Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma"

Transkriptio

1 Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Hyväksytty Kuntayhtymän hallituksessa Päivitetty Päivitetty /Keudan ammattiopiston ERVA-tiimi Päivitetty /Keudan ammattiopiston ERVA-tiimi

2 Sisällys 1. Johdanto s.1 2. Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteet s Erityisopetuksen tavoitteet Keudan ammattiopistossa s Erityisopetuksen vastuut s Erityisopetuksen toteuttaminen Keudan ammattiopistossa s Ohjaus ja tuki s Tuen tasot Keudan ammattiopistossa s Yleinen tuki s Tehostettu tuki s Erityinen tuki s HOJKSin laatiminen s Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet s Palvelu- ja tukitoimet s Arviointi s Seuranta s Siirtymävaihesuunnittelu s Erityisopetuksen suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi s. 12

3 1 1. Johdanto Erityisopetuksen suunnitelmassa kuvataan Keudan ammattiopiston toiminnan periaatteita ja toimintatapoja erityisopetuksen järjestämisessä. Suunnitelma on tarkoitettu opiskelijoille, heidän huoltajilleen sekä henkilökunnalle tiedon lähteeksi. Keudan ammattiopiston erityisopetuksen järjestämistä koskevan suunnitelma kertoo: mitä ammatillisella erityisopetuksella tarkoitetaan lainsäädännössä, erityisopetuksen toteuttajat ja heidän vastuualueensa, Keudan ammattiopiston ohjauksen ja tuen määritelmät ja HOJKSin (=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laatimisen, toteuttamisen ja seurannan periaatteet. Suunnitelmassa annetaan yleistietoa siitä, miten erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus toteutetaan HOJKS -prosessin kautta. Koko toiminta perustuu monialaiseen yhteistyöhön oppilaitoksen työntekijöiden, opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. 2. Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteet Toisen asteen koulutuksen haasteena on koko ikäluokan kouluttaminen. Opiskelupaikka ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa on jokaisen nuoren oikeus huolimatta hänen mahdollisista erityisen tuen tarpeistaan. Tämä merkitsee sitä, että oppilaitokset joutuvat uudistamaan toimintatapojaan turvatakseen tämän oikeuden kaikille nuorille. Nuoren kanssa yhdessä mietitään yksilöllisiä ratkaisuja opintojen läpiviemiseksi. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena yksittäisen opiskelijan kannalta on alan ammatillisten perustaitojen saavuttaminen ja niiden avulla työllistyminen, jatko-opintokelpoisuuden takaaminen ja hyvän elämän edellytysten luominen. Tavoitteiden saavuttamiseksi osa opiskelijoista tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, jota kutsutaan erityisopetukseksi. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan (L630/1998, 20 ) ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuollon palveluja vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi.

4 2 Opetus järjestetään mahdollisimman yksilöllisesti opiskelijan edellytysten mukaisesti. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ ja 21): 20 Erityisopetus Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai opiskelijahuollon palveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Asianomainen ministeriö voi 9 :n nojalla määrätä, että koulutuksen järjestäjän erityisenä koulutustehtävänä on huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuksen yhteydessä annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. Erityisopetuksessa voidaan poiketa tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä siten kuin opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteissa määrätään. 21 Erityiset opetusjärjestelyt Opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos: 1) opiskelijalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan tutkinnon sisältämiä opintoja vastaavat tiedot ja taidot; 2) tutkinnon sisältämien opintojen suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai 3) se on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä. Asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A811/1998, 8 ) linjataan HOJKSiin kirjattavat asiat sekä erityisopetuksen toteutuksen pääsuunnat: 8 Erityisopetus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 :ssä tarkoitettua erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta kirjallisesta suunnitelmasta tulee ilmetä:

5 3 1) suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteet ja tutkinnon laajuus sekä opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma; 2) millä edellä mainitun lain 20 :n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella opiskelijan opetus annetaan erityisopetuksena; 3) mitä edellä mainitun lain 20 :n 1 momentissa ja 38 :n 1 momentissa tarkoitettuja opiskelun edellyttämiä erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan; sekä ( /562) 4) mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa. Jos opiskelijalle annetaan erityisopetuksen yhteydessä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta, noudatetaan mitä 1 momentissa säädetään. Erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityisopetuksena ei pidetä tukiopetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä 2.1 Erityisopetuksen tavoitteet Keudan ammattiopistossa Keudan ammattiopiston erityisopetuksen tavoitteena on: kehittää ja löytää hyviä käytänteitä erityisopetuksen alalta opetuksen kehittämiseksi tukea opettajien kouluttautumista erityisopetuksen teemoihin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden edistäminen kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnittelu HOJKSin avulla edistää tehostetun tuen ja ohjauksen avulla opiskelijan tutkinnon suorittamista ja työllistymistä 2.2 Erityisopetuksen toimijat ja vastuut Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen on koko henkilöstön yhteinen tehtävä, johon kuuluu monenlaisia asioita tehtävästä riippuen. Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamisen edellytykset. (Tutkinnon perusteet 2010)

6 4 TAULUKKO 1. Erityisopetuksen toimijat ja vastuut Keudassa Toimija Tehtävä Kuntayhtymän hallitus - hyväksyy erityisopetuksen suunnitelman ERVA koordinaattori (Opetuspäällikkö) - koordinoi erityisopetuksen kehittämistä Keudassa - toimii ERVA -tiimin puheenjohtajana - toimii ajankohtaisten asioiden tiedottajana ERVA-tiimi ERVA = erityisopetuksesta vastaava opettaja (isoissa yksiköissä osastoilla saattaa ERVAN apuna toimia osastoervoja tai osastonjohtajat tekevät yhteistyötä ERVAN kanssa) Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet Apulaisrehtori - ERVA -tiimin muodostavat apulaisrehtoreiden nimeämät yksiköiden ERVAt - päivittää erityisopetuksen suunnitelman ERVA-koordinaattorin johdolla - kehittää erityisopetuksen käytäntöjä - osallistuu erityisopetukseen liittyvän tiedottamisen ja täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen - toimii erityisopetuksen asiantuntijana omassa yksikössään - koordinoi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen ja ohjauksen järjestämistä sekä vuosisuunnittelua yhdessä apulaisrehtorin / koulutuspäällikön kanssa - osallistuu alkukartoitusten toteuttamiseen yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa oman vastuualueensa puitteissa - vastaa HOJKSien laadinnasta ja päivittämisestä yhdessä opettajien kanssa - vastaa mukautettujen tavoitteiden ja arviointikriteerien laadinnasta yhdessä opetushenkilöstön kanssa - osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan - avustaa Wiivi-tukihenkilöä WinhaHOJKSiin liittyvissä kysymyksissä toimipisteessään - kehittää erityisopetuksen käytäntöjä yksikössään - kutsuu TARVITTAESSA koolle yksikkönsä erityisopettajat erityisopettajien tapaamisiin ja toimii puheenjohtajana toimipisteessään - osallistuvat alkukartoitusten tekemiseen vastuualueidensa mukaisesti - tukevat opiskelijaa opinnoissaan vastuualueidensa mukaisesti - osallistuvat verkostoyhteistyöhön - osallistuvat opintojen seurantaan ja sopivat erityisjärjestelyistä monialaisesti - kohdentaa riittävät resurssit erityisopetukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen - vahvistaa HOJKSit joko yksitellen tai yhteenvetolistalla - osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan ellei ole delegoinut tehtävää koulutuspäällikölle

7 5 Koulutuspäällikkö (tai apulaisrehtori, jos koulutuspäällikköä ei ole) Erityisopettaja Ammatinopettaja ja/tai atto-aineiden opettaja Ryhmänohjaaja - vastaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen ja ohjauksen järjestämisestä sekä vuosisuunnittelusta yhdessä ERVAn kanssa - jakaa erityisopetuksen resurssit opetushenkilöstölle - osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan - osallistuu oppimisympäristöjen kehittämiseen - osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan, jos apulaisrehtori delegoinut tehtävän koulutuspäällikölle - antaa erityisopetusta tarpeen mukaan ryhmässä tai yksilöllisesti - suunnittelee yhdessä muiden opettajien kanssa opetusta huomioiden erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tarpeet - osallistuu mukautettujen tavoitteiden ja arviointikriteerien laadintaan opetushenkilöstön kanssa - osallistuu mahdollisiin alkukartoituksiin osaamisalueensa puitteissa - toimii yhteistyössä ERVAn ja muiden opettajien kanssa - osallistuu tarvittaessa asiantuntijana opiskelijahuoltoryhmän toimintaan - kirjaa WinhaHOJKSiin yksilölliset tavoitteet, niiden toteutumisen sekä henkilökohtaiset opetuksen tukitoimet asiantuntijuuden jakaminen ja yhteistyö muiden opettajien kanssa - osallistuu mahdollisiin alkukartoituksiin osaamisalueensa puitteissa - havainnoi opiskelijaa ja ryhtyy tukitoimien järjestämiseen havaitessaan tuen tarpeen - informoi tuen tarpeesta ryhmänohjaajaa ja opiskelijahuoltoryhmää - antaa lisäopetusta tukea tarvitseville opiskelijoille tai erityisopettajan puuttuessa HOJKSin mukaisesti myös erityisopiskelijoille - suunnittelee opetuksen huomioiden erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tarpeet - tukee ja ohjaa opiskelijan henkilökohtaista ja ammatillista kasvua - tekee tulohaastattelun ja laatii opiskelijan HOPSin Winhaan - havainnoi ja tunnistaa erityisen tuen tarpeita - osallistuu HOJKSin laatimiseen yhteistyössä Ervan kanssa - osallistuu opiskelijan ohjaukseen ja tukitoimien toteuttamiseen - seuraa opintojen etenemistä ja HOJKSien toteutumista - ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijahuoltoryhmään, mikäli opinnot eivät suju tavoitteiden mukaisesti - pitää yhteyttä alaikäisen huoltajiin - kirjaa WinhaHOJKSiin yksilölliset tavoitteet, niiden toteutumisen sekä henkilökohtaiset opetuksen tukitoimet - osallistuu opiskelijan uraohjaukseen oman vastuualueensa puitteissa Opiskelijahuoltoryhmä - osallistuu alkukartoitusten tekemiseen vastuualueidensa mukaisesti - tukevat opiskelijaa opinnoissaan vastuualueidensa mukaisesti - osallistuu verkostoyhteistyöhön

8 6 3. Erityisopetuksen toteuttaminen Keudassa 3.1 Ohjaus ja tuki Keudan ammatiopistossa Keudan ammattiopistossa annettava ohjaus ja tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen taso riippuu opiskelijan henkilökohtaisesta tuen tarpeesta, jota seurataan koko opintojen ajan. Opiskelijalle järjestettävä tuki kirjataan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan (HOPS) tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Tuen tarve voi selvitä: opintoihin hakeutumisvaiheessa saatujen tietojen pohjalta, opintojen aloitusvaiheen tietojen pohjalta tai opintojen edetessä. Opiskelijan hakeutuessa opintoihin voi olla tiedossa nivelvaiheen yhteistyön tai yhteisvalinnan tietojen kautta, että hän tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea. Opintojen alussa tuen tarve voi selvitä tulohaastattelun, lähtötason kartoitusten tai aiempien todistusten ja lausuntojen kautta. Opintojen aikana opiskelija ja / tai opettaja voivat huomata tuen tarpeen ja ryhtyä tukitoimien suunnitteluun. 3.2 Tuen tasot Keudan ammattiopistossa Yleinen tuki Yleinen tuki on jokaiselle opiskelijalle annettavaa opetusta ja kasvatusta. Sen tehtävänä on opiskelijan tukeminen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tuen muotoina ovat mm. tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, opiskelijahuollon ennalta ehkäisevä tuki, opinto-ohjaus ja yleiset tukiopetustunnit. Yleisen tuen tarkoituksena on lyhytaikainen apu opintojen jatkumisen edistämiseksi. Yleisen tuen suunnittelun ja seurannan välineenä on HOPS Tehostettu tuki Tehostetun tuen tarkoitus on tukea opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa silloin kun yleinen tuki ei ole riittävää. Tehostettu tuki on opiskelijan oppimisen ja kasvun lyhytkestoista vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Tuen muotoina ovat mm. erilaiset opetusjärjestelyt kuten opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus, ammattimiehen apu, yksilöllisesti suunnattu tukiopetus jne. Lisäksi käytössä ovat tehostetut opiskelijahuollon palvelut sekä opintojen yksilöllisempi ohjaus.

9 7 Oppimista voidaan tukea myös opetusryhmän joustavilla opetusratkaisuilla kuten käyttämällä selkeää havaintomateriaalia, keskittymällä vain keskeiseen oppisisältöön, mitoittamalla tehtävä- ja työmäärä sopivaksi sekä järjestämällä kokeisiin/ ammattiosaamisen näyttöihin lisäaikaa tai mahdollisuus tehdä ne osissa. Tehostetun tuen aikana opiskelijan opintojen etenemistä seurataan tavallista tarkemmin tuen riittävyyden varmistamiseksi. Seurannan perusteella määritellään myös tuen tarpeen jatkuminen. Jos opiskelijan opinnot eivät etene toivotulla tavalla, keskustellaan opiskelijan ja häntä ohjanneiden henkilöiden kanssa lisätuesta tai mahdollisesta erityisen tuen tarpeesta. Opiskelijalle järjestettävä tuki kirjataan HOPSiin eli tehostetun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä on HOPS Erityinen tuki Erityinen tuki perustuu henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Erityistä tukea annetaan silloin kun yleinen ja tehostettu tuki eivät riitä ja tarvitaan pitempikestoista tukea. HOJKS laaditaan yhdessä opiskelijan, ryhmänohjaajan, erityisopetuksen asiantuntijan ja alle 18-vuotiaan huoltajan/ien kanssa. Ohjeistus erityisen tuen järjestämiseen ja HOJKSin laadintaan on Keudan ammattiopiston ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Opiskelijalle järjestettävä tuki kirjataan HOJKSiin eli erityisen tuen suunnittelun ja seurannan välineenä on WinhaHOJKS. Opastusta antaa Wiivi-tukihenkilö ja ERVA. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus on suunniteltava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu, tai vain yhden tai useamman tutkinnon osan tavoitteet mukautetaan. Opintojen mukauttaminen saattaa vaikuttaa opiskelijan jatko-opintokelpoisuuteen. 3.3 HOJKSin laatiminen Opiskelijan opintojen etenemisessä voi olla monenlaisia mutkia. Opiskelijalla voi siten olla useita erilaisia HOJKS:n perusteita. Peruste erityisopetukselle määräytyy erityisopetuksen tarpeen ensisijaisen syyn mukaan ja syy kirjataan HOJKS-sopimukseen. HOJKS -sopimukseen pyydetään opiskelijan (alle 18-vuotiaalla myös huoltajan) allekirjoitus. HOJKS-sopimus tarkistetaan/päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijan/alle 18-vuotiaan huoltajan kanssa todetaan, eteneekö HOJKS sovitusti ja onko HOJKSille edelleen tarvetta. Tarkistamisen ajankohta/yhteydenpidon ajankohta merki-

10 8 tään Winha HOJKSiin. Uudet allekirjoitukset sopimukseen tarvitaan, mikäli sopimuksen sisältöön tulee muutoksia. HOJKS voidaan myös purkaa, ellei sitä ole tehty määräajaksi. Purkamisen perusteena voi olla esim., että HOJKSin perusteena ollut syy ei vaikuta jäljellä olevaan opiskeluun, tai opiskelija ei toistuvista yrityksistä huolimatta ota vastaan sopimukseen kirjattuja tukitoimepiteitä/sitoudu sopimukseen. Perusteina suunnitelman tekemiselle voivat olla: haastattelut alkukartoitukset esim. luki, matematiikka ja kielet opettajan havainnot opiskelijan tuen tarpeesta esim. opiskelija tarvitsee enemmän aikaa työtehtävien harjoitteluun tai teoriaopinnoissa on hankaluuksia aiempi HOJKS aiemmat todistukset lausunnot diagnoosit Erityistä tukea saavat opiskelijat tilastoidaan erityisopetuksen perusteen mukaan, joka määräytyy Tilastokeskuksen luokituksen mukaan seuraavasti: 01 hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet esim. AD/HD tai ADD 02 kielelliset vaikeudet esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia, matematiikan erityisvaikeudet 03 vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt esim. sosiaalinen sopeutumattomuus 04 lievä kehityksen viivästyminen esim. opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia 05 vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 06 psyykkiset pitkäaikaissairaudet esim. mielenterveyden ongelmat ja päihdeongelmat 07 fyysiset pitkäaikaissairaudet esim. allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä 08 autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 09 liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus esim. tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvuisuus 10 kuulovamma 11 näkövamma 12 muu syy, joka edellyttää erityisopetusta esim. elämänhallintaan liittyvät ja/ tai sosiaaliset syyt

11 Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet Opiskelijan vahvuuksia ja osaamista kartoitettaessa tulee ottaa huomioon opiskelijan sosiaaliset taidot, käyttäytyminen, opiskelu- ja työskentelytaidot, motoriset taidot, kielelliset valmiudet, akateemiset taidot ja erityiset vahvuudet. Näitä asioita voidaan selvittää esim. haastattelemalla, havainnoimalla ja lähtötason testeillä. Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana käytetään vahvuuksia. Tuen tarpeita kartoitetaan esim. haastattelemalla, havainnoimalla ja lähtötason kartoituksilla. Tuen tarpeiden määrittelyn jälkeen pyritään löytämään keinot oikeanlaiseen ja oikea-aikaiseen opiskelijan tukemiseen Palvelu- ja tukitoimet Palvelu- ja tukitoimet suunnittelee ja toimeenpanee opettajat, ryhmänohjaajat, erityisopettajat ja opiskelijahuoltoryhmä. Erityiset opetuspalvelut voivat olla esimerkiksi: henkilökohtainen ohjaus ryhmäkohtaiset tukimuodot (erityisryhmä, samanaikaisopetus, rinnakkaisopetus, pienryhmäopetus) yksilöllinen opetusmateriaali monipuoliset opetusmenetelmät henkilökohtainen työjärjestys opiskeluajan pidentäminen ja/tai työpäivien lyhentäminen opiskelun tavoitteiden ja arvioinnin mukauttaminen työssäoppimisen erityisjärjestelyt ammattiosaamisen näytön erityisjärjestelyt työvaltainen tutkinnon ja/tai tutkinnon osan suorittaminen tuki siirtymävaiheessa työelämään. Opiskelijahuoltopalvelut: opiskelijaterveydenhoitopalvelut kuraattoripalvelut opinto-ohjauspalvelut Muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet (oppilaitoksen ulkopuoliset toimijat): terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut esim. lastensuojelu tutkimus- ja testauspalvelut avustaja-, tulkki- ja kuljetuspalvelut

12 Arviointi Erityisopiskelijan kohdalla arvioinnin muutokset voivat kohdistua osaamisen näyttötapoihin, arviointikriteereihin ja arvioinnin kohteisiin. Opiskelijan arvioinnissa huomioitavaa: vaihtoehtoiset osaamisen näyttötavat kuten suullinen kuulustelu, arviointikeskustelu, toiminnallinen tehtävä, arviointi opetustilanteessa ja ryhmätehtävät arviointi opetussuunnitelman arviointikriteerien perusteella, T1-tasolla tai mukautetuin tavoittein erityisryhmässä voidaan arvioida myös normaalin arviointikriteerien (T1-K3) mukaisesti arviointi voidaan toteuttaa myös sanallisena arviointina kuvaamalla sitä, mitä opiskelija parhaiten osaa, mutta tällöin tavoitteena on todistus suoritetuista opinnoista eikä tutkintotodistus. Työssäoppimisessa, ammattiosaamisen näytöissä ja niiden arvioinnissa huomioitavaa: tutustumiskäynti työpaikalle ennen työssäoppimisen alkua: tilat ja työkaverit tutuksi opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen näyttöprosessissa näyttöympäristöjen ja näyttötehtävien suunnittelu ja valinta työtaitojen pidempi harjoittelu ennen näyttöä näyttötehtävien harjoittelu osanäytöt useamman näytön yhdistäminen tarvittaessa arvioinnin mukauttaminen.! Työssäoppimisessa tarvittava erityinen tuki pitää olla merkittynä HOJKSasiakirjaan. Muussa tapauksessa kyse ei ole erityisestä tuesta ja opettajan ei esimerkiksi tarvitse käydä työssäoppimispaikassa tavanomaista useammin. Mikäli työssäoppiminen edellyttää tukitoimia, kuten ylimääräisiä käyntejä työssäoppimispaikassa tai erillistä työpaikkaohjaajan perehdyttämistä. täytyy se merkitä tarvittavana tukitoimena HOJKSaan.

13 Seuranta Seuranta tarkoittaa kaikkien palvelu- ja tukitoimien säännöllistä dokumentointia opiskelijakohtaisesti WinhaHOJKSiin. Seurantaa on myös toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja uusien toimenpiteiden suunnittelu muuttuvissa tilanteissa. Seurantaa suorittavat kaikki, jotka ovat osallisia suunnittelussa ja toteutuksessa. Seurantakäynnit, päivämäärät ja vastuuhenkilöt: tarjottujen ja toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi, myös silloin jos toimenpide ei toteudu, esim. opiskelija ei käytä tarjottua palvelua suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tarkkailu toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten arviointi uusien toimenpiteiden suunnittelu seurannan suorittaja kirjaa loppuun päivämäärään, jolloin seuranta on tehty ja lisäksi nimensä tai nimikirjaimensa, jotta tiedetään kirjauksen tekijä Siirtymävaihesuunnittelu Siirtymävaihesuunnittelulla tarkoitetaan suunnitelmaa sellaisista toimenpiteistä, joilla tuetaan opiskelijan tarkoituksenmukaista siirtymistä opiskelun jälkeiseen elämään. Siirtymä-vaiheen suunnitteluun osallistuvat ryhmävastaava, opinto-ohjaaja ja muu opiskelijahuolto-ryhmä kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Siirtymävaihesuunnittelu on osa opiskelijan uraohjausta, joka on aloitettu jo opintojen alkaessa. Jatkosuunnitelmat opiskelijan päättäessä opintonsa: työllistymistä tukevat palvelut työllistyminen (työllistyminen avoimille työmarkkinoille, tuettu työllistyminen, sosiaalinen työllistyminen) työelämään siirtyminen jatko-opiskelu asumispalvelut elämänhallinnan tukeminen vapaa-ajan toiminnan tukeminen Jatkosuunnitelmaa varten on olemassa oma lomake (Winhassa HOPSin yhteydessä). Sitä voi käyttää tukena, kun haluaa varmistua, että kaikki tarpeelliset aihepiirit on käyty asiallisesti läpi opiskelijan kanssa. Lomakkeen voi halutessaan täyttää ja tulostaa opiskelijalle. Tulosteen voi antaa mukaan esim. tutkintotodistuksen yhteydessä, jos opiskelija niin haluaa ja siitä on hänelle apua jatko-opiskelupaikassa tai työpaikassa opintojen jälkeen.

14 12 4. Erityisopetuksen suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi Erityisopetus on osa opetusta, jonka toteutusta ja tuloksia arvioidaan tulosyksikkökohtaisesti. Erityisopetuksen tulosten mittaamiseen soveltuvia mittareita: erityisopiskelijoiden määrä (%) laadittujen HOJKSien määrä (kpl) erityisopiskelijoiden keskeyttämisprosentti erityisopiskelijoiden läpäisyprosentti Erityisopetuksen tuloksien arviointiin liittyy opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa arviot ja käsitykset eritysopetuksen toteutumisesta ja tukitoimien toimivuudesta. Myös työssäoppimispaikoilta saatava palaute on tärkeää opetuksen, ohjauksen ja tuen kehittämisessä. Arviointityö perustuu dokumentteihin esim. HOJKSiin ja yhteisesti sovittuihin ohjeistuksiin.

Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011

Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011 Ammatillisen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 22.6.2011 2(13) Sisällys 1. Johdanto 2. Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteet 2.1 Erityisopetuksen tavoitteet Keudassa 2.2 Erityisopetuksen

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus. 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, päivitetty 15.8.2014 MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Huomaa! HOJKS lomakkeet näkyvät reaaliajassa huoltajilla

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus 7.12.2016 Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut Erityisopetus on opiskelijan oikeus Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Sisältö Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma Ohjauksen tai tukitoimien

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala 5.2.2014 Ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa Tutkimusyhteistyö ja opiskelumateriaalin

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

KEUDA oppisopimuskeskuksen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 2013

KEUDA oppisopimuskeskuksen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 2013 KEUDA oppisopimuskeskuksen erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 2013 Keravalla13.10.2013 http://www.keuda.fi/portal/oppisopimus/ Sivu 1 Sisällys 1. Erityisopetuksen järjestämisen periaatteet

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 6.4.2017 Ohjaus- ja opiskelijahuoltopalvelut, palveluesimies Erja Kärnä,

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA

ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA Päivitetty 2015 Teija Holappa Tiia Nikkanen-Heikkinen Tiina Parviainen ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. ERITYISEN TUEN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISTÄ

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa Seija Eskola Validia Ammattiopisto Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa 14.10.2016 Validia Ammattiopisto Järjestämme ammatillisena erityisopetuksena koulutusta

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet?

Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet? Ryhmä A4) 22.8.2012 KLO 17.10 19.00 Puheenjohtajana Pirjo Väyrynen Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet? LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta?

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Sisältö Erityistä tukea tarvitseva

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, musiikkialan ja tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 12.11.2012 Helsinki

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA Voimassa 19.2.2016 alkaen 1 SISÄLLYS 1 ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA... 2 2 ERITYISOPETUS... 2 3 ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET... 2 4 HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Asiakastulokset - Opiskelijat * Opiskelijatyytyväisyys, perustutkintokoulutus

Asiakastulokset - Opiskelijat * Opiskelijatyytyväisyys, perustutkintokoulutus Asiakastulokset - Opiskelijat * Opiskelijatyytyväisyys, perustutkintokoulutus 6,0 5,0 Kokonaistyytyväisyys Luovissa opiskeluun, perustutkintokoulutus Päättökyselyt - Vastausasteikko 1-6 Tavoitekeskiarvo

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita Koulutus 2010 Erityisopetus 2009 Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita Kahdeksan ja puoli prosenttia peruskoululaisista eli kaikkiaan runsaat

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rinnakkaisseminaari. Jokaiselle tarpeen mukaan - miten ohjausta ja opetusta käytännössä järjestetään ja toteutetaan?

Ammatillisen koulutuksen rinnakkaisseminaari. Jokaiselle tarpeen mukaan - miten ohjausta ja opetusta käytännössä järjestetään ja toteutetaan? Ammatillisen koulutuksen rinnakkaisseminaari Jokaiselle tarpeen mukaan - miten ohjausta ja opetusta käytännössä järjestetään ja toteutetaan? OHJAUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄT 20.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden

Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Näkökulmia erityisen tuen palvelumalleihin reformia ennakoiden Riitta Murtorinne Erityisopetus ja valmentavat koulutukset ammatillisessa koulutuksessa 6.4.2017 Muutamia tunnuslukuja Salpauksesta Opiskelijoita

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Ammatillinen erityisopettaja mukana muutoksessa Ammatilliset erityisopettajapäivät 3-4.11.2017 opetusneuvos Anne Mårtensson OSAAMISPERUSTEISUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS HENKILÖKOHTAISET

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä FROM SCHOOL TO WORK AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Maija Hirvonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu maija.hirvonen@jamk.fi Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Tuettu työllistyminen - yrityspankki Moniammatillinen verkostoyhteistyö - yhteistyökartta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena

Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21.4.2016 Kaija Miettinen, eo, FT Erityisopetuksen käsikirja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Liite opetussuunnitelman yhteiseen osaan. Oulun seudun ammattiopiston erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Liite opetussuunnitelman yhteiseen osaan. Oulun seudun ammattiopiston erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Liite opetussuunnitelman yhteiseen osaan Oulun seudun ammattiopiston erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 1 Johdanto... 3 1. Erityisopetuksen järjestämisen periaatteet... 3 1.1 Toimintaa

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13. Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Laaja-alaiset oppimisvaikeudet TAKOMO 13.3.13 Kuka on erilainen oppija? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet uutena haasteena Kuka on erilainen oppija? Oppimisvaikeus= opiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun

Lisätiedot

ERITYISOPETUSSUUNNITELMA

ERITYISOPETUSSUUNNITELMA ERITYISOPETUSSUUNNITELMA Vahvistettu 24.6.2015 Rehtorin päätös 65/10/2015 2 (14) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ammatillista erityisopetusta ohjaavat normit... 5 3 Erityisopetuksen tavoitteet ja periaatteet...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 Liiketalouden, käsi- ja taideteollisuusalan ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnot Perehdytystilaisuus 11.10.2010 Helsinki,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2011 Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 24.11.2011 Helsinki Paula Kilpeläinen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut

Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut Vammaisten opiskelijoiden valmenatva ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Opetussuunnitelman perusteet 2010 Opetushallitus 3.12.2009 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

ERITYISOPETUSSUUNNITELMA

ERITYISOPETUSSUUNNITELMA ERITYISOPETUSSUUNNITELMA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Ammatillista erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö... 3 3. Erityisopetuksen toimijat... 4 4. Erityisopetuksen toimintamalli nuorten koulutuksessa...

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Lainsäädännön lisäksi erityisopetuksen järjestämistä ohjaavat Jyväskylän palvelualan opiston toimintaajatus, arvot ja opetussuunnitelma.

Lainsäädännön lisäksi erityisopetuksen järjestämistä ohjaavat Jyväskylän palvelualan opiston toimintaajatus, arvot ja opetussuunnitelma. ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA 2016 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 AMMATILLINEN ERITYISOPETUS... 4 2.1 Oppilaitoksen erityisopetuksen visio... 4 3 ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET... 4 3.1 Ammatillisen

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot