ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA Voimassa alkaen

2 1 SISÄLLYS 1 ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA ERITYISOPETUS ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) INTEGROITU ERITYISOPETUS Erityisopetusresurssi Työnjako Apulaisrehtori ja asiantuntijapalveluiden koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö ja tutkintokoordinaattori / kehityspedagogi... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Ryhmänohjaaja Erikoisammattihenkilö, koulunkäynninohjaaja ja työvalmentaja Koulukuraattori, palveluohjaaja ja opinto-ohjaaja Yhteisten tutkinnon osien (YTO) erityisopetus Erityisopetuksen tarpeen kartoittaminen Erityisopetuksen järjestäminen Aikuisten erityisopetus Arviointi erityisopetuksessa Ammattiosaamisen näytöt Erityispedagogiikan toteutuminen SAMIssa AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS, VALMA...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.... Liite 1. Erityisopetuksen luokitus (Tilastokeskus).. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Liite 2. Saatekirje HOJKSiin... 12

3 2 1 ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA Erityisopetuksen järjestämisen suunnitelma perustuu lakiin ammatillisesta peruskoulutuksesta, valtioneuvoston asetukseen ammatillisesta peruskoulutuksesta, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sekä koulutuksenjärjestäjän tutkintokohtaisiin opetussuunnitelmiin. Koulutusta kehitetään siten, että erityisopetus sulautuu luonnolliseksi osaksi oppilaitoksessa järjestettävää opetusta. Erityisopetuksen kollegiaalinen ryhmä päivittää vuosittain erityisopetuksen järjestämisen suunnitelman asiantuntijapalvelujen koulutuspäällikön kanssa. Apulaisrehtori hyväksyy erityisopetuksen järjestämisen suunnitelman osana opetussuunnitelman yhteistä osaa. 2 ERITYISOPETUS Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on kannustava ja välittävä oppimisilmapiiri, jossa tuetaan elinikäistä oppimista ja ohjataan kehittymistä ammatintaitajaksi. Erityisopetuksen avulla ja tehostetuin tukitoimin vastataan haasteeseen koko ikäluokan kouluttamisesta. Erityisopetusta toteutetaan integroituna ja yksilöllisesti. Opetus voidaan tarvittaessa toteuttaa erityisopetuksena oppilaitoksen kaikissa koulutuksissa. Erityisopetuksella tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisopetus on oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukemista. SAMissa toimii erityisopetuksen kollegiaalinen ryhmä, johon kuuluu koordinoiva opinto-ohjaaja, asiantuntijapalveluiden koulutuspäällikkö, YTO-opintoja (Yhteiset tutkinnon osat) koordinoiva erityisopettaja, opettajia/erityisopettajia jokaiselta koulutusalalta sekä opettajia ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, VALMAsta. 3 ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET Opiskelun ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija suorittaa perustutkinnon erityisopetuksen tuella valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa ilmaistujen ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan vahvoja osaamisalueita, jotta hän saa ammattitaidon, jonka ansiosta pystyy työllistymään sekä kehittämään elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Mikäli opiskelijalla on kuntoutussuunnitelma, se tukee opiskelua.

4 3 4 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Opiskelijalle, jonka opetus toteutetaan erityisopetuksena, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Se voidaan laatia missä tahansa opintojen vaiheessa. Suunnitelma sisältää seuraavat asiat: 1. tiedot suoritettavasta tutkinnosta tai koulutuksesta 2. päätös opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena 3. erityisopetuksen peruste 4. koulutuksen suoritusaika 5. päätös tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden tai osaamisen arvioinnin mukauttamisesta 6. opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee - miten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita tai osaamisen arviointia on mukautettu sekä - tiedot erityisopetuksen järjestämiseen liittyvästä pedagogisesta tuesta sekä erityisistä opetus- ja opiskelujärjestelyistä 7. opintososiaaliset edut 8. muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet Opiskelijan HOJKSia säilytetään oppilaitoksen arkistossa vuotta. Koulutuksenjärjestäjä päättää opiskelijan opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena sekä mukauttamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa pitää kuulla ennen HOJKSin vahvistamista. Se laaditaan yhteistyössä opiskelijan, hänen huoltajansa, ryhmänohjaajan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Ryhmänohjaaja ottaa huoltajaan yhteyden ennen erityisopiskelijaksi nimeämistä, ja huoltajalle tulee tarjota aina mahdollisuutta osallistua HOJKSin laadintaan. HOJKSissa määritellään opiskelijan yksilölliset tavoitteet, jotka perustuvat tutkinnon opetussuunnitelman perusteisiin. HOJKSin tekemisestä ja toteutuksesta päävastuussa on ryhmänohjaaja. HOJKS allekirjoitetaan: 1. kun se ensimmäisen kerran laaditaan 2. jos erityisopetuksen peruste muuttuu 3. HOJKS puretaan ja erityisopetuksen tarvetta ei enää ole HOJKSin allekirjoittavat opiskelija, alaikäisen huoltaja sekä ryhmänohjaaja. HOJKSien täytyy olla valmiita syyslukukaudella mennessä ja kevätlukukaudella mennessä.

5 4 5 INTEGROITU ERITYISOPETUS Erityisopetusta toteutetaan ensisijaisesti integroituna erityisopetuksena, jolloin opiskelija opiskelee pääsääntöisesti samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan tarve erityisopetukseen tarkistetaan joka lukukauden alussa. Osa erityisopiskelijoista tarvitsee tukea vain osan opiskeluajastaan. 5.1 ERITYISOPETUSRESURSSI Erityisopetusresurssista 4/5 käytetään opiskelijoiden tukemiseen ammatillisissa opinnoissa. Tällä resurssilla hoidetaan ammatillisten opintojen erityisopetus, lisätyt opiskelijapalvelut sekä erityisopetuksen koordinointi. Erityisopetusresurssista 1/5 käytetään YTOerityisopetuksen järjestämiseen. Erityisopetusresurssia käytetään HOJKSin laatimiseen, opetukseen, tukitoimien järjestämiseen, opetus- ja apuvälineiden hankintaan, suunnitteluun, koulutukseen sekä yhteistyöhön huoltajien ja verkoston kanssa. Ryhmänohjaaja saa erityisopetuksen resurssia 3 tuntia/erityisopiskelija/lukuvuosi. 5.2 TYÖNJAKO APULAISREHTORI JA ASIANTUNTIJAPALVELUJEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ Apulaisrehtori vastaa erityisopetuksen toteutumisesta osana koulutuspalveluja. Asiantuntijapalvelujen koulutuspäällikkö johtaa ja ohjaa erityisopetustoimintaa ja sen kehittämistä. Hän kutsuu lukuvuoden alussa koolle erityisopetusta käsittelevän kokouksen. Kokouksessa ovat mukana koulutuspäälliköt, kehityspedagogit, tutkintokoordinaattorit ja erityisopetuksen henkilöstö. Jokainen toimiala esittelee erityisopetuksen toteuttamissuunnitelman. Erityisopiskelijat nimetään moniammatillisessa työryhmässä lukukauden alussa. Apulaisrehtori allekirjoittaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden nimilistan, jonka opintoohjaajat ovat hänelle toimittaneet KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ JA TUTKINTOKOORDINAATTORI / KEHITYSPEDAGOGI Koulutuspäällikkö vastaa oman alansa erityisopetusresurssin käytöstä sekä erityisopetustoiminnan toteutumisesta. Yhteistyössä opettajien ja ryhmänohjaajan kanssa tutkintokoordinaattori/kehityspedagogi suunnittelee erityisopetuksen käytäntöjä.

6 RYHMÄNOHJAAJA Ryhmänohjaaja ohjaa ja seuraa opiskelijoiden opintojen edistymistä kokonaisvaltaisesti sekä ammatillisten että YTO-opintojen aikana. Hän vastaa tiedottamisesta opiskelijalle sekä yhteydenpidosta alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijan tarvittaessa riittävän ajoissa opinto-ohjaajalle, palveluohjaajalle, koulukuraattorille tai terveydenhoitajalle saamaan tarvitsemaansa apua ja ohjausta. Ryhmänohjaaja huolehtii henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) ja sen liitteenä olevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnasta opiskelijan yhdessä kuraattorin / palveluohjaajan kanssa. Ryhmänohjaaja on yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan ennen erityisopiskelijaksi nimeämistä ja kutsuu huoltajan mukaan HOJKS palaveriin. Mikäli huoltaja ei ole läsnä HOJKSia laadittaessa, lähetetään HOJKS allekirjoitettavaksi saatekirjeen kanssa. Liitteenä saatekirje (liite 2). HOPSia täydennetään säännöllisesti opiskelijan kanssa. Ryhmänohjaaja seuraa HOJKSin ja HOPSin toteutumista sekä opiskelijan opintojen etenemistä. Opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja tukitoimia muutetaan tarpeen mukaan. Opiskelijan opintojen etenemisen vaikeutuessa ryhmänohjaaja puuttuu tilanteeseen välittömästi. Ryhmänohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä opetushenkilöstön ja opiskelijapalveluiden henkilöstön kanssa. Tarvittaessa hän on yhteydessä opiskelijan vanhempiin ja koulun ulkopuoliseen tukiverkoston. Hän osallistuu oman alansa erityisopiskelijoiden nimeämispalaveriin sekä muihin erityisopetusta käsitteleviin palavereihin. Ryhmänohjaajan vastuulla on huolehtia tarvittavan tiedon välittymisestä erityisopiskelijoita opettaville opettajille ERIKOISAMMATTIHENKILÖ, KOULUNKÄYNNINOHJAAJA JA TYÖVALMENTAJA Erikoisammattihenkilöt, koulunkäynninohjaajat ja työvalmentajat toimivat opiskelijoiden ohjaajina ja opettajien työpareina. He toimivat ammatillisen kasvun tukijoina eri koulutusaloilla ja osallistuvat myös elämänhallintataitojen ohjaukseen KOULUKURAATTORI, PALVELUOHJAAJA JA OPINTO-OHJAAJA Erityisopiskelijan käytettävissä on myös koulukuraattorin palvelut. Palvelut ovat moniammatillista tiimityötä oppilaitoksen sisäisen ja ulkoisen verkoston kanssa tai opiskelijan henkilökohtaista ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. Palveluohjaaja työskentelee moniammatillisissa tiimeissä. Hän tekee tiivistä yhteistyötä opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien, opettajien, kolmannen sektorin sekä julkisten palveluorganisaatioiden kanssa.

7 6 Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä peruskoulun kanssa. Opinto-ohjaaja ohjaa ja tukee erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa opintopolulla ja urasuunnittelussa. Opinto-ohjaaja kutsuu koolle alakohtaisen opiskelijahuollollisen kokouksen vähintään kerran lukuvuodessa. 5.3 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN (YTO) ERITYISOPETUS YTO-opintojen erityisopetuksella on oma koordinaattori, jonka tehtävänä on YTO-opintojen erityisopetuksen ja sen kehittämisen koordinointi. Erityisopetusta toteutetaan samanaikaisja pienryhmäopetuksena sekä yksilöopetuksena. YTO-opintojen erityisopettajat sopivat vastuualueistaan. Yksilöopetus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai opintojen eteneminen muutoin ei ole mahdollista, elämänhallintaan ja motivaatioon liittyviä ongelmia tai keskeytyneitä opintosuorituksia. Yksilöopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan elämänhallintataitoja, auttaa opintojen etenemisessä ja opiskeluun sitoutumisessa. Yksilöopetukseen osallistuvalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen lukujärjestys. Opiskelija voi opiskella YTO-opintoja kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Lukujärjestystä tehdessä sovitaan myös opiskelijan viikoittaisesta työajasta. Tarvittaessa työaikaa voidaan lyhentää. 5.4 ERITYISOPETUKSEN TARPEEN KARTOITTAMINEN Opiskelijan erityisopetuksen tarve kartoitetaan järjestelmällisesti jokaisen lukukauden alussa. Nimeämispalaverissa käydään läpi opiskelijat ryhmittäin. Nimeämispalaveri kutsuu koolle opinto-ohjaaja ja niihin osallistuvat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori/palveluohjaaja, koulutuspäällikkö ja/tai tutkintokoordinaattori sekä erityisopettaja. Jatkavien opiskelijoiden erityisopetuksen tarpeen kartoitus on prosessi. Ryhmänohjaaja kokoaa opettajilta sekä muilta yhteistyötahoilta tietoa heidän erityisopetuksen tarpeesta ja tuo tiedon nimeämispalaveriin. Opintonsa aloittavien opiskelijoiden erityisopetuksen tarve kartoitetaan lukuvuoden alussa. Opetussuunnitelmaperusteisesti perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden äidinkielen, matematiikan ja englannin lähtötaso mitataan. Äidinkielen lähtötaso kartoitetaan Niilo Mäki Instituutin (NMI) lukivaikeuksien seulontamenetelmällä. Opiskelijoilta, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, kartoitetaan suomen kielen taso. Matematiikan lähtötasokoe perustuu myös NMI:n laatimaan testiin. Englannin lähtötaso kartoitetaan oppilaitoksen omalla testillä. Opintojen alkaessa ryhmänohjaaja haastattelee opiskelijansa opinto-ohjaajan / koulukuraattorin/palveluohjaajan kanssa. Lisäksi ryhmänohjaaja havainnoi opiskelijoiden sopeutumista ryhmäänsä ja opiskeluun sitoutumista.

8 7 Opinto-ohjaaja kokoaa myös taustatietoa perusopetuksen oppilaanohjaajalta ja SAMIn opiskelupalveluiden henkilöstöltä. Hän perehtyy aloittavien opiskelijoiden peruskoulutodistuksien arvosanoihin sekä toimittaa ne ryhmänohjaajille. Opinto-ohjaaja tarkastaa kesken lukukautta aloittavien opiskelijoiden peruskoulutodistukset opiskelijan aloittaessa opinnot. Ryhmänohjaaja huolehtii lähtötasokokeiden teettämisestä. 5.5 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN ERITYISOPETUKSENA PEDAGOGINEN TUKI, ERITYISET OPISKELU- JA OPETUSJÄRJESTELYT Opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvaa oppimista tukee: henkilökohtainen työjärjestys erilaiset oppimis- ja työympäristöt erilaiset opetusmenetelmät opiskelumateriaalit apuvälineiden ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen henkilökohtainen oppimisen ohjaus ja tuki Erityisopetuksessa on olennaista osallisuuden tukeminen, kokonaisvaltaisuus, suunnitelmallisuus sekä tuki opintojen eri vaiheissa. Kaikelle toiminnalle pohjana ovat opiskelijan kyvyt ja vahvuudet sekä yksilölliset tuen tarpeet, Opiskelijan edistymistä seurataan jatkuvasti ja henkilökohtaisia tavoitteita sekä tukitoimia muutetaan tarpeen mukaan. Opiskelijan tarvitsema erityinen tuki järjestetään niin, että hän ensisijaisesti opiskelee samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa. Tarvittaessa opetusta eriytetään pienempiin ryhmiin tai yksilöopetukseksi. Arvioinnissa käytetään kullekin opiskelijalle parhaiten soveltuvaa arviointimenetelmää. Erityisopetus voi olla esimerkiksi erilaisia opetusmenetelmiä, yksilöllistä oppimisen ohjausta, koulunkäyntiohjaajan tai erikoisammattihenkilön tukea, elämänhallintataitojen opiskelua, yksilöllisten opintopolkujen luomista ja opiskelijan tarvitsemien apuvälineiden hankkimista sekä pienryhmäopetusta. Erityisopetus voi olla lisäajan antamista ja rauhallisen opiskelupaikan järjestämistä opiskelijalle, jolla on tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksia. Koulutusaloilla on alan erityisopettaja, joka osallistuu kollegiaalisen ryhmän kanssa erityisen tuen järjestämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija voi käydä sovituin välein erityisopettajan, koulukuraattorin, palveluohjaajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan luona. Opintojen etenemistä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Kriittisissä tilanteissa arviointi voi olla päivittäistä. Arvioinnissa ovat mukana ryhmänohjaaja sekä tarvittaessa myös aineenopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulutuspäällikkö. Opiskelun solmukohdissa alaikäisen opiskelijan vanhempiin otetaan yhteyttä. Opiskelijan tuen tarpeisiin reagoidaan välittömästi.

9 8 Opiskelijapalvelujen henkilöstö tekee tehostettua yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa. Jos opiskelija asuu koulun asuntolassa, asuntolanhoitaja ja vapaa-ajanohjaaja ottavat hänen asumisen tukemisen ja itsenäistymisen ohjaamisen erityistehtäväkseen. Opiskelijat, jotka ovat koko opiskeluajan saaneet erityisiä tukitoimenpiteitä, ohjataan opintojen loppuvaiheessa saattaen vaihtaen työelämään tai muuhun koulutukseen AIKUISTEN ERITYISOPETUS Aikuisten erityisopetuksen tarvetta kartoitetaan hakeutumisvaiheessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa NMI-lukikartoitus sekä matematiikan ja englannin kartoitukset. Kartoituksessa voidaan käyttää samoja välineitä kuin ns. nuorten koulutuksessa. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan kartoituksien ajankohdasta. Aikuisten opintojen tukeminen noudattaa SAMIssa yleisesti käytettyjä erityisopetuksen toteuttamistapoja. Näyttötutkinnoissa ammattitaitovaatimuksia ei voida mukauttaa, mutta opiskelija voi saada lisätukea ja ohjausta tutkintosuoritussuunnitelman tekemiseen sekä valmistautuessaan tutkintosuoritukseen. 5.6 ARVIOINTI ERITYISOPETUKSESSA Erityisopetuksena annetun opetuksen ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ovat samat kuin muussakin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Erityisopetusta saavan opiskelijan ei tarvitse opiskella mukautettujen tavoitteiden mukaisesti, vaikka hän tarvitsee opinnoissaan runsaasti tukea. Erityistuen tarve voi olla muualla kuin oppimisessa tai toisaalta oppimiseen liittyvät vaikeudet voidaan kompensoida erityisopetuksen tarjoaman tuen avulla esimerkiksi mukauttamalla opetusta/opetusmenetelmiä tai oppimisympäristöä, jolloin opiskelijan osaamista arvioidaan tutkinnonperusteiden ammattitaitovaatimusten / osaamistavoitteiden mukaisesti. Jos opiskelija ei jossakin tutkinnon osassa saavuta tutkinnon perusteissa ilmaistuja T1- tason tavoitteita, voidaan ammattitaitovaatimuksia / osaamistavoitteita mukauttaa. Opiskelijalle laaditaan yksilölliset ammattitaitovaatimukset / osaamistavoitteet. Mukautetuissa tavoitteissa korostetaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita. Mukautetut tavoitteet laaditaan siten, että tutkinnon osan tavoitteet ovat mukana olennaisilta osilta, ja opiskelija selviää niistä työtehtävistä, joihin koulutus häntä valmistaa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan koko koulutuksen ajan. Yleensä opettaja toteaa mukauttamisen tarpeen omien havaintojensa perusteella. Hän keskustelee mukauttamisesta muiden asiantuntijoiden kanssa. Mikäli tiedetään jo etukäteen, että opiskelija ei pysty suorittamaan tutkinnon osaa opetussuunnitelmassa kuvattujen ammattitaitovaatimusten / osaamistavoitteiden mukaisesti, voi opiskelija aloittaa tutkinnon osan opiskelun suoraan mukautettujen tavoitteiden pohjalta. Opiskelijalla on kuitenkin aina mahdollisuus tutkinnon perusteiden mukaiseen arviointiin, jos edistyminen opinnoissa sitä edellyttää.

10 9 Tavoitteita mukautettaessa on keskusteltava opiskelijan sekä alaikäisen opiskelijan huoltajien kanssa ja selvitettävä mukauttamisen merkitys. Ennen mukauttamispäätöksen tekemistä on keskusteltava erityisopetuksesta vastaavan opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa ja selvitettävä, onko opiskelijalla mahdollisuus esimerkiksi yksilöllisen ohjauksen avulla suorittaa tutkinnon osan tutkinnon perusteissa ilmaistujen ammattitaitovaatimusten / osaamistavoitteiden mukaisesti. Mukautetusti arvioidusta suorituksesta on ilmoitettava oman alan opinto-ohjaajalle, joka tekee asiaankuuluvat merkinnät opintokorttiin. Mukautetun arvioinnin perusteet löytyvät opetussuunnitelman yhteisestä osasta AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Näytön aikana annettava ohjaus suunnitellaan ja annetaan opiskelijakohtaisesti. Tuki ja ohjaus voivat olla esimerkiksi keskustelua ja varmennusta tehtävän tekemisestä. Opiskelijalle voidaan antaa tarvittaessa lisäaikaa tehtävän tekemiseen sekä suoraa ohjausta tai vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammattiosaamisen näytön tehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan pilkkoa osiin. Jos opiskelija ei jossakin opintokokonaisuudessa saavuta opetussuunnitelman perusteissa ilmaistuja T1-tason tavoitteita, voidaan ammattitaitovaatimuksia / osaamistavoitteita mukauttaa. Mukautetuissa tavoitteissa korostetaan opiskelijan vahvoja osaamisalueita. Ohjaava opettaja tiedottaa työssäoppimispaikalle opiskelijan tarvitsemasta tuen tarpeesta sekä erityisjärjestelyistä. Työpaikalle kerrottavista asioista sovitaan aina etukäteen opiskelijan sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. 5.7 ERITYISPEDAGOGIIKAN TOTEUTUMINEN SAMISSA Erityisopetus mahdollistaa ammatillisen perustutkinnon suorittamisen käytännönläheisesti ja yksilöllisesti. Keskeistä on opiskelijan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja elämänhallintataitojen sekä yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen. Erityisesti lukuvuoden alussa kiinnitetään runsaasti huomiota opiskelijoiden ryhmäytymiseen sekä opiskeluun sitoutumiseen. Erityisopetusresurssia käytetään ammatillisen opetuksen lisäämiseen niin, että käytännön työsalityöskentely jatkuu läpi lukuvuoden, mikä mahdollistaa teoriaopintojen käytännönläheisen toteutuksen. Lisäksi resurssia annetaan YTO-opintojen opettajille pienryhmä- ja yksilöopetukseen. Erityisopetuksen malli vaihtelee koulutusalan, ryhmän opiskelijoiden tarpeiden sekä opetusja ohjaushenkilöstön valmiuksien mukaisesti. Lähtökohtana ovat: mielekkäät opintokokonaisuudet opetuksen käytännönläheisyys

11 10 opiskelijan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen yksilöllisten oppimisvalmiuksien huomioiminen vaihtelevien ja erilaisten opetusmenetelmien käyttö yksilöllinen opiskelupolku 6 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS, VALMA Nivelvaiheen koulutukset ovat tarkoitettu tarjoamaan lisätukea peruskoulun päättäville nuorille sekä maahanmuuttajille. Eri elämänvaiheet ja -tilanteet saattavat tuoda mukanaan epäselvyyttä tulevaisuuden suunnitelmista tai motivaation puutetta. Kaikki hakijat haastatellaan ennen opiskelijaksi valintaa. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Se helpottaa siirtymistä ammatilliseen peruskoulutukseen. VALMAn opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityistä tukea opintoihinsa aikaisemmin mainituilla erityisopetuksen menetelmillä.

12 11 Liite 1. Erityisopetuksen luokitus, tilastokeskus 01 hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 02 kielelliset vaikeudet 03 vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 04 lievä kehityksen viivästyminen 05 vaikea kehityksen viivästyminen 06 psyykkiset pitkäaikaissairaudet 07 fyysiset pitkäaikaissairaudet 08 autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät vaikeudet 09 liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeudet 10 kuulovamma 11 näkövamma 12 muu syy

13 12 Liite 2. Saatekirje HOJKSiin Opiskelijan huoltajalle Nuorellenne on laadittu henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS:ssa on kirjattu tukitoimet, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa omat tavoitteensa. Jokaisen opiskelijan tuen tarve kartoitetaan lukukauden alussa. Tällaista tukea voidaan tarvita mm. oppimisvaikeuden, opintoihin sitoutumattomuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön, vamman tai jonkun muun syyn vuoksi. HOJKS ei vaikuta jatko-opintokelpoisuuteen. Tämä asiakirja on luottamuksellinen. Pyydämme ystävällisesti Teitä allekirjoittamaan ohessa olevan HOJKSasiakirjan ja palauttamaan sen postitse palautuskuoressa. Yhteistyöterveisin Nimi ryhmänohjaaja p xxxxx

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA Voimassa 1.8.2013 alkaen 1 SISÄLLYS 1 ERITYISOPETUKSEN JäRJESTÄMISEN SUUNNITELMA... 2 2 ERITYISOPETUS... 2 3 ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET... 3 4 HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus 7.12.2016 Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut Erityisopetus on opiskelijan oikeus Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala 5.2.2014 Ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa Tutkimusyhteistyö ja opiskelumateriaalin

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa Seija Eskola Validia Ammattiopisto Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa 14.10.2016 Validia Ammattiopisto Järjestämme ammatillisena erityisopetuksena koulutusta

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 6.4.2017 Ohjaus- ja opiskelijahuoltopalvelut, palveluesimies Erja Kärnä,

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena

Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21.4.2016 Kaija Miettinen, eo, FT Erityisopetuksen käsikirja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Ammatillinen erityisopettaja mukana muutoksessa Ammatilliset erityisopettajapäivät 3-4.11.2017 opetusneuvos Anne Mårtensson OSAAMISPERUSTEISUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS HENKILÖKOHTAISET

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Erityisopetussuunnitelma

Erityisopetussuunnitelma Erityisopetussuunnitelma Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Erityisopetus osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa... 4 3. Erityisopetustarpeen määrittäminen... 7 3.1 Erityisopetustarpeen arvioiminen edellyttää moniammatillista

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

JEDUN ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA

JEDUN ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET JA ARVOLÄHTÖKOHDAT... 5 2 ERITYISOPETUSTA KOSKEVAT LAIT, ASETUKSET JA MUUT SÄÄDÖKSET... 6 3 ERITYISOPETUS JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ... 11

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen Edupoli Etelä-Kymenl. amm.opisto/ Aikuiskoulutus Innofocus JAKK Kiipulan akk Paimion akk Salpaus Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen Osaamisen

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VALMA ja TELMA seminaari

VALMA ja TELMA seminaari Syksy 2014 VALMA ja TELMA seminaari 22.9.2015 4/5/13 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Erityinen tuki Reformilaissa (531/2017)

Erityinen tuki Reformilaissa (531/2017) Erityinen tuki Reformilaissa (531/2017) 64 Erityinen tuki Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Sisältö Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma Ohjauksen tai tukitoimien

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Riitta Murtorinne Erityisopetus ja valmentavat koulutukset ammatillisessa koulutuksessa 6.4.2017 Muutamia tunnuslukuja Salpauksesta Opiskelijoita

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Huomaa! HOJKS lomakkeet näkyvät reaaliajassa huoltajilla

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011

Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011 Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011 2(13) Sisällys 1. Johdanto 2. Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteet 2.1 Erityisopetuksen tavoitteet Keudassa 2.2 Erityisopetuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot