OHJELMAN TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as of 13 September 2012 OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina mahdolliset viittauksin sisällytetyt asiakirjat. Direktiivin 2003/71/EY säädösten tultua kansallisesti saatetuiksi voimaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa liikkeeseenlaskijalla (Issuer) ei ole siviilioikeudellista vastuuta kyseisissä jäsenvaltioissa yksinomaan tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriitainen, kun se luetaan yhdessä tämän ohjelmaesitteen muiden osien kanssa. Mikäli tämän esitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään tämän esitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Ohjelmaesitteen kohdassa "Terms and Conditions of the Notes" määriteltyjen termien ja ilmausten merkitykset ovat voimassa myös tässä tiivistelmässä. Liikkeeseenlaskijan kuvaus NATIXIS Structured Products Limited (aiemmin tunnettu nimellä IXIS Structured Products Limited), perustettiin julkiseksi osakeyhtiöksi Jerseyn yhtiölain (Companies (Jersey) Law 1991) mukaan kotipaikkanaan Jersey, Kanaalisaaret. NATIXIS Structured Product Limited -yhtiöllä ei ole työntekijöitä. Se on NATIXIS-yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Liikkeeseenlaskijan toiminnalle ei ole perustuslaillisia rajoituksia. Sen pääasialliseen toimialaan kuuluu sen perustamiskirjan mukaisesti muun muassa kaupankäynti, rahoituksen hankkiminen ja/tai järjestäminen lainoilla, optioilla ja johdannaisilla sekä muilla missä tahansa muodossa olevilla ja minkä tahansa luontoisilla rahoitusvälineillä ja -instrumenteilla, rahoituksen järjestäminen laskemalla liikkeeseen velkakirjoja tai muita rahoitusinstrumentteja, sekä niihin liittyviin sopimuksiin ja transaktioihin ryhtyminen. Liikkeeseenlaskija perusti ohjelman (Programme) Perustamispäivästä lähtien yhtiön päätoimialana on ollut ohjelman mukaisten velkakirjojen liikkeeseenlasku, aloitetun warranttiohjelman mukaisten warranttien liikkeeseenlasku, aloitetun

2 sertifikaattiohjelman mukaisten Saksan lain alaisten sertifikaattien liikkeeseenlasku ja näiden liikkeeseenlaskujen tuottojen edelleenlainaus emoyhtiölleen (tällä hetkellä NATIXIS). NATIXIS-yhtiön kuvaus ja yhteenveto sen rahoitustilanteesta NATIXIS (joka tunnettiin aiemmin nimellä Natexis Banques Populaires) on ranskalainen rajoitetun vastuun yhtiö (société anonyme à Conseil d Administration), jonka on rekisteröinyt Registre du Commerce et des Sociétés de Paris numerolla Siihen sovelletaan Ranskan kaupallisia yhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä, Ranskan raha- ja rahoituslakia ja yhtiön omaa yhtiöjärjestystä. Yhtiön olemassaoloajaksi on määritelty sen yhtiöjärjestyksessä 99 vuotta, joka päättyy NATIXIS muodostettiin vuoden 2006 lopulla yhdistämällä Banque Populaire Groupin ja Caisse d Epargne Groupin yritysja investointipankki- sekä palvelutoiminnot, ja yhtiö kuuluu Euroopan pankkialan keskeisiin toimijoihin. NATIXIS harjoittaa monipuolisia toimintoja. Sillä on vankka liiketoiminnallinen kokemus, laaja asiakasperusta ja sen läsnäolo kansainvälisillä markkinoilla on vahva. NATIXIS perustettiin yhdistetyssä yhtiökokouksessa, joka hyväksyi muun muassa yhtiön peruspääoman korottamisen luontoissuorituksena niin, että Caisse Nationale des Caisses d Epargne (ensi sijassa IXIS Corporate & Investment Bank ( IXIS CIB ) ja IXIS Asset Management) ja Banque Fédérale des Banques Populaires siirsivät joukon omaisuuseriä Natexis Banques Populaires -yhtiölle, ja yhtiön uuden nimen (Natexis Banques Populaires muutettiin nimeksi NATIXIS). Heinäkuun 31. päivästä 2009 alkaen (mainittu päivä pois luettuna) NATIXIS on ollut BPCE:n lähiyhtiö. BPCE on keskusyhtiö uudessa pankkikonsernissa, joka muodostui Groupe Banque Populaire -yhtiön ja Groupe Caisse d Epargne -yhtiön yhdistyttyä 31. heinäkuuta Tämä lähiyhtiöasema BPCE:n kanssa on Ranskan raha- ja talouslain (Code Monétaire et Financier) artiklan L mukainen, ja se korvaa mainitusta päivämäärästä alkaen NATIXIS-yhtiön kaksoislähiyhtiöaseman Caisse Nationale des Caisses d Epargne et de Prévoyance -yhtiön ( CNCE ) ja Banque Fédérale des Banques Populaires -yhtiön ( BFBP ) kanssa. Keskusyhtiön ominaisuudessa sekä Ranskan raha- ja talouslain artiklan L mukaisesti BPCE on velvollinen takaamaan NATIXIS-yhtiön likviditeetin ja maksukykyisyyden. Kesäkuun 30. päivänä 2012 NATIXIS-yhtiön kokonaisvarat

3 olivat 561,5 miljardia euroa, ja sen nettotulo (konserniosuus) 30. kesäkuuta 2012 päättyneelle tilikaudelle oli 579 miljoonaa euroa. Riskitekijät Riskitekijät on esitetty ohjelmaesitteen Risk Factors -kohdassa, ja niihin sisältyvät seuraavat kohdat. (1) Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin liittyvät velvoitteensa (a) (b) (c) (d) Velkakirjat ovat yksinomaan liikkeeseenlaskijan, eivät minkään muun tahon, vakuudettomia velvoitteita (2010 NATIXIS -takauksen (2010 NATIXIS Guarantee) ehtojen mukaisesti soveltuvissa tapauksissa). Liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskemien rahoitusinstrumenttien liikkeessä oleva määrä saattaa kulloinkin olla huomattava. Liikkeeseenlaskija ja sen tytäryhtiöt voivat (i) pitää hallussaan tai hankkia oleellisia tietoja kohdeetuuksista ja/tai (ii) ryhtyä kaupankäynti- tai suojausjärjestelyihin (hedging) koskien velkakirjoja, kohde-etuutena olevia arvopapereita tai muita johdannaistuotteita, jotka saattavat vaikuttaa velkakirjojen arvoon. Niillä ei ole mitään ilmoitusvelvollisuutta tämän tyyppisistä tiedoista eikä velvoitetta pidättäytyä kyseisistä liiketoimista. Liikkeeseenlaskija ei ota mitään vastuuta mistään haitallisista seurauksista, jotka aiheutuvat velkakirjoihin tehdyistä sijoituksista. Liikkeeseenlaskija on asiakkaidensa ja vastapuoliensa luottokelpoisuusriskien vaikutusten alainen. Ennalta-arvaamattomat tapahtumat ja/tai hätätilanteet voivat keskeyttää liikkeeseenlaskijoiden toiminnan äkillisesti, mikä voi aiheuttaa huomattavia tappioita ja lisäkustannuksia. (e) Tiedonsiirto- ja tietojärjestelmien häiriöllä tai toimintakatkoksella voi olla olennainen haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin. (f) Yhdysvalloissa sijoittajat eivät välttämättä voi toimittaa oikeudellisia tiedonantoja liikkeeseenlaskijalle tai sen johtokunnan jäsenille ja johtajille tai saada täytäntöönpannuksi

4 yhdysvaltalaisen tuomioistuimen antamia päätöksiä näitä tahoja vastaan. (g) 2010 NATIXIS -takausta rajoittavat sen omat ehdot. Se on tarkoitettu kattamaan vain tietyt transaktiot, joihin liikkeeseenlaskija on ryhtynyt (mukaan luettuna velkakirjojen liikkeeseenlaskut) alkaen (erääntymispäivistä riippumatta), eikä se rajoitu liikkeeseenlaskijan ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskemista velkakirjoista aiheutuviin velvoitteisiin NATIXIS -takaus ei ole heti maksettava first demand -takuu NATIXIS -takausvaatimus on toimitettava liikkeeseenlaskijalle kirjallisena vaatimuksen esittäjän valtuutetun toimihenkilön tekemänä 2010 NATIXIS -takauksen kohdan 4 (Demand Notices) mukaisesti NATIXIS -takaus voidaan purkaa sen ehtojen mukaisesti, joskin sitä purkamisesta huolimatta sovelletaan jo liikkeeseenlaskettuihin mainitun takauksen piirissä oleviin velkakirjoihin siihen asti, kunnes kaikki kyseisistä velkakirjoista johtuvat velvoitteet on täysimääräisesti suoritettu. Tämä voi vaikuttaa liikkeeseenlaskijan yleiseen luottokelpoisuuteen. (2) Velkakirjoihin liittyviä riskejä arvioitaessa on otettava huomioon tiettyjä olennaisia seikkoja, esimerkiksi seuraavat: (a) Velkakirjoihin saattaa liittyä liikkeeseenlaskijan ennenaikainen lunastusoikeus. Lunastuksesta saatavat tuotot voivat olla odotettua vähäisempiä, ja velkakirjojen lunastusarvo saattaa alittaa ostohinnan, ja velkakirjojen haltijat (Noteholders) voivat menettää koko sijoituksensa tai osan siitä. (b) Vaihtuvakorkoiset velkakirjat saattavat olla epävakaita sijoituksia. (c) Nimellisarvosta huomattavasti poikkeavalla diskontolla tai preemiolla liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden markkina-arvolla on taipumus vaihdella koroissa tapahtuvien yleisten muutosten yhteydessä enemmän kuin tavanomaisten korollisten arvopapereiden hinnoilla. (d) Yksittäiseen velkakirjanhaltijaan kohdistuvat

5 veroseuraamukset voivat poiketa velkakirjanhaltijoiden tilanteen yleiskuvauksesta. (e) (f) Kun EU-jäsenvaltiossa oleva maksuasiamies (paying agent) maksaa velkakirjojen mukaista korkoa toisessa EU-jäsenmaassa asuvalle henkilölle, korko saattaa olla lähdeveron alainen. Ulkomaanvaluutan määräisiin velkakirjoihin tehdyt sijoitukset ovat alttiita valuuttakurssien vaihteluille. (g) Markkinakorkojen muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti kiinteäkorkoisten velkakirjojen (Fixed Interest Rate Notes) arvoon. (h) Ei voida taata, että velkakirjoille syntyy aktiivisia tai pysyviä jälkimarkkinoita. (i) Vaihtuvakorkoisten velkakirjojen (Floating Rate Notes) korkotuloja ja -tuottoja ei voida ennakoida. (j) Vipuvaikutuksen vuoksi nollakuponkivelkakirjoihin (Zero Coupon Notes) liittyy erityisen suuri hintariski. (k) Hyödykesidonnaisiin velkakirjoihin (Commodity Linked Notes), rahastosidonnaisiin velkakirjoihin (Fund Linked Notes), indeksisidonnaisiin korollisiin velkakirjoihin (Index Linked Interest Notes) ja muihin muuttujasidonnaisiin kuponkivelkakirjoihin (mukaan lukien osakesidonnaiset velkakirjat (Equity Linked Notes) sekä indeksisidonnaisiin lunastusehdollisiin velkakirjoihin (Index Linked Redemption Amount Notes), osinkosidonnaisiin velkakirjoihin (Dividend Linked Notes), warranttisidonnaisiin velkakirjoihin (Warrant Linked Notes) ja lunastusehdollisiin velkakirjoihin (Redemption Amount Notes) (mukaan lukien osakesidonnaiset velkakirjat) sisältyy merkittäviä riskejä, joita ei ole samankaltaisilla, tavanomaisiin kiinteä- tai vaihtuvakorkoisiin velkaarvopapereihin tehdyillä sijoituksilla. (l) Warranttisidonnaisten velkakirjojen erääntymisen yhteydessä maksettavien määrien laskenta perustuu warrantin liikkeeseenlaskijan (Warrant Issuer) liikkeeseenlaskeman tietyn yksittäisen määritetyn warrantin markkina-arvon muutoksiin, ja ne ovat sidoksissa warranttien liikkeeseenlaskijan taloudelliseen tilanteeseen. Kunkin warrantin markkina-arvo puolestaan on sidoksissa yhden tai useamman viiteperusteen kehitykseen; tällaisia

6 viiteperusteita voivat olla esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, arvopaperit, indeksit ja edellämainituista muodostuvat korit ( warrantin kohde-etuus, Warrant Underlying). (m) Velkakirjojen ehdot (Terms and Conditions of the Notes) perustuvat Englannin lakiin. (n) Luokitukset eivät välttämättä kuvasta kaikkiin struktuuriin, markkinoihin ja muihin velkakirjojen arvoon vaikuttaviin tekijöihin liittyvien riskien mahdollista vaikutusta. (o) Velkakirjojen markkina-arvoon vaikuttaa liikkeeseenlaskijan, NATIXIS-yhtiön (milloin kyseiset velkakirjat kuuluvat 2010 NATIXIS -takauksen piiriin) luottokelpoisuus sekä muut tekijät, kuten viite-etuuden tai -indeksin arvo ja volatiliteetti, arvopaperimarkkinoiden korko- ja tuottotasot sekä erääntymispäivään jäljellä oleva aika. (p) Sellaiset velkakirjojen haltijat (Holders), joiden velkakirjojen pääoman nimellisarvo on pienempi kuin vähimmäisnimellisarvo. eivät välttämättä saa omistuksensa osalta fyysistä velkakirjaa. Ohjelman ja velkakirjojen ominaisuuksia Ohjelman laajuus Kulloinkin liikkeessä olevien velkakirjojen kokonaisnimellisarvo on enintään (tai liikkeeseenlaskupäivän kurssia vastaava summa muissa valuutoissa). Lopulliset ehdot Kunkin velkakirjojen liikkeeseenlaskun ominaisuudet määritetään sovellettavissa lopullisissa ehdoissa (Final Terms). Valuutat Mikäli kaikista sovellettavista laeista, säädöksistä ja direktiiveistä ei muuta johdu, velkakirjoja voidaan laskea liikkeeseen missä tahansa liikkeeseenlaskijan ja asianomaisen jakelijan/jakelijoiden (Dealer) sopimassa valuutassa. Selvitysjärjestelmässä rekisteröityjen velkakirjojen (Clearing System Registered Notes) liikkeeseenlaskuvaluutta voi olla euro, tai norjalaisten velkakirjojen tapauksessa Norjan kruunu ( NOK ) ja muu Norjan selvitysjärjestelmän säännöissä hyväksytty valuutta, tai ruotsalaisten velkakirjojen tapauksessa Ruotsin kruunu ( SEK ) ja muu Ruotsin selvitysjärjestelmän säännöissä hyväksytty valuutta, tai sveitsiläisten velkakirjojen tapauksessa Sveitsin frangi ( CHF ) ja muu Sveitsin selvitysjärjestelmän säännöissä hyväksytty valuutta ja, missä

7 tahansa muussa selvitysjärjestelmässä rekisteröityjen velkakirjojen tapauksessa sovellettavan selvitysjärjestelmän säännöissä hyväksytty valuutta. Nimellisarvot Velkakirjojen nimellisarvot määritetään sovellettavissa lopullisissa ehdoissa sillä poikkeuksella, että milloin kyseisenä ajankohtana voimassaolevissa lakien ja säädösten eivät muuta salli, vähimmäisnimellisarvo sellaisten velkakirjojen osalta (mukaan lukien Englannin punnan määräiset velkakirjat), joiden maturiteetti on vähemmän kuin yksi vuosi ja joiden liikkeeseenlaskun tuotot liikkeeseenlaskijan on hyväksyttävä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai joiden liikkeeseenlasku on muulla tavoin rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 19 (Financial Services and Markets Act 2000, Section 19) vastaista, on Englannin puntaa (tai sitä vastaava summa muussa valuutassa). Velkakirjojen muoto Velkakirjat voidaan laskea liikkeeseen haltijavelkakirjoina, rekisteröidyiksi velkakirjoiksi (Registered Notes) vaihdettavina haltijavelkakirjoina tai ainoastaan rekisteröidyssä muodossa. Jos haltijamuotoiset globaalit velkakirjat (Global Notes) on sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitettu laskettaviksi liikkeeseen uudessa globaalissa velkakirjamuodossa tai jos globaalit sertifikaatit (Global Certificates) säilytetään New Safekeeping Structure ( NSS ) -menettelyn mukaisesti, niiden on tarkoitus olla vakuuskelpoisia eurojärjestelmän (Eurosystem) rahapolitiikassa, ja globaalit velkakirjat tai globaalit sertifikaatit annetaan säilytysasiamiehen (Common Safekeeper) säilytettäviksi velkakirjaerän (Tranche) alkuperäisenä liikkeeseenlaskupäivänä tai sitä ennen. Haltijamuotoiset globaalit velkakirjat (Bearer Global Notes), joita ei ole laskettu liikkeeseen NGN-muodossa (New Global Note), ja globaalit sertifikaatit, joita ei säilytetä NSS-menettelyn mukaisesti, voidaan, (a) mikäli velkakirjaerä on tarkoitus antaa Euroclearin ja/tai Clearstream Luxemburgin selvitettäväksi, tallettaa liikkeeseenlaskupäivänä Euroclearin ja Clearstream Luxemburgin puolesta yhteiselle säilyttäjälle ja (b) mikäli velkakirjaerä on tarkoitus antaa selvitettäväksi Euroclearin ja Clearstream Luxemburgin sijasta tai niiden lisäksi jollekin muulle selvitysjärjestelmälle tai velkakirjaerä on tarkoitus toimittaa selvitysjärjestelmän ulkopuolella, tallettaa liikkeeseenlaskijan ja asianomaisen jakelijan tekemän sopimuksen mukaan. Velkakirjoja voidaan myös laskea liikkeeseen rekisteröidyssä arvo-osuusmuodossa kaikkien kulloinkin voimassa olevien lakien sekä paikallisen selvitysjärjestelmän sääntöjen, säännösten ja menettelyjen mukaisesti sillä lainkäyttöalueella, jolla kyseiset velkakirjat talletetaan ja jonka kautta ne

8 selvitetään. Kyseisten velkakirjojen omistusoikeuteen ja siirtoon liittyviin seikkoihin ja tiettyjen kyseisiin velkakirjoihin perustuvien oikeuksien käyttöön sovelletaan kyseisiä kulloinkin voimassa olevia lakeja, säätöjä, säännöksiä ja menettelyjä. Lunastus Velkakirjoja voidaan lunastaa niiden nimellisarvosta tai vaihtuvasta määrästä. Velkakirjat voivat olla lunastettavissa kokonaisuudessaan erääntymispäivänä tai useammassa erässä määritettyinä päivinä ja määrinä. Velkakirjat voivat olla kiinteäkorkoisia velkakirjoja, vaihtuvakorkoisia velkakirjoja, hyödykesidonnaisia velkakirjoja, rahastosidonnaisia velkakirjoja, indeksisidonnaisia korollisia velkakirjoja, nollakuponkivelkakirjoja, warranttisidonnaisia velkakirjoja, korkeakorkoisia velkakirjoja, matalakorkoisia velkakirjoja, step-up-korkoehtoisia velkakirjoja, step-downkorkoehtoisia velkakirjoja, valuuttaparivelkakirjoja, käänteisiä valuuttaparivelkakirjoja, vaadittaessa maksettavia valuuttaparivelkakirjoja tai osittain maksettuja velkakirjoja. Sovellettavissa lopullisissa ehdoissa ilmoitetaan nämä ja kaikki muut velkakirjatyypit, joita liikkeeseenlaskija ja jokin jakelija tai jakelijat saattaa laskea liikkeeseen ohjelman mukaisesti. Lunastusmahdollisuus Nimellisarvon uudelleen määrittäminen, nimellisarvon muunto ja/tai konsolidointi Velkakirjojen asema Vakuudenasettamiskielto Liikkeeseenlaskija ja/tai haltijat voivat lunastaa velkakirjat (kokonaan tai osittain) ennen ilmoitettua erääntymispäivää, jos näin on määritetty sovellettavissa lopullisissa ehdoissa. Velkakirjat, joiden nimellisarvovaluutta on muunnettavissa euroiksi, saattavat tulla uusituksi tai muunnetuksi nimellisarvoltaan ja/tai konsolidoiduksi muiden, nimellisarvoltaan euromääräisten, velkakirjojen kanssa Liikkeeseenlaskijan velkakirjojen mukaiset velvoitteet ovat etuoikeusasemaltaan ensisijaisia ja vakuudettomia. Niin kauan kuin yksikin velkakirja sekä siihen liittyvä kuitti (Receipt) tai kuponki (Coupon) on liikkeessä, liikkeeseenlaskija ei saa luoda tai ylläpitää mitään kiinnitystä, panttausta, pidätysoikeutta tai muuta rasite- tai vakuusoikeutta nykyisiin tai tuleviin yritykseensä, varoihin tai tuottoihin, kokonaan tai osittain, minkään soveltuvan velan (Relevant Debt) tai mihinkään soveltuvaan velkaan liittyvän liikkeeseenlaskijan takaus- tai korvaussitoumuksen turvaamiseksi ellei samanaikaisesti tai sitä ennen liikkeeseenlaskijan velkakirjojen, kuittien ja kuponkien mukaisilla velvoitteilla ole (A) samaa vakuutta tasapuolisesti ja samassa suhteessa tai (B) muuta vakuutta, takausta, korvaussitoumusta tai muuta järjestelyä, jonka velkakirjojen haltijat ovat hyväksyneet ylimääräisellä päätöksellä

9 (Extraordinary Resolution of the Noteholders). Lue esitteen kohta Terms and Conditions of the Notes Negative Pledge. NATIXIS ei ole asettanut velkakirjojen tai 2010 NATIXIS -takauksen osalta vakuudenasettamiskieltoa tai muuta kovenanttia. Sopimusrikkomukset (Events of Default) Tietyt sopimusrikkomukset saattavat aiheuttaa sen, että velkakirjat tulevat välittömästi lunastettaviksi haltijan ilmoituksella, kuten esitteen kohdassa Terms and Conditions of the Notes Events of Default on määritelty ja kuvattu. NATIXIS-yhtiöllä ei ole velkakirjoihin tai 2010 NATIXIS -takaukseen liittyviä sopimusrikkomuksia. Ennenaikainen lunastus Tämän tiivistelmän kohdassa Lunastusmahdollisuus mukaisia tilanteita lukuun ottamatta liikkeeseenlaskija saa lunastaa velkakirjoja (muita kuin warranttisidonnaisia velkakirjoja) ennenaikaisesti vain verotuksellisista syistä ja lainvastaisuuden seurauksena. Lue esitteen kohta Terms and Conditions of the Notes Redemption, Purchase and Options. Warranttisidonnaisiin velkakirjoihin sovelletaan lisäksi ennenaikaista lunastusta, mikäli esiintyy tiettyjä yritystapahtumia (kuten insolvenssi tai warranttien liikkeeseenlaskijan kansallistaminen) tai mikäli liikkeeseenlaskijan tai jonkin tytäryhtiön suojausjärjestelyjen osalta esiintyy tiettyjä tapahtumia (kuten lainvastaisuus tai kustannusten nousu), tai mikäli warranttien liikkeeseenlaskijan osalta tehdään insolvenssihakemuksia taikka liikkeeseenlaskija tai jokin sen tytäryhtiö saa warranttien liikkeeseenlaskijalta ilmoituksen warranttien päättämisestä ennen erääntymispäivää. Lähdevero Kaikki velkakirjoihin liittyvät liikkeeseenlaskijan suorittamat maksut suoritetaan pidättämättä Jerseyn lähdeveroa, tavanomaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, kohdassa Terms and Conditions of the Notes Taxation kuvatulla tavalla. Kaikki 2010 NATIXIS -takaukseen liittyvät NATIXIS-yhtiön suorittamat maksut soveltuvin tapauksin suoritetaan pidättämättä Ranskan lähdeveroa, ellei laissa toisin määrätä. Mikäli NATIXIS on lain mukaan velvollinen tekemään vähennyksen Ranskan veroja varten tai niiden johdosta, se maksaa, siinä laajuudessa kuin Ranskan laki ei sitä kiellä, velkakirjan haltijalle lisämäärän tällaisen vähennyksen hyvittämiseksi, kaikki 2010 NATIXIS -takauksessa kuvatulla tavalla. Sovellettava laki Englannin laki

10 Listaaminen ja kaupankäynnin kohteeksi ottaminen Myyntirajoitukset NATIXIS-yhtiön sitoumukset: 2010 Natixis -takaus Kuhunkin liikkeeseenlaskuun liittyvissä lopullisissa ehdoissa määritetään, aiotaanko kyseiset velkakirjat listata pörssiin ja, mikäli aiotaan, mihin pörssiin. Velkakirjojen tarjoaminen ja myynti sekä niihin liittyvien asiakirjojen jakelu voi joissakin valtioissa olla rajoitettua. Lue esitteen kohta Subscription and Sale. NATIXIS on antanut 2010 NATIXIS -takauksessa tiettyjä sitoumuksia tiettyjen rahoitusinstrumenttien (Financial Instruments, määritelty 2010 NATIXIS -takauksessa) haltijoille, kuten esitteen kohdissa NATIXIS Structured Products Limited 2010 NATIXIS Guarantee on kuvattu. Mikäli lopullisissa ehdoissa on ilmoitettu, että velkakirjoihin sovelletaan 2010 NATIXIS -takausta, NATIXIS takaa peruuttamattomasti ja ilman ehtoja kunkin velkakirjan haltijalle kaikkien velkakirjojen perusteella erääntyneiden, liikkeeseenlaskijan maksettaviksi ilmoitettujen määrien maksun vaatimuksesta2010 NATIXIS -takauksen ehtojen mukaisesti. Luokitukset Ohjelman mukaisesti liikkeeseenlasketulla velkakirjaerillä voi olla (mutta ei välttämättä ole) luottoluokitus. Lopullisissa ehdoissa ilmoitetaan, onko tiettyyn velkakirjasarjaan (Series of Notes) liittyvän luottoluokituksen antaja Euroopan unionissa perustettu ja asetuksen (EY) 1060/2009 (niin kuin muutettu) mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos. Arvopaperiluokitus ei ole suositus ostaa, myydä tai pitää arvopapereita, ja sen antanut luokituslaitos voi milloin tahansa keskeyttää sen, alentaa sitä tai poistaa sen.

11 Tuottojen käyttö Kunkin velkakirjaerän liikkeeseenlaskun nettotuotot käytetään jommallakummalla seuraavista tavoista: joko (i) liikkeeseenlaskija lainaa ne edelleen NATIXIS-yhtiölle lainasopimuksen (Loan Agreement) ehtojen mukaan jäljempänä kohdassa NATIXIS Structured Products Limited The Loan Agreements kuvatulla tavalla, ja NATIXIS käyttää ne yleisiin yritystarkoituksiin, liiketoimiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin ja/tai (ii) liikkeeseenlaskija ne yleisiin yritystarkoituksiin, liiketoimiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin. Mikäli jonkun tietyn liikkeeseenlaskun tapauksessa tuottojen käyttötarkoitus on erityisesti yksilöity, tästä mainitaan sovellettavissa lopullisissa ehdoissa.

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB )

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB ) TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin ( Notes ) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS and NATIXIS Structured Products Limited Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio ei ole saattanut voimaan

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 13 November 2007 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

Osa A - Esittely ja varoitukset

Osa A - Esittely ja varoitukset LIITE LIIKKEESEENLASKUKOHTAINEN TIIVISTELMÄ OSAKESIDONNAISISTA VELKAKIRJOISTA Tiivistelmät koostuvat tiedonantovelvollisuuksista joita kutsutaan Elementeiksi. Elementit löytyvät numeroituina osista A-E

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 13 November 2007 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 4.12.2009 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Termeillä on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu asianomaisissa warranttiehdoissa tai muualla tässä ohjelmaesitteessä.

TIIVISTELMÄ. Termeillä on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu asianomaisissa warranttiehdoissa tai muualla tässä ohjelmaesitteessä. TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE PERUSOSA Société Généralen Warranttiohjelman listalleottoesite koostuu tästä Listalleottoesitteen perusosasta ( Listalleottoesitteen perusosa ), sen

Lisätiedot