ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ, päivätty LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku euroa Erääntyminen lokakuussa 2012 Sidottu S&P BRIC 40 (Euro) -indeksiin ja EONIA-indeksiin ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) Tämä asiakirja muodostaa tiivistelmän ( Tiivistelmä ), jonka tarkoituksena on antaa tietoja tässä Tiivistelmässä kuvatuista Todistuksista ( Notes ) direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) 5 artiklan 3 kohdan tarkoituksia varten. Tiivistelmä muodostaa yhdessä päivätyn ja Liikkeeseenlaskijan kyseisten Todistusten yhteydessä laatiman arvopaperiliitteen ( Arvopaperiliite ) ja ohjelmaan liittyvän päivätyn perusesitteen ( Perusesite ) kanssa tässä Tiivistelmässä kuvattuihin Todistuksiin liittyvän, Esitedirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun esitteen ( Esite ). Täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja Todistusten tarjoamisesta ovat saatavilla ainoastaan Perusesitteen (mukaan luettuna kaikkien siihen viittaamalla sisällytettyjen tietojen), Arvopaperiliitteen (mukaan luettuna kaikkien siihen viittaamalla sisällytettyjen tietojen) ja Tiivistelmän muodostaman kokonaisuuden perusteella. Perusesite, Arvopaperiliite ja Tiivistelmä ovat saatavilla tutustumista varten Liikkeeseenlaskijan rekisteröidystä toimipaikasta, Välittäjältä ( Dealer ) ja Irlannin Maksuagentilta ( Irish Paying Agent ), ja jäljennökset niistä voi saada Välittäjältä. TÄTÄ TIIVISTELMÄÄ TULEE PITÄÄ ESITTEEN JOHDANTONA, JA HARKITESSAAN SIJOITTAMISTA TODISTUKSIIN SIJOITTAJIEN TULEE TUTUSTUA KOKO ESITTEESEEN. Sen jälkeen, kun Esitedirektiivin asianomaiset säännökset on pantu täytäntöön kussakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tästä tiivistelmästä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmästä tai sen käännöksestä tällaisessa jäsenvaltiossa vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin kohtiin. Mikäli jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa nostetaan Esitteeseen sisältyvien tietojen johdosta kanne, kantaja voi joutua kantamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvat kustannukset ennen oikeudenkäynnin vireilletuloa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Liikkeeseenlaskija: Lehman Brothers Treasury Co. B.V. ( LBTCBV ), yksityinen osakeyhtiö ( private company with limited liability ). LBTCBV on perustettu Alankomaissa, ja se toimii pääasiallisesti alankomaalaisena rahoitusyhtiönä tukien useiden, pääasiassa eurooppalaisten Lehman Brothers Holdings Inc:n tytäryhtiöiden käyttöpääomatarpeita. Takaaja ( Guarantor ): Lehman Brothers Holdings Inc. ( LBHI ) Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan 1

2 välisen päivätyn takaussopimuksen mukaisesti (sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna, uudistettuna tai täydennettynä, jäljempänä Takuu ). LBHI, delawarelainen yhtiö, on Lehman Brothers -konsernin ylin emoyhtiö. Lehman Brothersin pääasialliset liiketoiminta-alueet ovat investointipankkitoiminta ( investment banking ), pääomamarkkinat ( capital markets ) ja sijoitusten hoito ( investment management ). Lehman Brothersin kansainvälinen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa ja alueelliset pääkonttorit Lontoossa ja Tokiossa, ja niitä täydentävät konttorit Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Lehman Brothers on perustettu alkuperäisessä muodossaan vuonna Takuun mukaisesti LBHI antaa Todistusten kaikelle lainapääomalle ja (mahdolliselle) korolle ehdottoman ja peruuttamattoman takauksen siten, että mikäli LBTCBV laiminlyö minkä tahansa Todistusten Ehtojen ( Terms and Conditions of the Notes ) mukaisen velvoitteensa taikka ei huolehdi sen noudattamisesta, Takaaja on velvollinen suorittamaan kyseiset määrät Haltijoiden ( Holders ) sitä kirjallisesti vaatiessa. Välittäjä: Päämaksuagentti ( Principal Paying Agent ): Laskenta-agentti ( Calculation Agent ): Kohde-etuus ( Underlying ): Todistukset ( Notes ): Lehman Brothers International (Europe). The Bank of New York, joka toimii Lontoon sivukonttorinsa kautta. Lehman Brothers International (Europe). S&P BRIC 40 (Euro) (Bloomberg-koodi: SPPRBRIE) ja Bloomberg Eonia Capitalization Index 7 Day (Bloomberg-koodi: EONCAPL7 Index) euron Principal Protected Notes -todistukset, jotka erääntyvät lokakuussa 2012 ja jotka on sidottu S&P BRIC 40 (Euro) -indeksiin ja EONIA-indeksiin. Todistukset lasketaan liikkeeseen ( Liikkeeseenlaskupäivä, Issue Date ), ja ne lunastetaan nimellisarvostaan ( Eräpäivä, Maturity Date ), jollei niitä ole lunastettu tai ostettu tätä aiemmin. Eräpäivänä sijoittajat saavat vähintään 100 prosenttia kunkin Todistuksen Määritellystä Nimellisarvosta ( Specified Denomination ), ellei Todistuksia ole lunastettu ennenaikaisesti verotussyistä tai sopimusrikkomuksen ( event of default ) johdosta. Liikkeeseenlaskupäivä ( Issue Date ): Eräpäivä ( Maturity Date ): Lunastus/Maksuperuste Ellei Todistuksia ole lunastettu tai ostettu ja mitätöity tätä aiemmin ja mikäli 2

3 ( Redemption/Payment Basis ): tässä esitetyt ehdot täyttyvät, Liikkeeseenlaskija lunastaa tuolla hetkellä liikkeessä olevat Todistukset Eräpäivänä maksamalla kustakin Todistuksesta euromääräisen summan ( Lopullinen Lunastusmäärä, Final Redemption Amount, FRA ), jonka Laskenta-agentti määrittää Arvostuspäivänä ( Valuation Date ) seuraavan kaavan mukaisesti: é Kohde-etuuslopull. - Kohde-etuus Alkup. ù FRA = MN + MN x Osallistuminen x Max ê0, ú êë Kohde-etuus Alkup. úû jossa: Max tarkoittaa maksimia eli suluissa olevaa ja pilkulla erotettua lukua tai kaavaa sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Osallistuminen tarkoittaa osallistumisastetta, jonka Laskenta-agentti määrittää arviolta Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ) ottaen huomioon Laskenta-agentin yksinomaisen harkintansa mukaisesti tarkoituksenmukaiseksi katsomat markkinaolosuhteet. Indikatiivisen osallistumisasteen odotetaan olevan 100 prosenttia. Osallistuminen ei missään olosuhteissa voi alittaa 95:tä prosenttia. MN tarkoittaa Määriteltyä Nimellisarvoa ( Specified Denomination ) vastaavaa määrää. Kohde-etuus tarkoittaa samaa kuin Arvopaperiliitteessä. Kohde-etuus t tarkoittaa Kohde-etuuden arvoa asianomaisena Määrättynä Kaupankäyntipäivänä t ( Scheduled Trading Day t ) Arvopaperiliitteessä tarkemmin määritellyn mukaisesti. Kohde-etuus Alkuperäinen tarkoittaa Kohde-etuuden t tasoa Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ) Laskenta-agentin määrittelemän mukaisesti. Kohde-etuus Lopullinen tarkoittaa Laskenta-agentin määrittämää Kohde-etuuden t tasojen aritmeettista keskiarvoa kunakin Keskiarvopäivänä ( Averaging Date ). Verosyistä tai sopimusrikkomuksesta johtuvan lunastuksen yhteydessä maksettava Ennenaikainen Lunastusmäärä ( Early Redemption Amount ): Lisäksi jos Todistukset lunastetaan ennen erääntymistä ( Ennenaikainen Lunastus, Early Redemption ) Ehdon 8(c) ( Lunastus Verosyistä, Redemption for Tax Reasons ) tai Ehtojen 9 ( Lisämäärien Maksu, Payment of Additional Amounts ; Verolunastus, Tax Redemption ) ja 10 (Sopimusrikkomukset, Events of Default ) mukaisesti, Ennenaikainen Lunastusmäärä ( Early Redemption Amount ) voi olla pienempi kuin sijoittajan Todistuksista maksama määrä, ja määrä vastaa kyseisten Todistusten euromääräistä käypää markkina-arvoa (ottamatta huomioon Liikkeeseenlaskijan luottoriskiä) (mikä arvo on pienempi kuin kyseiseen Todistukseen liittyvä osuus niistä kohtuullisista kustannuksista, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut minkä tahansa asianomaisten 3

4 suojausjärjestelyjen ( hedging arrangements ) purkamisesta) Laskentaagentin yksinomaisen harkintansa nojalla valitsemana päivänä (edellyttäen, että kyseinen päivä on aikaisintaan 15 päivää ennen Todistukselle määrättyä lunastuspäivää). Tarkistukset ( Adjustments ) ja Häiriöt ( Disruptions ): Esitteen hyväksyminen sekä Todistusten noteeraus ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi: Arvopaperiliitteessä esitetään yksityiskohtaiset määräykset, joissa määritellään Keskiarvopäivien ( Averaging Dates ), Arvostuspäivän ( Valuation Date ), Toteutuksen Määräytymispäivän ( Strike Fixing Date ) ja Eräpäivän ( Maturity Date ) osalta tehtävät tarkistukset muiden kuin arkipäivien, niiden päivien, jolloin Indeksisponsori ( Index Sponsor ) ei julkaise Indeksin tasoa, ja niiden päivien, jolloin Indeksiin liittyvä Pörssi ( Related Exchange ) ei ole avoinna kaupankäyntiä varten, huomioon ottamiseksi. Yksityiskohtaisempia määräyksiä, joissa määritellään Todistusten ehtoihin markkinahäiriötapahtuman ( market disruption event ), indeksitarkistustapahtuman ( index adjustment event ) ja/tai Indeksiin liittyvien muiden vastaavanlaisten tarkistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien johdosta tehtävät tarkistukset, esitetään Arvopaperiliitteen Liitteessä ( Annex ). Tällaiset tapahtumat saattavat johtaa siihen, että arvostusta lykätään ja/tai siihen sovelletaan vaihtoehtoisia määräyksiä, ja tapahtumat saattavat vaikuttaa kielteisesti Todistusten arvoon. Liikkeeseenlaskija on jättänyt Irlannin Arvopaperipörssille ( Irish Stock Exchange ) hakemuksen Todistusten ottamiseksi viralliselle listalle ( Official List ) sekä kaupankäynnin kohteeksi sen säännellyille markkinoille. Mitään takeita ei voida antaa siitä, että tällainen hakemus listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi hyväksytään (eikä siitä, hyväksytäänkö sitä Liikkeeseenlaskupäivään, Issue Date, mennessä). Irlannin rahoituspalvelujen valvontaviranomaiselle ( Irish Financial Services Regulatory Authority, IFSRA), joka on Esitedirektiivissä tarkoitettu Irlannin toimivaltainen viranomainen, on jätetty tämän asiakirjan ja Arvopaperiliitteen hyväksymistä koskeva hakemus. Lisäksi IFSRA:ta on pyydetty toimittamaan Rahoitustarkastukselle, joka on Suomen toimivaltainen viranomainen, hyväksymistodistus siitä, että Esite on laadittu Esitedirektiivin mukaisesti, sekä jäljennös Esitteestä ja suomenkielinen käännös Tiivistelmästä Todistusten tarjoamiseksi yleisölle Suomessa Esitedirektiivin mukaisesti. Tämä Tiivistelmä käännetään suomeksi ja toimitetaan IFSRA:lle. Tarjousaika ( Offer Period ): Todistusten tarjousaika Suomessa alkaa klo ja päättyy klo taikka muuna sellaisena aiempana kellonaikana ja päivänä, joista Lehman Brothers International (Europe) ( Välittäjä, Dealer ) voi yksinomaisen harkintansa nojalla päättää vallitsevien markkinaolosuhteiden huomioon ottamiseksi. 4

5 Tiedonannot: Verotus: Todistusten ja Takauksen asema; Negative Pledge -sitoumus: Kaikki Todistuksiin liittyvät tiedonannot asetetaan saataville myös Irlannin Arvopaperipörssin ( Irish Stock Exchange ) Internet-sivustolle (www.ise.ie). Ellei tietyistä Todistusten Ehdoissa ( Terms and Conditions of the Notes ) tarkemmin määritellyistä poikkeuksista muuta johdu, Todistusten lainapääoma ja mahdollinen preemio maksetaan tekemättä niistä pidätyksiä lähdeveroa varten Alankomaissa, mikäli kyse on Liikkeeseenlaskijan suorittamista maksuista, tai Yhdysvalloissa, mikäli kyse on Takaajan suorittamista maksuista. Todistukset ja Takuu ovat Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan suoria, ehdottomia, etuoikeudettomia ja vakuudettomia velvoitteita, ja ne tuottavat samat oikeudet maksuun keskenään ja ovat samanarvoisia kaikkien muiden Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan vakuudettomien ja etuoikeudettomien velvoitteiden kanssa. Todistuksiin ja Takuuseen liittyy negative pledge -sitoumus. Arvopaperien muoto: Ehdot ( Terms and Conditions ): Myyntirajoitukset: Todistukset ovat Suomalaisia Todistuksia ( Finnish Notes ), ja ne ovat todistuksettomassa ja paperittomassa arvo-osuusmuodossa APK:n Sääntöjen ( APK Rules ) mukaisesti. Todistuksiin sovelletaan ehtoja ( Terms and Conditions ), jotka sisältyvät LBHI:n, LBTCBV:n ja Lehman Brothers Bankhaus AG:n Yhdysvaltain dollarin Euro Medium-Term Note -ohjelman yhteydessä julkistettuun päivättyyn Ohjelmaesitteeseen ( Ohjelmaesite, Base Prospectus ) ja jotka on sisällytetty viittaamalla Arvopaperiliitteeseen sellaisena kuin ne ovat täydennettyinä, muutettuina ja/tai korvattuina Arvopaperiliitteessä kuvatun mukaisesti ( Ehdot, Terms and Conditions ). Siten kuin ne on määritelty Todistuksiin liittyvässä Arvopaperiliitteessä ja tarkemmin esitetty Ohjelmaesitteen sivuilla kohdassa Merkintä ja Myynti ( Subscription and Sale ), johon sisältyy tiivistelmä tietyistä Yhdysvalloissa, Euroopan talousalueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Japanissa, Alankomaissa, Italiassa, Australiassa ja Singaporessa sovellettavista myyntirajoituksista ja joka on sisällytetty viittaamalla Arvopaperiliitteeseen. Lukuun ottamatta hyväksymishakemusta ja edellä mainittua IFSRA:lle jätettyä hakemusta Todistusten yleisölle tarjoamiseksi Irlannissa ja Suomessa Liikkeeseenlaskija, Takaaja ja Välittäjä eivät ole ryhtyneet eivätkä aio ryhtyä missään maassa tai millään lainkäyttöalueella mihinkään toimenpiteisiin Todistusten yleisölle tarjoamiseksi tai minkään Todistuksiin liittyvän tarjousaineiston luovuttamiseksi tai jakelemiseksi missään sellaisessa maassa tai sellaisella lainkäyttöalueella, missä tämä edellyttäisi toimenpiteitä. Välittäjän ja kunkin Todistuksia hankkivan tulee noudattaa kaikkia 5

6 sovellettavia lakeja ja määräyksiä millä tahansa lainkäyttöalueella, jolla ne tarjoavat, myyvät tai toimittavat Todistuksia tai jakavat Esitettä taikka mitä tahansa Todistuksiin liittyvää tarjousaineistoa. Sovellettava laki: Riskitekijät: Todistuksiin sovelletaan Englannin lakia. Takuuhun sovelletaan New Yorkin osavaltion lakia. Liikkeeseenlaskijaan, Takaajaan ja Todistuksiin liittyy muun muassa seuraavia riskejä: Liikkeeseenlaskijaan ja Takaajaan liittyy riski, että epävarmat taloudelliset, markkina-, oikeudelliset tai muut olosuhteet saattavat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Näihin olosuhteisiin kuuluvat muun muassa markkina- ja kilpailuriski, markkinoiden tunnelman muutokset, likviditeettiriski, luottoluokitusten muutokset, luottoriski ja operatiivinen riski sekä sääntelyriski. Näitä Liikkeeseenlaskijaan ja Takaajaan liittyviä riskejä tarkastellaan kattavammin Perusesitteessä. Todistuksiin liittyy myös riski Todistusten arvon volatiiliudesta ja siitä, että Todistusten Liikkeeseenlaskuhinta ( Issue Price ) ei välttämättä vastaa niiden markkina-arvoa. Todistukset lunastetaan Eräpäivänä arvosta, joka on vähintään 100 prosenttia niiden Määritellystä Nimellisarvosta ( Specified Denomination ). Pääomasuojaa sovelletaan kuitenkin ainoastaan, mikäli Sijoittaja pitää Todistukset Eräpäivään saakka, ja takaisinmaksu riippuu Liikkeeseenlaskijan ja Takaajan luottokelpoisuudesta. Todistukset voidaan lunastaa ennen erääntymistä tietyissä olosuhteissa, jotka liittyvät tiettyihin verotapahtumiin ja sopimusrikkomustapahtumiin Todistusten Ehdoissa ( Terms and Conditions ) määritellyn mukaisesti. Näissä tapauksissa Ennenaikainen Lunastusmäärä ( Early Redemption Amount ) voi olla sijoittajan Todistuksista maksamaa määrää pienempi ja jopa nolla. Lopullinen Lunastusmäärä ( Final Redemption Amount ) riippuu siitä, saavuttaako tai ylittääkö Kohde-etuuden t tasojen aritmeettinen keskiarvo Keskiarvopäivinä ( Averaging Dates ) Kohde-etuuden t tason Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ). Tämän lisäksi Lopullisen Lunastusmäärän laskennassa otetaan huomioon osallistumisaste, joka määritellään Todistusten Ehdoissa ( Conditions ) Osallistumiseksi ( Participation ). Laskenta-agentti määrittää Osallistumisen vasta arviolta Toteutuksen Määräytymispäivänä ( Strike Fixing Date ). Tämä tapahtuu Merkintäajan ( Subscription Period ) jälkeen. Indikatiivisen osallistumisasteen odotetaan olevan 100 prosenttia. Osallistuminen ei missään olosuhteissa voi alittaa 95:tä prosenttia. Mitään takeita ei voida antaa myöskään siitä, muodostuuko Todistuksille aktiivisia jälkimarkkinoita, ja mikäli tällaiset markkinat muodostuvat, mitään takeita ei voida antaa Todistusten likviditeetistä. Liikkeeseenlaskijalla, 6

7 Takaajalla, Välittäjällä, Laskenta-agentilla ja/tai niiden Tytäryhtiöillä ( Subsidiaries ) voi olla etuja, jotka ovat ristiriidassa Todistusten haltijoiden etujen kanssa. Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia siitä, että Laskenta-agentin Todistusten ehtoihin ja laskelmiin mahdollisesti tekemät tarkistukset saattavat vaikuttaa kielteisesti Todistusten arvoon. Sijoittamista harkitsevien tulisi myös ymmärtää Indeksien ominaisuudet ja Indeksiin sisältyviin osakkeisiin liittyvät riskit. Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia siitä, että Indeksin tai Indeksiin sisältyvien osakkeiden vallitseva kurssitaso ei johda vastaavaan muutokseen Todistusten markkina-arvossa eikä Todistuksiin tehtävässä sijoituksessa oteta huomioon Indeksiin sisältyville osakkeille maksettavia osinkoja. Lisäksi sijoittajien on Liikkeeseenlaskijan kanssa suoritettavien siirtojen, maksujen ja ilmoitusten osalta nojauduttava APK:n ja APK:n OM-järjestelmään osallistuvien osapuolten menettelyihin. Näitä riskejä kuvataan yksityiskohtaisemmin Arvopaperiliitteen kohdassa Riskitekijät ( Risk Factors ). VASTUU Liikkeeseenlaskija vastaa tähän Tiivistelmään sisältyvistä tiedoista ja vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että Liikkeeseenlaskijan parhaan ymmärryksen mukaan tämän Tiivistelmän tiedot vastaavat tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään kyseisiin tietoihin todennäköisesti vaikuttavaa. 7

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 21 April 2009 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on?

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on? Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Series No. DDBO 3012 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3012 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 13 April 2015 Series No. DDBO 3012 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 4,877,000 DDBO 3012 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 2 Any person making

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Series No. DDBO 1053 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1053 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 27.8.2013 Series No. DDBO 1053 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of 3 522 000 EUR DDBO 1053 Indeksiobligaatio Pohjoismaat Any

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

Series No. DDBO 3019 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3019 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 29 October 2015 Series No. DDBO 3019 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [ ] DDBO 3019 SUOMIKORI AUTOCALL 4 Any person making

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 30 September 2015 Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Final Terms dated 20 April, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 20 April, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 20 April, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of up to EUR 10,000,000 Snowball Autocallable Fund Linked Redemption Notes Linked to the SPDR S&P Oil & Gas Exploration

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 1,575,000 1060A Indeksiobligaatio Eurooppa III Maltillinen.

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 1,575,000 1060A Indeksiobligaatio Eurooppa III Maltillinen. FINAL TERMS DATED 10.1.2013 Series No. DDBO 1060A and DDBO 1060B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 1,575,000 1060A Indeksiobligaatio Eurooppa III Maltillinen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Pro Forma Final Terms for an issue of Notes other than Exempt Notes by Danske Bank A/S under the EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme.

Pro Forma Final Terms for an issue of Notes other than Exempt Notes by Danske Bank A/S under the EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme. PRO FORMA FINAL TERMS Pro Forma Final Terms for an issue of Notes other than Exempt Notes by Danske Bank A/S under the EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme. FINAL TERMS DATED [ ] Series No. DDBO3001

Lisätiedot

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR 1,322,000 DDBO 3018 SUOMI AUTOCALL 3

Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of EUR 1,322,000 DDBO 3018 SUOMI AUTOCALL 3 FINAL TERMS DATED 11 November 2015 Series No. DDBO 3018 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 1,322,000 DDBO 3018 SUOMI AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Osa A - Esittely ja varoitukset

Osa A - Esittely ja varoitukset LIIKKEESEENLASKUKOHTAINEN TIIVISTELMÄ OSAKE- JA INDEKSIKORIIN KUULUVISTA VELKAKIRJOISTA Tiivistelmät koostuvat tiedonantovelvollisuuksista joita kutsutaan Elementeiksi. Elementit löytyvät numeroituina

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 28 March 2014 SG Issuer Issue of up to EUR 15 000 000 Notes due 05/06/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 1085B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1085B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 24 June 2015 Series No. DDBO 1085B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO 1085B Osakeobligaatio

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 12. huhtikuuta 2016 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

Series No. 1837 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. 1837 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 20 March 2015 Series No. 1837 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [TBD] DDBO 1837 Eurooppalaiset Energiayhtiöt 2020 Osakesertifikaatti

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB )

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB ) TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin ( Notes ) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Series No. DDBO 1077B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1077B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 November 2014 Series No. DDBO 1077B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO 1077B

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 1,218,000 Suomi Tuplatuotto

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 1,218,000 Suomi Tuplatuotto FINAL TERMS DATED 9.8.2013 Series No. DDBO 1810 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 1,218,000 Suomi Tuplatuotto Any person making or intending to make

Lisätiedot

Series No. 1844 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. 1844 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 3 September 2015 Series No. 1844 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [ ]DDBO 1844 Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Booster

Lisätiedot

Series No. DDBO 1814 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 1 976 000 Eurooppa Tuplatuotto

Series No. DDBO 1814 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 1 976 000 Eurooppa Tuplatuotto FINAL TERMS DATED 28. November 2013 Series No. DDBO 1814 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 1 976 000 Eurooppa Tuplatuotto Any person making or intending

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 12 April 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 12 April 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 12 April 2007 2 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

Series No. DDBO 1088A and DDBO 1088B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1088A and DDBO 1088B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 2 October 2015 Series No. DDBO 1088A and DDBO 1088B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,857,000 DDBO 1088A Osakeobligaatio Maailma

Lisätiedot

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta 29.4.2016 Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.à r.l:lta ( Cidron,

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

PART A CONTRACTUAL TERMS

PART A CONTRACTUAL TERMS Final Terms dated 1 September 2015 Credit Suisse AG, London Branch Trigger Equity Index-linked Securities due October 2021 linked to EURO STOXX 50 Price Index (the Securities ) Series SPLB2015-0E0D issued

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 28 November 2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 18/01/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K)

SGA Société Générale Acceptance N.V. SGA Société Générale Acceptance N.V. perustettiin 7.10.1986 rajoittamattomaksi. HELSINKI 231060 v3 (2K) OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tätä Tiivistelmää on luettava johdantona tälle Velkaliikkeeseenlaskuesitteelle, ja Arvopapereita koskevaa sijoituspäätöstä tehtäessä tätä Velkaliikkeeseenlaskuesitettä on tarkasteltava

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 919 000 DDBO 1818 Eurooppa Tuplatuotto 4

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 919 000 DDBO 1818 Eurooppa Tuplatuotto 4 FINAL TERMS DATED 8. April 2014 Series No. DDBO 1818 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 919 000 DDBO 1818 Eurooppa Tuplatuotto 4 Any person making

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 03/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 10 000 000 Notes due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 1083A and DDBO 1083B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1083A and DDBO 1083B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 28 APRIL 2015 Series No. DDBO 1083A and DDBO 1083B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche]

Lisätiedot

Series No. DDBO 2872 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2872 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 23 May 2014 Series No. DDBO 2872 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO 2872 Eurooppa

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013 TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Final Terms dated 14 April 2014. Credit Suisse AG, London Branch. Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019

Final Terms dated 14 April 2014. Credit Suisse AG, London Branch. Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019 Final Terms dated 14 April 2014 Credit Suisse AG, London Branch Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019 linked to a basket of Equity Indices and Exchange Traded Funds (the "Securities")

Lisätiedot

Series No. DDBO 1090A and DDBO 1090B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1090A and DDBO 1090B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 28 September 2015 Series No. DDBO 1090A and DDBO 1090B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche]

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot