VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2012 JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 (7) Lappeenrannan kaupungin toimialat, vastuualueet, tulosalueet 2010taeohje.doc Stltk Liite 4. VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET 1. Talousnäkymät Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman perusteet ja toimialojen talousarviokehykset. Kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja ja toimialojen kehykset 2010 ovat tämän kirjeen liitteenä. Tulopohjaan kaupunginhallitus ottaa kantaa tarkemmin syksyllä. 2. Kaupunkistrategia 2012 Valmisteilla olevan Lappeenrannan kaupungin strategia 2012:n visio ja strategiset päätavoitteet ovat seuraavat: VISIO 2012 Lappeenranta on taloudellisesti terve tulevaisuuden tiennäyttäjä, jonka asukkailla on hyvän elämän edellytykset kansainvälinen, energinen yliopistokaupunki innovatiivisuuteen ja uuteen kannustava kohtauspaikka ihmisille, yrityksille STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET 2012 Vakaalla pohjalla oleva talous Laadukkaat ja kestävällä tavalla tuotetut peruspalvelut Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Kansainvälisesti arvostettu EU-Venäjä -välinen toimija, jossa on uudistunut ja monipuolistunut yritystoiminta Kansallinen edelläkävijä kuntarakenteen, toimintatapojen ja yhteistyökäytäntöjen uudistajana Taloushallinto PL 18, Lappeenranta Koulukatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05)

2 Hyvä ja innostava työnantaja, joka perustaa toimintansa yhteiseen luottamukseen 2 (7) KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA ARVOT Maakuntaveturin roolissa Lappeenrannan kaupunki toimii valtakunnallisena edelläkävijänä koko maakunnan kattavien kustannustehokkaasti tuotettavien palvelujen yhteen kokoajana sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin merkittävimpänä kuntaomistajana. Kannustamme asukkaita aktiiviseen omaehtoiseen toimintaan. Reagoimme asukkaiden tarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Osoitamme hoivaa, tukea ja huolenpitoa tarvitseville. Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua sekä luottamukseen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa organisaatiokulttuuria. VAKAA TALOUS / 1. strateginen päätavoite Tavoite Kaupunki ei nettovelkaannu vuonna 2012 ja vuosikate on tällöin nettoinvestointien suuruinen Verotuksen taso pidetään muihin maakuntakeskuksiin nähden kilpailukykyisenä Sosiaali- ja terveyspiirin rakenteellisten uudistusten ja palvelujen tuottavuuden parantamistoimien ansiosta piirin kustannuskehitys jää alle koko maan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen keskimääräisen vuotuisen muutoksen Valmistellaan ja toimeenpannaan rakenteelliset uudistukset sekä tuottavuutta parantavat toimenpiteet. Toimenpiteet Käyttömenojen kasvu pidetään käyttötuloja alhaisemmalla tasolla mm. hyödyntämällä kuntaliitosten ja uusien tukipalveluorganisaatioiden sekä luontaisen henkilöstöpoistuman tarjoamat mahdollisuudet Tuottavuuden lisäämistä tavoitellaan järjestelmällisesti ja toimeenpannaan tuottavuusohjelma. Osa tehtävistä toteutetaan kuntalaisten omatoimisuutta lisäämällä mm. sähköisen asioinnin avulla. Kuntien kanssa yhteistyössä edellytetään valtiolta normien purkua ja kuntien tehtävämäärän rajaamista kuntalaisille tärkeimpiin palveluihin Palvelut tuotetaan enintään maakuntakeskuskaupunkien keskimääräistä yksikkökustannusta vastaavalla tasolla Lisätään myyntituloja, kaupunkiyhtiöiden tuloutusta sekä omaisuuden realisointia 3. Tuottavuusohjelma Talousstrategian mukaan tuottavuuden lisäämistä tavoitellaan järjestelmällisesti ja toimeenpannaan tuottavuusohjelma. Toimialojen tulee siis laatia osana talousarvioesitystään entisestään hiottu tuottavuusohjelma. Suomen hallitus päätti politiikkariihessään helmikuussa, että Paras -uudistusta vauhditetaan korostaen palvelurakenteiden uudistamista mm. tuottavuuden parantamiseksi. 20 suurinta kaupunkia laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat, joiden toteuttamista seurataan kuntien ja valtion yhteistyönä.

3 3 (7) Valtiovarainministeriö kartoittaa, mitä tuottavuushankkeita ja -toimenpiteitä mm. Lappeenrannassa on tehty sekä miten niillä seurataan palveluiden tuottavuuden kehitystä. Palveluiden tuottavuusohjelmia ja -mittareita kartoitetaan siis koko maan laajuisesti. Huoli koko julkissektorin liian nopeasta velkaantumisesta on valtion ja kuntien yhteinen. Toimialojen tulee nyt paneutua edellisvuosia tiukemmin tuottavuusohjelman sisältöön, sen vaikuttavuuteen ja toimenpiteistämiseen. Ohjelman tulee sisältää mittareita tuottavuuskehityksen ja vaikuttavuuden kuvaamiseksi. 4. Talousarvio/taloussuunnitelmaesitys 4.1. Toiminnalliset tavoitteet Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet kaupungin tehtäväalueille. Päähuomio on valtuustoon nähden sitovilla tavoitteilla, jotka toimialan on esityksessään selkeästi erotettava alempitasoisista tai toimintaa kuvailevista tavoitteista. Operatiiviset tavoitteet esitetään pääasiassa toimialojen käyttösuunnitelmissa. Toimialojen talousarvioesitykset laaditaan pyrkien mahdollisimman niukkaan ilmaisuun, keskittyen toimialatasoon. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet esitetään selkeästi omana kokonaisuutenaan (3-5 kpl) oman otsikon alla, alempitasoiset toimintaa kuvailevat tavoitteet ovat oman otsikkonsa alla. Henkilöstöpolitiikka määritetään koko kaupungin tasolla. Kuitenkin toimialojen tuottavuusohjelmassa täytyy ottaa kantaa etenkin henkilöstömenojen ja palvelujen ostoista aiheutuvien menojen hallintaan Taloudelliset tavoitteet / kehys KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallitus määritteli kokouksessaan toimialakohtaiset kehykset vuoden 2010 talousarviolle. Menot voivat kasvaa keskimäärin 1,4 % verrattuna vuoden 2009 tasapainotettuun talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehys voi kasvaa 1,9 % 2009 tasapainotettuun kehykseen verrattuna. Kehys on tiukka, joten talousarvioesityksestä täytyy käydä ilmi se, mitä toimenpiteitä tämä toimialoilta edellyttää. Toimialat yhdistävät Ylämaan luvut omaan kehykseensä vuoden 2009 tasoisina volyymimuutokset huomioiden. Toimialoille on nyt ensimmäistä kertaa annettu talousarvion tekemistä varten euromääräinen kehys, jota ei saa esityksessä ylittää. Toimialat/lautakunnat tekevät siis talousarvioesitystä tehdessään pitkälti ensi vuoden käyttösuunnitelmaa.

4 4 (7) Tulot Toimialat tarkistavat kaikki maksunsa ja taksansa ajan tasalle. Menot Toimialojen määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Toimialojen kaikkien menolajien niin ulkoisten kuin sisäisten - on sopeuduttava koko kaupungin 1,4 %:n toimintakatteen kasvuun verrattuna vuoden 2009 tasapainotettuun talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalvelut voivat nousta noin 1,9 %, mikä jättää muille toimialoille noin 1 %:n nousuvaran. Henkilöstömenoissa tulee huomioida tuottavuusohjelman vaatimukset. Palkkamenojen nousu, joksi arvioidaan keskimäärin +2 %, sopeutetaan kokonaiskehyksen puitteisiin. Muiden toimialojen kuin sosiaali- ja terveystoimen kehys kasvaa vain 1 %:n vuoden 2009 tasapainotettuun talousarvioon verrattuna. Tämä merkitsee noin 35 henkilötyövuoden vähennystä vuonna Henkilösivukulut määräytyvät seuraavasti: 1. Sotu-maksut, työttömyys-, tapaturmavakuutus- ym sivukulut 6,4 % palkoista 2. Palkkaperusteinen eläkemeno (KuEL) 15,8 % palkoista Palkkaperusteiset henkilösivukulut yhteensä 22,2 % palkoista Opettajien VaEL-maksuille ilmoitetaan oma prosenttinsa heti kun ennakkotieto tulee. 3. Eläkemenoperusteiset maksut budjetoidaan vuoden 2009 toteutumien perusteella. Kuntien eläkevakuutuksen mukaan eläkemenoperusteisen maksun ennakoidaan kasvavan lievästi edellisestä vuodesta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden, työterveyshuollon sekä talous- ja tietohallinnon palvelut (uusien osakeyhtiöiden tarjoamat) Sisäiset vuokrat Lappeenrannan sisäisissä tukipalveluissa tapahtuu suuria muutoksia vuoden 2010 aikana. Saita Oy, joka tarjoaa talous- ja tietohallinnon operatiiviset palvelut, aloittaa syksyllä Ruoka-, puhtaus- ja pesulapalvelut tarjoava yhtiö aloittanee kevään välisenä aikana. Työterveyshuollon osakeyhtiö aloittanee myös vuoden 2010 aikana. Kaikkien näiden erien osalta toimialan budjetoitava kokonaisveloitus 2010 perustuu siis vuoden 2009 volyymiin. Muutokset toimialojen kesken tehdään tarvittaessa. Koska päätöksiä yhtiöittämisistä ei Saita Oy:tä lukuun ottamatta vielä ole, budjetoidaan nämä erät entiseltä pohjalta: ruoka- ja puhtauspalveluyksikön palvelut +1% vuoden 2009 tasapainotettuun

5 5 (7) talousarvioon verrattuna, toiminnalliset / volyymimuutokset huomioiden työterveyshuollon palvelut +1 % / 2009 sisäiset vuokrat +1,2 %/2009, volyymimuutos huomioiden Saita Oy:n tietohallinnon palvelut +1% / 2009 tietohallintoyksikön palvelut toimialan tietohallintomenojen kokonaistaso on % jos Saitan hinnoittelu johtaa muutoksiin toimialojen välillä, määrärahaa muutetaan toimialojen kesken vastaavasti Saita Oy:n taloushallinnon palvelut budjetoidaan vuoden 2009 mukaisesti taloushallinnon kustannuksiin konsernihallintoon ja jaetaan käyttösuunnitelmissa toimialoille, kunhan Saita Oy:n hinnoittelu loppuvuodesta tarkentuu INVESTOINNIT Investointiesitykset täytetään omalle lomakkeelleen hankkeittain. Toimialat käyvät tilakeskuksen kanssa neuvottelut rakentamisinvestoinneista. Käyttötalousvaikutukset on huomioitava käyttötalouteen esitettävissä luvuissa ja perusteluissa. Investointiesitykset tulee merkitä tärkeysjärjestykseen lautakunnan talousarvioesitykseen Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen muoto Esitysten muoto on seuraava: TOIMIALATASO Toiminta-ajatus TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristöanalyysi Toiminnan painopistealueet VASTUU- TAI TULOSALUETASO TALOUSARVIO 2010 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut, mitattavat) valtuustoon nähden sitovat tavoitteet muut toimintaa kuvailevat tavoitteet Toiminnan tunnusluvut tai mittarit (strategiaa tukevat, tuloskortin neljän ulottuvuuden mukaisesti jaoteltuna tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen termein) Toiminnan vaikuttavuus Palvelun laatu (asiakasnäkökulma)

6 Toimintaprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Henkilöstön aikaansaannoskyky 6 (7) Tuloslaskelma Määräraha- ja tuloarvioesitykset tuloslaskelman muodossa Käyttötalouden euroesitykset tehdään tuloslaskelman muodossa toimintakatteeseen päätyen toimialoittain ja edelleen vastuu- tai tulosalueittain. Vuodelta 2010 esitetään vastuu-/tulosalueiden toimintatuotot ja toimintakulut eriteltyinä tuloslaskelmakaavan mukaan, vuosilta 2011 ja 2012 esitetään ainoastaan toimialan (tai toimialojen ulkopuolisilla yksiköillä tulosalueen) yhteenvetoluvut tulot - menot toimintakate. Tuloslaskelmaan täytettävät luvut sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Laittakaa kaikkiin tuloslaskelma-exceleihin, joita talousarvioesityksessänne on, tuloslaskelmarivien muutosprosentit 2009/2010 näkyviin. Ylämaan luvut jokainen toimiala lisää sekä tilinpäätös- että talousarviolukuihin. Toiminnallisten tavoitteiden sisältö Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla selkeitä ja mitattavia ja niistä tulee käydä ilmi mm. se, miten toimiala on vastannut toiminnan tehostamis- ja tuottavuuden kasvattamisvaateeseen, mitä kaiken puitteena oleva talouden tasapainottaminen vaatii (tuottavuusohjelma). Tavoitteiden toteutuminen on pystyttävä puolivuotiskatsauksessa ja toimintakertomuksessa toteamaan. Toimialanäkökulma on esityksen ydin sisältäen siis toimialan toiminta-ajatuksen, toimintaympäristökuvauksen ja toiminnan painopisteet. Toimialaesitystä täydennetään vastuualue-/tulosaluekohtaisella osalla, jossa ovat kuvattuina toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talousarvioesityksen kokoaminen ja palauttaminen taloushallintoon Kaupunginhallitus määritti toimialoille euromääräiset kehykset, joten toimialojen talousarvioesitysten teko on pitkälti ensi vuoden käyttösuunnitelmien tekemistä. Lappeenrannan toimialat vastaavat siitä, että kunkin toimialan / lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvät Ylämaan kunnan vastaavan toimialan luvut. Jokainen toimiala yhdistää Ylämaan kunnan luvut toimialansa talousarvioesitykseen. Ylämaan lautakunnat merkitsevät talousarvioesitykset tiedoksi ennen Lappeenrannan lautakuntien käsittelyä. Lappeenrannan toimialat / lautakunnat palauttavat Lappeenrannan 2010 lautakuntien mukaiset esitykset taloushallintoon mennessä. Käyttötalouden euroesitykset tallennetaan mahdollisimman laajasti taloussuunnittelujärjestelmään suoraan. Tekstit ja taulukot toiminta-ajatuksesta tunnuslukuihin tehdään liitteenä oleville pohjille.

7 7 (7) Talousarvioesitysten palautus sähköpostilla osoitteeseen: Leena Orrainen. 5. Lisätiedot Lisätietoja antavat Tuija Ahonen (lomalla ) Leena Orrainen (lomalla ) Vesa Matikainen (lomalla ) TALOUSHALLINTO Liitteet 1. kaupunginhallituksen päätös vuoden 2010 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2011 ja toimialojen kehykset lomake talousarvion ja taloussuunnitelman tekstejä ja tunnuslukuja varten 4. tuloslaskelmalomake käyttötalousesitystä varten (lähetetään myöhemmin) 5. investointiesityslomake

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Strategiset lähtökohdat vuosille 2013 2016: Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Ilman mittavia rakenteellisia

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 Lautakunnille, ja kuntakonsernin tytäryhtiöille TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 1. YLEISTÄ 1.1. Kunnanvaltuuston talousarvioraami 15.6.2015 Kunnanvaltuusto käsitteli

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2013. Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 2 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot