ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ, päivätty LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku euroa Erääntyminen lokakuussa 2012 Sidottu S&P BRIC 40 (Euro) -indeksiin ja EONIA-indeksiin ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) Tämä asiakirja muodostaa tiivistelmän ( Tiivistelmä ), jonka tarkoituksena on antaa tietoja tässä Tiivistelmässä kuvatuista Todistuksista ( Notes ) direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) 5 artiklan 3 kohdan tarkoituksia varten. Tiivistelmä muodostaa yhdessä päivätyn ja Liikkeeseenlaskijan kyseisten Todistusten yhteydessä laatiman arvopaperiliitteen ( Arvopaperiliite ) ja ohjelmaan liittyvän päivätyn perusesitteen ( Perusesite ) kanssa tässä Tiivistelmässä kuvattuihin Todistuksiin liittyvän, Esitedirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun esitteen ( Esite ). Täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja Todistusten tarjoamisesta ovat saatavilla ainoastaan Perusesitteen (mukaan luettuna kaikkien siihen viittaamalla sisällytettyjen tietojen), Arvopaperiliitteen (mukaan luettuna kaikkien siihen viittaamalla sisällytettyjen tietojen) ja Tiivistelmän muodostaman kokonaisuuden perusteella. Perusesite, Arvopaperiliite ja Tiivistelmä ovat saatavilla tutustumista varten Liikkeeseenlaskijan rekisteröidystä toimipaikasta, Välittäjältä ( Dealer ) ja Irlannin Maksuagentilta ( Irish Paying Agent ), ja jäljennökset niistä voi saada Välittäjältä. TÄTÄ TIIVISTELMÄÄ TULEE PITÄÄ ESITTEEN JOHDANTONA, JA HARKITESSAAN SIJOITTAMISTA TODISTUKSIIN SIJOITTAJIEN TULEE TUTUSTUA KOKO ESITTEESEEN. Sen jälkeen, kun Esitedirektiivin asianomaiset säännökset on pantu täytäntöön kussakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tästä tiivistelmästä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmästä tai sen käännöksestä tällaisessa jäsenvaltiossa vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin kohtiin. Mikäli jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa nostetaan Esitteeseen sisältyvien tietojen johdosta kanne, kantaja voi joutua kantamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvat kustannukset ennen oikeudenkäynnin vireilletuloa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Liikkeeseenlaskija: Lehman Brothers Treasury Co. B.V. ( LBTCBV ), yksityinen osakeyhtiö ( private company with limited liability ). LBTCBV on perustettu Alankomaissa, ja se toimii pääasiallisesti alankomaalaisena rahoitusyhtiönä tukien useiden, pääasiassa eurooppalaisten Lehman Brothers Holdings Inc:n tytäryhtiöiden käyttöpääomatarpeita. Takaaja ( Guarantor ): Lehman Brothers Holdings Inc. ( LBHI ) Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan 1

2 välisen päivätyn takaussopimuksen mukaisesti (sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna, uudistettuna tai täydennettynä, jäljempänä Takuu ). LBHI, delawarelainen yhtiö, on Lehman Brothers -konsernin ylin emoyhtiö. Lehman Brothersin pääasialliset liiketoiminta-alueet ovat investointipankkitoiminta ( investment banking ), pääomamarkkinat ( capital markets ) ja sijoitusten hoito ( investment management ). Lehman Brothersin kansainvälinen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa ja alueelliset pääkonttorit Lontoossa ja Tokiossa, ja niitä täydentävät konttorit Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Lehman Brothers on perustettu alkuperäisessä muodossaan vuonna Takuun mukaisesti LBHI antaa Todistusten kaikelle lainapääomalle ja (mahdolliselle) korolle ehdottoman ja peruuttamattoman takauksen siten, että mikäli LBTCBV laiminlyö minkä tahansa Todistusten Ehtojen ( Terms and Conditions of the Notes ) mukaisen velvoitteensa taikka ei huolehdi sen noudattamisesta, Takaaja on velvollinen suorittamaan kyseiset määrät Haltijoiden ( Holders ) sitä kirjallisesti vaatiessa. Välittäjä: Päämaksuagentti ( Principal Paying Agent ): Laskenta-agentti ( Calculation Agent ): Kohde-etuus ( Underlying ): Todistukset ( Notes ): Lehman Brothers International (Europe). The Bank of New York, joka toimii Lontoon sivukonttorinsa kautta. Lehman Brothers International (Europe). S&P BRIC 40 (Euro) (Bloomberg-koodi: SPPRBRIE) ja Bloomberg Eonia Capitalization Index 7 Day (Bloomberg-koodi: EONCAPL7 Index) euron Principal Protected Notes -todistukset, jotka erääntyvät lokakuussa 2012 ja jotka on sidottu S&P BRIC 40 (Euro) -indeksiin ja EONIA-indeksiin. Todistukset lasketaan liikkeeseen ( Liikkeeseenlaskupäivä, Issue Date ), ja ne lunastetaan nimellisarvostaan ( Eräpäivä, Maturity Date ), jollei niitä ole lunastettu tai ostettu tätä aiemmin. Eräpäivänä sijoittajat saavat vähintään 100 prosenttia kunkin Todistuksen Määritellystä Nimellisarvosta ( Specified Denomination ), ellei Todistuksia ole lunastettu ennenaikaisesti verotussyistä tai sopimusrikkomuksen ( event of default ) johdosta. Liikkeeseenlaskupäivä ( Issue Date ): Eräpäivä ( Maturity Date ): Lunastus/Maksuperuste Ellei Todistuksia ole lunastettu tai ostettu ja mitätöity tätä aiemmin ja mikäli 2

3 ( Redemption/Payment Basis ): tässä esitetyt ehdot täyttyvät, Liikkeeseenlaskija lunastaa tuolla hetkellä liikkeessä olevat Todistukset Eräpäivänä maksamalla kustakin Todistuksesta euromääräisen summan ( Lopullinen Lunastusmäärä, Final Redemption Amount, FRA ), jonka Laskenta-agentti määrittää Arvostuspäivänä ( Valuation Date ) seuraavan kaavan mukaisesti: é Kohde-etuuslopull. - Kohde-etuus Alkup. ù FRA = MN + MN x Osallistuminen x Max ê0, ú êë Kohde-etuus Alkup. úû jossa: Max tarkoittaa maksimia eli suluissa olevaa ja pilkulla erotettua lukua tai kaavaa sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Osallistuminen tarkoittaa osallistumisastetta, jonka Laskenta-agentti määrittää arviolta Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ) ottaen huomioon Laskenta-agentin yksinomaisen harkintansa mukaisesti tarkoituksenmukaiseksi katsomat markkinaolosuhteet. Indikatiivisen osallistumisasteen odotetaan olevan 100 prosenttia. Osallistuminen ei missään olosuhteissa voi alittaa 95:tä prosenttia. MN tarkoittaa Määriteltyä Nimellisarvoa ( Specified Denomination ) vastaavaa määrää. Kohde-etuus tarkoittaa samaa kuin Arvopaperiliitteessä. Kohde-etuus t tarkoittaa Kohde-etuuden arvoa asianomaisena Määrättynä Kaupankäyntipäivänä t ( Scheduled Trading Day t ) Arvopaperiliitteessä tarkemmin määritellyn mukaisesti. Kohde-etuus Alkuperäinen tarkoittaa Kohde-etuuden t tasoa Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ) Laskenta-agentin määrittelemän mukaisesti. Kohde-etuus Lopullinen tarkoittaa Laskenta-agentin määrittämää Kohde-etuuden t tasojen aritmeettista keskiarvoa kunakin Keskiarvopäivänä ( Averaging Date ). Verosyistä tai sopimusrikkomuksesta johtuvan lunastuksen yhteydessä maksettava Ennenaikainen Lunastusmäärä ( Early Redemption Amount ): Lisäksi jos Todistukset lunastetaan ennen erääntymistä ( Ennenaikainen Lunastus, Early Redemption ) Ehdon 8(c) ( Lunastus Verosyistä, Redemption for Tax Reasons ) tai Ehtojen 9 ( Lisämäärien Maksu, Payment of Additional Amounts ; Verolunastus, Tax Redemption ) ja 10 (Sopimusrikkomukset, Events of Default ) mukaisesti, Ennenaikainen Lunastusmäärä ( Early Redemption Amount ) voi olla pienempi kuin sijoittajan Todistuksista maksama määrä, ja määrä vastaa kyseisten Todistusten euromääräistä käypää markkina-arvoa (ottamatta huomioon Liikkeeseenlaskijan luottoriskiä) (mikä arvo on pienempi kuin kyseiseen Todistukseen liittyvä osuus niistä kohtuullisista kustannuksista, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut minkä tahansa asianomaisten 3

4 suojausjärjestelyjen ( hedging arrangements ) purkamisesta) Laskentaagentin yksinomaisen harkintansa nojalla valitsemana päivänä (edellyttäen, että kyseinen päivä on aikaisintaan 15 päivää ennen Todistukselle määrättyä lunastuspäivää). Tarkistukset ( Adjustments ) ja Häiriöt ( Disruptions ): Esitteen hyväksyminen sekä Todistusten noteeraus ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi: Arvopaperiliitteessä esitetään yksityiskohtaiset määräykset, joissa määritellään Keskiarvopäivien ( Averaging Dates ), Arvostuspäivän ( Valuation Date ), Toteutuksen Määräytymispäivän ( Strike Fixing Date ) ja Eräpäivän ( Maturity Date ) osalta tehtävät tarkistukset muiden kuin arkipäivien, niiden päivien, jolloin Indeksisponsori ( Index Sponsor ) ei julkaise Indeksin tasoa, ja niiden päivien, jolloin Indeksiin liittyvä Pörssi ( Related Exchange ) ei ole avoinna kaupankäyntiä varten, huomioon ottamiseksi. Yksityiskohtaisempia määräyksiä, joissa määritellään Todistusten ehtoihin markkinahäiriötapahtuman ( market disruption event ), indeksitarkistustapahtuman ( index adjustment event ) ja/tai Indeksiin liittyvien muiden vastaavanlaisten tarkistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien johdosta tehtävät tarkistukset, esitetään Arvopaperiliitteen Liitteessä ( Annex ). Tällaiset tapahtumat saattavat johtaa siihen, että arvostusta lykätään ja/tai siihen sovelletaan vaihtoehtoisia määräyksiä, ja tapahtumat saattavat vaikuttaa kielteisesti Todistusten arvoon. Liikkeeseenlaskija on jättänyt Irlannin Arvopaperipörssille ( Irish Stock Exchange ) hakemuksen Todistusten ottamiseksi viralliselle listalle ( Official List ) sekä kaupankäynnin kohteeksi sen säännellyille markkinoille. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että tällainen hakemus listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi hyväksytään (eikä siitä, hyväksytäänkö sitä Liikkeeseenlaskupäivään, Issue Date, mennessä). Irlannin rahoituspalvelujen valvontaviranomaiselle ( Irish Financial Services Regulatory Authority, IFSRA), joka on Esitedirektiivissä tarkoitettu Irlannin toimivaltainen viranomainen, on jätetty tämän asiakirjan ja Arvopaperiliitteen hyväksymistä koskeva hakemus. Lisäksi IFSRA:ta on pyydetty toimittamaan Rahoitustarkastukselle, joka on Suomen toimivaltainen viranomainen, hyväksymistodistus siitä, että Esite on laadittu Esitedirektiivin mukaisesti, sekä jäljennös Esitteestä ja suomenkielinen käännös Tiivistelmästä Todistusten tarjoamiseksi yleisölle Suomessa Esitedirektiivin mukaisesti. Tämä Tiivistelmä käännetään suomeksi ja toimitetaan IFSRA:lle. Tarjousaika ( Offer Period ): Todistusten tarjousaika Suomessa alkaa klo ja päättyy klo taikka muuna sellaisena aiempana kellonaikana ja päivänä, joista Lehman Brothers International (Europe) ( Välittäjä, Dealer ) voi yksinomaisen harkintansa nojalla päättää vallitsevien markkinaolosuhteiden huomioon ottamiseksi. 4

5 Tiedonannot: Verotus: Todistusten ja Takauksen asema; Negative Pledge -sitoumus: Kaikki Todistuksiin liittyvät tiedonannot asetetaan saataville myös Irlannin Arvopaperipörssin ( Irish Stock Exchange ) Internet-sivustolle ( Ellei tietyistä Todistusten Ehdoissa ( Terms and Conditions of the Notes ) tarkemmin määritellyistä poikkeuksista muuta johdu, Todistusten lainapääoma ja mahdollinen preemio maksetaan tekemättä niistä pidätyksiä lähdeveroa varten Alankomaissa, mikäli kyse on Liikkeeseenlaskijan suorittamista maksuista, tai Yhdysvalloissa, mikäli kyse on Takaajan suorittamista maksuista. Todistukset ja Takuu ovat Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan suoria, ehdottomia, etuoikeudettomia ja vakuudettomia velvoitteita, ja ne tuottavat samat oikeudet maksuun keskenään ja ovat samanarvoisia kaikkien muiden Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan vakuudettomien ja etuoikeudettomien velvoitteiden kanssa. Todistuksiin ja Takuuseen liittyy negative pledge -sitoumus. Arvopaperien muoto: Ehdot ( Terms and Conditions ): Myyntirajoitukset: Todistukset ovat Suomalaisia Todistuksia ( Finnish Notes ), ja ne ovat todistuksettomassa ja paperittomassa arvo-osuusmuodossa APK:n Sääntöjen ( APK Rules ) mukaisesti. Todistuksiin sovelletaan ehtoja ( Terms and Conditions ), jotka sisältyvät LBHI:n, LBTCBV:n ja Lehman Brothers Bankhaus AG:n Yhdysvaltain dollarin Euro Medium-Term Note -ohjelman yhteydessä julkistettuun päivättyyn Ohjelmaesitteeseen ( Ohjelmaesite, Base Prospectus ) ja jotka on sisällytetty viittaamalla Arvopaperiliitteeseen sellaisena kuin ne ovat täydennettyinä, muutettuina ja/tai korvattuina Arvopaperiliitteessä kuvatun mukaisesti ( Ehdot, Terms and Conditions ). Siten kuin ne on määritelty Todistuksiin liittyvässä Arvopaperiliitteessä ja tarkemmin esitetty Ohjelmaesitteen sivuilla kohdassa Merkintä ja Myynti ( Subscription and Sale ), johon sisältyy tiivistelmä tietyistä Yhdysvalloissa, Euroopan talousalueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Japanissa, Alankomaissa, Italiassa, Australiassa ja Singaporessa sovellettavista myyntirajoituksista ja joka on sisällytetty viittaamalla Arvopaperiliitteeseen. Lukuun ottamatta hyväksymishakemusta ja edellä mainittua IFSRA:lle jätettyä hakemusta Todistusten yleisölle tarjoamiseksi Irlannissa ja Suomessa Liikkeeseenlaskija, Takaaja ja Välittäjä eivät ole ryhtyneet eivätkä aio ryhtyä missään maassa tai millään lainkäyttöalueella mihinkään toimenpiteisiin Todistusten yleisölle tarjoamiseksi tai minkään Todistuksiin liittyvän tarjousaineiston luovuttamiseksi tai jakelemiseksi missään sellaisessa maassa tai sellaisella lainkäyttöalueella, missä tämä edellyttäisi toimenpiteitä. Välittäjän ja kunkin Todistuksia hankkivan tulee noudattaa kaikkia 5

6 sovellettavia lakeja ja määräyksiä millä tahansa lainkäyttöalueella, jolla ne tarjoavat, myyvät tai toimittavat Todistuksia tai jakavat Esitettä taikka mitä tahansa Todistuksiin liittyvää tarjousaineistoa. Sovellettava laki: Riskitekijät: Todistuksiin sovelletaan Englannin lakia. Takuuhun sovelletaan New Yorkin osavaltion lakia. Liikkeeseenlaskijaan, Takaajaan ja Todistuksiin liittyy muun muassa seuraavia riskejä: Liikkeeseenlaskijaan ja Takaajaan liittyy riski, että epävarmat taloudelliset, markkina-, oikeudelliset tai muut olosuhteet saattavat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Näihin olosuhteisiin kuuluvat muun muassa markkina- ja kilpailuriski, markkinoiden tunnelman muutokset, likviditeettiriski, luottoluokitusten muutokset, luottoriski ja operatiivinen riski sekä sääntelyriski. Näitä Liikkeeseenlaskijaan ja Takaajaan liittyviä riskejä tarkastellaan kattavammin Perusesitteessä. Todistuksiin liittyy myös riski Todistusten arvon volatiiliudesta ja siitä, että Todistusten Liikkeeseenlaskuhinta ( Issue Price ) ei välttämättä vastaa niiden markkina-arvoa. Todistukset lunastetaan Eräpäivänä arvosta, joka on vähintään 100 prosenttia niiden Määritellystä Nimellisarvosta ( Specified Denomination ). Pääomasuojaa sovelletaan kuitenkin ainoastaan, mikäli Sijoittaja pitää Todistukset Eräpäivään saakka, ja takaisinmaksu riippuu Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan luottokelpoisuudesta. Todistukset voidaan lunastaa ennen erääntymistä tietyissä olosuhteissa, jotka liittyvät tiettyihin verotapahtumiin ja sopimusrikkomustapahtumiin Todistusten Ehdoissa ( Terms and Conditions ) määritellyn mukaisesti. Näissä tapauksissa Ennenaikainen Lunastusmäärä ( Early Redemption Amount ) voi olla sijoittajan Todistuksista maksamaa määrää pienempi ja jopa nolla. Lopullinen Lunastusmäärä ( Final Redemption Amount ) riippuu siitä, saavuttaako tai ylittääkö Kohde-etuuden t tasojen aritmeettinen keskiarvo Keskiarvopäivinä ( Averaging Dates ) Kohde-etuuden t tason Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ). Tämän lisäksi Lopullisen Lunastusmäärän laskennassa otetaan huomioon osallistumisaste, joka määritellään Todistusten Ehdoissa ( Conditions ) Osallistumiseksi ( Participation ). Laskenta-agentti määrittää Osallistumisen vasta arviolta Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ). Tämä tapahtuu Merkintäajan ( Subscription Period ) jälkeen. Indikatiivisen osallistumisasteen odotetaan olevan 100 prosenttia. Osallistuminen ei missään olosuhteissa voi alittaa 95:tä prosenttia. Mitään takeita ei voida antaa myöskään siitä, muodostuuko Todistuksille aktiivisia jälkimarkkinoita, ja mikäli tällaiset markkinat muodostuvat, mitään takeita ei voida antaa Todistusten likviditeetistä. Liikkeeseenlaskijalla, 6

7 Takaajalla, Välittäjällä, Laskenta-agentilla ja/tai niiden Tytäryhtiöillä ( Subsidiaries ) voi olla etuja, jotka ovat ristiriidassa Todistusten haltijoiden etujen kanssa. Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia siitä, että Laskenta-agentin Todistusten ehtoihin ja laskelmiin mahdollisesti tekemät tarkistukset saattavat vaikuttaa kielteisesti Todistusten arvoon. Sijoittamista harkitsevien tulisi myös ymmärtää Indeksien ominaisuudet ja Indeksiin sisältyviin osakkeisiin liittyvät riskit. Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia siitä, että Indeksin tai Indeksiin sisältyvien osakkeiden vallitseva kurssitaso ei johda vastaavaan muutokseen Todistusten markkina-arvossa eikä Todistuksiin tehtävässä sijoituksessa oteta huomioon Indeksiin sisältyville osakkeille maksettavia osinkoja. Lisäksi sijoittajien on Liikkeeseenlaskijan kanssa suoritettavien siirtojen, maksujen ja ilmoitusten osalta nojauduttava APK:n ja APK:n OM-järjestelmään osallistuvien osapuolten menettelyihin. Näitä riskejä kuvataan yksityiskohtaisemmin Arvopaperiliitteen kohdassa Riskitekijät ( Risk Factors ). VASTUU Liikkeeseenlaskija vastaa tähän Tiivistelmään sisältyvistä tiedoista ja vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että Liikkeeseenlaskijan parhaan ymmärryksen mukaan tämän Tiivistelmän tiedot vastaavat tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään kyseisiin tietoihin todennäköisesti vaikuttavaa. 7

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti OHJELMAN YHTEENVETO Tämä yhteenveto tulee lukea johdantona ohjelmaan (Programme), joka on kuvailtu varsinaisessa tarjousesitteessä (Base Prospectus). Mahdolliset päätökset sijoittaa ETC-arvopapereihin

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 22.6.2012 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen (Base Prospectus) tiivistelmä on sen johdanto. Ohjelman alla liikkeeseen

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on?

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on? Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti. Liikkeeseenlaskusta saatujen tulojen käyttö

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti. Liikkeeseenlaskusta saatujen tulojen käyttö OHJELMAN YHTEENVETO Tämä yhteenveto tulee lukea johdantona ohjelmaan (Programme), joka on kuvailtu varsinaisessa tarjousesitteessä (Base Prospectus). Mahdolliset päätökset sijoittaa ETC-arvopapereihin

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 21 April 2009 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

OptimiKasvu 2009 Obligaatio

OptimiKasvu 2009 Obligaatio Tammikuu 2007 OptimiKasvu 2009 Obligaatio 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymiseen asti Tärkeitä Päivämääriä Tuotto perustuu Kiinan ja Latinalaisen Amerikan osakemarkkinoiden kehitykseen

Lisätiedot

Series No. DDBO 1053 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1053 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 27.8.2013 Series No. DDBO 1053 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of 3 522 000 EUR DDBO 1053 Indeksiobligaatio Pohjoismaat Any

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Series No. DDBO 3012 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3012 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 13 April 2015 Series No. DDBO 3012 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 4,877,000 DDBO 3012 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 2 Any person making

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Final Terms dated November 1, 2017 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates

Final Terms dated November 1, 2017 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates Execution Version ISIN: FI4000292057 Valoren: 38652185 PIPG Tranche Number: 89731 Final Terms dated November 1, 2017 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Series M Programme for the issuance of Warrants, Notes and

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Series No. DDBO 3019 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3019 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 29 October 2015 Series No. DDBO 3019 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [ ] DDBO 3019 SUOMIKORI AUTOCALL 4 Any person making

Lisätiedot

Series No. FE12B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. FE12B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 31 March 2016 Series No. FE12B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 3,900,000 DDBO FE12B Indeksiobligaatio Eettinen Eurooppa II - Tuottohakuinen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

Series No. DDBO FE53 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO FE53 Nokia Autocall 3

Series No. DDBO FE53 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO FE53 Nokia Autocall 3 FINAL TERMS DATED 5 January 2017 Series No. DDBO FE53 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE53 Nokia Autocall 3 Any person making or intending to

Lisätiedot

Series No. DDBO FE56 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE56 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 13 January 2017 Series No. DDBO FE56 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE56 Eurooppa Peruspalvelusektori Autocall Any person

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

Series No. DDBO FE85 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO FE85 Daimler Autocall

Series No. DDBO FE85 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO FE85 Daimler Autocall FINAL TERMS DATED 14 August 2017 Series No. DDBO FE85 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE85 Daimler Autocall Any person making or intending to

Lisätiedot

Series No. DDBO 3023 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3023 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 8 March 2016 Series No. DDBO 3023 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 513,000 DDBO 3023 OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 5 Any person making or

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Series No. DDBO FE56 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE56 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 14 February 2017 Series No. DDBO FE56 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 766,000 DDBO FE56 Eurooppa Peruspalvelusektori Autocall Any

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

Series No. DDBO FE64 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 4,040,000 DDBO FE64 Sampo Autocall

Series No. DDBO FE64 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 4,040,000 DDBO FE64 Sampo Autocall FINAL TERMS DATED 4 April 2017 Series No. DDBO FE64 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 4,040,000 DDBO FE64 Sampo Autocall Any person making or intending

Lisätiedot

Series No. DDBO FE8A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE8A

Series No. DDBO FE8A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE8A FINAL TERMS DATED 31 AUGUST 2017 Series No. DDBO FE8A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE8A Any person making or intending to make an offer of

Lisätiedot

Series No. DDBO FE95 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE95 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 24 OCTOBER 2017 Series No. DDBO FE95 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE95 (Eurooppalaiset Pankit Autocall III) Any person making

Lisätiedot

NOTICE OF FINAL ISSUE SIZE AND OTHER INFORMATION. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England)

NOTICE OF FINAL ISSUE SIZE AND OTHER INFORMATION. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) September 12, 2017 NOTICE OF FINAL ISSUE SIZE AND OTHER INFORMATION GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Incorporated with unlimited liability in England) Series K Programme for the issuance of Warrants, Notes

Lisätiedot

Series No. FE59B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. FE59B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 23 January 2017 Series No. FE59B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE59B Indeksiobligaatio Eettinen Eurooppa III - Tuottohakuinen

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 30 September 2015 Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

Series No. DDBO FE71 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE71 AUTOYHTIÖT AUTOCALL

Series No. DDBO FE71 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE71 AUTOYHTIÖT AUTOCALL FINAL TERMS DATED 26 April 2017 Series No. DDBO FE71 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE71 AUTOYHTIÖT AUTOCALL Any person making or intending

Lisätiedot

Series No. DDBO FE50 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE50 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 13 February 2017 Series No. DDBO FE50 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 5,143,000 DDBO FE50 OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 6 Any person making

Lisätiedot

AMENDED FINAL TERMS DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017) Series No. DDBO FE7D Tranche No.

AMENDED FINAL TERMS DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017) Series No. DDBO FE7D Tranche No. AMENDED FINAL TERMS DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017) Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR TELECOM SPRINTER

Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR TELECOM SPRINTER FINAL TERMS DATED 12 JUNE 2017 Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR TELECOM SPRINTER Any person making or intending to make an offer

Lisätiedot

Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR TELECOM SPRINTER

Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR TELECOM SPRINTER FINAL TERMS DATED 12 JUNE 2017 Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR TELECOM SPRINTER Any person making or intending to make an offer

Lisätiedot

Series No. DDBO 1075A and DDBO 1075B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1075A and DDBO 1075B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 4 November 2014 Series No. DDBO 1075A and DDBO 1075B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche]

Lisätiedot

Series No. DDBO FE60 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE60 OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 8

Series No. DDBO FE60 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE60 OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 8 FINAL TERMS DATED 28 February 2017 Series No. DDBO FE60 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE60 OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 8 Any person making or intending

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO 2028 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO 2028 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina FINAL TERMS DATED 27 May 2014 Series No. DDBO 2028 Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 8 200 000 DDBO 2028 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina Any person making

Lisätiedot

Series No. DDBO 2894 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2894 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 31 October 2014 Series No. DDBO 2894 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO 2894 Indeksiobligaatio

Lisätiedot

Series No. DDBO FE3BA Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE3BA Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 28 November 2016 Series No. DDBO FE3BA Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 4,697,000 DDBO FE3BA Osakeobligaatio Maailma XIII Maltillinen

Lisätiedot

Series No. DDBO FE3BB Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE3BB Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 6 October 2016 Series No. DDBO FE3BB Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [ ] DDBO FE3BB Osakeobligaatio Maailma XIII Tuottohakuinen

Lisätiedot

Series No. DDBO FE70 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE70 SKANDIKORI AUTOCALL 6

Series No. DDBO FE70 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE70 SKANDIKORI AUTOCALL 6 FINAL TERMS DATED 26 April 2017 Series No. DDBO FE70 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE70 SKANDIKORI AUTOCALL 6 Any person making or intending

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Series No. DDBO FE3BB Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE3BB Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 6 October 2016 Series No. DDBO FE3BB Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO FE3BB Osakeobligaatio Maailma XIII Tuottohakuinen Any person

Lisätiedot

Series No. DDBO FE25 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR [ ] DDBO FE25 EUROOPPA FINANSSI EUR

Series No. DDBO FE25 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR [ ] DDBO FE25 EUROOPPA FINANSSI EUR PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 16 May 2016 Series No. DDBO FE25 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [ ] DDBO FE25 EUROOPPA FINANSSI EUR Any person making

Lisätiedot

DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (FIRST AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017, SECOND AMENDED FINAL TERMS DATED 28 JUNE 2017)

DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (FIRST AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017, SECOND AMENDED FINAL TERMS DATED 28 JUNE 2017) SECOND AMENDED FINAL TERMS DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (FIRST AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017, SECOND AMENDED FINAL TERMS DATED 28 JUNE 2017) Series No. DDBO FE7D Tranche No. 1

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR Basket Auto-Callable 2018 ISIN FI

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR Basket Auto-Callable 2018 ISIN FI FINAL TERMS DATED 12.11.2013 Series No. DDBO 3003 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 1 555 000 Basket Auto-Callable 2018 ISIN FI4000071170 Any person

Lisätiedot

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR 1,322,000 DDBO 3018 SUOMI AUTOCALL 3

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR 1,322,000 DDBO 3018 SUOMI AUTOCALL 3 FINAL TERMS DATED 11 November 2015 Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 1,322,000 DDBO 3018 SUOMI AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

Series No. DDBO FE5A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE5A OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 7

Series No. DDBO FE5A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE5A OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 7 FINAL TERMS DATED 26 January 2017 Series No. DDBO FE5A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE5A OSINKOYHTIÖT AUTOCALL 7 Any person making or intending

Lisätiedot

Series No. DDBO FE48 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE48 SKANDIKORI AUTOCALL 4

Series No. DDBO FE48 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR DDBO FE48 SKANDIKORI AUTOCALL 4 FINAL TERMS DATED 29 November 2016 Series No. DDBO FE48 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE48 SKANDIKORI AUTOCALL 4 Any person making or intending

Lisätiedot

Series No. DDBO FE30A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO FE30A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 24 August 2016 Series No. DDBO FE30A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [ ] DDBO FE30A Osakeobligaatio Maailma XII Maltillinen Any

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013 TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen

Lisätiedot

Itä-Valuutta 2010 Obligaatio

Itä-Valuutta 2010 Obligaatio TOUKO KESÄKUU 2007 Itä-Valuutta 2010 Obligaatio Tarjous yleisölle 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymispäivään asti Tuotto perustuu Venäjän, Puolan, Tshekin ja Romanian valuuttojen

Lisätiedot

Series No. DDBO FE69 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO FE69 Porsche Autocall

Series No. DDBO FE69 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR DDBO FE69 Porsche Autocall FINAL TERMS DATED 30 March 2017 Series No. DDBO FE69 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR DDBO FE69 Porsche Autocall Any person making or intending to

Lisätiedot

DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (FIRST AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017, SECOND AMENDED FINAL TERMS DATED 28 JUNE 2017)

DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (FIRST AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017, SECOND AMENDED FINAL TERMS DATED 28 JUNE 2017) ISSUANCE SECOND AMENDED FINAL TERMS DATE OF THE ORIGINAL FINAL TERMS 12 JUNE 2017 (FIRST AMENDED FINAL TERM DATED 26 JUNE 2017, SECOND AMENDED FINAL TERMS DATED 28 JUNE 2017) Series No. DDBO FE7D Tranche

Lisätiedot