Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012"

Transkriptio

1 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus SOVELLUKSET JA TIETOKANNAT AINEISTON ARVIOINTI AINEISTON TIETOLAJIEN ARVIOINTI 17 Muita kommentteja aineiston tietolajeista DIGIROAD-AINEISTOA HYÖDYNTÄVÄT LOPPUTUOTTEET 20 ODOTUKSET, TARPEET, KEHITTÄMISEHDOTUKSET AINEISTON LAAJEMMAN HYÖDYNTÄMISEN MAHDOLLISUUDET DIGIROAD-AINEISTON KEHITTÄMISTARPET LAATUTEKIJÖIDEN PAINOTUKSET YKSITTÄISTEN TIETOLAJIEN TÄRKEYS MAHDOLLISET UUDET PALVELUT TAI TOIMINNALLISUUDET 27 TIETOPALVELU JULKAISUOHJELMA TOIMITUSMUOTO FTP- JA WFS-RAJAPINNAT PALAUTTEIDEN JA TUKIPYYNTÖJEN KÄSITTELY MUITA KOMMENTTEJA TIETOPALVELUSTA JA DIGIROADISTA YLEENSÄ HYÖDYNTÄJIEN TAUSTATIEDOT 35 4 YLLÄPITÄJÄKYSELYN TULOKSET YLLÄPITÄJÄKYSELYN TAUSTOTIETOJA VASTAUSTEN ANALYYSI 40 OSIO 2: AINEISTON YLLÄPITO YLLÄPITOAINEISTON LÄHETYSMUODOT JA TOIMITTAMISEN HELPPOUS TIEDOSTOFORMAATIT JA AINEISTON TUOTTAMINEN KÄYTETTYYN FORMAATTIIN YLLÄPITOON KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ JA KOKOAVA TIETOPALVELU 47

3 3 4.6 YLLÄPITOTIETOJEN TOIMITTAMINEN SUORAAN MAANMITTAUSLAITOKSELLE AINEISTON YLLÄPITOON TARKOITETTU SELAINSOVELLUS 51 OSIO 3: TIETOLAJIEN YLLÄPITO 54 OSIO 4: DIGIROADIN TUKIPALVELU DOKUMENTAATION RIITTÄVYYS TUKIPALVELUN TOIMIVUUS 59 OSIO 5: MUUT KOMMENTIT 63 OSIO 6: YLLÄPITÄJÄN TAUSTATIEDOT 64 5 YHTEENVETO VASTAUSAKTIIVISUUS TOIMITUSMUOTO KÄYTTÖTARKOITUS SOVELLUKSET JA AINEISTON ARVIOINTI TIETOLAJIT AINEISTON KEHITTÄMISTARPEET LAATUTEKIJÖIDEN PAINOTUS TIETOPALVELU YLLÄPITOAINEISTOJEN LÄHETYSMUOTO YLLÄPITOON KÄYTETTÄVÄT JÄRJESTELMÄT YLLÄPITÄJIEN MIELIPITEET TUKIPALVELUSTA 68 6 LIITE DIGIROAD-HYÖDYNTÄJÄKYSELYN LOMAKE 69 7 LIITE DIGIROAD-KUNTAYLLÄPITÄJÄKYSELYN LOMAKE 77

4 4 1 JOHDANTO Digiroadin operaattori toteutti alkuvuonna 2009 Digiroadiin liittyvät hyödyntäjä-, ylläpitäjä- ja asiantuntijakyselyt. Digiroad2:n suunnittelun edetessä Liikennevirasto päätti toteuttaa vuonna 2012 edellisiä kyselyitä vastaten kyselyt Digiroadin hyödyntäjille ja ylläpitäjille. Toteutustavaksi valittiin edelleenkin webropol-kysely. Tämä raportti kokoaa yhteen toteutettujen kahden kyselyn tulokset. Operaattorin työryhmässä ovat olleet mukana Antero Karppinen projektipäällikkönä ja raportin kirjoittajana sekä asiantuntijoina Tommi Helander, Lauri Kajan, Anna Lemmetyinen, Laura Narvo, Paula Salmela ja Henni Vainio Karttakeskus Oy:stä. Affecto Finland Oy:n puolelta Suvi Vainio avusti webropol-kyselyiden teossa. Liikenneviraston puolelta työhön ovat osallistuneet Markus Melander ja Matti Pesu. Kyselyiden yhtenä tavoitteena oli vertailukelpoisuus vuoden 2009 hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkyselyihin, minkä vuoksi pääosa nyt tehtyjen kyselyiden kysymyksistä on samoja kuin aikaisemmissa kyselyissä. Kyselyiden luonnokset käsiteltiin Liikennevirastossa pidetyssä kokouksessa Kokouksen palautteen perusteella kyselyyn tehtiin joitakin muutoksia ja täsmennyksiä. Kyselyillä kartoitettiin Digiroadin nykyistä käyttöä, käyttäjien odotuksia, tarpeita ja kehittämisehdotuksia sekä tyytyväisyyttä tietopalveluun. Lisäksi taustatietoina kysyttiin vastaajaorganisaation toimialaa, henkilöstön määrää sekä digitaalisten tiestöaineistojen merkitsevyyttä vastaajaorganisaatiolle. Kysymysten joukossa oli myös joitakin uusia Liikenneviraston laatimia kysymyksiä. Hyödyntäjäkyselystä tehtiin vain suomenkielinen versio 1. Se julkaistiin Webropol-lomakesarjaan johtavana www-linkkinä Digiroadin hyödyntäjille lähetetyssä sähköpostiviestissä sekä Digiroadin internet-sivustolle lisätyllä linkillä 2. Ensimmäisen vastaajaryhmän muodostivat siis ne yritykset ja yhteisöt, joiden kanssa Digiroad-operaattori on tehnyt nk. hyödyntäjäsopimuksen. Ennen sähköpostin lähettämistä operaattori päivitti hyödyntäjien yhteyshenkilö- ja sähköpostitiedot. 1 Vuonna 2009 kaksi hyödyntäjää pyysi kysymykset englanninkielisinä. Heitä varten kysely käännettiin, mutta tätä ei katsottu tarpeelliseksi nyt tehdyssä kyselyssä. 2 Taulukoissa ne hyödyntäjät, jotka ovat vastanneet sähköpostissa olleen linkin kautta, on merkitty sarakkeeseen Sopimuksen tehneet ja ne, jotka ovat vastanneen Digiroad-sivustolla olleen linkin kautta, sarakkeeseen Kaikille avoin.

5 5 Toisen hyödyntäjien vastaajaryhmän muodostivat kaikki Digiroadin internet-sivuston kävijät. Linkistä tiedotettiin myös Facebookin suomalaisessa gisvelhot ryhmässä. Ylläpitäjäkysely lähetettiin sähköpostilla niihin kuntiin, jotka ovat tehneet Digiroadin kanssa ylläpitosopimuksen. Kyselystä tehtiin kaksi kieliversiota, suomenkielinen ja ruotsinkielinen. Www-linkeistä avautuivat webropol-palveluun toteutetut kyselylomakkeet, joka on esitetty liitteissä 1 ja 2. Webropol-asiantuntijana toimi Affecto Finland Oy:n puolelta Suvi Vainio ja Karttakeskuksesta Laura Narvo. Kysely toteutettiin siten, että vastauksiin ei tallentunut vastaajan henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta. Tulosten analyysiin eivät siis suoraan vaikuta vastaajan henkilöstä johdettavissa olevat päätelmät. Digiroad-operaattori on käyttänyt pitkällistä asiantuntemustaan tiestöaineistoista ja digitaalisten aineistojen tuottamisesta analysoidessaan vastauksia. Vertailuna käytetyistä vuoden 2009 vastauksista on jouduttu karsimaan yksi selvästi epäluotettava vastaussarja. Kappaleessa 2. selostetaan kyselyiden taustaa ja toteutusta. Kappale 3. valottaa hyödyntäjäkyselyn tuloksia ja vastaavasti kappale 4. ylläpitäjäkyselyn tuloksia. Kappale 5. sisältää yhteenvedon kyselyiden tuloksista.

6 6 2 TAUSTA Digiroad-palvelun tehtävänä on ylläpitää Liikenneviraston alaisuudessa Digiroad-tietokantaa päivittämällä sitä Maanmittauslaitoksesta, Liikennevirastosta, kunnista ja eräistä muista lähteistä saatavilla tiedoilla ja julkaista tiedot tuotantosyklin mukaisesti neljä kertaa vuodessa. Digiroad-aineiston hyödyntäminen perustuu hyödyntäjäsopimuksiin, vastaavasti ylläpito perustuu ylläpitäjäsopimuksiin. Aineiston hyödyntäjät ja ylläpitäjät tekevät aineiston käyttöä tai ylläpitoa koskevan sopimuksen Liikenneviraston kanssa. Kyselyn tekohetkellä, toukokuussa 2012, Digiroad-tietopalvelun tietokannassa oli tiedot 115 aktiivisesta hyödyntäjästä ja 269 ylläpitäjästä. Kysely lähetettiin tietokantaan tallennettuun sähköpostiosoitteeseen. Niissä kunnissa, joista on tiedossa useita yhteyshenkilöitä, kysely lähettiin molemmille/kaikille yhteyshenkilöille. Kyselyiden ensimmäinen kierros käynnistettiin oheisen taulukon (Taulukko 1) mukaisesti. Koska vastausprosentti oli jäämässä alhaiseksi, lähetettiin muistutusviesti sopimuksen tehneille hyödyntäjille ja suomenkielisille ylläpitäjille sekä ruotsinkielisille ylläpitäjille. Oheisessa taulukossa on esitetty kyselyn vastaamiseen liittyvät tiedot. Taulukko 1. Vuoden 2012 kyselyjen perustiedot Hyödyntäjäkysely Ylläpitäjäkysely Kysely postitettu / avattu sopimuksen tehneet kaikille avoin suomenkielinen ruotsinkielinen Muistutusviesti Vastausaika päättynyt / kysely suljettu Vastaanottajia Vastanneita Vastausprosentti Kysely lähetettiin kaikille tietokannassa oleville hyödyntäjille, myös ei-aktiivisille

7 7 Vuonna 2009 hyödyntäjäkysely lähetettiin vain sopimuksen tehneille tahoille. Tällöin vastaanottajia oli 100 (nyt 121) ja vastanneita 26 (nyt 18). Vastausprosentti oli 26 (nyt 15). Nyt toteutettuun hyödyntäjäkyselyyn osallistui myös 11 vastaajaa Digiroadin internet-sivuston kautta, joten hyödyntäjäkyselyyn vastanneiden kokonaismäärä nousee 29:ään. Kokonaisuutena nyt tehdyn hyödyntäjäkyselyn vastausaktiivisuus on lievästi huonompi kuin vuonna 2009 tehdyssä kyselyssä. Ylläpitäjäkyselyiden vertailu osoittaa, että vuonna 2009 tehty kysely lähetettiin 251 kuntaan (nyt 269), ja vastauksia saatiin 36 (nyt 35). Vastausprosentti oli 14.3 (nyt 13). Kuntaliitosten vuoksi ylläpito on loppunut lakkautetuista kunnista. Toisaalta Liikennevirasto on solminut uusia sopimuksia. Voimassa olevien sopimusten nettomäärä on siis kasvanut 18 sopimuksella.

8 8 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kyselyn tulosten tarkastelu noudattaa kyselylomakkeen kysymysten järjestystä. Lomake on esitetty liitteessä TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) kuvataan aineiston käytön laajuutta. Valtaosa vastaajista käyttää Digiroad-aineistoa koko Suomen alueelta. Tilanne ei ole muuttunut edellisestä kyselystä. Taulukko 2. Aineiston käytön laajuus Mikä on aineiston Sopimuksen tehneet käytön laajuus? Kaikille avoin V N=18 N=11 N=26 paikallinen (kunta) alueellinen (maakunta) koko Suomi vastaaja ei tiedä 0 2 (ei) Aineisto toimitetaan pääosalle hyödyntäjistä maakunnittain (Taulukko 3). Joissakin kommenteissa tulee esiin toive siitä, että aineistoa toimitettaisiin myös koko maan kattavana versiona. Sama toive tuli esiin myös Digiroadin tarveselvityksessä 4. Tämä on ymmärrettävää, koska lähes kaikki vastaajat käyttävät toiminnassaan koko maan aineistoa (Taulukko 2.). Maakunnittaisen aineiston yhdistely koko maan aineistoksi käyttäjän tietokantaan on yksi aineiston käyttöönottoprosessin ylimääräinen vaihe, joka nostaa aineiston käyttöönottokynnystä. Maantieteellinen Euref-FIN koordinaatisto on selvästi suositumpi kuin väistyvä YKJ-koordinaatisto. Tietorakenteen suhteen referenssiketjutettu versio on jonkin verran suositumpi kuin pilkottu aineisto. Suhde on R 61 %, K 39 %. Edelliseen kyse- 4 Karppinen, A, Mustajoki, A., Matilainen, K., Nurminen, R., Vainio, H., Digiroad tarveselvitys ja palvelukuvaus, ÄLLIjulkaisuja 3/2009, Tiehallinto, 77 s.

9 9 lyyn verrattuna on tapahtunut pientä siirtymistä R-muodon suuntaan (suhteet R 58 %, K 42 %) Toimitustapatiedot on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa. On todettava, että muutamassa tapauksessa sama vastaaja saa aineiston kahdessa tai useammassa eri toimitusmuodossa. Silmiinpistävää on päivitysformaattien vähäinen suosio, vain 6 % tilauksista koskee sitä (vuonna %). Taulukko 3. Aineiston toimitusmuoto Aineiston toimitusmuoto Sopimuksen Kaikille V tehneet avoin N = 18 N = 11 N=26 R Euref-FIN, maakunnittain K Euref-FIN, maakunnittain R Euref-FIN, kunnittain K Euref-FIN, kunnittain R YKJ, kunnittain K YKJ, kunnittain Päivitys R, Euref-FIN, maakunnittain Päivitys XML R, Euref-FIN, maakunnittain Osasyynä päivitysten vähäiseen käyttöön lienee viiteavainjärjestelmän hankala hyödynnettävyys. 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS Kysymyslomakkeen kohdassa 3 pyydettiin vastaajaa kertomaan, mihin tarkoitukseen Digiroad-aineistoa organisaatiossa käytetään. Lisäksi pyydettiin arvioimaan aineiston sopivuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen asteikolla 0 = ei käytössä, 1 = sopii erittäin huonosti, 2 = huonosti, 3 = kohtalaisesti, 4 = hyvin, 5 = erittäin hyvin. Kysymys on ns. pakollinen, eli vastaajan oli vastattava ainakin yhteen vaihtoehtoon, jotta hän pääsisi seuraavalle näytölle. Toisaalta yksittäisen käyttötarkoituksen voi jättää tyhjäksi. Oheiseen taulukkoon (Taulukko 4) on kerätty yhteen sopimuksen tehneiden ja internetin kautta vastanneiden mielipiteet. Vastaajia oli yhteensä 29. Koska vastaukseen voi jättää vastaamatta, jää yhteensä sarakkeen

10 10 arvo kuitenkin pienemmäksi kuin 29. Viimeiseen sarakkeeseen on laskettu painotettu keskiarvo Taulukko 4. Aineiston käyttötarkoitus, vastausten lukumäärä. N=29 Käyttötarkoitus / soveltuvuus yhteensä pain.ka. Reititys ja navigointi Tienpidon suunnittelu Osoitehaku Paikkatietoaineiston ylläpito Kartanvalmistus Tutkimustoiminta Web-karttapalvelut GIS-analyysit Muu, mikä (esim. oma sovellus)? summa Vastausten jakautumisesta eri käyttötarkoituksiin ja aineiston soveltuvuudesta kyseiseen tarkoitukseen saa havainnollisen käsityksen oheisesta kuvasta (Kuva 1). Kaaviosta on poistettu vastaus ei käytössä eli siinä esitetään todelliset käyttökohteet. Näin käyttökohdevastausten lukumääräksi saadaan 91. Viidestä erittäin huonosti käyttötarkoitukseen soveltuvasta arviosta yksi internet-vastaajista on antanut kolmeen käyttötarkoitukseen arvosanan 1. Useiden vastaajien mielestä aineisto soveltuu erittäin hyvin osoitehakuun. Osoitehaku on kaiken kaikkiaan yleisin käyttökohde (17 käyttäjää, 19% vastauksista). Seuraavaksi suosituimmat ovat GIS-analyysit (16 käyttäjää, 18 %) ja reititys ja navigointi (12 käyttäjää, 13 %). Soveltuvuutta yleisesti tarkasteltaessa nähdään, että aineisto sopii yleisimmin kohtalaisesti (45 käyttäjää, 49 %), hyvin (27 käyttäjää, 30 %) tai erittäin hyvin (10 käyttäjää, 11 %) valittuihin käyttötarkoituksiin. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2) esitetään vuoden 2009 vastaukset. Käyttökohdevastausten lukumäärä on 104. Kuvaan liittyvästä statistiikasta on laskettavissa, että soveltuvuuden jakaantuminen eri luokkiin on seuraava: erittäin huonosti 7 käyttäjää, 7 %, huonosti 10 käyttäjää, 10 %, kohtalaisesti 37 käyttäjää, 36 %, hyvin 28 käyttäjää, 27 % ja erittäin hyvin 22 käyttäjää, 21 %. Kolmessa vuodessa on tapahtunut siirtymää siten, että erittäin hyvin luokan prosentuaalinen osuus on pienentynyt ja vastaavasti kohtalaisesti -luokan osuus on kasvanut.

11 Vastaajien lukumäärä erittäin huonosti huonosti kohtalaisesti hyvin erittäin hyvin Kuva 1. Aineiston soveltuvuus vastaajan esittämään käyttötarkoitukseen. AINEISTON SOPIVUUS VASTAAJAN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN 1 pistettä 2 pistettä 3 pistettä 4 pistettä 5 pistettä Reititys ja navigointi Tienpidon suunnittelu Kuljetusten suunnittelu Osoitehaku Paikkatietoaineiston ylläpito Kartanvalmistus Käyttötarkoitus pisteittäin Tutkimustoiminta Web-karttapalvelut GIS-analyysit Muu käyttötarkoitus Kuva 2. Aineiston soveltuvuus vastaajan esittämään käyttötarkoitukseen (v. 2009)

12 Pistekeskiarvot ja vastaajien lukumäärä 12 Kuva 3. Aineiston sopivuus vastaajan käyttötarkoitukseen. Vastaajien lukumäärä ja pistekeskiarvot käyttötavoittain. AINEISTON SOPIVUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA Käyttötarkoituksen pistekeskiarvo Vastaajien lukumäärä Reititys ja navigointi Tienpidon suunnittelu Kuljetusten suunnittelu Osoitehaku Paikkatietoaineiston ylläpito Kartanvalmistus Tutkimustoiminta Web-karttapalvelut GIS-analyysit Muu käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kuva 4. Aineiston sopivuus vastaajan käyttötarkoitukseen vuonna 2009.

13 13 Edellisen sivun kaaviossa (Kuva 3) on laskettu kunkin käyttötarkoitusryhmän painotettu pistekeskiarvo, joka osoittaa aineiston sopivuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen. Missään käyttötarkoituksessa ei päästä kovin lähelle maksimiarvoa 5, lukuun ottamatta kahden vastaajan omaa käyttötarkoitusta. Tulos osoittaa, että tie- ja katuverkoston digitaalisen kuvauksen raaka-ainevarastona toimiva Digiroad-aineisto palvelee varsin tasapuolisesti kaikkia käyttötarkoituksia painottumatta mihinkään yksittäiseen käyttötarkoitukseen. Kun verrataan keskiarvoja vuoden 2009 tuloksiin (Kuva 4), nähdään, että reitityksen ja navigoinnin, osoitehaun ja, web-karttapalveluiden keskiarvot ovat nyt tehdyssä tutkimuksessa lievästi nousseet, mutta muissa käyttötarkoituksissa aineiston soveltuvuus on huonontunut. Erot ovat melko pieniä. Käyttötarkoitusta koskevan kysymyksen 3 lisäkysymyksenä (kysymys 4) vastaajia pyydettiin kertomaan syitä siihen, miksi aineisto ei sovi johonkin käyttötarkoitukseen. Ohessa on kysymyksen 4 sanallisia vastauksia: Aineiston parsinta on tarpeettoman hankalaa verrattuna esim. OSM formaattiin. Digiroad-formaatti on ehkäpä optimaalisempi tiedon tuottajille kuin käyttäjille. Aineiston lähinnä erilaisten tietojen saaminen "esille" vaatii työtä ja erilaisten taulujen liittämisiä. Digiroadia ei ole saatu toimimaan, koska toimitetut aineistot ovat koneelle liian raskaita pyörittää. Eli graafia niistä ei ole kokeiluissa saatu aikaiseksi, vaan koneet ovat hyytyneet ennen sitä. Osoitetieto epätarkkaa R-aineistolla oli hankala ottaa nopeusrajoitukset huomioon saavutettavuusanalyyseissä arcview lisenssillä (+Network Analyst). MML:n tiestö osoitteilla on käytössä osoitehaussa ja reitityksessä. Postinro+toimipaikka olisi hyvä lisätieto osoitteisiin. Osoitepisteet olisi mukava saada aineistoon mukaan, nyt on navigointiin vähän epätarkka. Navigointi ja reititys: topologiamallissa ongelmia, tieverkko ei aina jatku vaan siinä on (ainakin ollut) katkoksia. Esimerkiksi GIS-analyyseissä Digiroadin verkon puutteet ovat harmiksi. Kevyen liikenteen väylät olisi hyvä jakaa vielä pyörä- ja jalankulkuväyliin.

14 14 Aineisto sopii reititykseen huonosti, sillä kääntymiskieltoja puuttuu merkittävästi. Segmentoitua aineistoa on vaikea käyttää. Esimerkiksi nopeusrajoitusten ja muiden rajoitusten käyttö reitityksessä on hankalaa. Muu käyttötarkoitus Lomakkeessa annettujen käyttötarkoitusvaihtoehtojen lisäksi vastaajat voivat kertoa muista käyttötarkoituksista. Vain kaksi vastaajaa mainitsi muitakin käyttötarkoituksia, joista toinen oli aineiston käyttö osana omaa tuotepakettia, jota ei ollut kuitenkaan määritetty tarkemmin. Toinen vastaaja käytti aineistoa onnettomuuksien paikannukseen, aineiston täydennykseen ja korjaukseen. Kuten edellä esitetään (Taulukko 4), näihin erikoiskäyttötarkoituksiin aineisto sopi joko hyvin tai erittäin hyvin. Voidaan päätellä, että aineisto on edelleen jalostettavissa ja näin sovitettavissa muihinkin tarkoituksiin. 3.3 SOVELLUKSET JA TIETOKANNAT Kysymyksellä 5 selvitettiin, missä sovelluksessa ja/tai tietokannassa vastaaja käyttää Digiroad-aineistoa. Yksi tai useampi seuraavan taulukon (Taulukko 5) vaihtoehdoista oli valittavissa. Lisäksi piti arvioida, miten aineisto sopii käyttötarkoitukseen, kun asteikkona oli 0 = ei käytössä, 1 = erittäin huonosti, 2 = huonosti, 3 = kohtalaisesti, 4 = hyvin, 5 = erittäin hyvin. Taulukossa on esitetty sulkujen sisällä vuoden 2009 tilanne. Sovelluksista käyttö painottuu selvästi kahteen yleisimpään paikkatietosovellukseen, ESRIn ArcGISiin ja Pittney Bowesin MapInfoon. ArcGIS-käyttäjiä on tullut 50 % lisää (12 18), MapInfo-käyttäjien määrä on hieman pienentynyt. Muiden mainittujen sovellusten käyttö Digiroad-aineiston hyödyntämiseen on marginaalista. Tietokannoista ovat mielenkiintoisia Oracle, 3 (3) käyttäjää ja SQL Server 4 (3) käyttäjää. Oraclen käyttäjiä ei ole paljon, eikä määrä ole muuttunut ja toisaalta SQL Server on lisännyt yhdellä käyttäjällä osuuttaan. Avoimeen lähdekoodin perustuvat ratkaisut PostgreSQL/PostGIS, Map- Server, Geoserver ja MySQL ovat saaneet yhteensä 14 käyttäjää, kun aikaisemmassa selvityksessä käyttäjiä oli yhteensä vain 2. Digiroad-aineisto soveltuu hyvin ArcGIS ssa ja kohtalaisesti MapInfossa käytettäväksi. Soveltuvuuden painotettu keskiarvo on noussut näiden molempien ohjelmistojen kohdalla edellisestä kyselystä.

15 15 Taulukko 5. Vastaajien käyttämät sovellukset tai tietokannat. Suluissa vuosi 2009 Sovellus tai tietokanta / soveltuvuus (suluissa 2009) Käyttäjien lukumäärä Soveltuvuuden painotettu keskiarvo ArcGIS 0 (0) 0 (0) 0 (4) 13 (6) 5 (2) 18 (12) 4.3 (3.8) MapInfo 1 (2) 0 (2) 5 (3) 3 (2) 1 (2) 10 (11) 3.3 (3.0) Geomedia 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (2) (4.0) IRIS 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) (4.0) Microstation 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 4.0 () Stella 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) () XCity 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) () MS SQL Server 0 (0) 0 (0) 1 (2) 2 (1) 1 (0) 4 (3) 4.0 (3.3) MySQL 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 4.0 () Oracle 0 (0) 1 (0) 0 (2) 2 (1) 0 (0) 3 (3) 3.3 (3.3) PostgreSQL / PostGIS 0 (0) 0 (0) 3 (0) 3 (0) 1 (2) 7 (2) 3.7 (5.0) MapServer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 4.0 () Manifold 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) (3.0) Geoserver 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 4 (0) 3.5 () Muu sovellus ja/tai tietokanta 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (5) 2 (7) 4.5 (4.7) 3.4 AINEISTON ARVIOINTI Lomakkeen kysymyksessä 6 vastaajia pyydettiin arvioimaan Digiroadaineistoa eri ominaisuusryhmittäin, joita olivat käyttökelpoisuus yleisesti, käyttöön saamisen helppous, yleisesti teiden keskilinjageometrian ja erikseen maanteiden sekä katujen sijaintitarkkuus, ajantasaisuus ja kattavuus. Tulokset on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 6). Arvosteluasteikko oli 1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä. Jos vastaajalla ei ollut kantaa, pyydettiin kohta jättämään tyhjäksi. Mielipiteissä ei ole tapahtunut kolmen vuoden aikana mitään kovin suuria muutoksia. Huonoin arvosana tulee hyödyntämisen helppoudesta (keskiarvo 2.8) ja toiseksi huonoin tietomallin rakenteesta (3.0). Vastaajat pitävät maanteiden keskilinjageometrian sijaintitarkkuutta keskimäärin hyvänä, samoin maanteiden kattavuus on hyvä. Tyypillistä on se, että katuverkon saamat arviot ovat maantieverkkoa huonompia.

16 16 Taulukko 6. Aineiston ominaisuuksien arviointi. Suluissa vuoden 2009 tilanne. Hyödyntämissopimuksen tehneistä vastaajista neljä antoi sanallisia kommentteja liittyen kysymykseen 6. Ohessa ovat kommentit: Nämä kommentit pohjaavat siihen että purimme tiegeometrian omaan käyttötarkoitukseemme, emmekä käyttäneet "kolmansia" osapuolia tiedon lukemiseen. Geometriatiedot oli aluksi varsin haasteellista saada irti, mutta kokemuksella sitten onnistuu rutiininomaisesti. Joidenkin tietojen ajantasaisuus on huonompi kuin toisten, esim. katujen tiennimet (molemmilla kielillä), tienumerot, tieosanumerot. Esimerkiksi tienro 1 oli pitkään "sekaisin" tietojen osalta ja tien 18/23 osalta on vieläkin epäselvyyksiä. Ominaisuustietoja kunnista puuttuu. Ominaisuustietoja olisi voinut kysyä paremmin. Tietolaji kerrallaan olisi voinut kysyä. Tietomallin rakenne on monimutkainen, mutta voiko olla yksinkertainen? Dokumentaatiossa liikaa ESRI-työkalujen vinkkejä, yleisempi lähestyminen olisi hyödyksi. Muutenkin "keittokirja" -tyylinen lisädokumentaatio voisi auttaa laajentamaan käyttäjäkuntaa ja auttamaan aloituksessa. Reilu ilmoitus esim. tierekisteriaineiston rikkinäisyydestä olisi paikallaan (paljon tuhlattuja työtunteja). Internetissä olleen kyselyn vastaajista kaksi antoi sanallisia kommentteja, jotka ovat ohessa.

17 17 Kaipaisin kattavampaa tietoa kevyeen liikenteen väylistä, myös siltä osin kun ne ovat katuverkon yhteydessä. Nythän tarjolla on käsittääkseni vain erillisten kevyeen liikenteen väylien geometriat. Me emme ole itse osanneet/pystyneet hyödyntämään aineistoa missään. Siksi sen ajan tasalla pitäminen takkuaa. Jos siitä olisi meille itselle hyötyä, sinne tulisi helpommin tehtyä muutokset. 3.5 AINEISTON TIETOLAJIEN ARVIOINTI Lomakkeen kohdassa 8 vastaajia pyydettiin arvioimaan tietolajeja, joita olivat tieluokitus, katunimet ja osoitenumerot, tierekisterin tieosoite, yksisuuntaisuudet ja kääntymiskiellot, kulkurajoitukset, päällyste- ja leveystieto, nopeusrajoitukset, liikennemäärä, linja-autopysäkit, palvelutiedot. Lisäksi vastaajalle annettiin mahdollisuus arvioida 1-3 attribuuttitietoa em. listan ulkopuolelta. Kunkin tietolajin arvioon liittyi valinta, jossa vastaajalta kysyttiin kyseisen tietolajin käytön yleisyyttä (ei käytä = E, vähäinen käyttö = V, käyttää paljon = P). Oheisessa taulukossa on esitetty käytön yleisyyden jakautuminen eri tietolajeille. Taulukko 7. Aineiston tietolajien arviointi: käytön yleisyys. Suluissa vuosi Edellisessä, vuoden 2009 kyselyssä yksisuuntaiset ja kääntymiskiellot oli niputettu yhteen, minkä vuoksi näiden tietolajien vertailua ei voi tehdä. Käytön yleisyyden havainnollistamiseksi nyt tehdyn kyselyn tuloksista on laskettu käyttöindeksi lausekkeella Ki = (-1 * E + 1 * V + 3 * P) / Σ (E,V,P). Indeksin laskevassa järjestyksessä esitetty tietolajien käytön yleisyys on nähtävissä oheisesta taulukosta (Taulukko 8).

18 18 Taulukko 8. Aineiston käytön yleisyys käyttöindeksin mukaan järjestettynä. Vastaajien lukumäärä Käyttöindeksi Aineistojen tietolajien arviointi: käytön yleisyys E V P Tieluokitus (jokin tai kaikki seuraavista; väylätyyppi, toiminnallinen luokka, tie-elementin tyyppi) Katunimet ja osoitenumerot Nopeusrajoitukset Tierekisterin tieosoite (tienumero ja tieosa) Päällyste- ja leveystieto Yksisuuntaiset Liikennemäärä Linja-autopysäkit Kääntymiskiellot Kulkurajoitukset (sisältää puomit, ajoneuvo kielletty/salittu, suurin sallittu-tiedot, painorajoitukset, suurin korkeus jne.) Palvelutiedot Havaintoina vastauksista nähdään, että tieluokituksia sekä katunimiä ja osoitenumeroita käytetään paljon. Vähiten kiinnostavat kääntymiskiellot, kulkurajoitukset ja palvelutiedot. Syynä tähän voi olla vastaajien käsitys tietolajien puutteellisuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta. Toisaalta em. tietolajeja hyödynnetään vain reitityksen sovelluksissa. Muista vapaasti valittavista tietolajeista mainittiin suojatiet ja liikennevalot. Vastaajia pyydettiin samassa yhteydessä arvioimaan mainittujen tietolajien laatua (alueellinen kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus, täydellisyys, sijaintitarkkuus) asteikolla 1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä. Laadun arvioinnin tulokset on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 9).

19 19 Taulukko 9. Aineiston tietolajien laadun arviointi. Suluissa vuoden 2009 vastaukset. Paras painotettu keskiarvo on tieluokituksella. Se on myös parantunut edellisestä kyselystä. Kaikki muutkin keskiarvot ovat mediaanin yläpuolella tai mediaanilla, kun edellisessä kyselyssä moni tietolaji jäi arvon 3 alapuolelle. Tulos osoittaa, että tietolajista riippumatta aineiston laatu on käyttäjien mielestä jonkin verran parantunut. Muita kommentteja aineiston tietolajeista Kysymyksessä 9. vastaajia pyydettiin myös antamaan muita kommentteja aineiston tietolajeista. Hyödyntäjäsopimuksen tehneistä vastaajista kolme kyselyyn osallistunutta antoi lisäkommentteja. Ne ovat ohessa. Tarkkaa katuosoitetta voi olla haasteellista kaivaa koska löytyy osittain päällekkäisiä segmenttejä ja joissakin kohti rakennusnumero ovat isolla haitarilla. Tosin mistään muualta emme löytäneet parempaa. Eräässä projektissa jouduimme kaivamaan myös etäisyyden maantieosan alusta ja tässä oli myös vaikeuksia oikeellisuuden suhteen mutta lopulta onnistuimme. Jos Digiroadiin saataisiin myös yksityisteiden tiedot, se helpottaisi työtämme paljon. Kuntien tulisi toimittaa paremmin datoja. Mukaan myös sillat eli myös rautatiesillat ja kevyen liikenteen sillat. Silloista parempi tarkkuus.

20 DIGIROAD-AINEISTOA HYÖDYNTÄVÄT LOPPUTUOTTEET Nyt tehdyssä kyselyssä yksi uusista kysymyksistä oli kysymys 10, jolla selvitettiin Digiroad-aineiston hyödyntäjien kaupallisia tai ei-kaupallisia lopputuotteita. Taulukko 10. Digiroad-aineistoa hyödyntävien lopputuotteiden määrä Kuva 5. Aineistoa omassa lopputuotteessa hyödyntävien määrä. Lisäkysymyksenä (kysymys 10) vastaajia pyydettiin kertomaan mahdollisuuksien mukaan lopputuotteesta, josta Digiroad-aineistoa käytetään. Sopimuksen tehneistä kaikki 11 hyödyntäjää kertoi tuotteestaan (kaksi vastausta on poistettu): Ajoneuvoreititys: tiegeometriat, ajosuunnat, kääntymisrajoitukset, pysäkit.

21 21 Nopeusrajoitusten haku tutkimusprojektiin, jalankulkunavigointiaineiston kehittäminen Ei-kaupallisia malleja ArcView:llä missä Digiroad hyödynnetään, saavutettavuus, lähin kohde jne. Malleja voidaan päivittää ja simuloida uusia tilanteita." Ajoneuvojen koordinaatista tieosoitteeksi ja toisin päin. Reaaliaikatietoa esimerkiksi kiinteistöhuolloille tai turvapalveluille. TCS/OPTI reititys/paikannus/kartan visualisointi Reittisuunnitteluohjelmistossa Digiroad-tieaineisto käytössä noin 4-5 vuotta Verkkotietojärjestelmät, mm. paikannus. Ensihoitopalvelun tavoitettavuusennusteet Kertaluonteisena pohjatietona tieverkon keskilinjan piirtämiseen www-palvelussa. Jakeluyhtiön reitinoptimointi-järjestelmä. Digiroad jalostettuna toimii järjestelmän reititys- sekä geokoodausaineistona. Lisäksi kaksi (kaikkiaan viidestä aineistoa hyödyntävästä) internetin kautta vastanneista vastasi seuraavaa: Yliopistolla toteutettuihin pehmogis-kyselyihin tuodaan tiennimistötieto Digiroadista. Digiroadia käytetään oman tieaineiston päivittämiseen. DR:stä käytetään seuraavia tietoja: geometria, tienimi, talonumerot, tienumerot, yksisuuntaisuudet. ODOTUKSET, TARPEET, KEHITTÄMISEHDOTUKSET Lomakkeen toisessa osiossa vastaajilta kysyttiin Digiroadia koskevista odotuksista ja tarpeista sekä ajatuksia mahdollisista kehittämiskohteista. Kyselyn tätä osiota oli kehitetty ja muutettu verrattuna aikaisempaan kyselyyn. 3.7 AINEISTON LAAJEMMAN HYÖDYNTÄMISEN MAHDOLLISUUDET Kysymyksessä 12 vastaajia pyydettiin arvioimaan edustamansa organisaation näkökulmasta, pystyttäisiinkö Digiroad-aineistoa hyödyntämään

22 22 nykyistä käyttöä laajemmin. Jos voitaisiin hyödyntää, mihin tarkoitukseen, ja jos ei voida, miksi ei. Kysymys oli vapaa tekstikysymys. Alla ovat vastaukset: Aineiston kenttätestaus on vielä kesken, joten ei voi ottaa kantaa. Kyllä. Erilaisissa analyyseissä. Taksien tavoitettavuusalueiden suunnittelussa ja niiden esittämiseen kuvallisessa muodossa. Tulemme tekemään jossain kohti kokeilun reittisuunnittelusta ja - optimoinnista. Tähän emme ole vielä suuremmin tutustuneet. Voitaisiin kyllä esim. erilaisten ominaisuustietojen "onkiminen" sieltä suunnittelu ja tutkimuskäyttöön ei ole vielä sillä tasolla jolla sen soisi olevan. Osittain siitä syystä ettei aineistoa tunneta tarpeeksi hyvin. Voitaisiin laajentaa käyttöä myös muihin tilastoihin ja myös omassa tilastossamme voisimme esim. tehdä erilaisia karttakäyttöliittymiä ja karttoja. Tietosuoja pitäisi kuitenkin varmistaa. Nyt käytämme lähinnä täydentämään ja korjaamaan aineistoa. Kyllä voitaisiin. MML:n tiestön sijaan voitaisiin hyödyntää. Voitaisiin hyödyntää esim. GIS-analyyseihin. Asiaa pitäisi tutkia enemmän. Rajapinnoissa postinro olisi hyvä lisätieto osoitteisiin. Tarkkojen osoitteiden puuttuminen on pieni ongelma Pystyttäisiin [hyödyntämään nykyistä laajemmin]: Tierekisteri (tie,osa,etäisyys) jos laskenta olisi mahdollista (etäisyys). Navigointi ja reititys: jos topologia olisi kunnossa (elementit kiinni toisissaan, tienumerot ominaisuustietoina kunnossa). Paljon mahdollisuuksia olisi varmaan vielä, mutta jostain perehdytysdokumentaatiosta voisi olla hyötyä. Voitaisiin varmasti. Reitinoptimointijärjestelmiin aineisto voitaisiin valjastaa vielä tehokkaammin, sekä karsittuna myös taustamateriaalina esityksissä. 3.8 DIGIROAD-AINEISTON KEHITTÄMISTARPET Kysymys 13, Miten aineisto palvelisi paremmin nykyistä ja tulevaa käyttöänne oli sama kuin vuoden 2009 tehdyn kyselyn kysymys 7. Osallistujilta pyydettiin sanallista vastausta. Sopimuksen tehneiltä vastaajilta saatiin 11 relevanttia vastausta, jotka ovat ohessa.

23 23 Nopeammat päivityssyklit, esim. tietöiden kattamiseksi. Aineisto pitäisi olla helppokäyttöisempi valmiiksi "jalostetumpi" kokonaisuus. Olisi helpompi poistaa tarpeettomia tietoja kokonaisuudesta tyyliin rasti ruutuun tai pois kun kasata neljä kertaa vuodessa kaikki tarvittavat taulut yksitellen. Nimeämisen pitäisi olla järkevämpi. Nyt levyllä on kaikki alueet omissa hakemistoissaan esim. Uusimaa 1, Uusimaa 2, Kymenlaakso jne., mutta kaikki näiden sisällä olevat tiedostot ovat saman nimisiä tyyliin DIGIRO- AD_LIIKENNE_ELEMENTTI, DIGIROAD_NIMI jne. Miksi ne eivät voi olla nimeltään esim. DIGIRO- AD_LIIKENNE_ELEMENTTI_UUSIMAA_1, DIGIRO- AD_NIMI_UUSIMAA_1? Näin olisi helpompi lisätä ja hallita niitä kun voisi olla varma, ettei yritä liittää DIGIRO- AD_LIIKENNE_ELEMENTTI iin (Uusimaa 1) DIGIROAD_NIMI (Uusimaa 2) taulua. Jos aineiston saisi toimivana pakettina, niin käytettäisiin. Nyt käytetään Karttakeskuksen toimittamaa maksullista tieverkkoa. Aineistossa voisi olla mitattu z-koordinaatti Tein virheen, kun tilasin aineiston kunnittain. Aineistoa voisi myös jakaa koko Suomen kattavana. Vaikka työskentelen paikallisessa organisaatiossa, on aina hyötyä tehdä saavutettavuus/reititys muualla Suomea, samalla tiestöllä. Pääsääntöisesti saamme irti kaiken tarvittavan. Tiedot voisivat olla jossakin määrin helpommin irrotettavissa, mutta tämä ei ole meille enää ongelma. Jos sieltä löytyisi joukkoliikennekaistat Osoitetiedot ja postinumerot voisi integroida jo valmiiksi Itellan postinumerotiedoista, joudumme nyt liittämään tiedot erikseen jälkikäteen. Ajantasaisemmat ja virheettömät/täydellisemmät tiedot parantaisivat työmme laatua ja säästäisivät työaikaa. Tiestön kantavuus voisi olla mukana. Tarkkojen osoitteiden integrointi edistäisi merkittävästi käyttömahdollisuuksia. Vastaavasti Digiroadin internet-sivustolla vastanneilta saatiin kolme relevanttia vastausta. Aineiston tietorakenne pitäisi olla helpommin hahmotettava. Alueellinen jako on hankala ja usein käyttökelpoisempi olisi esimerkiksi toiminnallinen jako. Kevyen liikenteen tietoja paremmin mukaan.

24 24 Kuntien tulisi päivittää Digiroadia huomattavasti enemmän, jotta aineistosta saataisiin kattavampi. Käyttäjien kommentit liittyvät aineiston ajantasaisuuteen, oikeellisuuteen, kattavuuteen, tietorakenteeseen, toimitusmuotoon ja joihinkin tietolajeihin. 3.9 LAATUTEKIJÖIDEN PAINOTUKSET Kysymys 14 oli uusi. Vastaajille esitettiin nk. ranking-matriisi, jossa laatutekijät piti asettaa tärkeysjärjestykseen. Rankingin pisteytys on tehty siten, että mitä pienempi lukuarvo, sitä tärkeämpi laatutekijä on vastaajan mielestä. Kuva 6. Laatutekijöiden arviointi kyselylomakkeella. Oheisen taulukon (Taulukko 11) mukaan vastaajien mielestä aineiston oikeellisuus on tärkein laatutekijä. Painotettu keskiarvo on Sijaintitarkkuus, ajantasaisuus ja kattavuus tulevat seuraavina, oikeellisuutta vähemmän tärkeinä tekijöinä. Aineiston topologista eheyttä pidettiin vähiten tärkeänä. Taulukon vastausten jakautuminen on esitetty myös oheisessa kuvassa (Kuva 7). Taulukko 11. Laatutekijöiden arvostus.

25 25 Kuva 7 Laatutekijöiden arvostus YKSITTÄISTEN TIETOLAJIEN TÄRKEYS Kysymyksessä 15 vastaajille esitettiin luettelo, jossa oli lueteltu 34 Digiroad-aineiston tietolajia (ominaisuustietoa) sekä yksi luettelon ulkopuolinen vapaavalintainen tietolaji. Vastaaja sai valita haluamansa määrän tärkeimmiksi katsomiaan tietolajeja. Myös tämä kysymys oli uusi. Tulokset on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 12) ja kuvassa (Kuva 8).

26 26 Taulukko 12. Tietolajien tärkeys. Vastaajien valintojen Tietolaji lukumäärä Toiminnallinen luokka 20 Nimi 19 Osoitenumerot 17 Nopeusrajoitus 17 Väylätyyppi 14 Liikennevirran suunta 11 Joukkoliikenteen pysäkki 11 Kuntanumero 10 Tieosoite 10 Tie-elementin tyyppi 9 Kääntymismääräys 9 Päällystetty tie 7 Liikennemäärä 7 Suljettu yhteys 7 Ajoneuvo kielletty 6 Talvinopeusrajoitus 6 Silta, alikulku tai tunneli 6 Kansallinen tieluokka 5 Ajoneuvo sallittu 5 Taajama 5 Kaistojen lukumäärä 5 Suurin sallittu... 4 Leveys 4 Liikennevalo 3 Eurooppa-tien numero 2 Suojatie 2 Rautatien tasoristeys 1 Kelirikko 1 Valaistu tie 1 Omistaja 1 Lautta-elementin tyyppi 1 Avattava puomi 1 Muu: kantavuus 1 Opastustaulu 0 Palvelu 0 Vastaajille tärkeitä tietolajeja ovat toiminnallinen luokka, nimi, osoitenumerot ja nopeusrajoitus. Yksi vastaaja oli maininnut luettelon ulkopuolisen tietolajin, joka oli kantavuus. Itse asiassa tämä ominaisuustieto sisältyy

27 27 tietolajiin suurin sallittu. Opastustauluja ja palveluita pidetään tässä vastaajajoukossa tarpeettomina tietolajeina. Painotettakoon vielä sitä, että vastaajien lukumäärä yhteensä (sopimuksen tehneet ja internetissä vastanneet) oli 29 (Taulukko 1). Mielipiteet ovat siis suppea otos kaikista aineistoa hyödyntävistä. Kuva 8. Tietolajien tärkeys 3.11 MAHDOLLISET UUDET PALVELUT TAI TOIMINNALLISUUDET Kysymys 16 oli myös uusi. Vastaajilta kysyttiin Minkä tyyppiset palvelut tai toiminnallisuudet (esim. reitinsuunnittelu) voisivat edesauttaa Digiroadaineiston laajempaa hyödyntämistä? Tarkoituksellisesti mahdollisia palveluita ja toiminnallisuuksia ei lueteltu tai kuvailtu enempää kuin mainittu reitinsuunnittelu, jotta vastauksia ei johdateltaisi mihinkään erityiseen suuntaan. Tavoitteena oli kerätä vastaajilta tietoa siitä, pitäisikö Digiroadpalvelun yhteydessä tarjota jotain aineiston jatkojalostusta, joka madaltaisi aineiston käyttöönottokynnystä. Esimerkiksi Digiroad-palvelun yhteydessä voisi olla hyödyntäjien käytettävissä reititysmoottori, joka laskisi annettujen parametrien perusteella optimireittejä. Sopimuksen tehneistä vastaajista kahdeksan antoi vastauksen:

28 28 Integraatio (formaattikonversio) OSM muotoon mahdollistaisi laajan työkalujoukon käytön. Esimerkiksi samat ominaisuudet kuin GRouter 5 -ohjelmassa olisivat hyödyllisiä. Kattava kevyen liikenteen verkosto Matkan kesto minuuteina valmiiksi aineistossa. Postinumerot ja mahdollisesti keskiarvoitettu laskennallinen ajoaika tiesegmentille. Reitinsuunnitteluun sovellus, johon voisi lisätä esim. esteitä ja kulkurajoitteita. Eri ajoneuvoille omat parametrit. Osoitteiden geokoodaus, tavoittamisaika-analyysit White paper dokumentaatio auttaisi ymmärtämään materiaalin paremmin ja nopeammin. Internetissä vastanneilta saatiin kuusi relevanttia vastausta. Geokoodaus, reititys, helpompi hyödynnettävyys matka-aika laskennoissa Kevyen liikenteen reitit muutenkin erotettuna kuin toiminnallinen luokka 10, josta puuttuvat kevyen liikenteen tiet, jotka ei ole erotettu tiestä esim. viherosuudella tms. En ehdi hyödyntää aineistoa, enkä siksi osaa sanoa. Katso Google streetview, Google itseohjaava auto. Jos itse saisimme hyödynnettyä aineistoa, ylläpito olisi mielekästä. Nyt se on "pakkopullaa". Hieman epäselvä kysymys. Digiroadista kyllä tosiaan voisi julkaista julkisen http-apin reitinhakuun ja geokoodaukseen. Tämä voisi edesauttaa hyödyntämistä ja lisätä painetta aineiston ylläpitämiseen. En kuitenkaan näe järkeväksi sisällyttää näitä toimintoja itse julkaisuun, sillä se rajoittaisi käytettäviä sovelluksia. Vastaukset osoittavat, että kaikki vastaajat eivät ole täysin ymmärtäneet kysymyksenasettelua. Näyttäisi kuitenkin siltä, että esimerkiksi geokoodaus- ja reitityspalvelulle olisi kysyntää. 5 Karttakeskuksen tuottama GRouter-ohjelma on MapInfon apuohjelma, jota käytetään reitinvalintaan, -optimointiin sekä isokronien ja isodistanssien laskemiseen.

29 29 TIETOPALVELU Lomakkeen kolmannessa osiossa vastaajilta kysyttiin arvioita Digiroadin tietopalvelusta JULKAISUOHJELMA Kysymyksessä 17 selvitettiin vastaajien mielipidettä aineiston julkaisuohjelmasta, joka käsittää vuosittain neljä julkaisua. Nykyiseen julkaisuohjelmaan oltiin tyytyväisiä. Vastanneista 20 piti nykyistä ohjelmaa sopivana. Toisaalta kuuden mielestä julkaisuja on liian usein. Toisin kuin vuonna 2009, nyt kolme vastaajaa toivoi tiheämpää julkaisuohjelmaa. Taulukko 13. Julkaisuohjelma Onko nykyinen julkaisuohjelma (4 kertaa vuodessa) hyvä? Julkaisuja on... Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V N = 18 N = 11 N = 25 Liian harvoin Sopivasti Liian usein Kysymykseen pyydettiin myös sanallisia kommentteja. Sopimuksen tehneistä neljä vastaajaa täsmensi vastaustaan: Ajantasaisuus suhteessa esim. tietöihin on merkittävä ongelma reitityssovelluksissa. Sikäli liian usein, että vaikka julkaisu on 4 kertaa vuodessa, ainakin pääkaupunkiseudulle ei päivity liikenteen jo pitkään käytössä olleet isojen teiden esim. kehä III ramppialueet tarpeeksi nopeasti. Nykyinen toimitustiheys on kannaltamme sopiva. Päivitämme käytössämme olevan aineiston max. 1 kertaa vuodessa. Päivitystiheyttä tärkeämpiä muuttujia ovat aineiston tarkkuus, tietojen oikeellisuus ja topologinen eheys. Omassa käytössä kerran vuodessa riittää hyvin. Internetissä vastanneista kolme vastaajaa tarkensi mielipidettään julkaisuohjelmasta:

30 30 Tarve päivityksille on vain noin kerran vuodessa useimpiin käyttötarkoituksiin organisaatiossamme. Oma päivitysväli on ollut jopa pidempi. Pari kertaa vuodessa riittänee. Digiroadista pitäisi olla saatavissa jatkuvasti päivittyvä julkaisu. Esimerkiksi kuten OpenStreetMap tekee. Koko aineistosta dumppi kerran viikossa ja tähän tehtävät muutossanomat kerran päivässä TOIMITUSMUOTO Digiroad-aineiston hyödyntäjäsopimuksessa asiakas valitsee aineiston toimitusmuodon. Vaihtoehtoja ovat R- tai K-muotoinen Euref-FIN kunnittain tai maakunnittain, R- tai K-muotoinen, YKJ-koordinaatiston kunnittainen aineisto tai R- tai xml-muotoinen vain päivitystiedot sisältävä aineisto. Lomakkeen kysymyksessä selvitettiin, kuinka hyvin nykyiset toimitusmuodot palvelevat hyödyntäjiä. Uutena vastausvaihtoehtona tarjottiin ei kantaa. Taulukko 14. Toimitusmuotojen soveltuvuuden arviointi. Palveleeko toimitusmuoto (R/K Euref- Sopimuksen FIN kunnittain/maakunnittain, R/K YKJ tehneet kunnittain, Päivitys R/XML) käyttötarkoituksianne? Kaikille avoin ei kantaa V erittäin huonosti huonosti kohtalaisesti hyvin erittäin hyvin Tulokset osoittavat, vertailtaessa tilannetta vuoteen 2009, että hyvin vastausvaihtoehdon valinneiden määrä noussut ja se on nyt yleisin vaihtoehto. Tästä voitaneen olettaa, että hyödyntäjäorganisaatioissa on tapahtunut oppimista eli aineiston käsittelyyn on kehitetty prosesseja työvaiheiden automatisoimiseksi. Täydentävässä kysymyksessä pyydettiin sanallisia toimitusmuotoja koskevia kommentteja. Sopimuksen tehneistä viisi vastaajaa kommentoi seuraavaa: Ei saatu raskauden takia toimimaan.

31 31 Tieaineistoa pitäisi myös jakaa koko Suomen kattavaksi. Maakunta/Kuntarajoilla pitää aina lisätä teitä tai kuntia, niin että reititys menee oikein. Ja se on työllistävää. Olisi ollut hyvä jos koko aineisto olisi ollut tarjolla myös suoraan XML-muodossa kuten päivitykset, mutta sekään ei ollut lopulta ongelma, vaati vain hiukan selvittelyä. Maakuntaa laajemmatkin alueet olisi hyvä olla tarjolla. Zip failien purku osissa kestää hyvin kauan. Jotenkin pitäisi saada koko aineisto nopeasti purettua koneelle. Internetissä kyselylomakkeen täyttäneistä kaksi vastaaja kertoi kommenttejaan toimitusmuodosta seuraavasti: Palvelee kohtuullisesti, mutta maakuntajako on käytännössä tarpeeton. Hyödyllisempi olisi esim. toiminnallinen jako käyttötarkoituksessamme. Aineisto on mielestäni turhaan jaettu niin moneen osaan (maakunnat). Nyt aineiston yhdistäminen vie aikaa. Ja duplikaattiviivat tuo päänvaivaa. Aineisto mahtuisi yhteenkin shapeen. Kuten monessa yhteydessä on todettu, koko Suomen kattavaa aineistoa tarvittaisiin. Niin kuin taulukossa 2 esitetään, valtaosa hyödyntäjistä käyttää koko maan aineistoa, jolloin on selvää, että nykyisten aineiston toimitusmuotojen kohdalla pakollisena aineiston prosessointivaiheena on maakunnittaisen aineiston yhdistäminen FTP- JA WFS-RAJAPINNAT Digiroadin tarveselvityksessä todettiin vuonna 2009, että Digiroadpalvelun pitäisi tarjota palvelurajapinta, jonka kautta hyödyntäjät voisivat ladata aineistoa ilman, että se tallennetaan toimitusta varten jollekin fyysiselle medialle. Myös INSPIRE-velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että Digiroad-aineisto on katseltavissa palvelurajapinnan kautta. Nykyisessä Digiroad-palvelussa ei tällaista rajapintaa kuitenkaan ole. Kysymyksessä 21 selvitettiin hyödyntäjien mielipidettä palvelurajapintojen hyödynnettävyydestä. Vastaajilta tiedusteltiin olisiko vastaajan organisaatiolla mahdollisuus hyödyntää aineistoa esim. FTP- tai WFS-rajapintojen kautta, jos Digiroad-palvelu tarjoaisi nämä rajapinnat. Vastausvaihtoehdot olivat Kyllä, Ei, En tiedä. Tulokset on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 15). Vastaukset osoittavat, että edellytykset fyysisestä tallennusmediasta luopumiselle ovat varsin hyvät. En tiedä vastausten määrä osoittanee sitä,

32 32 että kysymys on varsin tekninen, eikä aineiston hyödyntäjäksi ilmoitettu yhteyshenkilö välttämättä tunne organisaation ict-valmiuksia riittävästi. Taulukko 15 Organisaation mahdollisuus hyödyntää FTP- tai WFSrajapintoja Vastaus Vastausten lukumäärä Kyllä 20 Ei 1 En tiedä 8 Kysymystä tarkentavat lisäkommentit kertovat selvästi palvelurajapinnan tarpeellisuudesta. Ohessa neljä ensimmäistä kommenttia ovat sopimuksen tehneiltä vastaajilta ja viimeinen internetissä lomakkeen täyttäneeltä. Tämä olisi hyvä koska se parantaisi ajantasautta. Mutta vektoriaineistoa myös tarvitaan [Huomautus: wfs-rajapinnan kautta siirretään nimenomaan vektoriaineistoa.] Mahdollisesti wfs-rajapintojen kautta. Digiroad on raakamateriaalia, joka vaatii jonkin verran jatkotyöstöä, jotta aineistosta saa käyttökelpoisen esim. paikkatietoanalyyseihin. Wfs-palvelussa aineiston pitäisi olla jalostetumpaa, jotta se olisi käyttökelpoista. Ehdottomasti olisi hyvä! WFS-rajapintapalvelu otettaisiin heti käyttöön Erittäin hyvä kehitysidea! Periaatteessa mahdollista ohjelmistollisesti, mutta teknisesti palomuuri saattaa estää liikenteen PALAUTTEIDEN JA TUKIPYYNTÖJEN KÄSITTELY Kysymyksessä 23 selvitettiin, ovatko hyödyntäjät olleet yhteydessä Digiroadin tietopalveluun antamalla palautetta. Palautekanavana toimivat Digiroadin info- ja tukipostilaatikot. Hyödyntäjille ei ole toistaiseksi toteutettu selaimeen perustuvaa palautekanavaa. Kysymykseen vastasi 18 sopimuksen tehnyttä hyödyntäjää. Heistä 10 on antanut Digiroadia koskevaa palautetta. Muista hyödyntäjistä alle puolet on ollut yhteydessä Digiroadin tietopalveluun. Kokonaisuudessaan prosenttiosuudet ovat nyt: 52 % on antanut palautetta, 48 % ei ole antanut, kun tilanne oli vuonna % vs. 60 %. Yhteydenotot tietopalveluun ovat siis kasvaneet jonkin verran tämän vastaajajoukon keskuudessa.

33 33 Taulukko 16. Aineistoon liittyvien palautteiden käsittely Aineistoon liittyvien palautteiden käsittely Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V Olen antanut palautetta En ole antanut palautetta Tukea on tarvittu jonkin verran vähemmän; oheisen taulukon (Taulukko 17) mukaan yhteensä 29 vastaajasta vain 11 (38 %) on pyytänyt tukea. Lukema on kuitenkin suurempi kuin vuonna 2009, jolloin tukea oli pyytänyt 28 %. Taulukko 17. Tukipyynnöt Tukipyyntöjen käsittely Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V 2009 Olen pyytänyt En ole pyytänyt tukea Ne 11 vastaajaa, jotka ovat pyytäneet tukea, arvioivat saamiensa vastausten hyödyllisyyttä oheisen taulukon (Taulukko 18). mukaisesti. Taulukko 18. Tukivastausten hyödyllisyys. Vastausten hyödyllisyys Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V erittäin huono 1 (14 %) 0 (0 %) 1 (14 %) huono 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (14 %) kohtalainen 1 (14 %) 1 (25 %) 1 (14 %) hyvä 1 (14 %) 2 (50 %) 4 (57 %) erittäin hyvä 4 (57 %) 1 (25 %) 0 (0 %) Tukivastausten hyödyllisyyttä pitää erittäin hyvänä 57 % sopimuksen tehneistä vastaajista. Molemmista ryhmistä löytyy yhteensä vain yksi vastauksiin tyytymätön vastaaja. Laskettaessa yhteen molemmat tämänkertaiset vastaajaryhmät saadaan vastauksia hyvänä tai erittäin hyvänä pitävien osuudeksi 73 % vastaajista, kun sama tarkastelu antaa vuoden 2009 lukemaksi 57 %. Tukipyyntöjen käsittelyn vasteaika on hyödyntäjien mielestä ollut kohtalainen, hyvä tai erittäin hyvä. Huonoja arvosanoja ei annettu, Taulukko 19. Tämänkin vastauksen kohdalla vastaajat ovat olleet vuotta 2009 tyytyväisempiä Digiroadin tietopalvelun toimintaan.

34 34 Taulukko 19. Tuen vasteaika. Jos olet pyytänyt tukea, miten hyvin tuen vasteaika vastaa odotuksiasi? Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V 2009 erittäin huonosti huonosti kohtalaisesti hyvin erittäin hyvin MUITA KOMMENTTEJA TIETOPALVELUSTA JA DIGIROADISTA YLEENSÄ Kysymyksessä 27 vastaajia pyydettiin antamaan kommentteja tietopalvelun toimivuudesta ja kysymyksessä 28 Digiroadista yleensä. Kysymyksen 27 vastaukset (Mitä muita kommentteja teillä on tietopalvelusta yleensä?) Sopimuksen tehneet Mahdollisuus, että voi ladata aineistoa suoraan netistä Olen saanut ainoastaan hyvää ja asiantuntevaa palvelua! Internetin kautta osallistuneet Hyödyllinen ja tarpeellinen palvelu. Merkitys vähenee hieman MML aineistojen avautuessa. Yritän päivittää tietoja Digiroad-ylläpitoon. Muuten en käytä aineistoa. Palvelu toimii hyvin Kysymys 28, (Mitä mieltä olette Digiroadista yleensä?) Sopimuksen tehneet Hyvä hanke, sovelluskehittäjille pitäisi saada aikaan näkyvä foorumi. Teiden keskilinjageometria on se, jota käytän ja tarvitsen, se on hyvä. Käyttäisin mielelläni useimmin muitakin Digiroadin sisällään pitäviä ominaisuuksia, jos ne olisivat helpommin käyttöön otettavissa. Pitäisi saada toimiva paketti, jota pieni yrityskin voisi hyödyntää. Hieno juttu Hinta on hyvä. Täyttää tehtävänsä hyvin

35 35 kattavin kansallinen tietietoaineisto Tie poikki - katkoja / virheitä löytyy aineistosta edelleen. Varmasti hyödyllinen, mutta tulisi hyödyntää meilläkin enemmän. Toistaiseksi olemme päässeet helpommalla käyttämällä vanhoja valmiita ratkaisuja, koska resurssimme ovat olleet rajalliset. Hieno aineisto! Koko Suomen kattava tieverkko kohtuullisen pienillä kustannuksilla, voiko parempaa olla :) Hyvä Mainio tuote, ja tietyllä tavalla päänavaaja tolkullisesti hinnoiteltujen karttatuotteiden saralla. Hintalaatusuhde oikein kohdallaan. Internetin kautta osallistuneet En ole vielä tarvinnut työssäni. Kannatan. Edellä aikaansa, Maanmittauslaitos teki vastaavan vasta 7 vuotta myöhemmin Ihan jees, tekijät ovat selvästi innoissaan. Digiroadin idea on hyvä, mutta toteutus voisi olla parempi HYÖDYNTÄJIEN TAUSTATIEDOT Vastaajien taustan kartoittamiseksi kyselyn lopuksi esitettiin kolme kysymystä. Kysymyksessä 29 kartoitettiin vastaajien toimialaa. Taulukko 20. Vastaajien toimiala ja lukumäärä Toimialamme on Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V Julkishallinto Yksityinen yritys Opetus- ja tutkimustoiminta Muu, mikä? 1 0 Hyödyntäjäsopimuksia on solmittu 121 hyödyntäjän kanssa. Aktiivisia hyödyntäjiä, joiden sopimus on tällä hetkellä voimassa, on 115. Kyselyyn vastanneiden toimiala painottuu yksityiselle sektorille, kuten edellisessä-

36 36 kin kyselyssä. Yksi vastaajista ilmoitti toimialakseen seudullinen kehittämisyritys (vastausvaihtoehto Muu, mikä? ) Kysymys 30 selvitti vastaajien organisaation kokoa. Taulukko 21. Organisaation koko ja vastaajien lukumäärä Yrityksessämme / Julkishallinnon yksikössämme työskentelee Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V henkeä henkeä henkeä enemmän kuin 1000 henkeä Yhdistettäessä nyt tehdyn kyselyn molemmat vastaajaryhmät ja verrattaessa yksikkökokoa vuoden 2009 tilanteeseen saadaan prosentuaaliset jakaumat seuraavanlaisiksi, Kuva 9. Kuva 9. Vastanneiden organisaatioiden yksikkökoon vertailu. Havaitaan, että henkeä työllistävien organisaatioiden määrä on kasvanut, kun taas seuraavassa luokassa, on huomattavasti

37 37 vähemmän vastaajista. Suurten organisaatioiden kohdalla on tapahtunut lisäystä 16.4 prosenttiyksikköä. Kysymyksessä 31 selvitettiin digitaalisten tiestöaineistojen merkitystä vastaajaan koko toiminnassa. Taulukko 22. Digitaalisten tiestöaineistojen merkitys Digitaalisiin tiestöaineistoihin liittyvä toiminta muodostaa koko toiminnastamme, vastaajien lkm Sopimuksen tehneet Kaikille avoin V yhteensä lkm / % V lkm / % Pienen osan / 66 % 13 / 50 % Keskisuuren osan / 10 % 6 / 23 % Suuren osan / 24 % 7 / 27 % Yhteensä Aineistojen merkitys muodostaa suuren osan yrityksen toiminnasta 24 %:lle vastanneista organisaatiosta, mikä vastaa tilannetta vuonna 2009.

38 38 4 YLLÄPITÄJÄKYSELYN TULOKSET 4.1 YLLÄPITÄJÄKYSELYN TAUSTOTIETOJA Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-kyselynä toukokuussa Kohderyhmänä olivat Digiroad-ylläpitosopimuksen tehneet kunnat ja muut julkishallinnon ylläpitäjät. Vastaanottajien sähköpostiosoitteet saatiin kuntien yhteystiedoista, joiden todettiin palautuneiden sähköpostien perusteella olevan osittain puutteellisia. Tämän vuoksi yhteystietoja päivitettiin niin paljon kuin annetun aikataulun puitteissa oli mahdollista ja kyselyn toisella kierroksella postitusta voitiin näin täydentää. Kysely lähetettiin 269 ylläpitäjälle, joista 34 kuntaa vastasi kyselyyn. Vuonna 2009 vastaajien lukumäärä oli lähes sama eli 36. Lisäksi yksi julkishallinnon ylläpitäjä vastasi kyselyyn (HSL, Helsingin seudun liikenne), minkä vuoksi joissakin tarkasteluissa vastaajien lukumääräksi on merkitty 35. Vastausprosentti jää siten alhaiseksi ollen 13 %. Kyselyn tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että koko ylläpitäjien joukosta 235 kuntaa ei vastannut kyselyyn. Kyselyyn vastanneet (tunnistetut) kunnat on esitetty oheisessa luettelossa ja kuvassa (Kuva 10). Helsinki * Iitti Jyväskylä * Järvenpää * Kankaanpää * Kemijärvi Kokemäki * Kotka Kouvola * Kristiinankaupunki * Kuusamo Lahti Lappeenranta * Leppävirta * Lohja Luumäki Mustasaari Mäntsälä * Nastola Närpiö Orivesi * Oulu * Pedersöre * Pieksämäki * Pietarsaari * Porvoo * Raahe * Siilinjärvi Tammela Tampere * Turku * Töysä * Ähtäri*

39 39 Kuva 10. Kyselyyn osallistuneet kunnat. Edellä olevaan luetteloon on merkitty tähdellä (*) ne kunnat, jotka ovat nyt osallistuneet ensimmäistä kertaa kyselyyn. Näitä kuntia on 21 eli 62 %. Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna vaihtuvuus on varsin suuri. Tämä merkitsee sitä, että moni kunta, joka viime kerralla vastasi, ei vastannut enää toistamiseen. Positiivista on se, että vastaamatta jättäneiden kuntien tilalle on tullut monia uusia kuntia, joiden joukossa ovat mm. Helsinki, Tampere ja Turku.

40 40 Kyselyn tulosten tarkastelu noudattaa suomenkielisen kyselylomakkeen kysymysten järjestystä. Lomake on esitetty liitteessä VASTAUSTEN ANALYYSI Kysymyslomakkeen ensimmäisessä osiossa tiedusteltiin vastaajan omakohtaista kokemusta Digiroad-aineistosta yleisellä tasolla. Lähes kaikki vastaajat (91.4 %) olivat tutustuneet aineistoon (Kuva 11), mutta siitä huolimatta omakohtainen hyödyntäminen on vielä melko vähäistä (31.4 %). Tosin sekin oli noussut vuodesta 2009, jolloin aineistoa oli hyödynnetty itse vain 16,7 % (Kuva 12). Vaikka kyselyyn vastanneet eivät ole laajalti hyödyntäneet aineistoa, on suuri osa (82.9 %) lähettänyt ylläpitotietoja jossain muodossa. Kuva 11. Vastausten jakaumat kysyttäessä vastaajien omakohtaista tutustumista Digiroad-aineistoon, sen hyödyntämistä sekä sitä, onko vastaaja lähettänyt ylläpitotietoja. 6 Ruotsinkielinen lomake oli sisällöltään muuten sama kuin suomenkielinen, mutta Digiroadin dokumentaatiota koskeva kysymys oli muotoiltu toisin. Liitteen 2. kysymyksen 24. sijaan ruotsinkielisessä kyselyssä kysytään Digiroaddokumentationen har förnyats på finska under våren 2012 (http://www.digiroad.fi/dokumentit/fi_fi/dokumentit/). Översättandet av den nya dokumentationen håller på som bäst. Ifall du har bekantat dig med den finsk-språkiga dokumentationen, är dokumentationen tillräcklig med tanke på...

41 Osuus % 41 Yleisiä kysymyksiä aineiston ylläpitäjille (N=36) Kyllä Ei Oletteko tutustunut Digiroad-aineistoon? Oletteko itse hyödyntänyt Digiroad-aineistoa organisaatiossanne? Aiheet Oletteko lähettänyt ylläpitotietoja Digiroadaineiston ylläpitämiseksi? Kuva 12. Vastausten jakaumat vuonna 2009 kysyttäessä vastaajien omakohtaista tutustumista Digiroad-aineistoon, sen hyödyntämistä sekä sitä, onko vastaaja lähettänyt ylläpitotietoja. Ne vastaajat, jotka eivät ole lähettäneet ylläpitotietoja, saivat mahdollisuuden kertoa, miksi tietoja ei ole lähetty. Lomakkeen kysymykseen 6. vastasi kuusi kyselyyn osallistunutta. Vastaukset ovat ohessa: Systeemi ison kaupungin kannalta liian vaikea. Jos sähköistä aineistoa Digiroad-operaattori ei voi hyödyntää, niin lähettäminen on turhaa. Uusien katualueiden keskilinja-aineisto on MML:n hallinnassa ja se ei vastaa kaupungin omaa aineistoa. jne, jne. olen ollut ko. asian vastaava vain hetken Resurssi pula, en ole kerinnyt syventyä tähän asiaan Asia on ollut hoidossa toisella organisaatiolla Resurssipula, tietojen hallinnan keskeneräisyys, sähköisen massapäivityksen hankaluus. Tänä kesänä on tarkoitus alkaa päivitys tiettyjen tietojen osalta. Saknar skolning inom programmet, nya har anställts som ej fått skolning inom Digiroad. Osiossa oli kaksi uutta kysymystä, joilla pyrittiin selvittämään sitä, miten hyvin ylläpidosta vastaava henkilö pystyy levittämään tietoutta Digiroadaineistosta eteenpäin omassa organisaatiossaan.

42 42 Lomakkeen kysymyksessä 3. selvitettiin, tunnistaako vastaaja Digiroadaineiston hyödyntäjiä ja jatkokysymyksessä pyydettiin mainitsemaan näitä tunnistettuja hyödyntäjiä. Oheisesta taulukosta (Taulukko 23) nähdään, että vastaajaorganisaatioiden sisällä ylläpitäjät tunnistavat varsin hyvin aineistoa hyödyntäviä yksiköitä tai henkilöitä. Taulukko 23. Hyödyntäjien tunnistaminen Tunnistatteko hyödyntäjiä? Vastaajien lukumäärä % Kyllä % En % yhteensä % Sanallisista vastauksista kysymykseen, keitä hyödyntäjät ovat, tulee esiin seuraavaa: kuntatekniikka Kaavoitus, katulupien myöntäjät, palvelurajapintojen rakentajat yms. Liikennesuunnittelijat Tekninen ja maankäyttö. Kuljetusten suunnittelussa myös opetustoimi ja sosiaalipuoli Yhdyskuntaosasto (rakennustoimisto ja ympäristötoimisto), Sivistysosasto (koulutoimisto ja vapaa-aikatoimisto ja Hallinto Teknisen toimen palvelutuotannon kunnossapito- ja rakentamisyksiköt sekä koulutoimi tekninen puoli Tien käyttäjät nykyiset oman keskilinjakartan käyttäjät karttojen tuottajat, tutkimuksien tekijät Paikkatieto-ohjelmiston käyttäjät liikenne- ja katusuunnittelu Tekninen hallinto kt-suunnittelu Paikkatietopalvelut, kunnallistekninen suunnittelu, logistiikka Voisi olla pohjana kuljetusten suunnittelussa esim. koulutoimi

43 43 Suunnittelijat, asioiden valmistelijat, ylläpidon rakennuttajat, katuja liikenneverkon pitäjät Kaikki esim. reitinoptimointia tarvitsevat / käyttävät tahot, erilaisia saavutettavuusanalyysejä tekevät ja älykästä tieverkkoaineistoa hyödyntävät tahot. Hyödyntäjiä pitäisi olla paljon enemmän. Vägmästaren OSIO 2: AINEISTON YLLÄPITO Kysymyssarjan toisessa osiossa esitettiin yleisiä kysymyksiä aineiston ylläpidosta kuten toimitustavasta, toimittamisen helppoudesta ja toimitusformaatista. 4.3 YLLÄPITOAINEISTON LÄHETYSMUODOT JA TOIMITTAMISEN HELPPOUS Lomakkeen kysymyksessä 7 selvitettiin ylläpitotietojen lähettämistapaa. Tulokset ovat oheisessa taulukossa (Taulukko 24). Vastaajien lukumäärä on 35, mutta koska jotkin kunnat käyttävät useita tapoja, on lähetystapojen summa 44. Taulukko 24. Ylläpitotietojen lähettämistavan jakaantuminen. Missä muodossa olette ylläpitotietoa lähettänyt? Vastaajien lukumäärä % lkm v % selaimen kautta % % tiedostona % % paperilla % % yhteensä % % Elektroniset muodot ovat saavuttaneet lievästi lisää suosiota verrattuna kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen. Kuitenkin paperilla tapahtuva ylläpitotietojen välittäminen muodostaa edelleen yli kolmanneksen kaikista vaihtoehdoista. Kuten jo vuoden 2009 analyysissä todettiin, paperilla lähetettävien ylläpitotietojen yleisyys osoittaa, että monien kyselyyn vastanneiden kuntien järjestelmistä (tai jos erityistä järjestelmää ei ole) on yksikertaisinta tuottaa paperituloste tai kopio muuttuneista tiedoista. Vastausten jakauma osoittaa, että paperikopioita tarvitaan edelleen, vaikka Digiroadia suunniteltaessa oletettiin, että varsin nopeasti voidaan siirtyä pelkkään xmlsanomapohjaiseen tietojen vaihtoon. Jatkokysymyksenä tietojen lähetysmuotoon kysyttiin, miten helpoksi vastaajat kokivat ylläpitotietojen toimittamisen asteikolla 1 5 (erittäin help-

44 44 poa erittäin hankalaa). Vastaukset on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 25) ja kuvassa (Kuva 13). Eniten vastauksia (11) sai vaihtoehto Ei hankalaa, mutta voisi olla helpompaakin. Edelliseen kyselyyn verrattuna erittäin helppoa tai helppoa vastausten määrä on pudonnut. Näiden osuus on nyt 27.6 %, kun viimeksi se oli 43.7 %. Kyselyyn osallistuneista 6 jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Taulukko 25. Ylläpitotietojen toimittamisen helppous (N=29). Onko ylläpitotiedon toimittaminen mielestänne Vastaajien lukumäärä % Lkm v % erittäin helppoa % % helppoa % % ei hankalaa, mutta voisi olla helpompaakin % % hankalaa % % erittäin hankalaa % % yhteensä % % Lukumäärä Lkm v erittäin helppoa helppoa ei hankalaa, mutta voisi olla helpompaakin hankalaa Kuva 13. Digiroadin ylläpitotiedon toimittamisen helppous. erittäin hankalaa Tarkennuksena vastaajilta kysyttiin, että jos ylläpitotiedon toimittaminen on hankalaa, miksi vastaaja kokee näin. Kyselyyn osallistuneista viisi vastaajaa kertoi tarkemmin mielipiteistään:

45 45 Sen takia, että meidän täytyisi omassa organisaatiossamme kehittää katurekisteriä ja silloin ylläpitotiedon toimittaminen olisi helppoa, jos voisin suoraan päivittää myös omaa katurekisteriä samalla. Tällä hetkellä ylläpitotiedon toimittaminen vaati omaa käsittelyä ja tuntuu ylimääräiseltä työltä. Mielestäni kuitenkin ylläpitotiedon toimittaminen on helppoa, mutta tiedon hankkiminen organisaatiomme sisällä vaatii työtä. selaimen toiminta on hidasta Muuttuneiden tietojen hallinta hieman haasteellista. Olisi helpompaa, kun voisi lähettää koko aineiston kerralla ja vanha aineisto tuhottaisiin. Toisaalta nykyään on jo niin hyvät rajapinnat suuntaan ja toiseen, että olisi tyhmää olla käyttämättä em. ratkaisuja. Lisäksi tietosisältö aika suppea. käyttöliittymä on aika kankea Via webben är det krångligt att få markerat exakt där man menar. 4.4 TIEDOSTOFORMAATIT JA AINEISTON TUOTTAMINEN KÄYTETTYYN FOR- MAATTIIN Niitä vastaajia, jotka ilmoittivat toimittavansa ylläpitotietoja tiedostomuodossa, pyydettiin kertomaan tiedostoformaatista. Digiroad-sovellus tukee ESRIn shape muotoisen tiedoston importia, mutta skeema on olemassa vain Liikenneviraston tierekisterin aineiston tuonnille. Vastaavasti xmltuonti on toteutettu Maanmittauslaitoksen aineiston importille. Lähtökohtaisesti xml-formaatti olisi suositeltavin. Vastaukset on koottu oheiseen taulukkoon (Taulukko 26). Kyselyyn osallistuneista 14 jätti vastaamatta. Taulukko 26. Tiedostoformaatit (N = 21) Jos lähetätte aineistoa tiedostoina, missä formaatissa? Vastaajien lukumäärä % Lkm. v % ESRI shape -formaatissa % % XML -sanomatiedostona % % jossain muussa formaatissa, missä? % % yhteensä % % Muista käytetyistä formaateista mainittiin pdf (6 vastaajaa), MapInfo tab (4), AutoCad dwg (1), Microstation dgn (1), MS Word (1) ja ascii-teksti (1).

46 46 Nämä muut formaatit edellyttävät Digiroad-operaattorilta enemmän tai vähemmän manuaalista työtä. Pdf-tiedosto vastaa paperitulostetta, koska sen sisältöä ei voi käsitellä ohjelmallisesti. Näin ollen ylläpitotietojen lähettämistavoista pdf-tiedoston voisi lukea samaan ryhmään paperitulosteiden kanssa (Taulukko 24). Jatkokysymyksellä 11. pyrittiin selvittämään, miten sujuvaa päivitystiedostojen tuottaminen on. Voidaan olettaa, että tähän tehtävään olisi kehitetty vähintäänkin jotain tuotantosovelluksen aputoimintoja. Kysymys liittyy loogisesti kysymyksiin 13. ja 14. Vastaukset ovat oheisessa taulukossa (Taulukko 27), josta nähdään, että 12 vastaajaa ei ole ottanut lainkaan kantaa. Taulukko 27. Aineiston tuottamisen helppous (N = 23). Onko aineiston tuottaminen ko. formaattiin järjestelmästänne Vastaajien lukumäärä % Lkm. v % erittäin helppoa % % helppoa % % ei vaikeaa, mutta voisi olla helpompaakin % % vaikeaa % % erittäin vaikeaa % % yhteensä % % Tulokset ovat jossain määrin ristiriitaiset. Erittäin helppo vastausten prosentuaalinen osuus on kasvanut, mutta samalla myös vaikeaa tai erittäin vaikeaa vastausten osuus on myös kasvanut, kun tuloksia verrataan vuoteen Kysymyksellä 12 selvitettiin vastaajien mielipiteitä siitä, että jos aineiston tuottaminen ko. formaattiin on vaikeaa, mikä tähän on syynä. Vastaajista 11 kertoi lisätietoja seuraavasti: Tällä hetkellä kunnassamme aineisto ei ole erityisesti missään tiedostoformaatissa, joten paperikartat ja selainpäivitys ovat keinojamme päivittää Digiroadia. Digiroad ei pysty hyödyntämään Novapoint Iriksestä suoraan ajettuja tietoja, joten täytyy yrittää tehdä muutokset selainsovelluksella. Aikaa on vähän käytettäväksi Aineisto joudutaan keräilemään maastosta, virastoista kyselyillä Omassa yksikössä ei atk-osaamista

47 47 Tietoa ylläpidetään useammassa järjestelmässä, eikä tiedon toimittamisesta ole sovittu organisaation sisällä. Vaatii erityisosaamista, koko asia sekava. Tietoja ei ole omaisuudenhallinnan järjestelmässämme, vaan erillisinä suunnitelmina ja päätöksinä. En tunne ko. luovutustoimintoja tarkemmin, mutta voisin kuvitella, että kaikki konvertointi koetaan hankaluutena. Vet inte alls hur man gör Har inte information om hur vi överför dwg till ESRI eller xml. 4.5 YLLÄPITOON KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ JA KOKOAVA TIETOPALVELU Edellisen kyselyn jälkeen Kuntaliiton johdolla toteutetussa KRYSPprojektissa määritettiin muiden skeemojen ohessa verkkotopologiaskeema tietojärjestelmien välisen katu- ja tieverkon geometrian ja ominaisuustietojen siirtämiseen. Skeema vastaa erittäin hyvin Digiroadin luokkaja tietomallia. Mukana olleet järjestelmätoimittajat, jotka tuottavat kuntiin aineistojen ylläpitoon tarkoitettuja sovelluksia, sitoutuivat toteuttamaan tämän verkkotopologia-skeema muunnoksen omaan sovellukseensa. Näin ollen on olemassa teoreettiset valmiudet tuottaa helpohkosti ylläpitäjän järjestelmästä xml-muotoista aineistoa Digiroadin käyttöön. Samassa KRYSP-projektissa määritettiin tietopalvelurajapinnat, joiden yli tietoja voidaan siirtää ilman fyysisen median käyttöä. Kuntaliiton johdolla toteutettiin Kokoava Tietopalvelu hanke (KTP). KTP kokoaa yhteen palveluun kuntien tarjoamat tietopalvelurajapinnat, joten tulevaisuudessa olisi mahdollista, että osa Digiroadin päivitystiedoista haettaisiin keskitetysti KTP:n kautta. Omalta osaltaan meneillään oleva JHS-työ tullee vaikuttamaan positiivisesti tietojenvaihdon yhtenäistämiseen. Ideaalitapauksessa aineiston ylläpitäjän käyttämä tuotantosovellus voi tuottaa suoraan napin painalluksella päivitysaineiston Digiroadin tunnistamaan formaattiin. Oheisessa taulukossa (Taulukko 28) on esitetty vastaajien mainitsemat järjestelmät. Joissakin kunnissa käytetään useampaa järjestelmää. Mukana vastauksissa on myös HSL:n ilmoittamat järjestelmät. Kolmessa vuodessa on ylläpitojärjestelmien / -sovellusten lukumäärä kasvanut. Syynä voi olla yleinen kehitys kunnissa tai yksinkertaisesti vastaajajoukon suuri vaihtuvuus. Mukanahan on tällä kertaa suuria kuntia kuten Helsinki, Turku ja Tampere.

48 48 Taulukko 28. Ylläpitoon käytettävät järjestelmät Järjestelmä Kirjoittaja on selvittänyt erikseen kyselyn ulkopuolelta, mikä on mainittujen sovellusten valmius KRYSPin verkkotopologia-skeeman suhteen. Taulukossa on oma sarake KRYSP-valmiudelle. Skeeman mukaisen xmlsiirtotiedoston tuottamiseen kykeneviä järjestelmiä näyttäisi olevan seitsemän. Lukumäärä KRYSP Lkm v Kunnassa ei ole sähköistä järjestelmää, tiedot ylläpidetään paperilla 10-7 MicroStation (/Stella) 3 4 Tekla XCity / XStreet / TeklaGis 3 1 AutoCad (/KatuInfo) 3? 2 MapInfo 3 1 Novapoint Iris 4 1 Keypro KeyArea 0 1 Airix YTCAD 1 1 Facta map / Facta gis 1 1 ESRI ArcGIS 1-0 3d-win 1? 0 Sybase ASE 1-0 TerraSolid 1-0 SpatialWeb 1-0 Yhteensä Ylläpitäjien KRYSP-tietoutta selvitettiin kysymyksellä onko vastaajaorganisaatio mukana kuntien kokoavassa tietopalvelussa (KTP) ja onko organisaatiolla tarkoitus tuottaa tietoja tähän KRYSP-hankkeen mukaisessa muodossa. Myönteisiä vastauksia saatiin 8 (24.2 %), kielteisiä tai en tiedä vastauksia 16 (48.5 %) ja loput 9 (27.3 %) vastaajaa eivät kommentoineet mitenkään. Vastaajilta kysyttiin kysymyksessä 15, minkälaiset seikat helpottaisivat ylläpitotiedon toimittamista Digiroadiin. Kyselyyn osallistuneista 19 kertoi mielipiteensä: Koska meillä ei ole sähköistä katurekisteriä toivoisin, että Digiroad voisi kenties toimia katurekisterin pohjana tai että kehittäisimme sellaisen katurekisterin, jossa Digiroad ylläpitotietoja saisi kätevästi hankittua. Jos aineisto olisi helpommin hyödynnettävissä, sen ajantasaistukseen alettaisiin ehkä panostaa enemmän. Meillä on toivottu esim. kyselyitä tyyliin "paljonko on päällystettyjä teitä, paljonko päällystättömiä". Näitä ei ainakaan aluksi pystynyt tekemään.

49 49 Resurssien riittävyys organisaatiossa Digiroad-operaattorilta tulisi selvä ilmoitus, mitä tietoa halutaan, milloin ja missä muodossa. Lisäksi aiemmin kertomani kehittämisideat helpottaisivat kovasti. Oman järjestelmän ja Digiroadin parempi yhteensopivuus Ilmoitus kuntaan sen jälkeen, kun tiedot on korjattu järjestelmäänne. Jos on joitain mitä ette voi käsitellä, niin siitäkin tieto kuntaan Paperiversiosta tiedostomuotoon Tietenkin pitäisi saada Iris katurekisteristä suoraan muutostiedostot Digiroad operaattorille - nyt vain rajapinnat ei kohtaa Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. Selkeät ja käytännönläheiset ohjeet sekä mahdollisuus toteuttaa myös niitä. Kaupungin eri hallintokuntien yhteinen, integroitu, paikkatietopohjainen liikenteen ja kadun suunnittelun ja rakentamisen ja projektiohjauksen sekä kartoituksen prosessityökalu Ylläpito pitäisi olla kartta-aineistosta vastaavilla, tietojärjestelmien rekisterit pitäisi olla ja ajan tasalla. mm. rajapintapalvelut Työnjako, jossa ylläpitäjänä olisi kunnallistekniikan väki, eikä maanmittari kuten nyt. Tarvittaisiin nykyistä selainsovellusta sujuvampi järjestelmä tietojen ylläpitoon ja siirtoon Digiroadiin Jos kaikki tarvittava tieto löytyisi yhdestä järjestelmästä, sen järjestelmällinen luouttaminenkin ja ajan tasaisuudesta huolehtiminen olisi helpompaa. Genomgå en svensk utbildningskurs i Digiroad Vi är i behov av skolning samt att vi kan få materialet levererat i EUREF GK21 format 4.6 YLLÄPITOTIETOJEN TOIMITTAMINEN SUORAAN MAANMITTAUSLAITOK- SELLE Digiroad-aineiston ylläpidon kannalta on tärkeää, että kunnat toimittavat katu- ja tieverkon geometrian ja osoitetietojen muutoksista vihjetietoja Maanmittauslaitokselle, joka on geometrian primääritoimittaja ja ylläpitäjä.

50 50 Kuntien vihjetietojen perusteella Maanmittauslaitos voi mitata uuden geometrian ja päivittää omaa osoitejärjestelmäänsä. Kysymyksellä 16 selvitettiin, onko vastaajaorganisaatiolla määritetty prosessi uuden tai muuttuvan (geometria- ja osoitetiedot) tiedon toimittamisesta Maanmittauslaitokselle. Tätä kysymystä ei ollut vuoden 2009 kyselyssä. Vastaukset on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 29). Taulukko 29. Prosessi tiedon toimittamisesta Maanmittauslaitokselle. Onko teillä määritetty prosessi uuden tai muuttuvan tiedon toimittamisesta Maanmittauslaitokselle? Vastaajien lukumäärä % Kyllä % Ei % En tiedä % Yhteensä % Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan päivitysprosessia. Kymmenen kyselyyn osallistuneista antoi relevantteja vastauksia, jotka on esitetty ohessa: Kun uusi/muutos tieto tulee, lähetämme sähköpostin yhteyshenkilölle maanmittaustoimistoon mahdollisimman nopeasti. Paperitulosteina tai pdf-tiedostoina tarpeen mukaan. Ilmoitan uusista osoitepäätöksistä yhdyshenkilölle maanmittauslaitokseen aina, kun niitä tehdään. Ilmoitukset kulkevat pääsääntöisesti sähköpostitse. Päivitykset lähetetään suoraa mml:lle haja-asutusalueelta kartalle käsin piirrettynä ja skannattuna liitteeksi. Keskustan asemakaavaalueelta kaavatiet tiet tietysti pohjakartan mukaisessa koordinaatistossa joko shapena tai dwg:nä. Osoitteet toimitetaan RSS osoitepäätöksinä. Uusista kaduista vihjetieto YTLK:n yleiseen käyttöön otto päätöksinä. Osoitetieto toimitetaan osoitepäätöksen yhteydessä välittömästi päätöksen tekevästä organisaatiosta. Uusi tai muuttunut osoitetieto lähetetään postitse tai sähköpostilla. Geometriatietoa ei tästä organisaatiosta varsinaisesti toimiteta. Ainoastaan liitekartta tarvittaessa. Tiedot toimitetaan, kun kaavatie on valmis ja haja-asutusalueella, kun tie nimetään.

51 51 Osoitemuutokset toimitetaan päätösmuodossa automaattisesti ja geometriatiedot pyydettäessä (ei ole pyydetty) Alla nya mätningar av fastigheter och vägar levereras årligen i DWG format. MapInfo (tab) eller AutoCad (dxf) filer på nya vägar och Adressdata ca 2-10 ggr årligen. 4.7 AINEISTON YLLÄPITOON TARKOITETTU SELAINSOVELLUS Selainsovellus on Digiroad-palvelun tarjoama työkalu, jolla kuntaylläpitäjät voivat päivittää oman alueensa tie- ja katuverkon ominaisuustietojen muutoksia. Työkalu ei sovellu erityisen hyvin suurten tietojoukkojen päivittämiseen eikä sitä voi käyttää geometrian luomiseen eikä muokkaamiseen. Lomakkeen kysymyksessä 18 tiedusteltiin, ovatko ylläpitäjät käyttäneet selainsovellusta. Vastaukset ovat oheisessa taulukossa (Taulukko 30) ja kuvassa (Kuva 14). Niiden kyselyyn vastanneiden määrä, jotka eivät ole käyttäneet selainsovellusta, on noussut 12.8 prosenttiyksikköä. Vaikka vastaajien lukumäärä on lähes sama peräkkäisissä kyselyissä, on jälleen painotettava, että vastaajien vaihtuvuus kyselyiden välillä on 62 %. Ei voida siis tulkita tuloksia suoraan niin, että selainsovelluksen hankalan käytön vuoksi olisi tapahtunut siirtymistä muiden päivitysmuotojen käyttämiseen. Kysymyksessä 19 vastaajia pyydettiin arvioimaan Digiroadin selainsovelluksen käytettävyyttä. Vaihtoehdot olivat erittäin helposti käytettävä, helppokäyttöinen, ei vaikeakäyttöinen mutta voisi olla helpompikin, vaikeakäyttöinen, erittäin vaikeasti käytettävä. Taulukko 30. Selainsovelluksen käyttö Oletteko käyttänyt Digiroadin selainsovellusta? Vastaajien lukumäärä % Lkm. v % en ole käyttänyt % % olen käyttänyt ainoastaan tietojen selailuun % % olen käyttänyt tietojen ylläpitämiseen % % Yhteensä % %

52 52 Kuva 14. Selainsovelluksen käyttö. Sovelluksen käytettävyyden subjektiivinen arvio on selvästi muuttunut kolmessa vuodessa, vaikka vastaajat ovat suurelta osin vaihtuneet. Ehkä voidaan edellä olleesta varaumasta huolimatta päätellä, että sovelluksen käyttökokemus ei vastaa enää nykyaikaisia karttakäyttöliittymällä varustettuja selaimeen perustuvia sovelluksia. Selainsovelluksen käyttökokemuksen arviot ovat seuraavassa taulukossa (Taulukko 31) ja esitettynä kaaviollisesti kuvassa (Kuva 15). Kuten viimeksikin, vastaajilta pyydettiin ehdotuksia selainsovelluksen mahdolliseen kehitysprojektiin. Ehdotukset ovat seuraavan sivun luettelossa. Taulukko 31. Selainsovelluksen käytettävyys. Arvioikaa Digiroadin selainsovelluksen käytettävyyttä. Vastaajien lukumäärä % Lkm v % erittäin helposti käytettävä % % helppokäyttöinen % % ei vaikeakäyttöinen, mutta voisi olla helpompikin % % vaikeakäyttöinen % % erittäin vaikeasti käytettävä % % Yhteensä % %

53 53 Kuva 15. Selainsovelluksen käytettävyys. Selainsovelluksen kehittämisehdotuksia: Sovellus on vähän käytettynä hieman monimutkainen, paljon tietoa. Aika vanha softa ja käytettävyys hidasta. Taustakarttaa paremmaksi Kartalla liikkuminen on hankalaa (rähmätassu puuttuu), zoomattaessa karttaa olisi hyvä että määrätyssä zoomissa kartta muuttuisi vaikka opaskartaksi. Olisi hyvä myös valintatyökalu ja saada kadun tiedot näkyviin. Käyttöliittymä tulisi muuttaa loogiseksi ja karttaikkuna isommaksi ja yksinkertaisesti scrollattavaksi. Esimerkiksi nopeusrajoitustietojen yhteydessä selitteet (=värit) voisivat näkyä koko ajan ruudun sivussa. Sama muiden ominaisuuksien kanssa. Olisi helpompi tutkia tietoja, nyt joutuu klikkaamaan katupätkiä. Inforuutu voisi olla helpompi lukuinen. Kartalla liikkuminen hieman kömpelöä. Karttaa olisi helpompi selata hiirtä liikuttamalla nykyisen keskipistehaun sijaan. Mm. kartalla liikkuminen esim. hiirellä vetämällä, zoomaus rullalla, session pidempi voimassaolo (ettei tarvitse uudelleenkirjautua jatkuvasti). Yleisesti käyttöliittymän sujuvuuden hiontaa

54 54 Kuvaustekniikka näytöllä voisi olla selkeämpi. Joskus vaikea erottaa värejä, kun viivat ovat niin ohuita. Tulostus ja tiedonsiirto karttapohjillemme helpommaksi. Det känns för krångligt att hitta den data man söker med olika "lager" för allting Skolning och kartor i format som kan sparas också i annat format. OSIO 3: TIETOLAJIEN YLLÄPITO Yleisten ylläpitoa koskevien kysymysten jälkeen kyselyn kolmannessa osiossa esitettiin tarkempia kysymyksiä tietolajeista. Kysymyksessä 21 tiedusteltiin, onko jokin Digiroad-tietolajeista sellainen, johon vastaaja ei ole pystynyt toimittamaan ylläpitotietoa tai se on ollut vastaajan mielestänne hankalaa. Toisin kuin vuonna 2009, kaikki tietolajit olivat tällä kertaa näkyvillä kysymyslomakkeella, kun ne viimeksi olivat kolmessa pudotusvalikossa. Jatkokysymyksinä kyselyyn osallistuneilta pyydettiin mielipiteitä siitä, miksi ylläpitotietoa ei ole voitu toimittaa tai se on hankalaa sekä yleisiä kommentteja tietolajien määrästä ja sisällöstä.

55 55 Taulukko 32. Vaikeimmin ylläpidettävät tietolajit. Onko jokin Digiroad-tietolajeista sellainen, johon ette ole pystynyt toimittamaan ylläpitotietoa tai se on ollut mielestänne hankalaa? Vastaajien lukumäärä Kelirikko 7 Kääntymismääräys 7 Liikennemäärä 7 Ajoneuvo kielletty tai sallittu 6 Kaistojen lukumäärä 6 Leveys 6 Palvelu 6 Suurin sallittu 6 Opastaulu ja sen informaatio 5 Suojatie 5 Tie-elementin tyyppi 5 Avattava puomi 4 Joukkoliikenteen pysäkki 4 Päällystetty tie 4 Rautatien tasoristeys 4 Valo-ohjattu liittymä tai liikennevalo 4 Nopeusrajoitus 3 Silta, alikulku tai tunneli 3 Taajama 3 Toiminnallinen luokka 3 Väylätyyppi 3 Oheisessa luettelossa on valotettu vastaajien mielipiteitä hankalan ylläpidon syistä: Nopeasti muuttuvia tekijöitä. Tietoja ei ole saatavissa mittaus/karttamuodossa. Tiedon keruu olisi hidasta ja kaiken aineiston tarpeellisuus hieman kiinnostaa pienempien katujen osalta. Tietojen toimittaminen on vielä kesken, joten kokemusta ei ole vielä kaikesta Suurimmasta osasta mainitsemistani tietolajeista ei ole informaatiota selkeästi yhdessä paikassa. Aika- ja henkilöresurssien vuoksi emme ole toimittaneet näistä tietoa. Osa tiedoista on kyllä päivitetty Digiroadiin, mutta ei meidän toimestamme. Kääntymismääräyksen lisääminen selainsovelluksen kautta oli muistaakseni hankalaa/epäjohdonmukaista.

56 56 Näiden tietojen muuttuminen on sen verran yleistä, että tieto ei välttämättä kulje toteuttajalta ylläpitäjälle. olen ilmoittanut uusia teiden sijainteja sekä tien nimiä ja ilmoittanut teistä joiden kautta ei voi kulkea lävitse. Muita tietoja en ole ilmoittanut Digiroadiin Yksityiskohtaisempi ylläpito edellyttää maastokäyntejä, joihin ei ole riittänyt resursseja henkilöstön vähyyden vuoksi. En tiedä minne niitä toimittaisin ja koska sekä kuinka aineistot on pääosin paperilla Em. tietojen ylläpito kuuluu toiselle organisaatiolle Ajanpuutteen vuoksi Toiminnalliseen luokan kytkeminen omistajaan (valtio/kunta) on joskus raja-alueilla vaikea sovittaa loogisesti yhteen. Monia tietoja emme ole keränneet keskitetysti (kääntymismääräys, leveys, kaistojen lukumäärä, suurin sallittu, kelirikko, liikennemäärä,tielelementin tyyppi jne) tai inventointi on kesken (joukkoliikenteen pysäkki, nopeusrajoitus, taajama jne.). En tunne aineistotoimituksia tällä tarkkuudella, mutta ymmärtääkseni operaattori on joutunut kyselemään nämä meiltä kaikki erikseen eri tahoilta. Tidsbrist och saknar skolning i programmet Om man får skriva fritt om en väg går det ju nog att leverera vad som helst Frågan bör ställas till vägmästaren Vastaajat antoivat muita kommentteja tietolajien määrästä ja sisällöstä seuraavasti: En tiedä pystymmekö päivittämään kaikkea tietoa, joka on mainittu yllä Digiroadiin. Kenties pitkän tähtäimen suunnittelussa kyllä. Määrä on varmaan sopiva, mutta ovatko nämä todella kaikki merkittäviä tietoja. Kelirikko on esimerkiksi jokaisella alhaisen hoitoluokan tiellä joka kevät. Pienillä kunnilla ei ole resursseja tietää, eikä ole henkilökuntaa ylläpitää näitä tietoja. Olemme tehneet Iris-rekisteristä sellaisen, että se palvelee organisaatiotamme ominaisuustietojen kohdalla vaikka alun perin hankittiin Digiroadin ylläpitoon. Tietolajit eivät kohtaa Digiroad/kaupunki esim. kääntymismääräyksiä ja ajoneuvo kielletty /sallittu ei ole viety Irikseen

57 57 liikaa Tietolajeja on liikaa Liian iso tietomäärä valittu. Ei valmistune koskaan siihen jamaan että voisi pitää luotettava lähteenä. Sinänsä olisi hyvä myös tienpitäjälle, että nämä tiedot voitaisiin kerätä yhteen paikkaan esim. Digiroadiin ja hyödyntää niitä sieltä. Käyttöliittymän tulisi tällöin kuitenkin olla sujuva ja helppo. Meillä on käytössä eri mittakaavaisia katu- ja tiestöaineistoja erilaisiin tarkoituksiin, mikä tekee yhtenäisen koosteen tuottamisen ulkopuoliseen käyttöön hankalaksi. Eri osapuolten prosessit ja aineistotarpeet ovat kovin erilaiset, eikä tiedon yhtenäistävää tahoa tälle aihealueelle ja aineistolle tahdo löytyä. Dataslagen känns många, det blir inte överskådligt Viktigaste för oss är att få materialet levererat i GK21 koordinatsystem, så att vi kan använda det i Facta gis med våra övriga kartmaterial OSIO 4: DIGIROADIN TUKIPALVELU Digiroad tarjoaa käyttäjilleen ja ylläpitäjilleen tukipalveluita, joihin kuuluvat internet-sivusto, kattava dokumentaatio sekä sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuva ongelmanratkaisu- ja neuvontatoiminto. Merkittävänä osana tukipalvelua on koulutustoiminta, joka on painottunut kuntien ylläpitoa tukeviin koulutustapahtumiin. Kyselylomakkeen osion 4 kysymyksillä kerättiin tietoja tukipalvelun toiminnasta. Kysymykset ovat suurelta osin samoja, jotka esitettiin Digiroadaineiston hyödyntäjille (kappale 3.15). 4.8 DOKUMENTAATION RIITTÄVYYS Ylläpitäjälomakkeen kysymyksellä 24 selvitettiin vastaajien mielipiteitä Digiroadin dokumentaation riittävyydestä. Kysyttiin, onko dokumentaatio riittävää Digiroadin tietosisällön ja sopimusasioiden osalta sekä hyödyntämisen kannalta. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen lomake poikkesivat johdantotekstin osalta toisistaan, koska uusittua ruotsinkielistä dokumentaatiota ei ollut vielä käytettävissä kyselyn aikana. Tähän kohtaan on jäänyt myös tekninen eroavaisuus. Suomenkielisen lomakkeen vastausvaihtoehdot olivat

58 58 Kyllä / Ei / En osaa sanoa -kysymyksen ollessa pakollinen, kun taas ruotsinkielisestä lomakkeesta vaihtoehto En osaa sanoa puuttui kysymyksen ollessa vapaaehtoinen. Analyysissä ruotsinkieliseen lomakkeeseen vastanneet, mutta jonkin kysymyksen kohdan tyhjäksi jättäneet on tulkittu kategoriaan En tiedä. Samoin kaksi suomenkielistä ylläpitäjää jätti hyödyntämistä koskevan kysymyksen tyhjäksi. Vaihtoehto En osaa sanoa oli uusi. Vuonna 2009 valittavana oli vain kaksi ensimmäistä vastausvaihtoehtoa. Tämän vuoksi eri kyselyiden vastaukset eivät ole suoraan vertailukelpoiset. Taulukko 33. Digiroad-dokumentaation riittävyys, vuosi 2012 Onko Digiroad-dokumentaatio mielestänne riittävä Kyllä Ei En osaa sanoa yhteensä Digiroadin tietosisällön osalta Digiroadin sopimusasioiden osalta Digiroadin hyödyntämisen kannalta Yhteensä Taulukko 34. Digiroad-dokumentaation riittävyys, vuosi 2009 Onko Digiroad-dokumentaatio mielestänne riittävä Kyllä Ei Ei vastannut yhteensä Digiroadin tietosisällön osalta Digiroadin sopimusasioiden osalta Digiroadin hyödyntämisen kannalta Yhteensä Taulukkoja vertailemalla voisi ehkä päätellä, että aikaisemmin Kyllä vastanneet olisivat valinneet vaihtoehdon En osaa sanoa, jos se olisi ollut valittavana. Voi myös olla niin, että vastaajat ovat vastanneet En osaa sanoa sen vuoksi, että he eivät voi vastata myöntävästi, koska eivät ole tutustuneet uusittuun dokumentaatioon. Kysymyksellä 25. haluttiin selvittää, mistä lähteistä ylläpitäjät ovat saaneet Digiroadiin liittyvää tietoa. Ohessa ovat vastaukset: Koulutus internet ja koulutus Digiroad koulutus Turussa kevät Internet-sivut ovat hyvin kattavat ja laaditut oppaat myös. Hyödyntämällä ns. hiljaista tietoa Koulutus Koulutus

59 59 Etupäässä koulutuksen kautta. Ehkä pitäisi sopimus torpata kun ei nykyaikana keksitä fiksumpaa tapaa tietojen ylläpitoon kuin tuo selainjuttunne internet, koulutus Internet Digiroad-koulutuksesta Internet, paikkatietomarkkinat Netti-tiedonhausta on aikaa muutama vuosi, koulutus 2006 koulutus, internet Koulutus, internet, toimitettu aineisto Internet, Kuntamarkkinat, Paikkatietoikkuna ja Inspire-yhteistyö Bara inom kommun 4.9 TUKIPALVELUN TOIMIVUUS Kysymyksellä 26 selvitettiin, onko ylläpitäjä tarvinnut operaattorin tukea. Tulokset ja vertailu vuoden 2009 tietoihin ovat ohessa (Taulukko 35): Taulukko 35. Ylläpitäjien kokema tuen tarve. Oletteko tarvinnut Digiroadoperaattorin tukea ylläpidossa? Vastaajien lukumäärä % Lkm v % Kyllä % % En ole % % Yhteensä % % Noin puolet kyselyyn osallistuneista on tarvinnut operaattorin tukea. Prosenttiosuus on hieman suurentunut kolmen vuoden aikana. Ylläpitäjät tarvitsevat selvästi enemmän tukea kuin hyödyntäjät (Taulukko 17). Kysymyksellä 27 selvitettiin ylläpitäjien saamien vastausten hyödyllisyyttä.

60 60 Taulukko 36. Vastausten hyödyllisyys. Vastaajien Vastausten hyödyllisyys lukumäärä % erittäin huono huono kohtalainen hyvä erittäin hyvä Vastausten hyödyllisyys on ollut pääosin hyvä tai erittäin hyvä (yhteensä 70.8 %). Vastaava lukema hyödyntäjien puolella on 73 %. Vain yksi vastaaja on ollut tyytymätön saamaansa tukeen. Tuen vasteajan subjektiivista arviota selvitettiin kysymyksellä 28. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 37). Kysymys on uusi, joten vertailua vuoteen 2009 ei voi tehdä. Taulukko 37. Tuen vasteaika. Tuen vasteaika on vastannut ylläpitäjän odotuksia Vastaajien lukumäärä % erittäin huonosti huonosti kohtalaisesti hyvin erittäin hyvin Myös tuen vasteaika on tämän vastaajajoukon mielestä ollut hyvä. Kolmen parhaimman arvion osuus on 94.1 %. Avoimena tekstikysymyksenä tiedusteltiin muita kommentteja tukipalvelun toimivuudesta. Ohessa vastaukset: Laadukasta ja hyvää palvelua. Kaikki tarvitsemani apu on annettu. En ole käyttänyt tukipalvelua. Voisiko Digiroad-aineiston päivitystä ostaa ostopalveluna? ei ole tiedossa tukipalvelua ei ole käytetty koko ohjelmaa mihinkään Ei kokemusta toistaiseksi. Saknar [N.N.] han hade stor kunskap ock mycket kunig på Digiroad och Facta gis

61 61 Osion neljällä viimeisellä kysymyksellä selvitettiin Digiroadin ylläpitokoulutukseen liittyviä asiota. Ensin kysyttiin Digiroad-ylläpitokoulutukseen osallistumisesta. Tulokset ovat alla (Taulukko 38). Taulukko 38. Osallistuminen Digiroad-ylläpitokoulutukseen Oletteko osallistunut Digiroadylläpitokoulutukseen? Vastausten lukumäärä % Lkm v % Kyllä % % En ole % % Yhteensä % % Koulutukseen osallistuneiden määrä on hieman laskenut. Vastaajien vaihtuvuuden vuoksi asiasta on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Joka tapauksessa on huolestuttavaa, että tässä Digiroadiin aktiivisesti suhtautuvassa joukossa on lähes puolet sellaisia ylläpitäjiä, jotka eivät ole osallistuneet koulutukseen. Seuraavaksi kysyttiin vastaajien mielipidettä koulutuksen onnistuneisuudesta kysymyksessä 31. Vastausvaihtoehdot olivat: Vastaaja on pitänyt koulutusta erittäin onnistuneena, onnistuneena, jokseenkin yhdentekevänä, epäonnistuneena tai täysin epäonnistuneena. Tulokset ja vertailu edelliseen kyselyyn on esitetty ohessa (Taulukko 39) Taulukko 39. Koulutuksen onnistuneisuus. Miten onnistuneena olette pitänyt koulutusta? Vastausten lukumäärä % Lkm v % erittäin onnistuneena % % onnistuneena % % jokseenkin yhdentekevänä % % epäonnistuneena % % täysin epäonnistuneena % % yhteensä % % On positiivista havaita, että viisi vastaajaa on pitänyt koulutusta erittäin onnistuneena. Kahden parhaimman arvion osuus on noussut 70.8 %:sta 84.2 %:iin eli 13.4 prosenttiyksikköä. Ylläpitokoulutusta ovat antaneet Digiroadin toiminnan aikana useat eri tahot, esimerkiksi Liikennevirasto (entinen Tiehallinto), entinen Digiroadoperaattori Destia ja sekä nykyinen Digiroad-operaattori Karttakeskus.

62 62 Kysymyksellä 32 selvitettiin, missä ja minä vuonna vastaaja on osallistunut koulutukseen. Vastaajat muistivat varsin hyvin koulutuspaikan ja vuoden: Kuopio 2011 Jyväskylä 2011, Turku 2012 Turku 2012 Oulu 200? Kuopio, 2011 Turku paikkaa en muista Kuopio syksy 2011 Oulu, 2010 Turku 2012 Turku 2012 Mikkeli 2011 Tampere 2006 Helsinki, n. 5 vuotta sitten Jyväskylä 2011 Pedersöre 2008 Koulutuksen edelleen parantamiseksi ja kehittämiseksi vastaajilta kysyttiin toiveita Digiroadin koulutuksen suhteen. Vastaukset ovat ohessa: "vertaistukea" Samanlainen koulutus on riittävä. Yleistieto Digiroadista sekä asioiden ja mahdollisten ongelmakohtien läpikäynti tuo turvallisuutta ja varmuutta omaan työskentelyyn. Parasta oli päivittämiseen käytetty aika eli itse tekeminen. Laittakaa Digiroad2 pystyyn ensin ja katsotaan sitten Koulutusta pitää lisätä ja mielellään niin että kaikki kunnat ovat mukana käytännönläheistä Kun kerkeäsi lähempänä pääkaupunkiseutua

63 63 Seurantapäiviä tms. esimerkiksi kahden vuoden välein Koska ylläpito on jäänyt muiden kiireiden vuoksi, niin peruskoulutus olisi paikallaan. Hyvä olisi pitää määrävälein nykyisen kaltaisena, jotta pysyy ajan tasalla. Önskar skolning på den ägna arbetsplatsen eller i Regionen tillsammans med grann kommunerna. OSIO 5: MUUT KOMMENTIT Varsinaisen kysymyssarjan viimeisenä kysymyksenä vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa mitä odotuksia, tarpeita ja kehittämisehdotuksia heillä on Digiroadin suhteen. Ohessa ovat vastaukset: Voisiko aineiston ladata jostain, ettei tarvitsisi cd:n kanssa pelata? Toivoisin, että pystyisimme hyödyntämään Digiroadiin tuotettua aineistoa katurekisterissämme (jota ei vielä ole). Rajapinnat Yhteydet katurekisteriohjelmiin Ohjelma on vanhanaikainen ja siksi sen käyttö on "raskassuoutuista". Mahdollisimman helppokäyttöinen se saisi olla, koska sen käyttöä saa joka kerran palautella yrityksen ja erehdyksen kautta mieleen. Det får gärna bli lättare att hitta rätt väg Vi får många kundförfrågningar om fel i deras gps men felet är oftast inte har leverantör av kartmaterial som de fått från Digiroad Kommunen har fått i uppgift att föra in data i Digiroad, mätningstekniker och vägmästare upplever detta invecklat, svårt och onödigt. Onödigt eftersom vi inte kan se vilken nytta vi själva skulle ha av detta arbete. Vi tog hjälp av konsult att komplettera och rätta till uppgifterna som fanns. Sedan dess har vi inte använt eller uppdaterat uppgifter, och ser inte nödvändigheten att sätta värdefull arbetstid på att uppdatera något vi inte använder. Sätt däremot hårdare press på uppdaterande av väg och adressuppgifterna som finns i slutanvändarnas GPS apparater, det ska inte behöva ta 4 år innan en ändring kommer med i en vanlig GPS.

64 64 OSIO 6: YLLÄPITÄJÄN TAUSTATIEDOT Vastaajien taustatietoja kerättiin kahdella viimeisellä kysymyksellä. Ylläpitäjistä 35 oli kuntasektorin edustajia ja 1 edusti seudullista organisaatiota. Kyselyyn osallistuneiden kuntien väkiluku kertoo, että tämänkertaisessa kyselyssä oli mukana edelliseen kertaan verrattuna runsaammin yli asukkaan kuntia, Taulukko 40 ja Kuva 16. Taulukko 40. Kyselyyn osallistuneiden kuntien kokovertailu 2012 ja Väkiluku Vastaajien lukumäärä % Lkm v % alle henkeä % % henkeä % % henkeä % % henkeä % % yli henkeä % % Yhteensä % % Kuva 16. Kuntien kokovertailu. Suurten kuntien määrä on noussut 20 %-yksikköä edellisestä kyselystä.

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU MIKÄ ON DIGIROAD? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Digiroadylläpitosovelluskoulutus

Digiroadylläpitosovelluskoulutus Digiroadylläpitosovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Anna Pursiainen / Digiroad-operaattori 15.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Lyhyt Digiroad-yleisesittely - Mikä Digiroad ja mikä

Lisätiedot

Laaturaportti 2012/3

Laaturaportti 2012/3 Digiroad Laaturaportti Sisällysluettelo 1 YLEISET LAADULLISET OMINAISUUDET... 3 2 AINEISTOPÄIVITYKSET TIETOLAJEITTAIN... 5 2.1 Geometriatiedot... 5 2.2 Ominaisuustiedot... 5 2.3 Aineistovirheistä ilmoittaminen

Lisätiedot

LIITE Digiroad-julkaisuun 2014/1. Digiroad. Laaturaportti 2014/1

LIITE Digiroad-julkaisuun 2014/1. Digiroad. Laaturaportti 2014/1 Digiroad Laaturaportti Sisällysluettelo 1 YLEISET LAADULLISET OMINAISUUDET... 3 2 AINEISTOPÄIVITYKSET TIETOLAJEITTAIN... 5 2.1 Geometriatiedot... 5 2.2 Ominaisuustiedot... 5 2.3 Aineistovirheistä ilmoittaminen

Lisätiedot

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS Luonnos, versio 2.0 14.2.2001 Tieliikelaitos/Konsultointi 14.2.01 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS... 3 1 YLEISKUVAUS... 4 2 KUVAUS LAADUNVARMISTUSMENETTELYSTÄ...

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa DR2 uudistus ja SURAVAGE prosessi Nordiskt Vägforum 6.5.2014 Digiroad uudistuksen keskeiset tavoitteet Digiroad muodostaa Kansallisen pysäkkirekisterin

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Työmatkalaskenta ja muut saavutettavuusanalyysit Tilastokeskuksessa. Pasi Piela 6.11.2013 Paikkatietomarkkinat

Työmatkalaskenta ja muut saavutettavuusanalyysit Tilastokeskuksessa. Pasi Piela 6.11.2013 Paikkatietomarkkinat Työmatkalaskenta ja muut saavutettavuusanalyysit Tilastokeskuksessa Pasi Piela 6.11.2013 Paikkatietomarkkinat Lähde Piela, P. (2013): Enabling a national road and street database in population statistics:

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN OPETTAJAN TOIMINNOT 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään 1 2.2 Kyselyn rakenne

Lisätiedot

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011 Matti Sirén, Keypro Oy Keypron osuus KRYSP:issä Maankäyttö / opastavat tiedot / katuverkon topologia Maankäyttö / kantakartta

Lisätiedot

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Tavoite DIGIROAD on kansallinen

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi GSM 0400 858 101 TAVOITETILA Metatieto Inspire WFS Kokoava tietopalvelu KuntaGML LandXML

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

Miksi OGC-palveluita?

Miksi OGC-palveluita? Miksi OGC-palveluita? Ne ovat standardeja Monet muutkin käyttävät niitä Ne toimivat ihan hyvin Niille on valmiita ohjelmistoja Voidaan tehdä vuorovaikutteisia karttoja OSM-väki väheksyy niitä Valmiit kuvalaatat

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Infotilaisuus 7.4.2015, Jan-Erik Berg Ympäristösi parhaat tekijät Agenda 2 Johdanto Ohjeen kuvaus Käytännön tekeminen ja erikoistapaukset

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS 1 Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS Digiroad-aineistoa on mahdollista hyödyntää Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/latauspalvelu#.vb8ikvlbi

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 1.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 1.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 1.7 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 9 3.1.2 Referenssiketju

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

INTERNET KYSELYN TOTEUTUS

INTERNET KYSELYN TOTEUTUS INTERNET KYSELYN TOTEUTUS 1. Tutkimuksen suunnittelu ja lomakkeen teko Kysymysten määrää ei ole rajoitettu. Kysymykset voivat olla luokiteltuja tai avovastauksisia. Luokitelluissa kysymyksissä voidaan

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta LUONNOS

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta LUONNOS JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Liite 1 Tie- ja katuverkon geometrian mallinnussäännöt Suomessa Versio: Palautekierrosversio 14.11.2013 Julkaistu:

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan TöyssyTutka Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan Idean kuvaus Suomen tiestön kunto rapistuu jatkuvasti käytettävissä olevien määrärahojen niukkuuden johdosta. Teiden ylläpidon tehostamiseksi tarvitaan

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2015

Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaistutkimus 2015 Tulosmaistiaisia kyselyn ennakkoaineistosta 29.5.2015 KUNTASEMINAARI 3.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö KUNTALAISTUTKIMUS 2015: Jatkoa ARTTU- ja KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot