TRAFI/339/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRAFI/339/02.00.00/2014"

Transkriptio

1 TRAFI/339/ /2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta

2 TRAFI/339/ /2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Tulostavoitteet ja seurattavat mittarit Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS Liikenteen turvallisuusvirasto 2014

3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Vuosi oli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin neljäs toimintavuosi. Viraston yhtenäiset toimintamallit ja etenkin toiminnan liikennejärjestelmänäkökulma alkavat jo olla vakiintuneita. Määrätietoinen kehittäminen jatkui kuitenkin edelleen ja organisaatiota madallettiin. Organisaatiouudistuksen tavoitteena oli vähentää hallinnollista työtä ja saada enemmän resursseja asiantuntijatyöhön. Lisäksi koko Trafin tasoisten, yhtenäisten linjausten läpivienti ja seuranta helpottuivat organisaatiotasojen vähetessä. Uusi organisaatio tuli voimaan Vuoden aikana jatkettiin kaikille esimiehille suunnattua johtamisvalmennusta, joka myös osaltaan edistää yhtenäisen trafilaisen toimintatavan vakiintumista sekä parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Trafin ISO ympäristöjärjestelmän sertifiointi toteutettiin helmikuussa ja kaksi toimialaa sai ympäristösertifikaatin maaliskuussa. Trafin ISO 9001 lippuvaltiotoiminnon laatusertifikaatti myönnettiin toukokuussa. Trafin tietoturvasertifiointi aloitettiin loppuvuodesta ja se jatkuu vuonna Tavoitteena on, että koko viraston toimintajärjestelmä (laatu-, ympäristö- ja tietoturvajärjestelmät) on sertifioitu vuonna Ajoneuvoliikennerekisterin taustalla toimivien tietojärjestelmien uusimishanke päättyi keväällä, kun viimeinen kuljettajatietojärjestelmien osaprojekti päättyi ja järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön. Henkilöstön työilmapiirikyselyn tulos oli edelleen hyvällä tasolla ja nousi edellisvuodesta 3,6:een (3,5 vuonna 2012). Trafin toimintojen alueellistaminen jatkui. Vuoden lopussa Rovaniemen toimipisteessä työskenteli jo 81 henkilöä ja Lappeenrannassa 10 henkilöä. Trafin alueellistamisvelvoitteena on siirtää 95 henkilötyövuotta Rovaniemelle ja 20 Lappeenrantaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2010 toteutettujen yt-neuvottelujen jälkeen irtisanomisuhan alla oli vuoden lopussa vielä seitsemän henkilöä. Ratkaisuja, joilla irtisanomisilta voitaisiin välttyä, etsitään edelleen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Trafille oli asetettu 15 tulostavoitetta, joista 11 toteutui ja neljä ei toteutunut. Toteutumien kokonaisuuden valossa toimintavuosi oli onnistunut. Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyystavoitteet jäivät tosin niukasti toteutumatta. Työn tuottavuustavoite ei toteutunut henkilötyövuosien kasvaessa, mutta toisaalta kokonaistuottavuuden tavoite toteutui kun kokonaiskustannukset säilyivät suunnilleen vuoden 2012 tasolla. 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat mittarit Seuraavassa on esitetty tulossopimuksen mukaisten tulostavoitteiden ja seurattavien mittarien toteutumat taulukkomuodossa. Mittarit on tässä esitetty tulossopimuksen mukaisessa sanamuodossa ja järjestyksessä. 3

4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö Turvallisuuden ja ympäristön tilakuva Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne) Vastuulliset valinnat (yksityiset) KV-vaikuttamisen tehostaminen Palvelutaso Toteutuma 2011 Toteutuma 2012 Tavoite Toteutuma Ympäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössä Mallit kehitetty ja koekäytetty (kolme kokeilua) Ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit Vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehty Asiakastyytyväisyys, asiakkaat 3,6 3,4 Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät 3,6 3,4 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Viranomaistehtävät toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut Normien antaminen määräajassa 95 % 100 % 100 % Lupien myöntäminen tavoiteajassa 90 % ei toteutunut: 1/6 luparyhmästä ei täyttänyt tavoitetta Valvonnan kehittäminen riskiperusteiseksi Tieliikenteen katsastuksen laatu, testiautotoiminnalla mitattuna vähintään 6/9 pistettä Tuottavuus Kehitetään menetelmä riskiperusteiseen valvontaan Tavoitepistemäärän saavuttavien katsastusasemien osuudelle asetetaan tavoite Työn tuottavuuden kehittyminen, vähintään % 1,51-4,90 1-0,9 Kokonaistuottavuuden kehittyminen, vähintään % -1,76-3,12 2 2,0 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (kolmen vuoden keskiarvo, %) Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, kolmen vuoden keskiarvo, +/- 3 % Sähköiset palvelut ja asiointi lisääntynyt lisääntynyt Määrä ja käyttöaste lisääntynyt toteutunut toteutunut lisääntynyt 4

5 Toteutuma 2011 Toteutuma 2012 Ennuste Toteutuma Toimintajärjestelmä - sertifioinnit Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) Q1/ Liikennejärjestelmä ja Sääntely Laatujärjestelmä (ISO 9001) Q1/ VAMU (Lippuvaltiodirektiivi) Tietoturvajärjestelmä (27001) Henkisten voimavarojen hallinta Koko virasto sertifiointivalmis 2014 Henkilöstön kokonaismäärä, HTV Henkilöstön työtyytyväisyys, (asteikko 1 5) 3,2 3,5 3,5 3,6 toteutunut toteutunut Alueellistamisen eteneminen suunnitelman mukaisesti - - toteutuu toteutunut Virasto laatii inhimillisen pääoman suunnitelman seuraaville kolmelle osa-alueelle: 1) innostava johtaminen ja esimiestyö, 2) osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ja 3) henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Suunnitelma laadittu toteutunut 1.3 Vaikuttavuus Liikenteen turvallisuusviraston toiminnalliset tulostavoitteet tukevat seuraavien yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista: Matka- ja kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja turvallisesti hyvinvointia ja kilpailukykyä edistäen. Liikennejärjestelmän toimintavarmuus paranee. Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamäärien kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen. Erityisen huomion kohteena on raideliikenteen lisääminen ja palvelutason parantaminen. Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan parhaiden maiden joukossa. Tieliikenteen turvallisuus paranee jatkuvasti. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan. Liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat käyttäen hyväksi monipuolisesti erilaisia keinoja mm. tieto- ja viestintäteknologiaa. Tuetaan tutkimuksen keinoin ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laajaalaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Koko hallinnonalalle asetetut tavoitteet: Huolehditaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvien tehtävien toteuttamisesta. Hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta parannetaan. 5

6 Vaikuttavuustavoitteiden mittarit Toteutuma 2011 Toteutuma 2012 Ennuste Toteutuma Liikenneturvallisuus Tieliikenteessä vakavien loukkaantumisten määritelmä virallisesti käytössä Kaupallinen ja ammattiliikenne valmistelu valmistelu valmistelu Lentoliikenneonnettomuuksissa kuolleet, hlö Rautatieliikenneonnettomuuksissa kuolleet, hlö Merenkulkuonnettomuuksissa kuolleet, hlö Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet, enintään, hlö Lentotoiminnassa tapahtuneiden vakavien vaaratilanteiden määrä suhteutettuna liikenteen määrään, vähenevä trendi (viiden vuoden keskiarvo) Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, enintään kpl (neljän vuoden keskiarvo) - toteutunut toteutuu toteutunut Suomen aluevesillä tapahtuneet onnettomuudet, enintään kpl (neljän vuoden keskiarvo) ,5 Yksityinen ja harrasteliikenne Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet, enintään hlö (neljän vuoden keskiarvo) ennakkotietojen mukaan 51 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet, enintään hlö Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet, enintään hlö (neljän vuoden keskiarvo) Ympäristö Uusien henkilöautojen CO2-päästöt, g/km 144,5 139, Uusien käyttövoimien osuus rekisteröidyistä autoista, % 0,68 0,55 2 0,7 Energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten määrä Palvelukyky ja laatu Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä, enintään kpl Katsastustoimipaikat, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta, % Trafille osoitettujen onnettomuustutkintakeskuksen suositusten käsittely ja kannanotto suositukseen 90 päivän kuluessa, % 750/11 (kuljetusyritykset/ bussiyritykset) 776/ / / ,71 77, , Toiminnallinen tehokkuus Viranomaistehtävät Normien antaminen määräajassa 100 %. Tavoite toteutui. Kaikki Trafin vastuulla olevat normit on annettu määräajassa. Lupien myöntäminen tavoiteajassa 90 %. Tavoite ei toteutunut. Ilmailun lupakirjojen osalta tavoite on toteutunut, koska 90 % hakemuksista on käsitelty tavoiteajassa. Merenkulun pätevyyksien tavoite ei toteutunut, koska hakemuksista 45 % on käsitelty 14 vuorokauden sisällä. 6

7 Kaikki lentokelpoisuustodistukset on käsitelty määräajassa. Rautatiekaluston käyttöönottolupien käsittelyaika on toteutunut, koska 96 % luvista on käsitelty 4 kuukauden määräajassa. Tieliikenteen kansainväliset luvat on käsitelty 98 % määräajassa. Kansallisen yksityislentäjän koulutusluvan uusimiset on käsitelty määräajassa. Vuoden tammi- ja helmikuussa käsiteltiin 14 vrk:n sisällä yli 90 % merenkulun pätevyyksien hakemuksista astui voimaan uusi asetus alusten miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä, mikä pitää sisällään ns. Manilan muutokset. Sekä tämän uuden asetuksen että lisääntyneen hakemusmäärän vuoksi pätevyyskirjakäsittelyssä tapahtui keväällä notkahdus. Uusi asetus vaati käsittelijöiden perehdyttämistä. Samalla hakemusmäärät nousivat merkittävästi tammi-helmikuuhun verrattuna muun muassa siksi, että uuden asetuksen mukainen kirja osoittautui vanhaa suositummaksi. Kesäkuussa päästiin käsittelyajassa jo lähes 80 prosenttiin 14 vrk:n sisällä. Heinäkuussa tapahtui uusi notkahdus kevään tasolle. Tämä johtui kesälomista ja turvatoimihakemusruuhkan alkamisesta. Valvonnan kehittäminen riskiperusteiseksi: kehitetään menetelmä riskiperusteiseen valvontaan. Tavoite toteutui, sillä riskiperusteisen valvonnan menetelmä on hyväksytty Trafin johtoryhmässä Tieliikenteen katsastuksen laatu, testiautotoiminnalla mitattuna vähintään 6/9 pistettä: Tavoitepistemäärän saavuttavien katsastusasemien osuudelle asetetaan tavoite. Tavoite toteutui, sillä ko. tavoite on asetettu Toiminnan tuottavuus Työn tuottavuuden kehittyminen vähintään 1 %. Tavoite ei toteutunut, koska toteutuma oli -0,9 %. Kokonaistuottavuuden kehittyminen vähintään 2 %. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 2,0 %. Trafilla on ollut neljättä vuotta käytössä Tilastokeskuksen kehittämä liikevaihtoperusteinen tuottavuusmittari, joka on tarkempi kuin aikaisemmin käytetty kustannusperusteinen mittari. Laskelmassa tuotos jaetaan budjettirahoitteiseen ja maksulliseen toimintaan. Budjettirahoitteisen toiminnan osuudessa seurataan viiden toiminnon volyymia kuvaavan mittarin kehitystä eri toimialoilta ja näiden toimialojen maksuttoman toiminnan kuluja. Maksullisen toiminnan tuotoksessa huomioidaan kaikki viraston maksulliset suoritteet ja tuotoksen laskemisessa eliminoidaan hinnanvaihtelut. On korostettava, että vaikuttavuus ja muut laadulliset tekijät eivät sisälly tuottavuusmittariin. Toteutuma-arvot ovat ennusteita siltä osin, että laskennassa tarvittavat deflaattorit ovat saatavissa lopullisessa muodossaan vasta kesäkuussa Vuoteen 2012 verrattuna maksullisen toiminnan tuotos kasvoi 2,7 prosenttia ja maksuttoman toiminnan tuotos pieneni hieman. Trafin kokonaistuotos kasvoi 0,63 prosenttia. Työn tuottavuustavoite ei toteutunut, koska henkilötyövuosimäärä kasvoi merkittävästi (2012: 518; :526; TA : 526). Henkilötyövuosien määrä nousi Trafin tavoitetasolle, jotta uusista tehtävistä johtuvat resurssivajeet saatiin täytettyä. Kokonaistuottavuus toisaalta toteutui, koska menot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta. Trafin tuotos on pysynyt suhteellisen vakaana, joten panos pääosin määrittelee vuosittain tuottavuustavoitteen toteutumisen. 7

8 Sähköiset palvelut ja asiointi, määrä ja käyttöaste lisääntynyt. Tavoite toteutui. Uusista palveluista on käyttöönotettu kuljettajakyselyt ja uudistetut ajoneuvokyselyt. Sähköisten liikennekäytöstä poistojen ja -ottojen käyttöaste on ollut 52,64 %. Sähköisten rekisterikyselyiden trendi on ollut nouseva Toiminnan taloudellisuus TOIMINNAN TALOUDELLISUUS Kustannukset, euroa Toteutuma 2011 Toteutuma 2012 Toteutuma Kokonaiskustannukset Kokonaiskustannukset per henkilötyövuosi Henkilöstökustannukset Vuokrat Vuokrat per henkilötyövuosi Palveluiden ostot Palveluiden ostot per henkilötyövuosi Matkamenot Matkamenot per henkilötyövuosi Suoritevolyymit, kpl Liitteetön rekisteri-ilmoitus Sähköinen rekisteri-ilmoitus Ajokortti Katsastustoiminnan maksu Suorakyselyt Sovelluskyselyt Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, kolmen vuoden keskiarvo %. Tavoite toteutui, sillä kustannusvastaavuus oli kolmen vuoden keskiarvona 109 prosenttia. Kustannusvastaavuus on yleisesti erittäin vaikeasti ennustettavissa ja sen vaihtelut vuosikohtaisesti ovat suuret (esim. vuonna 2011 kustannusvastaavuus oli 118 %, vuonna % ja vuonna 103 %, erillislain alainen katsastustoiminnan maksu on laskettu mukaan tähän tulostavoitteeseen). Suoritteiden kysyntä tapahtuu kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti, mutta suoritehinnat pyritään pitämään suhteellisen vakaina. Liikennemuotokohtaiset kustannusvastaavuudet vuonna olivat seuraavat: ilmailu 67 %, merenkulku 69 %, rautatieliikenne 58 % ja tieliikenne 111 %. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, kolmen vuoden keskiarvo %. Tavoite toteutui, sillä kustannusvastaavuus oli kolmen vuoden keskiarvona 136 prosenttia. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden volyymit ovat kasvaneet odotettua enemmän vuosittain, mikä on johtanut kustannusvastaavuuden ylijäämäisyyteen. Kohtuullinen ylijäämä on kuitenkin liiketaloudellisten suoritteiden kohdalla ollut vallitsevan käytännön mukaan mahdollista. Vuonna liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 111 prosenttia. Maksullisen toiminnan tulosta ja kannattavuutta tarkastellaan seuraavassa kustannusvastaavuuslaskelmien kautta. Taulukoissa on vähäisiä pyöristyseroja, jotka johtuvat lukujen esittämisestä 1000 euron tarkkuudella. 8

9 Maksullinen toiminta (t ) Liiketaloudelliset suoritteet Julkisoikeudellinen TUOTOT tav tav Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yht YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 111 % 104 % 139 % 157 % 101 % 95 % 105 % 115 % Maksullinen toiminta (t ) Erityislain alainen Maksullinen yhteensä TUOTOT tav tav Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yht YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 124 % 121 % 129 % 120 % 104 % 97 % 109 % 119 % Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot koostuvat tietopalvelun hinnastosuoritteiden myynnistä. Vaikka myyntituottojen kasvuun oli varauduttu budjetointivaiheessa, myynti ylitti ennakoidun. Myyntituottojen ylittyessä ja kustannusten jäädessä hieman budjetoidusta oli kustannusvastaa- 9

10 vuus 111 % (budjetoitu 104 %). Liiketaloudellisten suoritteiden ylijäämää on käytetty liikenneturvallisuustutkimuksen rahoittamiseen, mutta vuoden ylijäämä jäi selvästi toteutuneita tutkimusmenoja pienemmäksi (ylijäämä: euroa, tutkimusmenot euroa). Usean vuoden aikajänteellä ylijäämä on riittänyt tutkimusmenojen kattamiseen. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot jäivät 3 % budjetoitua pienemmiksi. Suoritetuotoista huomattava osuus koostuu ajoneuvojen rekisteröintisuoritteista, joiden määrät eivät toteutuneet ennakoidun mukaisesti johtuen ajoneuvokaupan tilanteesta. Myös tuottojen kannalta merkittävät tieliikenteen kuljettajantutkintojen määrät jäivät pienemmiksi kuin oli budjetoitu. Edellä mainittu vaikutti suoraan suoritteiden ulkopuolisten palveluiden ostoista aiheutuviin kustannuksiin, jotka jäivät huomattavasti ennakoitua pienemmiksi. Kun muutkin suoritetuotannon kustannukset lukuun ottamatta henkilöstökustannuksia jäivät selkeästi budjetoiduista, muodostui julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi 101 % (budjetoitu 95 %). Erityislain perusteella määrätään katsastustoiminnan maksu. Suoritemaksu peritään jokaisesta suoritetusta katsastuksesta. Katsastusten määrän ollessa aiempia vuosia selkeästi suurempi kustannusvastaavuus toteutui tavoiteltua korkeampana (124 %, budjetoitu 121 %), mutta kuitenkin alempana kuin edellisenä vuonna (129 %). Organisaatiomuutoksista johtuen erityislain alaisen toiminnan kustannukset on jouduttu joiltakin osin määrittelemään laskennallisesti. Seuraavassa on lentoliikenteen valvontamaksun (veroluontoinen maksu) kustannusvastaavuuslaskelma. Maksu (1,20 euroa) oli sama kuin vuonna 2012 (1,00 euroa vuonna 2011). Lentoliikenteen valvontamaksun tuotto euroa Lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset euroa Kustannusvastaavuus 90 % 10

11 Maksullinen toiminta (t ) Liikennevälineiden rekisteröinti Pätevyyksien rekisteröinti TUOTOT tav tav Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 114 % 108 % 119 % 116 % 106 % 91 % 98 % 114 % Maksullinen toiminta (t ) Tutkinnot, luvat ja valvonta Erityislain alainen TUOTOT tav tav Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 87 % 82 % 91 % 114 % 124 % 121 % 129 % 120 % 11

12 Maksullinen toiminta (t ) Liiketaloudelliset suoritteet Maksullinen toiminta yhteensä TUOTOT tav tav Liiketaloudelliset tuotot Julkisoikeudelliset tuotot Erityislain alaiset tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Sisäiset siirrot Osuus muista yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä YLI/ALIJÄÄMÄ Kustannusvastaavuus - % 111 % 104 % 139 % 157 % 104 % 97 % 109 % 119 % Taulukossa on esitetty maksullisen toiminnan jaottelu talousarvion kustannusvastaavuuslaskelman mukaisesti. Toiminta on jaettu julkisoikeudellisten suoritteiden tuotannon mukaisesti seuraaviin pääryhmiin: liikennevälineiden rekisteröinti, pätevyyksien rekisteröinti sekä tutkinnot, luvat ja valvonta. Toimintojen jaottelua tukee Trafin organisaatiorakenne. Taulukossa on lisäksi eroteltu erityislain alainen ja liiketaloudellinen toiminta, joita on kuvattu luvun ensimmäisen taulukon yhteydessä. Liikennevälineiden rekisteröinti -suoriteryhmään sisältyvistä kahdesta ylijäämäiseksi säädetystä suoritteesta johtuen on toiminnan kustannusvastaavuus ollut hieman ylijäämäistä. Vuonna toiminnan kustannusvastaavuus oli 114 %. Suoritteiden tuotto jäi budjetoidusta suoritemäärien laskemisesta johtuen. Kun toiminnan kustannukset jäivät budjetoiduista, toteutui kustannusvastaavuus budjetoitua (108 %) selvästi korkeampana, mutta kuitenkin edellistä vuotta (119 %) alhaisempana. Budjetoidun toiminnan ja toteutuman eroja selittää toimintavuoden taloudellisen tilanteen heikko kehitys. Vaikka toiminta kattaa kaikki liikennemuodot, taloustilanteen vaikutukset ovat erityisesti näkyvissä suurivolyymisessä ja suhdanneherkässä tieliikennesektorissa, jossa henkilöasiakkaat ovat suuressa roolissa. Budjetointivaiheessa näkymät vuodelle olivat maltillisesti positiivisia ja ennustivat pientä kasvua. Vuoden alkupuoliskolla toiminta oli vahvasti alijäämäistä, mutta syksyllä autokauppa kuitenkin hieman piristyi, ja tuotot toteutuivat lopulta 4 % budjetoitua pienempinä. Kustannusten jäämistä budjetoidusta tasosta selittää sopimusrekisteröijille suoritemäärien mukaisesti maksettavien palvelukorvauskulujen toteutuminen ennakoitua pienempinä. Palvelukorvausten määrä väheni kuitenkin suhteellisesti enemmän, koska Trafin omien sähköisten rekisteröintipalvelujen käyttö lisääntyi huomattavasti vuoden takaisesta. 12

13 Pätevyyksien rekisteröinnin merkittävimmät suoritteet ovat tieliikenteen ajokortit, piirturikortit ja ajoluvat. Vuoden tuotot toteutuivat noin 6 % yli ennakoidun, vaikka ajokortista perittävää maksua laskettiin toista vuotta peräkkäin kustannusvastaavuuden pitämiseksi edellytetyllä tasolla. Ammattipätevyyskorttien määrä kasvoi kuitenkin ennakoitua enemmän johtuen toimintavuonna voimaantulleesta lakimuutoksesta, jonka mukaan kaikilla linja-autonkuljettajilla tulee olla joko erillinen ammattipätevyyskortti tai vastaava merkintä. Toiminnan kustannukset eivät myöskään toteutuneet ennakoidusti, vaan jäivät selkeästi budjetoidusta, erityisesti ulkopuolisten palveluiden kustannuksiin sisältyvistä IT-ylläpidon kustannuksista johtuen. Kustannusvastaavuudeksi muodostui 106 % (budjetti 91 %). Tutkinnot, luvat ja valvonta pitää sisällään maksullisen toiminnan osalta runsaasti henkilötyötä vaativia suoritteita, jotka ovat perinteisesti olleet kustannusvastaavuudeltaan hieman alijäämäisiä. Toiminnan tuotot jäivät hieman ennakoidusta tasosta, vaikka suoritteisiin tehtiin maksukorotuksia. Budjetointi oli aiempaa haasteellisempaa maksuasetuksen uudistuksessa tehtyjen merkittävien suoriterakennemuutosten vuoksi. Toiminnan kustannukset lukuun ottamatta henkilöstökustannuksia jäivät budjetoidusta, ja toiminnan kustannusvastaavuus oli 87 % (tavoite 82 %). Vuoden 2011 luvut ovat laskennallisia johtuen organisaatiorakenteen muuttumisesta. Viraston maksullisen toiminnan kokonaistuotot jäivät budjetoidusta julkioikeudellisten tuottojen vähenemisen vuoksi. Kustannuslajeista henkilöstökustannusten budjetti ylittyi tarkasteltaessa viraston maksullista toimintaa kokonaisuudessaan. Muiden kustannuslajien toteutumat jäivät budjetoitua alhaisemmiksi. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 104 % (tavoite 97 %). 1.5 Tuotokset ja laadunhallinta Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö Turvallisuuden ja ympäristön tilakuva: ympäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössä. Tavoite toteutui. Ympäristöindikaattorit on kehitetty ja hyväksytty Trafin johtoryhmässä Turvallisuus- ja ympäristöindikaattorit ovat käytössä. Turvallisuuden tilaa seurataan mm. indikaattorien ja analysoinnin avulla ja turvallisuuden vuosikatsaukset (meri, ilma, rautatie, tie) on julkaistu syksyllä. Neljännesvuosikatsauksia on julkaistu neljä kappaletta vuonna. Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne): mallit kehitetty ja koekäytetty (kolme kokeilua). Tavoite toteutui. Malli on kehitetty ja koekäytöstä on tehty sopimus syksyn aikana (6 kokeilua). Vastuulliset valinnat (yksityiset): Ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit. Tavoite toteutui. Palautejärjestelmän vaikuttavuudesta on saatu positiiviset tulokset, jotka esiteltiin älyliikenteen (ITS) maailmankongressissa Tokiossa. Tuloksia esitellään myös Euroopan kokouksessa Helsingissä kesäkuussa 2014, jolloin niitä täydennetään kuluvan talven ajotapatiedoilla. EkoTrafi-palveluun on lisätty tieto Euro NCAP 5 tähteä -merkinnöistä suunnitellun mukaisesti. KV-vaikuttamisen tehostaminen: vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehty. Tavoite toteutui. Kansainvälisen vaikuttamisen tehostamiseen liittyvät tehdyt kehitystoimet on esitelty ja hyväksytty Trafin johtoryhmässä Palvelutaso Asiakastyytyväisyys, asiakkaat vähintään 3,6. Tavoite ei toteutunut, koska tulos oli 3,38. Kohderyhmäksi on valittu lentotoiminta (luvat), rataverkon haltijat, rautatieliikenteen harjoittajat, varustamot ja laivayhtiöt, satamat, kuljettajatutkintojen vastaanottajat, katsastusase- 13

14 mat/katsastus, autoliikkeet, rahoitusyhtiöt, ennakkoilmoittajat, maahantuojat, tieliikenteen kansainvälisiä kuljetuslupia hakeneet, ammattipätevyyskouluttajat, sähköisen asioinnin asiakkaat (SEDU) ja autoilu-teeman asiakkaat. Tutkimuksen sisältö on muuttunut (vuonna tulos mitattiin lvm:n koordinoimalla hallinnonalan tutkimuksella), joten edellisien vuosien tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät vähintään 3,6. Tavoite ei toteutunut, koska tulos oli 3,37. Asiakastyytyväisyys on mitattu yhteisellä tutkimuksella lvm:n, Liikenneviraston, Viestintäviraston ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa. Kohderyhmä on ollut Trafin sidosryhmäfoorumiin kutsutut johtotason henkilöt. Tutkimuksen sisältö on muuttunut (vuonna tulos mitattiin lvm:n koordinoimalla hallinnonalan tutkimuksella), joten edellisten vuosien tulokset eivät ole vertailukelpoisia. 1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia seurataan työilmapiirikyselyillä. Trafin työilmapiirikyselyn tulos oli vmbaro-kyselyllä toteutettuna 3,6 (asteikko 1-5). Tulos parani edellisestä vuodesta 0,1:llä. Viraston tulos on tasaisesti parantunut vuodesta 2010 lähtien. Viraston henkilötyövuosien kokonaistoteutuma oli 548 henkilötyövuotta, mutta kun kokonaistoteutumasta vähennetään henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaneet ja korkeakouluharjoittelijat, saadaan viraston henkilötyövuosien määräksi 526 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosimäärä pystyttiin pitämään tavoitearvossa, vaikka alueellistamisvelvoitteesta johtuen on vielä kaksoismiehitystä muutamissa tehtävissä. Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteli 47 henkilöä. Määräaikaisten osuus oli 8,2 % koko henkilöstöstä. Henkilöstöstä 43,9 % oli naisia ja 56,1 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 45,1 vuotta. Yli 45-vuotiaiden osuus oli 50,2 %. Henkilöstön koulutustasoindeksi oli 5,5. Ylempi korkeakoulututkinto oli 36 %:lla henkilöstöstä. Trafiin palkattiin vuoden aikana 79 uutta virkamiestä. Palkatuista vakinaiseen virkaan palkattiin 37 ja määräaikaiseen virkaan 42 henkilöä. Trafin palveluksesta poistui 74 virkamiestä, joista 20 oli vakituista ja 54 määräaikaista. Vuonna sairauspoissaoloja kertyi 7,3 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaolojen määrä on merkittävästi laskenut edellisen vuoden lukemasta. Sairauspoissaolojen vähentyminen tarkoittaa vuositasolla euron säästöä. Virasto sopii työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta vuosittain työterveyshuollosta vastaavan Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuolto kattaa ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä sairaanhoidon. Työterveyshuollon kulut olivat euroa. Henkilöstön virkistys- ja liikuntaharrastuksia tuettiin sähköisillä liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Trafin henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja: henkilöstömäärä 572 henkilötyövuodet 526 miehiä 56 % naisia 44 % keski-ikä (vuosia) 45,1 yli 45-vuotiaiden osuus 50,2 % koulutustasoindeksi (1-8) 5,5 sairauspoissaolopäivät (työpäivää/htv) 7,3 14

15 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet (hlö) 1 toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet (hlö) 49 Henkilöstön jakautuminen ikäluokittain: 1 % 1 % 22 % 27 % 22 % 27 % Työvoimakustannukset vuonna (luvut Tahti-järjestelmästä ) palkkasumma euroa tehdyn työajan palkat euroa edellisen osuus palkkasummasta 77,0 % välilliset työvoimakustannukset euroa edellisen osuus työajan palkoista 62,8 % henkilötyövuoden hinta euroa Henkilöstöinvestoinnit vuonna (euroa/htv): koulutus ja osaamisen kehittäminen euroa työtyytyväisyyden edistäminen 324 euroa työkunnon edistäminen 519 euroa työterveyshuolto 695 euroa yhteensä euroa 1.7 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Oheinen laskelma kuvaa Trafin rahoituksen rakennetta vuonna 2012 (huom! rahoituslaskelman ja tuotto- ja kululaskelmien, ml. kustannusvastaavuuslaskelmien, väliset erot johtuvat tehtyjen investointien sekä poistojen ja pääoman korkojen välisestä erosta). 15

16 Rahan lähteet Maksullisen toiminnan tulot Muut tulot Valtion siirtomääräraha Arviomääräraha Edelliseltä vuodelta siirretty määräraha Rahan lähteet yhteensä Rahan käyttö Maksullisen toiminnan menot Maksuttoman toiminnan menot Määrärahan siirto seuraavalle vuodelle Rahan käyttö yhteensä Kertynyt ylijäämä/alijäämä Viraston rahoitus koostuu lähes täysin maksullisen toiminnan tuotoista, kaksivuotisesta siirtomäärärahasta ja edelliseltä vuodelta siirretystä määrärahasta. Maksullisen toiminnan tuotot ovat rahoituksen lähteistä merkittävin, vuonna yhteensä euroa. Muiden tulojen vaikutus rahoitukseen ei ole yleensä huomattava, vuonna muut tulot olivat euroa. Vuoden 2012 siirtomäärärahaa oli käytettävissä euron verran ja vuodelle 2014 puolestaan siirrettiin osa uudesta siirtomäärärahasta eli yhteensä euroa. Vuoden tulot olivat hieman budjetoitua pienempiä. Menot alittivat budjetoidun selvästi (tätä on selostettu tarkemmin kappaleessa 1.7.3). Maksullisen toiminnan osuus on Trafilla huomattava. Monin paikoin on ongelmana määrittää maksut tilivuoden menoja vastaavasti oikeansuuruisiksi. Tuloja budjetoitaessa suunnitteluprosessit käsittävät yksityiskohtaiset maksu- ja volyymikohtaiset ennusteet. Viraston tavoitteena on pyrkiä löytämään suoritteille omakustannusarvo (kustannusvastaavuus 100 %), mutta tällöin tulisi myös volyymit pystyä ennustamaan riittävän tarkkaan. Monilta osin kysynnän ennustaminen on parhaimmillaankin arvio. Maksutasoa pyritäänkin seuraamaan usean vuoden aikajänteellä, jolloin maksutaso olisi riittävän vakaa ja keskimäärin tasapainossa. Lisäksi maksutuloa voidaan käyttää ainoastaan ao. suoritteiden tuottamiseen, joten maksuilla ei voi rahoittaa toimintaa, johon virasto saa rahoitusta valtion budjetista. Viraston rahoituksen rakenne on haastava, mikä edellyttää ennen toimintavuoden alkua tarkkaa budjetointia sekä tilivuoden aikana ennusteiden laatimista Talousarvion toteutuminen Trafin toimintamenomomentille myönnettiin kaksivuotista siirtomäärärahaa yhteensä euroa. Määrärahan mitoituksessa otettiin huomioon momentille budjetoitu lentoliikenteen valvontamaksun tuottoa vastaava osuus euron verran. Lisäksi vuodelta 2012 siirtyi siirtomäärärahaa yhteensä euron verran, joka käytettiin kokonaan vuonna. Tämän jälkeen siirtomäärärahaa vuodelta siirtyi seuraavalle vuodelle euroa. Toimintamenomomentti päätyi vuonna menopuolelle euron verran. 16

17 Talousarvion toteutumiseen liittyy läheisesti viraston rahoituksen rakenne, jota on selostettu kappaleessa Budjettirahoitteista olivat sääntely-toimialan (toteutunut euroa, budjetti euroa) sekä osa vaatimustenmukaisuus-toimialan (toteutunut euroa, budjetti euroa) ja tietovarannot-toimialan (toteutunut euroa, budjetti ) toiminnoista. Viimeksi mainittuun sisältyy ajoneuvoverotustehtävien hoito, jonka määräraha oli euroa ja toteutuma euroa. Alueellistamiseen virastolle ei myönnetty erillistä määrärahaa, vaan toimenpiteet toteutettiin toimintamenomomentin puitteissa. Vuonna alueellistamiseen (ns. perustamiskustannukset) käytettiin euroa (2012: euroa). Kuljettajatietojärjestelmät (KT1) saatiin valmiiksi vuoden tammikuussa. Merkittävimmät muut tietojärjestelmäprojektit vuonna olivat ilmailun uudet tietojärjestelmät (IKE), merija vesiliikenteen rekisterikokonaisuuden hanke (PURKKI) sekä tiedonluovutushanke (TILU). IKEn kustannukset olivat euroa, PURKKIn euroa sekä TILUn euroa. Ajoneuvoverotuottoja kertyi vuonna yhteensä 860 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 753 miljoonaa euroa). Kasvu johtui pääasiassa siitä, että ajoneuvoveron perusvero-osuutta nostettiin lakimuutoksella Koska ajoneuvoveroa maksuunpannaan etukäteisesti, korotettua veroa sovellettiin 12 kuukauden siirtymäajan vuoksi veroon, joka kohdistui 1.1. ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. Veron korotuksen vaikutukset ovat siten näkyneet täysimääräisesti vasta toimintavuonna. Autoveron tuotto oli 5,7 miljoonaa euroa (2012: 9,3 miljoonaa euroa). Lentoliikenteen valvontamaksun tuotto oli euroa. Kirjanpitoon verot kirjataan maksuperusteisesti, kuten tilinpäätöksen liitetiedoissa on eritelty. Verotuotot ovat rahoituksellisesti verohallituksen tuottoja, mutta ne näkyvät viraston tuotto- ja kululaskelmassa kohdassa Verot ja veronluonteiset maksut Tuotto- ja kululaskelma Trafin toiminnan tuotot olivat euroa ja toiminnan kulut euroa. Viraston maksullisen toiminnan tuotot jäivät hieman budjetoidusta ja ne jakautuivat suoriteryhmittäin seuraavasti: Tuottojen jakautuminen 8 % 9 % 10 % 31 % 42 % Liikennevälineiden rekisteröinti Tutkinnot, luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet Pätevyyksien rekisteröinti Erityislain alainen 17

18 Muita toiminnan tuottoja kertyi toimintavuonna euroa, josta euroa oli EUmatkakorvauksia. Menojen jakautuminen 5 % 5 % 0 % 0 % Palvelujen ostot Henkilöstömenot 29 % 61 % Muut erillismenot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Investoinnit Aineita ja tarvikkeita hankittiin eurolla (budjetti euroa). Kaikkien tiliryhmän tilien toteutuma jäi budjetoidusta, erityisesti arvoltaan vähäisiä laitteita, koneita ja kalusteita ja ATK-laitteita hankittiin arvioitua vähemmän kuten myös elintarvikkeita ja juomia. Henkilöstömenoja toteutui euroa. Lomapalkkavelka kasvoi euroa, yhteensä euroon. Henkilöstömenojen budjetti ylittyi euroa (9,6 %), mikä aiheutui useasta eri tekijästä: htv-raamin kasvusta, harjoittelijoiden määrän kasvusta (+ 4 htv), uusien aiempia vaativien tehtävien vaativuustason noususta (erityisesti virastolle tulevien uusien tehtävien vastaanottamisen mahdollistavasta tehtävänkuvien muokkaamisesta entistä vaativammaksi), rekrytointiprossin nopeutumisesta sekä sairauspoissaolojen vähentymisestä. Tämän lisäksi virastossa otettiin käyttöön vuonna 2012 tulospalkkiojärjestelmä. Edellisen vuoden toteumien perusteella toimintavuonna maksettu tulospalkkio ylitti huomattavasti tähän budjetoidun summan. Vuokramenoja toteutui euroa, mikä oli budjetoitua ( euroa) vähemmän. Muiden rakennusten vuokrat alittuivat johtuen mm. aluetoimipisteiden tilavarausten vuokrien toteutumisesta alle ennakoidun ja yhden toimitilavuokrasopimuksen päättymisestä arvioitua aiemmin. Myös ATK-laitteiden vuokrat jäivät budjetista. Muiden vuokrien budjettiylitys aiheutui pääosin liian alhaisiksi arvioiduista irtaimiston vuokrista. Palvelujen ostoja, yhteensä euroa, toteutui huomattavasti budjetoitua vähemmän (budjetti euroa). Palvelun ostot muodostuvat selkeästi suurimman osuuden viraston toiminnan menoista. Tiliryhmä on laaja, ja useiden tilien toteutuma eroaa budjetoidusta. Seuraavassa on esitetty merkittäviä eroja tileittäin: ICT-laitteiden korjaus- ja kunnossapito -tilin toteutuma alitti budjetoidun selvästi (toteutuma euroa, budjetti euroa). Laitteiden omistamisen sijaan on virasto pyrkinyt siirtymään vuokralaitteiden käyttöön ja sopimuksiin, joissa huolto sisältyy laitteiden vuokriin. Suurelta osin tilin alitus johtuukin siitä, että virasto luopui kansalaisneuvonnassa käytetyistä puhelinlaitteista, jolloin näiden ennakoidut huoltomenot jäivät toteutumatta. Postipalvelut-tilin toteutuma oli euroa (budjetti euroa). Alitus johtui mm. ajokorttiuudistuksesta aiheutuneiden uusien postitusmenojen toteutumisesta ennakoitua alempina. Lisäksi verolippujen postitusmenot vähenivät lippujen tulostuksesta 18

19 vuoden loppupuolella tehdyn sopimuksen myötä: hinnoittelurakenteen muutos siirsi menoja postipalveluista painatuspalveluihin, jonka budjetti ylittyi (toteutuma euroa, budjetti euroa). Tietoliikennepalvelut-tilin toteutuma, euroa, jäi ennakoidusta (budjetti euroa). Palvelut kilpailutettiin vuonna 2012, eikä budjetointivaiheessa onnistuttu ennakoimaan täysin kilpailutuksen hintavaikutuksia. Ostetut ICT-tukipalvelut eivät toteutuneet budjetoidusti (toteutuma euroa, budjetti euroa), sillä palveluiden käyttö jäi arvioitua vähäisemmäksi. LTJ-käyttöpalvelut-tilin toteutuma alittui merkittävästi (toteutuma euroa, budjetti euroa). Budjetoidut menot jäivät toteutumatta, koska budjetointivaiheessa ei ollut käytettävissä tietoa järjestelmän alasajon aikataulusta: alasajoprojekti toteutettiin vaiheittain, ja vaiheistuksen aikataulu tarkentui toimintavuoden aikana. Rekisterijärjestelmien käyttöpalvelut -tili ylittyi eurolla (toteutuma euroa, budjetti euroa). KT1-järjestelmien käyttöönotto ja siihen liittyvät jatkuvien palvelujen menot toteutuivat yli ennakoidun. Lisäksi myös muista projekteista aiheutui ennakoimattomia käyttöpalvelumenoja. Muut IT-lähiverkon käyttöpalvelut ylittyi merkittävästi (toteutuma euroa, budjetti euroa). Vuonna otettiin tuotantoon suuri määrä uusia palveluita, joiden vaikutuksia jatkuviin käyttöpalveluihin ei pystytty luotettavalla tavalla yksilöimään budjetointivaiheessa. Sovellusvuokrauspalvelut (ASP, SAAS) -tilin toteutuma jäi huomattavasti budjetoidusta (toteutuma euroa, budjetti euroa), koska osa menoista ei toteutunut suunnitellusti, vaan siirtyi vuodelle Koulutuspalvelut-tilin toteutuma alitti budjetin (toteutuma euroa, budjetti euroa), koska aivan kaikkia koulutussuunnitelmia ei ehditty toteuttaa suunnitellusti. On kuitenkin huomattava, että verrattuna aikaisempiin vuosiin koulutuspalveluja käytettiin selvästi suunnitellummin (toteutuma vuonna 2012 oli euroa). Muut henkilöstöpalvelut (toteutuma euroa, budjetti euroa) alitti budjetin. Ostopalveluhenkilöitä käytettiin huomattavasti vähemmän kuin oli ennustettu. Tutkimuspalvelut-tilin budjetti ylittyi (toteutuma euroa, budjetti euroa). Kahden tutkimushankkeen, Trafin yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja Tiedosta toimenpiteisiin, budjetin ylitys ( euroa) hyväksyttiin viraston johtoryhmässä. Lisäksi osa vuodelle 2012 budjetoiduista menoista toteutui vasta vuonna. IT-projektien ja IT-ylläpidon tilien toteutuma yhteensä, euroa, alitti budjettinsa ( euroa). Toimintavuoden aikana oli hankintoja priorisoitava ja uudelleenkohdennettava, mistä syystä aiheutui eroja budjetoituun (projektihankintoja tehtiin suunniteltua enemmän ja ylläpidon osalta suunniteltua vähemmän). IT-salkun budjetin alitukseen on vaikuttanut hankintojen hintataso, joka on uusien tai uusittujen sopimusten myötä laskenut ja tietohallinnossa käyttöönotettu ns. ketterä toimintamalli, joka on tehostanut toimintaa. Konsultointi- ja suunnittelupalvelut -tili toteutui selkeästi alle suunnitellun (toteutuma euroa, budjetti euroa). Alitus johtui useasta eri tekijästä. Asiointi- ja asiakirjapalveluiden osalta ennakoituja menoja jäi toteutumatta mm. pysyviin ja pitkäaikaissäilytettäviin asiakirjoihin liittyvän käsittely- ja arkistointipalvelun ennakoitua myöhäisemmästä käynnistymisestä ja merkittävien kehittämistoimenpiteiden siirtymisestä johtuen. Tietohallinnon konsultointi ja suunnittelumenojen osalta budjettialitus johtuu se- 19

20 kä uuden toimintamallin myötä tehostuneesta toiminnasta että projektien aloituksen siirtymisestä. Puhelinvälityspalveluiden hankintaan oli varattu euroa, mutta toteutuma, euroa, jäi tästä merkittävästi. Budjetoinnin jälkeen tehty kilpailutus laski palvelun hintaa huomattavasti. Suoritemäärien mukaan muuttuvat rekisteröinnin palvelukorvaukset (toteutuma euroa, budjetti euroa) jäivät budjetoidusta johtuen ajoneuvokaupan tilanteesta. Samasta syystä myös rekisterikilpimenot jäivät budjetistaan euroa. Myös kuljettajantutkintojen palvelukorvaukset -tili alitti budjettinsa suoritemäärän toteuduttua ennakoitua alempana (toteutuma euroa, budjetti ). Asia on selostettu tarkemmin luvussa Muut ulkopuoliset palvelut -tilin (toteutuma euroa, budjetti euroa) jäi ennakoidusta. Konsultointi- ja suunnittelupalvelut -tilin toteutuman yhteydessä esitettyjen asiointi- ja asiakirjapalveluiden toimenpiteiden käynnistyminen ennakoitua myöhemmin selittää merkittävimmän osuuden alituksesta. Muut erillismenot jäivät alle budjetoidun (toteutuma euroa, budjetti euroa). Matkamenojen budjetointiin kiinnitettiin erityistä huomiota, ja viraston menot toteutuivatkin lähes budjetoidusti toteutuman ollessa euroa (budjetti euroa). Muut pakolliset maksut -tilin toteutuma ( euroa) ylitti budjetin ( euroa) merkittävästi. Tämä aiheutui tilille kirjattavien ajoneuvoveron ulosottomaksujen ylittymisestä, sillä verojärjestelmään tehdyn järjestelmämuutoksen aiheuttaman ulosottomaksujen kasvun arvioitiin vielä budjetointivaiheessa olleen kertaluonteinen. Jäsenmaksuja ulkomaille maksettiin euroa, mikä oli 15 % ennakoitua ( euroa) vähemmän. Valmistus omaan käyttöön ( euroa) oli käynnissä olleiden IKE- sekä PURKKIprojektien menojen aktivointia taseeseen. Poistot ( euroa) ovat pääosin valmistuneiden järjestelmien vuosipoistoja. Rahoitustuotot (9 696 euroa) ja -kulut (4 827 euroa) olivat yksittäisiä korkoja. Satunnaisissa tuotoissa ( euroa) on vahinkovakuutuskorvaus sekä Ajovarman maksama sopimussakko. Satunnaiset kulut ( euroa) koostuvat useista pienistä vahingonkorvauksista (lähinnä ajokorttivalokuviin liittyen) ja muista maksetuista korvauksista Tase Taseen loppusumma oli euroa, josta vastaavissa oli käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten menojen osuus euroa. Tuotto- ja kululaskelman valmistus omaan käyttöön euroa merkitsi keskeneräisten projektien menojen (PURKKI ja IKE) aktivointia taseeseen. Poistot euroa taas merkitsivät pääosin valmistuneitten järjestelmien jäännösarvon pienenemistä. Poistojen ollessa aktivointeja pienemmät käyttöomaisuuden arvo taseessa kasvoi. KT1 käyttöönotto tapahtui vuoden tammikuussa ja siihen kuuluneiden kehitysprojektien menot aktivoitiin keväällä pitkävaikutteisiin menoihin ja ne poistetaan suunnitelman mukaisesti. Aineellisten hyödykkeiden saldo laski edelliseen vuoteen verrattuna, koska Helsingin konttorin (Kumpulantie 9-11) auditorioremontin menoja poistettiin suunnitelman mukaisesti. Muut aineelliset hyödykkeet ( euroa) ovat taide-esineitä. Koneiden ja laitteiden sekä kalusteiden osalta pääsääntönä on, että ko. käyttöomaisuus hankitaan leasingin kautta. 20

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2011

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2011 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2011 Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, 00101 Helsinki puh. 020 618 500, faksi 020 618 5095 Y-tunnus 1031715-9 Trafiksäkerhetsverket PB 320, 00101

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot