TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB )"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin ( Notes ) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon esite kokonaisuudessaan mukaan luettuina siihen viittauksin sisällytetyt asiakirjat. Liikkeeseenlaskija voi olla siviilioikeudellisesti vastuussa tästä tiivistelmästä, jos se on harhaanjohtava, virheellinen tai epäjohdonmukainen esitteen muiden osien kanssa. Mikäli tämän esitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään tämän esitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Esitteen kohdassa Terms and Conditions of the Notes ja Final Terms määriteltyjen termien ja ilmausten merkitykset ovat voimassa myös tässä tiivistelmässä. Liikkeeseenlaskijan kuvaus Liikkeeseenlaskija (Issuer), NATIXIS Structured Products Limited (aiemmin IXIS Structured Products Limited), perustettiin Jerseyn yhtiölain (Companies (Jersey) Law 1991) mukaiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi kotipaikkanaan Jersey, Kanaalisaaret. IXIS CIB yhtiön kuvaus Liikkeeseenlaskijalla ei ole työntekijöitä. Se on IXIS Corporate & Investment Bank -yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Liikkeeseenlaskijan toiminnalle ei ole perustuslaillisia rajoituksia. Liikkeeseenlaskijan pääasialliseen toimialaan kuuluu sen perustamiskirjan mukaisesti muun muassa kaupankäynti, rahoituksen hankkiminen ja/tai järjestäminen lainoilla, optioilla ja johdannaisilla sekä muilla missä tahansa muodossa olevilla ja minkä tahansa luontoisilla rahoitusvälineillä ja instrumenteilla, rahoituksen järjestäminen laskemalla liikkeeseen velkakirjoja tai muita rahoitusinstrumentteja, sekä niihin liittyviin sopimuksiin ja transaktioihin ryhtyminen. Liikkeeseenlaskija perusti ohjelman (Programme) Perustamispäivästä lähtien yhtiön päätoimialana on ollut ohjelman mukaisten velkakirjojen liikkeeseenlasku ja näiden liikkeeseenlaskujen tuottojen edelleenlainaus IXIS CIB -yhtiölle. IXIS Corporate & Investment Bank ( IXIS CIB ) on Ranskan kauppalain artiklojen L ja niitä seuraavien artiklojen mukainen osakeyhtiö (société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance). Sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 47, Quai d Austerlitz Paris Cedex 13. IXIS CIB yhtiöllä on pankkitoimilupa. Se pystyy tarjoamaan kaikki pankkialan ydin- ja oheispalvelut (maksuvälineiden hallintaa lukuun ottamatta) sekä sijoituspalvelut (mukaan lukien omaisuudenhoito omaan lukuun sekä selvityspalvelut). Se on Ranskan ja Euroopan unionin luottolaitoksiin soveltuvien lakien ja säädösten alainen, ja sen toimintaa säätelee Ranskan raha- ja talouslain Livre V. IXIS CIB yhtiöllä on maailmanlaajuisesti noin työntekijää ja sen palvelut on kohdistettu institutionaalisille asiakkaille. Sen tavoitteena on olla merkittävä ranskalainen sijoitus- ja yrityspankki kiinteätuottoisten instrumenttien markkinoilla sekä valuutta- ja pääomamarkkinoilla, erikoisalanaan suurempaa lisäarvoa tuottavat niche-liiketoiminnot, sekä monimutkaisemmat alueet, kuten osakemyynnit, johdannaiset, ja strukturoidut toiminnot. IXIS CIB yhtiön omistaa suoraan NATIXIS-yhtiö (aiemmin Natexis 1

2 Banques Populaires), joka on CNCE-yhtiön (Caisse Nationale des Caisses d Epargne et Prévoyance) ja BFBP-yhtiön (Banque Fédérale des Banques Populaires) tytäryhtiö. IXIS CIB yhtiön taloudellinen yhteenveto: Konsolidoidut tulokset 1 tilintarkastetut luvut Miljoonaa euroa 31/12/ /12/ /12/2004 Pankkitoiminnan nettotulo Liiketoiminnan kokonaistulo Konsolidoitu nettotulo Oman pääoman tuotto (ROE) (keskimääräinen käytetty oma pääoma) 24% 13% 17% Konsolidoitu pääoma Miljoonaa euroa 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidoitu oma pääoma Säännösten mukaiset omat varat Konsolidoitu tase yhteensä Miljoonaa euroa 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidoitu tase yhteensä IFRS-standardien käyttöönotto IXIS CIB yhtiön välitilinpäätös vuodelta 2006 oli ensimmäinen, joka laadittiin IFRS-lautakunnan (International Financial Reporting Standards Board) standardien mukaisesti. Riskitekijät Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin liittyvät velvoitteensa Velkakirjat ovat yksinomaan liikkeeseenlaskijan, eivät minkään muun tahon, vakuudettomia velvoitteita (IXIS-takauksen (IXIS Guarantee) ehtojen puitteissa). Liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskemien rahoitusinstrumenttien liikkeessä oleva määrä saattaa milloin tahansa olla huomattava. Liikkeeseenlaskija ja sen tytäryhtiöt voivat (a) pitää hallussaan tai hankkia 1 IXIS Corporate & Investment Bank -konsernin konsolidoinnin piiriin kuuluvat IXIS Corporate & Investment Bank, IXISSM Capital Markets (Yhdysvallat), IXIS Securities, Natixis Asia Ltd (Hongkong), Nexgen ja useat erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (täydelliset konsolidointitiedot ovat luettavissa konsolidoidun tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 36). 2 Vähemmistöosuuksien nettoarvo vähennettynä, ja lukuun ottamatta pankkitoiminnan yleisten pankkiriskien rahastoa (Fund for General Banking Risks). 2

3 oleellisia tietoja kohde-etuuksista ja/tai (b) ryhtyä kaupankäynti- tai suojausjärjestelyihin (hedging) koskien velkakirjoja, kohde-etuutena olevia arvopapereita tai muita johdannaistuotteita, jotka voivat vaikuttaa velkakirjojen arvoon. Niillä ei ole mitään ilmoitusvelvollisuutta tämän tyyppisistä tiedoista eikä velvoitetta pidättäytyä kyseisistä liiketoimista. Liikkeeseenlaskija ei ota millään tavalla vastuuta mistään epäsuotuisista seurauksista, jotka ovat seurausta velkakirjoihin tehdyistä sijoituksista. Liikkeeseenlaskija on sen asiakkaiden ja vastapuolien luottokelpoisuusriskien vaikutusten alainen. Ennalta-arvaamattomat tapahtumat ja/tai hätätilanteet voivat keskeyttää liikkeeseenlaskijan toiminnan äkillisesti ja aiheuttaa huomattavia tappioita ja lisäkustannuksia. Häiriöllä tiedonsiirto- ja tietojärjestelmissä tai niiden toimintakatkoksella voi olla olennainen vahingollinen vaikutus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin. Yhdysvalloissa sijoittajat eivät välttämättä voi toimittaa oikeudellisia tiedonantoja liikkeeseenlaskijalle tai sen johtokunnan jäsenille ja johtajille Yhdysvalloissa tai saada täytäntöönpannuksi yhdysvaltalaisen tuomioistuimen antamia päätöksiä heitä vastaan. IXIS CIB yhtiön antama takaus on rajoitettu sen omien ehtojen mukaan eikä niitä ole rajoitettu koskemaan liikkeeseenlaskijan ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskemien velkakirjojen mukaisia velvoitteita. IXIS-takaus on tarkoitettu kattamaan vain tietyt transaktiot, joihin liikkeeseenlaskija on ryhtynyt alkaneella ajanjaksolla (erääntymispäivästä (Maturity Date) riippumatta) ilman vastatakuiden tuottamaa etua eikä sitä ole rajoitettu koskemaan liikkeeseenlaskijan ohjelman mukaisesti liikkeeseenlaskemien velkakirjojen mukaisia velvoitteita. IXIS-takaus ei ole heti maksettava first demand -takuu. Ennen takausvaatimuksen esittämistä osapuolen on toimitettava liikkeeseenlaskijalle kirjallinen maksuvaatimus erääntyneistä mutta maksamattomista saatavista. Mikäli vaadittu saatava jää edelleen maksamatta, osapuoli voi tehdä kirjallisen vaatimuksen IXIS- takauksessa annettujen aikarajojen ja ehtojen mukaisesti. IXIS- takaus voidaan purkaa sen ehtojen mukaisesti. Tämä voi vaikuttaa liikkeeseenlaskijan yleiseen luottokelpoisuuteen. Velkakirjoihin liittyviä riskejä arvioitaessa on otettava huomioon tiettyjä olennaisia seikkoja, kuten: Velkakirjoihin saattaa liittyä liikkeeseenlaskijan ennenaikainen lunastusoikeus. Lunastuksesta saatavat tuotot voivat olla odotettua vähäisempiä ja velkakirjojen lunastusarvo saattaa alittaa ostohinnan ja velkakirjojen haltijat (Noteholders) voivat menettää osan sijoituksestaan. Vaihtuvakorkoiset velkakirjat saattavat olla epävakaita sijoituksia. Nimellisarvosta huomattavasti poikkeavalla diskontolla tai preemiolla liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden markkina-arvolla on taipumus heilahdella koroissa tapahtuvien muutosten mukana enemmän kuin tavanomaisten korollisten arvopapereiden hinnoilla. Yksittäiseen velkakirjanhaltijaan kohdistuvat veroseuraamukset voivat erota velkakirjanhaltijoiden tilanteesta yleisesti annetusta kuvauksesta. Kun EU-jäsenvaltiossa oleva maksuasiamies (paying agent) maksaa 3

4 velkakirjojen mukaista korkoa toisessa EU-jäsenmaassa asuvalle henkilölle, korko saattaa olla lähdeveron alainen. Ulkomaanvaluutan määräisiin velkakirjoihin tehdyt sijoitukset ovat alttiita valuuttakurssien vaihteluille. Markkinakorkojen muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti kiinteäkorkoisten velkakirjojen (Fixed Interest Rate Notes) arvoon. Ei voida antaa takuita, että velkakirjoille syntyy aktiivisia tai pysyviä jälkimarkkinoita. Vaihtuvakorkoisten velkakirjojen (Floating Rate Notes) korkotuloja ja -tuottoja ei voida ennakoida. Vipuvaikutuksen vuoksi nollakuponkivelkakirjoihin (Zero Coupon Notes) liittyy erityisen suuri hintariski. Indeksisidonnaisiin korollisiin velkakirjoihin (Index Linked Interest Notes) ja muihin muuttujasidonnaisiin kuponkivelkakirjoihin (mukaan lukien osakesidonnaiset velkakirjat (Equity Linked Notes) sekä indeksisidonnaisiin lunastusehdollisiin velkakirjoihin (Index Linked Redemption Amount Notes) ja lunastusehdollisiin velkakirjoihin ((Redemption Amount Notes) mukaan lukien osakesidonnaiset velkakirjat) sisältyy merkittäviä riskejä, joita ei ole samankaltaisilla, tavanomaisilla kiinteä- tai vaihtuvakorkoisiin velka-arvopapereihin tehdyillä sijoituksilla. Velkakirjojen ehdot (Conditions of the Notes) perustuvat Englannin lakiin sellaisena kuin se on voimassa tämän esitteen päivämääränä. Luokitukset eivät välttämättä kuvasta kaikkiin struktuuriin, markkinoihin ja muihin velkakirjojen arvoon vaikuttaviin tekijöihin liittyvien riskien mahdollista vaikutusta. Velkakirjojen markkina-arvoon vaikuttaa liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus sekä muut tekijät, kuten viite-etuuden tai -indeksin arvo ja volatiliteetti, arvopaperimarkkinoiden korko- ja tuottotasot ja eräpäivään jäljellä oleva aika. Nimellisarvoltaan alle euron (tai muussa valuutassa vastaavan määräisten) velkakirjojen haltijat eivät välttämättä saa fyysistä velkakirjaa (definitive Note), kun vähimmäisnimellisarvo (minimum Denomination) on euroa (tai vastaava summa muussa valuutassa). Ohjelman laajuus Kokonaisnimellisarvo on milloin tahansa enintään (tai liikkeeseenlaskupäivän kurssia vastaava summa muissa valuutoissa). Lopulliset ehdot Kunkin velkakirjojen liikkeeseenlaskun ominaisuudet kerrotaan vastaavissa lopullisissa ehdoissa (Final Terms) Valuutat Velkakirjoja voidaan laskea liikkeeseen missä tahansa liikkeeseenlaskijan ja asianomaisen jakelijan/jakelijoiden (Dealer) sopimassa valuutassa, kaikkien soveltuvien lakien, säännösten ja direktiivien mukaisesti. Selvitysjärjestelmään rekisteröityjä velkakirjoja (Clearing System Registered Notes) voidaan laskea liikkeeseen euroissa, tai norjalaisten velkakirjojen (Norwegian Notes) osalta Norjan kruunuissa ( NOK ) sekä mahdollisissa muissa Norjan arvopaperikeskuksen säännöissä (Norwegian CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai ruotsalaisten velkakirjojen (Swedish Notes) osalta Ruotsin kruunuissa ( SEK ) sekä mahdollisissa muissa Ruotsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swedish CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa, tai sveitsiläisten velkakirjojen (Swiss Notes) osalta Sveitsin frangeissa ( CHF ) sekä mahdollisissa muissa Sveitsin arvopaperikeskuksen säännöissä (Swiss CSD Rules) 4

5 hyväksytyissä valuutoissa, ja kaikkien muiden selvitysjärjestelmään rekisteröityjen velkakirjojen osalta asianmukaisen arvopaperikeskuksen säännöissä (CSD Rules) hyväksytyissä valuutoissa. Nimellisarvot Velkakirjojen muoto Velkakirjojen nimellisarvot määritetään soveltuvissa lopullisissa ehdoissa paitsi, elleivät kyseisenä ajankohtana voimassaolevat lait ja säädökset muuta salli, sellaisten velkakirjojen (mukaan lukien Englannin punnan määräiset velkakirjat), jotka erääntyvät alle yhdessä vuodessa ja joiden liikkeeseenlaskun tuotot on liikkeeseenlaskijan hyväksyttävä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai joiden liikkeeseenlasku on muulla tavoin rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 19 (Financial Services and Markets Act 2000, Section 19) vastaista, vähimmäisnimellisarvo on Englannin puntaa (tai sitä vastaava summa muussa valuutassa). Velkakirjat voidaan laskea liikkeeseen haltijavelkakirjoina, rekisteröidyiksi velkakirjoiksi (Registered Notes) vaihdettavina haltijavelkakirjoina tai ainoastaan rekisteröidyssä muodossa. Jos haltijamuotoiset globaalit velkakirjat (Global Notes) on soveltuvissa lopullisissa ehdoissa ilmoitettu laskettaviksi liikkeeseen uudessa globaalissa velkakirjamuodossa, niiden on tarkoitus olla vakuuskelpoisia eurojärjestelmän (Eurosystem) rahapolitiikassa ja globaalit velkakirjat annetaan säilytysasiamiehen (Common Safekeeper) säilytettäviksi velkakirjaerän (Tranche) alkuperäisenä liikkeeseenlaskupäivänä tai sitä ennen. Haltijamuotoiset globaalit velkakirjat, joita ei ole laskettu liikkeeseen NGN-muodossa (New Global Note), ja todistukset (Certificates) voidaan, (a) mikäli velkakirjaerä on tarkoitus antaa Euroclearin ja/tai Clearstream Luxemburgin selvitettäväksi, tallettaa liikkeeseenlaskupäivänä Euroclearin ja Clearstream Luxemburgin puolesta yhteiselle säilyttäjälle ja (b) mikäli velkakirjaerä on tarkoitus antaa selvitettäväksi Euroclearin ja Clearstream Luxemburgin sijasta tai niiden lisäksi jollekin muulle selvitysjärjestelmälle tai velkakirjaerä on tarkoitus toimittaa selvitysjärjestelmän ulkopuolella, tallettaa liikkeeseenlaskijan ja asianomaisen jakelijan tekemän sopimuksen mukaan. Velkakirjat voidaan laskea liikkeeseen myös arvo-osuusrekisteriin rekisteröityinä, jolloin niihin ei liity todistusta, noudattaen kyseisen lainkäyttöalueen kaikkia sovellettavia lakeja sekä sen paikallisen selvitysjärjestelmän sääntöjä, ohjeita ja menettelytapoja, jossa kyseisiä velkakirjoja kulloinkin säilytetään ja jonka kautta ne selvitetään. Kaikissa kyseisten velkakirjojen omistusoikeuteen ja siirtoon liittyvissä seikoissa sekä tiettyjä kyseisiin velkakirjoihin liittyviä oikeuksia käytettäessä noudatetaan mainittuja kulloinkin sovellettavia lakeja, sääntöjä, ohjeita ja menettelytapoja. Korko Soveltuvissa lopullisissa ehdoissa määritetään velkakirjojen korollisuus tai korottomuus, mahdollisen koron laskentamenetelmä ja laskenta-ajat sekä vuosittainen(set) maksupäivä(t). Velkakirjat voivat olla kiinteäkorkoisia velkakirjoja, vaihtuvakorkoisia velkakirjoja, indeksisidonnaisia korollisia velkakirjoja, nollakuponkivelkakirjoja, korkeakorkoisia velkakirjoja, matalakorkoisia velkakirjoja, step-up-korkoehtoisia velkakirjoja, stepdown-korkoehtoisia velkakirjoja, valuuttaparivelkakirjoja, käänteisiä valuuttaparivelkakirjoja, vaadittaessa maksettavia valuuttaparivelkakirjoja tai osittain maksettuja velkakirjoja. Lopullisissa 5

6 ehdoissa ilmoitetaan nämä ja kaikki muut velkakirjatyypit, joita liikkeeseenlaskija ja kuka tahansa jakelija tai jakelijat saattaa laskea liikkeeseen ohjelman mukaisesti. Lunastus Velkakirjoja voidaan lunastaa niiden nimellisarvosta tai vaihtuvalla summalla. Velkakirjat voivat olla lunastettavissa kokonaisuudessaan erääntymispäivänä tai määritettyinä päivinä ja summina useammassa erässä. Lunastusmahdollisuus Liikkeeseenlaskija ja/tai haltijat voivat lunastaa velkakirjat (kokonaan tai osittain) ennen ilmoitettua erääntymispäivää, jos näin on määritetty soveltuvissa lopullisissa ehdoissa. Nimellisarvon uudelleen määrittäminen, nimellisarvon muunto ja/tai konsolidointi Velkakirjat, joiden nimellisarvovaluutta on muunnettavissa euroiksi, saattavat tulla uusituksi tai muunnetuksi nimellisarvoltaan ja/tai konsolidoiduksi muiden, nimellisarvoltaan euromääräisten, velkakirjojen kanssa. Velkakirjojen asema Liikkeeseenlaskijan velkakirjojen mukaisten velvoitteiden etuoikeusasemaa ei ole huononnettu ja ne ovat vakuudettomia. Vakuudenasettamiskielto Niin kauan kuin yksikin velkakirja sekä siihen liittyvä kuitti (Receipt) tai kuponki (Coupon) on liikkeessä, liikkeeseenlaskija ei saa luoda tai ylläpitää mitään kiinnitystä, panttausta, pidätysoikeutta tai muuta rasite- tai vakuusoikeutta nykyisiin tai tuleviin yritykseensä,,varoihin tai tuottoihin, kokonaan tai osittain, minkään soveltuvan velan (Relevant Debt) tai mihinkään soveltuvaan velkaan liittyvän liikkeeseenlaskijan takaus- tai korvaussitoumuksen turvaamiseksi ellei samanaikaisesti tai sitä ennen liikkeeseenlaskijan velkakirjojen, kuittien ja kuponkien mukaisilla velvoitteilla ole (A) samaa vakuutta tasapuolisesti ja samassa suhteessa tai (B) muuta vakuutta, takausta, korvaussitoumusta tai muuta järjestelyä, jonka velkakirjojen haltijat ovat hyväksyneet ylimääräisellä päätöksellä (Extraordinary of the Noteholders). Lue esitteen kohta Terms and Conditions of the Notes Negative Pledge. Sopimusrikkomukset (Events of Default) Tietyt sopimusrikkomukset saattavat aiheuttaa sen, että velkakirjat tulevat välittömästi lunastettaviksi haltijan ilmoituksella, kuten esitteen kohdassa Terms and Conditions of the Notes Events of Default on määritelty ja kuvattu. Ennenaikainen lunastus Lähdevero Sovellettava laki Tämän tiivistelmän kohdassa Lunastusmahdollisuus mukaisia tilanteita lukuun ottamatta liikkeeseenlaskija saa lunastaa velkakirjoja ennenaikaisesti vain verotuksellisista syistä ja lainvastaisuuden seurauksena. Lue esitteen kohta Terms and Conditions of the Notes Redemption, Purchase and Options. Kaikki velkakirjoihin liittyvät maksut suoritetaan pidättämättä Jerseyn lähdeveroa, tavanomaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, kohdassa Terms and Conditions of the Notes Taxation kuvatulla tavalla. Englannin laki Listaaminen ja kaupankäynnin kohteeksi ottaminen Kuhunkin liikkeeseenlaskuun liittyvissä lopullisissa ehdoissa määritetään aiotaanko kyseiset velkakirjat listata pörssiin ja, mikäli aiotaan, mihin 6

7 Myyntirajoitukset IXIS CIB yhtiön sitoumukset Luokitukset. pörssiin. Velkakirjojen tarjoaminen ja myynti sekä niihin liittyvien asiakirjojen jakaminen voi joissakin valtioissa olla rajoitettua. Lue esitteen kohta Subscription and Sale. IXIS CIB on antanut liikkeeseenlaskijalle tiettyjä IXIS takaukseen liittyviä sitoumuksia, kuten esitteen kohdassa NATIXIS Structured Products Limited IXIS Guarantee Cautionnement Solidaire on kuvattu. Ohjelman mukaisesti liikkeeseenlasketulla velkakirjaerällä voi olla (mutta ei välttämättä ole) luottoluokitus. Arvopaperiluokitus ei ole suositus ostaa, myydä tai pitää arvopapereita, ja sen antanut luokituslaitos voi milloin tahansa keskeyttää sen, alentaa sitä tai poistaa sen. 7

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin (Notes) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus

TIIVISTELMÄ. NATIXIS-yhtiön kuvaus NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus dated 28 June 2010 as supplemented as of 14 April 2011 TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as of 13 September 2012 OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona.

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS and NATIXIS Structured Products Limited Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona, mikäli kyseinen Euroopan talousalueen jäsenvaltio ei ole saattanut voimaan

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin warrantteihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) öd BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 22.6.2012 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen (Base Prospectus) tiivistelmä on sen johdanto. Ohjelman alla liikkeeseen

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0 Tuotonvaihtosopimus, osake Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä kuluista. Kuluesimerkki Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

YLEISTÄ KULUISTA JA KUSTANNUKSISTA OTC-JOHDANNAISISSA

YLEISTÄ KULUISTA JA KUSTANNUKSISTA OTC-JOHDANNAISISSA YLEISTÄ KULUISTA JA KUSTANNUKSISTA OTC-JOHDANNAISISSA Johdannaissopimuksen toteuttamiseen liittyvät kokonaiskustannukset ja -maksut riippuvat transaktiokohtaisista ominaisuuksista ja yksityiskohdista.

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti OHJELMAN YHTEENVETO Tämä yhteenveto tulee lukea johdantona ohjelmaan (Programme), joka on kuvailtu varsinaisessa tarjousesitteessä (Base Prospectus). Mahdolliset päätökset sijoittaa ETC-arvopapereihin

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti. Liikkeeseenlaskusta saatujen tulojen käyttö

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti. Liikkeeseenlaskusta saatujen tulojen käyttö OHJELMAN YHTEENVETO Tämä yhteenveto tulee lukea johdantona ohjelmaan (Programme), joka on kuvailtu varsinaisessa tarjousesitteessä (Base Prospectus). Mahdolliset päätökset sijoittaa ETC-arvopapereihin

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät,

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista 04/02/2016 ESMA/2015/1787 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät... 3

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Tiedote sijoittajille

Tiedote sijoittajille Tiedote sijoittajille Tietoja The Royal Bank of Scotland plc:n liikkeeseenlaskemia IPED-arvopapereita ja sen vastaanottamia IPEDtalletuksia koskevasta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu-

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona.

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain

Lisätiedot