INNO-OPISTOT LSAVI/3050/ /2012. Hankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNO-OPISTOT LSAVI/3050/07.03.01/2012. Hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 INNO-OPISTOT LSAVI/3050/ /2012 Hankkeen loppuraportti

2 1 HANKKEEN TAUSTAT INNO-OPISTOT on Ilo oppia! -verkoston Osaava -rahoituksella toteuttama kehittämishanke. Hanke on saanut avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta vuosille Hanketta koordinoi Kaarinan kansalaisopisto. Hankkeen toiminnasta vastasi rehtori Risto Jaakola, joka toimi myös ohjausryhmän puheenjohtajana. Ilo oppia! -verkoston jäseniä ovat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raision työväenopisto ja Saariston kansalaisopisto. (Aiemmin myös Väståbolands Medborgarinstitut). Verkoston toiminta-alue kattaa ko. opistojen toimintaalueet Varsinais-Suomessa. Hankkeen organisaatio rakentui ohjausryhmästä ja kolmesta työryhmästä. Ryhmissä oli edustus jokaisesta verkoston opistosta. Hankkeelle palkattiin koordinaattori Miia Lehtonen, ja hänen sijaisekseen myöhemmin Mirkka Mattheiszen. 2 KEHITTÄMISTOIMINNAN TAVOITTEET JA NI- IDEN SAAVUTTAMINEN Hankkeelle oli määritelty kaksi tavoitetta: Strateginen ja yhteistoiminnallinen toimintamalli, osallistava toimintatapa sekä ryhmäkehityskeskustelut. Tavoite saavutettiin hankesuunnitelman mukaan. INNO-OPISTOT -hankkeen tuottamissa koulutuksissa on toteutettu osallistavaa toimintatapaa. Opetushenkilöstöä on koulutettu mm. osaamislähtöisessä kurssisuunnittelussa. Vapaan sivistystyön oppilaitosten haasteena on sivutoimisten opettajien sitouttaminen opiston ja oman työn kehittämiseen. Tähän hankkeessa on vastattu tarjoamalla henkilöstölle runsaasti välineitä ja mahdollisuuksia oman ammatillisen osaamisen itsenäiseen kehittämiseen, siitä viestimiseen sekä oman opistonsa kehittämiseen. Varsinaisia pedagogisia opintoja hankkeessa ei tuotettu, mutta aineryhmäkohtaisilla erikoiskoulutuksilla (Asahi, Grafiikkaa savelle), opetusviestintäkoulutuksella ja kieltenopettajien TVT-koulutuksella on lisätty opettajien ammatillista osaamista vapaan sivistystyön opetuksen erityisyyksiä painottaen. Lisäksi pegagogista osaamista on vahvistettu integroimalla pedagogista näkökulmaa eri koulutuksiin. Hankkeen tavoitteisiin liittyen oli määritelty kolme lopputulemaa: 1) ryhmäkehittämiskeskustelumallin rakentaminen ja piltointi -tavoitteessa on onnistuttu erinomaisesti. 2) Osaamispankin pilotointi toteutui suunniteltua suppeampana. Hankkeessa luotiin verkostolle yhteinen 3) 2

3 viestintästrategia. Sen tarkentaminen, konkretisoiminen ja strategian mittareiden kehittäminen on kuitenkin tulevina vuosina tarpeen. Innovoiva opetussuunnittelu, viestintäosaaminen sekä aktiivinen asiakaspalvelu Kaikki hankkeen tavoitteet eivät toteutuneet asiakaspalveluhenkilöstön osallistamisen ja viestintäosaamisen lisäämisen osalta. Yhtäältä verkostossa ei onnistuttu täysin tunnistamaan kehittämistarpeita tällä alueella. Toisaalta hankkeen yhteistyökumppaniksi valitun Akk:n tuottamat viestintäkoulutukset eivät aivan täysin onnistuneet tavoittamaan asiakaspalveluhenkilöstöä. Lisäksi tämän henkilöstöryh-män viestintäosaamisen lisäämisen suhteen on olemassa tiettyä asenteellistakin vastarintaa. Verkoston opistoissa on nyt kuitenkin aiempaa selvempi näkemys siitä, mihin suuntaan tätä osa-aluetta on kehitettävä. Haasteita aiheuttivat henkilövaihdokset työryhmissä ja ohjausryhmässä sekä koordinaattorin vaihtuminen kesällä Tavoitteiden konkretisoiminen ja tietyt uudelleensuuntaukset olivat tarpeen syksyn 2014 aikana. 3 YHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN OSAA- MISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN VERKOSTOLLE Hankkeen tavoite osaamispankin pilotoimisesta toteutui suunniteltua suppeamassa muodossa. Verkoston yhteistä osaamispankkia ei luotu, mutta opettajien osaamista tallennetaan nyt järjestelmällisemmin. Hankkeen aikana opettajien osaaminen on tullut selvästi aiempaa näkyvämmäksi ja paremmin verkoston tietoon. Opettajille on luotu ja tarjottu hankkeen aikana runsaasti mahdollisuuksia verkostoitumiseen opistorajojen yli. Hankkeen aikana on alettu toteuttaa täydennyskoulutusta verkoston sisäistä osaamista hyödyntäen. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan myös hankkeen päätyttyä. 3

4 4 SUUNNITELMALLISUUDEN VAHVISTA- MINEN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHIT- TÄMISESSÄ Hankkeen yhtenä tavoitteena oli pilotoida koko verkoston yhteinen ryhmäkehityskeskustelumalli. Tämä tavoite oli jatkoa aiemmassa INNO OPPI -hankkeessa aloitetulle kehittämistoiminnalle, jossa vakituista henkilöstöä koulutettiin ryhmäkehitys-keskustelumallia varten. Sivutoimisen henkilöstön kanssa vuosittaisten kehityskeskustelujen pitäminen opistoissa on vaikeaa. INNO-OPISTOT -hankkeen aikana todettiin, että verkoston kehittämistyötä palvelee paremmin foorumityyppinen, vuosittainen kehittämispäivä, jossa käydään aineryhmäkohtaisia kehittämiskeskusteluja yli opistorajojen. Keskusteluryhmiä vertää vastuullinen työpari, joka muodostuu yhdestä rehtorista ja yhdestä päätoimisesta opettajasta ko. aineryhmästä. Hankkeen aikana verkostolle löydettiinkin toteutuskelpoinen toimintamalli, joka voidaan ottaa pysyvämmin käyttöön verkostossa. Henkilöstöltä kerätyn palautteen mukaan vuosittaiselle, aineryhmäkohtaiselle ja toisaalta koko verkoston yhteiselle kehittämisfoorumille on voimakas tarve ja hyvä tahtotila. Hankkeessa pilotoidun mukaiset Ilo oppia ja opettaa! -kehittämispäivät halutaan jalkauttaa pysyväksi toiminnaksi. Kehittämispäivän ryhmäkeskusteluista tiivistetyt kehittämisteemat viedään rehtoriverkostossa osaksi tulevan toiminnan suunnittelua. INNO-OPISTOT -hankkeen yhtenä tavoitteena oli rakentaa verkoston yhteinen osaamipankki, johon opettajien osaamista tallennetaan ja jota voidaan käyttää verkoston omiin täydennyksoulutustarpeisiin silloin, kun resurssit täydennyskoulutuksen tuottamiseen ovat vähäiset. Varsinainen osaamispankki osoittautui liian ongelmalliseksi toteuttaa verkoston laajuisena. Osaamispankkityöryhmä kehitti kuitenkin opistojen yhteiseen käyttöön opettajien osaamiskuvauslomakkeen, jolla opettajien osaamista tallennetaan ja jota voidaan hyödyntää myös osaamistarpeiden kartoittamisessa. Pääasiassa sen tarkoituksena on kuitenkin tehdä opistojen tuntiopettajien osaamista näkyvämmäksi. Jatkossa sitä voidaan hyödyntää laajemminkin opistoverkoston osaamisen kehittämisessä. 5 TOTEUTETUN OSAAMISEN KEHIT- TÄMISEN / TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TARVELÄHTÖISYYDEN VAHVISTAMINEN INNO-OPISTOT -hankkeessa on reagoitu nopeasti hankkeen aikana nousseisiin koulutustarpeisiin. Opetushenkilöstön koulutuksia on pystytty toteuttamaan 4

5 tarvelähtöisesti ja välittömästi, verkoston omaa osaamista mahdollisimman paljon hyödyntäen. Tällä tavoin toteutettiin esimerkiksi syksyllä 2014 Sähköä opetukseen - TVT-koulutus, siihen liittyvä jatko-opetus pienryhmässä sekä TVT-joulukalenteri kaikkien verkoston opettajien käyttöön. Tämä toimintamalli pyritään jalkauttamaan osaksi verkoston suunnitelmallista koulutus- ja kehittämistoimintaa. Koulutuksista kerätyn palautteen mukaan verkoston sisältä tuleva kouluttaja pystyy parhaiten tarjoamaan täsmätyökaluja opistojen opettajien ammatilliseen kehittymiseen. 6 OPETUKSEN LAATUTYÖN, TYÖHYVIN- VOINNIN JA HENKILÖSTÖN TIETOYHTEIS- KUNTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN INNO-OPISTOT -hanke lisäsi vapaan sivistystyön näkyvyyttä alueella, tietoisuutta opistoista sekä vahvisti verkostoitumista. Tässä suhteessa yhdessä Pramilla- ja Osaava Satakunta -verkostojen kanssa järjestetty Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto -seminaari osoittautui erittäin merkittäväksi. Hankkeessa kehitetty ja pilotoitu opistojen ryhmäkehittämiskeskustelumalli parantaa sivutoimisen opetushenkilöstön sitoutumista opistojen toiminnan kehittämiseen. Eri henkilöstöryhmien hyvinvointia on lisätty kokonaisvaltaisesti tukemalla yhteisöllisyyttä, työssä jaksamista ja uuden oppimista. Näitä hyvinvoinnin osa-alueita on toteutettu lävistävinä periaatteina kaikessa hankkeen tuottamassa toiminnassa. Sen lisäksi hankkeessa järjestettiin kaksi hyvinvointipäivää, yksi kumpanakin syksynä. Ensimmäisessä hyvinvointipäivässä kaikille henkilöstöryhmille tarjottiin mahdollisuutta likunnallisiin lajikokeiluihin. Toisessa hyvinvointipäivässä, joka samalla oli hankkeen päätöstilaisuus, koottiin hyvinvointiteeman alle hyvinvoivaan kehoon, ruokailuun ja viihtymiseen liittyvää ohjelmaa. Tietoyhteiskuntaosaamista on lisätty opetushenkilöstölle suunnatuilla koulutuksilla sekä Akk:n tuottamilla viestintäkoulutuksilla päätoimiselle henkilöstölle. Niissä on saatu tietoa printtimedian, sähköisten viestimien ja sosiaalisen median hyödyntämisestä opistoviestinnässä. 7 VÄHÄN KOULUTUSTA SAANEIDEN ERI- TYISRYHMIEN TAVOITTAMINEN Hanke on tavoittanut hyvin sivutoimisen opetushenkilöstön. Yleisesti kansalaisopistojen sivutoimiset opettajat saavat hyvin vähän täydennyskoulutusta. He osallistuvat koulutukseen pääsääntöisesti omalla ajallaan ja ilman korvausta. Kerätyn palautteen mukaan hankkeet ovat tältä osin opistoille elintärkeitä. Opetushenkilöstö kokee 5

6 jatkuvan kouluttautumisen ja pedagogisten valmiuksiensa kehittämisen välttämättömiksi. 8 UUSIEN TÄYDENNYSKOULUTUSMUOTO- JEN TOTEUTUS Hankkeessa on osallistettu opetushenkilöstöä innovatiiviseen kurssisuunnitteluun kurssihautomomallin mukaisissa koulutuksissa, viemällä koulutusta inspiroiviin ympäristöihin sekä kouluttamalla opettajia hyödyntäen kollegoiden osaamista. Hankkeen keskeisiä tuloksia on verkoston sisältä löytyvän erikoisosaamisen hyödyntäminen. Näin vahvistetaan opettajien kollegiaalista verkostoitumista, sitoutumista Ilo oppia -verkostoon sekä osallistamista ja sitoutumista oman työn kehittämiseen. Hankkeen innovatiivisimmaksi ja onnistuneimmaksi toimintamalliksi ohjausryhmä arvioi Ilo oppia ja opettaa! -kehittämispäivät. Pilotti toteutettiin Liedon Ilmaristen matkailutilalla. Hankesuunnitelmaan oli kirjattu, että muutama nimetty vastuuopisto pilotoi ryhmäkehityskeskustelumallin. Kekustelut päätettiin kuitenkin pitää vapaamuotoisempana kehittämisfoorumina, johon osallistuivat kaikki verkoston opistot. Myös asiakaspalveluhenkilöstö päätettiin kutsua mukaan. Kehittämispäivien aluksi käytiin aineryhmäkohtaiset pienryhmäkeskustelut rehtorin ja päätoimisen opettajan johdolla, ja niiden pohjalta yhteinen foorumikeskustelu. Jokaisesta ryhmästä tiivistettiin kolme kehittämiskohdetta vietäväksi eteenpäin rehtoriverkostossa. Kehittämispäivien tiivistelmä on tämän raportin liitteenä (LIITE 1). Kehittämispäiviin kuuluu lisäksi koulutuksellinen osuus ajankohtaisesta aiheesta ja virkistäytymistä. Kehittämispäiville osallistui opistoväkeä kaikista henkilöstöryhmistä, kaikista opistoista ja kaikista aineryhmistä. Kerätty palaute kehittämiskeskusteluista on erinomaista ja osoittaa etenkin sivutoimisten opettajien osalta voimakkaan tarpeen kehittämispäivien vuosittaiselle toistumiselle. Erityisen antoisaksi koettiin kollegavertaisuus yli opistorajojen sekä se, että keskustelun vetäjät ovat mistä tahansa opistosta. Näin kehittämisen koetaan suuntautuvan nimenomaan oman aineryhmän opetuksen sisältöihin opistorajat ylittäen. Poimintoja kehittämispäivien koulutuspalautteesta: Toimivat järjestelyt, hyvä tiedotus. Aktiiviset osallistujat, ja jotenkin hieno ryhmähenki. Kehittämispäivä oli kokonaisuudessaan oikein tervetullut ja virkistävä. Ruoka oli hyvää ja sitä oli tarpeeksi :D Oli mukavaa tavata kolleegoja ja vaihtaa ajatuksia. Kiitos! 6

7 Kaikki koulutus on iso plussa sivutoimiselle tuntiopettajalle, hyvä kannustin jatkaa tätä ponnistelua! Hyvin hoidettu, hieno ympäristö, virkistävää, mutta myös turhauttavaa, koska työ on epävarmaa Lisää näitä! TOSI HYVÄ!!! Tällaisia tapahtumia lisää! Aina oppii jotain uutta, saa uusia ideoita ja on mukavaa vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa. Olisin kaivannut pientä, vaikka 5-10 min jumppa-/venyttelytuokiota, varsinkin Pauliina Mäkelän pitkää luentoa tauottamaan. Kiitos mukavasta päivästä! Hyvä kokonaisuus. Mukava, että oli pieni väljyys vapaaseen. Sujuvasti edennyt tiivis päivä, hyvin toimivat ruokailut, mukava miljöö! Ilmaristen Matkailukeskus oli erittäin sopiva paikka: ruoka oli erittäin maukasta ja palvelu oli erinomaista. Keskustelu pienissä ryhmissä oli antoisaa ja mielenkiintoista. Oli hienoa päästä keskustelemaan kollegojen kanssa tärkeistä aiheista; opettajan työ on usein yksinäistä. Paulina Mäkelän pitämä esitelmä oli mielenkiintoinen, mutta hyvin massiivinen tietopaketti. Olisi ollut hyvä pitää ehkä kaksikin pientä paussia, jotta kuulijat olisivat pystyneet paremmin ymmärtämään ja keskittymään aiheeseen. Minulla ei ole juurikaan tietoa sosiaalisesta mediasta ja koin että en oikein pysynyt Pauliinan vauhdissa mukana. Iltapäivän vapaa ohjelma saunoineen ja uintimahdollisuuksineen oli erinomainen päätös tälle erittäin antoisalle kehittämispäivälle. Paljon kiitoksia! Odotan ilolla seuraavaa kehittämispäivää ja muita vastaavia tilaisuuksia. Suur kiitos opiston kehittämispäivän järjestäjille ja opiston henkilökunnalle. Hieman enemmän pieniä taukoja olisi tarvittu. Kaikkiaan hyvä tapahtuma, näitä lisää! Tämä oli minulle todella hieno päivä sai uusia kontakteja, näki kasvot ihmisille, sai kysymyksiin vastauksia, tällainen päivä saisi olla ainakain kerran vuodessa. Yksi miinus paikan päälle: Tuolit oli tosi kylmät, takapuoli meinas jäätyä siihen kiinni. Muutoin paikka oli käymisen arvoinen ja todella hyvää ruokaa! 7

8 9 HANKKEEN TULOSTEN JULKAISEMINEN JA NÄKYVYYS Hankkeen aikana ylläpidettiin blogia osoittessa sekä -verkkosivuja. Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto -seminaari sai näkyvyyttä paikallislehdistössä. Turun Tienoo -lehti julkaisi laajan artikkelin otsikolla Ympäristö pakottaa opistot uudistumaan. Hankekoordinaattori julkaisi seminaarista artikkelin hankkeen blogissa, ja siitä tehtiin kainalojuttu sivistys.net -verkkojulkaisuun (nyk. souli.fi). Verkostossa on tuotettu viestintästrategia. Sen jakelu toteutetaan sähköisesti. Lisäksi tiivistelmää on mahdollista hyödyntää hallintokuntien välisessä työssä ja viestinnässä päättäjille. Viestintästrategiaan liittyy opettajien hissipuhe, joka julkaistaan verkkosivuilla ja liitetään osaksi opettajakirjeitä. Viestintästrategian tiivistelmä on myös tämän raportin liitteenä (LIITE 2). Kaikki hankkeen dokumentit on tallennettu Saariston kansalaisopiston Peda.net -verkkoveräjään, johon jokaisella verkoston opistolla on tunnukset. 10 VUODELLE 2015 SUUNNITELTU TOIMINTA Ilo oppia! -verkoston rehtorit ovat kokemuksen perusteella halukkaita hakemaan Osaava -rahoitusta myös viimeiselle rahoituskaudelle vuonna Tulevassa hankkeessa olisi tarkoitus jatkaa kehittämiskeskusteluista esiin nousseitten teemojen käsittelyä ja mallin jalkauttamista. Myös vertaisopettajien hyödyntämistä täydennyskoulutuksessa halutaan kehittää strukturoidummin eteenpäin. Hankkeessa on noussut voimakkaasti esiin sivutoimisten opettajien tarve pedagogiseen koulutukseen. Lisäksi on tarkoitus tuottaa rehtoreille hallinnollista koulutusta. Viestintästrategia, kehittämispäivät ja opettajien osaamiskuvauslomakkeisto ovat hankkeessa syntyneitä pysyviä tuloksia, jotka ovat jalkautuneet verkoston opistojen toimintaan. Tulevaisuudessa on tavoitteena perustaa erikseen nimetyt työryhmät verkoston oman osaamisen hyödyntämiseen koulutuksessa. Osaava-hankkeet ovat lisäänneet merkittävästi Ilo oppia! -verkoston yhteistoimintaa. Osaava-rahoituksen avulla voidaan tuottaa henkilöstökoulutusta ja kehittämistoimintaa, mihin muuten ei olisi resursseja. Hankkeissa tuotetun toiminnan ansiosta henkilöstö kokee selvästi aiempaa voimakkaammin olevansa osa työyhteisöä ja kansalaisopistoverkostoa. Hankkeiden avulla on mahdollista tarjota sivutoimisille opettajille heiltä puuttuva työyhteisö. Verkosto tarjoaa myös tärkeän kollegiaalisen tuen rehtoreille. Hankkeet ovat lisänneet verkoston yhteistoimintaa, viestintää ja tietojenvaihtoa. Ilo oppia! -verkosto on tullut selvästi aiempaa näkyvämmäksi viimeisimpien Osaava-hankkeiden kautta. Lisääntynyttä yhteistoimintaa aiotaan vaalia tulevaisuudessa, mutta Osaava-rahoituksen olemassaolo nähdään Ilo oppia! -verkostossa erittäin tärkeäksi yllä mainituista syistä. 8

9 LIITE 1 INNO-OPISTOT ILO OPPIA JA OPETTAA KEHITTÄMIS- PÄIVÄ KEHITTÄMISPÄIVÄT Vuosittainen keskustelufoorumi tarpeen aineryhmän sisällä. Koko verkoston yhteinen. Opistojen ja opettajien yhteisöllisyyttä. opettajienvälistä keskustelua toivotaan lisää! Vertaisten puute. > Verkostoituminen erittäin tärkeää. OPETTAJUUS, OPETUKSEN KEHITTÄMINEN Tarvitaan lisää keskustelua opettajuudesta, opettajan roolista. Opettajan kiltteys, opiskelijoiden palveleminen. Opettajuuden muutokset. Heterogeeniset ryhmät, vaativat opiskelijat. Opiskelijoiden taustat. Erityisryhmät / erityisopiskelijat. Opetusympäristön muutokset. Tieto- ja viestintätekniikka. Netti vie ihmisiltä vapaa-ajan huomion. Toisaalta tietotekniikka-ajalle haetaan vastapainoa harrastuksista. Tietotekniikka nivoutuu kaikkiin oppiaineisiin. Verkko-opetuksen valmistaminen vie aikaa. Korvausperuste? Erikoiskurssit, lyhytkurssit, yksityisopetus, uudet opetusmuodot, päiväkurssit. Hyvinvointibuumi, johon vastattava tehokkaammin. 9

10 Koulutustarve omalta opetusalalta + pedagogisen koulutuksen tarve suuri. Omakustanteinen koulutus vaikeaa. (Toive matkakorvausten maksamisesta koulutuspäiviltä.) Koko ajan kehitettävä itseään, pysyttävä ajan hermolla, haistettava uutta. Jatkuva kouluttautuminen tärkeää! Opiston olisi hyvä tukea opettajan kouluttautumista. Hankerahoituksella toteutetut koulutukset tärkeitä. Lyhyet tietoiskumaiset koulutukset, joissa kokemus jakoon. Oman opettajakunnan osaaminen jakoon entistä paremmin! KURSSIEN KEHITTÄMINEN, KURSSISUUNNITTELU, OPISTOTYÖN KEHITTÄMINEN Kurssikuvausten kehittäminen! Opettajalta kiva kuvaus -> tarkastaminen. Kurssilaiset myös ideoivat uutta opetusta. Kurssin tuotteistaminen, kurssisuunnittelun ja kurssista viestiminen haasteet: Miten myyn kurssi-ideani rehtorille? Miten asiakkaalle? Miten kuvaan kurssiani kurssiohjelmassa? Opiston kyky reagoida, kurssien uudistaminen samassa vauhdissa muun yhteiskunnan kanssa. Yhtenäiset käytännöt koko verkostoon: ilmoittautuminen, matkakustannukset, minimiopiskelijamäärät, opettajan mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden hankkimiseen. OPETUSVÄLINEET, TILAT JA LAITTEISTO Media-ajan ja TVT:n vaatimukset tulevat myös opiskelijoiden kautta. Ovat tottuneet käyttämään välineitä ja odottavat niitä opetuksessa. > Pystytäänkö vastaamaan? Laitteet, ikääntyminen, puuttuminen, taloudelliset resurssit. OPETTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN / TYÖHYVINVOINTI Työ itsessään voimaannuttavaa! Opiskelijat ja palaute kannustaa. Aikuisopetus mielekästä. Opinnälkäiset, motivoituneet opiskelijat. Opettaja myös saa paljon opiskelijoilta, opiskelijat opettavat opettajaakin. Sitoutuneet opiskelijat, jotka seuraavat opettajaa opistojen välilläkin. 10

11 Toisaalta työn epävarmuus > Huoli kurssien toteutumisesta. Opettajien välinen kilpailu ja kateus. Ihminen on tässä työssä työväline! Sekä palkitsevaa että haastavaa. Työhyvinvoinnin keskiarvo 4,35 niillä jotka pisteyttivät 1-5. Verkoston hyvinvointipäivät tärkeitä. ASIAKASPALVELUHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ JAKSAMINEN / TYÖHYVIN- VOINTI Toisten tekemättömät työt ja vajaamiehitys kuormittavat, tuuraajien puute. Tyytyväiset asiakkaat, palaute palkitsevat. Sillisalaatti sekä työn hyvä puoli että haaste. TIEDOTTAMISEN TEHOSTAMINEN Tuntiopettajan ohjeistus: Opetustiloista tulisi olla ohjeistus (pohjapiirros). Sama hankaluus opettajilla ja opiskelijoilla. Ovista ja avaimista tiedottaminen opettajille. Kirjekuoressa voisi olla laput oveen laitettavaksi. Pedagoginen paketti aloittavalle opettajalle. Tiedottaminen opistolta opettajille: Selkeä tiedotus opetus- ja loma-ajoista, jotta kurssien suunnittelu sujuisi. Selkeä tiedotus opettajalle kurssien toteutumatta jäämisestä. Koulutuksista tieto mahdollisimman varhain. Sisäistä tiedonkulkua tehostettava kaikkien ryhmien välillä: opettajat, sihteerit, lautakunnat, rehtorit. Tiedottaminen ulospäin, sidosryhmille: Ennaltaehkäisevän työmme merkityksestä tulisi viedä viestiä vahvemmin (esim. päättäjille). Ammattiylpeys tärkeä. Siitä viestittävä myös kuntapäättäjille. MARKKINOINNIN TEHOSTAMINEN Kurssimarkkinoinnin tehostaminen: 11

12 Lyhytkurssien markkinointi tehokkaammaksi. Peruutusuhan alla olevien kurssien viime hetken markkinointi. Kurssiohjelmassa voisi olla otsikoita, joiden alle poimitaan kursseja, esim. Sopii koko perheelle tms. Eri kursseista (esim. hyvinvointikurssit) voisi tehdä omia esitteitä. Sähköinen markkinointi. Facebook. Opettajan omat nettisivut / blogit. Toisaalta työlästä. Mieluummin markkinointivastuu opistolla: Esim. opettaja toimittaa kuvia, opisto julkaisee. Opettaja voisi esittää markkinointi-ideoita toteutettavaksi. Harrastemessut, jalkautuminen. Suoramarkkinointi: Mitä saa ja voi markkinoida opiskelijoille? Esitteiden jakaminen esim. kouluille? Opettaja voi tarjota lehtijuttuja. Pitkäjänteisyys markkinoinnissa: Uusi kurssi-idea tarjontaan myös seuraavana vuonna jos ei heti käynnisty. Tarvitaan lisää henkilöstöresursseja markkinointiin ja viestintään! Onko (sähköinen) viestintä opistosihteerin tehtävä? 12

13 LIITE 2 Ilo oppia! -opistoverkoston yhteinen viestintästrategia Tiivistelmä Ilo oppia! -opistoverkoston yhteinen viestintästrategia on osa Osaava-rahoituksella (LSAVI/3050/ /2012) vuosina toteutettua INNO-OPISTOT -hanketta. Strategia tukee verkoston yhteisen viestinnän kehittämistä vuosille Viestintästrategian avulla vahvistetaan asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille suunnattua viestintää. Verkoston vahvuuksista viestitään strategian mukaisesti myös verkoston sisällä. Verkosto tuottaa lähipalveluna laadukkaita opetus- ja harrastusmahdollisuuksia kaikille alueensa asukkaille. Verkoston toiminta lähtee asiakkaiden tarpeista, ja opistoissa reagoidaan nopeasti kysyntään. Ilo oppia! -opistot tukevat paikallisia yhteisöjä ja tekevät kunnissa yhteistyötä yli hallintokuntarajojen. Hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen verkoston jäsenten kesken on omaksuttu pysyväksi osaksi yhteistyötä. Ilo oppia! -opistoverkostolla on yhteinen arvoperusta: Huomisen tekeminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi, tasa-arvo, monikulttuurisuus, kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät myös opistojen viestinnässä. Ilo oppia! -verkosto on vahva, yhtenäinen ja tehokas toimija, joka tavoittaa merkittävän osan alueen asukkaista. Ilo oppia -opistot lisäävät hyvinvointia tarjoamalla elinikäistä oppimista lähellä opiskelijaa. Opisto aktivoi henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti ja tarjoaa yhteisön, johon on helppo tulla mukaan. Opettajat ovat alansa ammattilaisia, ja opetus on ajanmukaista, laadukasta ja tavoitteellista. Viestintästrategian toimenpiteillä vahvistetaan verkoston nykyisiä vahvuuksia ja vaikutetaan siihen, että verkoston opistoilla on myös tulevaisuudessa uskolliset asiakkaat ja osaavat opettajat. Kunkin opiston erityiset vahvuudet huomioidaan strategiassa, ja opistoja tuetaan tuottamaan niiden mukaista viestintää. Viestintästrategian tavoitteita toteutetaan kehittämällä ja vahvistamalla sosiaalisen median käyttöä viestinnässä sekä kehittämällä opinto-ohjelmia ja opettajan oppaita strategian mukaisesti. Kaikkia nykyisiä viestintäkanavia vahvistetaan edelleen, ja opettajia tuetaan viestimään opistostaan sen elävänä käyntikorttina.

14

15

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä työkaluja OPStuki 2016 -koulutuksesta! OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia 21.4.2010 Liisa Ilomäki & Minna Lakkala minna.lakkala@helsinki.fi; liisa.ilomaki@helsinki.fi Technology

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen

Student Life. Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Student Life Opiskelijatutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Suunnittelija Hanna Ahola Strateginen kehittäminen Mitä Student Life on? Student Life on Jyväskylän yliopiston ja jyväskyläläisten kumppaneiden

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Laadukasta osaamista ja ammattitaitoista, pätevää väkeä AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETUKSEN LAADUN ITSEARVIOINTI

Laadukasta osaamista ja ammattitaitoista, pätevää väkeä AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETUKSEN LAADUN ITSEARVIOINTI Laadukasta osaamista ja ammattitaitoista, pätevää väkeä AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELTEN JA VIESTINNÄN OPETUKSEN LAADUN ITSEARVIOINTI Anneli Airola, Pohjois-Karjalan amk Ritva Kantelinen, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Liisa Heinämäki KT, erikoistutkija Stakes, Liisa Heinämäki Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 2 Kehittäminen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot