HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 4 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

2 2 HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN VISIO HUS järjestää henkilöstölleen kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarkoituksena tukea HUS:lle asetettujen tehtävien toteuttamista varmistamalla tarvittavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Onnistuneen henkilöstöasuntopolitiikan seurauksena HUS:lla on käytössään oikea määrä sopivan tyyppisiä asuntoja sairaanhoitopiirin eri alueilla. Asuntopolitiikan keskeisiä periaatteita ovat asuntojen jakamisen kriteerien läpinäkyvyys sekä henkilöstön kohteleminen yhtäläisin periaattein. Asuntojen myöntämisen keskeisin tavoite on rekrytoinnin ja palvelutuotannon tukeminen. HUS:N HENKILÖSTÖASUNTOPOLITTINEN OHJELMA Asuntojen vuokrauksen keskeiset linjaukset: Etusijalle asetetaan hakijat, joiden palvelussuhteen aloittaminen edellyttää asunnon järjestämistä. Jos hakijoina on useita asuntotarpeiltaan samassa tilanteessa olevia hakijoita, etusijalle asetetaan ne, joiden rekrytointi on keskeistä HUS:n toiminnan kannalta. Mikäli asunnontarpeen syynä on asunnon kokoon tai sijaintiin liittyvät tarpeet tai halu vaihtaa asuntoa, ei asuntohakemusta voida ilman erityisiä syitä käsitellä kiireellisenä. Asumisen määräaikaisuuden linjaukset: jälkeen työsuhdeasunto vuokrataan viiden vuoden määräajaksi, ellei palvelussuhteen kestosta johtuen tai työntekijän aloitteesta sovita tätä lyhyemmästä määräajasta. Määräajan päätyttyä voidaan tehdä uusi vuokrasopimus enintään kahden vuoden ajaksi. Näille jatkoajalla oleville vuokralaisille ei enää tarjota uutta asuntoa. Alle kolmen kuukauden palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle (kesälomasijaiset ja keikkalaiset) tarkoitettua määräaikaista asuntotarjontaa varten luodaan toimiva käytäntö hankkimalla käyttöön muitakin kuin HUS:n omia asuntoja. Tasa-arvoisen kohtelun, asumiskustannusten ja asumisen tukemisen linjaukset: HUS:n henkilöstöasuntopolitiikka on oikeudenmukaista ja periaatteet läpinäkyviä ja kaikkien helposti ymmärrettäviä. Työsuhdeasuntojen tulee täyttää nykyaikaisen asumisen perusvaatimukset.

3 3 Asumiskustannusten on oltava kohtuulliset, markkinavuokria alemmat. Vuokrat eri yhtiöiden tai alueiden välillä voivat vaihdella. HUS ei tue henkilöstön asumiskustannuksia. Omistamisen linjaukset: Asuntojen järjestäminen henkilökunnalle on läheisesti ydintoimintaa tukevaa HUS omistaa pääsääntöisesti myös tulevaisuudessa henkilöstöasunnot, sekä arava-rahoitteiset että vapaarahoitteiset Asuntojen omistaminen sellaisenaan ei ole välttämättömyys, edellyttäen, että HUS:lla on mahdollisuus muulla tavoin järjestetyissä asunnoissa nimetä asukkaat ja määritellä asumisen ehdot sekä sen, että asumisen kustannukset ovat kohtuulliset Omistamisen tuomat vahvuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti, etenkin asumiskustannusten kohtuullisuuden mutta myös toimintasääntöjen ja tehokkaan hallinnoinnin osalta HUS:n omistamat asunnot, joita ei voida käyttää eikä niitä tarvita HUS:n työntekijöille, realisoidaan mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään vuoteen 2015 mennessä, edellyttäen ettei ole odotettavissa palvelutuotannon lisäyksestä aiheutuvaa uutta rekrytointitarvetta. Asuntokannan määrän linjaukset: Asuntokantaa pidetään yllä vain HUS:iin palvelusuhteessa olevia varten. Asuntokannan lisäämisen tarvetta ei juuri nyt ole Kysynnän muutoksia seurataan HYKS-alueella valppaasti; erityisesti palvelutuotannon kasvua sekä ulkoista asuntojen tarjontaa ja markkinahintojen kehittymistä. Mikäli ilmenee asuntojen lisäämisen tarvetta, reagoidaan ensisijaisesti asuntoja vuokraamalla sekä pyrkimällä tekemään sopimuksia esim. kuntien asuntotoiminnan ja opiskelija-asuntosäätiöiden kanssa. Vasta tämän jälkeen harkitaan omaa asuntotuotantoa. Asuntojen hallinnoinnin ja isännöinnin linjaukset: Perustettavan Kiinteistö Oy HUS-Asunnot toimintaa tuetaan ja vahvistetaan; omistajan osallistuminen aktiivista Osaomistus- ja yksittäisiä asuntoja hallinnoi HUS-Tilakeskus, jonka tehtäviin kuuluu hallinnoinnin edelleen kehittäminen, talouden seuranta ja tarpeettomien asuntojen realisointi. Selvitetään mahdollisuuksia siirtää kaikki yhtiömuotoiset asunnot Kiinteistö Oy HUS-Asunnot hallintaan. Kestävän taloudenpidon linjaukset:

4 4 talouden kannalta asuntojen tulee olla kysyntää vastaavia, sijainniltaan hyviä ja kooltaan pienehköjä ja kunnoltaan hyviä vuokrien tulee olla enintään markkinahintaisia ja niiden tulee kattaa yhtiöiden kaikki kustannukset Yhtiöiden ja asukkaiden vuokria voidaan tasata pääomakustannusten mutta ei hoitokustannusten osalta HUS myöntää yhtiöilleen oman pääomansa ehtoiset rahoitusjärjestelyt HUS:n omaisuudesta tulee huolehtia laatimalla kaikista kiinteistöistä kuntoarviot ja niiden perusteella korjausohjelmat, jotka sisältävät alustavat kustannusarviot aikatauluineen sekä sitouttaa yhtiöt noudattamaan korjausohjelmaa HUS:n asuntojen myynnistä saatavat mahdolliset voitot käytetään yhtiöiden hyväksi korottamalla niiden osakepääomaa. HUS ei tue taloudellisesti omistamiaan yhtiöitä, niiden talouden on oltava tasapainossa ilman taloudellista tukea, 1. ASUNTOJEN TARPEEN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT Työsuhdeasuntojen tarpeen arviointi perustuu tämän hetkiseen tilanteeseen, tarjolla olevien asuntojen määrään, kysyntään ja henkilöstömäärän kehitykseen. Henkilöstömäärän kehitykseen vaikuttaa lisääntyvä erikoissairaanhoidon palvelutarve ja taloudelliset mahdollisuudet. Uusien tilojen rakentaminen saattaa lisätä henkilöstön määrää, vaikka pääosin henkilöstö onkin siirtyvää toiminnallisten uudelleen järjestelyjen johdosta. Merkittävät rakentamishankkeet tulee huomioida asuntotarvetta arvioitaessa. HUS:lla on tilanteen mukaan 1428 asuntoa, joista hieman yli 60 % on aravarahoitteisia. Tällä asuntojen määrällä on mahdollisuus laskennallisesti tarjota asunto 6,8 %:lle henkilöstöstä. Asuntojen tarve perustuu kysyntään. Kysyntä vaihtelee sekä henkilökohtaisen että yhteiskunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Tähän vaikuttavat myös monet muut sisään rakennetut tekijät, kuten tarjolla olevien HUS:n asuntojen kokonaismäärä, asumisen hinta ja asuntojen koko. Lisäksi asuntojen tarpeeseen ja kysyntään vaikuttavat erityisesti rekrytoinnin tarve, asukaskannan koostumus (HUS:n työsuhteessa olevat/ ei työsuhteessa olevat) ja ajoittainen tyhjien asuntojen määrä. Tarve vaihtelee alueittain. Tällä hetkellä kysyntä on tarjontaa suurempi Helsingissä, mutta riittävä muilla alueilla. Asuntojen hankinta on työnantajalle aina pitkäaikainen ratkaisu. Tulevaa tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon myös se, että jatkossa kasvava osa henkilökunnasta saattaa suhtautua palvelussuhteen pysyvyyteen, pitkään kestoon ja siten myös asuntotarpeeseensa eri tavoin kuin nykyisin. On mahdollista, että osa henkilökunnasta valitsee lyhyiden työsuhteiden ammattiuran ja arvostaa muita tekijöitä kuin vakinaista työtä ja asumista. HUS:n asuntojen tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki mainitut osatekijät ja pyrittävä niiden pohjalta luomaan sairaanhoitoalueittainen käsitys todellisesta asuntojen tarpeesta.

5 HUS:n asuntojen kokonaismäärä HUS:n omistamat ja osittain omistamat kiinteistöyhtiöt, joissa aravarajoitteita Yhtiö HYKS-sairaanhoitoalue HUS:n asuntojen lkm hum2 omistus Kiinteistö Oy HUS-Asunnot Kiinteistö Oy Jorvi HUS 100 % Käyttö- ja luovutusrajoitteet HUS-Kiinteistöt Oy 100 % Jatko- rajoitteet - Jorvinrinne Jorvinmäki Kartanonmäki Kartanonrinne Espoonrinne Kiinteistö Oy Asolanrinne HUS 100 % - Asola Savio Hyvinkään sairaanhoitoalue Kiinteistö Oy Impilinna 13*) 1198 HUS 50 % Lohjan sairaanhoitoalue Kiinteistö Oy Kangasjyvä HUS 100 % Kiinteistö Oy Laurinkatu HUS 100 % - v valm. rakennus v valm. rakennus Kiinteistö Oy Lahenkallio HUS 52,71 % Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelijaasunnot 20*) 3087 HUS 34 % - v valm. rakennukset v valm. rakennus Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue VN Fastigheter Ab HUS 100 % - Raaseporintie Metsästäjänkuja 1, 3 ja 5 ei raj - Carpelanintie 10 ja 12 ei raj Fastighets Ab Jägarbacken HUS 70 % Fastighets Ab Trollet HUS 50 % Porvoon sairaanhoitoalue Kiinteistö Oy Joukahaisentie 5 26*) 2276,5 HUS 69,03 % Yhteensä ,5 *) HUS:n omistuksen mukainen osuus kaikista asunnoista

6 6 HUS:n kokonaan tai osittain omistamat asuntoyhtiöt tai asuinrakennukset, joissa ei aravarajoitteita (asuinrakennus tarkoittaa HUS:n suoraan omistamia asuntoja) Yhtiö HUS:n asuntojen lkm hum2 omistus HYKS-sairaanhoitoalue Rakennus Sibeliuksenkatu HUS 100 % Rakennus Luuvanniementie 2, 4 ja HUS 100 % Asunto Oy Paciuksenkatu HUS 21,6 % Hyvinkään sairaanhoitoalue Kiinteistö Oy Vesitorninrinne 28*) 2175 HUS 66,67 % Kellokosken Lääkärintalo 4 371,1 HUS 100 % Ohkolan Lääkärintalo 2 471,7 HUS 100 % Ohkolan rivitalo ,8 HUS 100 % Ohkolan rivitalo ,8 HUS 100 % Ohkolan rivitalo ,8 HUS 100 % Asunto Oy Pilvenmäki HUS 100 % Asunto Oy Tuusulan Haukilahdentie HUS 20,08 % Lohjan sairaanhoitoalue Asunto Oy Lohjan Rajakumpu 14 HUS 48,17 % Kiinteistö Oy Havu-Salpa 9 558,5 HUS 20 % Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Bostads Ab Raseborgsvägen 22 i Ekenäs 13*) 1643,5 HUS 44,06 % Porvoon sairaanhoitoalue Rakennukset Sairaalatie ,6 HUS 100 % Yhteensä ,8 *) HUS:n omistuksen mukainen osuus kaikista asunnoista HUS:n omistamat erilliset asunto-osakkeet HUS:n asuntojen Yhtiö lkm HYKS-sairaanhoitoalue Asunto Oy Riistavuorenkuja 4 20 Hyvinkään sairaanhoitoalue Asunto Oy Järvenpään Mannilantie 13 2 Asunto Oy Sävelseppo 1 Asunto Oy Loutinkatu 7 1 Asunto Oy Järvenpään Mäkikatu 1 1 Asunto Oy Tupalantie 17 1 Asunto Oy Roinilanhaka 3 Asunto Oy Kellorinne 1 Lohjan sairaanhoitoalue Asunto Oy Laurinkatu 35 1 Asunto Oy Voudinpuustelli 2 Asunto Oy Ojamonkatu Asunto Oy Ojamonjuho 1 Asunto Oy Sundellinpuisto 2 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Bostads Ab Mårten 1 Bostads Ab Prästängsgatan 3 1 Bostads Ab Prästängsgatan Bostads Ab Björknäsgatan 35 1 Bostads Ab Havsvind 1 Bostads Ab Jaktvägen 11 2 Bostads Ab Greve Moritzgatan 5 1 Bostads Ab Kjellingsgränd 1 Bostads Ab Raseborgsvägen 18 1 Bostads Ab Raseborgsvägen 20 3 Porvoon sairaanhoitoalue Asunto Oy Kurkikivi 1 Yhteensä 52

7 Asumisen hinta 7 HUS:n omistamien kiinteistöyhtiöiden neliövuokra vaihtelee 6,50 ja 13,00 euron välillä. Pääkaupunkiseudun kuntien vuokra-asuntojen neliövuokrankeskiarvo on noin 10,50 euroa. HUS:n vuokrataso asettuu hyvin näiden kuntien tasolle ja sitä voidaan pitää kohtuullisena. Sen sijaan neliövuokrien vaihteluväli on liian suuri. Hyvin johdetun asuntopolitiikan keinoin vuokrien ääripäät saadaan lähenemään toisiaan. HUS:n asuntojen koko Valtaosa HUS:n asuntokannasta on yksiöitä ja kaksioita: yksiöt % kaksiot % 3-4 h % HYKS 27,5 63,2 9,3 Hyvinkää 23,5 41,2 35,9 Lohja 53,5 35,9 7,6 Länsi-Uusimaa 35,8 38,4 25,8 Porvoo 18,5 51,9 29,6 Asuntojen koon jakaumaa voidaan pitää hyvänä. Pienten asuntojen tarjonta tukee henkilöstön rekrytointia. Rekrytoinnin tarve HUS:n henkilöstömäärä vuonna 2009 oli , heistä vakinaisia oli eli 80,1%. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen määrä on suhteellisen korkea, mikä tukee henkilöstöstrategian linjauksia. Valtaosa henkilöstöstä (88,3 %) työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen lähtövaihtuvuus oli 6,1 %, joka on noin yhden prosenttiyksikön alempi kuin vuosina Vuonna 2009 HUS:ssa päättyi kaikkiaan vakinaista palvelussuhdetta, joista irtisanoutuneiden osuus oli 605 henkilöä eli 6,1 %. HUS:ssa oli vuonna 2009 yhteensä uutta työntekijää, joiden palvelussuhteen kesto oli mittausajankohtana kestänyt alle yhden vuoden. Heistä vakituiseen palvelussuhteeseen oli tullut 768 henkilöä ja määräaikaiseen Lääkäreiden osuus oli 319, hoitohenkilökunnan 1 454, erityistyöntekijöiden 181 ja muun henkilökunnan 789 henkilöä. Vuositasolla HUS maksaa palkkaa noin henkilölle, mikä osaltaan kertoo määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuudesta ja kausityöntekijöiden (esim. kesäsijaiset) sekä lyhytaikaisten sijaisten tarpeesta. Vuonna 2009 HUS:sta siirtyi vanhuuseläkkeelle yhteensä 376 henkilöä. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä oli 62,6 vuotta (v. 2008: 62,5 vuotta ja v. 2007: 62,2 vuotta). Vuonna 2009 kunta-alalta vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,3-vuotiaana. Vuosina vanhuusiän (65-v.) saavuttaa kaikkiaan HUS:n palveluksessa olevaa henkilöä. Heistä hoitohenkilökuntaan kuuluvia on 2 668, lääkäreitä 639, erityistyöntekijöitä 246 ja muuhun henkilökuntaan kuuluvia henkilöä. Huippunsa vanhuuseläkkeelle siirtyvien lukumäärä saavuttaa vuosina Eläkepoistuma ja sen aiheuttama uusrekrytoinnin tarve tulee olemaan merkittävä; keskimäärin eläkkeelle siirtyy vuosittain noin henkilöä enemmän kuin tällä hetkellä. HYKS-alueella on lähes jatkuvasti noin 250 hoitohenkilöstöön kuuluvan vajaus. Pääkaupunkiseudun koulutusvolyymi ei riitä täyttämään vajausta, joten rekrytointia tapahtuu paljon muualta Suomesta, mikä osaltaan aiheuttaa asuntojen kysyntää. Häiriöttömän ja turvallisen toiminnan kannalta on keskeistä, että rekrytointiprosessi toimii tehokkaasti. Suurin rekrytointitarve henkilömäärällisesti tulee tulevaisuudessa kohdistumaan Helsingin seudulle. Rekrytoinnin onnistumisen yksi edellytys on kyky tarjota tarpeen vaatiessa asunto.

8 8 Asuntojen kysyntä HYKS-alueella Helsingin ja Jorvin asuntoihin on jonojen perusteella kysyntää enemmän kuin tarjontaa. Muilla alueilla kysyntä on tarjontaa pienempää ja asuntoja on jouduttu tarjoamaan myös HUS:n ulkopuolisille tarvitsijoille. Jonojen merkitystä asunnon tarvitsijoiden todellisen määrän arvioimisessa on pidettävä epäluotettavana ilman, että jonottajien tilanne on erikseen tutkittu; jonoissa on useaan asuntoon hakijoita, sekä toisenlaiseen asuntoon tai edullisempaan asuntoon hakijoita. Siihen nähden, että tällä hetkellä myös HYKS- alueella vallitsee asuntojen tarjonnassa tasapainoinen tilanne, edes tilastollisella vajaan 300:n jonottajan määrällä ei ole todellista arviointiperustetta. Tällä hetkellä myös HYKS-alueella on kyetty jonoista huolimatta tarjoamaan asunnot rekrytoitaville. Tilanne on pitkään ollut varsin tyydyttävä. HUS:n ulkopuolisten asukkaiden määrä HUS:n asunnoissa. HUS:n asunnoista 225:ssä (16 %) oli huhtikuun 2010 tilanteessa isännöitsijöiltä saatujen tietojen mukaan voimassa vuokrasopimus sellaisen henkilön kanssa, jolla ei ole työsuhdetta HUS:iin. Osa näistä on eläkkeelle siirtyneitä HUS:n työntekijöitä. Kun otetaan huomioon vain HUS:iin työsuhteessa olevat 1203 asuntoa, HUS tarjoaa asunnon laskennallisesti 5,7 %:lle henkilöstöstään aiemmin mainitun 6,8 %:n sijasta. Alueittain HUS:n asuntojen määrä ja ulkopuolisten asukkaiden määrä: Alue asuntojen lkm ei HUS:n ts Hyks Helsinki Hyks Jorvi HYKS Peijas Hyvinkään sha Porvoon sha 62 4 Lohjan sha L-Uudenmaan sha Yhteensä Tyhjien asuntojen määrä Tyhjien asuntojen määrä on vaihdellut lyhyenkin ajanjakson aikana. Uuden toiminnan aloittaminen on johtanut täyttymättömiin odotuksiin asuntojen määrällisestä tarpeesta. Esimerkiksi Jorvissa varauduttiin psykiatrian toiminnan laajentumiseen rakentamalla uusia asuntoja, joista useita kymmeniä jouduttiin vuokraamaan ulkopuolisille asukkaille tarpeen yliarvioinnista johtuen. Tällä hetkellä tyhjiä asuntoja HUS:n alueella on vain muutama, Kiinteistö Oy Asolanrinteessä ja Kiinteistö Oy Jorvissa muutama peruskorjausta odottava asunto. Kiinteistöyhtiöt ovat pyrkineet taloudellisista syistä johtuen täyttämään asunnot muilla kuin HUS:n henkilöstöllä. 2. ASUNTOJEN VUOKRAUKSEEN LIITTYVÄT PERIAATTEET Henkilöstöasuntopolitiikan tavoitteet liittävät asuntojen perustarkoituksen nykyistä enemmän rekrytointia tukevaksi, mistä johtuen tulevaisuudessa asuntotarve ja asuntojen sijainti on entistä enemmän sidoksissa siihen, millaista henkilöstöä, ja kuinka paljon HUS rekrytoi. Asuntojen vuokrauksen periaatteisiin kuuluu paitsi uuden asunnon tarjoaminen myös periaatteet asunnon vaihtamisen oikeuksista.

9 9 Asuntojen vuokrauksen keskeiset linjaukset: Etusijalle asetetaan hakijat, joiden palvelussuhteen aloittaminen edellyttää asunnon järjestämistä. Jos hakijoina on useita asuntotarpeiltaan samassa tilanteessa olevia hakijoita, etusijalle asetetaan ne, joiden rekrytointi on keskeistä HUS:n toiminnan kannalta. Mikäli asunnontarpeen syynä on asunnon kokoon tai sijaintiin liittyvät tarpeet tai halu vaihtaa asuntoa, ei asuntohakemusta voida ilman erityisiä syitä käsitellä kiireellisenä. 3. ASUMISOIKEUDEN MÄÄRÄAIKAISUUS HUS:n asuntopolitiikan tärkeänä tavoitteena on helpottaa työvoiman saatavuutta HUSkonsernin palvelukseen ja ottaa joustavasti huomioon eri henkilöstöryhmien erilaiset tarpeet. Asuntojen riittävyyttä voidaan edistää nopeuttamalla niiden kiertoa. Kiertoa voidaan edistää ottamalla käyttöön ehdolliset vuokrasopimukset, joissa sovitaan määräaikaisesta asumisoikeudesta. Vakinaisen henkilöstön kanssa tehdään viiden vuoden vuokrasopimus. Kolme kuukautta ennen määräajan päättymistä vuokralainen voi hakea jatkosopimusta. Jatkamista koskeva päätös enintään kahden vuoden vuokrasopimuksesta tehdään ajankohtaisen rekrytointitarpeen ja asuntojen tarjontatilanteen perusteella. Määräaikaisten osalta vuokrasopimus tehdään työsuhteen pituiseksi. Työsuhteen päättymisen jälkeen asukkaalla olisi oikeus asua asunnossa kolmen kuukauden ajan. Määräaikaisen työvoiman tarve korostuu erityisesti kesäaikoina, jolloin asuntojen kysyntä tilapäisesti kasvaa. Myös liikkuvan, ns. keikkoja tekevän työvoiman, tilapäisasuntojen tarve saattaa ajoittain muodostua pullonkaulaksi. Asuntojen järjestäminen näille ryhmille tapahtuu pääasiassa käyttämällä HUS:n ulkopuolisia asuntomarkkinoita. HUS voi sopia opiskelija-asuntoyhteisöjen tai muiden asuntoja omistavien tahojen kanssa tilapäisasuntojen järjestämisestä. Käytäntö on sovittava kestäväksi ja toimivaksi. Asumisen määräaikaisuuden linjaukset: jälkeen työsuhdeasunto vuokrataan viiden vuoden määräajaksi, ellei palvelussuhteen kestosta johtuen tai työntekijän aloitteesta sovita tätä lyhyemmästä määräajasta. Määräajan päätyttyä voidaan tehdä uusi vuokrasopimus enintään kahden vuoden ajaksi. Näille jatkoajalla oleville vuokralaisille ei enää tarjota uutta asuntoa. Alle kolmen kuukauden palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle (kesälomasijaiset ja keikkalaiset) tarkoitettua määräaikaista asuntotarjontaa varten luodaan toimiva käytäntö hankkimalla käyttöön muitakin kuin HUS:n omia asuntoja.

10 10 4. ASUKKAIDEN TASA-ARVOISEN KOHTELUN PERIAATTEET, ASUMISKUSTANNUKSET JA ASUMISKUSTANNUSTEN SUBVENTOINTI Vetovoimaisen ja halutun työpaikan perusta on toiminnan oikeudenmukaisuudessa. Henkilöstöasuntojen jakoperusteissa tämä korostuu erityisen vahvasti. Rekrytoinnin ensisijaisuuden, asumiskustannusten ja asumiseen liittyvien oikeuksien tulee olla selkeästi määritelty paitsi henkilöstön kannalta, myös kuntayhtymän ydintoimintaan liittyvien tavoitteiden osalta. Periaatteiden tulee olla helposti ymmärrettäviä ja läpinäkyviä. Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä asuntopolitiikan toteuttaminen täyttää tasa-arvoisen kohtelun periaatteet. Henkilöstöasuntojen tulee täyttää nykyaikaisen asumisen perusvaatimukset. Niiden kunnosta tulee huolehtia niin, että tarjolla on terveellinen ja turvallinen asuminen. Perusvaatimuksiin kuuluu myös asuntojen sijainti julkisten liikenneyhteyksien läheisyydessä. Valtaosan asunnoista tulee soveltua 1-2 hengen talouksille. Asumiskustannukset Tasa-arvoinen kohtelu ei tarkoita työsuhdeasunnossa asumisen kustannusten tasaamista, mutta se edellyttää pyrkimystä mahdollisimman yhtäläisin perustein määriteltyihin vuokriin. Vuokraan vaikuttavat kiinteistö- tai asuntoyhtiön taloudellinen tilanne ja rakennusaikaiset rahoitusmuodot ja taloussuhdanteet. Yhtiöiden taloudelliseen asemaan vaikuttavat keskeisesti asuntojen suhteellisen iäkkyyden tähden peruskorjaustarpeet. Peruskorjaukset, putkiston korjaukset yms. ovat kalliita ja nostavat asumisen kustannuksia nopeasti ja paljon. Aiheutuvia kustannuksia voidaan tasata pitkällä aikavälillä fuusioimalla HUS:n hallituksen linjauksen mukaisesti yhtiöitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Väistämättä vuokrat muodostuvat erilaisiksi riippuen paitsi taloudesta ja aravasäännöistä, myös jossain määrin sijantikunnasta. HUS:n tulee kuitenkin pyrkiä pitämään alimman ja korkeimman vuokran välinen ero mahdollisimman pienenä. Kohtuullinen erilaisuus tulee kuitenkin hyväksyä. Asumisen tukeminen HUS ei ole tue henkilöstön asumista muutoin kuin järjestämällä työsuhdeasuntoja. Tulevaisuudessakaan HUS ei ota käyttöön muita järjestelyjä tai tarjoa asuntoja sosiaalisin perustein. Asumisen tukeminen kuuluu Kelan tehtäviin. HUS on vuosittain korvannut kiinteistöyhtiöille tyhjistä asunnoista aiheutuvia tappioita, jotta vuokrataso ei muodostuisi kohtuuttomiksi. Ääritapauksissa voidaan edelleen menetellä näin, mutta hyvin hoidettu asuntopolitiikka pystyy välttämään tällaiset tilanteet. Tukiasuminen Tukiasumisen tarkoittaessa hoitoketjuun kuuluvaa yhteiskuntaan sopeuttamista se ei sisälly henkilöstöasuntopolitiikan tehtäviin. Mikäli henkilöstöasuntojen tarjonta ylittää selkeästi ja pitkäjänteisesti kysynnän, voidaan asuntoja osoittaa henkilöille, jotka kuuluvat HUS:n hyväksymään sosiaalisen työllistämisen ohjelmaan ja ovat sen sosiaalisen yrityksen palveluksessa, jolta HUS ostaa palveluita. Näille henkilöille myönnetään HUS:n asuntoja samojen periaatteiden mukaan kuin HUS:n työntekijöille.

11 11 Tasa-arvoisen kohtelun, asumiskustannusten ja asumisen tukemisen linjaukset: HUS:n henkilöstöasuntopolitiikka on oikeudenmukaista ja periaatteet läpinäkyviä ja kaikkien helposti ymmärrettäviä. Työsuhdeasuntojen tulee täyttää nykyaikaisen asumisen perusvaatimukset. Asumiskustannusten on oltava kohtuulliset, markkinavuokria alemmat. Vuokrat eri yhtiöiden tai alueiden välillä voivat vaihdella. HUS ei tue henkilöstön asumiskustannuksia. 5. ONKO OMISTAMINEN YDINTOIMINTAA - ASUNTOJEN OMISTAMINEN OSANA SAIRAALAN TOIMINTAA HUS:n strategian osana määritelty ydintehtävä on tuottaa asiakkaidemme parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ydintehtävän mukainen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen edellyttää riittävää, ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä. Henkilöstöön kohdistuva vaatimustaso ja ylipäänsä saatavuus edellyttää hyvin hoidettua rekrytointipolitiikkaa. Myös HUS joutuu kilpailemaan henkilöstöstään. Vanhastaan yhtenä keinona on käytetty asuntojen tarjontaa rakennuttamalla omia asuntoja. HUS:n käytettävissä on tällä hetkellä 1428 henkilöstön käyttöön tarkoitettua HUS:n omistamaa asuntoa. HUS ei ole vuokrannut eikä välittänyt asuntoja. Kun asuntojen järjestämistä henkilökunnalle arvioidaan ydintoiminnan kannalta, on selvää, että se ei ole HUS:n strategian tarkoittamaa ydintoimintaa, mutta se on läheisesti ydintoimintaa tukevaa. Asuntojen omistaminen on nähty merkittävänä keinona tukea rekrytointia ja henkilöstön työssä pysyvyyttä. HUS omistaa sen tähden, että tällöin sairaala voi pääsääntöisesti nimetä asukkaat omiin yhtiöihinsä ja ottaa huomioon rekrytoinnin tarpeet ilman välikäsiä. Aravarahoituksella toteutetuissa asunnoissa etusijalla ovat pienituloiset ja asuntoja tarvitsevat. Yli 60 %:a HUS: asuntokannasta on toteutettu julkisella aravarahoituksella. Asuntoa tarvitsevat myös muut kuin pienituloiset HUS:n palveluksessa olevat. HUS:n edun mukaista on hallita kummankin rahoitusmallin mukaisia asuntoja. Omistaminen merkitsee myös velvoitteita, kuten kunnossapitoa, peruskorjausta, rahoitusjärjestelyjä tms. HUS:n asuntokanta on pääosin rakennettu n. 30 vuotta sitten ja se on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Omistamisen merkityksen arviointi kokonaisuuden kannalta onkin jo vaikeampaa. Omistamisella ei liene merkitystä, jos HUS:lla on oikeus nimetä asukkaat sairaanhoitopiirin asettamin ehdoin ja kohtuumääräisellä vuokralla. Kritiikki asuntojen omistamista kohtaan perustuu paljolti omistamisen vaatimasta hallinnosta, ja siitä aiheutuviin kuluihin, ehkä jossain määrin myös hallinnon työläyteen. Nykyisin hallintokulut ovat vähäiset. HUS ei ole tukenut asumista pitkään aikaan, ellei täksi katsota tyhjien asuntojen saamattomien vuokrien korvaamista kiinteistöyhtiöille vuokratason kohtuullisena pitämiseksi. Vuosina korvaamisen määrät ovat olleet keskimäärin euroa vuodessa. Asunnoissa asuu paljon, jopa eräin paikoin valtaosa, muita kuin HUS:iin työsuhteessa olevia. Tällaisten kiinteistöyhtiöiden tai asuntojen omistaminen ei enää täytä HUS:n ydintoiminnan tukemisen perusteita. Asuntopolitiikka on näissä tapauksissa epäonnistunut.

12 Omistamisen linjaukset: 12 Asuntojen järjestäminen henkilökunnalle on läheisesti ydintoimintaa tukevaa HUS omistaa pääsääntöisesti myös tulevaisuudessa henkilöstöasunnot, sekä arava-rahoitteiset että vapaarahoitteiset Asuntojen omistaminen sellaisenaan ei ole välttämättömyys, edellyttäen, että HUS:lla on mahdollisuus muulla tavoin järjestetyissä asunnoissa nimetä asukkaat ja määritellä asumisen ehdot sekä sen, että asumisen kustannukset ovat kohtuulliset Omistamisen tuomat vahvuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti, etenkin asumiskustannusten kohtuullisuuden mutta myös toimintasääntöjen ja tehokkaan hallinnoinnin osalta HUS:n omistamat asunnot, joita ei voida käyttää eikä niitä tarvita HUS:n työntekijöille, realisoidaan mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään vuoteen 2015 mennessä, edellyttäen ettei ole odotettavissa palvelutuotannon lisäyksestä aiheutuvaa uutta rekrytointitarvetta. 6. ASUNTOKANNAN SUPISTAMISEN TAI LISÄÄMISEN NÄKÖKULMA - ASUNTOJEN TARPEEN ARVIOINTI LÄHITULEVAISUUDESSA Asuntojen tarpeen arviointi perustuu jo aiemmin kuvattuihin osatekijöihin, asuntojen kokonaismäärään, asumisen hintaan, tarjolla olevien asuntojen kokoon ja HYKS:n kohdalla erityisesti rekrytoinnin tarpeeseen, asukaskannan koostumukseen (HUS:n työsuhteessa olevat/ ei työsuhteessa olevat), sekä tyhjien asuntojen määrään. Kaiken edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että Helsingissä esiintyy lisätarvetta, koska kaikki asunnot ovat täynnä, eikä HUS:n ulkopuolisia asukkaita ole ja jonojakin on. Kun otetaan huomioon myös Jorvin ja Peijaksen sairaalat, joiden asunnoista 48 on vuokrattu ulkopuolisille, kysymys asuntojen lisätarpeesta ei ole toistaiseksi ajankohtainen myöskään HYKSalueella. Muilla sairaanhoitoalueilla ei ole jonoja ja asunnoissa asuu huomattava määrä muita kuin HUS:n työntekijöitä. Pikemminkin asuntojen määrää voidaan vähentää. HUS:n henkilöstömäärän arvioidaan olevan vuonna 2025 noin , kun se nyt on noin HUS:n työntekijöiden käytössä asuntojen kokonaismäärästä 1428 on nyt 1203 asuntoa eli 5,7 %. Käyttämällä nykyistä asuntojen tarjontaprosenttia 5,7, tarvittaisiin vuonna 2025 HUS.ssa yhteensä 1254 asuntoa. HYKS alueella on nyt yhteensä 1001 asuntoa eli 6,1 %. Laskennallinen muutostarve osoittautuu nykyiseen nähden vähäiseksi. Tarvetta voidaan tyydyttää asuntojen kiertonopeutta lisäämällä. Mikäli asuntoja tarvitaan lisää mahdollisesti muuttuvien olosuhteiden johdosta, tulee tarve keskittymään pääkaupunkiseudun alueelle, ei juurikaan muille sairaanhoitoalueille. HUS-alueella valmistuu lähivuosien aikana varsin paljon uusia toimitiloja. Esimerkiksi Naistenklinikan peruskorjaus ja laajennus tarvitsee vuoteen 2015 mennessä 46 uutta työntekijää, Jorvin päivystyksen lisärakennus 47 työntekijää. Sen sijaan Lohjan psykiatrian uusien tilojen tarvitsema henkilökunta siirtyy kokonaan käytöstä poistuvista toimintapisteistä. Rakennusten valmistuminen ei lisää asuntotarpeen kannalta merkittävästi kysyntää 5,7 %:a merkitsee 5 6:tta asuntoa HUS:n on seurattava valppaasti kysynnän kehittymistä. Kysyntä voi muuttua, mikäli palvelutuotantoa on mahdollista merkittävästi lisätä tai jos vapailla markkinoilla tapahtuisi merkittäviä asumisen hinnan nousuja. Markkinahintojen muutoksilla on taipumus vaikuttaa myös julkisen sektorin hintoihin, jolloin hyötyero kapenee. Kysyntään vaikuttavat

13 13 myös tottumukset, erityisesti työpaikan ja asunnon väliseen etäisyyteen suhtautuminen. Liikenneyhteyksien ja julkisen liikenteen kehittyminen lisäävät etäämpänä Meilahdesta olevien asuntojen kysyntää ja laajentavat uusien asuntojen hankinnan maantieteellistä aluetta. Kysynnän kasvuun voidaan reagoida eri menettelytavoin asuntoja voidaan hankkia rekrytoitavan henkilöstön käyttöön myös vuokraamalla eikä ensisijaisesti omistukseen hankkimalla tai itse rakentamalla. Kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa on syytä kehittää yhteistyötä asuntotarpeen hetkittäisten ja tilapäisten kysyntävaiheiden kasvusta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kesäsijaisten asuntotarvetta voidaan turvata hyvällä yhteistyöllä opiskelijajärjestöjen kanssa. Asuntokannan määrän linjaukset: Asuntokantaa pidetään yllä vain HUS:iin palvelusuhteessa olevia varten. Asuntokannan lisäämisen tarvetta ei juuri nyt ole Kysynnän muutoksia seurataan HYKS-alueella valppaasti; erityisesti palvelutuotannon kasvua sekä ulkoista asuntojen tarjontaa ja markkinahintojen kehittymistä. Mikäli ilmenee asuntojen lisäämisen tarvetta, reagoidaan ensisijaisesti asuntoja vuokraamalla sekä pyrkimällä tekemään sopimuksia esim. kuntien asuntotoiminnan ja opiskelija-asuntosäätiöiden kanssa. Vasta tämän jälkeen harkitaan omaa asuntotuotantoa. 7. ASUNTOJEN HALLINNOINNIN ORGANISAATIO JA ISÄNNÖINTIIN LIITTYVÄT YLEISET PE- RIAATTEET Vuoden 2009 alussa hyvin hajanainen asuntojen hallinnoinnin kokonaisvastuu keskitettiin HUS-Tilakeskukselle. Siihen saakka sairaanhoitoalueet olivat itsenäisesti hoitaneet omistamiaan asuntoja ja kiinteistöyhtiöitä. Useimmat kiinteistö- ja asuntoyhtiöt ovat HUS:n 100 %:ssa omistuksessa, osa asunnoista on ulkopuolisten kanssa yhteisissä yhtiöissä ja osa yksittäisiä eri asuntoyhtiöissä sijaitsevia asuntoja. Osaomistus- ja yksittäisten asuntojen määrä tullee vähenemään realisoimisen seurauksena. Kokonaisuuden kannalta päästään parhaaseen tulokseen, kun asuntojen hallinnointi keskitetään siten, että muodostuu vahva ja osaava yksikkö. HUS:n hallituksen päätöksen mukaan tähän pyritään fuusioimalla yhtiöitä. Hallitus on hyväksynyt valmistellun fuusiosuunnitelman ja fuusion toimeenpano tulee tapahtumaan vuoden 2011 alusta lukien. Tähän Kiinteistö Oy HUS-Asuntoihin tulee kuulumaan yhteensä 712 HUS:n kokonaan omistamaa asuntoa viidestä eri yhtiöstä. Sen ulkopuolelle jää 716 asuntoa, merkittävimpänä verotussyistä HYKS-sairaanhoitoalueella HUS:n suorassa omistuksessa olevat 380 asuntoa ja Lohjalla 59 asuntoa käsittävä Kiinteistöyhtiö Oy Laurinkatu 24. Tämän lisäksi on osaomistuksessa olevien yhtiöiden asunnot ja yksittäiset asunto-osakkeet yhteensä 277. Kokonaisuuden hallinta koostuu 1) Kiinteistö Oy HUS-Asunnot ja 2) HUS:n suoraan omistuksessa olevista asunnoista ja osaomistuksessa olevista tai yksittäisistä asunnoista. Kiinteistö Oy HUS-Asunnot tulee huolehtimaan sille kuluvista asunnoista konserni valvoo fuusiota omistajana yhtiökokouksissa ja hallituksessa. Muiden 716 asunnon hallinnointi jää edelleen HUS-Tilakeskukselle. Kiinteistö Oy HUS-Asunnot raportoi säännöllisesti HUS-Tilakeskusta. Työsuhdeasuntojen isännöinti jää edelleen hajalleen; HUS:n suoraan omistuksessa Helsingin alueella olevien asuntojen isännöinnistä on vastannut HUS-Kiinteistöt Oy tätä

14 14 käytäntöä ei ole tarpeen muuttaa. Osaomistus ja yksittäisten asuntojen isännöinnistä vastaavat ao. yhtiöt. Vuokran perintä on tarpeen yhtenäistää ja yksinkertaistaa. Parhaiten tämä voi tapahtua henkilöstön toiveita noudattaen perimällä vuokrat suoraan palkasta. Aravayhtiöiden hallinnossa toteutetaan lain tarkoittamaa yhteishallintoa, jossa tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja päätösvaltaa asumistaan koskevissa asioissa sekä vaikuttaa asumisviihtyvyyden lisäämiseen, talojen kunnossapitoon ja hoitoon. Yhteishallintoa toteutetaan asukkaiden kokousten ja asukastoimikuntien avulla. Asukkailla on myös edustus yhtiön hallitutuksessa. Asuntojen hallinnoinnin ja isännöinnin linjaukset: Perustettavan Kiinteistö Oy HUS-Asunnot toimintaa tuetaan ja vahvistetaan; omistajan osallistuminen aktiivista Osaomistus- ja yksittäisiä asuntoja hallinnoi HUS-Tilakeskus, jonka tehtäviin kuuluu hallinnoinnin edelleen kehittäminen, talouden seuranta ja tarpeettomien asuntojen realisointi. Selvitetään mahdollisuuksia siirtää kaikki yhtiömuotoiset asunnot Kiinteistö Oy HUS-Asunnot hallintaan. 8. YHTIÖIDEN TALOUDEN KESTÄVYYS JA PERUSKORJAUSTEN RAHOITTAMISEN PERIAAT- TEET HUS:n työsuhdeasuntojen talous on järjestetty pitkälti yhtiömuotoisesti. Yhtiöillä tulee olla pitkällä aikavälillä tarkasteltuna riittävät tulot kaikkiin kuluihin. Lainatarpeet ja tilapäiset kassaongelmat hoidetaan lainarahoituksella ja edullisimmin HUS:n lainoilla tai takauksilla. Kaikkien HUS:n asuntojen vuokratuotoista muodostuva talous riittää kattamaan asuntojen hoitokulut. Talouden kestävyyteen liittyy erityisesti kysymys pääomakustannuksista, jotka aiheutuvat tarvittavista investoinneista. Investointeja voidaan tarvita ennakoitua aikaisemman kulumisen ohella monista syistä, kuten kohteen houkuttelevuuden säilyttämiseksi muihin HUS:n henkilökunnan asumisvaihtoehtoihin verrattuna, ts. vuokratulojen takaamiseksi tarvitaan modernisointeja. Työsuhdeasuntojen sijainti on yhtiöiden taloudenkin kestävyyden tärkein pohja. Esimerkiksi Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevilla HUS:n pienemmän keskikoon olevilla asunnoilla voidaan ennustaa olevan pitkällä aikavälillä kestävä talous. Kestävä taloudenpito ottaa huomioon vuokranmaksajien maksukyvyn sekä rekrytoinnin tukemisesta johtuvan hakijaprofiilin edellyttämän pienemmän asuntokoon. Vaikka asukkaiden vaihtuvuus on merkittävä lisäkustannuserä yhtiöiden taloudessa, se on alisteinen asuntojen strategiselle tarpeelle eli rekrytoinnin onnistumisen edellyttämälle asukkaiden vaihtuvuudelle. Suuremmassa taloudellisessa kokonaisuudessa on paremmat edellytykset tasata pääomakustannuksia eri yhtiöiden ja kohteiden välillä. Tilastojen mukaan asunnot erityisesti pääkaupunkiseudulla ovat keskimääriin säilyttäneet erittäin hyvin arvonsa. Asukkaiden ja tulojen saaminen ja siten kestävä talous edellyttää oikea-aikaisia investointeja. Peruskorjauksia ei voi erottaa kokonaistalouden kannalta omaksi kulueräkseen tai taloudelliseksi kysymykseksi. Sen sijaan peruskorjaukset ovat aikatekijään liittyvä jaksotus tai kohdennuskysymys kuten halutaanko että nykyisillä vuokralaisilla on kestävää taloutta pienemmät vuokrat tai halutaanko/tuleeko asumistasoa pitää tulojen takaamiseksi markkinoita vastaavana jne. Kestävän taloudenpidon linjaukset:

15 15 talouden kannalta asuntojen tulee olla kysyntää vastaavia, sijainniltaan hyviä ja kooltaan pienehköjä ja kunnoltaan hyviä vuokrien tulee olla enintään markkinahintaisia ja niiden tulee kattaa yhtiöiden kaikki kustannukset Yhtiöiden ja asukkaiden vuokria voidaan tasata pääomakustannusten mutta ei hoitokustannusten osalta HUS myöntää yhtiöilleen oman pääomansa ehtoiset lainajärjestelyt HUS:n omaisuudesta tulee huolehtia laatimalla kaikista kiinteistöistä kuntoarviot ja niiden perusteella korjausohjelmat, jotka sisältävät alustavat kustannusarviot aikatauluineen sekä sitouttaa yhtiöt noudattamaan korjausohjelmaa HUS:n asuntojen myynnistä saatavat mahdolliset voitot käytetään yhtiöiden hyväksi korottamalla niiden osakepääomaa. HUS ei tue taloudellisesti omistamiaan yhtiöitä, niiden talouden on oltava tasapainossa ilman taloudellista tukea, 9. MUITA TAPOJA JÄRJESTÄÄ HENKILÖKUNNALLE ASUNTOJA KUIN OMA TUOTANTO TAI OMISTAMINEN Omistamisen ja oman tuotannon lisäksi on arvioitava myös muita keinoja henkilöstön asuntojen tarpeen tyydyttämiseksi. Keskusteluissa on ollut esillä kokonaisuuden kannalta merkittävästi nykyisestä omistamisesta ja hallinnoimisesta poikkeavia tapoja. Niitä ei ole voitu ainakaan toistaiseksi nostaa ensisijaisiksi kehittämisen suuntaviivoiksi. Myönteistä arviointia on vaikeuttanut HUS:n määräysvallan säilyminen asukasvalinnoissa. Taloudelliset suuret muutokset ja niistä aiheutuvat epävarmuustekijät ovat myös osaltaan hidastaneet osin mielenkiintoistenkin ratkaisuvaihtoehtojen kehittelemistä. Omistamisen siirtäminen yleishyödyllisille toimijoille tai rahoitusyhtiöille ja takaisinvuokraus Tässä tarkoitetaan koko HUS:n asuntokannan myymistä yhdelle tai useammalle ulkopuoliselle toimijalle ja edelleen takaisin vuokraamalla. Vaihtoehto edellyttää vahvaa sopimusta HUS:n henkilöstön aseman turvaamiseksi. HUS:n vaikutusvalta perustuu sopimiseen ei enää omistamiseen eikä määräysvaltaan. HUS ei pysty vaikuttamaan mahdollisiin omistajan muutoksiin. Kaikkien asuntojen siirtäminen Kiinteistö Oy HUS-Asunnoille Perustettavan Kiinteistö Oy HUS-Asunnot ulkopuolelle jää edelleen noin puolet HUS:n asuntokannasta. Tämä merkitsee suurta hallinnollista hajanaisuutta. Kaikkien asuntojen siirtäminen Kiinteistö Oy HUS-Asuntoihin säilyttäisi HUS:n omistusoikeuden ja määräysvallan. HUS voi käyttää yhtiökokouksissa omistajan äänivaltaa ja ohjata hallintoa ja asumisen periaatteita. Asuntokannan mahdollinen lisäämisen tarpeen toimeenpanosta vastaisi yhtiö

16 16 Yhteistyö kuntien asuntotoimen kanssa Yhteistyötä kuntien asuntotoimen kanssa on kehitettävä kaikissa olosuhteissa. HUS:n ydintoimintaa ei ole asuntojen järjestäminen, mutta sen on todettu olevan läheisesti ydintoimintaa tukevaa. Kunnat eivät ole voineet tukea riittävällä tavalla HUS:n määrällisiä tarpeita eivätkä varsinkaan HUS:n henkilöstön vaatimuksia nopeasta asunnon järjestämisestä esimerkiksi rekrytointitilanteessa. Asuntotoimi on kuitenkin periaatteessa kuntien tehtävä. Mikäli kunnat olisivat halukkaita toteuttamaan HUS:n asumisen tavoitteet, olisi tämä varteenotettava vaihtoehto. Kuntia sitoo tiukasti aravalainsäädäntö, mikä rajaa asukasvalintoja. Asuntojen hankkiminen vuokraamalla ulkopuoliselta omistajalta. Ulkopuolisen asuntoja omistavan tahon kanssa tehdään asuntojen vuokraamista koskevia määräaikaisia tai pitkäaikaisia sopimuksia. Tarpeen vaatiessa voidaan sopia samojen tahojen kanssa asuntojen rakentamisesta HUS:n vuokrasopimuksia varten. Tällöin vuokrasopimuksen tekevät asukas ja HUS. Siirtyminen omatoimiseen asunnon hankintaan HUS:n luopuminen kokonaan asuntojen järjestämisestä on mahdollista vain silloin, jos vapailla asuntomarkkinoilla on asuntoja ja tahoja, jotka voisivat pitää rekisteriä vapaista asunnoista HUS:n henkilöstöä varten. Tällaista mallia ei ole syytä pitää kehiteltävänä vaihtoehtona.

17 ERÄITÄ HENKILÖSTÖHALLINNON TUNNUSLUKUJA 17

18 18

19 19

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot