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT PJK:N JA HUOLTAJIEN YHTEISTYÖ... 12

3 5 1. JOHDANTO Ammatillisessa peruskoulutuksessa opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia oppilaitosyhteisössään, suunnitella opintojaan ja sitoutua opiskeluun, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuloksiaan. Opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä tutoropettajansa kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan sekä seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun. Opintojen tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen siten, että valmistunut opiskelija työllistyy tai pystyy jatkamaan opintojaan. Tavoitteiden saavuttamista tukee Pop & Jazz Konservatorion (jäljempänä PJK) vuorovaikutus alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa käyttäen esim. Wilma-oppilashallinto-ohjelmaa. PJK:lla on velvoite tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajille ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijan opintojen etenemisestä. Opinto-ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on koko henkilöstön osallistuminen opiskelijan ohjaukseen ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, mutta päävastuu ohjauksen suunnittelusta on PJK:n opinto-ohjaajilla (tutoropettajat). Opiskelijan opas, Wilma, kotisivut ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ovat tärkeitä ohjauksen apuvälineitä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma heti opintojen alussa ja se tarkistetaan jokaisen jakson jälkeen ja päivitetään tarpeen mukaan. 2. OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA 2.1 Ohjaus ennen opintoja Tavoitteena on tiedottaa lähialueiden yhdeksäsluokkalaisille ammatillisen koulutuksen tarjonnasta ja ammatillisen koulutuksen erilaisista mahdollisuuksista. PJK esittelee koulutusalojaan sekä tutkintojaan olemalla mukana koulutusmessuilla, vierailemalla lähialueen musiikkipainotteisissa yläkouluissa, ottamalla vastaan tutustujia sekä järjestämällä avoimet ovet. Järjestelmällinen yhteistyö peruskoulujen kanssa on kehitteillä. Myös ammatillisesta koulutuksesta tiedottamista sekä esittelymateriaalia peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajille kehitetään. PJK:oon hakeutuville tiedotetaan ympäri vuoden PJK:n internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa (Facebook). PJK:oon haetaan yhteisvalinnassa sähköisen -linkin kautta. Sähköisen yhteishakulomakkeen lisäksi hakijan on toimitettava opintotoimistoon Pop & Jazz Konservatorion oma hakulomake ja äänite määräaikaan mennessä. Linkit tiedostoihin löytyvät koulutusohjelmakohtaisilta hakusivuilta (www.popjazz.fi). Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheeseen 1. vaiheessa toimitetun aineiston perusteella. Valintapäätökset tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Peruskoulutodistuksesta, harrastuneisuudesta, hakutoiveesta tms. ei kokeessa anneta pisteitä.

4 6 2.2 Ohjaus opintojen alkaessa Opintojen alkaessa toteutettavan ohjauksen tavoitteina ovat, että: uusi opiskelija perehtyy ammatillisten opintojen rakenteeseen ja opiskelun toteuttamisen tapoihin opiskelijan ammatillista suuntautumista vahvistetaan ja selkeytetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimista tuetaan alkuvaiheen keskeyttämisiä ehkäistään opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelija oppii seuraamaan opintosuoritusten kertymistä ja hakemaan tukea opintojensa suunnitteluun opiskelija oppii tekemään koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja opiskelija tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia sekä osaa hakea niihin tukea opiskelijahuollon palveluista sekä muista ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluista Päävastuu uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä oppilaitokseen ja opintoihin on tutoropettajilla. Jokaiselle opiskelijalle nimetään tutoropettaja ennen opintojen alkua, ja tämä tukee opiskelijaa läpi opintojen. Perehdyttämiseen tarvitaan kuitenkin koko henkilöstön panostusta. Opiskelijan opas jaetaan opiskelijalle heti opintojen alussa, ja opiskelijat ohjataan myös sähköisen, jatkuvasti päivitettävän oppaan äärelle. Tutoropettaja käy keskeisen sisällön läpi opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijan oppaan asioita käsitellään aihekohtaisesti myös koko vuosikurssille suunnatuilla tunneilla. Ryhmämuotoista, periodeittain tapahtuvaa ohjausta kehitetään Orientointijakso Opiskelijoille järjestetään toiminnallinen orientointijakso lukuvuoden alussa. Yhteisöllisyyden rakentaminen ja vahvistaminen jatkuvat koko opiskeluajan yhteisöllisen toiminnan avulla. Orientointijaksolla uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa soittamalla kaikkien kanssa, muodostamalla yhtyeen ja valmistamalla yhtyeen kanssa musiikkiesityksen, joka esitetään orientointiviikon päätteeksi järjestettävänä yhteisöllisyyspäivänä. Yhteisöllisyyspäivä sisältää myös leikkimielistä muuta ohjelmaa. Orientointijaksolla myös tutoropettajat haastattelevat jokaisen opiskelijan. Opiskelijoille tehdään sivuainepianotaitojen sekä teorian ja säveltapailun lähtötason kartoitukset. Opiskelija laatii tutoropettajan avulla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), ja tarvittaessa tehdään erityistä tukea tarvitseville henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) PJK:n erityisopetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Keskuspuiston Ammattiopiston kanssa osana YTY-hanketta. Tutoropettaja esittelee henkilökohtaisissa tapaamisissa opintoja, käsittelee ensimmäisen vuoden sekä seuraavien vuosien opintojen rakentumista, jaksotusta, valinnaisuuksia, työssäoppimista,

5 7 ammattiosaamisen näyttöjä sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä ammatillisen koulutuksen arviointikäytänteitä: oppimisen arviointia ja osaamisen arviointia. Yllämainituista aiheista järjestetään orientointijaksolla myös yhteisiä tiedotustilaisuuksia kaikille opiskelijoille. Tutoropettaja tarkistaa yhteistyössä tarvittavien opettajien kanssa opiskelijalle mahdollisesti aikaisemmin suoritettujen opintojen sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Aiemmin saavutetun osaamisen tunnustamisen sisällyttäminen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan on tärkeää, jotta opintojen rakentuminen voidaan suunnitella jo opitun pohjalta ja sujuvoittaa opiskelua. 2.3 Ohjaus opintojen aikana Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa opintojen etenemisessä sekä ammatillisen identiteetin, persoonallisuuden kasvun ja oman elämänhallinnan kehittymisessä. Opinto-ohjausta toteutetaan sekä henkilökohtaisena että tarvittavista aiheista ryhmäkohtaisena ohjauksena. Orientointijaksolla käsitellään esimerkiksi tutkinnon rakennetta ja eri tutkinnonosien sisältöä, ja Työympäristöt-opintojaksolla esimerkiksi motivaatioon ja jaksamiseen liittyviä asioita. Tutoropettajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä ja ohjaavat opiskelijoita myös itse seuraamaan opintojensa etenemistä ja arvioinnin oikeellisuutta. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Tutoropettaja keskustelee jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti 1-2 kertaa lukukaudessa. Säännöllisesti tarkistetaan opiskelun tuen vastaavan opettajan organisoimassa oppimisen tukiryhmässä (tutoropettajat) kunkin opiskelijan ohjauksen ja tuen tarve. Tutoropettajat ohjaavat tarvittaessa opiskelijan kuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan (ks. luku 3, Muu opiskelun tuki) palveluihin. Tarvittaessa ja opiskelijan suostumuksella muodostetaan yksittäisen opiskelijan opiskelijahuoltoa varten tapauskohtainen moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Opintojen etenemisessä painotetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta ja vastuun kantamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeää on kasvatustehtävän mukaisesti myös jokaisen opettajan jatkuva palautteen anto opintojen aikana sekä tutoropettajan ja kaikkien opettajien aktiivisuus seurannassa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada aina halutessaan henkilökohtaista ohjausta tutorilta ja tarvittaessa koulutuspäälliköltä erikseen sovittuina aikoina. Opinto-ohjauksella tuetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien valinnaisten opintojen suunnittelua yhteistyössä opiskelijan kanssa. Ohjauksella kannustetaan ja tuetaan opiskelijaa valitsemaan yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelutapoja. Opiskelijan oppaasta, Wilmasta ja internet-sivuilta löytyvät opintopolkujen opetussuunnitelmat ja polkukuvaukset Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen aikana tuesta ja ohjauksesta vastaavat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmassa nimetyt opettaja ja työpaikkaohjaaja. Ohjauksessa käytetään apuna myös verkkokyselylomaketta ja muita sähköisiä menetelmiä.

6 8 2.4 Erotodistus ja tutkinnon täydentämisen suunnitelma Opiskelijan halutessa keskeyttäessä opintonsa, ohjataan hänet kuraattorin vastaanotolle ja laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelma tutkinnon loppuun saattamiseksi tai muista mahdollisista vaihtoehdoista. Kuraattori ilmoittaa oppilaitoksesta eronneiden ja eronneiksi katsottujen opiskelijoiden yhteystiedot etsivän nuorisotyön toimijoille. 2.5 Ohjaus opintojen päättövaiheessa Tutoropettajat seuraavat opintojen ja ammattiosaamisen näyttöjen kokonaisvaltaista etenemistä ja tukevat opiskelijaa, jotta opiskelija valmistuisi suunnitellussa ajassa. Henkilökohtaista ohjausta ja erilaisia ohjauksellisia tukitoimia hyödynnetään opiskelun päättövaiheessa. Työympäristöt-kurssin sekä poikkeuksellisen lukujärjestyksen viikkojen yhteydessä kutsutaan työelämän edustajia ja PJK:sta valmistuneita opiskelijoita kertomaan työelämän vaatimuksista, haasteista ja työnhakuun liittyvästä prosessista. Opintojen päättövaiheessa tutoropettaja huolehtii siitä, että opiskelijat, jotka eivät valmistu kahdessa/kolmessa vuodessa, päivittävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa ja laativat ilmoituksen, jolla sitoutuvat saattamaan opintonsa loppuun ja tarvittaessa anovat lisäaikaa opintoihin. 2.6 Ohjaus opintojen päätyttyä PJK:n opiskelijoille on tarjolla työpaikkaohjaajakoulutusta joko tutkintoon sisältyvänä tai tutkinnon suorittamisen jälkeen, jolloin PJK:sta valmistuneet opiskelijat voivat toimia työssäoppimisen ohjaajina. Myös PJK:n toiminnan kehittämisen ja arvioinnin kannalta seurataan opiskelijoiden sijoittumista työhön tai jatko-opintoihin. Seurantaan voidaan käyttää tilastokeskuksen tietoja. PJK:sta valmistuvat opiskelijat vastaavat valmistuvien opiskelijoiden seurantakyselyyn. Opinto-ohjaajat neuvovat tutkinnon suorittamisen jälkeen arvosanojen korottamisesta yksityisopiskelijoina. 2.6 Opiskelijan oppaat ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat PJK:n opiskelijan opas sisältää jatkuvasti päivitettävät tiedot opinnoista, ohjaus- ja tukipalveluista sekä opiskeluun liittyvistä käytännön asioista. Opas jaetaan opiskelijoille heti uuden lukuvuoden alussa ja on myös sähköisenä versiona saatavilla. Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat, opiskelijan opas ja ajankohtaiset tiedotteet ovat nähtävissä Wilmassa ja nettisivuilla. Opintoihin liittyvien asioiden tiedottamisesta opiskelijoille vastaavat opettajat, tutoropettajat, koulutuspäällikkö ja tarvittaessa muu henkilökunta Wilma-pikaviesteillä ja - tiedotteilla.

7 9 3. MUU OPISKELUN TUKI 3.1 Psykologi ja kuraattori Psykologin ja kuraattorin työn perustana on vaitiolovelvollisuus. Keskustelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Opiskelijan luvalla voidaan tehdä yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa - muutoin työntekijä ei kerro opiskelijan käynnistä muulle oppilaitoksen henkilöstölle. Opiskelija voi itse varata ajan psykologilta tai kuraattorilta, kun kokee siihen tarvetta. Usein myös vanhempi, terveydenhoitaja tai tutoropettaja voi suositella opiskelijalle tuloa psykologille tai kuraattorille. Opiskelija voi vaikeuksissa kääntyä kenen tahansa opiskeluhuollon edustajan (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja) tai oppilaitoksen työntekijän puoleen, jotka ohjaavat tarvittaessa oikean työntekijän vastaanotolle. Psykologin ja kuraattorin työssä ennaltaehkäisevä yhteisöllinen työ on keskeistä, sitä toteutetaan työskentelemällä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Työhön sisältyy kouluttamista ja konsultointia. PJK:n psykologi- ja kuraattoripalvelut tarjoaa Helsingin kaupunki. Opiskelijalla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. PJK:ssa psykologi on paikalla pääsääntöisesti tiistaisin ja kuraattori keskiviikkoisin. Psykologi tai kuraattori järjestää kiireellisissä tapauksissa mahdollisuuden keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä, erikseen sovittavassa paikassa Helsingissä. 3.2 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto toimii Helsingin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa ja huolehtii opiskelijoiden terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta. Terveydenhoitaja kutsuu kaikki ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat terveystapaamiseen, jossa kartoitetaan opiskelijan terveydentilaa ja terveystottumuksia. Kaikilta opiskelijoilta testataan myös kuulo. Opiskelijalla on mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveydenhuoltoon: Ensisijaisesti opiskelija ottaa yhteyttä PJK:n opiskeluterveydenhoitajaan, joka on puhelimitse tavattavissa tiistaista torstaihin ja paikalla pääsääntöisesti torstaisin. Toissijaisesti opiskelija voi ottaa yhteyttä oman asuinalueen terveysasemaan, ja jos tämä ei ole mahdollista, oppilaitoksen sijainnin mukaiseen terveysasemaan (Oulunkylän terveysasema). Opiskeluterveydenhuollon lääkäri on tarvittaessa tavattavissa ja ajan sinne saa terveydenhoitajalta. Erikoissairaanhoito toteutetaan pääsääntöisesti oman asuinalueen terveysaseman kautta. Yhteistyön koordinoi tarvittaessa opiskeluterveydenhoitaja. Opiskelijoiden hammashoidosta huolehtii oman asuin- tai opiskelukunnan hammashoitola.

8 10 Hoidon tarpeen arviointi järjestetään kiireellisessä tapauksessa kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään ensi tilassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa (Terveydenhuoltolaki, 51 ). 3.3 Erityinen tuki ja HOJKS-prosessi Erityisopetus tarkoittaa tutoropettajan, koulutuspäällikön ja mahdollisesti erityisopettajan yhdessä suunnittelemaa ja yhdessä muiden opettajien kanssa toteutettavaa, henkilökohtaisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta. Erityisopetusta toteutetaan PJK:ssa yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden tulee saada erityisopetusta. Erityisen tuen tarve voi ilmetä myös opintojen aikana. Merkkejä siitä voivat olla esimerkiksi runsaat poissaolot, eristäytyminen, aktiivisuuden väheneminen, muutos käyttäytymisessä, suoritustason yllättävä lasku, suuret muutokset sosiaalisissa suhteissa tms. Kaikki toimijat perehdyttävät opiskelijaa suoritettavaan tutkintoon ja tukevat HOPSin ja HOJKSin edistymistä. Erityinen tuki merkitsee vahvaa ja jatkuvaa tuen tarvetta. Erityisopetus järjestetään pääsääntöisesti siten, että opiskelija voi opiskella samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa HOJKSin sisältö Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle on laadittava aina kirjallinen Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (L 630/1998, 20 ). Suunnitelman tulee sisältää (A811/1998, 8 mukaan): - suoritettava tutkinto - opetuksessa noudatettavat tutkinnon perusteet - tutkinnon laajuus - opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma - opiskelijan saamat erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut - muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet sekä erityisopetuksen perusteet. HOJKS tulee laatia yhteistyössä opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajien, opettajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden sekä tarvittaessa aikaisemman koulun edustajien kanssa. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus on suunniteltava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu, tai mukauttamalla vain yhden tai useamman tutkinnon osan tavoitteet. Opetuksessa tulee keskittyä opiskelijan vahvojen osaamisalueiden tukemiseen, jotta hänelle taataan hyvät mahdollisuudet sijoittua työhön. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työssä harjaantumiseen työssäoppimisjaksojen aikana. Opiskelijalle tulee selvittää, miten hän voi koulutuksen jälkeen saada tarvitsemiaan erityispalveluja. Opiskelijan edistymistä tulee seurata koulutuksen aikana, ja henkilökohtaisia tavoitteita ja tukitoimia on muutettava tarpeen mukaan.

9 Erityisen tuen perusteet Erityisopetuksen määrittelyn perusteena käytetään tilastokeskuksen luokitusta, joka on ollut käytössä vuodesta 2004 lähtien ammatillisen koulutuksen erityisopetustilastoissa: 01. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. AD/HD tai ADD) 02. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia) vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutumattomuus) 04. lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia) 05. vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 06. psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) 07. fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma diabetes, epilepsia, syöpä) 08. autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 09. liikkumisen ja motorisen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvuisuus) 10. kuulovamma 11. näkövamma 12. muu syy, joka edellyttää erityisopetusta. 3.4 Opinto-ohjaus erityisopetuksessa Erityisopetuksen opinto-ohjaus toteutetaan tutoropettajan ja erityisopettajan yhteistyössä. 3.5 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaus Opinto-ohjauksessa selvitetään maahanmuuttajataustaisen opiskelijan erityistarpeet ja ohjataan hänet tarvitsemiinsa tukitoimiin. 4. OPINTO-OHJAUKSEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT Yhteistyötä eri kouluasteiden verkostojen kanssa kehitetään. Yhteistyötä korkeamman asteen oppilaitosten kanssa kehitetään. Pyritään aktiiviseen yhteistyöhön esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian sekä mahdollisesti muidenkin sellaisten kulttuurialan oppilaitosten kanssa, joiden toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle. Pyritään järjestämään tutustumiskäyntejä sekä kutsutaan ao. oppilaitoksen edustajia kertomaan jatkoopinnoista. Myös PJK:n alumneja kutsutaan kertomaan jatko-opiskelusta. Tavoitteena on kehittää ohjausta myös muiden alojen kuin musiikkialan jatko-opintoihin. Tiivis yhteistyö alueen peruskoulujen kanssa on tärkeää. Yhteistyömuotoja ovat mm. - markkinointitoimenpiteet, esim. - avointen ovien päivät, Next Step-yms. messut - ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (esim. Helsingin kaupungin Ohjaamo-hanke) - PJK-info pääkaupunkiseudun opinto-ohjaajille (Esim. opo-päivä) 1 Huom. em. termit eivät enää ole käytössä. Dysfasia määritellään nykyisin kielelliseksi erityisvaikeudeksi ja dysleksia on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus.

10 12 5. PJK:N JA HUOLTAJIEN YHTEISTYÖ PJK on yhteistyössä aloitteellinen nuorille järjestettävässä koulutuksessa. Huoltajien ja PJK:n yhteistyö järjestetään siten, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, edistää opiskelua ja mahdollistaa tuen saannin opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. PJK:lla järjestetään alaikäisten opiskelijoiden huoltajille säännöllisesti vanhempainiltoja, joihin osallistumalla huoltajat tukevat oppilaitoksen opetus- ja kasvatustehtävää. Opintojen etenemistä huoltaja voi seurata Wilma-järjestelmästä. Opiskeluun liittyvistä käytänteistä huoltajat saavat tietoa opiskelijoille jaettavasta opiskelijan oppaasta (tekeillä) ja Wilman kautta. Huoltajille annetaan tietoa siitä, kuinka he voivat tukea lapsensa koulunkäyntiä. Opiskelijan poissaoloja tulee seurata ja alaikäisen opiskelijoiden poissaoloista on ilmoitettava huoltajille. Huoltajat voivat halutessaan tulla PJK:oon seuraamaan työskentelyä ja tapaamaan henkilökuntaa erityisesti avointen ovien päivinä sekä osallistumalla PJK:n järjestämiin konsertteihin, joiden yhteydessä on luontevaa keskustella opetushenkilökunnan kanssa. Opiskeluhuoltoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Tarvittaessa huoltajien edustaja voidaan ottaa mukaan opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Huoltajien edustaja osallistuu opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan opiskelijan suostumuksella tarvittaessa yhdessä huoltajien kanssa. Huoltajilla on oikeus tulla kuulluksi esimerkiksi seuraavissa alaikäistä lastaan koskevissa kysymyksissä (ellei erityistä lain mukaista perustetta asian salaamiseen ole) - ennen päätöstä Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tekemisestä [Laki ammatillisesta koulutuksesta 20 ], - ennen erityisiä opetusjärjestelyitä koskevan päätöksen tekemistä [Laki ammatillisesta koulutuksesta 21 ], - ennen opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista [Laki ammatillisesta koulutuksesta 32 ja 32b ], - ennen kurinpitorangaistuksen antamista [Laki ammatillisesta koulutuksesta 35 ],

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 1.8.2014 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet... 1 2. Opiskeluhuollon järjestäminen... 2 3. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa 1. TURUN AMMATTI-INSTITUUTIN VISIO, ARVOT JA KOULUTUSTEHTÄVÄ Turun ammatti-instituutti on Turun kaupungin ylläpitämä monialainen ammatillinen oppilaitos.

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot