Ilo oppia! -opistoverkostossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilo oppia! -opistoverkostossa"

Transkriptio

1 Ilo oppia! -opistoverkostossa [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä. Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä.] Miia Lehtonen

2 JOHDANTO... 3 Tutkimuksen taustaa ja tarkoitus... 3 Tutkimusmenetelmä ja toteutus... 3 ILO-OPPIA! OPISTOVERKOSTO... 4 OSAAMISKARTOITUKSEN TULOKSET... 5 TAUSTAKYSYMYKSET... 5 OPETUSTYÖ KANSALAISOPISTOSSA... 6 Opetuksen suunnittelu... 6 Opetuksen pedagogiset mallit... 6 Kurssimarkkinointi... 7 Yhteisöllisyys ja työhyvinvointi... 8

3 Osaamiskartoitus tehtiin osana Innovatiivisiin oppimisratkaisuihin uudistuvilla rakenteilla ja osaamisen kehittämisellä (INNO-OPPI) hanketta. INNO-OPPI hanke toteutettiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Osaava-rahoituksella. Hankeen yhtenä tavoitteena oli suunnitella, laatia ja toteuttaa opistoverkoston henkilöstöryhmille osaamiskartoitukset, joiden pohjalta henkilöstön osaamista pystytään vahvistamaan tarjoamalla heille työntekoa tukevaa täydennyskoulutusta. Osaamiskartoitukset tukevat INNO-OPPI hankkeen tavoitetta edistää opistojen henkilökunnan osaamisen kehittämisessä sovellettavien uusien ja innovatiivisten rakenteiden ja toimintamallien luomista sekä toimivien ja pysyvien täydennyskoulutusratkaisujen synnyttämistä. Osaamiskartoituksen lisäksi osaamisen johtamista opistoissa tuettiin Osaamisen johtaminen työpajajoissa, joissa laadittiin opistoverkostolle yhteinen osaamisen kehittämisen malli OPISTOJEN OTSO. Mallin rakentaminen pohjautuu Turun opetustoimen fooruminen EMISSIOhankkeessa laadittuun OTSO-malliin. Opistojen opetushenkilöstölle osaamiskartoitus toteutettiin keväällä 2013 osana tieto- ja viestintätekniikan osaamiskartoitusta. Kartoitukset yhdistettiin samalle kyselylomakkeelle, jotta vastausprosentti saataisiin mahdollisimman korkeaksi. INNO-OPPI hankkeessa toteutettiin yleinen osaamiskartoitus samassa yhteydessä tieto ja viestintätekniikan osaamiskartoituksen kanssa. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä Webropol ohjelmistolla. Kysely laadittiin yhdessä INNO-OPPI hankkeen ohjausryhmän ja kyselyn toteuttajan Juhana Mykrän

4 kanssa. Mykrä laati, suunnitteli ja toteutti kyselyn. Kyselyn tulokset analysoi INNO-OPPI hankkeen hankekoordinaattori. ILO OPPIA! kansalaisopistoverkosto on kymmenen varsinaissuomalaisen kansalais- ja työväenopiston yhteinen yhteistoimintaverkosto ja siihen kuuluvat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto- Tarvasjoen kansalaisopisto, Loimaan työväenpisto, Naantali opisto, Paimion opisto, Saariston kansalaisopisto, Raision työväenopisto ja Väståbolands Medborgarinstitut. Toiminta-alueen kunnat: Turku, Aura, Pöytyä, Marttila, Oripää, Kaarina, Lieto, Tarvasjoki, Parainen, Naantali, Paimio, Sauvo, Raisio, Masku, Rusko, Mynämäki, Nousiainen. Verkoston toiminta-ajatuksena on elinikäinen oppiminen periaatteen mukaisesti vahvistaa yksilön hyvinvointia ja kansalaistaitoja. Opistot toteuttavat monipuolista kurssitoimintaa paikallisesti lähipalveluna kunta- ja kaupunkilaisille tukien perinteisten taitojen säilymistä ja uusien taitojen oppimista. Kurssitarjonnan kehittäminen ja uudistaminen nopealla aikavälillä, opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta on yksi toiminnan lähtökohdista. Verkosto toimii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Ilo Oppia! -verkoston tavoitteena on lisätä alueella toimivien kansalais- ja työväenopistojen välistä yhteistyötä ja sen myötä monipuolistaa opistojen opetus- ja kurssitarjontaa.

5 Yleisen osaamiskartoituksen tavoitteena oli kerätä opetushenkilöstöltä kansalaisopisto-opettamiseen, opetustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää tietoa. Kartoituksella saatua tietoa käytetään täydennyskoulutuksen suunnittelun apuna INNO-OPPI- ja INNO-OPISTOT hankkeissa. Osaamiskartoitus aloitettiin taustakysymyksillä, joilla kartoitettiin opettajien tietämystä kansalaisopiston toiminnan tavoitteista ja sitä ohjaavista arvoista. Taustakysymyksillä haluttiin selvittää opettajien Oma arvio osaamisesta Tiedostan kansalaisopiston toiminnan tavoitteet Pyrin oppilaitokseni kehittämiseen vaikuttamaan toiminnan Pystyn opetuksessani vahvistamaan elämänikäistä oppimista ja harrastuksen periaatetta Riittävä sti Puutteel lisesti EOS kiinnostusta kansalaisopistojen toiminnan kehittämiseen. Yhteens ä 93,7 5,6 0,7 100,0 58,7 37,1 4,2 100,0 95,1 2,8 2,1 100,0 Kyselyyn vastanneista 14 toivoi saavansa lisätietoa ja koulutusta kansalaisopiston toiminnan tavoitteista. 29,4 vastanneista oli kiinnostunut oppilaitoksen toiminnan kehittämisestä ja 23,1 oli kiinnostunut koulutuksesta mikä liittyi elinikäisen oppimisen ja harrastuksen periaatteen vahvistamiseen omassa opetustyössä.

6 OPETUKSEN SUUNNITTELU Osaamiskartoituksessa selvitettiin opetushenkilöstön ammatillista osaamista. Kansalaisopistoissa opetustyö on monimuotoista ja vapaehtoisuuteen ja harrastuksen periaatteen pohjalta toimivaan opiskeluun oppilaat tulevat opiskelun lisäksi viihtymään ja luomaan sosiaalisia suhteita. Vapaaehtoisuus antaa opetuksen suunnitteluun väljyyttä, mutta kurssisuunnitelmat ja sisältötavoitteet täytyy olla olemassa. Kansalasiopisto-opiskelu on tavoitteellista opiskelua. Kartoituksen tulosten perusteella kurssisuunnittelun hallitsi riittävän hyvin 93 opettajista. Kansalaisopistoissa opetustyön ja oppimisympäristöjen kehittäminen on parhaillaan käynnissä, sillä uusien asiakasryhmien saaminen opiskelijoiksi kansalaisopistoihin on tämän hetken suurimpia haasteita. Opetustyötä tulee kehittää, jotta nykyiset opiskelijat viihtyvät kursseilla ja että uusia asiakkaita saadaan opiskelijoiksi. Tietotekniikan yleistyminen opetuskäytössä yleissivistävän opetuksen puolella antaa lisähaastetta kansalaisopistojen opetustyön kehittämiseen. Kartoituksessa kävi ilmi, että 93 vastanneista hallitsi opettamansa aineen esitys- ja puhetaidot, mutta vain 29,4 koki hallitsevansa verkko-opetuksen ja verkko-opetusvälineiden käytön opetuksessa. Opetuksessa käytettiin enemmän muita moderneja opetusmenetelmiä ja välineitä, sillä niiden käytön hallinta oli 73,4. OPETUKSEN PEDAGOGISET MALLIT Kansalaisopistoissa opetuksen toteuttaminen on vapaata ja opettaja pystyy hyödyntämään opetuksessaan itselle mielekkäitä opetustapoja. Kartoituksessa selvitettiin, miten paljon opettajat osaavat käyttää opetuksessa uusia pedagogisia ratkaisuja: riittävästi 49 ja puutteellisesti 46,2. Opetuksessa tiimityö- ja ryhmätaidot ovat tärkeitä ja niiden hallinta oli riittävää 84,6 vastanneista ja

7 puutteellista 13,3. Opetuksessa yksi tärkeä osaamisalue on yksilöettä ryhmäkohtaisten tavoitteiden asettaminen opiskelijoille. Kartoitukseen vastanneista opettajista 86 osasi asettaa tavoitteet sekä yksilö- että ryhmäkohtaisesti. Puutteellisesti tavoitteiden asettelu oli 11,9 vastanneista. Opetusryhmien moninaisuus on kansalaisopisto-opetuksen vahvuuksia. Ryhmien kokoonpano voi olla hyvinkin heterogeeninen ja opetuksessa se tulee pystyä ottamaan huomioon. Kyselyyn vastanneista 66,4 osaa kohdata monikulttuurisuutta opetustyössä. 39,9 opettajista koki taitonsa puutteelliseksi. Haluaisin koulutusta ko. asiaan: Kyllä Kurssi- ja tuntisuunnittelu 14,7 42,7 Modernit opetusmenetelmät ja välineet 30,1 30,8 Esitys- ja puhetaidot 17,5 41,3 Verkko-opetuksen ja verkko-opetusvälineiden käyttö 39,2 29,4 Pedagogisten ratkaisujen käyttö 37,1 25,2 Ryhmä- ja tiimityötaidot 19,6 39,9 Yksilö- että ryhmäkohtaisten tavoitteiden asettelu 16,8 39,9 Monikulttuurisuuden kohtaaminen opetustyössä 17,5 39,9 Ei KURSSIMARKKINOINTI Kurssimarkkinointi on tärkeä osa kurssin suunnittelua. Kurssien toteutumisen kannalta on tärkeää, että opettajat osaavat suunnitella sellaisia kursseja, joille on alueella kysyntää ja tarvetta. Kurssimarkkinointina nähdään opiston opinto-ohjelma, mikä julkaistaan vuosittain. Opettajat markkinoivat kurssiaan itse opintoohjelmassa, jolloin kurssikuvauksien tulee olla houkuttelevia ja todenmukaisia. Tämän lisäksi opettajat voivat markkinoida tulevia kursseja omissa opetus ryhmissään. Viestintätaitojen hallinta ja

8 kurssimarkkinoinnin osaamisen oli opetushenkilöillä 46,9 riittävää ja 51 puutteellista. Koulutusta kurssimarkkinointiin toivoi 31,5 vastanneista. YHTEISÖLLISYYS JA TYÖHYVINVOINTI Opetustyö kansalaisopistoissa voi toisinaan olla yksinäistä, sillä opetukset tapahtuvat eri paikoissa ja opetushenkilöstö on pääosin tuntiopettajia. Ilo oppia! opistoverkostossa oppilaitokset kannustavat opettajia verkostoitumaan ja osallistumaan yhteisiin tapahtumiin yhteisöllisyyden ja vertaistuen vuoksi. Oman osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen on tärkeässä asemassa vapaan sivistystyön opetuksessa, sillä kansalaisopistoissa opetustyö poikkeaa muusta opetustyöstä. Opetustyön tulee olla sekä opettajille, että oppilaille turvallista. Oppilaitokset vastaavat opetustilojen turvallisuudesta ja soveltuvuudesta kyseisiin opetusaineisiin. Opettajilla on myös vastuu turvallisen opiskeluympäristön luomisesta. Kyselyyn vastanneista 81,8 kertoo tunnistavansa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvän osaamisen merkityksen ja 18,2 vastanneista haluaisi aiheesta lisäkoulutusta. Osaamiskartoituksessa selvitettiin opetushenkilöstön asennoitumista yhteisölliseen opetustyöhön. Vastanneista 66,4 jakaa mielellään omaa osaamistaan muiden opettajien kesken ja 31,5 sanoi jakavansa tietoa puutteellisesti. Kyselyyn vastanneista 82,5 tiedostaa työyhteisötaitojen ja -osaamisen merkityksen ja pyrkii työskentelytavoillaan edistämään opistoyhteisön hyvinvointia ja positiivista työilmapiiriä. 14 vastanneista koki nämä taidot puutteelliseksi. Oman osaamisen kehittämisen ja kehittymisen kannalta osaamisen tunnistaminen on tärkeää. Itsensä kehittäminen voi parhaassa tapauksessa motivoida opettajaa uudenlaisiin työskentelymuotoihin ja mahdollistaa vertaistuen jakamisen kollegoiden kesken. Kyselyyn vastanneista 91,6 tiedostaa oman osaamisen tunnistamisen ja

9 kehittämisen merkityksen ja 19,6 vastanneista on kiinnostunut oman osaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä jatkossakin. Haluaisin koulutusta ko. asiaan. Kyllä Ei Osaamisen jakaminen muiden opettajien kanssa 15,4 42,7 Tiedostan työyhteisötaitojen ja -osaamisen merkityksen ja pyrin työskentelytavoillani edistämään opistoyhteisön hyvinvointia ja positiivista työilmapiiriä 14,7 42,0 Minulla on kyky antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta 14,7 42,7

INNO-OPISTOT LSAVI/3050/07.03.01/2012. Hankkeen loppuraportti

INNO-OPISTOT LSAVI/3050/07.03.01/2012. Hankkeen loppuraportti INNO-OPISTOT LSAVI/3050/07.03.01/2012 Hankkeen loppuraportti 28.12.2014 1 1 HANKKEEN TAUSTAT INNO-OPISTOT on Ilo oppia! -verkoston Osaava -rahoituksella toteuttama kehittämishanke. Hanke on saanut avustusta

Lisätiedot

[Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

[Kirjoita asiakirjan alaotsikko] [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä. Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt

Lisätiedot

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Ulrika Kauniskangas ja Osaava hankkeen ohjausryhmä Sisällys 1. Osaava hanke Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat 2 2.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä 2007-2009 Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY)

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Asko Leppilampi Oy www.leppilampi.com p. 040-8322552 KOHONEN, VILJO & LEPPILAMPI, ASKO TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Seuraavat osiot ovat lainausta yllä mainitusta kirjasta: 2.2.

Lisätiedot

Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti

Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti Osaava-ohjelma 2010 2013 Selvityksen loppuraportti Helsingin yliopisto Koulutuksen arviointikeskus Meri Lintuvuori, Raisa Ahtiainen, Ninja Hienonen, Mari-Pauliina Vainikainen ja Jarkko Hautamäki KOULUTUKSEN

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013 0 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot