OHJELMAN TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS and NATIXIS Structured Products Limited Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio ei ole saattanut voimaan esitedirektiivistä vuonna 2010 annetun muutosdirektiivin mukaisia tiivistelmävaatimuksia koskevia muutoksia: Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina viittauksin sisällytetyt asiakirjat ja kulloinkin julkistetut liitteet. Direktiivin 2003/71/EY säädösten (pois luettuina mainittuun direktiiviin direktiivillä 2010/73/EU tehdyt muutokset) tultua kansallisesti saatetuiksi voimaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa vastuuhenkilöllä (Responsible Person) ei ole siviilioikeudellista vastuuta kyseisissä jäsenvaltioissa yksinomaan tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriitainen, kun se luetaan yhdessä ohjelmaesitteen kanssa. Mikäli ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Seuraava kappale on luettava tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio on saattanut voimaan esitedirektiivistä vuonna 2010 annetun muutosdirektiivin mukaiset tiivistelmävaatimuksia koskevat muutokset: Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona, ja sen tarkoitus on avustaa sijoittajia heidän harkitessaan warrantteihin tehtävää sijoitusta, mutta se ei korvaa ohjelmaesitettä. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina viittauksin sisällytetyt asiakirjat ja kulloinkin julkistetut liitteet. Direktiivin 2003/71/EY säädösten tultua muutoksineen kansallisesti saatetuiksi voimaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa vastuuhenkilöllä (Responsible Person) ei ole siviilioikeudellista vastuuta kyseisissä jäsenvaltioissa tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriitainen, kun se luetaan yhdessä ohjelmaesitteen kanssa, tai milloin se ei sisällä yhdessä ohjelmaesitteen kanssa luettuna keskeisiä tietoja ( key information, määritelty direktiivin 2003/71/EY artiklassa 2.1 (s) muutoksineen) sijoittajien avustamiseksi heidän harkitessaan warrantteihin tehtävää sijoitusta. Mikäli ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Ohjelmaesitteen kohdassa "Terms and Conditions of the Warrants" määriteltyjen termien ja ilmausten merkitykset ovat voimassa myös tässä tiivistelmässä.

2 1. LIIKKEESEENLASKIJAT NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön kuvaus NATIXIS Structured Products Limited (aiemmin IXIS Structured Products Limited), perustettiin julkiseksi osakeyhtiöksi Jerseyn yhtiölain (Companies (Jersey) Law 1991) mukaan kotipaikkanaan Jersey, Kanaalisaaret. NATIXIS Structured Product Limited -yhtiöllä ei ole työntekijöitä. Se on NATIXIS-yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön toiminnalle ei ole perustuslaillisia rajoituksia. Mainitun yhtiön pääasialliseen toimialaan kuuluu sen perustamiskirjan mukaisesti muun muassa kaupankäynti, rahoituksen hankkiminen ja/tai järjestäminen lainoilla, optioilla ja johdannaisilla sekä muilla missä tahansa muodossa olevilla ja minkä tahansa luontoisilla rahoitusvälineillä ja -instrumenteilla, rahoituksen järjestäminen laskemalla liikkeeseen velkakirjoja tai muita rahoitusinstrumentteja, sekä niihin liittyviin sopimuksiin ja transaktioihin ryhtyminen. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö perusti euron suuruisen velkakirjojen liikkeeseenlaskuohjelmansa (Debt Issuance Programme) ja lisäsi ohjelman kokoa euroon Perustamispäivästä lähtien yhtiön päätoimialana on ollut mainitun ohjelman mukaisten velkakirjojen liikkeeseenlasku ja näiden liikkeeseenlaskujen tuottojen edelleenlainaus NATIXIS-yhtiölle. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö perusti myös euron suuruisen saksalaisten sertifikaattien ohjelman (German Certificate Programme) NATIXIS-yhtiön kuvaus NATIXIS (aiemmin Natexis Banques Populaires) on ranskalainen osakeyhtiö (société anonyme à Conseil d'administration), joka on rekisteröity Pariisin yritysrekisteriin (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) numerolla Yhtiön toimintaa sääntelevät Ranskan kaupallisia yhtiöitä koskevat nykyiset säädökset, Ranskan raha- ja talouslain (Code Monétaire et Financier) nykyiset säädökset sekä yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritelty olemassaoloaika on 99 vuotta. Kyseinen ajanjakso päättyy 9. marraskuuta NATIXIS muodostettiin vuoden 2006 lopulla yhdistämällä Banque Populaire -konsernin ja Caisse d'epargne -konsernin

3 yritys- ja investointipankkitoiminnot ja palvelut, ja se on Euroopan pankkialan keskeisiä toimijoita. Sillä on vankka kokemus monista eri toiminnoista, laaja asiakaskunta ja vahva kansainvälinen näkyvyys. NATIXIS perustettiin 17. marraskuuta 2006 yhdistetyssä yhtiökokouksessa, jossa hyväksyttiin pääoman lisäys apporttiomaisuuden siirtona Natexis Banques Populaires -yhtiölle Caisse Nationale des Caisses d'epargne -yhtiöltä (pääasiassa IXIS Corporate & Investment Bank ja IXIS Asset Management) ja Banque Fédérale des Banques Populaires -yhtiöltä sekä yrityksen uusi nimi (muutettiin Natexis Banques Populaires -nimestä NATIXIS-nimeksi). Heinäkuun 31. päivästä 2009 alkaen (mainittu päivä pois luettuna) NATIXIS on BPCE:n lähiyhtiö. BPCE on keskusyhtiö uudessa pankkikonsernissa, joka muodostui Groupe Banque Populaire-yhtiön ja Groupe Caisse d Epargne-yhtiön yhdistyttyä 31. heinäkuuta Tämä lähiyhtiöasema BPCE:n kanssa on Ranskan raha- ja talouslain (Code Monétaire et Financier) artiklan L mukainen, ja se korvaa mainitusta päivämäärästä alkaen NATIXIS-yhtiön kaksoislähiyhtiöaseman Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance yhtiön (CNCE) ja Banque Fédérale des Banques Populaires -yhtiön (BFBP) kanssa. Keskusyhtiön ominaisuudessa sekä Ranskan raha- ja talouslain artiklan L mukaisesti BPCE on velvollinen takaamaan NATIXIS-yhtiön likviditeetin ja maksukykyisyyden. NATIXIS-yhtiön keskeisiä tunnuslukuja Joulukuun 31. päivänä 2010 NATIXIS-yhtiön kokonaisvarat olivat 458 miljardia euroa, ja sen nettotulo (konserniosuus) 31. joulukuuta 2010 päättyneelle tilikaudelle oli positiivinen miljoonaa euroa. 2. RISKITEKIJÄT Riskitekijät on esitetty ohjelmaesitteen "Risk Factors" -jaksossa, ja niihin sisältyvät seuraavat kohdat. (1) Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kunkin liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskettuihin warrantteihin liittyvät velvoitteet ja suorittaa 2010 NATIXIS -takaukseen liittyvien velvoitteidensa takaisinmaksu (a) Warrantit ovat yksinomaan kunkin liikkeeseenlaskijan, eivät minkään muun tahon, vakuudettomia velvoitteita (2010 NATIXIS -takauksen (2010 NATIXIS

4 Guarantee) ehtojen mukaisesti). Kunkin liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskemien rahoitusinstrumenttien liikkeessä oleva määrä saattaa kulloinkin olla huomattava. (b) Kukin liikkeeseenlaskija ja sen tytäryhtiöt voivat (a) pitää hallussaan tai hankkia oleellisia tietoja kohdeetuuksista ja/tai (b) ryhtyä warrantteihin, kohdeetuutena oleviin arvopapereihin tai muihin johdannaistuotteisiin liittyviin kaupankäynti- tai suojausjärjestelyihin (hedging), jotka voivat vaikuttaa warranttien arvoon. Niillä ei ole mitään ilmoitusvelvollisuutta mainittujen tietojen osalta eikä velvoitetta pidättäytyä kyseisistä liiketoimista. Liikkeeseenlaskijat eivät ota millään tavalla vastuuta mistään sijoituksille mahdollisesti aiheutuvista haitallisista seurauksista. (c) Kukin liikkeeseenlaskija on asiakkaidensa ja vastapuoliensa luottokelpoisuusriskien vaikutusten alainen. (d) Ennalta-arvaamattomat tapahtumat ja/tai hätätilanteet voivat keskeyttää liikkeeseenlaskijoiden toiminnan äkillisesti, mikä voi aiheuttaa huomattavia tappioita ja lisäkustannuksia. (e) Tiedonsiirto- ja tietojärjestelmien häiriöllä tai toimintakatkoksella voi olla olennainen haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijoiden taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin. (f) (g) (h) 2010 NATIXIS -takauksen ala on rajoitettu sen omien ehtojen mukaan. Se on tarkoitettu kattamaan vain tietyt transaktiot, joihin NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö on ryhtynyt alkaneella ajanjaksolla (erääntymispäivästä (Maturity Date) riippumatta), eikä sitä ole rajoitettu koskemaan NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön ohjelmansa mukaisesti liikkeeseenlaskemien warranttien mukaisia velvoitteita NATIXIS -takaus ei ole heti maksettava first demand -takuu NATIXIS -takausvaatimus on toimitettava kirjallisena vaatimuksen esittäjän valtuutetun toimihenkilön tekemänä NATIXIS Structured Products Limited -yhtiölle 2010 NATIXIS -takauksen kohdan 4 (Demand Notices) mukaisesti NATIXIS -takaus voidaan purkaa sen ehtojen

5 mukaisesti, joskin sitä purkamisesta huolimatta sovelletaan jo liikkeeseenlaskettuihin mainitun takauksen piirissä oleviin warrantteihin siihen asti, kunnes kaikki kyseisistä warranteista johtuvat velvoitteet on täysimääräisesti suoritettu. Tämä voi vaikuttaa NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön yleiseen luottokelpoisuuteen. (2) Tekijöitä, jotka ovat olennaisia arvioitaessa ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettuihin warrantteihin liittyviä markkinariskejä Riskitekijät on esitetty ohjelmaesitteen "Risk Factors" -jaksossa, ja niihin sisältyvät seuraavat kohdat. Suuririskisyys: warranttisijoitus on suuririskinen, ja siihen liittyviä riskejä voivat olla muun muassa korkoriski, valuuttariski, aika-arvoriski ja poliittinen riski. Warranttien ostoa suunnittelevien on syytä ottaa huomioon, että heidän ostamansa warrantit saattavat erääntyä arvottomina. Warranttien arvoon ennen erääntymispäivää liittyvä riski: warranttien arvo ennen erääntymispäivää vaihtelee kyseisen kohde-etuuden hinnan tai tason mukaan sekä useiden muiden toisiinsa liittyvien tekijöiden mukaan. Suojaukseen liittyviä näkökohtia: salkun arvopapereita ei välttämättä voida ostaa tai muuttaa käteiseksi jonkin kyseisen kohde-etuuden arvon laskennassa käytetyillä hinnoilla. Warranttien mahdollinen huono likviditeetti jälkimarkkinoilla: liikkeeseenlasketun warranttierän likviditeetin huononeminen saattaa lisätä kyseisen warranttierän hinnan volatiliteettia. Jos warranttierä lakkaa olemasta likvidi, sijoittaja voi joutua toteuttamaan warrantit sijoituksen jonkin suuruisen arvon realisoimiseksi. Muutosehdot: mikäli warranttien ehtoihin sisältyy muutosja/tai lopetusmääräyksiä, jotka liittyvät tiettyjen määriteltyjen tapahtumien ilmenemiseen (mukaan luettuina ehdoissa (Conditions 14 to 20) ilmoitetut tapahtumat), (i) mainittujen määräysten perusteella mahdollisesti toteutettavalla muutoksella kyseisten warranttien ehtoihin saattaa olla haitallinen vaikutus kyseisten warranttien arvoon ja/tai likviditeettiin ja (ii) mainittujen määräysten perusteella mahdollisesti toteutettava warranttien lopettaminen tehdään niiden kulloisestakin laskenta-asiamiehen määrittämästä kohtuullisesta markkina-arvosta, ja siitä vähennetään sovellettavat purkamiskulut.

6 Selvityshäiriötapahtuma: fyysisesti toimitettaviin warrantteihin (Physical Delivery Warrants) pätee, että mikäli selvityspäivänä (Settlement Date) tapahtuu tai vallitsee selvityshäiriötapahtuma (Settlement Disruption Event), selvitystä viivästetään seuraavaan sellaiseen selvityspäivään (Settlement Business Day), jolloin selvityshäiriötapahtumaa ei esiinny. Kyseisellä liikkeeseenlaskijalla voi myös olla oikeus maksaa häiriökäteisselvityshinta (Disruption Cash Settlement Price) oikeuden (Entitlement) toimittamisen asemesta. Häiriökäteisselvityshinta voi olla vähemmän kuin oikeuden kohtuullinen markkina-arvo ja saattaa olla nolla. Mahdollisuus muuttaa selvitystapaa: kukin liikkeeseenlaskija saattaa olla oikeutettu muuttamaan warranttien selvitystapaa seuraavasti: (i) toimittamalla oikeuden tai valtuuttamalla jonkin muun tahon toimittamaan oikeuden käteisselvitysmäärän (Cash Settlement Amount) maksamisen asemesta tai, tapauksen mukaan, (ii) maksamalla käteisselvitysmäärän oikeuden toimittamisen tai jonkin muun tahon toimitukseen valtuuttamisen asemesta. Rajoitettu sidonnaisuus kohde-etuuteen: jos warranttien sidonnaisuus yhteen tai useampaan kohde-etuuteen on rajoitettu tiettyyn tasoon tai määrään tai sille on asetettu tietty yläraja, kyseisten kohde-etuuksien arvon siitä osasta, joka ylittää mainitun rajoituksen tai ylärajan, ei aiheudu hyötyä kyseisille warranteille. Rajoitettu warranttien toteuttaminen: kullakin liikkeeseenlaskijalla saattaa olla mahdollisuus rajoittaa tietyn henkilön tai ryhmän jonakin päivänä (paitsi lopullisena toteuttamispäivänä) toteuttamien warranttien määrä lopullisissa ehdoissa ilmoitettuun enimmäismäärään. Warranttien vähimmäistoteutusmäärä: warranttien toteutus saattaa edellyttää, että warranttien haltijan on luovutettava tai pidettävä omistuksessaan tietty määrä warrantteja. Warranttien haltijoiden, joiden warranttien määrä alittaa määritetyn vähimmäismäärän, on sijoituksensa realisoidakseen joko myytävä warrantit tai ostettava niitä lisää, jolloin heille aiheutuu kuluja molemmissa tapauksissa. Mainittujen warranttien haltijalle aiheutuu riski siitä, että mainittujen warranttien kaupankäyntihinta ja niiden käteisselvitysmäärä tai niihin liittyvän oikeuden arvo voivat olla erisuuruiset. Verotus: verotus voi vaikuttaa warranttien haltijalle warranttien perusteella maksettavaan tuottoon, ja verotuksen vaikutus yksittäiseen warranttien haltijaan voi olla erilainen

7 kuin warranttien haltijoiden tilanteen yleisessä kuvauksessa. Lain muutos: warranttien ehdot perustuvat Englannin lakiin, ja niihin vaikuttavat käytettävän selvitysjärjestelmän lait, säädökset ja menettelytavat, jotka ovat voimassa tämän ohjelmaesitteen päiväyksenä. 3. OHJELMA Kuvaus Warranttiohjelma Warranttien asema Kyseisen liikkeeseenlaskijan warranteista johtuvat sopimusvelvoitteet ovat etuoikeusasemaltaan ensisijaisia ja vakuudettomia. NATIXIS-yhtiön sitoumukset NATIXIS on myöntänyt tiettyjä sitoumuksia joidenkin rahoitusinstrumenttien haltijoiden (määritetty 2010 NATIXIS -takauksessa) eduksi 2010 NATIXIS -takauksessa (2010 NATIXIS Guarantee) kohdassa NATIXIS Structured Products Limited 2010 NATIXIS Guarantee kuvatulla tavalla. Milloin lopullisissa ehdoissa määrätään, että warrantit kuuluvat 2010 NATIXIS -takauksen piiriin, NATIXIS-yhtiö antaa kunkin kyseisen warrantin haltijalle peruuttamattoman ja rajoituksettoman takauksen, jonka mukaan yhtiö suorittaa asianmukaisesti kaikki warranteista johtuvat, liikkeeseenlaskijan suoritettaviksi ilmoitetut maksut kyseisten warranttien haltijan vaatimuksesta 2010 NATIXIS -takauksen ehtojen mukaisesti. Warranttiasiamies Laskenta-asiamies Maksuasiamiehet Citigroup Global Markets Deutschland AG. NATIXIS tai muu sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitettu laskenta-asiamies. Muut kuin arvo-osuusmuotoiset warrantit: Citibank N.A., Lontoon sivuliike, ja BNP Paribas Securities Services, Luxemburgin sivuliike. Suomalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset warrantit: SEB Merchant Banking Custody Services. Sveitsiläiset warrantit: BNP Paribas Securities Services, Zürich. Jälleenmyynti Valuutat Syndikoitu tai syndikoimaton. Euro, Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni tai jokin muu kyseisen liikkeeseenlaskijan valitsema yksi tai useampi valuutta, mikäli sovellettavaan lakiin tai sääntelyyn liittyvistä rajoituksista ja/tai

8 keskuspankin vaatimuksista ei muuta johdu. Arvo-osuusmuotoiset warrantit (Dematerialised Warrants) voidaan laskea liikkeeseen euroissa, tai norjalaisten warranttien (Norwegian Warrants) osalta Norjan kruunuissa (NOK) sekä mahdollisissa muissa Norjan arvopaperikeskuksen säännöissä (Norwegian CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai ruotsalaisten warranttien osalta (Swedish Warrants) Ruotsin kruunuissa (SEK) sekä mahdollisissa muissa Ruotsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swedish CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai sveitsiläisten warranttien (sveitsiläiset warrantit, Swiss Warrants) osalta Sveitsin frangeissa (CHF) sekä mahdollisissa muissa Sveitsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swiss CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, ja kaikkien muiden arvoosuusmuotoisten warranttien osalta kyseisen arvopaperikeskuksen säännöissä (CSD Rules) (ehdon 1.3. (Condition 1.3)) mukaan) hyväksytyissä valuutoissa. Merkintähinta Warranttien laji Warrantit lasketaan liikkeeseen kunkin liikkeeseenlaskijan määrittämään hintaan. Kukin liikkeeseenlaskija voi kulloinkin laskea liikkeeseen mitä tahansa lajia olevia warrantteja, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta: indeksiwarrantit (Index Warrants), osakewarrantit (Share Warrants), velkawarrantit (Debt Warrants), valuuttawarrantit (Currency Warrants), hyödykewarrantit (Commodity Warrants) ja rahastowarrantit (Fund Warrants). Warrantit voivat olla joko eurooppalaistyyppisiä (European Style Warrants) tai amerikkalaistyyppisiä (American Style Warrants). Selvitys Warrantit selvitetään käteismaksulla (käteisselvitettävät warrantit, Cash Settled Warrants) tai fyysisellä toimituksella (fyysisesti toimitettavat warrantit, Physical Delivery Warrants). Indeksiwarrantit Osakewarrantit Käteisselvitettäviin indeksiwarrantteihin (Cash Settled Index Warrants) liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen indeksin tai indeksikorin perusteella. Käteisselvitettäviin osakewarrantteihin (Cash Settled Share Warrants) liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen osakkeen tai osakekorin perusteella. Fyysisesti toimitettaviin osakewarrantteihin (Physical Delivery

9 Share Warrants) liittyvä oikeus on tapauksen mukaan määritetty määrä yhden tai useamman yhtiön osakkeita, josta maksetaan kyseinen toteutushinta kerrottuna pariteetilla (Parity) (jos sellaista käytetään) sekä muut mahdolliset maksut. Velkawarrantit, valuuttawarrantit, hyödykewarrantit, rahastowarrantit ja muut warrantit Käteisselvitettäviin velkawarrantteihin, valuuttawarrantteihin, hyödykewarrantteihin ja rahastowarrantteihin liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen velkainstrumentin tai velkainstrumenttikorin perusteella, yksittäisen valuutan tai valuuttakorin perusteella, yksittäisen hyödykkeen tai hyödykekorin perusteella sekä yksittäisen rahaston tai rahastokorin osuuksien tai osakkeiden perusteella, kussakin tapauksessa sovellettavien lopullisten ehtojen mukaan. Fyysisesti toimitettaviin velkawarrantteihin (Physical Delivery Debt Warrants), valuuttawarrantteihin, hyödykewarrantteihin ja rahastowarrantteihin liittyvä oikeus on määritetty määrä kyseisiä rahasto-osakkeita tai -osuuksia, yhden tai useamman liikkeeseenlaskijan velkainstrumentteja (soveltuvissa tapauksissa), kyseisiä valuuttoja, hyödykkeitä ja rahaston osuuksia tai osakkeita, tapauksen mukaan, joista maksetaan kyseinen toteutushinta kerrottuna pariteetilla (Parity) (jos sellaista käytetään) sekä muut mahdolliset maksut, kaikki sovellettavien lopullisten ehtojen mukaan. Muihin kohde-etuuksiin liittyvät warrantit voidaan laskea liikkeeseen kunkin liikkeeseenlaskijan päättämin ja sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitetuin ehdoin. Toteutusoikeudet Eurooppalaistyyppiset warrantit voidaan toteuttaa ainoastaan toteuttamispäivänä (Exercise Date).

10 Eurooppalaistyyppiset warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin ei sisälly automaattista toteutusta (Automatic Exercise), ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta (Exercise Notice) ehdossa 5 (Condition 5) ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), raukeavat mitättöminä. Eurooppalaistyyppiset käteisselvitettävät warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin sisältyy automaattinen toteutus, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta (Exercise Notice) ehdossa 5 (Condition 5) ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), toteutetaan automaattisesti todellisena toteutuspäivänä. Amerikkalaistyyppiset warrantit voidaan toteuttaa minä tahansa toteutuspankkipäivänä (Exercise Business Day) toteutusjakson (Exercise Period) aikana Amerikkalaistyyppiset warrantit, joiden sovellettaviin lopullisiin ehtoihin ei sisälly automaattista toteutusta, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta ehdossa 5 ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) erääntymispäivänä (Expiration Date), raukeavat mitättöminä. Amerikkalaistyyppiset käteisselvitettävät warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin sisältyy automaattinen toteutus, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta ehdossa 5 ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), toteutetaan automaattisesti erääntymispäivänä. Warranttien muoto Warrantteja edustaa globaali warrantti (Global Warrant), jota säilytysasiamies pitää hallussa selvitysjärjestelmien puolesta (rekisteröidyn sertifikaatin muodossa) (Materialised Warrants). Liikkeeseen ei lasketa paperimuotoisia warrantteja (Definitive Materialised Warrants).

11 Warrantit voidaan laskea liikkeeseen myös arvoosuusmuotoisina, jolloin niihin ei liity todistusta (Dematerialised Warrants), kyseisen valtion kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti sekä sen paikallisen selvitysjärjestelmän sääntöjen, säädösten ja menettelytapojen mukaisesti, jossa kyseiset warrantit kulloinkin on rekisteröity ja jonka kautta ne selvitetään. Selvitysjärjestelmät Verotus ja kulut Clearstream, Banking société anonyme ja Euroclear Bank S.A./N.V. tai näiden lisäksi jokin muu kunkin liikkeeseenlaskijan ja warranttiasiamiehen kulloinkin hyväksymä selvitysjärjestelmä. Warranttien haltijan on maksettava kaikki verot, maksut ja/tai kulut, mukaan luettuina mahdolliset sovellettavat säilytysmaksut, transaktio- tai toteutusmaksut, leima- ja varainsiirtoverot (stamp duty, stamp duty reserve tax), liikkeeseenlasku-, rekisteröinti-, arvopapereiden siirto- ja/tai muut verot tai maksut, jotka syntyvät kyseisten warranttien toteuttamisen yhteydessä ja/tai, soveltuvissa tapauksissa, kyseisiin warrantteihin liittyvän oikeuden toimituksen tai siirron yhteydessä. Mikään liikkeeseenlaskijoista tai takaaja (Guarantor) ei ole velvollinen tai sitä ei muutoin vaadita suorittamaan mitään veroa, maksua, pidätystä tai muuta maksuvelvoitetta, joka saattaa aiheutua jonkin henkilön johonkin warranttiin kohdistuvasta omistuksesta, siirrosta, toteuttamisesta tai täytäntöönpanosta, ja kaikkiin kunkin liikkeeseenlaskijan tai takaajan (soveltuvissa tapauksissa) suorittamiin maksuihin kohdistuu sellainen kyseinen vero, maksu, pidätys tai muu maksuvelvoite, joka mahdollisesti on suoritettava, maksettava, pidätettävä tai vähennettävä. Ennenaikainen lunastus verotussyistä Listautuminen, kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja CSSF:n hyväksyntä Tietyissä tilanteissa voivat warrantteihin liittyvät NATIXISyhtiön maksut muuttua verovähennyskelvottomiksi Ranskan verotuksessa. Tällaisessa tapauksessa NATIXIS-yhtiö voi ennenaikaisesti lunastaa kaikki warrantit tai osan niistä. Tämän dokumentin hyväksymisestä ohjelmaesitteeksi on tehty hakemus Luxemburgin rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle (CSSF). Myös Luxemburgin pörssiin on tehty hakemus (i) ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettujen warranttien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Luxemburgin pörssin säännellyillä markkinoilla ja niiden listaamiseksi Luxemburgin pörssin virallisella listalla tai (ii) Luxemburgin pörssin Euro MTF -markkinaoperaattoriaseman johdosta päivätyn, arvopapereiden

12 listalleottoesitteitä koskevan Luxemburgin lain (Loi relative aux Prospectus pour valeurs mobilières) mukaisesti, ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettujen warranttien listaamiseksi Luxemburgin pörssin virallisella listalla ja kyseisten warranttien hyväksymiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euro MTF -markkinoilla (jotka eivät ole rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (MiFID) mukaiset säännellyt markkinat) 12 kuukauden ajanjaksoksi, joka alkaa tämän ohjelmaesitteen päiväyksenä. Warrantit voidaan tapauksen mukaan listata tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi muussakin kyseisen liikkeeseenlaskijan päättämässä yhdessä tai useammassa pörssissä tai markkinapaikalla. Liikkeeseen voidaan laskea myös warrantteja, joita ei ole otettu millekään listalle tai mihinkään pörssiin. Sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ("Final Terms") määrätään, aiotaanko kyseisten warranttien ottamista jollekin listalle ja/tai pörssiin hakea, ja mikäli aiotaan, mille listalle ja/tai mihin pörssiin. Sovellettava laki Myyntirajoitukset Warrantteihin ja sellaisiin niistä aiheutuviin tai niihin liittyviin velvoitteisiin, jotka eivät ole sopimusvelvoitteita, sekä warranttien ehtojen tulkintaan sovelletaan Englannin lakia sillä poikkeuksella, että arvo-osuusmuotoisten warranttien osalta kaikkiin omistusoikeuteen ja sen siirtoon liittyviin kysymyksiin sovelletaan kunkin lainkäyttöalueen lakeja, sääntöjä, säädöksiä ja menettelytapoja. Warrantteihin liittyy niiden tarjoamista, myyntiä ja siirtoa koskevia rajoituksia Yhdysvalloissa, Euroopan talousalueella (mukaan luettuina Iso-Britannia ja Ranska), Japanissa, Singaporessa, Sveitsissä ja Hongkongissa, sekä muita tietyn warranttisarjan tarjoamisen ja myynnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia rajoituksia. Lisätietoja on ohjelmaesitteen kohdassa "Offering and Sale".

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB )

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB ) TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin ( Notes ) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 13 November 2007 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 4.12.2009 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013 Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika Aasia Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 4 vuotta Liikkeeseenlaskija Natixis Structured

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 28.6.2012 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 6 3 Yleisiä

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot