Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Hakaniemenranta/Hagnäskajen 6, PL/PB/P.O. Box 320, Helsinki/Helsingfors, Finland. Puh./Tfn/Tel (0) , fax +358 (0) Y-tunnus/FO-nummer/ Busines ID:

2 2 (35) SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Tulostavoitteet ja seurattavat mittarit Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 35

3 3 (35) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Vuosi 2010 oli Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ensimmäinen toimintavuosi yhtenäisenä virastona. Neljän erilaisen viraston (Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Ajoneuvohallintokeskus, Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto) toimintamallien yhtenäistäminen aloitettiin välittömästi ja vuoden alkua leimasikin erilaisten käytännön asioiden kuntoon laittaminen (esimerkiksi puhelinten ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus oli varmistettava). Viraston perustamisprojektin aikana organisaatioluonnos oli liikennemuotokohtainen linjaorganisaatio. Pääjohtajanimityksen varmistuttua joulun alla 2009 uusi pääjohtaja täsmensi kuitenkin organisaatioluonnosta siten, että Trafi aloitti toimintansa kolmella toimialalla tie- ja rautatietoimintojen yhdistämisen kautta. Merenkulku ja ilmailu jäivät omiksi liikennemuotokohtaisiksi toimialoiksi ja lisäksi yhteisistä palveluista vastasi strategia ja yhteiset palvelut-toiminto. Koko Trafin viestintäasiat koottiin yhdeksi toimintakokonaisuudeksi. Tuottavuusohjelman raamittaman tiukan henkilötyövuosikehyksen (516 htv), virastolle perustamisen yhteydessä asetetun alueellistamisvelvoitteen (Rovaniemelle 95 htv ja Lappeenrantaan 20 htv) ja Trafille lähivuosina tulossa olevien uusien tehtävien (60-70 htv) muodostama tavoitekehikko edellytti viraston kaikkien toimintojen ja organisaatiorakenteen uudelleen arviointia. Keväällä 2010 aloitettiin koko Trafin organisaatiomuutoksen valmistelut ja niiden kanssa samanaikaisesti yt-neuvottelut, koska oli selvää, että virasto ei selviä edellä mainituista tavoitteistaan ilman henkilöstöjärjestelyjä. Viraston keski-ikä (n. 45 v.) ei mahdollistanut luonnollisen poistuman kautta tapahtuvaa toimintojen uudelleen järjestelyä, vaan tavoitteista selviäminen edellytti aktiivisia ja ripeitä toimenpiteitä. Trafin uusi organisaatio vahvistettiin ja samassa yhteydessä päätettiin ytneuvottelut, joiden päättyessä 53 henkilöä oli irtisanomisuhanalaisia heidän tehtäviensä lakattua tai siirtyessä alueellistamisen seurauksena Rovaniemelle viimeistään siirtymäajan loppuun 2015 mennessä. Yt-neuvottelut käytiin olosuhteet huomioon ottaen hyvässä hengessä työntekijäjärjestöjen kanssa ja koko prosessin ajan on panostettu erittäin paljon henkilöstön tukitoimiin, joiden onnistumisesta on jo näyttöä. Trafissa on pystytty tarjoamaan irtisanomisuhan alaisille henkilöille uusia tehtäviä ja kaikki muutkin tukitoimet ovat olleet aktiivisessa käytössä ja on mahdollista, että irtisanomisilta voidaan merkittävässä määrin välttyä, joskaan ei kokonaan. Trafin Rovaniemen toiminnot ovat käynnistyneet rivakasti ja jo alkuvuonna Rovaniemellä työskenteli noin 20 uutta trafilaista. Uusia rekrytointeja jatketaan koko ajan erillisen alueellistamissuunnitelman mukaisesti. Virastolle asetettu alueellistamisvelvoite pystytään edellä mainittujen toimenpiteiden ansiosta toteuttamaan. Trafin perustamisen keskeisimpänä perusteena oli liikennejärjestelmäajatteluun siirtyminen aikaisemmasta liikennemuotokohtaisesta lähestymistavasta poiketen. Ensimmäisenä toimintavuonna virastossa on tehty paljon töitä tämän ajattelumallin sisäistämiseksi sekä yhteisten prosessien ja toimintamallien löytämiseksi ja kehittämiseksi. Loppuvuonna vahvistetussa uudessa organisaatiossa on pääosin luovuttu liikennemuotokohtaisesta organisaatiorakenteesta. Sääntely- ja valvonta toimialalla on toimintoja kolmesta eri

4 4 (35) liikennemuodosta ja Rekisteripalvelut-toimialalla on tehtäviä ja vastuita kaikista neljästä liikennemuodosta. Ilmailu-toimiala on turvallisuus- ja valvontatehtävien osalta pääosin yhtenä kokonaisuutena. Trafissa jatketaan toimintojen kehittämistä ja yhteisten toimintamallien sekä tapojen sisään ajamista tavoitteena yhtenäinen uusi virasto. Trafin ensimmäinen toimintavuosi oli erittäin haastava ja henkilöstölle raskas. Lähes jokaisen trafilaisen toimenkuvaan tuli muutoksia ja uusien toimintatapojen omaksuminen ja kehittäminen oli kova ponnistus kaikilta viraston työntekijöiltä. Ensimmäisen vuoden haastavuus näkyi osaltaan työtyytyväisyyskyselyssäkin, jonka kokonaisarvosana 3,0 rohkaisee ja kannustaa myös jatkossa panostamaan työhyvinvointiin kaikin käytettävissä olevin keinoin. Asiantuntijaviraston keskeisin voimavara on osaava, innostunut ja sitoutunut henkilöstö, joka pystyy kovienkin muutospaineiden keskellä kiitettävään suoritukseen. Asiakas- ja sidosryhmäkyselyjen hyvin positiiviset palautteet puolestaan osoittivat, että Trafi pystyi ensimmäisenä haastavana toimintavuotenaan palvelemaan asiakkaitaan mallikkaasti ja suoriutumaan vaativista tehtävistään kunnialla. Kaikkiaan virastolle oli asetettu tulosprisman mukaisia tavoitteita 29 kpl, joista toteutui 21 kpl ja 7 kpl ei toteutunut. Yhtä tavoitetta ei voitu mitata. Toteutumien valossa toimintavuotta voidaan pitää tuloksellisena. 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat mittarit Ohessa on esitetty tulossopimuksen mukaisten tulostavoitteiden ja seurattavien mittarien toteutumat taulukkomuodossa. Mittarit on tässä esitetty tulossopimuksen mukaisessa järjestyksessä. Tuotokset ja laadunhallinta Tulos 2008 Tulos 2009 Tavoite 2010 Tulos 2010 Kaupallisen lentoliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet, kpl Kaupallisen merenkulun kuolemaan johtaneet onnettomuudet, kpl Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, kpl enintään (4 vuoden keskiarvo) Suomen aluevesillä tapahtuneet onnettomuudet, kpl enintään (4 vuoden keskiarvo) Kaupallisen rautatieliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet, kpl Ilmailutoimialan valvontatoimenpiteet - asematasotarkastukset, kpl - lentoasemien turvatoimien tarkastukset, kpl Tieliikennetoimialan valvontatoimenpiteet - katsastustoimipaikkojen valvontakäynnit, kpl - ADR-koulutusvalvontakäynnit, kpl Meriliikennetoimialan valvontatoimenpiteet - Satamavaltiotarkastus (Port State Control), kpl Rautatietoimialan valvontatoimenpiteet, kpl

5 5 (35) Tuotokset ja laadunhallinta Tulos 2008 Tulos 2009 Tavoite 2010 Tulos 2010 Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisalusten määrä, kpl 1 2 enintään 2 3 Läpäistään kansainväliset auditoinnit tai korjataan poikkeamat määräaikoihin mennessä - - toteutuu toteutunut Katsastustoimipaikat, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%) 85, ,13 Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (1-5) (3,22) 3,21 3,23 3,24 Ilmailun lupakirja ja kelpuutushakemusten käsittelyaika, 14 vrk kuluessa, % 91,7 92, ,5 Ajoneuvokiinnitysten vahvistamisaika, pv, keskiarvo 2,8 2,8 3 2,6 Turvallisuusneuvonantajakokeiden käsittelyaika, pv, keskiarvo 2,5 2,0 3 1,83 Merenkulun pätevyysasiakirjojen käsittelyaika, 14 vrk kuluessa, % Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytäntöönpano tehdään määräajassa 16 kk 6 kk - Keskeisten tietojärjestelmien (ATJ ja LTJ) käytettävyystaso Sähköisten palvelujen määrä erinomainen heikko hyvä hyvä lisääntyy lisääntynyt Keskeisten asiakas- ja sidosryhmien tyytyväisyystaso - - hyvä hyvä Toiminnallinen tehokkuus Tulos 2008 Tulos 2009 Tavoite 2010 Tulos 2010 Ennustettujen yksikkökustannusten toteutuminen 4/5 3/5 (ennustetut yksikkökustannukset toteutu- vat pääsuoritteissa) Projektien aikataulujen ja budjettien toteutuminen 7/10 2/10 Työn tuottavuuden kehittyminen, % 1 2,62 Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 2 5,69 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, neljän vuoden keskiarvo (%) ,5 Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, neljän vuoden keskiarvo (%) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulos 2008 Tulos 2009 Tavoite 2010 Tulos Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1-5) 3,4 1 3,2 3,0 Henkilöstömäärä, htv Keskiarvo vuoden 2009 virastojen tuloksista. 2 Tulossopimuksen mukainen alkuperäinen htv-tavoite, lopullinen 516.

6 6 (35) Seurattavat mittarit Muussa kun kaupallisessa lentoliikenteessä kuolleiden määrä (5 vuoden keskiarvo) Kuolemaan johtaneet veneilyn onnettomuudet, kpl Tieliikenteessä kuolleiden määrä korkeintaan, henkilöä Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmästä luovutetut tietoyksiköt, miljoonaa kpl Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (keskiarvo 5 vuoden toteutumista), % Tulos 2008 Tulos 2009 Arvio 2010 Tulos ,4 2,2 < 3 3, ,7 78,4 kasvaa 93,5 61,51 58,19 60,81 60,57 Uusien myytyjen autojen ominaispäästöt, g/km ,5 Tulosprisman mukaisten tavoitteitten lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö asetti Liikenteen turvallisuusvirastolle seuraavan tavoitteen: Liikenteen turvallisuusvirasto pysyy hallinnonalan tuottavuustavoitteiden ja alueellistamisen toteuttamisen sovitussa aikataulussa. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää Liikenteen turvallisuusviraston henkilötyöpanoksen määrää yhdistettyjen virastojen vuoden 2006 lähtötasoon verrattuna 46 htv:lla vuoden 2011 loppuun mennessä. Alueellistamisohjelman puitteissa on sitouduttu siirtämään tehtäviä 40 htv:n osalta Rovaniemelle vuoden 2013 loppuun mennessä ja 55 htv:n osalta vuoden 2015 loppuun mennessä sekä 20 htv:n osalta Lappeenrantaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelma ja alueellistaminen tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukikeinoja hyödyntäen. Kyseinen tavoite saavutettiin kaikilta osin. Tuottavuusohjelma on toteutunut henkilötyövuosimäärissä mitattuna ja myös alueellistaminen toteutui vuonna 2010 suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toimenpiteet on toteutettu hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukikeinoja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen. 1.3 Vaikuttavuus Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalliset tulostavoitteet tukevat seuraavien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista. Valtioneuvoston asettamat tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle Toimiva liikennejärjestelmä edistää hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä varmistamalla toimivat matka- ja kuljetusketjut koko maassa hyödyntäen tehokkaasti kaikkia liikennemuotoja sekä älykkään liikenteen suomia mahdollisuuksia. Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan viiden parhaan maan joukossa. Liikenteen kasvihuonepäästöjä vähennetään. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan. Liikenteen toimialan tuottavuus ja tehokkuus paranee.

7 7 (35) Yllä mainittujen lisäksi tavoitteena on Valtioneuvoston liikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti, että tieliikenteessä kuolleiden määrä on vuonna 2010 korkeintaan 250. Liikenne- ja viestintäministeriön koko hallinnonalalle asettamat tavoitteet Hallinnonala tukee toiminnallaan ilmastonmuutoksen hillintää sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen. Kehitetään sähköisiä asiointipalveluja. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee hallitusohjelmassa esitettyjen viestintää ja liikennettä koskevien toimenpiteiden toteuttamista. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisesta. Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. 1.4 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Työn tuottavuuden kehittyminen vähintään 1 %. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 2,62 %. Kokonaistuottavuuden kehittyminen vähintään 2 %. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 5,69 %. Liikenteen turvallisuusvirasto osallistui yhteistyössä Tilastokeskuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa uudentyyppisen tuottavuusmittarin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Kyseessä on liikevaihtoperusteinen tuottavuusmittari, joka on tarkempi kuin aikaisemmin käytetty kustannusperusteinen mittari. Toteutuma-arvot ovat tässä vaiheessa ennusteita siltä osin, että laskennassa tarvittavat deflaattorit ovat saatavissa lopullisessa muodossaan vasta kesäkuussa Toiminnan taloudellisuus Ennustettujen yksikkökustannusten toteutuminen (ennustetut yksikkökustannukset toteutuvat neljässä viidestä pääsuoritteessa). Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli kolme viidestä pääsuoritteesta. Toteutuneet olivat verolippu 1,58 euroa (tavoite 1,75 euroa), rekisteröintisuorite 11,40 euroa (tavoite 11,40 euroa) ja luovutettu tietoyksikkö 0,066 euroa (tavoite 0,079 euroa). Ajokortti 11,64 euroa (tavoite 11,02 euroa) ja kuljettajatutkinnot 27,20 (tavoite 25,99 euroa) eivät toteutuneet. Ajokortin turvallisuustekijöitä parannettiin huhtikuussa ja tämän kustannus nousi suunniteltua korkeammaksi. Kuljettajatutkintojen osalta tavoitetaso ei toteutunut, koska mopokorttien myöntäminen siirtyi vuoteen Projektien aikataulujen ja budjettien toteutuminen (tavoite 7/10). Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 2/10. Valitut kymmenen projektia olivat:

8 8 (35) Kuljettajasubstanssiprojektit (Ajo-oikeusprojekti, Kuljettajakorttiprojekti, Ajokokeetprojekti ja Kuljettajatietopalveluprojekti) Kuljettajakäyttöönottoprojektit (Kuljettaja-LTJ eli kuljettajatietojen siirto liikennetietojärjestelmästä ajoneuvoliikennejärjestelmään, Koppi eli Kuljettajajärjestelmän käyttöönottoprojekti sekä Kuljettajatietojärjestelmän hallinnollinen kehityshanke) CO2 eli ajoneuvoverotusjärjestelmäprojekti erekprojekti eli liikennekäytöstä oton ja poiston hoitaminen sekä rekisteröintitodistuksen tilaaminen sähköisesti netistä Ilmailun substanssijärjestelmäprojekti Aikataulu toteutui ainoastaan CO2-projektissa (KT1-projekteihin tehtiin kesällä 2010 aikataulusiirto, jonka mukaan projektit valmistuvat vuonna 2013). Budjetti toteutui ainoastaan Kokeetja Kuljettaja-LTJ-projekteissa sekä KT-kehitysohjelmassa. Uusittavien järjestelmien keskeisin sidosryhmä on poliisi, joka ilmoitti, ettei sillä ole valmiutta ottaa järjestelmää käyttöön alun perin suunnitellun aikataulun ( ) mukaisesti. Poliisin toimintaympäristössä tapahtuneiden merkittävien muutosten takia myös tavoitteet uusittavia järjestelmiä kohtaan muuttuivat. KT1-hankkeessa jouduttiin edellä mainitusta syystä tekemään uudelleensuunnittelua ja muutoshallintaa Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, neljän vuoden keskiarvo 99 %. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 99,5 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus on ollut luotettavasti vertailukelpoisin luvuin laskettavissa ainoastaan vuosilta Kustannusvastaavuus on yleisesti erittäin vaikeasti ennustettavissa ja sen vaihtelut vuosikohtaisesti ovat suuret (esim. vuonna 2009 kustannusvastaavuus oli 88 % ja vuonna %). Suoritteiden kysyntä tapahtuu kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti, mutta suoritehinnat pyritään pitämään suhteellisen vakaina. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, neljän vuoden keskiarvo 105 %. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 117 %. Myös liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuus vaihtelee vuosittain erittäin paljon (esim. vuonna % ja vuonna %). Kohtuullinen ylijäämä on kuitenkin liiketaloudellisten suoritteiden kohdalla ollut vallitsevan käytännön mukaan mahdollista. Trafin maksullinen toiminta muodostuu liiketaloudellisin ja julkisoikeudellisin perustein hinnoitelluista suoritteista sekä yhdestä erityislain perusteella hinnoitellusta suoritteesta. Oheisessa maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukossa esitetään näiden toimintojen kustannusvastaavuudet.

9 9 (35) Maksullinen toiminta Liiketaloudellinen Julkisoikeudellinen TUOTOT 2010 tot tav tot tav. Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 138 % 133 % 106 % 106 % Maksullinen toiminta Erityislain alainen Maksullinen yhteensä TUOTOT 2010 tot tav tot tav. Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 119 % 112 % 110 % 108 %

10 10 (35) Liiketaloudellisin perustein hinnoitellaan tietopalvelun suoritteet. Tietopalvelun suoritetuotanto koostuu valtaosin tieliikenteeseen liittyvistä suoritteista. Tietopalvelun myyntituotot toteutuivat budjetoidusti ja ne kasvoivat oleellisesti vuodesta Suurimpia syitä suoritemäärän kasvulle olivat uusien sopimuskumppaneiden mukaan tuleminen ja yleinen autokaupan piristyminen. Hintatasoa nostettiin vuodeksi Tietopalvelun menot toisaalta alittivat hieman budjetoidun monien menoerien kohdalla ja kustannusvastaavuus oli 138 % (budjetti 133 %). Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Talouden taantuma painoi myyntiä vielä alkuvuodesta, mutta markkinoiden piristyessä loppuvuosi nosti tuotot budjetoidulle tasolle. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannukset olivat hieman budjetoitua alhaisemmat (toteuma euroa; budjetti euroa). Kustannusvastaavuus päätyi budjetoituun 106 %:iin. Tavoite oli saavuttaa ylijäämäinen tulos, koska vuoden 2009 kustannusvastaavuudet jäivät alhaiseksi (vanhoissa virastoissa keskimäärin 88 %). Erityislain alainen suorite on katsastustoiminnan valvontamaksu. Toteutuneet tuotot olivat euroa budjetoitua korkeammat. Suoritteen tuotto riippuu ajoneuvokatsastusten lukumäärästä. Kustannusvastaavuus (119 %) kohosi tavoiteltua korkeammaksi (112 %), koska kustannukset toteutuivat suunnitellusti. Lentoliikenteen valvontamaksun (veroluontoinen maksu) kustannusvastaavuuslaskelma on ohessa. Maksun alijäämäisyys on tiedostettu ja maksua on korotettu vuonna ,20 eurolla (2010: 0,80 euroa, 2011: 1,00 euroa). Lentoliikenteen valvontamaksun tuotto euroa Lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset euroa Kustannusvastaavuus 68 %

11 11 (35) Ajoneuvojen rekisteröinti Kuljettajat ja kuljettaminen Ajoneuvo- ja liikennetekniikka TUOTOT 2010 tot tav tot tav tot tav. Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 107 % 107 % 111 % 115 % 117 % 116 % Merenkulku Ilmailu Rautatiet TUOTOT 2010 tot tav tot tav tot tav. Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 92 % 102 % 101 % 71 % 59 % 44 % Liiketaloudelliset (Tietopalvelu) Yhteensä TUOTOT 2010 tot tav tot tav. Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 138 % 133 % 110 % 108 %

12 12 (35) Kuljettajatietojärjestelmien kehittämiseen (KT1) käytettiin euroa (budjetti euroa). Vuonna 2010 nämä rahoitettiin maksutuloilla saman kustannusjaon mukaan yhteisvastuullisesti kuin aikoinaan vastaavat ajoneuvoprojektien (AT1) menot. Tämä merkitsi kustannusrasitusta yhteiskustannusten kautta Tietopalvelut- ja Ajoneuvojen rekisteröintiyksiköille sekä Kuljettajat ja kuljettaminen- ja Ajoneuvo- ja liikennetekniikka-osastoille. Koska kyseessä on kuitenkin investointiluontoinen kehityshanke, KT1-menoja ei ole sisällytetty kustannusvastaavuuslaskelmiin. Samasta syystä kustannusvastaavuudet pyrkivät olemaan ylijäämäisiä. Ajoneuvojen rekisteröinti-yksikön kustannusvastaavuus oli 107 %. Rekisteröintisuoritteiden tulot olivat suuremmat kuin budjetoidut. Kustannukset ylittivät budjetoidun samassa suhteessa, jolloin budjetoitu kustannusvastaavuus (107 %) toteutui. Kustannusten ja tulojen kasvun syitä olivat autokaupan piristymisen myötä kasvaneet volyymit. Tulokertymä kasvoi talouden taantumaa painaneesta vuodesta 2009 (AKE euroa) merkittävästi. Kuljettajat ja kuljettaminen-osaston kustannusvastaavuus oli 111 % (budjetti 115 %). Syynä tähän olivat selkeästi alittuneet tulot. Menot toteutuivat lähes budjetoidusti. Tulot jäivät budjetoidusta, koska mopokorttien myöntäminen siirtyi vuodelle Vuoteen 2009 verrattuna tulotaso parani noin miljoonalla eurolla (AKEn Ajo-oikeudet ja kortit sekä Kuljettajatutkinnot ja ammattiliikenne yhteensä euroa). Ajoneuvo- ja liikennetekniikan tulot olivat hieman budjetoitua suuremmat (toteuma euroa; budjetti euroa). Kustannukset ylittivät hieman budjetoidun. Kustannusvastaavuus oli 117 % (budjetoitu 116 %). Tulokertymä kasvoi huomattavasti vuoteen 2009 verrattuna (AKEn Katsastuksen tuki ja valvonta sekä Tekninen hyväksyntä euroa). Kasvu johtui talouden taantuman hellittämisestä ja erityislain alaisen katsastustoiminnan maksun hinnan korotuksesta (1,50 euroa -> 2,10 euroa). Merenkulun tuotot olivat euroa, budjetin ollessa euroa. Kustannukset alittuivat budjetoidusta ja kustannusvastaavuus päätyi 92 %:iin (budjetti 102 %). Merenkulun tulokertymän budjetoiminen on vaikeaa, koska se riippuu suurilta osin alusten peruskatsastuksista. Vuonna 2009 Merenkulkulaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden tulokertymä oli euroa. Ilmailun suoritteiden osalta tuotot ylittivät budjetoidun selkeästi (toteuma euroa; budjetti euroa). Kustannusten alittuessa selkeästi (toteuma euroa; budjetti euroa), nousi kustannusvastaavuus 101 %:iin (budjetti 71 %). Kustannusten alittuminen johtui suurelta osin henkilöstökustannusten, koulutuksen ja matkakustannusten jäämisestä budjetoidusta. Ilmailuhallinnon tulokertymä vuonna 2009 oli euroa, joten vuoden 2010 toiminnan volyymi kasvoi, koska hintoja ei juuri ollut korotettu. Rautatie-osaston tuotot ylittivät selkeästi budjetoidun (toteuma euroa; budjetti euroa). Myös kustannukset ylittivät budjetoidun (toteuma euroa; budjetti euroa), mutta kustannusvastaavuus kohosi 59 prosenttiin (budjetoitu 44 prosenttia). Rautatieviraston tulokertymä vuonna 2009 oli euroa. Tietopalvelusuoritteiden kehitystä on selostettu jo aiemmin liiketaloudellisten suoritteiden analyysissa.

13 13 (35) 1.5 Tuotokset ja laadunhallinta Liikenneturvallisuus Kaupallisen lentoliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet, tavoite 0 kpl. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 0 kpl. Kaupallisen merenkulun kuolemaan johtaneet onnettomuudet, tavoite 0 kpl. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 0 kpl. Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, tavoite enintään 28 kpl (neljän vuoden keskiarvo). Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 27 kpl. Vuonna 2010 tapahtui 25 onnettomuutta suomalaisille aluksille. Suomen aluevesillä tapahtuneet onnettomuudet, tavoite enintään 33 kpl (neljän vuoden keskiarvo). Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 31 kpl. Vuonna 2010 tapahtui 35 onnettomuutta Suomen aluevesillä. Kaupallisen rautatieliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet, tavoite 0 kpl. Tavoite toteutui, koska toteutuma-arvio on 0 kpl. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan v kaupallisessa liikenteessä ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta (tasoristeyksissä yms. allejääntejä ei lasketa tähän ryhmään). Tarkistettu tulos saadaan vasta , kun Liikenneviraston ja rautatieyritysten lakisääteinen raportointiaika päättyy. Valvontatoimenpiteet Ilmailutoimialan valvontatoimenpiteet: asematasotarkastukset 120 kpl ja lentoasemien turvatoimien tarkastukset 47 kpl. Tavoitteet toteutuivat, koska toteutumat olivat 120 kpl ja 47 kpl. Tieliikennetoimialan valvontatoimenpiteet: katsastustoimipaikkojen valvontakäynnit 150 kpl ja ADR-koulutusvalvontakäynnit 50 kpl. Tavoitteet toteutuivat, koska toteutumat olivat 195 kpl ja 67 kpl. Merenkulkutoimialan valvontatoimenpiteet: Satamavaltiotarkastus (Port State Control) 340 kpl. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 373 kpl. Rautatietoimialan valvontatoimenpiteet 30 kpl. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 30 kpl. Vuoden aikana oli 30 tarkastettua kohdetta, joista on kirjoitettu 20 valvontaraporttia. Palvelukyky ja laatu Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä enintään 2 kpl. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 3 kpl. Suomalaisille aluksille tehtyjen katsastusten perusteella toiminnan laatu ei ole heikentynyt. Lisäksi suomalaisille aluksille tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa ei huomautusten määrä ole määrällisesti eikä suhteellisesti lisääntynyt. Yhden aluspysäytyksen vaihtelua vuosittaisten pysäytysten määrässä ei voida kuitenkaan pitää merkittävänä muutoksena.

14 14 (35) Läpäistään kansainväliset auditoinnit tai korjataan poikkeamat määräaikoihin mennessä. Tavoite toteutui merenkulun ja ilmailun osalta. Rautatieliikenteessä ei tehty kansainvälisiä auditointeja vuonna Katsastustoimipaikat, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 %-yksikköä maan keskiarvosta, tavoite vähintään 83,0 %. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 80,13 %. Katsastustoimipaikkojen määrä on noussut nopeassa tahdissa ja tietyillä alueilla kiristynyt kilpailu on johtanut myös epätasaiseen laatuun. Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (asteikko 1-5) vähintään 3,23. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 3,24. Hakemusasioiden käsittelyajat Ilmailun lupakirja- ja kelpuutushakemusten käsittelyaika 14 vrk kuluessa, tavoite vähintään 90 %. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 90,5 %. Ajoneuvokiinnitysten vahvistamisaika keskimäärin enintään 3 päivää. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli keskimäärin 2,6 päivää. Turvallisuusneuvonantajakokeiden käsittelyaika keskimäärin enintään 3 päivää. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli keskimäärin 1,83 päivää. Merenkulun pätevyyskirjojen käsittelyaika 14 vrk kuluessa, tavoite vähintään 70 %. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 53 %. Hakemusten käsittelyaikaan vaikuttavat asiakkaille tehdyt lisäselvityspyynnöt, jotka pidentävät aikaa, jolloin hakemuksen käsittely on kesken. Näin käsittelyaika riippuu osittain asiakkaista. Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytäntöönpano tehdään määräajassa, tavoite enintään 6 kuukautta. Tavoitetta ei voinut mitata vuonna 2010, koska yhdenkään YTE:n täytäntöönpanomääräaika ei osunut vuodelle Sähköisten asiointipalvelujen käyttö Keskeisten tietojärjestelmien (ATJ ja LTJ) käytettävyystaso vähintään hyvä. Tavoite toteutui, koska ATJ:n ja LTJ:n käytettävyydessä päästiin vuonna 2010 hyvään tulokseen. Vuonna 2010 ATJ:ssä otettiin käyttöön neljä julkistusversiota ja niiden myötä paljon uusia toiminnallisuuksia. Vuoden aikana tapahtui pari suurempaa konesalipalveluista johtuvaa tuotantohäiriötä. Järjestelmien käytettävyys- ja palvelutasoihin kiinnitetään erityistä huomiota tulevina vuosina. Sähköisten palvelujen määrä lisääntyy. Tavoite toteutui. Vuoden 2010 aikana otettiin käyttöön uudet sähköiset rekisteröintipalvelut (liikennekäytöstä poisto, liikennekäyttöön otto ja rekisteröintitodistuksen tulostaminen). Keskeisten asiakas- ja sidosryhmien tyytyväisyys Keskeisten asiakas- ja sidosryhmien tyytyväisyystaso on vähintään hyvä. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 3,62 (hyvä tulos edellytti yli 3,5).

15 15 (35) 1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikko 1-5) on vähintään 3,2. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli 3,0. Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia seurataan työilmapiirikyselyillä (vmbaro). Kehittämisehdotuksia on selvitetty työyksiköittäin. Viraston perustamisesta, toukokuussa käynnistyneestä organisaatiomuutoksesta ja siihen liittyvistä ytneuvotteluista johtuva muutostilanne on todennäköisesti vaikuttanut henkilöstön työtyytyväisyyteen. Henkilöstömäärä on enintään 531 henkilötyövuotta (liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyillä neuvotteluilla tavoite pudotettiin alkuvuonna 516 henkilötyövuoteen). Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 502,6 henkilötyövuotta. Rovaniemen rekrytoinnit eivät toteutuneet heti vuoden alusta. Lisäksi yt-neuvotteluihin varauduttiin myös rajoittamalla rekrytointeja. Tehdyillä toimenpiteillä tehtiin tilaa tuleville rekrytoinneille. Koska vuosi 2010 oli Trafin perustamisvuosi, ei tunnuslukuja voida verrata aikaisempiin vuosiin. Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteli 25 henkilöä. Määräaikaisten osuus oli 5 % koko henkilöstöstä. Henkilöstöstä 42 % oli naisia ja 58 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 45,3 vuotta. Yli 45-vuotiaiden osuus oli 53 %. Henkilöstön koulutustasoindeksi oli 5,2. Ylempi korkeakoulututkinto oli 26 %:lla henkilöstöstä. Trafiin palkattiin vuoden 2010 aikana 20 uutta virkamiestä. Trafin palveluksesta poistui 29 virkamiestä. Vuonna 2010 sairauspoissaoloja kertyi 8,8 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Virasto sopii työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta vuosittain työterveyshuollosta vastaavan Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuolto kattaa ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä sairaanhoidon. Työterveyshuollon kulut olivat euroa. Henkilöstön virkistys- ja liikuntaharrastuksia tuettiin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Tarkentava virkaehtosopimussopimus uudesta palkkausjärjestelmästä astui voimaan Trafin henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja: henkilöstömäärä 600 henkilötyövuodet 502,6 miehiä 58 % naisia 42 % keski-ikä (vuosia) 45,3 yli 45-vuotiaiden osuus 53 % koulutustasoindeksi (1-8) 5,2 lähtövaihtuvuus 5,49 % tulovaihtuvuus 3,75 % sairauspoissaolopäivät (työpäivää/htv) 8,8 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 0 % toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet 12

16 16 (35) Henkilöstö jakautuminen ikäluokittain: Osuus (%) % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Ikä (vuosia) Työvoimakustannukset vuonna 2010: palkkasumma euroa tehdyn työajan palkat euroa edellisen osuus palkkasummasta 78,5 % välilliset työvoimakustannukset euroa edellisen osuus työajan palkoista 54,1 % henkilötyövuoden hinta euroa Henkilöstöinvestoinnit vuonna 2010 (euroa/htv): koulutus ja osaamisen kehittäminen 783 euroa työtyytyväisyyden edistäminen 211 euroa työkunnon edistäminen 240 euroa työterveyshuolto 693 euroa yhteensä euroa

17 17 (35) 1.7 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Oheinen laskelma kuvaa Liikenteen turvallisuusviraston rahoituksen rakennetta vuonna 2010 (huom! rahoituslaskelman ja tuotto- ja kululaskelmien, ml. kustannusvastaavuuslaskelmien, väliset erot johtuvat tehtyjen investointien sekä poistojen ja pääoman korkojen välisestä erosta). LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Rahan lähteet Maksullisen toiminnan tulot Muut tulot 895 Valtion siirtomääräraha Arviomääräraha 150 Edelliseltä vuodelta siirretty määräraha Rahan lähteet yhteensä Rahan käyttö Maksullisen toiminnan menot Maksuttoman toiminnan menot Määrärahan siirto seuraavalle vuodelle Rahan käyttö yhteensä Kertynyt ylijäämä/alijäämä 0 Viraston rahoitus koostuu maksullisen toiminnan tuotoista, kaksivuotisesta siirtomäärärahasta ja edelliseltä vuodelta (tässä tapauksessa vanhoilta virastoilta) siirretystä määrärahasta. Maksullisen toiminnan tuotot ovat rahoituksen lähteistä merkittävin, vuonna 2010 yhteensä euroa. Muitten tulojen vaikutus rahoitukseen ei ole yleensä huomattava, mutta vuonna 2010 tuloutettiin Trafille euroa valtiovarainministeriön tuottavuusmäärärahaa ns. muina toiminnan tuottoina. Vuoden 2009 siirtomäärärahaa oli käytettävissä euron verran ja vuodelle 2011 puolestaan siirrettiin osa uudesta siirtomäärärahasta eli yhteensä euroa. Tulot olivat hieman budjetoitua suurempia, missä näkyi etenkin taantuman väistyminen odotettua nopeammin (vuoden 2010 budjettia tehtäessä oletettiin taantuman jatkuvan). Osittain menot alittivat budjetoidun (tätä on selostettu tarkemmin kappaleessa 1.7.3). Maksullisen toiminnan osuus on Liikenteen turvallisuusvirastolla huomattava. Monin paikoin on ongelmana määrittää maksut tilivuoden menoja vastaavasti oikeansuuruisiksi. Tuloja budjetoitaessa suunnitteluprosessit käsittävät yksityiskohtaiset maksu- ja volyymikohtaiset ennusteet. Viraston tavoitteena on pyrkiä löytämään suoritteille omakustannusarvo (kustannusvastaavuus 100 %), mutta tällöin tulisi myös volyymit pystyä ennustamaan riittävän tarkkaan. Monilta osin kysynnän ennustaminen on parhaimmillaankin arvio. Maksutasoa pyritäänkin seuraamaan usean vuoden aikajänteellä, jolloin maksutaso olisi riittävän vakaa ja keskimäärin tasapainos-

18 18 (35) sa. Lisäksi maksutuloa voidaan käyttää ainoastaan ao. suoritteiden tuottamiseen, joten maksuilla ei voi rahoittaa toimintaa, johon virasto saa rahoitusta valtion budjetista. Viraston rahoituksen rakenne on haastava, mikä edellyttää ennen toimintavuoden alkua tarkkaa budjetointia sekä tilivuoden aikana ennusteiden laatimista. Ensimmäisen toimintavuoden kokemukset osoittavat, että näitä ohjausprosesseja on edelleen kehitettävä ja saatava kattavammiksi Talousarvion toteutuminen Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenomomentille myönnettiin kaksivuotista siirtomäärärahaa yhteensä euroa. Määrärahan mitoituksessa otettiin huomioon uuden viraston perustaminen siten, että toimintamenomomenttiin oli yhdistetty aiemmat Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston toimintamenot sekä meriturvallisuutta vastaava osa Merenkulkulaitoksen toimintamenoista. Lisäksi määrärahan mitoituksessa oli otettu huomioon momentille budjetoitu lentoliikenteen valvontamaksun tuottoa vastaava osuus. Lisäksi vuodelta 2009 siirtyi vanhoilta virastoilta (pl. Merenkulkulaitos) määrärahaa yhteensä euron verran, joka käytettiin kokonaan vuonna Vastaavasti osa vuodelle 2010 varattua määrärahaa jäi käyttämättä: vuodelle 2011 siirrettiin määrärahaa euron verran. Tämän jälkeen toimintamenomomentti päätyi menopuolelle euron verran. Liikenteen turvallisuusviraston tuli palauttaa vuosilta autoverotuksessa maksuun pantua arvonlisäveroa. Palautus perustui Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen veron oikaisusta antamaan päätökseen. Tähän tarkoitukseen virastolle myönnettiin momentille arviomäärärahaa euroa (kirjaus- ja käyttöoikeus). Momenttia käytettiin euron verran. Talousarvion toteutumiseen liittyy läheisesti viraston rahoituksen rakenne, jota on selostettu kappaleessa Siirtomäärärahan kumuloituminen johtui pääosin maksuttoman toiminnan piirissä tapahtuneilla budjetin alituksilla. Vuoden 2010 ajoneuvoverotustehtävien hoitoon mitoitetun määrärahan ollessa euroa tarvittiin verotustehtävien hoitoon kuitenkin ainoastaan euroa. Budjetista rahoitettiin lisäksi pääosa ilmailutoimialan (toteutunut euroa, budjetti euroa), merenkulkutoimialan (toteutunut euroa, budjetti euroa) ja rautatieosaston (toteutunut euroa, budjetti euroa) toimintaa. Erityisesti ilmailutoimialalla jäätiin selvästi menobudjetista (näin tapahtui henkilöstömenojen, vuokrien, koulutuspalveluiden, IT-projektimenojen ja matkamenojen osalta). Alueellistamiseen virastolle ei myönnetty erillistä määrärahaa, vaan toimenpiteet piti toteuttaa toimintamenomomentin puitteissa. Vuonna 2010 alueellistamisen (ns. perustamiskustannukset) kustannukset olivat euroa. Kuljettajatietojärjestelmien kehittämiseen (KT1) käytettiin euroa (budjetti euroa). Ajoneuvoverotuottoja kertyi vuonna 2009 yhteensä 687 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 651 miljoonaa). Autoveron tuotto oli 6 miljoonaa euroa (2009: 5 miljoonaa euroa). Lentoliikenteen valvontamaksun tuotto oli 6 miljoonaa euroa. Kirjanpitoon verot kirjataan maksuperusteisesti, kuten tilinpäätöksen liitetiedoissa on eritelty. Verotuotot ovat rahoituksellisesti

19 19 (35) verohallituksen tuottoja, mutta ne näkyvät viraston tuotto- ja kululaskelmassa kohdassa Verot ja veronluonteiset maksut Tuotto- ja kululaskelma Liikenteen turvallisuusviraston toiminnan tuotot olivat ,70 euroa ja toiminnan kulut ,16 euroa. Vuosi 2010 oli viraston ensimmäinen toimintavuosi, mistä johtuen tuottojen ja kulujen budjetointi jouduttiin tekemään osittain keskeneräisiin suunnitelmiin nojautuen. Tämä selittää paikoitellen suuretkin erot budjetoidun ja toteutuneen välillä. Viraston maksullisen toiminnan tuotot ylittivät budjetoidun (toteutuma: 86,4 miljoonaa euroa; budjetti: 85,7 miljoonaa euroa). Budjetin ylitys johtuu toisaalta taloudellisesta taantuman hellittämisestä, toisaalta suoritevolyymien ennakoimisen vaikeudesta eräillä osastoilla (suoritteiden kysyntä on pysyväisluontoisesti vaihtelevaa). Tuottojen erot suoriteryhmittäin on selostettu kappaleessa Tuotot jakaantuvat pääsuoritteiden kesken seuraavasti: Tuotot 2010 Rekisteröintisuoritteet 11 % 3 % 6 % 1 % 10 % Kuljettajat ja kuljettaminen suoritteet Ajoneuvo- ja liikennetekniikka 46 % suoritteet Rautatiesuoritteet Merenkulkusuoritteet Ilmailusuoritteet 23 % Tietopalvelusuoritteet Muita toiminnan tuottoja on toimintavuonna ollut ,92 euroa, josta ,58 euroa oli valtiovarainministeriön tuottavuusmäärärahan tulouttaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle (kirjattu tuotoksi tilille 39670). Määrärahan käyttö toteutui siten, että virasto laskutti tuottavuuden edistämiseen tarkoitettuja menojaan vastaavan summan valtiovarainministeriöltä.

20 20 (35) Kustannusrakenne Investoinnit Muut menot Ulkopuoliset palvelut Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Palkat ja henk.sivukulut Aineita ja tarvikkeita hankittiin euron edestä (budjetti: euroa). Kyse on erilaisista pienhankinnoista, joiden määrän tarkka ennustaminen erityisesti muutostilanteissa on hankalaa. Henkilöstömenoja toteutui euroa, josta on lomapalkkavelan kasvua euroa. Henkilöstömenojen budjetti alittui euroa. Tulospalkkiojärjestelmää ei otettu käyttöön vielä vuonna 2010, jolloin tulospalkkaukseen varattua summaa ei käytetty. Lisäksi monet rekrytoinnit sekä palkkausjärjestelmän soveltaminen viivästyivät, jolloin syntyi budjetin alituksia. Kuten monien menojen kohdalla, myös henkilöstömenojen osalta oli haasteellista loppuvuonna 2009 tehdä kovin tarkkaa budjettia, koska organisaation rakentaminen oli siinä vaiheessa vielä kesken. Vuokramenoja toteutui (budjetti euroa). Ylitys johtui Senaatti Kiinteistöjen kanssa tehdystä irtautumissopimuksesta (Hakaniemenranta 6, yhteensä euroa), jolloin sovittiin ko. korvauksesta. Tämä korvaus maksettiin joulukuussa vuonna Vuokrasopimus oli alun perin voimassa vuoden 2018 loppuun, mutta siirtyminen uuteen toimitaloon Vallilaan edellytti vuokrasopimuksen irtisanomista. Palvelujen ostomenoja toteutui euroa (budjetti euroa). Kyseessä on viraston suurin menoerä (64 % kokonaiskustannuksista). Tiliryhmä on erittäin laaja ja sen sisällä on lukuisia eroja budjettiin nähden. Merkittävimmät ovat seuraavat: ATJ:n käyttöpalvelut (toteutuma: euroa, budjetti euroa). Ylitykseen vaikuttivat erityisesti tallennettavan datan määrän ennakoimaton kasvu ja erityisesti sen varmistamiseen liittyvät kustannukset, joita päästiin järkeistämään vasta loppuvuodesta. Lisäksi TYKKI/VARVE-projektit jatkuivat vuoden 2010 puolelle, ja niiden jälkitöitä tehtiin projektien loputtua vielä käyttöympäristöissä. Myös vilkas julkistusversioiden vuosi lisäsi käyttöympäristöihin liittyviä erillisveloitteisia kustannuksia. IT-lähiverkkopalvelut (ei sis. vuokria; toteutuma euroa, budjetti euroa). Uuden viraston puhelin-, tietoliikenne- ja tietojärjestelmävaikutukset aiheuttivat lisämenoja, jotka kirjattiin tälle tilille mutta joita rahoitettiin euron verran valtiovarainministeriön tuottavuusmäärärahamomentilta. Aivan kaikkia uuden viraston aiheuttamia tietojärjestelmämenoja ei pysytty en-

21 21 (35) nustamaan, mutta ne olivat luonteeltaan välttämättömiä viraston toiminnan kannalta. Koulutuspalvelut (toteutuma euroa, budjetti euroa). Budjettivaiheessa tavoitteena oli ennustaa suunnilleen tavanomainen koulutuksen määrä, josta kuitenkin jäätiin selvästi. Useimmissa tapauksissa koulutuspäivät jäivät alle ennustetun johtuen ajanpuutteesta. Tulevien vuosien budjetoinnissa koulutusmenoja katsotaan kuitenkin kriittisesti ja mitoitetaan ne realistisesti koulutukseen käytettävissä olevan ajan mukaan. IT-projektit (toteutuma euroa, budjetti euroa). Suurimmat erot aiheutuivat KT1-projektien aikataulusiirrosta (lähinnä poliisihallinnon vaatimuksesta tehtiin määrittelyihin suuria muutoksia ja projektien päättymistä pidennettiin 14 kuukaudella tammikuuhun 2013) sekä ilmailun Altitude projektin etenemisestä odotettua hitaammin. Rekisteröinnin palvelukorvaukset ( euroa, budjetti euroa). Kyseessä on täysin suoritevolyymeihin sidonnainen menoerä. Ajoneuvorekisteröinnin volyymien ylittäessä budjetoidun myös palvelukorvaukset ylittyivät vastaavasti. Muut ulkopuoliset palvelut (toteutuma euroa, budjetti euroa). Suurin ero aiheutui ajoneuvoverotusyksikössä kun ulkoistetun veroneuvontapalvelun (Astropolistieto Oy) laskutus jäi budjetoitua pienemmäksi. Puhelumäärät ovat laskeneet ja CO2-uudistuksen aiheuttamia kyselyitä ei ole tullut vielä puhelimitse niin paljoa kuin oli ennustettu. Muita menoja toteutui euroa (budjetti euroa). Budjetin alitus tapahtui matkamenojen kohdalla. Erityisesti kansainvälisiä matkoja on hankala budjetoida, koska tiettyjen kokousten toteutuminen ei ole etukäteen ennakoitavissa. Matkamenoihin kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota, koska valtionhallinnon sisällä niitä pyritään systemaattisesti vähentämään. Valmistus omaan käyttöön ( euroa) oli KT1- sekä Altitude-projektien menojen aktivointi taseeseen, koska kyseessä ovat monivuotiset projektit, jotka eivät ole vielä päättyneet. Poistot ( euroa) ovat pääosin valmistuneiden ATJ-järjestelmien vuosipoistoja (tässä vaiheessa lähinnä vuonna 2007 käyttöönotetuista ajoneuvojärjestelmistä). Sisäiset kulut euroa johtuvat entisen Merenkulkulaitoksen saatavista aiheutuneesta luottotappiosta. Merenkulkulaitoksen kaikki saatavat ja velat siirrettiin Liikenneviraston taseeseen, mutta yksittäisiä tapahtumia sieltä kuuluu toiminnallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tällaisissa tapauksissa Liikennevirasto laskuttaa ao. luottotappiot, jotka jäävät Liikenteen turvallisuusviraston kuluksi. Rahoitustuotot (978 euroa) ja kulut ( euroa) ovat satunnaisia korkoja. Satunnaisissa tuotoissa ( euroa) on kaksi saatua vahingonkorvausta (alun perin Merenkulkulaitokselta periytynyt korvaus jääluokkaoikeudenkäynnistä sekä Ilmailuhallinnolta periytynyt korvaus Oulun Tilauslento Oy:ltä). Satunnaisissa menoissa ( euroa) ovat suurimmat erät arvonlisäveropalautukset yksityishenkilöille (ks. kohta 1.7.2: tähän saatiin erillinen arviomääräraha) sekä vahingonkorvaus Elisa Oyj:lle.

22 22 (35) Tase Viraston avaava tase muodostui yhdistämällä Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnon taseista tilanteessa Kolme ensin mainittua siirtyivät sellaisenaan uudelle virastolle. Merenkulkulaitoksen päättävä tase jaettiin Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston kesken, kuitenkin siten, että kaikki saamiset ja velat siirtyivät kokonaan Liikenneviraston taseeseen. Taseen loppusumma oli euroa, josta vastaavissa oli käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten menojen osuus euroa. Tuotto- ja kululaskelman valmistus omaan käyttöön euroa merkitsi keskeneräisten projektien menojen (KT1, Altitude) aktivointia taseeseen. Poistot euroa taas merkitsivät pääosin valmistuneitten järjestelmien jäännösarvon pienenemistä. Poistojen ollessa aktivointeja suuremmat käyttöomaisuuden arvo taseessa aleni. Aineellisten hyödykkeiden saldo oli vain euroa. Merenkulkulaitokselta siirtyneet autot myytiin joulukuussa Yleisenä linjauksena on ollut, että kalusto pyritään hankkimaan leasing-sopimuksin eikä suorana investointina. Myyntisaamiset olivat euroa. Suurimmat yksittäiset myyntisaamiset olivat Finnair Oyj:ltä euroa, A-Katsastus Oy:ltä euroa ja K1 Katsastajat Oy:ltä euroa. Siirtosaamisiin ( euroa) kirjattiin tilinpäätöksessä vuodelle 2010 kuuluvia jaksotuksia, joista suurimmat olivat ICAO International Civil Aviationilta ja leasingyhtiö Easy KM Oy:ltä sekä ajokorttisaamiset joulukuulta Ostovelat olivat euroa. Suurimmat ostovelat olivat Senaatti Kiinteistöiltä euroa, Tieto Finland Oy:ltä euroa ja Logica Suomi Oy:ltä euroa. Siirtoveloissa on lomapalkkavelka euroa. 1.8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Liikenteen turvallisuusviraston johto vastaa viraston sisäisestä valvonnasta ja siihen sisältyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Riskienhallintajärjestelmä on osa viraston vuotuista strategista suunnittelua, tulossuunnittelua, tavoitteiden asettamista ja toimeenpanoa. Toimivan riskienhallinnan varmistamiseksi viraston johto on vahvistanut riskienhallintadokumentit (riskikartoitus ja niihin vastaaminen) sekä sisäisen valvonnan arviointikehikon. Viimeksi mainitun dokumentin avulla viraston johto on arvioinut sisäisen valvonnan tilaa vertaamalla sitä COSO ERM viitekehykseen, jonka mukaan riskejä on tarkasteltu kahdeksan osa-alueen kautta: 1. Sisäinen toimintaympäristö 2. Tavoitteiden asettaminen 3. Riskien tunnistaminen 4. Riskien arviointi

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2011

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2011 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2011 Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, 00101 Helsinki puh. 020 618 500, faksi 020 618 5095 Y-tunnus 1031715-9 Trafiksäkerhetsverket PB 320, 00101

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2012

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2012 n tilinpäätös vuodelta 2012 PL 320, 00101 Helsinki puh. 029 534 5000, faksi 029 534 5095 Y-tunnus 1031715-9 Trafiksäkerhetsverket PB 320, 00101 Helsingfors tfn 029 534 5000, fax 029 534 5095 FO-nummer

Lisätiedot

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta 20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta S e l v i t y s o s a : Tieliikenteen turvallisuus on parantunut hitaasti kymmenen viime vuoden aikana. Sitä ennen oli erittäin myönteinen kausi.

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Tilinpäätöskannanotto 9 12.6.2013 LVM/606/01/2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2014

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2014 9291/02.00.00/2015 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2014 9291/02.00.00/2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat mittarit...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvio 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 609 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin HE 66/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Klo 9-16 Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Trafi tänään Trafin organisaatio Tulevaisuuden

Lisätiedot

TRAFI/339/02.00.00/2014

TRAFI/339/02.00.00/2014 TRAFI/339/02.00.00/2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta TRAFI/339/02.00.00/2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 1.4.2011 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 485 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot