INNO-OPISTOT LSAVI/3050/ /2012. Hankkeen loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNO-OPISTOT LSAVI/3050/07.03.01/2012. Hankkeen loppuraportti"

Transkriptio

1 INNO-OPISTOT LSAVI/3050/ /2012 Hankkeen loppuraportti

2 1 HANKKEEN TAUSTAT INNO-OPISTOT on Ilo oppia! -verkoston Osaava -rahoituksella toteuttama kehittämishanke. Hanke on saanut avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta vuosille Hanketta koordinoi Kaarinan kansalaisopisto. Hankkeen toiminnasta vastasi rehtori Risto Jaakola, joka toimi myös ohjausryhmän puheenjohtajana. Ilo oppia! -verkoston jäseniä ovat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raision työväenopisto ja Saariston kansalaisopisto. (Aiemmin myös Väståbolands Medborgarinstitut). Verkoston toiminta-alue kattaa ko. opistojen toimintaalueet Varsinais-Suomessa. Hankkeen organisaatio rakentui ohjausryhmästä ja kolmesta työryhmästä. Ryhmissä oli edustus jokaisesta verkoston opistosta. Hankkeelle palkattiin koordinaattori Miia Lehtonen, ja hänen sijaisekseen myöhemmin Mirkka Mattheiszen. 2 KEHITTÄMISTOIMINNAN TAVOITTEET JA NI- IDEN SAAVUTTAMINEN Hankkeelle oli määritelty kaksi tavoitetta: Strateginen ja yhteistoiminnallinen toimintamalli, osallistava toimintatapa sekä ryhmäkehityskeskustelut. Tavoite saavutettiin hankesuunnitelman mukaan. INNO-OPISTOT -hankkeen tuottamissa koulutuksissa on toteutettu osallistavaa toimintatapaa. Opetushenkilöstöä on koulutettu mm. osaamislähtöisessä kurssisuunnittelussa. Vapaan sivistystyön oppilaitosten haasteena on sivutoimisten opettajien sitouttaminen opiston ja oman työn kehittämiseen. Tähän hankkeessa on vastattu tarjoamalla henkilöstölle runsaasti välineitä ja mahdollisuuksia oman ammatillisen osaamisen itsenäiseen kehittämiseen, siitä viestimiseen sekä oman opistonsa kehittämiseen. Varsinaisia pedagogisia opintoja hankkeessa ei tuotettu, mutta aineryhmäkohtaisilla erikoiskoulutuksilla (Asahi, Grafiikkaa savelle), opetusviestintäkoulutuksella ja kieltenopettajien TVT-koulutuksella on lisätty opettajien ammatillista osaamista vapaan sivistystyön opetuksen erityisyyksiä painottaen. Lisäksi pegagogista osaamista on vahvistettu integroimalla pedagogista näkökulmaa eri koulutuksiin. Hankkeen tavoitteisiin liittyen oli määritelty kolme lopputulemaa: 1) ryhmäkehittämiskeskustelumallin rakentaminen ja piltointi -tavoitteessa on onnistuttu erinomaisesti. 2) Osaamispankin pilotointi toteutui suunniteltua suppeampana. Hankkeessa luotiin verkostolle yhteinen 3) 2

3 viestintästrategia. Sen tarkentaminen, konkretisoiminen ja strategian mittareiden kehittäminen on kuitenkin tulevina vuosina tarpeen. Innovoiva opetussuunnittelu, viestintäosaaminen sekä aktiivinen asiakaspalvelu Kaikki hankkeen tavoitteet eivät toteutuneet asiakaspalveluhenkilöstön osallistamisen ja viestintäosaamisen lisäämisen osalta. Yhtäältä verkostossa ei onnistuttu täysin tunnistamaan kehittämistarpeita tällä alueella. Toisaalta hankkeen yhteistyökumppaniksi valitun Akk:n tuottamat viestintäkoulutukset eivät aivan täysin onnistuneet tavoittamaan asiakaspalveluhenkilöstöä. Lisäksi tämän henkilöstöryh-män viestintäosaamisen lisäämisen suhteen on olemassa tiettyä asenteellistakin vastarintaa. Verkoston opistoissa on nyt kuitenkin aiempaa selvempi näkemys siitä, mihin suuntaan tätä osa-aluetta on kehitettävä. Haasteita aiheuttivat henkilövaihdokset työryhmissä ja ohjausryhmässä sekä koordinaattorin vaihtuminen kesällä Tavoitteiden konkretisoiminen ja tietyt uudelleensuuntaukset olivat tarpeen syksyn 2014 aikana. 3 YHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN OSAA- MISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN VERKOSTOLLE Hankkeen tavoite osaamispankin pilotoimisesta toteutui suunniteltua suppeamassa muodossa. Verkoston yhteistä osaamispankkia ei luotu, mutta opettajien osaamista tallennetaan nyt järjestelmällisemmin. Hankkeen aikana opettajien osaaminen on tullut selvästi aiempaa näkyvämmäksi ja paremmin verkoston tietoon. Opettajille on luotu ja tarjottu hankkeen aikana runsaasti mahdollisuuksia verkostoitumiseen opistorajojen yli. Hankkeen aikana on alettu toteuttaa täydennyskoulutusta verkoston sisäistä osaamista hyödyntäen. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan myös hankkeen päätyttyä. 3

4 4 SUUNNITELMALLISUUDEN VAHVISTA- MINEN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHIT- TÄMISESSÄ Hankkeen yhtenä tavoitteena oli pilotoida koko verkoston yhteinen ryhmäkehityskeskustelumalli. Tämä tavoite oli jatkoa aiemmassa INNO OPPI -hankkeessa aloitetulle kehittämistoiminnalle, jossa vakituista henkilöstöä koulutettiin ryhmäkehitys-keskustelumallia varten. Sivutoimisen henkilöstön kanssa vuosittaisten kehityskeskustelujen pitäminen opistoissa on vaikeaa. INNO-OPISTOT -hankkeen aikana todettiin, että verkoston kehittämistyötä palvelee paremmin foorumityyppinen, vuosittainen kehittämispäivä, jossa käydään aineryhmäkohtaisia kehittämiskeskusteluja yli opistorajojen. Keskusteluryhmiä vertää vastuullinen työpari, joka muodostuu yhdestä rehtorista ja yhdestä päätoimisesta opettajasta ko. aineryhmästä. Hankkeen aikana verkostolle löydettiinkin toteutuskelpoinen toimintamalli, joka voidaan ottaa pysyvämmin käyttöön verkostossa. Henkilöstöltä kerätyn palautteen mukaan vuosittaiselle, aineryhmäkohtaiselle ja toisaalta koko verkoston yhteiselle kehittämisfoorumille on voimakas tarve ja hyvä tahtotila. Hankkeessa pilotoidun mukaiset Ilo oppia ja opettaa! -kehittämispäivät halutaan jalkauttaa pysyväksi toiminnaksi. Kehittämispäivän ryhmäkeskusteluista tiivistetyt kehittämisteemat viedään rehtoriverkostossa osaksi tulevan toiminnan suunnittelua. INNO-OPISTOT -hankkeen yhtenä tavoitteena oli rakentaa verkoston yhteinen osaamipankki, johon opettajien osaamista tallennetaan ja jota voidaan käyttää verkoston omiin täydennyksoulutustarpeisiin silloin, kun resurssit täydennyskoulutuksen tuottamiseen ovat vähäiset. Varsinainen osaamispankki osoittautui liian ongelmalliseksi toteuttaa verkoston laajuisena. Osaamispankkityöryhmä kehitti kuitenkin opistojen yhteiseen käyttöön opettajien osaamiskuvauslomakkeen, jolla opettajien osaamista tallennetaan ja jota voidaan hyödyntää myös osaamistarpeiden kartoittamisessa. Pääasiassa sen tarkoituksena on kuitenkin tehdä opistojen tuntiopettajien osaamista näkyvämmäksi. Jatkossa sitä voidaan hyödyntää laajemminkin opistoverkoston osaamisen kehittämisessä. 5 TOTEUTETUN OSAAMISEN KEHIT- TÄMISEN / TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TARVELÄHTÖISYYDEN VAHVISTAMINEN INNO-OPISTOT -hankkeessa on reagoitu nopeasti hankkeen aikana nousseisiin koulutustarpeisiin. Opetushenkilöstön koulutuksia on pystytty toteuttamaan 4

5 tarvelähtöisesti ja välittömästi, verkoston omaa osaamista mahdollisimman paljon hyödyntäen. Tällä tavoin toteutettiin esimerkiksi syksyllä 2014 Sähköä opetukseen - TVT-koulutus, siihen liittyvä jatko-opetus pienryhmässä sekä TVT-joulukalenteri kaikkien verkoston opettajien käyttöön. Tämä toimintamalli pyritään jalkauttamaan osaksi verkoston suunnitelmallista koulutus- ja kehittämistoimintaa. Koulutuksista kerätyn palautteen mukaan verkoston sisältä tuleva kouluttaja pystyy parhaiten tarjoamaan täsmätyökaluja opistojen opettajien ammatilliseen kehittymiseen. 6 OPETUKSEN LAATUTYÖN, TYÖHYVIN- VOINNIN JA HENKILÖSTÖN TIETOYHTEIS- KUNTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN INNO-OPISTOT -hanke lisäsi vapaan sivistystyön näkyvyyttä alueella, tietoisuutta opistoista sekä vahvisti verkostoitumista. Tässä suhteessa yhdessä Pramilla- ja Osaava Satakunta -verkostojen kanssa järjestetty Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto -seminaari osoittautui erittäin merkittäväksi. Hankkeessa kehitetty ja pilotoitu opistojen ryhmäkehittämiskeskustelumalli parantaa sivutoimisen opetushenkilöstön sitoutumista opistojen toiminnan kehittämiseen. Eri henkilöstöryhmien hyvinvointia on lisätty kokonaisvaltaisesti tukemalla yhteisöllisyyttä, työssä jaksamista ja uuden oppimista. Näitä hyvinvoinnin osa-alueita on toteutettu lävistävinä periaatteina kaikessa hankkeen tuottamassa toiminnassa. Sen lisäksi hankkeessa järjestettiin kaksi hyvinvointipäivää, yksi kumpanakin syksynä. Ensimmäisessä hyvinvointipäivässä kaikille henkilöstöryhmille tarjottiin mahdollisuutta likunnallisiin lajikokeiluihin. Toisessa hyvinvointipäivässä, joka samalla oli hankkeen päätöstilaisuus, koottiin hyvinvointiteeman alle hyvinvoivaan kehoon, ruokailuun ja viihtymiseen liittyvää ohjelmaa. Tietoyhteiskuntaosaamista on lisätty opetushenkilöstölle suunnatuilla koulutuksilla sekä Akk:n tuottamilla viestintäkoulutuksilla päätoimiselle henkilöstölle. Niissä on saatu tietoa printtimedian, sähköisten viestimien ja sosiaalisen median hyödyntämisestä opistoviestinnässä. 7 VÄHÄN KOULUTUSTA SAANEIDEN ERI- TYISRYHMIEN TAVOITTAMINEN Hanke on tavoittanut hyvin sivutoimisen opetushenkilöstön. Yleisesti kansalaisopistojen sivutoimiset opettajat saavat hyvin vähän täydennyskoulutusta. He osallistuvat koulutukseen pääsääntöisesti omalla ajallaan ja ilman korvausta. Kerätyn palautteen mukaan hankkeet ovat tältä osin opistoille elintärkeitä. Opetushenkilöstö kokee 5

6 jatkuvan kouluttautumisen ja pedagogisten valmiuksiensa kehittämisen välttämättömiksi. 8 UUSIEN TÄYDENNYSKOULUTUSMUOTO- JEN TOTEUTUS Hankkeessa on osallistettu opetushenkilöstöä innovatiiviseen kurssisuunnitteluun kurssihautomomallin mukaisissa koulutuksissa, viemällä koulutusta inspiroiviin ympäristöihin sekä kouluttamalla opettajia hyödyntäen kollegoiden osaamista. Hankkeen keskeisiä tuloksia on verkoston sisältä löytyvän erikoisosaamisen hyödyntäminen. Näin vahvistetaan opettajien kollegiaalista verkostoitumista, sitoutumista Ilo oppia -verkostoon sekä osallistamista ja sitoutumista oman työn kehittämiseen. Hankkeen innovatiivisimmaksi ja onnistuneimmaksi toimintamalliksi ohjausryhmä arvioi Ilo oppia ja opettaa! -kehittämispäivät. Pilotti toteutettiin Liedon Ilmaristen matkailutilalla. Hankesuunnitelmaan oli kirjattu, että muutama nimetty vastuuopisto pilotoi ryhmäkehityskeskustelumallin. Kekustelut päätettiin kuitenkin pitää vapaamuotoisempana kehittämisfoorumina, johon osallistuivat kaikki verkoston opistot. Myös asiakaspalveluhenkilöstö päätettiin kutsua mukaan. Kehittämispäivien aluksi käytiin aineryhmäkohtaiset pienryhmäkeskustelut rehtorin ja päätoimisen opettajan johdolla, ja niiden pohjalta yhteinen foorumikeskustelu. Jokaisesta ryhmästä tiivistettiin kolme kehittämiskohdetta vietäväksi eteenpäin rehtoriverkostossa. Kehittämispäivien tiivistelmä on tämän raportin liitteenä (LIITE 1). Kehittämispäiviin kuuluu lisäksi koulutuksellinen osuus ajankohtaisesta aiheesta ja virkistäytymistä. Kehittämispäiville osallistui opistoväkeä kaikista henkilöstöryhmistä, kaikista opistoista ja kaikista aineryhmistä. Kerätty palaute kehittämiskeskusteluista on erinomaista ja osoittaa etenkin sivutoimisten opettajien osalta voimakkaan tarpeen kehittämispäivien vuosittaiselle toistumiselle. Erityisen antoisaksi koettiin kollegavertaisuus yli opistorajojen sekä se, että keskustelun vetäjät ovat mistä tahansa opistosta. Näin kehittämisen koetaan suuntautuvan nimenomaan oman aineryhmän opetuksen sisältöihin opistorajat ylittäen. Poimintoja kehittämispäivien koulutuspalautteesta: Toimivat järjestelyt, hyvä tiedotus. Aktiiviset osallistujat, ja jotenkin hieno ryhmähenki. Kehittämispäivä oli kokonaisuudessaan oikein tervetullut ja virkistävä. Ruoka oli hyvää ja sitä oli tarpeeksi :D Oli mukavaa tavata kolleegoja ja vaihtaa ajatuksia. Kiitos! 6

7 Kaikki koulutus on iso plussa sivutoimiselle tuntiopettajalle, hyvä kannustin jatkaa tätä ponnistelua! Hyvin hoidettu, hieno ympäristö, virkistävää, mutta myös turhauttavaa, koska työ on epävarmaa Lisää näitä! TOSI HYVÄ!!! Tällaisia tapahtumia lisää! Aina oppii jotain uutta, saa uusia ideoita ja on mukavaa vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa. Olisin kaivannut pientä, vaikka 5-10 min jumppa-/venyttelytuokiota, varsinkin Pauliina Mäkelän pitkää luentoa tauottamaan. Kiitos mukavasta päivästä! Hyvä kokonaisuus. Mukava, että oli pieni väljyys vapaaseen. Sujuvasti edennyt tiivis päivä, hyvin toimivat ruokailut, mukava miljöö! Ilmaristen Matkailukeskus oli erittäin sopiva paikka: ruoka oli erittäin maukasta ja palvelu oli erinomaista. Keskustelu pienissä ryhmissä oli antoisaa ja mielenkiintoista. Oli hienoa päästä keskustelemaan kollegojen kanssa tärkeistä aiheista; opettajan työ on usein yksinäistä. Paulina Mäkelän pitämä esitelmä oli mielenkiintoinen, mutta hyvin massiivinen tietopaketti. Olisi ollut hyvä pitää ehkä kaksikin pientä paussia, jotta kuulijat olisivat pystyneet paremmin ymmärtämään ja keskittymään aiheeseen. Minulla ei ole juurikaan tietoa sosiaalisesta mediasta ja koin että en oikein pysynyt Pauliinan vauhdissa mukana. Iltapäivän vapaa ohjelma saunoineen ja uintimahdollisuuksineen oli erinomainen päätös tälle erittäin antoisalle kehittämispäivälle. Paljon kiitoksia! Odotan ilolla seuraavaa kehittämispäivää ja muita vastaavia tilaisuuksia. Suur kiitos opiston kehittämispäivän järjestäjille ja opiston henkilökunnalle. Hieman enemmän pieniä taukoja olisi tarvittu. Kaikkiaan hyvä tapahtuma, näitä lisää! Tämä oli minulle todella hieno päivä sai uusia kontakteja, näki kasvot ihmisille, sai kysymyksiin vastauksia, tällainen päivä saisi olla ainakain kerran vuodessa. Yksi miinus paikan päälle: Tuolit oli tosi kylmät, takapuoli meinas jäätyä siihen kiinni. Muutoin paikka oli käymisen arvoinen ja todella hyvää ruokaa! 7

8 9 HANKKEEN TULOSTEN JULKAISEMINEN JA NÄKYVYYS Hankkeen aikana ylläpidettiin blogia osoittessa sekä -verkkosivuja. Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto -seminaari sai näkyvyyttä paikallislehdistössä. Turun Tienoo -lehti julkaisi laajan artikkelin otsikolla Ympäristö pakottaa opistot uudistumaan. Hankekoordinaattori julkaisi seminaarista artikkelin hankkeen blogissa, ja siitä tehtiin kainalojuttu sivistys.net -verkkojulkaisuun (nyk. souli.fi). Verkostossa on tuotettu viestintästrategia. Sen jakelu toteutetaan sähköisesti. Lisäksi tiivistelmää on mahdollista hyödyntää hallintokuntien välisessä työssä ja viestinnässä päättäjille. Viestintästrategiaan liittyy opettajien hissipuhe, joka julkaistaan verkkosivuilla ja liitetään osaksi opettajakirjeitä. Viestintästrategian tiivistelmä on myös tämän raportin liitteenä (LIITE 2). Kaikki hankkeen dokumentit on tallennettu Saariston kansalaisopiston Peda.net -verkkoveräjään, johon jokaisella verkoston opistolla on tunnukset. 10 VUODELLE 2015 SUUNNITELTU TOIMINTA Ilo oppia! -verkoston rehtorit ovat kokemuksen perusteella halukkaita hakemaan Osaava -rahoitusta myös viimeiselle rahoituskaudelle vuonna Tulevassa hankkeessa olisi tarkoitus jatkaa kehittämiskeskusteluista esiin nousseitten teemojen käsittelyä ja mallin jalkauttamista. Myös vertaisopettajien hyödyntämistä täydennyskoulutuksessa halutaan kehittää strukturoidummin eteenpäin. Hankkeessa on noussut voimakkaasti esiin sivutoimisten opettajien tarve pedagogiseen koulutukseen. Lisäksi on tarkoitus tuottaa rehtoreille hallinnollista koulutusta. Viestintästrategia, kehittämispäivät ja opettajien osaamiskuvauslomakkeisto ovat hankkeessa syntyneitä pysyviä tuloksia, jotka ovat jalkautuneet verkoston opistojen toimintaan. Tulevaisuudessa on tavoitteena perustaa erikseen nimetyt työryhmät verkoston oman osaamisen hyödyntämiseen koulutuksessa. Osaava-hankkeet ovat lisäänneet merkittävästi Ilo oppia! -verkoston yhteistoimintaa. Osaava-rahoituksen avulla voidaan tuottaa henkilöstökoulutusta ja kehittämistoimintaa, mihin muuten ei olisi resursseja. Hankkeissa tuotetun toiminnan ansiosta henkilöstö kokee selvästi aiempaa voimakkaammin olevansa osa työyhteisöä ja kansalaisopistoverkostoa. Hankkeiden avulla on mahdollista tarjota sivutoimisille opettajille heiltä puuttuva työyhteisö. Verkosto tarjoaa myös tärkeän kollegiaalisen tuen rehtoreille. Hankkeet ovat lisänneet verkoston yhteistoimintaa, viestintää ja tietojenvaihtoa. Ilo oppia! -verkosto on tullut selvästi aiempaa näkyvämmäksi viimeisimpien Osaava-hankkeiden kautta. Lisääntynyttä yhteistoimintaa aiotaan vaalia tulevaisuudessa, mutta Osaava-rahoituksen olemassaolo nähdään Ilo oppia! -verkostossa erittäin tärkeäksi yllä mainituista syistä. 8

9 LIITE 1 INNO-OPISTOT ILO OPPIA JA OPETTAA KEHITTÄMIS- PÄIVÄ KEHITTÄMISPÄIVÄT Vuosittainen keskustelufoorumi tarpeen aineryhmän sisällä. Koko verkoston yhteinen. Opistojen ja opettajien yhteisöllisyyttä. opettajienvälistä keskustelua toivotaan lisää! Vertaisten puute. > Verkostoituminen erittäin tärkeää. OPETTAJUUS, OPETUKSEN KEHITTÄMINEN Tarvitaan lisää keskustelua opettajuudesta, opettajan roolista. Opettajan kiltteys, opiskelijoiden palveleminen. Opettajuuden muutokset. Heterogeeniset ryhmät, vaativat opiskelijat. Opiskelijoiden taustat. Erityisryhmät / erityisopiskelijat. Opetusympäristön muutokset. Tieto- ja viestintätekniikka. Netti vie ihmisiltä vapaa-ajan huomion. Toisaalta tietotekniikka-ajalle haetaan vastapainoa harrastuksista. Tietotekniikka nivoutuu kaikkiin oppiaineisiin. Verkko-opetuksen valmistaminen vie aikaa. Korvausperuste? Erikoiskurssit, lyhytkurssit, yksityisopetus, uudet opetusmuodot, päiväkurssit. Hyvinvointibuumi, johon vastattava tehokkaammin. 9

10 Koulutustarve omalta opetusalalta + pedagogisen koulutuksen tarve suuri. Omakustanteinen koulutus vaikeaa. (Toive matkakorvausten maksamisesta koulutuspäiviltä.) Koko ajan kehitettävä itseään, pysyttävä ajan hermolla, haistettava uutta. Jatkuva kouluttautuminen tärkeää! Opiston olisi hyvä tukea opettajan kouluttautumista. Hankerahoituksella toteutetut koulutukset tärkeitä. Lyhyet tietoiskumaiset koulutukset, joissa kokemus jakoon. Oman opettajakunnan osaaminen jakoon entistä paremmin! KURSSIEN KEHITTÄMINEN, KURSSISUUNNITTELU, OPISTOTYÖN KEHITTÄMINEN Kurssikuvausten kehittäminen! Opettajalta kiva kuvaus -> tarkastaminen. Kurssilaiset myös ideoivat uutta opetusta. Kurssin tuotteistaminen, kurssisuunnittelun ja kurssista viestiminen haasteet: Miten myyn kurssi-ideani rehtorille? Miten asiakkaalle? Miten kuvaan kurssiani kurssiohjelmassa? Opiston kyky reagoida, kurssien uudistaminen samassa vauhdissa muun yhteiskunnan kanssa. Yhtenäiset käytännöt koko verkostoon: ilmoittautuminen, matkakustannukset, minimiopiskelijamäärät, opettajan mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden hankkimiseen. OPETUSVÄLINEET, TILAT JA LAITTEISTO Media-ajan ja TVT:n vaatimukset tulevat myös opiskelijoiden kautta. Ovat tottuneet käyttämään välineitä ja odottavat niitä opetuksessa. > Pystytäänkö vastaamaan? Laitteet, ikääntyminen, puuttuminen, taloudelliset resurssit. OPETTAJAN TYÖSSÄ JAKSAMINEN / TYÖHYVINVOINTI Työ itsessään voimaannuttavaa! Opiskelijat ja palaute kannustaa. Aikuisopetus mielekästä. Opinnälkäiset, motivoituneet opiskelijat. Opettaja myös saa paljon opiskelijoilta, opiskelijat opettavat opettajaakin. Sitoutuneet opiskelijat, jotka seuraavat opettajaa opistojen välilläkin. 10

11 Toisaalta työn epävarmuus > Huoli kurssien toteutumisesta. Opettajien välinen kilpailu ja kateus. Ihminen on tässä työssä työväline! Sekä palkitsevaa että haastavaa. Työhyvinvoinnin keskiarvo 4,35 niillä jotka pisteyttivät 1-5. Verkoston hyvinvointipäivät tärkeitä. ASIAKASPALVELUHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ JAKSAMINEN / TYÖHYVIN- VOINTI Toisten tekemättömät työt ja vajaamiehitys kuormittavat, tuuraajien puute. Tyytyväiset asiakkaat, palaute palkitsevat. Sillisalaatti sekä työn hyvä puoli että haaste. TIEDOTTAMISEN TEHOSTAMINEN Tuntiopettajan ohjeistus: Opetustiloista tulisi olla ohjeistus (pohjapiirros). Sama hankaluus opettajilla ja opiskelijoilla. Ovista ja avaimista tiedottaminen opettajille. Kirjekuoressa voisi olla laput oveen laitettavaksi. Pedagoginen paketti aloittavalle opettajalle. Tiedottaminen opistolta opettajille: Selkeä tiedotus opetus- ja loma-ajoista, jotta kurssien suunnittelu sujuisi. Selkeä tiedotus opettajalle kurssien toteutumatta jäämisestä. Koulutuksista tieto mahdollisimman varhain. Sisäistä tiedonkulkua tehostettava kaikkien ryhmien välillä: opettajat, sihteerit, lautakunnat, rehtorit. Tiedottaminen ulospäin, sidosryhmille: Ennaltaehkäisevän työmme merkityksestä tulisi viedä viestiä vahvemmin (esim. päättäjille). Ammattiylpeys tärkeä. Siitä viestittävä myös kuntapäättäjille. MARKKINOINNIN TEHOSTAMINEN Kurssimarkkinoinnin tehostaminen: 11

12 Lyhytkurssien markkinointi tehokkaammaksi. Peruutusuhan alla olevien kurssien viime hetken markkinointi. Kurssiohjelmassa voisi olla otsikoita, joiden alle poimitaan kursseja, esim. Sopii koko perheelle tms. Eri kursseista (esim. hyvinvointikurssit) voisi tehdä omia esitteitä. Sähköinen markkinointi. Facebook. Opettajan omat nettisivut / blogit. Toisaalta työlästä. Mieluummin markkinointivastuu opistolla: Esim. opettaja toimittaa kuvia, opisto julkaisee. Opettaja voisi esittää markkinointi-ideoita toteutettavaksi. Harrastemessut, jalkautuminen. Suoramarkkinointi: Mitä saa ja voi markkinoida opiskelijoille? Esitteiden jakaminen esim. kouluille? Opettaja voi tarjota lehtijuttuja. Pitkäjänteisyys markkinoinnissa: Uusi kurssi-idea tarjontaan myös seuraavana vuonna jos ei heti käynnisty. Tarvitaan lisää henkilöstöresursseja markkinointiin ja viestintään! Onko (sähköinen) viestintä opistosihteerin tehtävä? 12

13 LIITE 2 Ilo oppia! -opistoverkoston yhteinen viestintästrategia Tiivistelmä Ilo oppia! -opistoverkoston yhteinen viestintästrategia on osa Osaava-rahoituksella (LSAVI/3050/ /2012) vuosina toteutettua INNO-OPISTOT -hanketta. Strategia tukee verkoston yhteisen viestinnän kehittämistä vuosille Viestintästrategian avulla vahvistetaan asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille suunnattua viestintää. Verkoston vahvuuksista viestitään strategian mukaisesti myös verkoston sisällä. Verkosto tuottaa lähipalveluna laadukkaita opetus- ja harrastusmahdollisuuksia kaikille alueensa asukkaille. Verkoston toiminta lähtee asiakkaiden tarpeista, ja opistoissa reagoidaan nopeasti kysyntään. Ilo oppia! -opistot tukevat paikallisia yhteisöjä ja tekevät kunnissa yhteistyötä yli hallintokuntarajojen. Hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakaminen verkoston jäsenten kesken on omaksuttu pysyväksi osaksi yhteistyötä. Ilo oppia! -opistoverkostolla on yhteinen arvoperusta: Huomisen tekeminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi, tasa-arvo, monikulttuurisuus, kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät myös opistojen viestinnässä. Ilo oppia! -verkosto on vahva, yhtenäinen ja tehokas toimija, joka tavoittaa merkittävän osan alueen asukkaista. Ilo oppia -opistot lisäävät hyvinvointia tarjoamalla elinikäistä oppimista lähellä opiskelijaa. Opisto aktivoi henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti ja tarjoaa yhteisön, johon on helppo tulla mukaan. Opettajat ovat alansa ammattilaisia, ja opetus on ajanmukaista, laadukasta ja tavoitteellista. Viestintästrategian toimenpiteillä vahvistetaan verkoston nykyisiä vahvuuksia ja vaikutetaan siihen, että verkoston opistoilla on myös tulevaisuudessa uskolliset asiakkaat ja osaavat opettajat. Kunkin opiston erityiset vahvuudet huomioidaan strategiassa, ja opistoja tuetaan tuottamaan niiden mukaista viestintää. Viestintästrategian tavoitteita toteutetaan kehittämällä ja vahvistamalla sosiaalisen median käyttöä viestinnässä sekä kehittämällä opinto-ohjelmia ja opettajan oppaita strategian mukaisesti. Kaikkia nykyisiä viestintäkanavia vahvistetaan edelleen, ja opettajia tuetaan viestimään opistostaan sen elävänä käyntikorttina.

14

15

Ilo oppia! -opistoverkostossa

Ilo oppia! -opistoverkostossa Ilo oppia! -opistoverkostossa [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä. Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt

Lisätiedot

OPETUSHENKILÖSTÖN KOULUTUKSET

OPETUSHENKILÖSTÖN KOULUTUKSET OSAAMISLÄHTÖINEN KURSSISUUNNITTELU OPETUSHENKILÖSTÖN KOULUTUKSET KEVÄT 2014 Koulutuksen kohderyhmä: tunti- ja päätoimiset opettajat Aika: la 8.2.2014 klo 9.00-15.30 Viimeinen ilm. 30.1.2014 12:00:00 Koulutuspaikka:

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 Osaamisen johtaminen I ja II (31.8.2012 ja 21.9.2012) Osaamisen johtaminen osa 3. (13.11.2012) Verkko opetuksen ja oppimisen tukena (28.9.2012)

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Pirkanmaan toisen asteen sähköisen toimintakulttuurin strategia

Pirkanmaan toisen asteen sähköisen toimintakulttuurin strategia Pirkanmaan toisen asteen sähköisen toimintakulttuurin strategia Asiantuntijaryhmän kokoonpano: Minna Haasio, verkko-opetuksen koordinaattori, Tampereen kaupunki Juuso Hyvärinen, vt. rehtori, Valkeakosken

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12.

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12. OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely vuonna 2011 valtionavustuksen saaneille hankkeille Seija Karjalainen 18.12.2012 1 TAUSTATIEDOT Osaava-kehittämishankkeen nimi Osaavasti ISOverstaassa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä työkaluja OPStuki 2016 -koulutuksesta! OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Talouden ja resurssien. suunnittelu osana. johtamista. Risto Purhonen 2013

Talouden ja resurssien. suunnittelu osana. johtamista. Risto Purhonen 2013 Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Risto Purhonen 2013 Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen on laadukkaan koulunjohtamisen ydinosaamisaluetta: Pedagoginen johtaminen tähtää opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten WSOYpro Oy on Suomen suurin painettujen ja sähköisten oppimateriaalien sekä työelämäpalveluiden tuottaja. Alan johtavana toimijana

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva Turun Aikuiskoulutuskeskus Kuntouttajan muuttuva työnkuva Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke, työkokous IX 1.12.2011 Oili Niittynen, FM Kouluttaja Yrityspalvelut Sisältö Miksi työnkuva muuttuu? KELAn

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.1.2014 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Katsaus hankkeen toimintaan 3. Ensimmäisen

Lisätiedot

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto Tutkimuksen Tulokset Ja ideoiden esitteleminen Tutkimus Nuoret asiakaskohderyhmänä: Tarjonnan ja palveluiden kohdentaminen Nuorten tavoittaminen Ryhmäkeskustelut (joulukuu 2014): Nuorten parissa työskentelevät

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-toimintamalli, lyhyesti: Blogi = vihko, laite = kynä, avoin materiaali pilvipalvelussa = kirja Tiimityöskentelyä, motivointia,

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä 2007-2009 Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus KUTSU PU 1802B 11.9.2013 OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus Arvoisa vastaanottaja Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä

Lisätiedot