70600 Kuopio. Ilomantsi, kiinteistöt Murtovaara ja Murhivaara Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "70600 Kuopio. Ilomantsi, kiinteistöt Murtovaara ja Murhivaara Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala"

Transkriptio

1 VIREILLÄOLOKUULUTUS Ilomantsin kunnan kuntaympäristölautakunnassa on vireillä Destia Oy:n maaaineslupahakemus sekä olemassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen alueen laajenemisen vuoksi. Alue sijaitsee kiinteistöillä Murtovaara ja Murhivaara Ottamisalueen pinta-ala on 2,6 ha, kokonaisottomäärä on m 3, lupaa haetaan 10 vuodelle. Hakemus ja ottamissuunnitelma karttoineen on nähtävänä kunnan wwwsivuilla ajalla Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta tulee toimittaa Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, os. Soihtulantie 7, Ilomantsi, mennessä. Ilomantsissa Kuntaympäristölautakunta

2 LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN 1 ) Maa-aineslaki 555/81 (Lupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu tiesuunnitelmaan, Maankäyttö ja rakennuslaki 126 ) HAKEMUS LUVAN JATKAMISEKSI (MAL 10.3 ) Viranomainen täyttää Tunnus Saapui Päätöksen pvm ja 1. Hakija 2. Kiinteistön omistaja Nimi ja ammatti Destia Oy / kiviaines ja kiertotalous Lähiosoite Viestikatu 1-3 Postinumero ja postitoimipaikka Kuopio Nimi ja ammatti ks. ottamissuunnitelmateksti Lähiosoite Puhelin toimeen / kotiin Kotipaikka Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin toimeen / kotiin 3. Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot Kaupunginosa / Kunnan osa ja kaava-alue Ilomantsi, kiinteistöt Murtovaara ja Murhivaara Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala 4. Tiedot ottamisalueesta 5. Toimenpide Tarvittaessa käytettävä eri liitettä Ottamisalueen pinta-ala, m 2 Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema Maa-ainesten keskimääräinen ottamissyvyys, m 2,6 ha (ojien pinnat) 11,5 m (0-23 m) Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu ja määrä, ottamisalueella voimassa olevat rajoitukset tai toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä pohjavesiin. Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys. Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä kiintokuutiometreinä. 1 Soveltuu myös RakL 124 :n mukaisiin toimenpiteisiin

3 Esitetty ottamissuunnitelmassa 6. Ottamismäärä- ja aika 7. Ottamiseen liittyvät järjestelyt Tarvittaessa käytettävä eri liitettä tai selvitykset esitetään ottamissuunnitelmassa Haettu kokonaismäärä, m 3 ) Vuotuinen otto, m 3 ) Ottamisaika, vuotta vaihtelee käyttötarpeen mukaan Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja aineisten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista, polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu. 10 Käytetty eri liitettä Esitetty ottamissuunnitelmassa 8. Maa-ainesten ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta 9. Kuuleminen Tarvittaessa käytettävä eri liitettä Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Liitteenä ehdotus vakuudeksi. Kyllä Ei Luettelo ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja haltijoiden yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13, MRA 86 ) Käytetty eri liitettä (ottamissuunnitelman liitteenä rajanaapureiden yhteystiedot) Kiintokuutiometreinä

4 10. Ottamissuunnitelman laatija 11. Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö 12. Liitteet Nimi ja koulutus sekä ammatti Tiina Ullgren, MMM, maa-ainesvastaava Lähiosoite Viestikatu 1-3 Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin toimeen / kotiin Kuopio Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Nimi ja ammatti Tiina Ullgren Lähiosoite Viestikatu 1-3 Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin toimeen / kotiin Kuopio Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä. 1. valtakirja 7. selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista 2. selvitys ottamisalueen omistus- ja hallintaoikeudesta 3. maanomistajan suostumus (jos hakija ei omista tai hallitse ottamisaluetta) 4. karttaote 5. kaavaote kaavamääräyksineen 8. vesipiirin vesitoimiston lausunto 9. naapurien kuuleminen/suostumus neljä sarjaa ottamissuunnitelmia 13. Päätöksen toimittaminen Postitetaan Noudetaan 14. Viranomaismaksujen suorittaja Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Destia Oy Y-tunnus: Verkkolaskuosoite: Operaattori: Basware Oyj OVT-tunnus: Välittäjätunnus: BAWCFI22 Viite: Tiina Ullgren 15. Tietojen luovutus Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 3 mom.) Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 ) 16. Päiväys ja allekirjoitus Päivämäärä Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus Tiina Ullgren

5 (1) Ilomantsin kunta Soihtulantie Ilomantsi MAA-AINESLUPAHAKEMUS JA YMPÄRISTÖLUVAN PÄIVITYS, MURTOVAARAN KALLIOALUE, KIINTEISTÖT MURTOVAARA ( ) JA MURHIVAARA ( ) Destia Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Ilomantsin kunnassa Maikkulan kylässä sijaitsevalle Murtovaaran kallioalueelle (Murtovaara ja Murhivaara ). Samanaikaisesti Destia Oy hakee lupaa aloittaa hakemuksen mukainen toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätösten lainvoimaiseksi tuloa. Perustelut on esitetty ottamissuunnitelmassa. Hakija sitoutuu asettamaan ao. luvan mukaisen vakuuden välittömästi lupapäätöksen antamisen jälkeen. Hakija jättää vakuuden suuruuden lupaviranomaisen päätettäväksi. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, jolle alueen laajentuessa Destia Oy hakee lupamääräysten tarkistamista. Lupapäätöksen pyydämme lähettämään osoitteella: Destia Oy / Tiina Ullgren, Viestikatu 1-3, Kuopio ja/tai Destia Oy vastaanottaa vain verkkolaskuja tai toimittajaportaalin kautta tehtyjä laskuja. Verkkolaskut: Laskutusosoite Destia Oy Y-tunnus: Verkkolaskuosoite: Operaattori: Basware Oyj OVT-tunnus: Välittäjätunnus: BAWCFI22 Toimittajaportaali: Destia Oy:lle voi lähettää verkkolaskuja ilmaiseksi Basware portaalin kautta (vaati rekisteröitymisen) Laskussa tulee aina mainita viitehenkilön etu- ja sukunimi (Tiina Ullgren). Destia Oy Y-tunnus/Business ID Neilikkatie 17, PL Vantaa P. (+358) F. (+358)

6 Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan päivittäminen Murtovaaran kallioalue, Ilomantsi ( , )

7 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIEDOT HANKKEESTA Hakija Alue ja laitos Lupatilanne Toiminnot, joille lupaa haetaan Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Suunnitelma-aineisto 6 2 TIEDOT SUUNNITELMA-ALUEESTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ Sijainti ja tieyhteydet Kiinteistöt ja niiden omistajat Kaavoitus Maankäyttö ja maisema Luonnonolosuhteet ja suojellut kohteet Sijaintipaikan rajanaapurit ja muut asianosaiset Pinta- ja pohjavesiolosuhteet, havaintopaikat ja talousvesikaivot 10 3 OTTAMISTOIMINTA Otettava kiviaines ja sen käyttö Suunnitelma-alue, ottamismäärät ja -aika Ottamisjärjestys ja ottamistasot Koneet ja laitteet Turvallisuus ja merkinnät Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 11 4 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Louhinta Murskausprosessi Tuotteet ja tuotantomäärät Toiminta-ajat Käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä veden käyttö Energian käyttö Tukitoimintojen alue ja polttonesteiden varastointi Liikenne ja liikennejärjestelyt 15 5 LAITOKSEN TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT SEKÄ NIIDEN ESTÄMINEN JA VÄHENTÄMINEN Päästöt ilmaan Melu Tärinä Päästöt veteen ja maaperään Jätteet 16 6 TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 18 7 PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN 18

8 3 (21) 8 TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 19 9 ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN, LUONNONOLOSUHTEISIIN JA POHJAVESIIN Vaikutukset maisemaan, luonnonolosuhteisiin ja pinta- ja pohjavesiin Melu-, pöly- ja tärinävaikutukset JÄLKIHOITO JA ALUEEN TULEVA KÄYTTÖ LÄHDELUETTELO 21 LIITTEET Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Sijaintikartta Lainhuutotodistukset Kiinteistörekisterin karttaotteet Rajanaapurikiinteistöt Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Suunnitelmapiirustukset (ETRS-TM35FIN) 1 Nykytilanne (1:2 000) 2 Maastonmuotoilu (1:2 000) 3 Pituusleikkaus (1:1 000 / 1:500) 4 Poikkileikkaukset A-A, B-B ja C-C (1:1 000)

9 4 (21) 1 TIEDOT HANKKEESTA 1.1 Hakija Hakija Destia Oy, Kiviaines Yhteystiedot Neilikkatie 17 PL Vantaa Y-tunnus , kotipaikka Vantaa Yhteyshenkilöt Lupa-asiat: Tiina Ullgren, maa-ainesvastaava Viestikatu 1-3, Kuopio p Työmaatoiminta: Terho Klemetti, työnjohtaja Viestikatu 1-3, Kuopio p Sähköpostiosoitteet muotoa Ympäristövahinkovakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, vakuutusnumero SP Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 14001, viimeisin auditointi Alue ja laitos Kiinteistöt Murtovaara Murhivaara (lohkotaan osaksi Murtovaara - kiinteistöä) Omistajat Murtovaara: Ikonen, Johanna ja Kareinen, Antti Johannes Murhivaara: Lehto, Eija Kaarina Kunta ja kylä Tieosoite Kiinteistöjen pinta-alat Suunnitelma-alueen pinta-ala Ottamisalueen (=louhinta-alue) pinta-ala Ilomantsi, Maukkula Ilomantsintie 567, Ilomantsi 36,42 ha (Murtovaara) 36,27 (Murhivaara) 5,4 ha 2,6 ha

10 5 (21) Kokonaisottomäärä Laitos m 3 ktr (kallio m 3 ktr, moreeni m 3 ktr) Siirrettävä murskauslaitos ja louhintakalusto. Toiminnassa käytetään aliurakoitsijoita. Yhteystiedot ilmoitetaan urakkakohtaisesti. 1.3 Lupatilanne Suunnitelma-alueella kiinteistöllä Murtovaara on Ilomantsin kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan myöntämä lupa (maa-ainesluvan nro ) kalliokiviaineksen ( m 3 ktr) ottoon; lupa on voimassa saakka. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa louhinnalle, murskaukselle sekä päällysteen valmistukselle. Luvan on myöntänyt Ilomantsin ja Tuupovaaran kansanterveystyön kuntayhtymän terveys- ja ympäristölautakunta kokouksessaan ( 77). 1.4 Toiminnot, joille lupaa haetaan Maa-aineslupa Koska kalliokiviaineksen ottotoimintaa on suunniteltu jatkettavan nykyiseltä ottoalueelta länteen Murhivaara-kiinteistön puolelle (Murhivaara-kiinteistölle nykyhetkessä sijoittuva osa suunnitelma-alueesta tullaan lohkomaan osaksi Murtovaara-kiinteistöä), Destia Oy hakee Ilomantsin kunnan lupaviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen m 3 ktr kokonaisottomäärälle. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Destia Oy hakee alueelle maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman (perustelut ks. kappale 2.5). Haettava lupa korvaa maa-ainesluvan nro Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Toiminnan laajentuessa kiinteistölle Murhivaara Destia Oy hakee Ilomantsin kunnan lupaviranomaiselta toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Koska nykyisen lainsäädännön puitteissa asfalttiasema, joka ei sijoitu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle, on rekisteröitävä toiminto, alueelle tehdään tarvittaessa asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus. 1.5 Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Destia Oy hakee alueelle maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman. Pykälän mukaan maaainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakemuksenmukainen toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut maaainestenottoa ja jalostusta jo aiemmin. Alueella on saakka voimassa oleva lupa maa-ainesten ottamiseen ja alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion louhinnalle ja murskaukselle.

11 6 (21) Toiminta ei sijoitu luonnontilaiselle alueelle, vaan avatulle maa-ainestenottoalueelle. Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta muutosta alueen käyttöön tai ympäristöön, tai vahingoita koskematonta luontoa. Toiminta ei ole ristiriidassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa; alue on maakuntakaavassa osoitettu maa-ainesten ottoon. Alueen ympäristössä ei ole nykyisen toiminnan johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä. Tässä ottamissuunnitelmassa on esitetty, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Suunnitellulla ottamisalueella ei ole kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai luonnonesiintymiä. Toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa, koska toiminta järjestetään ottamissuunnitelman sekä toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä. Hakija sitoutuu asettamaan hyväksyttävän vakuuden mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta. 1.6 Suunnitelma-aineisto Tämän suunnitelman lähdeaineistona ovat alueen aiemmat viranomaisluvat ja niihin liittyvät hakemukset, ympäristöhallinnon paikkatietoaineisto sekä Murtovaaran kallioalueen toiminnan aikana tehdyt maastohavainnot ja hakijan kokemus aiemmista vastaavista hankkeista. Kartta-aineistona on Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto. Suunnitelmapiirustukset perustuvat Destian vuonna 2020 tekemään dronekuvaukseen ja Maanmittauslaitoksen avoimeen dataan. Suunnitelmapiirustuksissa on käytetty tasokoordinaattijärjestelmää ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmää N TIEDOT SUUNNITELMA-ALUEESTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ 2.1 Sijainti ja tieyhteydet Suunnitelma-alue sijaitsee Ilomantsin kunnassa, Ilomantsintien (kantatie 74) pohjoispuolella ja Joensuu-Ilomantsi -radan eteläpuolella. Kulku alueelle tapahtuu Ilomantsintie 567 kohdalta. Taulukko 1. Alueen koordinaatit. N ETRS-GKn ETRS-TM35FIN YKJ Suunnitelma-alueen sijainti on esitetty kartalla kuvassa 1 sekä liitteenä 1. E 2.2 Kiinteistöt ja niiden omistajat Suunnitelma-alue sijoittuu noin 5,4 hehtaarin suuruiselle alalle kiinteistöillä Murtovaara ja Murhivaara Murhivaara -kiinteistön suunnitelma-alueen osa lohkotaan osaksi Murtovaara -kiinteistöä; kiinteistökauppa toteutuu, kun alueella on lainvoimainen maa-aineslupa kalliokiven ottoon. Kiinteistöjen omistajatiedot on esitetty kohdassa 1.1. Hakijalla on alueen käytöstä sopimus Antti Kareisen kanssa. Kiinteistöjen

12 7 (21) lainhuutotodistukset on esitetty liitteenä 2 ja kiinteistörekisterin karttaotteet liitteenä 3. Maanomistajien suostumukset lupien hakemiseen toimitetaan lupahakemuksen liitteeksi. Murtovaara /1 Murhivaara /1 Kuva 1. Suunnitelma-alueen sijainti on merkitty sinisellä rajauksella. 2.3 Kaavoitus Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa (maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa , kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä , 3. vaihe ympäristöministeriössä ja 4. vaihe ympäristöministeriössä ) alue on osoitettu kalliokiviainesten ottoalueeksi (EO3). Aluemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia kalliokiviainesten ottoalueita. Suunnitelma-alue Kuva 2. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavayhdistelmästä

13 8 (21) 2.4 Maankäyttö ja maisema Suunnitelma-alue on toiminnassa oleva kiviainestenottoalue Murtovaara-kiinteistön osalta. Toiminta on suunniteltu jatkettavan kiinteistön Murhivaara (joka lohkotaan myöhemmin osaksi Murtovaara-kiinteistöä) puolelle, joka on tällä hetkellä metsätalouskäytössä. Suunnitelma-aluetta rajaa luoteen puolella rautatie ja etelä/kaakkoispuolella noin 350 metrin etäisyydellä kulkee Ilomantsintie (kantatie 74) (kuva 3). Muutoin alueen ympäristö on metsätalouskäytössä. Asutusta Rata Lähin asutus Suunnitelma-alue Marjovaarantie Asutusta Ilomantsintie Kuva 3. Suunnitelma-alueen lähiympäristön maankäyttö. Kartta-aineisto: Paikkatietoikkuna. Louhittavaksi suunnitellun alueen maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat noin tasolla +209 (N2000). Maasto on alimmillaan suunnitelma-alueen kaakkoisnurkassa, alueen tulotiellä noin tasossa Karttatarkastelun perusteella louhittavaksi suunniteltu alue on korkeussuhteiltaan samankaltaista tai matalampaa kuin ympäristön kalliokohoumat. Aluetta ympäröivät metsät sekä rautatiealue, ja suunnitelma-alue ei erityisesti erotu kaukomaisemassa. Lähimaisemassa alueelle ei ole näkymää kantatieltä 74. Louhittavaksi suunnitellun alueen ja kantatie 74 välissä on puustoinen suojavyöhyke. 2.5 Luonnonolosuhteet ja suojellut kohteet Suunnitelma-alueen Murtovaara-kiinteistön puoli on kallionottoaluetta, joka ei ole enää luonnontilainen. Kallion ottotoiminta jatkuu Murhivaara -kiinteistölle, jonka puusto on lähes kokonaan poistettu (kuva 4). Niiltä osin, jossa puustoa on vielä jäljellä, suunnitelmaalue on pääosin tuoreen kankaan sekametsikköä.

14 9 (21) Kuva 4. Suunnitelma-alueen ilmakuva Suunnitelma-alueen maaperä on kalliota, jonka päällä on vaihtelevan paksuinen moreenikerros. Louhitulla alueella ja varastoalueella pintakerroksena on murskekerros. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai tiedossa olevia uhanlaisia lajeja. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistoja tai muinaishautoja. Lähimmät Natura-alueet on esitetty kartalla kuvassa 5. Puustinvaara, Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC), FI Suunnitelma-alue Herajärven metsä, Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC), FI Kuva 5. Lähimmät Natura-alueet 2.6 Sijaintipaikan rajanaapurit ja muut asianosaiset Lähin asutus sijaitsee suunnitelma-alueen luoteispuolella, Marjovaarantien varrella, noin metrin etäisyydellä louhittavasta alueesta. Sijaintipaikan rajanaapurikiinteistöt on esitetty kartalla kuvassa 6, ja niiden omistajien yhteystiedot liitteenä 4 (pois lukien

15 10 (21) kiinteistöt (Rataosa 1710), (Yhteismetsä Visa) sekä (Kantatie Joensuu-Ilomantsi)) Kuva 6. Hakemuksen kohteena olevien kiinteistöjen (valkoiset) rajanaapurikiinteistöt (keltaiset). 2.7 Pinta- ja pohjavesiolosuhteet, havaintopaikat ja talousvesikaivot Nykyisen louhitun alueen itä- ja kaakkoispuolella kulkevat ojat ovat noin tasolla Suunnitelma-alueella ei ole havaittu pohjavettä. Varsinaista pintavaluntaa on louhosalueilla yleisesti vähän, sillä murskekerros on vettä erittäin hyvin läpäisevä, ja sade- ja sulamisvedet valuvat murskekerroksen alla tai imeytyvät kallion rakoihin. Suunniteltu louhinta-alue ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan käytettävällä pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella ole talousvesikaivoja. Lähimmät mahdolliset talousvesikaivot sijaitsevat lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla, yli 650 metrin etäisyydellä louhittavasta alueesta. 3 OTTAMISTOIMINTA 3.1 Otettava kiviaines ja sen käyttö Otettava kiviaines on kalliota ( m 3 ktr) sekä moreenia (5 000 m 3 ktr). Kalliokiviaines käytetään joko louheena tai jalostetaan seulomalla tai murskaamalla erikokoisiksi murskelajikkeiksi. Moreeni hyödynnetään jalostamattomana. Kiviaines käytetään tie- ja muuhun infrarakentamiseen sekä talonrakentamiseen. Vuosittainen ottamismäärä vaihtelee käyttötarpeen mukaan. 3.2 Suunnitelma-alue, ottamismäärät ja -aika Suunnitelma-alue käsittää 5,4 hehtaarin suuruisen alueen. Louhittava alue (=ottamisalue) käsittää vain osan suunnitelma-alueesta ja sen pinta-ala on 2,6 hehtaaria. Louhittava alue sijoittuu pääsääntöisesti aiemmin louhitun alueen länsipuolelle.

16 11 (21) Kokonaisottamismäärä on m 3 ktr. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee vuosittain markkina- ja työtilanteen mukaan. 3.3 Ottamisjärjestys ja ottamistasot Ottamisjärjestys, vaiheet ja ottamistasot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa: 1 Nykytilanne (1:2 000) 2 Maastonmuotoilu (1:2 000) 3 Pituusleikkaus (1:1 000 / 1:500) 4 Poikkileikkaukset A-A, B-B ja C-C (1:1 000) Alin ottamistaso on +186,20 (N2000). 3.4 Koneet ja laitteet Ottamisessa käytetään tavanomaisia maarakennuskoneita: kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Materiaalin jalostamiseen voidaan käyttää siirrettävää seulaa. Louhinnalle ja murskauslaitokselle on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, joka nyt alueen laajentuessa päivitetään. Maa-aineksen kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. 3.5 Turvallisuus ja merkinnät Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan. Ottamisalueen rajat merkitään maastoon. Alin ottotaso merkitään korkokolmioin tai -merkein siten, että ottamissyvyyttä ja ottamistasoa voidaan ottotoiminnan yhteydessä seurata ja valvoa. Ottamistoiminnan aikana jyrkät rintaukset suojataan maavalleilla/suurilla lohkareilla sekä lippusiimalla turvallisuuden varmistamiseksi. Työmaa-alueesta varoitetaan kyltein. 3.6 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Pintamaa on poistettu aikaisempina toimintavuosina otetulta, noin 2,2 hehtaarin suuruiselta alueelta. Varastossa olevaksi määräksi arvioidaan noin m 3 (kuorittu ala n m 2, pintamaakerroksen keskimääräinen paksuus 0,3 m). Pintamaat on välivarastoitu louhitun alueen reunoille. Tämän ottamissuunnitelman mukaisella louhinta-alueella on vielä pintamaa. Välivarastoitavaa pintamaata syntyy tältä alueelta arviolta noin m 3 (kuorittava ala n m 2, pintamaakerroksen keskimääräinen paksuus 0,3 m). Laskennallinen pintamaan määrä on yhteensä m 3. Toiminnassa ei synny ylijäämämateriaalia tai muuta sivukiveä, sillä kaikki käyttökelpoinen kiviaines hyödynnetään. Pintamaa hyödynnetään kokonaisuudessaan alueen maisemoinnin yhteydessä alueen pohjalle sekä luiskien muotoiluun. Alueelta peräisin oleva puhdas pintamaa ei aiheuta ympäristövaikutuksia. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteenä 5.

17 12 (21) 4 LAITOKSEN TOIMINTA 4.1 Yleiskuvaus toiminnasta Murtovaaran kallioalueella murskataan alueelta otettavaa kalliokiviainesta tie- ja muuhun infrarakentamiseen sekä talonrakentamiseen. Eri murskelajikkeita tuotetaan keskimäärin tonnia, maksimissaan tonnia vuodessa. Toiminta sijoittuu kiinteistöille Murtovaara , jolla on jo ennestään kiviaineksen ottamista ja jalostusta, sekä ottamisen edetessä myös kiinteistölle Murhivaara , jonka ottotoiminnan kohteena oleva alue lohkotaan osaksi Murtovaara - kiinteistöä. Toiminta on kausittaista kiviaineksen kysynnän mukaan, mutta alueella voi olla toimintaa ympäri vuoden. Murskaus tehdään urakoina, yleensä yksi urakka keväisin ja/tai syksyisin. Toiminnassa voi olla välivuosia, jolloin alueella ei ole louhinta- ja murskaustoimintaa. Yhden murskausjakson kesto on yleensä 2-9 viikkoa (10-45 työpäivää). Murskauslaitos on siirrettävä eli laitos tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Työmaa-alue pidetään siistinä maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti ja asiattomien pääsy alueelle on kielletty. 4.2 Louhinta Louhintatyöt tilataan aliurakkana alan ammattilaisilta, jotka tuovat räjähdysaineet päivittäisen tarpeen mukaan työmaalle ja vievät käyttämättömät aineet vastaavasti välittömästi pois alueelta. Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksesta. Työn aluksi louhinta-alue merkitään maastoon varoituskyltein ja lippusiimoin. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat, jotka varastoidaan maisemointia varten pintamaiden välivarastointialueelle. Ennen porausta porausreikien paikat merkitään maastoon panostussuunnitelman mukaisesti. Porausreikien määrään ja reikäväliin vaikuttavat mm. louhittavan kallion laatu, irrotettava materiaalimäärä, käytettävä räjähdysaine sekä haluttu lohkarekoko. Porauksessa käytetään hydraulisia, tela-alustaisia poravaunuja, joissa on pölynkeräyslaitteisto. Poravaunu koostuu hydraulisesta porauslaitteistosta ja kompressorista, joiden tarvitsema energia tuotetaan dieselmoottorilla. Yhdellä räjäytyksellä irrotetaan keskimäärin k-m 3 kalliota. Käytettävä räjähdysainemäärä on noin 0,5 1 kg/m 3 ktr irrotettavaa kalliota. Mikäli räjäytyksissä syntyy esimurskaimen kitaa suurempia, tilavuudeltaan yli 1 m 3 :n lohkareita, ne rikotetaan ennen murskausta hydraulisella, kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla. Alueella noudatetaan Väyläviraston ohjeistusta louhintatöistä rautateiden läheisyydessä, ja louhintatyöt suunnitellaan ja suoritetaan siten, ettei radan rakenteille ja laitteille aiheudu vaurioita eikä raideliikennettä vaaranneta tai haitata. 4.3 Murskausprosessi Murskauksessa kiviaineksen raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. Murskauslaitos on yleensä kaksi- tai kolmivaiheinen, ja koostuu esi-, väli-, ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista. Esimurskaimena käytetään yleensä leukamurskainta

18 13 (21) ja väli- ja jälkimurskaimina kara- tai kartiomurskaimia. Käyttöenergialtaan laitoksia on kahdenlaisia. Laitos voi olla polttomoottorikäyttöinen tai vaihtoehtoisesti sen käyttöenergiana on sähkövirta, jolloin laitokseen kuuluu sähköntuotantoa varten aggregaatti. Murskausprosessissa kiviaines syötetään syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Siitä kiviaines siirtyy edelleen hihnakuljettimilla väli- tai jälkimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan, kunnes saadaan aikaan haluttu lopputuote. Kuljettimet kuljettavat erikokoiset kiviainekset omiin kasoihinsa. Murskattavan kiviaineksen syöttö murskaimeen tehdään kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Valmiit murskelajikkeet siirretään murskauslaitokselta varastokasoihin ja niistä kuorma-autoihin pyöräkuormaajalla. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuormaautoilla. Murskauksen yhteydessä alueella toimii yleensä yksi kaivinkone ja kaksi pyöräkuormaajaa. Murskauslaitoksen toimiessa alueella työmaalla on lisäksi toimisto- ja taukotilat ja konttivaunu öljytuotteiden varastointia sekä jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Murskauslaitokset ovat aliurakoitsijan omistuksessa. Murskauslaitos sijoitetaan alueen pohjatasolle ja mahdollisimman lähelle rintausta, sille alueelle, josta kalliota kulloinkin otetaan. Tällöin kuljetus- ja kuormausmatka ja samalla siitä aiheutuva melu ja päästöt ovat pienimmät. Koska ottamisen paikka muuttuu oton edetessä, myös murskauslaitoksen sijainti vaihtelee. 4.4 Tuotteet ja tuotantomäärät Alueella valmistettavat tuotteet ja vuosittaiset tuotantomäärät on esitetty taulukossa 2. Murskauslaitoksella vuorokaudessa murskattava määrä on tuotettavan lajikkeen mukaan tonnia. Taulukko 2. Tuotteet ja tuotantomäärät. Materiaali Vuosittainen tuotantomäärä Keskiarvo Maksimi Kalliomurske (paikalta tuotettu) t t Aikaisempina toimintavuosina otettu alue toimii varastoalueena, jonne valmiit tuotteet varastoidaan kasoihin. Osa murskeista voidaan kuljettaa suoraan käyttökohteeseen. 4.5 Toiminta-ajat Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnän mukaan, mutta toimintaa voi olla ympäri vuoden. Murskaus tehdään urakoina, yleensä yksi urakka keväisin ja/tai syksyisin. Yhden murskausjakson kesto on yleensä 2-9 viikkoa (10-45 työpäivää). Päivittäiset toiminta-ajat ovat seuraavat: - murskaus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00 ja välisenä aikana, - poraaminen arkipäivisin (ma-pe) klo 7.00 ja välisenä aikana, - rikotus arkipäivisin (ma-pe) klo 8.00 ja välisenä aikana, - räjäytykset arkipäivisin (ma-pe) klo 8.00 ja välisenä aikana ja

19 - kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00 ja välisenä aikana. 14 (21) 4.6 Käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä veden käyttö Raaka-aineiden ja polttoaineiden määrät on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Raaka-aineet ja polttoaineet. Materiaali Vuosittainen tuotantomäärä Keskiarvo Maksimi Raaka-aineet Paikalta louhittu kalliolouhe t t Polttoaineet Kevyt polttoöljy 25,2 t/v 50,4 t/v Arvio polttoöljyn kulutuksesta on keskiarvo, joka perustuu Destia Oy:n ja sen aliurakoitsijoiden murskausasemilla kulutetun polttoöljyn ja tuotettujen materiaalien määrään (kevyen polttoöljyn kulutus tonneina / tuotettu tonni mursketta). Voiteluaineita ja hydrauliikkaöljyjä varastoidaan kerrallaan maksimissaan 200 kg omissa astioissaan, murskauslaitoksen mukana kulkevassa pohjaltaan suojatussa varastokontissa. Vettä käytetään tarvittaessa murskaus- ja tiepölyn torjuntaan. Vesi otetaan maaston painanteista tai tuodaan paikalle säiliöautolla. Murskauslaitoksen vedenkulutus on noin 10 m 3 /vrk. Talousvettä käytetään urakan aikana pieniä määriä, arviolta litraa/vrk. 4.7 Energian käyttö Murskauslaitoksen tarvitsema energia tuotetaan polttomoottoreilla tai energialähteenä on aggregaatilla tuotettava sähkövirta. Työkoneiden polttomoottorit toimivat kevyellä polttoöljyllä. 4.8 Tukitoimintojen alue ja polttonesteiden varastointi Alueella on tarvittaessa toimisto- ja taukotilat, varastokoppeja, konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten sekä alue työkoneiden yöaikaista pysäköintiä varten. Em. tukitoimintojen alue sijoitetaan louhittavan alueen ulkopuolelle. Paikkaa voidaan siirtää louhinnan etenemisen mukaan, minkä vuoksi sille ei ole osoitettu yksittäistä paikkaa suunnitelmapiirustuksissa. Alueella varastoidaan polttonesteitä vain toimintajaksojen aikana koneiden ja laitteiden sen hetkistä tarvetta vastaava määrä. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja ylitäytönestimillä varustettuja. Säiliöiden alla oleva maaperä tiivistetään. Tankkaus on poikkeuksetta valvottu tapahtuma. Mahdolliset pienet läikät kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen. Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan murskauslaitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastokontissa. Varastoitava määrä on enintään 200 kg. Varastokontin pohja on tiivis sekä reunoiltaan korotettu, mikä estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään.

20 15 (21) 4.9 Liikenne ja liikennejärjestelyt Alueelta lähtevien kiviainesjalosteiden kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Liikennettä on aktiivisina aikoina noin autoa vuorokaudessa. Käytännössä liikenne on aktiivisinta silloin, kun alueella on murskaustoimintaa. Muina aikoina liikenne koostuu satunnaisista myyntikuljetuksista, joita tehdään ympäri vuoden riippuen asiakkaiden tarpeista. Myyntikuljetusten määrä on 0-5 autoa vuorokaudessa. Kaiken kaikkiaan liikenteen määrä vaihtelee huomattavasti rakennushankkeiden ja murskeiden menekin mukaan. On kausia, jolloin alueella ei ole liikennöintiä lainkaan. Kulku alueelle tapahtuu Ilomantsintie 567:n kohdalta erkanevaa työmaatietä pitkin. Liikenne suuntautuu Ilomantsintieltä joko Ilomantsin tai Joensuun suuntaan. 5 LAITOKSEN TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT SEKÄ NIIDEN ESTÄMINEN JA VÄHENTÄMINEN 5.1 Päästöt ilmaan Alueella toimivien koneiden polttomoottoreista syntyy päästöjä ilmaan. Ilmapäästöjen määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Ilmapäästöjen määrät on esitetty taulukossa 4. Laskenta perustuu Destia Oy:n tilastoituun keskimääräiseen polttoainekulutukseen per tuotetonni, keskimääräiseen ja maksimituotantomäärään sekä kevyen polttoöljyn ominaispäästöihin. Taulukko 4. Päästöt ilmaan. Päästö Keskiarvo t/v Maksimi t/v CO2 78,6 157,2 SO2 0,000 0,001 NOx 0,054 0,107 Hiukkaset 0,008 0,015 Pölypäästöjä syntyy murskausprosessin eri vaiheissa ja jonkin verran murskeen siirrossa (kuormaus, kuljetukset) ja seulonnassa. Syntyvän pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten murskauksessa ja seulonnassa valmistettavan tuotteen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan kastelemalla käsiteltävä materiaali (murskauksessa) ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimmat pieninä. Alueen maapohjan pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla tai suolaamalla. 5.2 Melu Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Toiminnassa melua syntyy murskauksessa, kuljetuksissa ja kuormauksessa sekä seulonnassa. Merkittävin yksittäinen melunlähde on murskauslaitos. Kuormaus ja työkoneet, esim. peruutushälyttimien ääni, voivat ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus ympäristöön vaihtelee mm. sääolosuhteista ja vuorokaudenajasta riippuen. Ympäristömelun häiritsevyyden arvioinnissa käytetään melun A-painotettua keskiäänitasoa. Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista antaa asumiseen käytettäville alueille päiväajan (klo 7-22) ohjearvoksi 55 db (melun A-painotettu keskiäänitaso,

21 16 (21) ekvivalenttitaso) ja loma-asumiseen käytettäville alueille 45 db (A). Murtovaaran kallioalueen pääasialliset melulähteet sekä Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa -julkaisun mukaisten A-painotettujen kokonaisäänitehotasojen vaihteluvälit on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Arvio kiviainestuotannon A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista. Lähde: Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa, Suomen ympäristö 25/2010. Melulähde LWA (db) Poravaunu Murskaus, liikkuva vaunu Rikotin Kauhakuormaaja / maansiirtoajoneuvo Kaivinkone Murtovaaran kallioalueella melun syntyä ja sen leviämistä ehkäistään eri tavoin. Ensisijaisesti melun leviämistä ehkäistään sijoittamalla toiminnot siten, että melun leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Melun leviämisesteinä toimivat luontaiset maastonmuodot, louhinnassa syntyneet kallioseinämät sekä varastokasat. Meluhaittaa vähentävät osaltaan myös kaluston säännöllinen kunnossapito ja huolto ja muut laitetekniset ratkaisut. Murskaus on kausittaista ja vuosittainen toiminta-aika on suhteellisen lyhyt. Tämän lisäksi etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on yli 600 metriä. Näin ollen toiminnasta ei aiheudu melun ohjearvojen ylityksiä asutuksen kohdalla. 5.3 Tärinä Murtovaaran kallioalueella tehtävien räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti alueen lähiympäristöön. Tärinän vaikutusalue ja rakennuskohtainen tärinän ohjearvo voidaan laskennallisesti arvioida louhinnan suunnitteluvaiheessa. Tärinän suuruuteen vaikuttavat kallion tärinänjohtavuus, räjäytystapa, etäisyys räjäytyspisteestä havaintopisteeseen sekä räjäytyskentän koko. Kun em. tekijät ja kohdekohtainen tärinän ohjearvo tunnetaan, voidaan laskea oikea räjähdysainemäärä. 5.4 Päästöt veteen ja maaperään Toiminnassa ei synny hulevesiä. Sade- ja sulamisvedet imeytyvät murskepintaiseen, hyvin vettä läpäisevään maaperään. Merkittävää pintavaluntaa ei synny. Murskausprosessissa ei synny jätevesiä. Murskauslaitoksen sosiaalitilan käymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle. Vaihtoehtoisesti käytetään kuivakäymälää. Toiminnassa ei synny päästöjä maaperään. 5.5 Jätteet Jätteitä syntyy ainoastaan murskauslaitoksen toiminnan aikana. Tavanomaisessa toiminnassa syntyy lähinnä sekajätettä ja pieniä määriä vaarallista jätettä. Öljynvaihdot tms. jätettä synnyttävä kaluston huolto tehdään muualla. Kaikki jätteet lajitellaan ja kerätään niitä varten varattuun keräysastiaan. Keräysastiat säilytetään murskauslaitoksen mukana kiertävässä tiivispohjaisessa, lukitussa varastokontis-

22 17 (21) sa. Hyötykäyttöön soveltuvat jätejakeet kierrätetään. Muut jätteet toimitetaan paikkaan, jolla on lupa ko. jätteen käsittelyyn. Jätteiden määrät on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Toiminnassa syntyvät jätteet. Jätenimike Määrä Varastointi ja loppusijoituspaikka Sekajäte l/a Keräysastiat murskauslaitoksen varastokontissa, toimitetaan paikallisen jätehuoltoyhtiön keräyspisteeseen. Jätevedet 1-3 m 3 Johdetaan umpisäiliöön, toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Vaarallinen jäte (jäteöljyt, akut, öljynsuodattimet jne.) l/a Kerätään erilleen suljettuihin, merkittyihin astioihin ja varastoidaan lukittavassa varastokontissa. Toimitetaan urakoitsijan toimesta hyväksyttyyn käsittelypisteeseen. Metalliromu kg/a Kuormalava, toimitetaan romunkeräykseen.

23 18 (21) 6 TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Murskauskalusto on tekniikaltaan rinnastettavissa normaaliin maarakennuskalustoon. Ympäristön pilaantumista voisi aiheuttaa öljyvahinko tai luvattomien kuormien tuonti alueelle. Riskienhallinta tehdään kahdella tasolla: 1. Toimintatavat. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan siihen liittyvät riskit ja toimitaan sen edellyttämällä huolellisuudella. Alueella varastoidaan polttonesteitä vain toimintajaksojen aikana koneiden ja laitteiden sen hetkistä tarvetta vastaava määrä. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja ylitäytönestimillä varustettuja. Säiliöiden alla oleva maaperä tiivistetään Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Alueella on aina riittävä määrä imeytysmattoja tms. imeytysmateriaalia. Työn aikana noudatetaan Destia Oy:n työ- ja ympäristönsuojeluohjeita. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja autojen työskentelyä. Alue pidetään yleisilmeeltään siistinä ja kulkuväylät esteettöminä. 2. Rakenteelliset suojaukset. Murskauslaitoksen, seulan ja työkoneiden tarvitsemat polttoaineet säilytetään vain tuotantojaksojen ajan polttoainesäiliöissä, jotka alueella käyvä säiliöauto täyttää. Polttonestettä kuljettavat säiliöautot ovat ADR-/VAK-hyväksyttyjä. Tankkaus on poikkeuksetta valvottu tapahtuma. Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan laitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastokontissa. Varastokontin pohja on tiivis sekä reunoiltaan korotettu, mikä estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään. Suojausten kunto varmistetaan normaalien työmaatarkastusten yhteydessä. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan sekä maaperä puhdistetaan. Kaikista ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi Ilomantsin kunnan ympäristöviranomaiselle, Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi. 7 PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN Murskausalalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseurooppalaisia BAT -vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten tuotantoprosessin optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huollot, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien (Infra ry) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa - julkaisu, johon on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Murtovaaran kallioalueen toiminnassa noudatetaan em. julkaisussa esitettyjä toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioiden toiminnassa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa hakemuksessa esitetyllä tavalla.

24 19 (21) 8 TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI Alueelta otettavien maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa-aineslupaviranomaisille vuosittain maa-aineslain 23a :n mukaisesti. Ottamisen eteneminen käydään valvontaviranomaisen kanssa läpi vuosikatselmuksilla. Tarvittaessa louhinta-alueen pinta-alaa seurataan oton etenemisen mukaan säännöllisin dronemittauksin. Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivittäin. Käyttöpäiväkirjat ovat pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtävissä. Merkittävät poikkeamatilanteet alueella ilmoitetaan valvontaviranomaiselle välittömästi. 9 ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN, LUONNONOLOSUHTEI- SIIN JA POHJAVESIIN 9.1 Vaikutukset maisemaan, luonnonolosuhteisiin ja pinta- ja pohjavesiin Maisema Hakemuksen mukainen suunnitelma-alue on jo avattu, useamman lupakauden ajan toiminnassa ollut ottamisalue, joten alueella ei ole kaunista maisemakuvaa. Louhittava alue tulee laajenemaan lännen suuntaan. Ensimmäisen lupakauden aikana suurin yksittäinen vaikutus on ollut paikallismaiseman muuttuminen. Toiminta jo avatulla alueella ei enää oleellisesti muuta maisemaa. Luontoarvot Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai tiedossa olevia uhanlaisia lajeja tai suojeltavia kohteita. Kaiken kaikkiaan suunnitelma-alue sijaitsee kokonaisuudessaan alueella, joka on ihmisen toiminnan vaikutuksen alainen. Aluetta ei voida pitää erityisen luonnontilaisena, joten toiminta ei aiheuta erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Pinta- ja pohjavedet Toiminnan lähtökohta on, ettei siitä saa aiheutua muutoksia alueen vesien laatuun tai määrään. Öljytuotteiden käsittely ja varastointi järjestetään siten, ettei niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Asianmukaisesti toteutettu ottaminen ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole aikaisempaa suurempaa vaikutusta alueen ympäristöön.

25 20 (21) 9.2 Melu-, pöly- ja tärinävaikutukset Melu-, pöly- ja tärinävaikutukset ovat toiminnanaikaisia. Melunhallinta, pöly- ja tärinävaikutusten estäminen ja hallinta on esitetty kappaleissa Hakemuksen mukainen toiminta vastaa alueen aiempaa toimintaa. Hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole aikaisempaa suurempaa vaikutusta alueen ympäristöön. 10 JÄLKIHOITO JA ALUEEN TULEVA KÄYTTÖ Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois ja alue siistitään. Rautatietä vasten oleva kallioluiska louhitaan pystysuoraksi ja toiminnan päätyttyä luiskan yläosaan rakennetaan pysyvä teräsverkkoaita. Muualla alue louhitaan tasaiseksi alimpaan ottotasoon ja ottamisalueen lounais-, etelä-, kaakkois- ja itäosan reunat luiskataan noin kaltevuuteen 1:3 1:2 käyttäen alueelta kuorittuja pintamaita. Myös louhoksen pohjalle levitetään humuspitoisia pintamaita puuston ja muun kasvillisuuden kasvualustaksi. Louhoksen maisemointiin käytetään alueelta kuorittuja pintamaita ja tarvittaessa muualta tuotua puhdasta pintamaata. Kaiken kaikkiaan aluetta hoidetaan jo ottamisen aikana niin, että alue siistiytyy ja säilyy ihmisille ja ympäristölle turvallisena. Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti ottamisen yhteydessä, jolloin mm. konetyön kustannukset ovat pienemmät. Muotoilun ja pintamateriaalin levityksen jälkeen alueen kasvillisuus palautetaan luontaisesti taimettuen tai istuttamalla alueelle puuntaimia. Alueen lopullinen jälkikäyttö on metsätalous. Mikäli alueen kaavoitukseen tai muuhun maankäytön suunnitteluun tulee oleellisia muutoksia luvan aikana, jälkihoitosuunnitelma päivitetään muutosten mukaiseksi ottamistoiminnan loppuvaiheessa. Kuopiossa Destia Oy Kiviaines ja kiertotalous Tiina Ullgren maa-ainesvastaava

26 21 (21) 11 LÄHDELUETTELO Ilomantsin kunta. Kaavoitus. Maanmittauslaitos, kiinteistötietopalvelu. Saatavissa (maksullinen palvelu): Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna. Saatavissa: Pohjois-Karjalan liitto Kaavayhdistelmä. Saatavissa: Suomen ympäristökeskus Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT). Suomen ympäristökeskus. Helsinki: Edita Prima Oy s. ISBN , ISSN Saatavissa myös pdf -tiedostona: Suomen ympäristökeskus. Ympäristökarttapalvelu Karpalo. Saatavissa: Valtion ympäristöhallinto. OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta sekä Ympäristökarttapalvelu Karpalo. Saatavissa (palvelu vaatii rekisteröitymisen): Ympäristöministeriö Maa-ainesten kestävä käyttö. Opas maa-ainesten ottamista ja sääntelyä varten. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009. Saatavissa verkkojulkaisuna (ISSN ): 62AEB12E42B1%7D/37543.fi/download/noname/%7BD54254A5-77D5-4E95-9C7C-62AEB12E42B1%7D/37543 (lähdeviitteenä käytetty myös Maa-ainesten ottaminen -opasta, luonnosversio 04/2019)

27 5 km

28

29

30

31

32 YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 114 ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan Ympäristölupaan 1. LUPATIEDOT Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi Destia Oy Ottamisalueen nimi Murtovaaran kallioalue Kunta Ilomantsi Kylä Maukkula Tilan RN:o , Ottamisalueen pinta-ala 2,6 ha Luvan viimeinen voimassaolopäivä Maa-aineslupa päättyy Uusi lupahakemus jätetty vireille. Otettava maa-aines Ottamismäärä (m 3 -ktr) Kalliokiviaines (murske, louhe) Rakennus- ja muu luonnonkivi Sora ja hiekka Moreeni Multa tai savi 2. KAIVANNAISJÄTE Kaivannaisjätteen laji (1 Arvio kaivannaisjätteen kokonaismäärästä (m 3 -ktr) (2 Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely (3 Pilaantumaton Valitse 1, 2 ja/tai 3 Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus Ei pysyvä maaaines Pintamaa , 3 Läjitetään alueen reunoille, käytetään maisemoinnissa (hyödynnetään kokonaisuudessaan) Kannot ja hakkuutähteet Energiahyötykäyttö Pysyvä maa-aines Pilaantunut maaaines Kaivannaisjätteitä yhteensä Kivipöly tai kivituhka Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset Savi ja siltti Sivukivi Seulontakivet ja lohkareet Muu, mitä? Mitä?

33 A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista (4 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä (5 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä (6 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. D) Tiedot toiminnan lopettamisesta (7 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 3. KAIVANNAISJÄTEALUE E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta (8 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha) Jätealueen perustaminen ja hoito Jätealueen ympäristö Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa 4. LISÄTIETOJA Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite) Destia Oy, Tiina Ullgren, Viestikatu 1-3, Kuopio, p ,

34 152/ / Merkki Hankkeen nimi Muutos Pvm Suunn. Tark. Murtovaara ottamissuunnitelma Piirustuksen sisältö Nykytilanne Mittakaava Tierekisteritunnus Suunn. Proj.pääll. Pvm Tark. Hyv. Mittakaava Piir.nro 1:2000 ETRS-TM35/FIN /N2000

35 Merkki Hankkeen nimi Muutos Pvm Suunn. Tark. Piirustuksen sisältö Mittakaava Tierekisteritunnus Suunn. Proj.pääll. Pvm Tark. Hyv. Mittakaava Piir.nro 1:1000/1:500 1

36 Merkki Hankkeen nimi Muutos Pvm Suunn. Tark. Murtovaara Piirustuksen sisältö Poikkileikkaukset ABC Mittakaava Suunn. Proj.pääll. Pvm Tark. Hyv. Tierekisteritunnus Mittakaava 1:1000 Piir.nro 1

37 / / /3 Tierekisteritunnus Proj.pääll. Suunn. Mittakaava Pvm Hyv. Piir.nro Tark. Merkki Piirustuksen sisältö Hankkeen nimi Suunn. Pvm Muutos Tark. Mittakaava Mittakaava Murtovaara Maastonmuotoilukartta :2000 ETRS-TM35/FIN /N2000

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus Kaitavaaran kallioalue, Inari 148-408-45-0 15.9.2017 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 4 2 TIEDOT HANKKEESTA 5 2.1 Hakija 5 2.2 Alue

Lisätiedot

KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1:

KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1: 20.4.2018 KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA 625-405-50-7 PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1:200 000 1. HANKETIEDOT Kuljetuspolar Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiselle tilalla Hourula

Lisätiedot

Liite 1 Sijaintikartat. Suunnittelualueen sijainti.

Liite 1 Sijaintikartat. Suunnittelualueen sijainti. Liite 1 Sijaintikartat Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualue maastokartalla. Suunnittelualue ilmakuvassa. Liite 2 Kiinteistötiedot TOIMINTAKIINTEISTÖ: Tila 837-715-2-99, Putamo RAJANAAPURIT: TIEDOT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 114 ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 114 ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM 15.2.2019 KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 114 ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan Ympäristölupaan 1. LUPATIEDOT

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS Pienirälssin ottoalue Suunnitelmaselostus MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS LAUKAA, LIEVESTUORE PIENIRÄLSSI 410-407-12-388 1(6) Pienirälssin ottoalue Suunnitelmaselostus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten Ympäristölautakunnalle Ympäristökeskukselle Hakemus jätetään kahtena kappaleena 1 HAKIJA 2 KIINTEISTÖN OMISTAJA 3 OTTAMISALUEEN SISÄLTÄVÄN KIINTEISTÖN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HIEKKAHARJUN OTTOALUE LAUKAA Tmi 1(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen sijainti... 3 1.3 Alueen nykytila... 3 1.4 Pohjakartta... 4 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus Lehtomäen kallioalue, Ylöjärvi 980-442-4-59 ja 980-442-12-158 14.9.2017 2 (23) 3 (23) SISÄLLYSLUETTELO 1 2 3 4 5 TIEDOT HANKKEESTA 5 1.1 Hakija 5

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös

Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 92 Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-05 Tekninen ja ympäristölautakunta 6.10.2015 Destia Oy:n maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Murtovaaraan Luvanhakija: Destia Oy, kiviaines Y: 2163026-3

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame 1(2) 26.1.2017 Muuramen kunta Kari Saari Virastotie 8, PL 1 40951 Muurame Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame Destia Oy hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa maa-ainesten

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET

SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakija sekä alueen yleistiedot... 2 2 Alueen sijainti ja lupatilanne... 3 3 Toiminta, jolle lupaa haetaan... 4 4 Tiedot alueesta ja sen ympäristöstä... 5 4.1 Kaavoitustilanne...

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

SUOMEN HYÖTYTUULI OY KALLION LOUHINTASUUNNITELMA TILALLE TIRILÄ PYHÄJOEN POLUSPERÄLLÄ 1: HANKETIEDOT

SUOMEN HYÖTYTUULI OY KALLION LOUHINTASUUNNITELMA TILALLE TIRILÄ PYHÄJOEN POLUSPERÄLLÄ 1: HANKETIEDOT 29.3.2019 SUOMEN HYÖTYTUULI OY KALLION LOUHINTASUUNNITELMA TILALLE TIRILÄ 625-404-14-54 PYHÄJOEN POLUSPERÄLLÄ 1:200 000 1. HANKETIEDOT Suomen Hyötytuuli Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kallion louhinnalle

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää

LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää Keski-Savon ympäristötoimi Pieksämäen toimipiste Tunnus Saapui Lupaa haetaan seuraavaan maa-ainesten ottamistoimenpiteeseen:

Lisätiedot

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Ympäristölupahakemuslomake Suunnitelmaselostus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Kalettoman ranta

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Kalettoman ranta Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Kalettoman ranta 410-412-1-868 yit.fi 5.6.2018 2 (7) Sisältö 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä sijainti... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

Riukumäen kallioalue RN:o

Riukumäen kallioalue RN:o JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 26.11.2010 Dnro: KARP 3751/2010 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

TEKNLTK 61 Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh tai

TEKNLTK 61 Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh tai Tekninen lautakunta 61 27.06.2019 Maa-aines ja ympäristölupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy TEKNLTK 61 Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh. 044 7255256 tai risto.saarinen@kuhmo.fi

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös maa-ainesten otosta sekä kallion ja kiviaineksen louhintaan (sis. räjäytykset), murskaukseen. lupien yhteiskäsittely).

Ympäristölupapäätös maa-ainesten otosta sekä kallion ja kiviaineksen louhintaan (sis. räjäytykset), murskaukseen. lupien yhteiskäsittely). 1 Kemin kaupunki Ympäristöjaosto Valtakatu 26 94100 Kemi PÄÄTÖS 16.02.2017 13 Dnro 450/11.01.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 1. ASIA Ympäristölupapäätös maa-ainesten otosta sekä kallion ja kiviaineksen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Hienonen,

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Hienonen, Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Hienonen, 410-412-1-882 30.11.2018 2 (8) Sisältö 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä sijainti... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Nykytila...

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilä Pataonsi 4:47 (405-461-4-47) 3. Asian vireille tulo Alkuperäinen maa-aineslupahakemus on kirjattu

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA Soranotto ja murskaus RUOVESI; Mäkelän sora-alue 702-416-4-67 20.11.2018 Sisällys 1 Perustiedot... 2 2 Pohjaveden tarkkailusuunnitelma... 3 Pohjaveden korkeuden tarkkailu...

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

MUUTOS ESITYS MAA-AINES- JA YMPÄ- RISTÖLUPAAN LAPUA, TILA KAMPIN- MAA

MUUTOS ESITYS MAA-AINES- JA YMPÄ- RISTÖLUPAAN LAPUA, TILA KAMPIN- MAA Vastaanottaja Lapuan kaupunki Mirva Korpi Asiakirjatyyppi Muutosesitys Päivämäärä 6/2018 MUUTOS ESITYS MAA-AINES- JA YMPÄ- RISTÖLUPAAN LAPUA, TILA KAMPIN- MAA 408-409-2-57 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Kiinteistön omistaa hakija. Vna ympäristönsuojelusta (2014/713) 2 kohta 6 b

Kiinteistön omistaa hakija. Vna ympäristönsuojelusta (2014/713) 2 kohta 6 b LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto Lupajaosto 30.5.2018 Loimijoentie 74 Y6/2018 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon x.x.2018 jälkeen Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukseen.

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Loviisan kaupunki, Malmgårdin kylä Tila Kallio-Malmgård RN:o 1:115 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2017 Loviisan kunnan Malmgårdin kylässä 2 (9) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus. Viklansuonharjun sora-alue, Joensuu. Soravikla

Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus. Viklansuonharjun sora-alue, Joensuu. Soravikla Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympäristölupahakemus Viklansuonharjun sora-alue, Joensuu Soravikla 167-417-6-25 22.2.2019 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 5 2 TIEDOT HANKKEESTA 6 2.1 Hakija

Lisätiedot

Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa

Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa MAA-AINESTAKSA 1 YLEISTÄ Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 19.6.2018 120 Voimaantulo 1.8.2018. 2 TARKASTUSMAKSU Maa-ainesten ottamishakemuksen ja -suunnitelman tarkastamisesta, ympäristölupaja

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöterveyslautakunta 52 Liite 6

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöterveyslautakunta 52 Liite 6 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT KEMIJÄRVEN, PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNNISSA 1 YLEISTÄ 1.1. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyn ja valvonnan taksa 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA 1.1.2009 ALKAEN 1 YLEISTÄ 1.1 Maa-ainesten ottamishakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallituksen lupajaosto hyväksynyt 24.4.2018 Taksa tulee voimaan 1.6.2018

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT KOKEMÄEN KAUPUNKI TAKSA 2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 09.12.2015 78 Voimaantulo 01.02.2016

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta Maa-aineslain tarkoittama lupa maa-ainesten ottamistoiminnalle

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta Maa-aineslain tarkoittama lupa maa-ainesten ottamistoiminnalle 1 ASIA: Maa-aineslain tarkoittama lupa maa-ainesten ottamistoiminnalle VIREILLETULO: 17.1.2017 (hakemus saapunut 13.12.2016) HAKIJA: Ari Mikkonen LUVAN HAKEMISEN PERUSTE TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN:

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET PIRKKALAN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET PIRKKALAN KUNNASSA Pirkkalan kunta 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET PIRKKALAN KUNNASSA Kunnanhallitus hyväksynyt 3.9.2018 Voimaantulo

Lisätiedot

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ KONEURAKOINTI KELLOKOSKI OY, KALLIOMAA

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ KONEURAKOINTI KELLOKOSKI OY, KALLIOMAA Ympäristölautakunta 26 26.04.2017 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ KONEURAKOINTI KELLOKOSKI OY, KALLIOMAA Ymp 26 Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Lisätiedot

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa 3-Kulman puuterminaali 20.6.2018 vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa Maakuntakaavaa varten tehdyn selvityksen mukaan: Tampereen kaupunkiseudun lämpölaitokset

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MUURAMEN KUNTA Teknisten palveluiden lautakunta 40951 MUURAME MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MUURAMEN KUNTA Muuramen kylä Riuttamäki (16:20) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA 1. PERUSTIEDOT 1.1 Alueen sijainti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN MAA- AINESLUPA JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Vetelin kunnanvaltuuston xx.xx.201x ( xx) hyväksymä Voimassa xx.xx.

VETELIN KUNNAN MAA- AINESLUPA JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Vetelin kunnanvaltuuston xx.xx.201x ( xx) hyväksymä Voimassa xx.xx. VETELIN KUNNAN MAA- AINESLUPA JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Vetelin kunnanvaltuuston xx.xx.201x ( xx) hyväksymä Voimassa xx.xx.201x lukien Vetelin kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPATAKSA JA MAA-AINESOTON VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA

MAA-AINESLUPATAKSA JA MAA-AINESOTON VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA PEDERSÖREN KUNTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksynyt 21.11.2017, 96 Tulee voimaan 1.1.2018 MAA-AINESLUPATAKSA JA MAA-AINESOTON VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamista koskevan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kittilän kunnan Maa-ainestaksa

Kittilän kunnan Maa-ainestaksa Kittilän kunnan Maa-ainestaksa Maa-ainesten ottamissuunnitelmien tarkastamisesta ja hyväksymisestä sekä ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja ottolupien vakuudet KITTILÄN kunnassa 1 Yleistä

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

LOUHINNAN, RIKOTUKSEN, VARASTOINNIN, ASFALTTIASEMAN JA MURSKAAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

LOUHINNAN, RIKOTUKSEN, VARASTOINNIN, ASFALTTIASEMAN JA MURSKAAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Diaarimerkintä PIRELY / 648 / 2017 Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA LOUHINNAN, RIKOTUKSEN, VARASTOINNIN, ASFALTTIASEMAN JA MURSKAAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Lupaa haetaan

Lisätiedot

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta 25.1.2017 Sivu 2 / 6 Laukaan kunnassa

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

PL Sipoo. Saantitodistuksella. PL Helsinki 1. HANKKEESTA VASTAAVAT. Sipoon kunta ja Rudus Oy 2. HANKKEEN KUVAUS JA ALUEEN KAAVOITUS

PL Sipoo. Saantitodistuksella. PL Helsinki 1. HANKKEESTA VASTAAVAT. Sipoon kunta ja Rudus Oy 2. HANKKEEN KUVAUS JA ALUEEN KAAVOITUS Päätös Dnro UUDELY/12/07.04/2012 19.3.2013 Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Saantitodistuksella Saantitodistuksella PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA

Lisätiedot

INKOON KUNNAN MAA-AINESTAXA

INKOON KUNNAN MAA-AINESTAXA INKOON KUNNAN MAA-AINESTAXA Inkoon kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

r., Lernrninkainen..if RIK.KIL.A MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KYLA: TILA: Hersten 7:52 LEMMINKAINEN INFRA OY

r., Lernrninkainen..if RIK.KIL.A MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KYLA: TILA: Hersten 7:52 LEMMINKAINEN INFRA OY > r., i ) Lernrninkainen..if MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI RIK.KIL.A KYLA: TILA: Hersten 7:52,, LEMMINKAINEN INFRA OY 30.11.2009 t.ernrnmkalnen Slsallysluettelo 1 PERUSTIEDOT 3

Lisätiedot