OHJELMAN TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS and NATIXIS Structured Products Limited Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio ei ole saattanut voimaan esitedirektiivistä vuonna 2010 annetun muutosdirektiivin mukaisia tiivistelmävaatimuksia koskevia muutoksia: Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina viittauksin sisällytetyt asiakirjat ja kulloinkin julkistetut liitteet. Direktiivin 2003/71/EY säädösten (pois luettuina mainittuun direktiiviin direktiivillä 2010/73/EU tehdyt muutokset) tultua kansallisesti saatetuiksi voimaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa vastuuhenkilöllä (Responsible Person) ei ole siviilioikeudellista vastuuta kyseisissä jäsenvaltioissa yksinomaan tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriitainen, kun se luetaan yhdessä ohjelmaesitteen kanssa. Mikäli ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Seuraava kappale on luettava tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio on saattanut voimaan esitedirektiivistä vuonna 2010 annetun muutosdirektiivin mukaiset tiivistelmävaatimuksia koskevat muutokset: Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona, ja sen tarkoitus on avustaa sijoittajia heidän harkitessaan warrantteihin tehtävää sijoitusta, mutta se ei korvaa ohjelmaesitettä. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina viittauksin sisällytetyt asiakirjat ja kulloinkin julkistetut liitteet. Direktiivin 2003/71/EY säädösten tultua muutoksineen kansallisesti saatetuiksi voimaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa vastuuhenkilöllä (Responsible Person) ei ole siviilioikeudellista vastuuta kyseisissä jäsenvaltioissa tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriitainen, kun se luetaan yhdessä ohjelmaesitteen kanssa, tai milloin se ei sisällä yhdessä ohjelmaesitteen kanssa luettuna keskeisiä tietoja ( key information, määritelty direktiivin 2003/71/EY artiklassa 2.1 (s) muutoksineen) sijoittajien avustamiseksi heidän harkitessaan warrantteihin tehtävää sijoitusta. Mikäli ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Ohjelmaesitteen kohdassa "Terms and Conditions of the Warrants" määriteltyjen termien ja ilmausten merkitykset ovat voimassa myös tässä tiivistelmässä.

2 1. LIIKKEESEENLASKIJAT NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön kuvaus NATIXIS Structured Products Limited (aiemmin IXIS Structured Products Limited), perustettiin julkiseksi osakeyhtiöksi Jerseyn yhtiölain (Companies (Jersey) Law 1991) mukaan kotipaikkanaan Jersey, Kanaalisaaret. NATIXIS Structured Product Limited -yhtiöllä ei ole työntekijöitä. Se on NATIXIS-yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön toiminnalle ei ole perustuslaillisia rajoituksia. Mainitun yhtiön pääasialliseen toimialaan kuuluu sen perustamiskirjan mukaisesti muun muassa kaupankäynti, rahoituksen hankkiminen ja/tai järjestäminen lainoilla, optioilla ja johdannaisilla sekä muilla missä tahansa muodossa olevilla ja minkä tahansa luontoisilla rahoitusvälineillä ja -instrumenteilla, rahoituksen järjestäminen laskemalla liikkeeseen velkakirjoja tai muita rahoitusinstrumentteja, sekä niihin liittyviin sopimuksiin ja transaktioihin ryhtyminen. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö perusti euron suuruisen velkakirjojen liikkeeseenlaskuohjelmansa (Debt Issuance Programme) ja lisäsi ohjelman kokoa euroon Perustamispäivästä lähtien yhtiön päätoimialana on ollut mainitun ohjelman mukaisten velkakirjojen liikkeeseenlasku ja näiden liikkeeseenlaskujen tuottojen edelleenlainaus NATIXIS-yhtiölle. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö perusti myös euron suuruisen saksalaisten sertifikaattien ohjelman (German Certificate Programme) NATIXIS-yhtiön kuvaus NATIXIS (aiemmin Natexis Banques Populaires) on ranskalainen osakeyhtiö (société anonyme à Conseil d'administration), joka on rekisteröity Pariisin yritysrekisteriin (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) numerolla Yhtiön toimintaa sääntelevät Ranskan kaupallisia yhtiöitä koskevat nykyiset säädökset, Ranskan raha- ja talouslain (Code Monétaire et Financier) nykyiset säädökset sekä yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritelty olemassaoloaika on 99 vuotta. Kyseinen ajanjakso päättyy 9. marraskuuta NATIXIS muodostettiin vuoden 2006 lopulla yhdistämällä Banque Populaire -konsernin ja Caisse d'epargne -konsernin

3 yritys- ja investointipankkitoiminnot ja palvelut, ja se on Euroopan pankkialan keskeisiä toimijoita. Sillä on vankka kokemus monista eri toiminnoista, laaja asiakaskunta ja vahva kansainvälinen näkyvyys. NATIXIS perustettiin 17. marraskuuta 2006 yhdistetyssä yhtiökokouksessa, jossa hyväksyttiin pääoman lisäys apporttiomaisuuden siirtona Natexis Banques Populaires -yhtiölle Caisse Nationale des Caisses d'epargne -yhtiöltä (pääasiassa IXIS Corporate & Investment Bank ja IXIS Asset Management) ja Banque Fédérale des Banques Populaires -yhtiöltä sekä yrityksen uusi nimi (muutettiin Natexis Banques Populaires -nimestä NATIXIS-nimeksi). Heinäkuun 31. päivästä 2009 alkaen (mainittu päivä pois luettuna) NATIXIS on BPCE:n lähiyhtiö. BPCE on keskusyhtiö uudessa pankkikonsernissa, joka muodostui Groupe Banque Populaire-yhtiön ja Groupe Caisse d Epargne-yhtiön yhdistyttyä 31. heinäkuuta Tämä lähiyhtiöasema BPCE:n kanssa on Ranskan raha- ja talouslain (Code Monétaire et Financier) artiklan L mukainen, ja se korvaa mainitusta päivämäärästä alkaen NATIXIS-yhtiön kaksoislähiyhtiöaseman Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance yhtiön (CNCE) ja Banque Fédérale des Banques Populaires -yhtiön (BFBP) kanssa. Keskusyhtiön ominaisuudessa sekä Ranskan raha- ja talouslain artiklan L mukaisesti BPCE on velvollinen takaamaan NATIXIS-yhtiön likviditeetin ja maksukykyisyyden. NATIXIS-yhtiön keskeisiä tunnuslukuja Joulukuun 31. päivänä 2010 NATIXIS-yhtiön kokonaisvarat olivat 458 miljardia euroa, ja sen nettotulo (konserniosuus) 31. joulukuuta 2010 päättyneelle tilikaudelle oli positiivinen miljoonaa euroa. 2. RISKITEKIJÄT Riskitekijät on esitetty ohjelmaesitteen "Risk Factors" -jaksossa, ja niihin sisältyvät seuraavat kohdat. (1) Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kunkin liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskettuihin warrantteihin liittyvät velvoitteet ja suorittaa 2010 NATIXIS -takaukseen liittyvien velvoitteidensa takaisinmaksu (a) Warrantit ovat yksinomaan kunkin liikkeeseenlaskijan, eivät minkään muun tahon, vakuudettomia velvoitteita (2010 NATIXIS -takauksen (2010 NATIXIS

4 Guarantee) ehtojen mukaisesti). Kunkin liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskemien rahoitusinstrumenttien liikkeessä oleva määrä saattaa kulloinkin olla huomattava. (b) Kukin liikkeeseenlaskija ja sen tytäryhtiöt voivat (a) pitää hallussaan tai hankkia oleellisia tietoja kohdeetuuksista ja/tai (b) ryhtyä warrantteihin, kohdeetuutena oleviin arvopapereihin tai muihin johdannaistuotteisiin liittyviin kaupankäynti- tai suojausjärjestelyihin (hedging), jotka voivat vaikuttaa warranttien arvoon. Niillä ei ole mitään ilmoitusvelvollisuutta mainittujen tietojen osalta eikä velvoitetta pidättäytyä kyseisistä liiketoimista. Liikkeeseenlaskijat eivät ota millään tavalla vastuuta mistään sijoituksille mahdollisesti aiheutuvista haitallisista seurauksista. (c) Kukin liikkeeseenlaskija on asiakkaidensa ja vastapuoliensa luottokelpoisuusriskien vaikutusten alainen. (d) Ennalta-arvaamattomat tapahtumat ja/tai hätätilanteet voivat keskeyttää liikkeeseenlaskijoiden toiminnan äkillisesti, mikä voi aiheuttaa huomattavia tappioita ja lisäkustannuksia. (e) Tiedonsiirto- ja tietojärjestelmien häiriöllä tai toimintakatkoksella voi olla olennainen haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijoiden taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin. (f) (g) (h) 2010 NATIXIS -takauksen ala on rajoitettu sen omien ehtojen mukaan. Se on tarkoitettu kattamaan vain tietyt transaktiot, joihin NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö on ryhtynyt alkaneella ajanjaksolla (erääntymispäivästä (Maturity Date) riippumatta), eikä sitä ole rajoitettu koskemaan NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön ohjelmansa mukaisesti liikkeeseenlaskemien warranttien mukaisia velvoitteita NATIXIS -takaus ei ole heti maksettava first demand -takuu NATIXIS -takausvaatimus on toimitettava kirjallisena vaatimuksen esittäjän valtuutetun toimihenkilön tekemänä NATIXIS Structured Products Limited -yhtiölle 2010 NATIXIS -takauksen kohdan 4 (Demand Notices) mukaisesti NATIXIS -takaus voidaan purkaa sen ehtojen

5 mukaisesti, joskin sitä purkamisesta huolimatta sovelletaan jo liikkeeseenlaskettuihin mainitun takauksen piirissä oleviin warrantteihin siihen asti, kunnes kaikki kyseisistä warranteista johtuvat velvoitteet on täysimääräisesti suoritettu. Tämä voi vaikuttaa NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön yleiseen luottokelpoisuuteen. (2) Tekijöitä, jotka ovat olennaisia arvioitaessa ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettuihin warrantteihin liittyviä markkinariskejä Riskitekijät on esitetty ohjelmaesitteen "Risk Factors" -jaksossa, ja niihin sisältyvät seuraavat kohdat. Suuririskisyys: warranttisijoitus on suuririskinen, ja siihen liittyviä riskejä voivat olla muun muassa korkoriski, valuuttariski, aika-arvoriski ja poliittinen riski. Warranttien ostoa suunnittelevien on syytä ottaa huomioon, että heidän ostamansa warrantit saattavat erääntyä arvottomina. Warranttien arvoon ennen erääntymispäivää liittyvä riski: warranttien arvo ennen erääntymispäivää vaihtelee kyseisen kohde-etuuden hinnan tai tason mukaan sekä useiden muiden toisiinsa liittyvien tekijöiden mukaan. Suojaukseen liittyviä näkökohtia: salkun arvopapereita ei välttämättä voida ostaa tai muuttaa käteiseksi jonkin kyseisen kohde-etuuden arvon laskennassa käytetyillä hinnoilla. Warranttien mahdollinen huono likviditeetti jälkimarkkinoilla: liikkeeseenlasketun warranttierän likviditeetin huononeminen saattaa lisätä kyseisen warranttierän hinnan volatiliteettia. Jos warranttierä lakkaa olemasta likvidi, sijoittaja voi joutua toteuttamaan warrantit sijoituksen jonkin suuruisen arvon realisoimiseksi. Muutosehdot: mikäli warranttien ehtoihin sisältyy muutosja/tai lopetusmääräyksiä, jotka liittyvät tiettyjen määriteltyjen tapahtumien ilmenemiseen (mukaan luettuina ehdoissa (Conditions 14 to 20) ilmoitetut tapahtumat), (i) mainittujen määräysten perusteella mahdollisesti toteutettavalla muutoksella kyseisten warranttien ehtoihin saattaa olla haitallinen vaikutus kyseisten warranttien arvoon ja/tai likviditeettiin ja (ii) mainittujen määräysten perusteella mahdollisesti toteutettava warranttien lopettaminen tehdään niiden kulloisestakin laskenta-asiamiehen määrittämästä kohtuullisesta markkina-arvosta, ja siitä vähennetään sovellettavat purkamiskulut.

6 Selvityshäiriötapahtuma: fyysisesti toimitettaviin warrantteihin (Physical Delivery Warrants) pätee, että mikäli selvityspäivänä (Settlement Date) tapahtuu tai vallitsee selvityshäiriötapahtuma (Settlement Disruption Event), selvitystä viivästetään seuraavaan sellaiseen selvityspäivään (Settlement Business Day), jolloin selvityshäiriötapahtumaa ei esiinny. Kyseisellä liikkeeseenlaskijalla voi myös olla oikeus maksaa häiriökäteisselvityshinta (Disruption Cash Settlement Price) oikeuden (Entitlement) toimittamisen asemesta. Häiriökäteisselvityshinta voi olla vähemmän kuin oikeuden kohtuullinen markkina-arvo ja saattaa olla nolla. Mahdollisuus muuttaa selvitystapaa: kukin liikkeeseenlaskija saattaa olla oikeutettu muuttamaan warranttien selvitystapaa seuraavasti: (i) toimittamalla oikeuden tai valtuuttamalla jonkin muun tahon toimittamaan oikeuden käteisselvitysmäärän (Cash Settlement Amount) maksamisen asemesta tai, tapauksen mukaan, (ii) maksamalla käteisselvitysmäärän oikeuden toimittamisen tai jonkin muun tahon toimitukseen valtuuttamisen asemesta. Rajoitettu sidonnaisuus kohde-etuuteen: jos warranttien sidonnaisuus yhteen tai useampaan kohde-etuuteen on rajoitettu tiettyyn tasoon tai määrään tai sille on asetettu tietty yläraja, kyseisten kohde-etuuksien arvon siitä osasta, joka ylittää mainitun rajoituksen tai ylärajan, ei aiheudu hyötyä kyseisille warranteille. Rajoitettu warranttien toteuttaminen: kullakin liikkeeseenlaskijalla saattaa olla mahdollisuus rajoittaa tietyn henkilön tai ryhmän jonakin päivänä (paitsi lopullisena toteuttamispäivänä) toteuttamien warranttien määrä lopullisissa ehdoissa ilmoitettuun enimmäismäärään. Warranttien vähimmäistoteutusmäärä: warranttien toteutus saattaa edellyttää, että warranttien haltijan on luovutettava tai pidettävä omistuksessaan tietty määrä warrantteja. Warranttien haltijoiden, joiden warranttien määrä alittaa määritetyn vähimmäismäärän, on sijoituksensa realisoidakseen joko myytävä warrantit tai ostettava niitä lisää, jolloin heille aiheutuu kuluja molemmissa tapauksissa. Mainittujen warranttien haltijalle aiheutuu riski siitä, että mainittujen warranttien kaupankäyntihinta ja niiden käteisselvitysmäärä tai niihin liittyvän oikeuden arvo voivat olla erisuuruiset. Verotus: verotus voi vaikuttaa warranttien haltijalle warranttien perusteella maksettavaan tuottoon, ja verotuksen vaikutus yksittäiseen warranttien haltijaan voi olla erilainen

7 kuin warranttien haltijoiden tilanteen yleisessä kuvauksessa. Lain muutos: warranttien ehdot perustuvat Englannin lakiin, ja niihin vaikuttavat käytettävän selvitysjärjestelmän lait, säädökset ja menettelytavat, jotka ovat voimassa tämän ohjelmaesitteen päiväyksenä. 3. OHJELMA Kuvaus Warranttiohjelma Warranttien asema Kyseisen liikkeeseenlaskijan warranteista johtuvat sopimusvelvoitteet ovat etuoikeusasemaltaan ensisijaisia ja vakuudettomia. NATIXIS-yhtiön sitoumukset NATIXIS on myöntänyt tiettyjä sitoumuksia joidenkin rahoitusinstrumenttien haltijoiden (määritetty 2010 NATIXIS -takauksessa) eduksi 2010 NATIXIS -takauksessa (2010 NATIXIS Guarantee) kohdassa NATIXIS Structured Products Limited 2010 NATIXIS Guarantee kuvatulla tavalla. Milloin lopullisissa ehdoissa määrätään, että warrantit kuuluvat 2010 NATIXIS -takauksen piiriin, NATIXIS-yhtiö antaa kunkin kyseisen warrantin haltijalle peruuttamattoman ja rajoituksettoman takauksen, jonka mukaan yhtiö suorittaa asianmukaisesti kaikki warranteista johtuvat, liikkeeseenlaskijan suoritettaviksi ilmoitetut maksut kyseisten warranttien haltijan vaatimuksesta 2010 NATIXIS -takauksen ehtojen mukaisesti. Warranttiasiamies Laskenta-asiamies Maksuasiamiehet Citigroup Global Markets Deutschland AG. NATIXIS tai muu sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitettu laskenta-asiamies. Muut kuin arvo-osuusmuotoiset warrantit: Citibank N.A., Lontoon sivuliike, ja BNP Paribas Securities Services, Luxemburgin sivuliike. Suomalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset warrantit: SEB Merchant Banking Custody Services. Sveitsiläiset warrantit: BNP Paribas Securities Services, Zürich. Jälleenmyynti Valuutat Syndikoitu tai syndikoimaton. Euro, Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni tai jokin muu kyseisen liikkeeseenlaskijan valitsema yksi tai useampi valuutta, mikäli sovellettavaan lakiin tai sääntelyyn liittyvistä rajoituksista ja/tai

8 keskuspankin vaatimuksista ei muuta johdu. Arvo-osuusmuotoiset warrantit (Dematerialised Warrants) voidaan laskea liikkeeseen euroissa, tai norjalaisten warranttien (Norwegian Warrants) osalta Norjan kruunuissa (NOK) sekä mahdollisissa muissa Norjan arvopaperikeskuksen säännöissä (Norwegian CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai ruotsalaisten warranttien osalta (Swedish Warrants) Ruotsin kruunuissa (SEK) sekä mahdollisissa muissa Ruotsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swedish CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai sveitsiläisten warranttien (sveitsiläiset warrantit, Swiss Warrants) osalta Sveitsin frangeissa (CHF) sekä mahdollisissa muissa Sveitsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swiss CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, ja kaikkien muiden arvoosuusmuotoisten warranttien osalta kyseisen arvopaperikeskuksen säännöissä (CSD Rules) (ehdon 1.3. (Condition 1.3)) mukaan) hyväksytyissä valuutoissa. Merkintähinta Warranttien laji Warrantit lasketaan liikkeeseen kunkin liikkeeseenlaskijan määrittämään hintaan. Kukin liikkeeseenlaskija voi kulloinkin laskea liikkeeseen mitä tahansa lajia olevia warrantteja, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta: indeksiwarrantit (Index Warrants), osakewarrantit (Share Warrants), velkawarrantit (Debt Warrants), valuuttawarrantit (Currency Warrants), hyödykewarrantit (Commodity Warrants) ja rahastowarrantit (Fund Warrants). Warrantit voivat olla joko eurooppalaistyyppisiä (European Style Warrants) tai amerikkalaistyyppisiä (American Style Warrants). Selvitys Warrantit selvitetään käteismaksulla (käteisselvitettävät warrantit, Cash Settled Warrants) tai fyysisellä toimituksella (fyysisesti toimitettavat warrantit, Physical Delivery Warrants). Indeksiwarrantit Osakewarrantit Käteisselvitettäviin indeksiwarrantteihin (Cash Settled Index Warrants) liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen indeksin tai indeksikorin perusteella. Käteisselvitettäviin osakewarrantteihin (Cash Settled Share Warrants) liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen osakkeen tai osakekorin perusteella. Fyysisesti toimitettaviin osakewarrantteihin (Physical Delivery

9 Share Warrants) liittyvä oikeus on tapauksen mukaan määritetty määrä yhden tai useamman yhtiön osakkeita, josta maksetaan kyseinen toteutushinta kerrottuna pariteetilla (Parity) (jos sellaista käytetään) sekä muut mahdolliset maksut. Velkawarrantit, valuuttawarrantit, hyödykewarrantit, rahastowarrantit ja muut warrantit Käteisselvitettäviin velkawarrantteihin, valuuttawarrantteihin, hyödykewarrantteihin ja rahastowarrantteihin liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen velkainstrumentin tai velkainstrumenttikorin perusteella, yksittäisen valuutan tai valuuttakorin perusteella, yksittäisen hyödykkeen tai hyödykekorin perusteella sekä yksittäisen rahaston tai rahastokorin osuuksien tai osakkeiden perusteella, kussakin tapauksessa sovellettavien lopullisten ehtojen mukaan. Fyysisesti toimitettaviin velkawarrantteihin (Physical Delivery Debt Warrants), valuuttawarrantteihin, hyödykewarrantteihin ja rahastowarrantteihin liittyvä oikeus on määritetty määrä kyseisiä rahasto-osakkeita tai -osuuksia, yhden tai useamman liikkeeseenlaskijan velkainstrumentteja (soveltuvissa tapauksissa), kyseisiä valuuttoja, hyödykkeitä ja rahaston osuuksia tai osakkeita, tapauksen mukaan, joista maksetaan kyseinen toteutushinta kerrottuna pariteetilla (Parity) (jos sellaista käytetään) sekä muut mahdolliset maksut, kaikki sovellettavien lopullisten ehtojen mukaan. Muihin kohde-etuuksiin liittyvät warrantit voidaan laskea liikkeeseen kunkin liikkeeseenlaskijan päättämin ja sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitetuin ehdoin. Toteutusoikeudet Eurooppalaistyyppiset warrantit voidaan toteuttaa ainoastaan toteuttamispäivänä (Exercise Date).

10 Eurooppalaistyyppiset warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin ei sisälly automaattista toteutusta (Automatic Exercise), ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta (Exercise Notice) ehdossa 5 (Condition 5) ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), raukeavat mitättöminä. Eurooppalaistyyppiset käteisselvitettävät warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin sisältyy automaattinen toteutus, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta (Exercise Notice) ehdossa 5 (Condition 5) ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), toteutetaan automaattisesti todellisena toteutuspäivänä. Amerikkalaistyyppiset warrantit voidaan toteuttaa minä tahansa toteutuspankkipäivänä (Exercise Business Day) toteutusjakson (Exercise Period) aikana Amerikkalaistyyppiset warrantit, joiden sovellettaviin lopullisiin ehtoihin ei sisälly automaattista toteutusta, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta ehdossa 5 ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) erääntymispäivänä (Expiration Date), raukeavat mitättöminä. Amerikkalaistyyppiset käteisselvitettävät warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin sisältyy automaattinen toteutus, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta ehdossa 5 ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), toteutetaan automaattisesti erääntymispäivänä. Warranttien muoto Warrantteja edustaa globaali warrantti (Global Warrant), jota säilytysasiamies pitää hallussa selvitysjärjestelmien puolesta (rekisteröidyn sertifikaatin muodossa) (Materialised Warrants). Liikkeeseen ei lasketa paperimuotoisia warrantteja (Definitive Materialised Warrants).

11 Warrantit voidaan laskea liikkeeseen myös arvoosuusmuotoisina, jolloin niihin ei liity todistusta (Dematerialised Warrants), kyseisen valtion kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti sekä sen paikallisen selvitysjärjestelmän sääntöjen, säädösten ja menettelytapojen mukaisesti, jossa kyseiset warrantit kulloinkin on rekisteröity ja jonka kautta ne selvitetään. Selvitysjärjestelmät Verotus ja kulut Clearstream, Banking société anonyme ja Euroclear Bank S.A./N.V. tai näiden lisäksi jokin muu kunkin liikkeeseenlaskijan ja warranttiasiamiehen kulloinkin hyväksymä selvitysjärjestelmä. Warranttien haltijan on maksettava kaikki verot, maksut ja/tai kulut, mukaan luettuina mahdolliset sovellettavat säilytysmaksut, transaktio- tai toteutusmaksut, leima- ja varainsiirtoverot (stamp duty, stamp duty reserve tax), liikkeeseenlasku-, rekisteröinti-, arvopapereiden siirto- ja/tai muut verot tai maksut, jotka syntyvät kyseisten warranttien toteuttamisen yhteydessä ja/tai, soveltuvissa tapauksissa, kyseisiin warrantteihin liittyvän oikeuden toimituksen tai siirron yhteydessä. Mikään liikkeeseenlaskijoista tai takaaja (Guarantor) ei ole velvollinen tai sitä ei muutoin vaadita suorittamaan mitään veroa, maksua, pidätystä tai muuta maksuvelvoitetta, joka saattaa aiheutua jonkin henkilön johonkin warranttiin kohdistuvasta omistuksesta, siirrosta, toteuttamisesta tai täytäntöönpanosta, ja kaikkiin kunkin liikkeeseenlaskijan tai takaajan (soveltuvissa tapauksissa) suorittamiin maksuihin kohdistuu sellainen kyseinen vero, maksu, pidätys tai muu maksuvelvoite, joka mahdollisesti on suoritettava, maksettava, pidätettävä tai vähennettävä. Ennenaikainen lunastus verotussyistä Listautuminen, kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja CSSF:n hyväksyntä Tietyissä tilanteissa voivat warrantteihin liittyvät NATIXISyhtiön maksut muuttua verovähennyskelvottomiksi Ranskan verotuksessa. Tällaisessa tapauksessa NATIXIS-yhtiö voi ennenaikaisesti lunastaa kaikki warrantit tai osan niistä. Tämän dokumentin hyväksymisestä ohjelmaesitteeksi on tehty hakemus Luxemburgin rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle (CSSF). Myös Luxemburgin pörssiin on tehty hakemus (i) ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettujen warranttien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Luxemburgin pörssin säännellyillä markkinoilla ja niiden listaamiseksi Luxemburgin pörssin virallisella listalla tai (ii) Luxemburgin pörssin Euro MTF -markkinaoperaattoriaseman johdosta päivätyn, arvopapereiden

12 listalleottoesitteitä koskevan Luxemburgin lain (Loi relative aux Prospectus pour valeurs mobilières) mukaisesti, ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettujen warranttien listaamiseksi Luxemburgin pörssin virallisella listalla ja kyseisten warranttien hyväksymiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euro MTF -markkinoilla (jotka eivät ole rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (MiFID) mukaiset säännellyt markkinat) 12 kuukauden ajanjaksoksi, joka alkaa tämän ohjelmaesitteen päiväyksenä. Warrantit voidaan tapauksen mukaan listata tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi muussakin kyseisen liikkeeseenlaskijan päättämässä yhdessä tai useammassa pörssissä tai markkinapaikalla. Liikkeeseen voidaan laskea myös warrantteja, joita ei ole otettu millekään listalle tai mihinkään pörssiin. Sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ("Final Terms") määrätään, aiotaanko kyseisten warranttien ottamista jollekin listalle ja/tai pörssiin hakea, ja mikäli aiotaan, mille listalle ja/tai mihin pörssiin. Sovellettava laki Myyntirajoitukset Warrantteihin ja sellaisiin niistä aiheutuviin tai niihin liittyviin velvoitteisiin, jotka eivät ole sopimusvelvoitteita, sekä warranttien ehtojen tulkintaan sovelletaan Englannin lakia sillä poikkeuksella, että arvo-osuusmuotoisten warranttien osalta kaikkiin omistusoikeuteen ja sen siirtoon liittyviin kysymyksiin sovelletaan kunkin lainkäyttöalueen lakeja, sääntöjä, säädöksiä ja menettelytapoja. Warrantteihin liittyy niiden tarjoamista, myyntiä ja siirtoa koskevia rajoituksia Yhdysvalloissa, Euroopan talousalueella (mukaan luettuina Iso-Britannia ja Ranska), Japanissa, Singaporessa, Sveitsissä ja Hongkongissa, sekä muita tietyn warranttisarjan tarjoamisen ja myynnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia rajoituksia. Lisätietoja on ohjelmaesitteen kohdassa "Offering and Sale".

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 12. huhtikuuta 2016 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista 04/02/2016 ESMA/2015/1787 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät... 3

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 22.6.2012 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen (Base Prospectus) tiivistelmä on sen johdanto. Ohjelman alla liikkeeseen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

OptimiKasvu 2009 Obligaatio

OptimiKasvu 2009 Obligaatio Tammikuu 2007 OptimiKasvu 2009 Obligaatio 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymiseen asti Tärkeitä Päivämääriä Tuotto perustuu Kiinan ja Latinalaisen Amerikan osakemarkkinoiden kehitykseen

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Warrantit, jotka perustuvat osakkeisiin tai arvopapereihin, jotka edustavat osakkeita, osakeindeksejä,

Lisätiedot

Tiedote sijoittajille

Tiedote sijoittajille Tiedote sijoittajille Tietoja The Royal Bank of Scotland plc:n liikkeeseenlaskemia IPED-arvopapereita ja sen vastaanottamia IPEDtalletuksia koskevasta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu-

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot