TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys."

Transkriptio

1 Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä on ratkaiseva. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä tulee lukea Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) johdantona, ja harkitessaan sijoittamista Arvopapereihin ( Securities ) sijoittajien tulee tutustua koko Ohjelmaesitteeseen ja siihen viittaamalla sisällytettyihin asiakirjoihin. Liikkeeseenlaskijaa ei voida katsoa vastuulliseksi tämän Tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, ellei Tiivistelmä tai sen käännös ole harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriitainen, kun sitä luetaan yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa. Jos jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltion ( ETA-valtio ) tuomioistuimessa nostetaan tähän Ohjelmaesitteeseen sisältyvien tietojen johdosta kanne, kantaja voidaan velvoittaa ennen oikeudenkäynnin vireilletuloa korvaamaan Ohjelmaesitteen kääntämisestä aiheutuvat kulut sen ETA-valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Liikkeeseenlaskija ( Issuer ): The Royal Bank of Scotland plc ( Liikkeeseenlaskija tai RBS ) Liikkeeseenlaskija on Skotlannissa perustettu julkinen osakeyhtiö. Liikkeeseenlaskija (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Liikkeeseenlaskijakonserni ) on The Royal Bank of Scotland Group plc:n ( RBSG ) kokonaan omistama tytäryhtiö (RBSG yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti konsolidoituna Konserni ). RBSG on suuren kansainvälisen pankki- ja rahoituspalvelukonsernin holding-yhtiö. Konsernin pääkonttori sijaitsee Edinburghissa, ja Konserni toimii Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti kolmen tärkeimmän tytäryhtiönsä, Liikkeeseenlaskijan, National Westminster Bank Public Limited Companyn ( NatWest ) ja The Royal Bank of Scotland N.V.:n (RBS N.V.) kautta. Liikkeeseenlaskija ja NatWest ovat kumpikin merkittäviä Yhdistyneen kuningaskunnan clearingpankkeja. RBS N.V. on Alankomaiden keskuspankin sääntelemä pankki. Konsernin yhdysvaltalainen tytäryhtiö Citizens Financial Group, Inc. on suuri liikepankkiorganisaatio. Konsernilla on maailmanlaajuisesti monipuolinen asiakaskunta, ja se tarjoaa monenlaisia tuotteita ja palveluita yksityis- ja liikeasiakkaille sekä suurille yritys- ja instituutioasiakkaille. Konsernin taseen loppusumma oli 1.453,6

2 miljardia Englannin puntaa ja oma pääoma 75,1 miljardia Englannin puntaa. Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuussuhteet olivat seuraavat: vakavaraisuussuhde ( total capital ratio ) 14,0 prosenttia, Core Tier 1 -ydinpääoman vakavaraisuussuhde ( Core Tier 1 capital ratio ) 10,7 prosenttia ja Tier 1 -pääoman vakavaraisuussuhde ( Tier 1 capital ratio ) 12,9 prosenttia. Liikkeeseenlaskijakonsernin taseen loppusumma oli 1.307,3 miljardia Englannin puntaa ja oma pääoma 57,0 miljardia Englannin puntaa. Liikkeeseenlaskijakonsernin vakavaraisuussuhteet olivat seuraavat: vakavaraisuussuhde ( total capital ratio ) 13,6 prosenttia, Core Tier 1 -ydinpääoman vakavaraisuussuhde ( Core Tier 1 capital ratio ) 8,4 prosenttia ja Tier 1 -pääoman vakavaraisuussuhde ( Tier 1 capital ratio ) 10,1 prosenttia. Lokakuun 17. päivänä 2007 RFS Holdings B.V. ( RFS Holdings ), jonka omistivat tuolloin RBSG, Fortis N.V., Fortis S.A./N.V., Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. ja Banco Santander, S.A. ( Santander ), sai päätökseen ABN AMRO Holding N.V.:n hankinnan. ABN AMRO Holding N.V. nimettiin uudelleen RBS Holdings N.V.:ksi, jolloin ABN AMRO Bank N.V.:n osakkeet siirrettiin ABN AMRO Group N.V.:lle, Alankomaiden valtion omistamalle holding-yhtiölle. Tämä tarkoitti sitä, että ABN AMRO Holding N.V.:n toiminnan uudelleenjärjestely oli saatu olennaisilta osin päätökseen RBSG:n, Alankomaiden valtion ja Santanderin ( Konsortiojäsenet, Consortium Members ) välisen sopimuksen mukaisesti. RBS Holdings N.V.:llä on yksi suora tytäryhtiö, RBS N.V., joka on täysin toimintakykyinen Konserniin kuuluva pankki ja jolle Alankomaiden keskuspankki antaa riippumattoman luottoluokituksen ja jonka toimintaa se sääntelee. RFS Holdingsin osakepääomaa muutettiin siten, että noin 98 prosenttia RFS Holdingsin osakepääomasta on nyt RBSG:n omistuksessa ja loppuosan omistavat Santander ja Alankomaiden valtio. Odotuksena on, että RFS Holdingsista tulee lopulta RBSG:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Riskitekijät: Liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä Tietyt tekijät saattavat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää Arvopapereista johtuvat velvoitteensa. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat: RBSG ja sen Yhdistyneen kuningaskunnan

3 pankkitytäryhtiöt (mukaan luettuna Liikkeeseenlaskija) saatetaan kansallistaa kokonaisuudessaan tai ne saattavat joutua muiden Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2009 pankkilain ( Banking Act 2009 ) mukaisten purkamismenettelyjen kohteeksi. Kansainvälinen talous ja epävakaus kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa Konsernin liiketoimintoihin, voittoon ja taloudelliseen asemaan. Valtiontukea koskevan uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanon johdosta Konserni altistuu useille riskeille, ja Konsernia koskee kielto maksaa harkinnanvaraisia osinkoja tai korkoja olemassaoleville hybridi-instrumenteille (mukaan luettuna etuosakkeet, preference shares, ja B-osakkeet), mikä saattaa heikentää Konsernin kykyä hankkia uutta Tier 1 - pääomaa ( Tier 1 capital ). Konsernin kyky panna täytäntöön sen strategiasuunnitelma riippuu siitä, miten Konserni onnistuu keskittymään uudelleen ydinvahvuuksiinsa ja taseen keventämistä koskevaan ohjelmaansa. Likviditeetin puute on riski Konsernin liiketoiminnalle, ja sen kyky hankkia likviditeettiä on ollut ja on myös tulevaisuudessa rajallinen. Lainanottajan luottokelpoisuuden laskut ovat vaikuttaneet olennaisesti Konsernin taloudelliseen tulokseen, ja siihen saattavat vaikuttaa myös mahdolliset uudet laskut, myös vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta ja markkinaolosuhteista sekä oikeudellisista ja sääntelyn muutoksista johtuen. Konsernin vastapuolten tosiasiallinen konkurssi tai luottokelpoisuuden heikentyminen taikka mielikuva näistä on vaikuttanut ja saattaa myös tulevaisuudessa vaikuttaa kielteisesti Konserniin. Heikon markkinatilanteen aiheuttamat omaisuuserien alentuneet arvostukset ovat vaikuttaneet ja saattavat myös tulevaisuudessa vaikuttaa olennaisesti Konsernin voittoon

4 ja taloudelliseen asemaan. Konsernin ns. monoline-vakuutusyhtiöiltä ja muilta vakuutusyhtiöiltä ja muilta markkinaosapuolilta (mukaan luettuna luottojohdannaisia tarjoavat yhtiöt) hankkiman luottosuojan arvo tai tehokkuus riippuu kohde-etuutena olevien varojen arvosta sekä vakuutusyhtiöiden ja mainittujen vastapuolten taloudellisesta asemasta. Muutokset koroissa, valuuttakursseissa, luottoriskin aiheuttamissa korkoeroissa, joukkolainojen, osakkeiden ja hyödykkeiden hinnoissa, basis-, volatiliteetti- ja korrelaatioriskeissä ja muissa markkinatekijöissä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa merkittävästi Konsernin liiketoimintaan. Konsernin lainanottokustannukset ja sen kyky hankkia rahoitusta velkapääomamarkkinoilta riippuvat merkittävästi sen ja Yhdistyneen kuningaskunnan saamista luottoluokituksista. Se, ettei Konsernin pääomaa hallita tehokkaasti, tai vakavaraisuus- tai likviditeettivaatimusten muuttaminen saattavat vaikuttaa haitallisesti Konsernin liiketoiminnan tulokseen. Tiettyjen käyvästä arvosta kirjattujen rahoitusvälineiden arvo määritetään käyttämällä taloudellisia malleja, joihin sisältyy olettamuksia, kannanottoja ja arvioita, jotka saattavat ajan mittaan muuttua tai osoittautua viime kädessä epätarkoiksi. Konserni toimii markkinoilla, joilla vallitsee voimakas kilpailu ja jotka keskittyvät. Mikäli Konserni ei kykene toimimaan tehokkaasti, tällä saattaa olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konserni ei välttämättä onnistu houkuttelemaan tai pitämään palveluksessaan ylempää johtoa, johon saattavat kuulua hallituksen jäsenet, tai muita avaintyöntekijöitä, ja Konsernille saattaa aiheutua vahinkoja, mikäli se ei ylläpidä hyviä suhteita henkilöstöön. Kaikki Konsernin liiketoiminnot ovat huomattavan sääntelyn ja valvonnan kohteena. Merkittävät

5 sääntelymuutokset saattavat vaikuttaa haitallisesti siihen, miten Konserni harjoittaa liiketoimintaansa, sekä sen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konserni on alttiina ja saattaa altistua oikeudenkäynneille ja sääntelyyn liittyville tarkastuksille, jotka saattavat vaikuttaa Konsernin liiketoimintaan. Liikearvon ( goodwill ) heikentyminen on vaikuttanut ja saattaa vaikuttaa myös tulevaisuudessa olennaisen haitallisesti Konsernin tulokseen. Konserni saattaa joutua suorittamaan lisämaksuja eläkeohjelmiinsa, mikäli eläkerahaston varojen arvo ei riitä kattamaan mahdollisia velvoitteita. Konsernin liiketoiminnalle ovat ominaisia operatiiviset riskit. Konserni altistuu verolainsäädännön ja sen tulkinnan muutoksista sekä yritysvero- ja muiden verokantojen korotuksista aiheutuvalle riskille niissä maissa, joissa Konserni toimii. HM Treasury (tai sen puolesta toimiva UK Financial Investments Limited) saattaa kyetä käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa suhteessa Konserniin. Se, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tarjoaa myytäväksi tai myy koko omistusosuutensa RBSG:ssä taikka osan siitä, saattaa vaikuttaa Arvopapereiden ja niihin liittyvien arvopapereiden markkinahintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyy luonnostaan maineriski. Konserni vastaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa maissa maksujen suorittamisesta sellaisten pankkien ja muiden luvanvaraisten rahoitusalan palveluja tarjoavien yritysten korvausjärjestelmiin, jotka eivät kykene suoriutumaan velvoitteistaan asiakkaitaan kohtaan. Geopoliittinen tilanne saattaa vaikuttaa haitallisesti Konsernin liiketoimintaan ja voittoon. RBS Holdings N.V.:tä koskevat uudelleenjärjestelyehdotukset ovat monimutkaisia eivätkä

6 välttämättä johda odotettuihin etuihin Konsernin kannalta. Tiettyjen Konsernin kirjaamien laskennallisten verosaamisten perittävyys ja sääntelyyn perustuva pääomakohtelu riippuvat siitä, kykeneekö Konserni synnyttämään tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa voittoa, sekä siitä, että verolainsäädäntöön, sääntelyvaatimuksiin tai tilinpäätösstandardeihin ei tehdä haitallisia muutoksia. Liikkeeseenlaskija on tehnyt RBS N.V.:n kanssa luottojohdannais- ja rahoitusvakuussopimuksen, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti Liikkeeseenlaskijakonsernin tulokseen. Konsernin osallistuminen ns. varallisuuserien takausohjelmaan ( Asset Protection Scheme, APS ) on kallista eikä johda välttämättä odotettuihin etuihin, ja siihen liittyvien riskien toteutuminen saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Konsernin liiketoimintaan, pääomatilanteeseen, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Mikäli Konserni ei kykene antamaan ehdollisia B- osakkeita ( Contingent B Shares ) HM Treasurylle, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Konsernin pääomatilanteeseen, likviditeettiin, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. APS-ohjelman antama suoja on rajallinen, ja kattamattomat positiot ja riskit saattavat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, pääomatilanteeseen, likviditeettiin ja liiketoiminnan tulokseen. Ohjelman ehtojen ( Scheme Conditions ) mukaiset laajamittaiset hallinnointi-, varainhoito- ja tiedonantovaatimukset ja mitkä tahansa ohjelman ehtojen muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti sopimuksista ( Contracts ) koituviin odotettuihin etuihin ja saattavat vaikuttaa haitallisesti Konserniin. Muutokset APS-ohjelman, B-osakkeiden ja ehdollisten B-osakkeiden lakisääteisessä pääomakohtelussa saattavat vaikuttaa kielteisesti

7 Konsernin pääomatilanteeseen. APS-ohjelman kustannukset saattavat olla saatuja etuja suuremmat. Osallistuminen APS-ohjelmaan saattaa johtaa Konsernin verovelan kasvuun ja mahdollisten veroetujen menettämiseen. Siihen, että Konserni irtisanoo osallistumisensa APSohjelmaan, liittyy huomattavia kustannuksia. Tietyissä olosuhteissa Konsernilla ei voi olla varmuutta siitä, että RBS Holdings N.V.:n (ja tiettyjen muiden yhteisöjen) varat kuuluvat edelleen APS-ohjelman suojan piiriin, joko sen takia, että tällaiset varat vedetään pois, tai sen takia, että asianomaisia velvoitteita rikotaan. Mahdollinen B-osakkeiden muuntaminen yhdistettynä HM Treasuryn mahdollisiin tuleviin kantaosakkeiden ( Ordinary Shares ) ostoihin lisäisi HM Treasuryn omistusosuutta RBSG:ssä ja saattaisi johtaa RBSG:n poistamiseen pörssilistalta ( Official List ). Osallistuminen APS-ohjelmaan saattaa johtaa oikeudenkäynti- ja sääntelyriskiin. Arvioitaessa Arvopapereihin liittyviä markkinariskejä on lisäksi otettava huomioon tietyt olennaiset tekijät. Muun muassa (i) Arvopapereiden arvo saattaa vaihdella Kohdeetuuden arvon mukaisesti, (ii) Arvopapereilla ei välttämättä ole jälkimarkkinoita, (iii) Arvopapereiden haltijoilla ei ole omistusoikeutta Kohde-etuuteen ja (iv) haltijan oikeuteen toteuttaa Arvopaperit saattaa kohdistua rajoituksia tai Arvopaperien selvityksen toteutus saattaa viivästyä; katso tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) kohta Riskitekijät ( Risk Factors ). Pääagentti ( Principal Agent ): Laskenta-agentti ( Calculation Agent ): Noteeraus ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi: The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc NYSE Euronextille tai mille tahansa muulle Arvopaperien Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ) määritellylle pörssille tai markkinapaikalle tehdään hakemus Arvopaperien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi ja niiden noteeraamiseksi Euronext Amsterdamissa tai missä

8 tahansa muussa Arvopaperien Lopullisissa Ehdoissa määritellyssä pörssissä tai markkinapaikassa siihen saakka, kunnes on kulunut 12 kuukautta tämän Ohjelmaesitteen päivämäärästä. Liikkeeseenlaskija voi laskea liikkeeseen myös noteeraamattomia Arvopapereita. Kuvaus Arvopapereista: Tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti voidaan laskea liikkeeseen useita erilaisia todistuksia ( Notes ). Näihin todistuksiin sovellettavat ehdot ( Ehdot, Conditions ) esitetään kaikkiin todistuksiin sovellettavissa Yleisissä Ehdoissa ( General Conditions ), kunkintyyppiseen liikkeeseen laskettavaan todistukseen sovellettavissa Tuotekohtaisissa Ehdoissa ( Product Conditions ) ja kuhunkin liikkeeseen laskettavaan Sarjaan ( Series ) sovellettavissa Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). Todistukset ovat joko korollisia tai korottomia sijoitusinstrumentteja, jotka eräpäivänään tai aiemmin päättyessään oikeuttavat joko käteissummaan, joka saattaa olla sama tai eri kuin asianomaisen todistuksen nimellisarvo vähennettynä tietyillä kuluilla ( Käteissumma, Cash Amount ), tai vaihtokelpoisten todistusten ( Exchangeable Notes ) tapauksessa oikeuttavat Haltijan (määritelty jäljempänä) vaihtamaan todistuksensa sen ehdoista riippuen määrättyyn osuuteen (jäljempänä määritellystä) Kohde-etuudesta tai Kohdeetuuden arvon perusteella määräytyvään käteissummaan ( Muuntosumma, Conversion Amount ). Maksettavan koron ja/tai Käteissumman ja/tai Muuntosumman määrä joko riippuu tai ei riipu kohde-etuutena olevan viitekoron, osakkeen, indeksin (sisältää indeksin tapauksessa indeksin ja sen osatekijät) tai korin (yhteisesti Kohde-etuus, Underlying ) kehityksestä kussakin tapauksessa asianomaisen todistuksen ehtojen mukaisesti. Tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettavien todistusten tyypit on kuvattu jäljempänä. Range Accrual -todistukset ( Range Range Accrual -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita. Range Accrual -todistukset Accrual Notes ): lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Range Accrual -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Korko kertyy tyypillisesti kultakin sellaiselta asianomaiselta korkokauden päivältä, jolloin Kohde-etuus kehittyy Lopullisissa Ehdoissa määritellyllä tavalla, mutta ei muilta päiviltä. Range Accrual -todistukselle voidaan maksaa korkoa myös ennalta määrätyn koron mukaan tietyiltä Lopullisissa Ehdoissa määritellyiltä korkokausilta. Ladder Notes -todistukset ( Ladder Notes ): Ladder-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita, jotka Liikkeeseenlaskija voi päättää tiettyinä päivinä. Ladder-todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Laddertodistukselle maksettava korko riippuu kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Korkoa maksetaan tyypillisesti kultakin

9 Target Coupon -todistukset ( Target Coupon Notes ): Rate-todistukset ( Rate Notes ): Zero Coupon -todistukset ( Zero Coupon Notes ): Currency Exchange -todistukset ( Currency Exchange Notes ): Yield Discovery -todistukset ( Yield Discovery Notes ): Certificate-todistukset ( Certificate Notes ): korkokaudelta joko ennalta määrätyn koron mukaan tai ennalta määrätyn koron ja asianomaiselle korkokaudelle yksilöidyn vaihtuvan koron erotuksen mukaan asianomaiselle korkokaudelle määritelty vähimmäismäärä huomioon ottaen Lopullisissa Ehdoissa määritellyllä tavalla. Target Coupon -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita. Target Coupon -todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Target Coupon -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohde-etuutena olevan osakkeen kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Target Coupon -todistuksille määritellään tyypillisesti tavoitekorko, jonka saavuttaminen ennen erääntymistä saattaa johtaa arvopaperien ennenaikaiseen päättymiseen. Joissakin tapauksissa arvopapereille saatetaan maksaa myös lisäkorkoa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Rate-todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan nimellisarvoonsa tai määrättyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta. Rate-todistukselle maksettava korko voi riippua yhden tai useamman kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä ja/tai se voi määräytyä kiinteän koron tai korkojen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Zero Coupon -todistukset ovat käteisellä tilitettäviä arvopapereita, jotka lasketaan liikkeeseen prosenttiosuutena niiden nimellisarvosta ja jotka eivät ole korkoa tuottavia. Currency Exchange -todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan nimellisarvoonsa tai määrättyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta. Currency Exchange -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohde-etuusvaluutan kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Yield discovery -todistukset ovat korollisia, käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma on suojattu. Yield Discovery -todistukset lunastetaan nimellisarvoonsa. Yield Discovery -todistukselle maksettava korko riippuu kohde-etuutena olevan osakekorin kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Näin määräytyvä enimmäiskorko on saatettu rajoittaa Lopullisissa Ehdoissa määrättyyn tasoon. Yield Discovery -todistukselle voidaan maksaa korkoa myös ennalta määrätyn koron mukaan tietyiltä Lopullisissa Ehdoissa määritellyiltä korkokausilta. Näiden korkokausien korko ei voi olla edellisen vuoden korkoa alhaisempi. Certificate-todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma on tai ei ole suojattu. Certificate-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään todistuksen

10 Index-todistukset ( Index Notes ): Inflation Index -todistukset ( Inflation Index Notes ): Callable Index -todistukset ( Callable Index Notes ): Autocallable-todistukset ( Autocallable Notes ): Share-todistukset ( Share Notes ): nimellisarvoa (mikäli todistus on pääomasuojattu) lisättynä tuotolla (joka voi olla nolla), joka lasketaan yhden tai useamman kohde-etuutena olevan sertifikaatin kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Index-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Index-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta todistuksen nimellisarvosta, mutta se voi olla kyseistä osuutta suurempi, ja Kohde-etuuden kehityksestä riippuen enimmäistuottoa saatetaan rajoittaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Inflation Index -todistukset ovat kiinteätuottoisia arvopapereita, jotka jäljittelevät kuluttajahintaindeksiä ( consumer price index, CPI ) ja tarjoavat reaalituottoa eli tuottavat kuukausittaisen koron, joka ylittää vallitsevan inflaation määrätyllä summalla. Callable Index -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korottomia arvopapereita. Todistuksesta maksettava Käteissumma riippuu Lopullisissa Ehdoissa määritellyn kohde-etuutena olevan indeksin kehityksestä. Jos Liikkeeseenlaskija todistuksen voimassaoloaikana katsoo, että ennenaikainen lunastustapahtuma ( Early Redemption Event ) on ilmennyt, todistus voidaan lunastaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti määritetystä arvosta. Jos ennenaikaista lunastustapahtumaa ei ole eräpäivään mennessä ilmennyt, todistuksista maksettava Käteissumma riippuu Kohdeetuuden kehityksestä eräpäivänä, ja se voi olla todistuksen nimellisarvoa pienempi. Autocallable-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä tai fyysisesti toimitettavia (mikäli Lopullisissa Ehdoissa näin määrätään) arvopapereita, joiden pääomaa ei ole suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Todistuksesta maksettava Käteissumma ja todistuksen eräpäivä riippuvat Lopullisissa Ehdoissa määritellyn Kohdeetuuden kehityksestä. Jos Kohde-etuus tiettyinä päivinä todistuksen voimassaoloaikana kehittyy tietyllä tavalla ( Ennenaikainen Päättymistapahtuma, Early Termination Event ), todistus lunastetaan nimellisarvoonsa, johon on lisätty Lopullisissa Ehdoissa täsmennetty lisäsumma. Jos Ennenaikaista Lunastustapahtumaa ( Early Redemption Event ) ei ole eräpäivään mennessä ilmennyt, todistuksesta maksettava Käteissumma riippuu Kohde-etuuden kehityksestä eräpäivänä, ja se voi olla todistuksen nimellisarvoa pienempi. Share-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli Sharetodistukselle maksetaan korkoa, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Share-todistuksesta eräpäivänä

11 Exchangeable-todistukset ( Exchangeable Notes ): Multi-Asset Basket Linked -todistukset ( Multi-Asset Basket Linked Notes ): Fund Linked -todistukset ( Fund Linked Notes ): Basket Related Capital Protected -todistukset ( Basket Related Capital Protected Notes ): Commodity-todistukset Notes ): ( Commodity maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta sen nimellisarvosta, sen enimmäistuottoa voidaan rajoittaa ja/tai se voi riippua Kohde-etuuden kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Exchangeable-todistukset ovat joko käteisenä tilitettäviä tai fyysisesti toimitettavia arvopapereita, jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli Exchangeable-todistukselle maksetaan korkoa, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Exchangeable-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta sen nimellisarvosta, sen enimmäistuottoa voidaan rajoittaa ja/tai se voi riippua Kohde-etuuden kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Fyysisesti toimitettavan Exchangeable-todistuksen tapauksessa toimitettava osakemäärä määräytyy kohde-etuutena olevan osakkeen kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Multi-Asset Basket Linked -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Todistuksesta eräpäivänä maksettava käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta todistuksen Nimellisarvosta, mutta se voi olla kyseistä osuutta suurempi, ja Kohde-etuuden kehityksestä riippuen enimmäistuottoa saatetaan rajoittaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Fund Linked -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Basket Related Capital Protected -todistukset antavat sijoittajille mahdollisuuden osallistua kyseiseen Sarjaan ( Series ) liittyvistä eri komponenteista koostuvan yhden tai useamman korin kehitykseen. (Tällaisena komponenttina voi Lopullisten Ehtojen mukaisesti olla esimerkiksi indeksi, kiinteistöindeksi, hyödyke tai joukkovelkakirjaindeksi.) Sen lisäksi, että pääoma on suojattu, sijoittajalla voi Lopullisten Ehtojen mukaisesti olla oikeus lisämäärään yhden tai useamman eri komponenteista koostuvan korin kehityksestä riippuen. Jos Lopullisissa Ehdoissa näin määrätään (ja edellytysten täyttyessä), Välikäteisselvitysmäärä ( Interim Cash Settlement Amount ) tai Korkomäärä ( Interest Amount ) (kumpikin Lopullisissa Ehdoissa määritellyn mukaisesti) maksetaan tapauksen mukaan joko Välikäteisselvitysmäärän Maksupäivänä ( Interim Cash Settlement Amount Payment Date ) tai kunakin Koronmaksupäivänä ( Interest Payment Date ). Commodity-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain

12 Indikatiivinen Liikkeeseenlaskuhinta ( Indicative Issue Price ): Voimassaoloaika: Korko: Yleiset ehdot ( General Conditions ) Arvopaperien asema: Ennenaikainen päättyminen ( Early Termination ): Suojaushäiriö ( Hedging Disruption ): suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Commoditytodistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma lasketaan yhden tai useamman kohde-etuutena olevan hyödykkeen kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Arvopaperit lasketaan liikkeeseen niiden nimellisarvoa tai nimellisarvon prosenttiosuutta vastaavaan hintaan. Arvopapereilla on Lopullisissa Ehdoissa yksilöity kiinteä eräpäivä, mutta ne voivat päättyä ennenaikaisesti, jos Kohde-etuuden taso ylittää Lopullisissa Ehdoissa määrätyn tason tai jos Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää Arvopaperit. Arvopaperit voivat tuottaa korkoa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Seuraavassa esitetään tiivistelmä tietyistä kaikkiin tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettaviin Arvopapereihin sovellettavien Yleisten Ehtojen ( General Conditions ) keskeisistä määräyksistä. Arvopaperit ovat Liikkeeseenlaskijan vakuudettomia ja etuoikeudettomia velvoitteita, jotka ovat samanarvoisia keskenään sekä tuottavat samat oikeudet kaikkien nykyisten ja tulevien vakuudettomien ja etuoikeudettomien Liikkeeseenlaskijan velvoitteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä Liikkeeseenlaskijan velvoitteita, joilla on etuoikeus lain pakottavien säännösten nojalla. Liikkeeseenlaskija voi päättää mitkä tahansa Arvopaperit, jos se yksinomaisen harkintansa perusteella katsoo, että tuotteiden mukaisten velvoitteiden täyttäminen on tullut osittain tai kokonaan lainvastaiseksi sen johdosta, että Liikkeeseenlaskija on vilpittömässä mielessä noudattanut mitä tahansa soveltuvaa lainsäädäntöä. Tällaisessa tilanteessa Liikkeeseenlaskija maksaa (mainitusta lainvastaisuudesta huolimatta) lain sallimissa rajoissa kullekin haltijalle ( Haltija, Holder ) kustakin tämän hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten Arvopaperiin liittyvien suojausjärjestelyjen ( hedging arrangements ) purkamisesta. Suojaushäiriötapahtuman ( Hedging Disruption Event ) (määritelty Yleisten Ehtojen, General Conditions, kohdassa 5) ilmetessä Liikkeeseenlaskija harkintansa mukaan (i) päättää Arvopaperit ja maksaa kullekin Haltijalle tämän kustakin hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten

13 suojausjärjestelyjen purkamisesta tai (ii) korjaa asianomaista viitevarallisuutta vilpittömässä mielessä Yleisten Ehtojen kohdan 5(c) mukaisesti tai (iii) tekee Ehtoihin ( Conditions ) minkä tahansa muun tarkoituksenmukaiseksi katsomansa korjauksen säilyttääkseen Arvopaperien teoreettisen arvon asianomaisen Suojaushäiriötapahtuman edellyttämän korjauksen jälkeen. Liikkeeseenlaskija voi tehdä korjauksia minkä tahansa sellaisen tapahtuman jälkeen, joka todennäköisesti vaikuttaa olennaisen haitallisesti Liikkeeseenlaskijan suojauspositioon, ottaen huomioon Yleisten Ehtojen kohdassa 5(d) asetetut ehdot. Sijaantulo: Liikkeeseenlaskija voi milloin tahansa ilman Haltijoiden suostumusta vaihtaa sijaansa Arvopapereiden Liikkeeseenlaskijaksi minkä tahansa yhteisön ottaen huomioon Yleisten Ehtojen ( General Conditions ) kohdassa 8 asetetut ehdot. Tietyissä tapauksissa saatetaan edellyttää sijaantulon toteuttamista Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ) määriteltyjen selvitysjärjestelmien sääntöjen mukaisesti. Verotus: Haltija (eikä Liikkeeseenlaskija) vastaa kaikista hallitsemiensa Arvopapereiden omistamiseen ja/tai luovutukseen, niihin liittyviin maksuihin tai toimituksiin liittyvistä veroista ja maksuista ja/tai maksaa ne. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta pidättää tai vähentää mistä tahansa Haltijalle maksettavaksi tulevista summista mikä tahansa summa tällaisen veron, maksun, pidätyksen tai vastaavan tilittämiseksi tai maksamiseksi. Maksuhäiriötapahtumat ( Events of Default ): Arvopaperien ehdot kattavat seuraavat maksuhäiriötapahtumat: a) minkä tahansa Arvopaperien erääntyneen pääoman tai koron maksun laiminlyönti, joka jatkuu määritellyn ajan; b) Liikkeeseenlaskijan minkä tahansa muun Arvopaperien mukaisen velvoitteen laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen, jotka jatkuu määritellyn ajan; ja c) Liikkeeseenlaskijan purkamiseen liittyvät tapahtumat. Tuotekohtaiset ehdot ( Product Conditions ): Arvopaperien muoto: Seuraavassa esitetään tiivistelmä tietyistä tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettaviin Arvopapereihin sovellettavien Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) keskeisistä määräyksistä. Arvopaperit lasketaan liikkeeseen kokonaistodistuksina ( in global form ) lukuun ottamatta paperittomina liikkeeseen laskettuja Arvopapereita. Mikäli SIX SIS Ltd on määritelty Selvitysagentiksi ( Clearing Agent ), Arvopaperit muunnetaan niiden liikkeeseenlaskun jälkeen välitetyiksi arvopapereiksi ( intermediated securities ) Sveitsin liittovaltion välitettyjä arvopapereita koskevan

14 lain ( Swiss Federal Intermediated Securities Act ) 6 :n mukaisesti. Arvopaperien selvitys: Arvopaperit tilitetään käteisenä tai Exchangeabletodistusten tapauksessa joko käteisenä tai fyysisenä toimituksena Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Markkinahäiriötapahtumat ( Market Disruption Events ): Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtumat ( Emerging Market Disruption Events ): Potentiaalinen korjaustapahtuma ( Potential Adjustment Event ): Markkinahäiriötapahtuman ( Market Disruption Event ) ilmetessä Arvopapereihin liittyvä tilitys tai toimitus Haltijoille saattaa viivästyä, ja markkinahäiriö saattaa vaikuttaa tilitettävään käteishintaan haitallisesti. Markkinahäiriötapahtumat määritellään kunkin Arvopaperin tyypin Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) kohdassa 4, ja ne vaihtelevat Arvopaperin tyypin mukaan. Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtumat ( Emerging Market Disruption Events ) ilmentävät niitä huomattavia riskejä, joita kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy muihin maihin sijoittamiseen tavallisesti liittyvien riskien lisäksi. Sijoittamista harkitsevien tulisi ottaa huomioon, että kehittyvien markkinoiden arvopaperimarkkinat ovat yleensä huomattavasti pienempiä ja että ne ovat ajoittain olleet volatiilimpia ja epälikvidimpiä kuin suuret arvopaperimarkkinat kehittyneemmissä maissa. Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtuman ilmetessä tilitys tai toimitus Haltijoille saattaa viivästyä, ja häiriötapahtuma saattaa vaikuttaa tilitettävään käteishintaan haitallisesti. Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtumat on määritelty Tuotekohtaisissa Ehdoissa ( Product Conditions ). Potentiaalisen korjaustapahtuman ilmetessä Laskentaagentilla ( Calculation Agent ) on oikeus korjata yhtä tai useampaa Ehtoa ( Conditions ) Potentiaalisen korjaustapahtuman laimentavan tai tiivistävän vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Potentiaaliset korjaustapahtumat määritellään kunkin Arvopaperin tyypin Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) kohdassa 4 (soveltuvin osin), ja ne vaihtelevat Arvopaperin tyypin mukaan. Rahastotapahtuma ( Fund Event ): Rahastotapahtuman ( Fund Event ) ilmetessä Liikkeeseenlaskijalla tai sen puolesta toimivalla Laskentaagentilla ( Calculation Agent ) on oikeus, kussakin tapauksessa vilpittömässä mielessä ja kaupallisesti kohtuullisella tavalla toimien, korjata yhtä tai useampaa Ehtoa ( Conditions ) Rahastotapahtuman vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Rahastotapahtumat kunkin Arvopaperin tyypin osalta määritellään Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) kohdassa 4 (soveltuvin osin). Listalta poistaminen: Listalta poistamisen tapauksessa Laskenta-agentilla ( Calculation Agent ) on oikeus korjata yhtä tai useampaa Ehtoa ( Conditions ) ja korvata asianomainen Kohdeetuus kyseisen tapahtuman huomioon ottamiseksi. Listalta poistaminen kunkin Arvopaperin tyypin osalta

15 määritellään Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) kohdassa 4 (soveltuvin osin). Sovellettava laki: Englannin tuomioistuimet: Lopulliset Ehdot ( Final Terms ): Englannin laki. Kaikki Arvopapereista aiheutuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan Englannin tuomioistuimissa. Kuhunkin Sarjaan ( Series ) sovelletaan Lopulliset Ehdot -nimistä täydennysosaa ( Final Terms ), joka sisältää Sarjaan sovellettavat lopulliset ehdot. Kunkin tyypin Arvopaperin Lopulliset Ehdot esitetään tämän Ohjelmaesitteen lopussa. Kuhunkin Sarjaan sovellettaviin Lopullisiin Ehtoihin voidaan lisätä kuvaus Yleisiin Ehtoihin ( General Conditions ) ja/tai olennaisiin Tuotekohtaisiin Ehtoihin ( Product Conditions ) tehdyistä muutoksista siltä osin kuin ne koskevat kyseistä Sarjaa.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

Tiivistelmä. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 22.6.2012 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen (Base Prospectus) tiivistelmä on sen johdanto. Ohjelman alla liikkeeseen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 21 April 2009 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on?

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on? Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite.

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 16.7.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. Danske

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 48 warranttisarjaa 12.2.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ LAINA 01/2014 LOPULLISET LAINAKOHTAISET EHDOT. Sopimusehdot

TAALERITEHDAS OYJ LAINA 01/2014 LOPULLISET LAINAKOHTAISET EHDOT. Sopimusehdot TAALERITEHDAS OYJ LAINA 01/2014 LOPULLISET LAINAKOHTAISET EHDOT Sopimusehdot Nämä Lainakohtaiset ehdot on laadittu EU:n esitedirektiivin (2003/71/EC) 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja niitä tulee lukea

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 25 November 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 25 November 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 25 November 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 29.11.2017 Danske Bank A/S:n tiedote Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 29.11.2017

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

DANSKE BANK DDBO 1079B: Osakeobligaatio Eurooppa II Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK DDBO 1079B: Osakeobligaatio Eurooppa II Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Osakeobligaatio Eurooppa II (Tuottohakuinen) -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19.

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. Suomi Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. joulukuuta 2011 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter on kolmevuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot