OHJELMAN TIIVISTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS and NATIXIS Structured Products Limited Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio ei ole saattanut voimaan esitedirektiivistä vuonna 2010 annetun muutosdirektiivin mukaisia tiivistelmävaatimuksia koskevia muutoksia: Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina viittauksin sisällytetyt asiakirjat ja kulloinkin julkistetut liitteet. Direktiivin 2003/71/EY säädösten (pois luettuina mainittuun direktiiviin direktiivillä 2010/73/EU tehdyt muutokset) tultua kansallisesti saatetuiksi voimaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa vastuuhenkilöllä (Responsible Person) ei ole siviilioikeudellista vastuuta kyseisissä jäsenvaltioissa yksinomaan tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriitainen, kun se luetaan yhdessä ohjelmaesitteen kanssa. Mikäli ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Seuraava kappale on luettava tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio on saattanut voimaan esitedirektiivistä vuonna 2010 annetun muutosdirektiivin mukaiset tiivistelmävaatimuksia koskevat muutokset: Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona, ja sen tarkoitus on avustaa sijoittajia heidän harkitessaan warrantteihin tehtävää sijoitusta, mutta se ei korvaa ohjelmaesitettä. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina viittauksin sisällytetyt asiakirjat ja kulloinkin julkistetut liitteet. Direktiivin 2003/71/EY säädösten tultua muutoksineen kansallisesti saatetuiksi voimaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa vastuuhenkilöllä (Responsible Person) ei ole siviilioikeudellista vastuuta kyseisissä jäsenvaltioissa tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriitainen, kun se luetaan yhdessä ohjelmaesitteen kanssa, tai milloin se ei sisällä yhdessä ohjelmaesitteen kanssa luettuna keskeisiä tietoja ( key information, määritelty direktiivin 2003/71/EY artiklassa 2.1 (s) muutoksineen) sijoittajien avustamiseksi heidän harkitessaan warrantteihin tehtävää sijoitusta. Mikäli ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Ohjelmaesitteen kohdassa "Terms and Conditions of the Warrants" määriteltyjen termien ja ilmausten merkitykset ovat voimassa myös tässä tiivistelmässä.

2 1. LIIKKEESEENLASKIJAT NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön kuvaus NATIXIS Structured Products Limited (aiemmin IXIS Structured Products Limited), perustettiin julkiseksi osakeyhtiöksi Jerseyn yhtiölain (Companies (Jersey) Law 1991) mukaan kotipaikkanaan Jersey, Kanaalisaaret. NATIXIS Structured Product Limited -yhtiöllä ei ole työntekijöitä. Se on NATIXIS-yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön toiminnalle ei ole perustuslaillisia rajoituksia. Mainitun yhtiön pääasialliseen toimialaan kuuluu sen perustamiskirjan mukaisesti muun muassa kaupankäynti, rahoituksen hankkiminen ja/tai järjestäminen lainoilla, optioilla ja johdannaisilla sekä muilla missä tahansa muodossa olevilla ja minkä tahansa luontoisilla rahoitusvälineillä ja -instrumenteilla, rahoituksen järjestäminen laskemalla liikkeeseen velkakirjoja tai muita rahoitusinstrumentteja, sekä niihin liittyviin sopimuksiin ja transaktioihin ryhtyminen. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö perusti euron suuruisen velkakirjojen liikkeeseenlaskuohjelmansa (Debt Issuance Programme) ja lisäsi ohjelman kokoa euroon Perustamispäivästä lähtien yhtiön päätoimialana on ollut mainitun ohjelman mukaisten velkakirjojen liikkeeseenlasku ja näiden liikkeeseenlaskujen tuottojen edelleenlainaus NATIXIS-yhtiölle. NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö perusti myös euron suuruisen saksalaisten sertifikaattien ohjelman (German Certificate Programme) NATIXIS-yhtiön kuvaus NATIXIS (aiemmin Natexis Banques Populaires) on ranskalainen osakeyhtiö (société anonyme à Conseil d'administration), joka on rekisteröity Pariisin yritysrekisteriin (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) numerolla Yhtiön toimintaa sääntelevät Ranskan kaupallisia yhtiöitä koskevat nykyiset säädökset, Ranskan raha- ja talouslain (Code Monétaire et Financier) nykyiset säädökset sekä yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritelty olemassaoloaika on 99 vuotta. Kyseinen ajanjakso päättyy 9. marraskuuta NATIXIS muodostettiin vuoden 2006 lopulla yhdistämällä Banque Populaire -konsernin ja Caisse d'epargne -konsernin

3 yritys- ja investointipankkitoiminnot ja palvelut, ja se on Euroopan pankkialan keskeisiä toimijoita. Sillä on vankka kokemus monista eri toiminnoista, laaja asiakaskunta ja vahva kansainvälinen näkyvyys. NATIXIS perustettiin 17. marraskuuta 2006 yhdistetyssä yhtiökokouksessa, jossa hyväksyttiin pääoman lisäys apporttiomaisuuden siirtona Natexis Banques Populaires -yhtiölle Caisse Nationale des Caisses d'epargne -yhtiöltä (pääasiassa IXIS Corporate & Investment Bank ja IXIS Asset Management) ja Banque Fédérale des Banques Populaires -yhtiöltä sekä yrityksen uusi nimi (muutettiin Natexis Banques Populaires -nimestä NATIXIS-nimeksi). Heinäkuun 31. päivästä 2009 alkaen (mainittu päivä pois luettuna) NATIXIS on BPCE:n lähiyhtiö. BPCE on keskusyhtiö uudessa pankkikonsernissa, joka muodostui Groupe Banque Populaire-yhtiön ja Groupe Caisse d Epargne-yhtiön yhdistyttyä 31. heinäkuuta Tämä lähiyhtiöasema BPCE:n kanssa on Ranskan raha- ja talouslain (Code Monétaire et Financier) artiklan L mukainen, ja se korvaa mainitusta päivämäärästä alkaen NATIXIS-yhtiön kaksoislähiyhtiöaseman Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance yhtiön (CNCE) ja Banque Fédérale des Banques Populaires -yhtiön (BFBP) kanssa. Keskusyhtiön ominaisuudessa sekä Ranskan raha- ja talouslain artiklan L mukaisesti BPCE on velvollinen takaamaan NATIXIS-yhtiön likviditeetin ja maksukykyisyyden. NATIXIS-yhtiön keskeisiä tunnuslukuja Joulukuun 31. päivänä 2010 NATIXIS-yhtiön kokonaisvarat olivat 458 miljardia euroa, ja sen nettotulo (konserniosuus) 31. joulukuuta 2010 päättyneelle tilikaudelle oli positiivinen miljoonaa euroa. 2. RISKITEKIJÄT Riskitekijät on esitetty ohjelmaesitteen "Risk Factors" -jaksossa, ja niihin sisältyvät seuraavat kohdat. (1) Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kunkin liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskettuihin warrantteihin liittyvät velvoitteet ja suorittaa 2010 NATIXIS -takaukseen liittyvien velvoitteidensa takaisinmaksu (a) Warrantit ovat yksinomaan kunkin liikkeeseenlaskijan, eivät minkään muun tahon, vakuudettomia velvoitteita (2010 NATIXIS -takauksen (2010 NATIXIS

4 Guarantee) ehtojen mukaisesti). Kunkin liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskemien rahoitusinstrumenttien liikkeessä oleva määrä saattaa kulloinkin olla huomattava. (b) Kukin liikkeeseenlaskija ja sen tytäryhtiöt voivat (a) pitää hallussaan tai hankkia oleellisia tietoja kohdeetuuksista ja/tai (b) ryhtyä warrantteihin, kohdeetuutena oleviin arvopapereihin tai muihin johdannaistuotteisiin liittyviin kaupankäynti- tai suojausjärjestelyihin (hedging), jotka voivat vaikuttaa warranttien arvoon. Niillä ei ole mitään ilmoitusvelvollisuutta mainittujen tietojen osalta eikä velvoitetta pidättäytyä kyseisistä liiketoimista. Liikkeeseenlaskijat eivät ota millään tavalla vastuuta mistään sijoituksille mahdollisesti aiheutuvista haitallisista seurauksista. (c) Kukin liikkeeseenlaskija on asiakkaidensa ja vastapuoliensa luottokelpoisuusriskien vaikutusten alainen. (d) Ennalta-arvaamattomat tapahtumat ja/tai hätätilanteet voivat keskeyttää liikkeeseenlaskijoiden toiminnan äkillisesti, mikä voi aiheuttaa huomattavia tappioita ja lisäkustannuksia. (e) Tiedonsiirto- ja tietojärjestelmien häiriöllä tai toimintakatkoksella voi olla olennainen haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijoiden taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin. (f) (g) (h) 2010 NATIXIS -takauksen ala on rajoitettu sen omien ehtojen mukaan. Se on tarkoitettu kattamaan vain tietyt transaktiot, joihin NATIXIS Structured Products Limited -yhtiö on ryhtynyt alkaneella ajanjaksolla (erääntymispäivästä (Maturity Date) riippumatta), eikä sitä ole rajoitettu koskemaan NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön ohjelmansa mukaisesti liikkeeseenlaskemien warranttien mukaisia velvoitteita NATIXIS -takaus ei ole heti maksettava first demand -takuu NATIXIS -takausvaatimus on toimitettava kirjallisena vaatimuksen esittäjän valtuutetun toimihenkilön tekemänä NATIXIS Structured Products Limited -yhtiölle 2010 NATIXIS -takauksen kohdan 4 (Demand Notices) mukaisesti NATIXIS -takaus voidaan purkaa sen ehtojen

5 mukaisesti, joskin sitä purkamisesta huolimatta sovelletaan jo liikkeeseenlaskettuihin mainitun takauksen piirissä oleviin warrantteihin siihen asti, kunnes kaikki kyseisistä warranteista johtuvat velvoitteet on täysimääräisesti suoritettu. Tämä voi vaikuttaa NATIXIS Structured Products Limited -yhtiön yleiseen luottokelpoisuuteen. (2) Tekijöitä, jotka ovat olennaisia arvioitaessa ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettuihin warrantteihin liittyviä markkinariskejä Riskitekijät on esitetty ohjelmaesitteen "Risk Factors" -jaksossa, ja niihin sisältyvät seuraavat kohdat. Suuririskisyys: warranttisijoitus on suuririskinen, ja siihen liittyviä riskejä voivat olla muun muassa korkoriski, valuuttariski, aika-arvoriski ja poliittinen riski. Warranttien ostoa suunnittelevien on syytä ottaa huomioon, että heidän ostamansa warrantit saattavat erääntyä arvottomina. Warranttien arvoon ennen erääntymispäivää liittyvä riski: warranttien arvo ennen erääntymispäivää vaihtelee kyseisen kohde-etuuden hinnan tai tason mukaan sekä useiden muiden toisiinsa liittyvien tekijöiden mukaan. Suojaukseen liittyviä näkökohtia: salkun arvopapereita ei välttämättä voida ostaa tai muuttaa käteiseksi jonkin kyseisen kohde-etuuden arvon laskennassa käytetyillä hinnoilla. Warranttien mahdollinen huono likviditeetti jälkimarkkinoilla: liikkeeseenlasketun warranttierän likviditeetin huononeminen saattaa lisätä kyseisen warranttierän hinnan volatiliteettia. Jos warranttierä lakkaa olemasta likvidi, sijoittaja voi joutua toteuttamaan warrantit sijoituksen jonkin suuruisen arvon realisoimiseksi. Muutosehdot: mikäli warranttien ehtoihin sisältyy muutosja/tai lopetusmääräyksiä, jotka liittyvät tiettyjen määriteltyjen tapahtumien ilmenemiseen (mukaan luettuina ehdoissa (Conditions 14 to 20) ilmoitetut tapahtumat), (i) mainittujen määräysten perusteella mahdollisesti toteutettavalla muutoksella kyseisten warranttien ehtoihin saattaa olla haitallinen vaikutus kyseisten warranttien arvoon ja/tai likviditeettiin ja (ii) mainittujen määräysten perusteella mahdollisesti toteutettava warranttien lopettaminen tehdään niiden kulloisestakin laskenta-asiamiehen määrittämästä kohtuullisesta markkina-arvosta, ja siitä vähennetään sovellettavat purkamiskulut.

6 Selvityshäiriötapahtuma: fyysisesti toimitettaviin warrantteihin (Physical Delivery Warrants) pätee, että mikäli selvityspäivänä (Settlement Date) tapahtuu tai vallitsee selvityshäiriötapahtuma (Settlement Disruption Event), selvitystä viivästetään seuraavaan sellaiseen selvityspäivään (Settlement Business Day), jolloin selvityshäiriötapahtumaa ei esiinny. Kyseisellä liikkeeseenlaskijalla voi myös olla oikeus maksaa häiriökäteisselvityshinta (Disruption Cash Settlement Price) oikeuden (Entitlement) toimittamisen asemesta. Häiriökäteisselvityshinta voi olla vähemmän kuin oikeuden kohtuullinen markkina-arvo ja saattaa olla nolla. Mahdollisuus muuttaa selvitystapaa: kukin liikkeeseenlaskija saattaa olla oikeutettu muuttamaan warranttien selvitystapaa seuraavasti: (i) toimittamalla oikeuden tai valtuuttamalla jonkin muun tahon toimittamaan oikeuden käteisselvitysmäärän (Cash Settlement Amount) maksamisen asemesta tai, tapauksen mukaan, (ii) maksamalla käteisselvitysmäärän oikeuden toimittamisen tai jonkin muun tahon toimitukseen valtuuttamisen asemesta. Rajoitettu sidonnaisuus kohde-etuuteen: jos warranttien sidonnaisuus yhteen tai useampaan kohde-etuuteen on rajoitettu tiettyyn tasoon tai määrään tai sille on asetettu tietty yläraja, kyseisten kohde-etuuksien arvon siitä osasta, joka ylittää mainitun rajoituksen tai ylärajan, ei aiheudu hyötyä kyseisille warranteille. Rajoitettu warranttien toteuttaminen: kullakin liikkeeseenlaskijalla saattaa olla mahdollisuus rajoittaa tietyn henkilön tai ryhmän jonakin päivänä (paitsi lopullisena toteuttamispäivänä) toteuttamien warranttien määrä lopullisissa ehdoissa ilmoitettuun enimmäismäärään. Warranttien vähimmäistoteutusmäärä: warranttien toteutus saattaa edellyttää, että warranttien haltijan on luovutettava tai pidettävä omistuksessaan tietty määrä warrantteja. Warranttien haltijoiden, joiden warranttien määrä alittaa määritetyn vähimmäismäärän, on sijoituksensa realisoidakseen joko myytävä warrantit tai ostettava niitä lisää, jolloin heille aiheutuu kuluja molemmissa tapauksissa. Mainittujen warranttien haltijalle aiheutuu riski siitä, että mainittujen warranttien kaupankäyntihinta ja niiden käteisselvitysmäärä tai niihin liittyvän oikeuden arvo voivat olla erisuuruiset. Verotus: verotus voi vaikuttaa warranttien haltijalle warranttien perusteella maksettavaan tuottoon, ja verotuksen vaikutus yksittäiseen warranttien haltijaan voi olla erilainen

7 kuin warranttien haltijoiden tilanteen yleisessä kuvauksessa. Lain muutos: warranttien ehdot perustuvat Englannin lakiin, ja niihin vaikuttavat käytettävän selvitysjärjestelmän lait, säädökset ja menettelytavat, jotka ovat voimassa tämän ohjelmaesitteen päiväyksenä. 3. OHJELMA Kuvaus Warranttiohjelma Warranttien asema Kyseisen liikkeeseenlaskijan warranteista johtuvat sopimusvelvoitteet ovat etuoikeusasemaltaan ensisijaisia ja vakuudettomia. NATIXIS-yhtiön sitoumukset NATIXIS on myöntänyt tiettyjä sitoumuksia joidenkin rahoitusinstrumenttien haltijoiden (määritetty 2010 NATIXIS -takauksessa) eduksi 2010 NATIXIS -takauksessa (2010 NATIXIS Guarantee) kohdassa NATIXIS Structured Products Limited 2010 NATIXIS Guarantee kuvatulla tavalla. Milloin lopullisissa ehdoissa määrätään, että warrantit kuuluvat 2010 NATIXIS -takauksen piiriin, NATIXIS-yhtiö antaa kunkin kyseisen warrantin haltijalle peruuttamattoman ja rajoituksettoman takauksen, jonka mukaan yhtiö suorittaa asianmukaisesti kaikki warranteista johtuvat, liikkeeseenlaskijan suoritettaviksi ilmoitetut maksut kyseisten warranttien haltijan vaatimuksesta 2010 NATIXIS -takauksen ehtojen mukaisesti. Warranttiasiamies Laskenta-asiamies Maksuasiamiehet Citigroup Global Markets Deutschland AG. NATIXIS tai muu sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitettu laskenta-asiamies. Muut kuin arvo-osuusmuotoiset warrantit: Citibank N.A., Lontoon sivuliike, ja BNP Paribas Securities Services, Luxemburgin sivuliike. Suomalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset warrantit: SEB Merchant Banking Custody Services. Sveitsiläiset warrantit: BNP Paribas Securities Services, Zürich. Jälleenmyynti Valuutat Syndikoitu tai syndikoimaton. Euro, Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni tai jokin muu kyseisen liikkeeseenlaskijan valitsema yksi tai useampi valuutta, mikäli sovellettavaan lakiin tai sääntelyyn liittyvistä rajoituksista ja/tai

8 keskuspankin vaatimuksista ei muuta johdu. Arvo-osuusmuotoiset warrantit (Dematerialised Warrants) voidaan laskea liikkeeseen euroissa, tai norjalaisten warranttien (Norwegian Warrants) osalta Norjan kruunuissa (NOK) sekä mahdollisissa muissa Norjan arvopaperikeskuksen säännöissä (Norwegian CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai ruotsalaisten warranttien osalta (Swedish Warrants) Ruotsin kruunuissa (SEK) sekä mahdollisissa muissa Ruotsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swedish CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai sveitsiläisten warranttien (sveitsiläiset warrantit, Swiss Warrants) osalta Sveitsin frangeissa (CHF) sekä mahdollisissa muissa Sveitsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swiss CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, ja kaikkien muiden arvoosuusmuotoisten warranttien osalta kyseisen arvopaperikeskuksen säännöissä (CSD Rules) (ehdon 1.3. (Condition 1.3)) mukaan) hyväksytyissä valuutoissa. Merkintähinta Warranttien laji Warrantit lasketaan liikkeeseen kunkin liikkeeseenlaskijan määrittämään hintaan. Kukin liikkeeseenlaskija voi kulloinkin laskea liikkeeseen mitä tahansa lajia olevia warrantteja, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta: indeksiwarrantit (Index Warrants), osakewarrantit (Share Warrants), velkawarrantit (Debt Warrants), valuuttawarrantit (Currency Warrants), hyödykewarrantit (Commodity Warrants) ja rahastowarrantit (Fund Warrants). Warrantit voivat olla joko eurooppalaistyyppisiä (European Style Warrants) tai amerikkalaistyyppisiä (American Style Warrants). Selvitys Warrantit selvitetään käteismaksulla (käteisselvitettävät warrantit, Cash Settled Warrants) tai fyysisellä toimituksella (fyysisesti toimitettavat warrantit, Physical Delivery Warrants). Indeksiwarrantit Osakewarrantit Käteisselvitettäviin indeksiwarrantteihin (Cash Settled Index Warrants) liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen indeksin tai indeksikorin perusteella. Käteisselvitettäviin osakewarrantteihin (Cash Settled Share Warrants) liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen osakkeen tai osakekorin perusteella. Fyysisesti toimitettaviin osakewarrantteihin (Physical Delivery

9 Share Warrants) liittyvä oikeus on tapauksen mukaan määritetty määrä yhden tai useamman yhtiön osakkeita, josta maksetaan kyseinen toteutushinta kerrottuna pariteetilla (Parity) (jos sellaista käytetään) sekä muut mahdolliset maksut. Velkawarrantit, valuuttawarrantit, hyödykewarrantit, rahastowarrantit ja muut warrantit Käteisselvitettäviin velkawarrantteihin, valuuttawarrantteihin, hyödykewarrantteihin ja rahastowarrantteihin liittyvä käteisselvitysmäärä lasketaan yksittäisen velkainstrumentin tai velkainstrumenttikorin perusteella, yksittäisen valuutan tai valuuttakorin perusteella, yksittäisen hyödykkeen tai hyödykekorin perusteella sekä yksittäisen rahaston tai rahastokorin osuuksien tai osakkeiden perusteella, kussakin tapauksessa sovellettavien lopullisten ehtojen mukaan. Fyysisesti toimitettaviin velkawarrantteihin (Physical Delivery Debt Warrants), valuuttawarrantteihin, hyödykewarrantteihin ja rahastowarrantteihin liittyvä oikeus on määritetty määrä kyseisiä rahasto-osakkeita tai -osuuksia, yhden tai useamman liikkeeseenlaskijan velkainstrumentteja (soveltuvissa tapauksissa), kyseisiä valuuttoja, hyödykkeitä ja rahaston osuuksia tai osakkeita, tapauksen mukaan, joista maksetaan kyseinen toteutushinta kerrottuna pariteetilla (Parity) (jos sellaista käytetään) sekä muut mahdolliset maksut, kaikki sovellettavien lopullisten ehtojen mukaan. Muihin kohde-etuuksiin liittyvät warrantit voidaan laskea liikkeeseen kunkin liikkeeseenlaskijan päättämin ja sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitetuin ehdoin. Toteutusoikeudet Eurooppalaistyyppiset warrantit voidaan toteuttaa ainoastaan toteuttamispäivänä (Exercise Date).

10 Eurooppalaistyyppiset warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin ei sisälly automaattista toteutusta (Automatic Exercise), ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta (Exercise Notice) ehdossa 5 (Condition 5) ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), raukeavat mitättöminä. Eurooppalaistyyppiset käteisselvitettävät warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin sisältyy automaattinen toteutus, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta (Exercise Notice) ehdossa 5 (Condition 5) ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), toteutetaan automaattisesti todellisena toteutuspäivänä. Amerikkalaistyyppiset warrantit voidaan toteuttaa minä tahansa toteutuspankkipäivänä (Exercise Business Day) toteutusjakson (Exercise Period) aikana Amerikkalaistyyppiset warrantit, joiden sovellettaviin lopullisiin ehtoihin ei sisälly automaattista toteutusta, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta ehdossa 5 ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) erääntymispäivänä (Expiration Date), raukeavat mitättöminä. Amerikkalaistyyppiset käteisselvitettävät warrantit, joiden osalta sovellettaviin lopullisiin ehtoihin sisältyy automaattinen toteutus, ja joiden osalta ei ole toimitettu toteutusilmoitusta ehdossa 5 ilmoitetulla tavalla viimeistään klo Brysselin tai Luxemburgin aikaa (tapauksen mukaan) todellisena toteutuspäivänä (Actual Exercise Date), toteutetaan automaattisesti erääntymispäivänä. Warranttien muoto Warrantteja edustaa globaali warrantti (Global Warrant), jota säilytysasiamies pitää hallussa selvitysjärjestelmien puolesta (rekisteröidyn sertifikaatin muodossa) (Materialised Warrants). Liikkeeseen ei lasketa paperimuotoisia warrantteja (Definitive Materialised Warrants).

11 Warrantit voidaan laskea liikkeeseen myös arvoosuusmuotoisina, jolloin niihin ei liity todistusta (Dematerialised Warrants), kyseisen valtion kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti sekä sen paikallisen selvitysjärjestelmän sääntöjen, säädösten ja menettelytapojen mukaisesti, jossa kyseiset warrantit kulloinkin on rekisteröity ja jonka kautta ne selvitetään. Selvitysjärjestelmät Verotus ja kulut Clearstream, Banking société anonyme ja Euroclear Bank S.A./N.V. tai näiden lisäksi jokin muu kunkin liikkeeseenlaskijan ja warranttiasiamiehen kulloinkin hyväksymä selvitysjärjestelmä. Warranttien haltijan on maksettava kaikki verot, maksut ja/tai kulut, mukaan luettuina mahdolliset sovellettavat säilytysmaksut, transaktio- tai toteutusmaksut, leima- ja varainsiirtoverot (stamp duty, stamp duty reserve tax), liikkeeseenlasku-, rekisteröinti-, arvopapereiden siirto- ja/tai muut verot tai maksut, jotka syntyvät kyseisten warranttien toteuttamisen yhteydessä ja/tai, soveltuvissa tapauksissa, kyseisiin warrantteihin liittyvän oikeuden toimituksen tai siirron yhteydessä. Mikään liikkeeseenlaskijoista tai takaaja (Guarantor) ei ole velvollinen tai sitä ei muutoin vaadita suorittamaan mitään veroa, maksua, pidätystä tai muuta maksuvelvoitetta, joka saattaa aiheutua jonkin henkilön johonkin warranttiin kohdistuvasta omistuksesta, siirrosta, toteuttamisesta tai täytäntöönpanosta, ja kaikkiin kunkin liikkeeseenlaskijan tai takaajan (soveltuvissa tapauksissa) suorittamiin maksuihin kohdistuu sellainen kyseinen vero, maksu, pidätys tai muu maksuvelvoite, joka mahdollisesti on suoritettava, maksettava, pidätettävä tai vähennettävä. Ennenaikainen lunastus verotussyistä Listautuminen, kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja CSSF:n hyväksyntä Tietyissä tilanteissa voivat warrantteihin liittyvät NATIXISyhtiön maksut muuttua verovähennyskelvottomiksi Ranskan verotuksessa. Tällaisessa tapauksessa NATIXIS-yhtiö voi ennenaikaisesti lunastaa kaikki warrantit tai osan niistä. Tämän dokumentin hyväksymisestä ohjelmaesitteeksi on tehty hakemus Luxemburgin rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle (CSSF). Myös Luxemburgin pörssiin on tehty hakemus (i) ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettujen warranttien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Luxemburgin pörssin säännellyillä markkinoilla ja niiden listaamiseksi Luxemburgin pörssin virallisella listalla tai (ii) Luxemburgin pörssin Euro MTF -markkinaoperaattoriaseman johdosta päivätyn, arvopapereiden

12 listalleottoesitteitä koskevan Luxemburgin lain (Loi relative aux Prospectus pour valeurs mobilières) mukaisesti, ohjelman mukaan liikkeeseenlaskettujen warranttien listaamiseksi Luxemburgin pörssin virallisella listalla ja kyseisten warranttien hyväksymiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euro MTF -markkinoilla (jotka eivät ole rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (MiFID) mukaiset säännellyt markkinat) 12 kuukauden ajanjaksoksi, joka alkaa tämän ohjelmaesitteen päiväyksenä. Warrantit voidaan tapauksen mukaan listata tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi muussakin kyseisen liikkeeseenlaskijan päättämässä yhdessä tai useammassa pörssissä tai markkinapaikalla. Liikkeeseen voidaan laskea myös warrantteja, joita ei ole otettu millekään listalle tai mihinkään pörssiin. Sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ("Final Terms") määrätään, aiotaanko kyseisten warranttien ottamista jollekin listalle ja/tai pörssiin hakea, ja mikäli aiotaan, mille listalle ja/tai mihin pörssiin. Sovellettava laki Myyntirajoitukset Warrantteihin ja sellaisiin niistä aiheutuviin tai niihin liittyviin velvoitteisiin, jotka eivät ole sopimusvelvoitteita, sekä warranttien ehtojen tulkintaan sovelletaan Englannin lakia sillä poikkeuksella, että arvo-osuusmuotoisten warranttien osalta kaikkiin omistusoikeuteen ja sen siirtoon liittyviin kysymyksiin sovelletaan kunkin lainkäyttöalueen lakeja, sääntöjä, säädöksiä ja menettelytapoja. Warrantteihin liittyy niiden tarjoamista, myyntiä ja siirtoa koskevia rajoituksia Yhdysvalloissa, Euroopan talousalueella (mukaan luettuina Iso-Britannia ja Ranska), Japanissa, Singaporessa, Sveitsissä ja Hongkongissa, sekä muita tietyn warranttisarjan tarjoamisen ja myynnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia rajoituksia. Lisätietoja on ohjelmaesitteen kohdassa "Offering and Sale".

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as of 13 September 2012 OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus dated 28 June 2010 as supplemented as of 14 April 2011 TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin (Notes) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB )

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB ) TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin ( Notes ) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite.

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 16.7.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. Danske

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 10 000 000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), UPM- Kymmene Oyj (UPM1V)

Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), UPM- Kymmene Oyj (UPM1V) DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 42 warranttisarjaa 9.2.2011 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 29.11.2017 Danske Bank A/S:n tiedote Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 29.11.2017

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0 Tuotonvaihtosopimus, osake Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä kuluista. Kuluesimerkki Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 5.000.000 ostowarranttia Erä B: 5.000.000 ostowarranttia Viimeinen

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Nasdaq Helsingin listayhtiöitä koskevien sääntöjen muutokset

Nasdaq Helsingin listayhtiöitä koskevien sääntöjen muutokset Liikkeeseenlaskijoille ja hyväksytyille neuvonantajille Nasdaq Helsingin markkinapaikoilla SÄÄNTÖTIEDOTE 19.12.2017 Nasdaq Helsingin listayhtiöitä koskevien sääntöjen muutokset 3.1.2018 Voimassa olevia

Lisätiedot

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013 Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä: 26.5.2006

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 12. huhtikuuta 2016 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot