DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS"

Transkriptio

1 DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS Luonnos, versio Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 1/12

2 SISÄLLYSLUETTELO DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS YLEISKUVAUS KUVAUS LAADUNVARMISTUSMENETTELYSTÄ Laadunvarmistuksen näytteenotto Geometrian tarkastus Ominaisuustietojen tarkastus JOHTOPÄÄTÖKSET TIETOJEN LAADUSTA Alajärvi Häme Tampere Helsinki SUOSITUKSIA DIGIROADIN TOTEUTUKSEEN Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 2/12

3 DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS 1 YLEISKUVAUS Tämä raportti on DIGIROAD pilottiprojektin raporttisarjan kolmas osa. Projektisuunnitelmaan on kirjattu seuraavat vaatimukset raportille Laadunvarmistus : - GDF:n mukaiset tilastot/taulukot tuloksista - sanalliset johtopäätökset tietojen laadusta - suosituksia DIGIROADin toteutukseen Raportissa on koottu yhteen kaikkien pilottialueiden laadunvarmistustulokset. Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 3/12

4 2 KUVAUS LAADUNVARMISTUSMENETTELYSTÄ Digiroad projektissa tietomalli ja tietosisältö on toteutettu kansainvälisen GDF standardin mukaisesti. Tällöin on luonnollista, että myöskin laadunvarmistus toteutetaan saman standardin mukaisesti. GDF standardissa on määritelty laatumalli ja ohjeet tarkastuksen suorittamiseksi. Ohjeessa käsitellään ainoastaan suoraa laaduntarkastusta ja suositellaan sitä käytettäväksi digitaalisten tieaineistojen laadunvarmistuksessa. GDF standardin mukaisesti laadunvarmistus tulisi suorittaa otannalla noudattaen yleistä laadunvarmistus-standardia ISO Tämä standardi on vastaava kuin SFS 4010 Näytetarkastuksen menettelytavat ja taulukot, attribuuttitarkastus. GDF:n laatumallissa on kuvattu sovellettavat laatutekijät, joista suoraan laaduntarkastukseen soveltuvat seuraavat: - tarkkuus - oikeellisuus - täydellisyys Tarkkuudella ymmärretään poikkeamaa todellisuuteen nähden. Tarkkuutta sovelletaan sekä geometriatiedoille että ominaisuustietojen lukuarvoille. Oikeellisuudella kuvataan tietyn asian kuvautumista määritellyn tietoluettelon mukaisesti. Täydellisyydellä kuvataan kohteen tai ominaisuuden läsnäoloprosenttia. 2.1 Laadunvarmistuksen näytteenotto ISO 2859 standardin mukaisesti laadunvarmistuksessa pitäisi käyttää satunnaista näytteenottoa tarkastettavan erän sisällä. Näytekoko ja sovellettavat taulukot tulisi sovittaa ulkoisten laatuvaatimusten ja hyväksyttävissä olevan riskin mukaisesti. Digiroad projektissa ei ollut käytettävissä selkeitä ulkoisia laatuvaatimuksia eikä käsitystä hyväksyttävästä riskitasosta. Laadunvarmistuksen perustana olivat ainoastaan Digiroadin tarveselvityksen yhteydessä määritetyt laatuvaatimukset. Näytteenotto laadunvarmistusta varten suunniteltiin siten, että valittiin kunkin pilottialueen kunnan alueelta vähintään yksi alue, jolta tarkastetaan tieverkon geometria ja ominaisuustiedot. Alajärven kaupungin alueelta ja Padasjoen kunnasta valittiin kaksi aluetta. Alueet pyrittiin valitsemaan siten, että tarkastukseen saataisiin mukaan mahdollisimman paljon eriluokkaista tie- ja katuverkkoa. Helsingin kaupungin alueelta suoritettiin geometrian tarkastusta muita alueita isommalta alueelta, jotta saataisiin käsitys näytekoon vaikutuksesta tarkastukseen. Pilottialueilla oli tieverkkoa seuraavasti: Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 4/12

5 Helsinki 1467 km Tampere 1562 km Häme 3099 km Alajärvi 895 km ISO 2859 standardissa on annettu ohjeet näytekoon määrittämiseksi seuraaville erille: Alajärven alue sijoittuu ensimmäiseen ryhmään ja muut pilottialueet jälkimmäiseen. Mikäli käytetään yleistarkastustasoa II, näytekoko ensimmäisessä ryhmässä olisi 80 km ja jälkimmäisessä ryhmässä 125 km. Pilottiprojektissa ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia noudattaa tarkasti taulukoiden ohjeita. Alajärven pilottialueella näytekoko oli selvästi suosituksen alle, samoin Tampereella. Hämeen alueella kyettiin noudattamaan ohjetta melko tarkasti ja Helsingissä tarkastus tehtiin jopa hieman ohjetta suuremmalla näytekoolla. Voidaan joka tapauksessa todeta, että kaikilla tarkastusalueilla näytekoot sopivat standardin sallimiin vaihtelurajoihin ja näin olle tarkastus on tilastollisesti merkitsevä. Näytekoon mukaan tietysti tarkastuksen riskit vaihtelevat. 2.2 Geometrian tarkastus Näytealueilta mitattiin tie- ja katuverkon keskilinjojen sijainnit kolmiulotteisesti. Liittymien paikat verkossa määritettiin keskilinjojen leikkauspisteinä. Keskilinjojen mittaus suoritettiin kinemaattisena GPS mittauksena tukeutuen lähimpiin valtakunnallisiin runkopisteisiin. Helsingin alueella käytettiin ajoneuvoa, jossa on GPS:n lisäksi inertiapaikannus. Helsingin tarkastusalue pyrittiin ajamaan lähes normaaleilla tienopeuksilla hyödyntäen yhdistettyä GPS inertiapaikannusta. Muut alueet ajettiin selvästi hitaammin riittävän tarkkuuden varmistamiseksi pelkällä GPS mittauksella. Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 5/12

6 Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä Alajärven kaupungin alueelta mitattu ensimmäinen tarkastusalue. Mitattua tie- ja katuverkon geometriaa verrattiin sitten pilotissa käytettyyn tieverkkoaineistoon. Tieverkko otettiin vertailuun Fingis formaatissa, jolloin korkeudet saatiin mukaan. Helsingin ja Tampereen kaupunkien alueilla vertailu suoritettiin sekä kaupunkien että Maanmittauslaitoksen tieverkkoihin. Korkeuksien vertailu voitiin tehdä vain Maanmittauslaitoksen tieverkkoon, koska kaupunkien keskilinja-aineistossa ei ollut korkeuksia. Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 6/12

7 Seuraavassa kuvassa on Alajärven ensimmäisen tarkastusalueen vertailu Maanmittauslaitoksen tieverkkoon. Liittymille määritettiin suoraan poikkeamat tasossa ja korkeudessa. Liittymien välisille tieelementeille määritettiin suurin elementillä esiintyvä poikkeama tasossa ja korkeudessa GDF:n laatumallin mukaisesti. Tie-elementin vertailun yhteydessä määritettiin myös elementin pituus. Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 7/12

8 2.3 Ominaisuustietojen tarkastus Alueilta, joista oli suoritettu geometrian tarkistus, tarkistettiin ominaisuustiedot sitomalla ne tie-elementteihin. Tie-elementteihin sidonta suoritettiin tarkkuustripillä. Liittymien välinen etäisyys mitattiin jokaisesta tie-elementistä ja verrattiin sitä mitatusta geometriasta laskettuun. Kaikki vertailut osuivat metrin sisään, joten tarkkuustripin käyttö ominaisuustietojen mittaamisessa puolustaa hyvin paikkaansa. Ominaisuustiedoista ei tarkistettu kaikkia vaan ainoastaan seuraavat: - Kunnan rajat - Taajamat - Sillat ja tunnelit - Pysäkit - Suljetut tieyhteydet - Avattavat puomit - Rakenteilla olevat kohteet - Alikulkukorkeudet - Suurin sallittu kokonaispaino - Suurin sallittu akselipaino - Suurin sallittu kokonaisleveys - Kaistojen lukumäärä - Nopeusrajoitus - Leveys - Valaistus - Kääntymisrajoitukset Tarkoituksena oli muodostaa yleiskäsitys ominaisuustietojen laadusta. Maastossa määritettyjä ominaisuustietoja ja niiden sijaintia verrattiin pilottitietokannasta poimittuihin tiedostoihin, joihin oli haettu tarkastuksessa mukana olleet tietolajit. Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 8/12

9 3 JOHTOPÄÄTÖKSET TIETOJEN LAADUSTA Seuraavissa kappaleissa johtopäätöksiä tietojen laadusta käsitellään pilottialueittain. 3.1 Alajärvi Alajärven kaupungin alueelta mitattiin kaksi tarkistusaluetta. Ensimmäinen on maaseutumainen alue, jossa on eriluokkaista yleistä tieverkkoa kantatiestä lähtien sekä runsaasti yksityisteitä. Tarkistusalueella ei verkon geometriassa ole varsinaisia karkeita virheitä eikä myöskään topologisia ongelmia. Suurin liittymän tasopoikkeama on 14,9 metriä ja suurin tieelementin tasopoikkeama on 12,8 metriä. Korkeudessa vastaavat poikkeamat ovat 2,8 metriä ja 3,6 metriä. Tarkastus antaisi hyväksyttävän tuloksen tarkkuusvaatimuksilla 10 metriä tasosijainnissa ja 3 metriä korkeudessa. Toinen tarkistusalue on uudehko omakotialue lähellä Alajärven kaupungin keskustaa. Alueelle on hiljakkoin rakennettu uusia katuja, jotka on pyritty ennakoimaan peruskartan tieverkossa. Alueella on jonkin verran topologisia ongelmia. Tieverkossa on muutama tieelementti, joita ei maastossa löydy ja jotkut tie-elementit jatkuvat liian pitkälle. Tieverkon luokitus ei anna selvää rajaa autolla ajettaville väylille. Tieverkon sijaintitarkkuus tasossa on selvästi huonompi kuin ensimmäisellä tarkistusalueella. Tarkastus antaisi hyväksyttävän tuloksen tarkkuusvaatimuksilla 50 metriä tasosijainnissa ja 1 metri korkeudessa. 3.2 Häme Asikkala Asikkalan kunnan alueella olevalla tarkastusalueella on eriluokkaista yleistä tieverkkoa kantatiestä lähtien. Lisäksi on suurin piirtein sama määrä yksityistä tieverkkoa. Alueella on tapahtunut yksi tien oikaisu, jota ei ole päivitetty Maanmittauslaitoksen tieverkkoon. Tämä aiheuttaa kolmeen tie-elementtiin normaalia suuremman tasosijaintipoikkeaman. Kantatiellä olevassa tie-elementissä on korkeudessa yksi karkea, lähes 50 metrin poikkeama. Tarkastus antaisi hyväksyttävän tuloksen tarkkuusvaatimuksilla 15 metriä tasossa ja 12 metriä korkeudessa Lammi Lammin kunnan alueella olevalla tarkastusalueella on eriluokkaista yleistä tieverkkoa kolminumeroisesta maantiestä lähtien. Lisäksi on kunnan tieverkkoa ja yksityisiä teitä. Tie- Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 9/12

10 verkossa ei ole merkittäviä ongelmia, ainoastaan uusi kiertoliittymä puuttuu aineistosta, mutta liittymän sijainti on kuitenkin oikein. Tarkastus antaisi hyväksyttävän tuloksen tarkkuusvaatimuksilla 5 metriä tasossa ja 3 metriä korkeudessa Padasjoki Padasjoen kunnan alueella on kaksi tarkastusaluetta. Ensimmäinen alue lähellä kunnan keskustaa sisältää yleistä tieverkkoa kantatiestä lähtien ja lisäksi kunnan tiestöä ja yksityisteitä. Alueen tieverkossa ei ole merkittäviä ongelmia. Tarkastus antaisi hyväksyttävän tuloksen tarkkuusvaatimuksilla 3 metriä tasossa ja 2 metriä korkeudessa. Toinen tarkastusalue on maaseutumainen sisältäen yleistä tieverkkoa kantatiestä lähtien ja lisäksi yksityistä tieverkkoa. Alueen tieverkossa ei ole merkittäviä ongelmia, mutta korkeudet ovat jostakin syystä selvästi epätarkempia kuin ensimmäisellä alueella. Tarkastus antaisi hyväksyttävän tuloksen tarkkuusvaatimuksilla 5 metriä tasossa ja 7 metriä korkeudessa. 3.3 Tampere Tampereen kaupungin alueella oleva tarkastusalue sisältää pelkästään eriluokkaista kaupungin katuverkkoa. Vertailu suoritettiin sekä kaupungin toimittamaan keskilinjaaineistoon että Maanmittauslaitoksen aineistoon. Alueen katuverkossa ei ole merkittäviä ongelmia kummassakaan aineistossa. Maanmittauslaitoksen aineistolla tarkastus antaisi hyväksyttävän tuloksen tarkkuusvaatimuksilla 6 metriä tasossa ja 3 metriä korkeudessa. Kaupungin aineistolla tarkastus menisi läpi tarkkuusvaatimuksella 4 metriä tasossa. 3.4 Helsinki Geometria: Helsingin kaupungin alueella oleva tarkastusalue sisältää kaupungin katuverkkoa Länsi- ja Itä-Pakilasta ja Torpparinmäestä. Lisäksi alueeseen kuuluu Pakiloiden välissä oleva Tuusulantie sekä Tuusulantien ja Kehä I:n liittymä. Vertailu suoritettiin sekä Helsingin kaupungin keskilinja-aineistoon että Maanmittauslaitoksen aineistoon. Maanmittauslaitoksen aineiston ongelmat ovat pitkälti samat kuin Alajärven toisella tarkastusalueella. Katuverkon topologia ei ole täysin kunnossa. Suljettuja yhteyksiä puuttuu ja Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 10/12

11 raja autolla ajettavien ja muiden väylien välillä horjuu. Ajantasaisuusongelmat näkyvät siinä, että uusittu Tuusulantien ja Kehä I:n liittymä puuttuu aineistosta kokonaan. Lisäksi puuttuu kaksi hiljakkoin rakennettua kiertoliittymää, joiden alueella myös katuverkon sijainti on merkittävästi muuttunut. Kaupungin aineisto on topologisesti huomattavasti parempi, mutta siitäkin puuttuu joitakin suljettuja yhteyksiä. Aineistosta puuttuvat myös samat kaksi uudehkoa kiertoliittymää kuin Maanmittauslaitoksen aineistostakin. Kaupungin aineistossa on Torpparinmäen alueella karkea sijaintivirhe useiden tie-elementtien ja liittymien osalla. Ilmeisesti tällä alueella on keskilinja-aineisto päivitetty suunnitelma-aineistosta, joka onkin sitten toteutettaessa ollut erilainen. Laaduntarkastus ei hyväksyisi kumpaakaan aineistoa. Ominaisuustiedot: Helsingin kaupungin alueella tarkastettiin ominaisuustiedot Itä-Pakilan alueelta. Alueelta löytyi seuraavat sivulla 7 olevan tarkastuslistan mukaisista ominaisuuksista. - Leveys - Valaistus - Pysäkit - Nopeusrajoitus - Suljetut tieyhteydet Tien leveystietoja eikä valaistustietoja löytynyt tietokannasta lainkaan tarkastetulle alueelle. Tarkastetut väylät ovat Helsingin kaupungin katuja. Pysäkkejä alueella oli 4 kappaletta. Tietokannasta löytyivät kaikki pysäkit. Kaksi pysäkeistä oli oikealla kohdalla, mutta kaksi olivat hiukan väärässä paikassa. Toisen sijaintivirhe oli 60 metriä ja toisen 90 metriä. Nopeusrajoitukset olivat tietokannassa oikein kaikille kaduille. Alueella oli yksi suljettu tieyhteys, jota ei löytynyt kannasta. 4 SUOSITUKSIA DIGIROADIN TOTEUTUKSEEN Laaduntarkastus paljasti paljon ongelmia tie- ja katuverkon geometriatiedoissa. Ennen kaikkea aineistojen laadunvaihtelut ovat suuria. Ajantasaisuus tuntuu olevan ongelma alueilla, joissa tie- ja katuverkossa tapahtuu muutoksia. Geometrian parantaminen lähes kaikilla alueilla näyttää olevan välttämätöntä. Olisi syytä harkita geometrian parantamista tarveselvityksen perusteella määritettyyn 1 metrin tarkkuusvaatimukseen. Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 11/12

12 Ominaisuustiedot oli mahdollista toistaiseksi analysoida vain Helsingin tarkastusalueelta, koska Oracle tietokantaa ei oltu vielä muilta alueilta ladattu. Helsingin alueella ominaisuustietojen tilanne oli suhteellisen huono ainakin katuverkon osalta. Suurin osa ominaisuustiedoista puuttui kokonaan. Tieliikelaitos/Konsultointi Sivu 12/12

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1. Maastotietojen laatumalli...4 1.1. Laatuluokat...5 1.2. Laatumallin rakenne...5 2. Maastotietojen laatutekijät...5 2.1. Tietojen

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

Tieliikenteen toimivuuden arviointi

Tieliikenteen toimivuuden arviointi 36 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 36/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä Versio: 1.0 Julkaistu: 5.12.2012 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit

Lisätiedot

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 Tiehallinto

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Ohjelmistojen koon mittaaminen eri tyyppisissä kehityshankkeissa

Ohjelmistojen koon mittaaminen eri tyyppisissä kehityshankkeissa Ohjelmistojen koon mittaaminen eri tyyppisissä kehityshankkeissa Pekka Forselius, STTF Oy Kansallinen ja kansainvälinen tilanne Kun kerromme merkittävänä tutkimustuloksena että suurten ohjelmistojen kehittäminen

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA 009 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 9 Mirjam Bilker-Koivula Matti Ollikainen SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA ISBN-13: 978-951-711-59-8 ISSN: 0787-917 pdf-isbn: 978-951-711-60-4

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja: Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto 9 1.1 Yleistä 9 1.2 Turvatekniikan

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 4 TUTKIMUSMENETELMÄT...6 4.1 Kohteiden valinta...6 4.2 Maastomittaukset...6 4.3 Differentiaalikorjaukset ja

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS 25.10.2010 KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS Kuva: Högsåran tuulipuisto Hafmex Wind Oy Merja Paakkari 25.10.2010 2(24) Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Alueiden kuvaus lähtötiedot ja reunaehdot... 4

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot