Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite Warrantit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit"

Transkriptio

1 Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä Commerzbank Aktiengesellschaftin päivätyn perusesitteen, päivätyn ensimmäisen täydennyksen, päivätyn toisen täydennyksen, 5. huhtikuuta 2013 päivätyn kolmannen täydennyksen, päivätyn neljännen täydennyksen ja mahdollisten tulevien täydennysten (Perusesite) kanssa se muodostaa direktiivin 2003/71/EY (Esitedirektiivi) 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ohjelmaesitteen (Ohjelmaesite). Esitedirektiiviä tarkoitetaan tässä sellaisena kuin se on muutettuna (mukaan lukien direktiivin 2010/73/EY (Vuoden 2010 Muutosdirektiivi) mukaiset muutokset siltä osin kuin ne on pantu täytäntöön kussakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa) ja sellaisena kuin se on pantu täytäntöön EU:n jäsenvaltioiden asianomaisilla säännöksillä Euroopan komission asetuksen 809/2004 (Komission Asetus) yhteydessä. Nämä asiakirjat, jotka muodostavat Ohjelmaesitteen, on jätetty Saksan liittovaltion rahoitustarkastusviranomaiselle (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (BaFin), ja ne julkaistaan sähköisessä muodossa Liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla (www.commerzbank.com).

2 SISÄLTÖ I. TIIVISTELMÄ...3 Jakso A Johdanto ja varoitukset...3 Jakso B Liikkeeseenlaskija...5 Jakso C Arvopaperit...9 Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin] [valuuttakursseihin][pörssinoteerattuihin rahastoihin]...9 Capped Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin] [valuuttakursseihin][pörssinoteerattuihin rahastoihin]...13 Inline Warrantit, jotka liittyvät [indekseihin][valuuttakursseihin]...17 Bonus Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin]...20 Capped Bonus Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin]...23 Reverse Bonus Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin]...26 Capped Reverse Bonus Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin]...29 Jakso D Riskit...32 Jakso E Tarjous

3 I. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei ole tarpeen esittää. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jotkin tiivistelmän kohdat ovat hakasulkeissa. Tällaiset tiedot täydennetään tai, jos ne ovat tarpeettomia, poistetaan arvopapereiden kunkin liikkeeseenlaskun yhteydessä, ja liikkeeseenlaskuun liittyvä täydennetty tiivistelmä liitetään osaksi asianomaisia lopullisia ehtoja. Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus A.1 Varoitukset Tätä tiivistelmää olisi pidettävä ohjelmaesitteen (Ohjelmaesite) ja asianomaisten Lopullisten Ehtojen johdantona. Sijoittajien olisi perustettava Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin (Warrantit) sijoittamista koskeva päätöksensä koko Ohjelmaesitteeseen ja asianomaisiin Lopullisiin Ehtoihin. Mikäli jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa nostetaan Ohjelmaesitteen sisältämiä tietoja koskeva kanne, kanteen nostanut sijoittaja voidaan velvoittaa maksamaan Ohjelmaesitteen ja Lopullisten Ehtojen kääntämisestä aiheutuvat kustannukset ennen oikeudenkäynnin aloittamista kyseisen maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Ohjelmaesitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa kaikkia tarvittavia keskeisiä tietoja. A.2 Suostumus esitteen käyttöön [- ei sovellu Liikkeeseenlaskija ei ole antanut suostumusta siihen, että rahoituksenvälittäjät käyttävät Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja Warranttien edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen.] [Liikkeeseenlaskija antaa suostumuksensa siihen, että rahoituksenvälittäjät käyttävät Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja Warranttien edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen.] [Liikkeeseenlaskija antaa suostumuksensa siihen, että [seuraava rahoituksenvälittäjä] [seuraavat rahoituksenvälittäjät] käyttävät Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja Warranttien edelleenmyyntiin tai lopulliseen sijoittamiseen: [rahoituksenvälittäjän nimi ja yhteystiedot (rahoituksenvälittäjien nimet ja yhteystiedot)]] Tarjousaika, jonka aikana rahoituksenvälittäjät voivat edelleenmyydä Warrantteja tai sijoittaa niitä lopullisesti, kestää

4 ainoastaan niin kauan kuin Ohjelmaesite ja Lopulliset Ehdot ovat voimassa Esitedirektiivin 9 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön asianomaisessa jäsenvaltiossa[, ja [alkupäivä] [päättymispäivä]]. Suostumus Ohjelmaesitteen ja Lopullisten Ehtojen käyttöön annetaan ainoastaan seuraavien jäsenvaltioiden osalta: [jäsenvaltiot] Suostumus Ohjelmaesitteen (mukaan lukien täydennysten) ja vastaavien Lopullisten Ehtojen käyttöön edellyttää, että (i) Ohjelmaesite ja vastaavat Lopulliset Ehdot toimitetaan sijoittamista harkitseville ainoastaan ennen toimitusta julkaistujen täydennysten kanssa ja (ii) Ohjelmaesitettä ja Lopullisia Ehtoja käyttävien rahoituksenvälittäjien on varmistettava, että ne noudattavat kaikkia kyseisellä lainkäyttöalueella soveltuvia ja voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Jos rahoituksenvälittäjä tekee tarjouksen, rahoituksenvälittäjä antaa sijoittajille tietoja tarjouksen ehdoista tarjouksen aikana.] 4 (39)

5 Jakso B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Asuinpaikka / Oikeudellinen muoto / Sovellettava laki / Perustamismaa Pankin virallinen nimi on COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Liikkeeseenlaskija, Pankki tai Commerzbank, yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa Commerzbank-konserni tai Konserni), ja Pankin muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Commerzbank. Pankin kotipaikka on Frankfurt am Main. Pankin pääkonttori sijaitsee osoitteessa Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Frankfurt am Main, Saksan liittotasavalta. Commerzbank on Saksan lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö. B.4b Tiedossa olevat suuntaukset, jotka vaikuttavat Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan Kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi ja erityisesti euroalueen valtionvelkakriisi ovat aiemmin rasittaneet merkittävästi Commerzbankin nettovaroja, taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, ja voidaan olettaa, että Commerzbankin kannalta olennaisen haitallisia vaikutuksia voi syntyä myös tulevaisuudessa, erityisesti jos kriisi kärjistyy uudelleen. B.5 Organisaatiorakenne B.9 Tulosennuste tai -arvio B.10 Tilintarkastusker tomuksessa esitetyt muistutukset B.12 Valikoidut keskeiset taloudelliset tiedot Commerzbank on Commerzbank-konsernin emoyhtiö. Commerzbank-konserni omistaa suoraan ja epäsuorasti oman pääoman ehtoisia osuuksia useista eri yhtiöistä. - ei sovellu Liikkeeseenlaskija ei laadi tällä hetkellä tulosennusteita tai -arvioita. Ei sovellu. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main ( PwC ) on tilintarkastanut tilikauden 2012 vuositilinpäätöksen sekä tilikausien 2011 ja 2012 konsernitilinpäätökset ja antanut kaikista tilintarkastuskertomukset, jotka eivät sisällä muistutuksia. Lisäksi PwC on tarkastanut Commerzbankin lyhennetyn konserniosavuosikatsauksen päättyneeltä katsauskaudelta ja antanut tarkastuksen perusteella lausunnon. Alla oleva taulukko antaa yleiskuvan Commerzbank-konsernin taseesta ja tuloslaskelmasta. Tiedot ovat peräisin ja päättyneiden tilikausien IFRS:n mukaisesti laadituista ja tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä sekä päättyneen katsauskauden konserniosavuosikatsauksesta (tarkastettu). Tase ) Varat (milj. euroa) Kassavarat Saamiset pankeilta Saamiset asiakkailta (39)

6 Salkun käyvän arvon suojauksen tarkistus Johdannaissuojausinstrumenttie n käypä arvo (positiivinen) Kaupankäyntivarat Rahoitusinvestoinnit Omistukset yhtiöissä (kirjattu pääomaosuusmenetelmällä) Aineettomat hyödykkeet Käyttöomaisuus Sijoituskiinteistöt Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät Lyhytaikaiset verosaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut varat Yhteensä Velat ja oma pääoma (milj. euroa) Velat pankeille Velat asiakkaille Arvopaperistetut vastuut Salkun käyvän arvon suojauksen tarkistus Johdannaissuojausinstrumenttien käypä arvo (negatiivinen) Kaupankäyntivelat Varaukset Lyhytaikaiset verovelat Laskennalliset verovelat Myytävänä oleviin luovutettavien erien ryhmiin liittyvät velat Muut velat Toissijainen pääoma Hybridi pääoma Oma pääoma Yhteensä ) Tuloslaskelma (milj. euroa) Rahoituskate Luottotappiovaraukset... (1 390) (1 660) (212) (267) Rahoituskate luottotappiovarausten jälkeen Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin nettotuotot ja suojauslaskennan nettotuotot... Nettotuotot sijoituksista... (3 611) 81 (176) (6) Juoksevat nettotuotot yhtiöistä (kirjattu pääomaosuusmenetel mällä) Muut nettotuotot (77) 21 (62) Liiketoiminnan kulut Uudelleenjärjestelykulu t Nettotuotot tai -tappiot luovutettavien erien (268) (39)

7 myynnistä... Tulos ennen veroja (24) Tuloverot liiketoiminnasta (240) Konsernin tulos (69) 1) Edeltävän vuoden luvut on oikaistu muutetun IAS 19 -standardin käyttöönoton ja muiden tiedonantovelvollisuuden muutosten johdosta. Lukuun ottamatta osatekijä B.13:n osalta annettuja tietoja Commerzbankin tulevaisuudennäkymissä ei ole tapahtunut olennaista epäedullista muutosta jälkeen. B.13 Viimeaikaiset tapahtumat Lukuun ottamatta osatekijä B.13:n osalta annettuja tietoja Commerzbank-konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia jälkeen. Commerzbank julkaisi strategiset ja taloudelliset tavoitteensa vuoteen 2016 asti marraskuussa Näin ollen Commerzbank aikoo mukauttaa liiketoimintamallinsa rahoitusalan toimintaedellytysten muutoksiin seuraavien vuosien aikana. Commerzbank aikoo vuoteen 2016 ulottuvien strategisten suunnitelmiensa puitteissa investoida yli 2 miljardia euroa ydinliiketoimintojensa tuloksen parantamiseen yksityisasiakkaiden segmentissä, Mittelstandsbank-segmentissä, yritykset ja markkinat -segmentissä sekä Keski- ja Itä-Euroopan segmentissä. Tämän lisäksi kustannustaso pidetään vakaana ja pääomarakenteen optimointia jatketaan uusilla tehostamistoimilla. Helmikuussa 2013 Commerzbankin johtoryhmä hyväksyi ja julkaisi vuoteen 2016 ulottuviin strategisiin suunnitelmiin liittyvän linjauksen, joka koskee suunniteltuja henkilöstövähennyksiä. Suunnitelman mukaan yksityisasiakkaiden liiketoiminnan sivuliikeverkostosta vähennetään kokoaikaista työpaikkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kaikkiaan konsernista vähennetään suunnitelman mukaan kokoaikaista työpaikkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Commerzbank ilmoitti , että se aikoo maksaa ennenaikaisesti ja täysimääräisesti takaisin Saksan rahoitusmarkkinoiden vakautusrahaston (SoFFin) ja Allianzin Commerzbankiin tekemät äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset, joiden suuruudet ovat noin 1,6 miljardia euroa ja 750 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä toimenpiteenä tätä varten Commerzbankin osakepääomaa alennettiin yhdistämällä osakkeita suhteessa 10:1. Tämän jälkeen seuraavana toimenpiteenä osakepääomaa korotettiin, ja korotus rekisteröitiin Frankfurt am Mainin alioikeuden kaupparekisteriin Liikkeeseen laskettiin yhteensä uutta osaketta, joiden merkintähinta oli 4,50 euroa osakkeelta. SoFFinin ja Allianzin äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset maksettiin takaisin täysimääräisesti B.14 Liikkeeseenlaskijan riippuvuus muista konserniin kuuluvista Commerzbankin tämänhetkinen osakepääoma on ,00 euroa, ja se jakautuu haltijamuotoiseen osakkeeseen, joilla ei ole nimellisarvoa. - ei sovellu Kuten osatekijän B.5 kohdalla on todettu, Commerzbank on Commerzbank-konsernin emoyhtiö. 7 (39)

8 yksiköistä B.15 Liikkeeseenlaskijan päätoimialat, päämarkkinat Commerzbank-konsernin toiminnan painopisteenä ovat erilaiset saksalaisille yksityisasiakkaille ja keskisuurille ns. Mittelstandasiakkaille tarjottavat tuotteet ja rahoituspalvelut, kuten tilinhoito- ja maksutapahtumapalvelut, laina-, säästö- ja sijoituspalvelut, arvopaperipalvelut sekä pääomamarkkina- ja investointipankkituotteet ja -palvelut. Lisäksi Konserni toimii erikoisaloilla, kuten leasingin parissa. Osana kokonaisvaltaista rahoituspalvelustrategiaansa Konserni tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa myös muita rahoituspalveluja, kuten asuntosäästölaina-, varainhoito- ja vakuutuspalveluja. Lisäksi Konserni vahvistaa asemaansa yhtenä Saksan tärkeimmistä vientirahoittajista. Saksan ohella konsernilla on liiketoimintaa myös Keski- ja Itä-Euroopassa tytäryhtiöidensä, sivukonttoreidensa ja sijoitustensa kautta. Commerzbank-konserni jaettiin viiteen segmenttiin, jotka ovat yksityisasiakkaat, Mittelstandsbank, Keski- ja Itä-Eurooppa, yritykset ja markkinat, ydinliiketoimintaan kuulumattomat omaisuuserät (Non Core Assets, NCA) sekä muut ja konsolidointi. Näistä yksityisasiakkaiden segmentti, Mittelstandsbank-segmentti, Keski- ja Itä-Euroopan segmentti, yritykset ja markkinat -segmentti sekä muut ja konsolidointi -segmentti kuuluivat Commerzbankkonsernin ydinpankkitoimintaan. Ydinliiketoimintaan kuulumattomat omaisuuserät ovat konserninsisäinen supistusyksikkö, johon kuuluvat ydinliiketoimintaan kuulumattomiksi luokiteltujen liiketoimintojen ja julkisrahoituksen sijoitussalkun lisäksi liikekiinteistörahoitus- ja alusrahoitusliiketoiminnat lähtien. Oikeudellisesta näkökulmasta liikekiinteistörahoituksen ja julkisrahoituksen salkut jäävät entisen Eurohypo Aktiengesellschaftin omistukseen. Eurohypo Aktiengesellschaftin nimi muuttui Hypothekenbank Frankfurt AG:ksi. Hypothekenbank Frankfurtin yksityisasiakkaisiin keskittyvä ydinliiketoiminta (yksityisen rakentamisen rahoitus) yhdistettiin Commerzbankin ydinpankkitoimintaan yksityisasiakkaiden segmenttiin. Ydinpankkitoiminnan yksityisasiakkaiden segmenttiin yhdistettiin myös Konsernin Commerz Real -divisioona. Lisäksi sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelystä vastaava yksikkö (Portfolio Restructuring Unit, PRU) purettiin erillisenä segmenttinä Merkittäviä osia jäljelle jääneestä salkusta siirrettiin ydinpankkitoiminnan yritykset ja markkinat -segmentille. Commerzbank sopi ukrainalaisen Smart Groupin kanssa, että Commerzbank myy noin 96 prosentin omistusosuutensa Ukrainan Bank Forumista. Viranomaiset hyväksyivät kaupan lokakuun 2012 lopulla. B.16 Suurimmat osakkeenomistajat Saksan arvopaperikauppaa säätelevän lain (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG) 21 pykälässä ja sitä seuraavissa pykälissä asetetun osakkeenomistajien ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti seuraavat osakkeenomistajat omistavat yli 3 prosenttia Commerzbankin kantaosakkeista: Saksan rahoitusmarkkinoiden vakautusrahasto (Finanzmarktstabilisierungfonds, SoFFin) / Saksan liittotasavalta: 17,15 % The Capital Group Companies: 3,37 % 8 (39)

9 Jakso C Arvopaperit 1 Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin][valuuttakursseihin][pörssinoteerattuihin rahastoihin] Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji / tunniste Arvopapereiden tyyppi/muoto [OSTOTYYPPISET][MYYNTITYYPPISET][***] Warrantit, joiden kohde-etuutena on [kohde-etuus***] (Warrantit) [[Jokaista Warranttien sarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijawarrantti.] [[Jokainen Warranttien sarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvoosuuksina.] Arvopapereiden tunniste(et) [ISIN / paikallinen koodi***] C.2 Arvopapereiden valuutta C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutt a koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien Arvopapereiden etuoikeusjärjestys ja oikeuksia koskevat rajoitukset) [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] liikkeeseenlaskuvaluutta on [valuutta]. - ei sovellu Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopapereihin sovellettava laki Warrantteihin sovelletaan Saksan lakia. Warranttien muodostamiseen saatetaan soveltaa Selvitysjärjestelmän lainkäyttöalueen lakia asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa määrätyn mukaisesti. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Warrantit antavat sijoittajalle oikeuden saada Käteismäärä. Käteismäärä vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [OSTOWARRANTIT:][ylittää] [MYYNTIWARRANTIT:][alittaa] [sarjat:][ylittää (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT)] Toteutushinnan kerrottuna (ii) Kertoimella, jonka jälkeen laskutoimituksen lopputulos muunnetaan [valuutaksi]. [jos kohde-etuutena osakkeita:][warranttien [kunkin sarjan] voimassaoloaikana sijoittaja ei saa osingonmaksuja yhtiöltä, joka on laskenut liikkeeseen Warranttien kohde-etuutena olevat osakkeet.] Tarkistukset ja ennenaikainen päättäminen 1 Tässä jaksossa C merkki *** tarkoittaa, että arvopapereiden kunkin sarjan asianomaiset tiedot voidaan esittää taulukossa. 9 (39)

10 Liikkeeseenlaskijalla voi erityisissä olosuhteissa olla oikeus tehdä eräitä tarkistuksia. Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus päättää Warrantit ennenaikaisesti erityisten tapahtumien johdosta. Arvopapereiden etuoikeusjärjestys Warrantteihin liittyvät sitoumukset ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) sitoumuksia, ja ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, ne oikeuttavat vähintään samaan etuoikeusasemaan Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden etuoikeudettomien ja vakuudettomien (nicht dinglich besichert) velvoitteiden kanssa. C.11 Ottaminen pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea Warranttien [kaikkien sarjojen] ottamista pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi seuraavalla säännellyllä markkinalla [seuraavilla säännellyillä markkinoilla]: [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] alkaen [päiväys].] [- ei sovellu [Warrantteja [Warranttien sarjoja] ei ole tarkoitus ottaa pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.] [muut määräykset] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopapereiden arvoon Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin Kohde-etuuden Arvostushinnan kehityksestä Warranttien voimassaoloaikana. Lisätiedot: [OSTOWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yli (Toteutushinta), sijoittaja saa Käteismäärän, joka vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta ylittää Toteutushinnan, kerrottuna (ii) (Kerroin)[ ja muunnettuna [valuutaksi]]. Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yhtä suuri kuin tai alle Toteutushinnan, sijoittaja ei saa Käteismäärää ja Warrantit erääntyvät arvottomina.] [MYYNTIWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on alle (Toteutushinta), sijoittaja saa Käteismäärän, joka vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta alittaa Toteutushinnan, kerrottuna (ii) (Kerroin)[ ja muunnettuna [valuutaksi]]. Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yhtä suuri kuin tai yli Toteutushinnan, sijoittaja ei saa Käteismäärää ja Warrantit erääntyvät arvottomina.] [sarjat:][jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yli (OSTOWARRANTIT) tai alle (MYYNTIWARRANTIT) *** (Toteutushinta), sijoittaja saa Käteismäärän, joka vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta ylittää (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT) 10 (39)

11 Toteutushinnan, kerrottuna (ii) *** (Kerroin)[ ja muunnettuna [valuutaksi]]. Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) Toteutushinnan, sijoittaja ei saa Käteismäärää ja Warrantit erääntyvät arvottomina.] [jos kohde-etuutena osakkeita; indeksejä, metalleja, futuurisopimuksia tai pörssinoteerattuja rahastoja:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [jos Warrantissa (Warranteissa) ei quantoominaisuutta:] 1,00 [euron] [valuutan] [Yhdysvaltain dollarin][ulkomaan valuutan] määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spotmarkkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan.] [jos Warrantissa (Warranteissa) quanto-ominaisuus:][1,00 [euroa] [valuuttaa] / 1,00 [Yhdysvaltain dollaria][ulkomaan valuuttaa].] [jos kohde-etuutena valuuttakursseja:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [Arvostuspäivän Arvostushintaa] [[Arvostuspäivän Sovellettavaa [EUR/JPY][EUR/[vastavaluutta]]-Muuntokurssia]: C.16 Arvostuspäivä Toteutuspäivä C.17 Kuvaus arvopapereiden selvitysmenettelystä C.18 Toimitus (selvitys Toteutuspäivänä) [Toteutuspäivä][Toteutuspäivää seuraava [Pörssin][Indeksin] Kaupankäyntipäivä, ellei Toteutuspäivä ole Toteutusajan viimeinen päivä. Tällöin Arvostuspäiväksi tulee Toteutuspäivä.] [toteutuspäivä***] Myydyt [Warranttien sarjat] [Warrantit] toimitetaan Maksupäivänä soveltuvan paikallisen markkinakäytännön mukaisesti Selvitysjärjestelmän välityksellä. Warranttien Haltijoille maksetaan kaikki maksettavat summat viimeistään Ehdoissa mainittua päivämäärää seuraavana Selvityspäivänä. Maksu suoritetaan Maksuagentille, joka siirtää sen Selvitysjärjestelmään, tai hyvitetään Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti asianomaisille tilinhaltijoille. Selvitysjärjestelmään tai Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti tehty maksu vapauttaa Liikkeeseenlaskijan Warranttien mukaisesta maksuvelvollisuudestaan maksun määrän osalta. Selvityspäivä tarkoittaa [järjestysluku] Maksuliikennepäivää Arvostuspäivän jälkeen. Maksuliikennepäivä tarkoittaa [päivää, jona [euromääräisiä] [[valuutan] määräisiä] maksuja selvitetään Euroopan laajuisessa automatisoidussa reaaliaikaisessa bruttomaksujärjestelmässä (TARGET) ja Selvitysjärjestelmässä.] [päivää, jona liikepankit ovat avoinna liiketoimintaa varten (mukaan lukien ulkomaanvaluutan määräiset liiketoimet ja valuuttatalletukset) [kaupungissa] [ja Frankfurt am Mainissa] ja jona Selvitysjärjestelmässä selvitetään [euromääräisiä] [[valuutan] määräisiä] maksuja.] C.19 Kohde-etuuden lopullinen arvostushinta [osake:][viimeinen Pörssin Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden hinta (virallinen päätöskurssi).] [muut määräykset] 11 (39)

12 [indeksi:][viimeinen Indeksin Ylläpitäjän Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden arvo (virallinen päätösarvo).] [muut määräykset] [metalli:][ensimmäinen Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) määritetty spot-hinta, joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa Lontoon pankkien hintaneuvottelujen tuloksena [verkkosivustolla] (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) Lontoon jalometallimarkkinoilla määritetty iltapäivän hinta (London Bullion Market PM Fixing), joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa verkkosivustolla (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [futuurisopimukset:][kohde-etuuden [selvityshinta][muu hinta], jonka Futuuripörssi määrittää ja ilmoittaa [prosenttipisteinä] Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [valuuttakurssi:][euroopan keskuspankin määrittämä virallinen euron vaihtokurssi [Yhdysvaltain dollareissa (USD)] [[vastavaluutta] ([valuutan lyhenne])], joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla ECB37 (EKP:n Viitekurssi) Arvostuspäivänä.] [1,00 [Yhdysvaltain dollarin (USD)] [[Perusvaluutan] ([lyhenne])] Arvostuspäivän hinta [Japanin jeneissä (JPY)][[Vastavaluutassa] ([lyhenne])] ilmoitettuna. Hinta lasketaan jakamalla Sovellettava [EUR/JPY][EUR/[Vastavaluutta]]-Muuntokurssi ilmaistuna 1,00 euron hintana [JPY:issä][Vastavaluutassa] Sovellettavalla [EUR/USD][EUR/[Perusvaluutta]]-Muuntokurssilla ilmaistuna 1,00 euron hintana [USD:issa][Perusvaluutassa].][muut määräykset] [pörssinoteerattu rahasto:][viimeinen Pörssin Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden hinta (virallinen päätöskurssi).] [muut määräykset] C.20 Kohde-etuuden tyyppi ja tietoja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada [Warranttien kaikkien sarjojen] [Warranttien] kohde-etuutena on [osake, yhtiö, ISIN***] [indeksi, indeksin ylläpitäjä, ISIN] [metalli] [futuurisopimus, verkkosivu, erääntymispäivä] [valuuttakurssi] [osuus pörssinoteeratusta rahastosta] (Kohde-etuus). Tietoja Kohde-etuudesta on verkko-osoitteessa ***. 12 (39)

13 Capped Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin][metalleihin][futuurisopimuksiin][valuuttakursseihin][pörssinoteerattuihin rahastoihin] Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji / tunniste Arvopapereiden tyyppi/muoto [OSTOTYYPPISET][MYYNTITYYPPISET][***] Capped Warrantit, joiden kohde-etuutena on [kohde-etuus***] (Warrantit) [[Jokaista Warranttien sarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijawarrantti.] [[Jokainen Warranttien sarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvoosuuksina.] Arvopapereiden tunniste(et) [ISIN / paikallinen koodi***] C.2 Arvopapereiden valuutta C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutt a koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien Arvopapereiden etuoikeusjärjestys ja oikeuksia koskevat rajoitukset) [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] liikkeeseenlaskuvaluutta on [valuutta]. - ei sovellu Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopapereihin sovellettava laki Warrantteihin sovelletaan Saksan lakia. Warranttien muodostamiseen saatetaan soveltaa Selvitysjärjestelmän lainkäyttöalueen lakia asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa määrätyn mukaisesti. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Warrantit antavat sijoittajalle oikeuden saada Käteismäärä. Käteismäärä vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta [OSTOWARRANTIT:][ylittää] [MYYNTIWARRANTIT:][alittaa] [sarjat:][ylittää (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT)] Toteutushinnan kerrottuna (ii) Kertoimella, jonka jälkeen laskutoimituksen lopputulos muunnetaan [valuutaksi]. Käteismäärää on kuitenkin rajoitettu (capped). [jos kohde-etuutena osakkeita:][warranttien [kunkin sarjan] voimassaoloaikana sijoittaja ei saa osingonmaksuja yhtiöltä, joka on laskenut liikkeeseen Warranttien kohde-etuutena olevat osakkeet.] Tarkistukset ja ennenaikainen päättäminen Liikkeeseenlaskijalla voi erityisissä olosuhteissa olla oikeus tehdä eräitä tarkistuksia. Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus päättää Warrantit ennenaikaisesti erityisten tapahtumien johdosta. Arvopapereiden etuoikeusjärjestys 13 (39)

14 Warrantteihin liittyvät sitoumukset ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) sitoumuksia, ja ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, ne oikeuttavat vähintään samaan etuoikeusasemaan Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden etuoikeudettomien ja vakuudettomien (nicht dinglich besichert) velvoitteiden kanssa. C.11 Ottaminen pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea Warranttien [kaikkien sarjojen] ottamista pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi seuraavalla säännellyllä markkinalla [seuraavilla säännellyillä markkinoilla]: [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] alkaen [päiväys].] [- ei sovellu [Warrantteja [Warranttien sarjoja] ei ole tarkoitus ottaa pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.] [muut määräykset] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopapereiden arvoon Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin Kohde-etuuden Arvostushinnan kehityksestä Warranttien voimassaoloaikana. Lisätiedot: [OSTOWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yli (Toteutushinta), sijoittaja saa Käteismäärän, joka vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta ylittää Toteutushinnan, kerrottuna (ii) (Kerroin)[ ja muunnettuna [valuutaksi]]. Käteismäärää on kuitenkin rajoitettu (capped) (Enimmäismäärä). Tämä tarkoittaa, että jos Kohdeetuuden Arvostushinta ylittää (Rajoitus), se ei korota Käteismäärää. Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yhtä suuri kuin tai alle Toteutushinnan, sijoittaja ei saa Käteismäärää ja Warrantit erääntyvät arvottomina.] [MYYNTIWARRANTIT:][Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on alle (Toteutushinta), sijoittaja saa Käteismäärän, joka vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta alittaa Toteutushinnan, kerrottuna (ii) (Kerroin)[ ja muunnettuna [valuutaksi]]. Käteismäärää on kuitenkin rajoitettu (capped) (Enimmäismäärä). Tämä tarkoittaa, että jos Kohdeetuuden Arvostushinta alittaa (Rajoitus), se ei korota Käteismäärää. Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yhtä suuri kuin tai yli Toteutushinnan, sijoittaja ei saa Käteismäärää ja Warrantit erääntyvät arvottomina.] [sarjat:][jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yli (OSTOWARRANTIT) tai alle (MYYNTIWARRANTIT) *** (Toteutushinta), sijoittaja saa Käteismäärän, joka vastaa (i) summaa, jolla Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta ylittää 14 (39)

15 (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT) Toteutushinnan, kerrottuna (ii) *** (Kerroin)[ ja muunnettuna [valuutaksi]]. Käteismäärää on kuitenkin rajoitettu (capped) *** (Enimmäismäärä). Tämä tarkoittaa, että jos Kohde-etuuden Arvostushinta ylittää (OSTOWARRANTIT) tai alittaa (MYYNTIWARRANTIT) *** (Rajoitus), se ei korota Käteismäärää. Jos Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushinta on yhtä suuri kuin tai alle (OSTOWARRANTIT) tai yhtä suuri kuin tai yli (MYYNTIWARRANTIT) Toteutushinnan, sijoittaja ei saa Käteismäärää ja Warrantit erääntyvät arvottomina.] [jos kohde-etuutena osakkeita; indeksejä, metalleja, futuurisopimuksia tai pörssinoteerattuja rahastoja:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [jos Warrantissa (Warranteissa) ei quantoominaisuutta:] 1,00 [euron] [valuutan] [Yhdysvaltain dollarin][ulkomaan valuutan] määräistä hintaa, jolla käydään tosiasiallisesti kauppaa kansainvälisillä pankkien välisillä spotmarkkinoilla Arvostuspäivänä ajankohtana, jona Kohde-etuuden Arvostushinta määritetään ja julkaistaan.] [jos Warrantissa (Warranteissa) quanto-ominaisuus:][1,00 [euroa] [valuuttaa] / 1,00 [Yhdysvaltain dollaria][ulkomaan valuuttaa].] [jos kohde-etuutena valuuttakursseja:][sovellettava Muuntokurssi tarkoittaa [Arvostuspäivän Arvostushintaa] [[Arvostuspäivän Sovellettavaa [EUR/JPY][EUR/[vastavaluutta]]-Muuntokurssia]: C.16 Arvostuspäivä Toteutuspäivä C.17 Kuvaus arvopapereiden selvitysmenettelystä C.18 Toimitus (selvitys Toteutuspäivänä) [Toteutuspäivä][Toteutuspäivää seuraava [Pörssin][Indeksin] Kaupankäyntipäivä, ellei Toteutuspäivä ole Toteutusajan viimeinen päivä. Tällöin Arvostuspäiväksi tulee Toteutuspäivä.] [toteutuspäivä***] Myydyt [Warranttien sarjat] [Warrantit] toimitetaan Maksupäivänä soveltuvan paikallisen markkinakäytännön mukaisesti Selvitysjärjestelmän välityksellä. Warranttien Haltijoille maksetaan kaikki maksettavat summat viimeistään Ehdoissa mainittua päivämäärää seuraavana Selvityspäivänä. Maksu suoritetaan Maksuagentille, joka siirtää sen Selvitysjärjestelmään, tai hyvitetään Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti asianomaisille tilinhaltijoille. Selvitysjärjestelmään tai Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti tehty maksu vapauttaa Liikkeeseenlaskijan Warranttien mukaisesta maksuvelvollisuudestaan maksun määrän osalta. Selvityspäivä tarkoittaa [järjestysluku] Maksuliikennepäivää Arvostuspäivän jälkeen. Maksuliikennepäivä tarkoittaa [päivää, jona [euromääräisiä] [[valuutan] määräisiä] maksuja selvitetään Euroopan laajuisessa automatisoidussa reaaliaikaisessa bruttomaksujärjestelmässä (TARGET) ja Selvitysjärjestelmässä.] [päivää, jona liikepankit ovat avoinna liiketoimintaa varten (mukaan lukien ulkomaanvaluutan määräiset liiketoimet ja valuuttatalletukset) [kaupungissa] [ja Frankfurt am Mainissa] ja jona Selvitysjärjestelmässä selvitetään [euromääräisiä] [[valuutan] määräisiä] maksuja.] 15 (39)

16 C.19 Kohde-etuuden lopullinen arvostushinta [osake:][viimeinen Pörssin Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden hinta (virallinen päätöskurssi).] [muut määräykset] [indeksi:][viimeinen Indeksin Ylläpitäjän Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden arvo (virallinen päätösarvo).] [muut määräykset] [metalli:][ensimmäinen Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) määritetty spot-hinta, joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa Lontoon pankkien hintaneuvottelujen tuloksena [verkkosivustolla] (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [Kohde-etuuden unssille (31,1035 g) Lontoon jalometallimarkkinoilla määritetty iltapäivän hinta (London Bullion Market PM Fixing), joka ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa verkkosivustolla (tai korvaavalla verkkosivulla) Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [futuurisopimukset:][kohde-etuuden [selvityshinta][muu hinta], jonka Futuuripörssi määrittää ja ilmoittaa [prosenttipisteinä] Arvostuspäivänä.] [muut määräykset] [valuuttakurssi:][euroopan keskuspankin määrittämä virallinen euron vaihtokurssi [Yhdysvaltain dollareissa (USD)] [[vastavaluutta] ([valuutan lyhenne])], joka ilmoitetaan Reutersin verkkosivulla ECB37 (EKP:n Viitekurssi) Arvostuspäivänä.] [1,00 [Yhdysvaltain dollarin (USD)] [[Perusvaluutan] ([lyhenne])] Arvostuspäivän hinta [Japanin jeneissä (JPY)][[Vastavaluutassa] ([lyhenne])] ilmoitettuna. Hinta lasketaan jakamalla Sovellettava [EUR/JPY][EUR/[Vastavaluutta]]-Muuntokurssi ilmaistuna 1,00 euron hintana [JPY:issä][Vastavaluutassa] Sovellettavalla [EUR/USD][EUR/[Perusvaluutta]]-Muuntokurssilla ilmaistuna 1,00 euron hintana [USD:issa][Perusvaluutassa].][muut määräykset] [pörssinoteerattu rahasto:][viimeinen Pörssin Arvostuspäivänä määrittämä ja julkaisema Kohde-etuuden hinta (virallinen päätöskurssi).] [muut määräykset] C.20 Kohde-etuuden tyyppi ja tietoja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada [Warranttien kaikkien sarjojen] [Warranttien] kohde-etuutena on [osake, yhtiö, ISIN***] [indeksi, indeksin ylläpitäjä, ISIN] [metalli] [futuurisopimus, verkkosivu, erääntymispäivä] [valuuttakurssi] [osuus pörssinoteeratusta rahastosta] (Kohde-etuus). Tietoja Kohde-etuudesta on verkko-osoitteessa ***. 16 (39)

17 Inline Warrantit, jotka liittyvät [indekseihin][valuuttakursseihin] Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji / tunniste Arvopapereiden tyyppi/muoto Inline Warrantit, jotka liittyvät [kohde-etuuteen] (Warrantit) [[Jokaista Warranttien sarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijawarrantti.] [[Jokainen Warranttien sarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvoosuuksina.] Arvopapereiden tunniste(et) [ISIN / paikallinen koodi***] C.2 Arvopapereiden valuutta C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutt a koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien Arvopapereiden etuoikeusjärjestys ja oikeuksia koskevat rajoitukset) [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] liikkeeseenlaskuvaluutta on [valuutta]. - ei sovellu Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopapereihin sovellettava laki Warrantteihin sovelletaan Saksan lakia. Warranttien muodostamiseen saatetaan soveltaa Selvitysjärjestelmän lainkäyttöalueen lakia asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa määrätyn mukaisesti. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Inline Warrantit antavat sijoittajalle oikeuden kiinteään rahamäärään Warranttia kohden (Käteismäärä) joka maksetaan, mikäli Kohdeetuuden hinta pysyy Arvostusjakson aikana tietyn vaihteluvälin (Vaihteluväli) sisäpuolella. Tarkistukset ja ennenaikainen päättäminen Liikkeeseenlaskijalla voi erityisissä olosuhteissa olla oikeus tehdä eräitä tarkistuksia. Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus päättää Warrantit ennenaikaisesti erityisten tapahtumien johdosta. Arvopapereiden etuoikeusjärjestys Warrantteihin liittyvät sitoumukset ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) sitoumuksia, ja ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, ne oikeuttavat vähintään samaan etuoikeusasemaan Liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden etuoikeudettomien ja vakuudettomien (nicht dinglich besichert) velvoitteiden kanssa. 17 (39)

18 C.11 Ottaminen pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea Warranttien [kaikkien sarjojen] ottamista pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi seuraavalla säännellyllä markkinalla [seuraavilla säännellyillä markkinoilla]: [Euronext Paris S.A.] [Euronext Brussels N.V./S.A.] [Euronext Amsterdam N.V.] [Madrid Stock Exchange] [Barcelona Stock Exchange] [Nordic Derivatives Exchange Stockholm] [Nordic Derivatives Exchange Helsinki] [Nordic Derivatives Exchange Oslo] [Nasdaq OMX Stockholm] [Nasdaq OMX Helsinki] [Luxembourg Stock Exchange] [ ] alkaen [päiväys].] [- ei sovellu [Warrantteja [Warranttien sarjoja] ei ole tarkoitus ottaa pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.] [muut määräykset] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopapereiden arvoon Käteismäärän maksu riippuu suurelta osin Kohde-etuuden hinnan kehityksestä Warranttien voimassaoloaikana. Lisätiedot: Jos Inline Warrantin Arvostusjaksolla kaikki Kohde-etuuden hinnat ovat yli *** (Alaraja) ja alle *** (Yläraja), sijoittaja saa *** (Käteismäärä). Jos kuitenkin milloin tahansa Arvostusjakson aikana jokin Kohdeetuuden hinta on ainakin kerran yhtä suuri kuin tai alle Vaihteluvälin Alarajan tai yhtä suuri kuin tai yli Vaihteluvälin Ylärajan (Knock-out-tapahtuma), [Inline Warrantit erääntyvät arvottomina][käteismäärä on [senttiä][valuutta] Warranttia kohden]. C.16 Arvostuspäivä [- ei sovellu Inline Warrantteihin ei liity arvostuspäivää. Toteutuspäivä C.17 Kuvaus arvopapereiden selvitysmenettelystä C.18 Toimitus (selvitys Toteutuspäivänä) [toteutuspäivä***] Myydyt [Warranttien sarjat] [Warrantit] toimitetaan Maksupäivänä soveltuvan paikallisen markkinakäytännön mukaisesti Selvitysjärjestelmän välityksellä. Warranttien Haltijoille maksetaan kaikki maksettavat summat viimeistään Ehdoissa mainittua päivämäärää seuraavana Selvityspäivänä. Maksu suoritetaan Maksuagentille, joka siirtää sen Selvitysjärjestelmään, tai hyvitetään Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti asianomaisille tilinhaltijoille. Selvitysjärjestelmään tai Selvitysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti tehty maksu vapauttaa Liikkeeseenlaskijan Warranttien mukaisesta maksuvelvollisuudestaan maksun määrän osalta. Selvityspäivä tarkoittaa [järjestysluku] Maksuliikennepäivää Arvostuspäivän jälkeen. Maksuliikennepäivä tarkoittaa [päivää, jona [euromääräisiä] [[valuutan] määräisiä] maksuja selvitetään Euroopan laajuisessa automatisoidussa reaaliaikaisessa bruttomaksujärjestelmässä (TARGET) ja 18 (39)

19 Selvitysjärjestelmässä.] [päivää, jona liikepankit ovat avoinna liiketoimintaa varten (mukaan lukien ulkomaanvaluutan määräiset liiketoimet ja valuuttatalletukset) [kaupungissa] [ja Frankfurt am Mainissa] ja jona Selvitysjärjestelmässä selvitetään [euromääräisiä] [[valuutan] määräisiä] maksuja.] C.19 Kohde-etuuden lopullinen arvostushinta C.20 Kohde-etuuden tyyppi ja tietoja siitä, mistä kohde-etuutta koskevia tietoja voi saada [- ei sovellu Inline Warrantteihin ei liity lopullista arvostushintaa. [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] kohde-etuutena on [indeksi, indeksin ylläpitäjä, ISIN-koodi][valuuttakurssi] (Kohdeetuus). Tietoja Kohde-etuudesta on verkko-osoitteessa ***. 19 (39)

20 Bonus Warrantit, jotka liittyvät [osakkeisiin][indekseihin] Osatekijä Osatekijän kuvaus Tiedonantovelvollisuus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji / tunniste Arvopapereiden tyyppi/muoto Bonus Warrantit, jotka liittyvät [kohde-etuuteen***] (Warrantit) [[Jokaista Warranttien sarjaa] [Warrantteja] edustaa globaali haltijawarrantti.] [[Jokainen Warranttien sarja] [Warrantit] lasketaan liikkeeseen arvoosuuksina.] Arvopapereiden tunniste(et) [ISIN / paikallinen koodi***] C.2 Arvopapereiden valuutta C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutt a koskevat rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien Arvopapereiden etuoikeusjärjestys ja oikeuksia koskevat rajoitukset) [Jokaisen Warranttien sarjan] [Warranttien] liikkeeseenlaskuvaluutta on [valuutta]. - ei sovellu Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Arvopapereihin sovellettava laki Warrantteihin sovelletaan Saksan lakia. Warranttien muodostamiseen saatetaan soveltaa Selvitysjärjestelmän lainkäyttöalueen lakia asianomaisissa Lopullisissa Ehdoissa määrätyn mukaisesti. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Bonus Warrantit antavat sijoittajalle oikeuden rahamäärän maksuun kutakin Warranttia kohden (Käteismäärä). Tämä rahamäärä vastaa joko (i) Bonusmäärää tai (ii) Kohde-etuuden Arvostuspäivän Arvostushintaa kerrottuna sovellettavalla Kertoimella[ ja muunnettuna [valuutaksi]]. Mikäli Kohde-etuuden hinta Arvostusjaksolla ei ole kertaakaan ollut yhtä suuri kuin tai alle Rajan, Käteismäärä vastaa vähintään Bonusmäärää. [jos kohde-etuutena osakkeita:][warranttien [kunkin sarjan] voimassaoloaikana sijoittaja ei saa osingonmaksuja yhtiöltä, joka on laskenut liikkeeseen Warranttien kohde-etuutena olevat osakkeet.] Tarkistukset ja ennenaikainen päättäminen Liikkeeseenlaskijalla voi erityisissä olosuhteissa olla oikeus tehdä eräitä tarkistuksia. Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus päättää Warrantit ennenaikaisesti erityisten tapahtumien johdosta. Arvopapereiden etuoikeusjärjestys 20 (39)

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE Vaihtotarjous kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ), joka on Ruotsin kuningaskunnan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö,

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN EUR 600.000.000 JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA EUR 100.000.000 VAIHTUVAKORKOINEN VUONNA 2016 ERÄÄNTYVÄ JOUKKOVELKAKIRJALAINA 9/2013 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot on laadittu

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13.5.2013 päivättyyn ja 3.9.2013 sekä 13.11.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS OHJELMAESITE 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainaohjelma 900.000.000 euroa Joukkovelkakirjalainaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan esite koostuu tästä Ohjelmaesitteestä,

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot