TUOTTAVUUSOHJELMA Liite 7.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTAVUUSOHJELMA 2010-2012 Liite 7."

Transkriptio

1 18 TUOTTAVUUSOHJELMA Liite YLEISTÄ Lappeenranta 2012-strategian mukaan tuottavuuden lisäämistä tavoitellaan järjestelmällisesti ja toimeenpannaan tuottavuusohjelma. Tavoitteen saavuttamiseksi toimialojen valmistelemat tuottavuusohjelmat on sisällytetty osaksi talousarviota. Lappeenrannan kaupunki on osallisena valtioneuvoston politiikkariihen perusteella käynnistämässä 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmassa. Valtiovarainministeriön koordinoiman työn tavoitteena on kuntien järjestämien palvelujen tuottavuuden lisääminen seitsemällä tuottavuutta parantavalla osa-alueella, jotka ovat: 1. Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi 2. Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut 3. Palveluverkko ja toimitilat 4. Organisaatio ja rakenteet 5. Hankinnat 6. Johtamisjärjestelmä 7. Tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot Kullakin osa-alueella käynnistetään kehittämisen kärkihankkeita, johon työhön myös Lappeenrannan kaupunki osallistuu. Huoli koko julkissektorin liian nopeasta velkaantumisesta on valtion ja kuntien yhteinen. Tuottavuusohjelman etenemistä seurataan kuntien ja valtion yhteisissä tuottavuusfoorumeissa sekä muissa arviointitilaisuuksissa. Myös peruspalveluministeriryhmä seuraa toimenpiteiden toteutumista. Lappeenrannassa tuottavuutta haetaan mm. rakenteellisilla uudistuksilla sekä palveluverkkojen ja palveluprosessien kehittämisellä. Palvelutuotannon kustannuskehitys ei Lappeenrannassa saa ylittää koko maan keskimääräistä kustannuskehitystä. Toimialojen tulee nyt paneutua edellisvuosia tiukemmin tuottavuusohjelman sisältöön, sen vaikuttavuuteen ja toimenpiteistämiseen. Ohjelman tulee sisältää mittareita tuottavuuskehityksen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi siten, että tuottavuuden parantamiseen on edellytykset myös operatiivisella tasolla ja eri työyksiköissä. Tuottavuusohjelman toteutumista seurataan talousarvion puolivuosikatsauksen ja muun talousarvio- ja strategiaseurannan osana. 2. TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE Laaditaan ohjelma vuosille kaupungin palvelurakenteen ja organisaation sopeuttamiseksi ja kaupungin taloudellisen pohjan vahvistamiseksi. Ohjelman tavoitteena on 150 henkilötyövuoden vähentäminen kolmen vuoden aikana.

2 19 Resursseja siirretään hallinnosta palvelutoimintaan ja hoivatyöhön. Tämä toteutetaan johtamisjärjestelmiä kehittämällä, prosesseja virtaviivaistamalla sekä kehittämällä yhteistyötä yli toimialarajojen. Yhteistyötä lisätään yksityisen sektorin kanssa siten, että turvataan myös kuntalaisten valinnanvapaus palvelujen käyttämisessä. 2. Lappeenranta osallistuu valtioneuvoston käynnistämään suurten kaupunkien tuottavuusohjelmaan ja toteuttaa sen mukaiset hankkeet tavoitteena pysyvien säästöjen aikaansaaminen. 3. Palvelutuotannossa käytetään hyväksi yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin mahdollisuudet. Se tarkoittaa tehtävien ulkoistamista ja ostopalvelujen käyttämistä edellyttäen, että siihen on taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset perusteet. 4. Nuorisotyöllisyyden aktiivinen hoitaminen ja tukitoimien kohdentaminen on erityisenä painopistealueena vuosina Nuoria aktivoidaan työnhakuun ja työntekoon. Toteutetaan erityinen nuorten työllistämisohjelma, jossa tavoitteena on nuorten työllistyminen kaupungin ja kolmannen sektorin lisäksi yksityiselle sektorille. 3. TOIMIALAT 3.1. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kaikkien palvelujen osalta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille. Perustamissuunnitelmassa on linjattu; Maakunnan kuntien väestön ikääntyminen tulee nykyrakenteella aiheuttamaan noin 1%:n kustannusnousun vuodessa. Muut kustannusnousupaineet syntyvät hoitoteknologioiden kehittymisestä ja erityisesti palkkakustannusten noususta. Sosiaali- ja terveyspiirin kustannusnousun asettuminen kuntien tulokehityksen tasolle edellyttää palvelujen järjestämistä tehokkaammalla organisaatiolla (hallinto- ja tukipalvelut) sekä erikoisasiantuntijoiden ohjaamaa palveluprosessien tehostamista. Sosiaali- ja terveyspiirin tulee järjestää maakunnan asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Kustannukset vastaavat kuntien maksukykyä. Asukkaat saavat palvelunsa hoitotakuun, sosiaalihuollon palvelutakuun ja muiden säädösten perusteella. Kustannuskehitystä seurataan vertaamalla piirin menokehitystä Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämiin koko maan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen kustannustietoihin sekä yksikköhintojen muutoksiin.

3 20 Piiri vastaa toiminnasta, taloudesta ja em. tavoitteiden toteuttamisesta omistajakunnille. Piirin talousarvion kasvu vastaa maksimissaan kuntien tulokehityksen vuotuista kasvua. Tämä edellyttää ennustettavuuden paranemista. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa tehtävä palvelusopimus toteuttaa Lappeenrannan kaupungin osalta sosiaali- ja terveyspiirin perussopimuksessa ja perustamissuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Palvelusopimusyhteistyöllä varmistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukaisuus, laatu ja kustannustehokkuus asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti Sosiaali- ja terveyslautakunta on strategiassaan asettanut omistajaohjaukselle ja palvelusopimusyhteistyölle tuottavuustavoitteina: Palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä Eksotelle alkaen on kaupungin rooli omistajaohjauksessa, jolloin vaikuttavuus näkökulma korostuu. strategisen kehittämisen painopisteet : Painopisteen siirtyminen ehkäisevään toimintaan ja kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeen Palvelujen tuottamisessa huomioidaan erilaiset tarpeet ja erilaiset mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen Resurssien uudelleen kohdentaminen Laaja-alaisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön strategisen merkitys korostuu Toimintatapojen uudistaminen Kuntien yhteistyö ja maakunnallisten tukipalvelujen kehittäminen Prosessien johtaminen ja uudistaminen Tutkimus- ja kehittämistoiminta Strateginen päätavoite: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannustehokas toiminta Tavoite: Lappeenrannan kaupunki onnistuu Eksoten omistajaohjauksessa Lappeenrannan suhteellinen maksuosuus ei nouse; Eksoten saavuttaessa tuottavuustavoitteensa - ja %-määräinen kasvu on alle valtakunnallisen keskiarvon Tavoite: Asukkaiden itsenäisen selviytymisen ja toimintaedellytysten tukeminen Palvelurakenteen painopisteen muutos; viimesijaisista ehkäiseviin palveluihin laitoshoidon osuus vähenee; 2012 yli 75-v 97 % asuu kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa ja laitoshoidon osuus on alle 3 % Tavoite: Julkista palvelutuotantoa täydentävä palveluverkko Yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamat hyvinvointipalvelut toteuttavat/mahdollistavat tarkoituksen työnjaon Yritysten ja työpaikkojen määrä lisääntyy (Iso Avun yrityksiä lisää 10 %/v) /asukkaiden omaehtoinen palvelujen käyttö lisääntyy Tavoite: Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus Riittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja kattavuus Lakisääteisten palvelujen sekä hoito- ja palvelutakuun toteutuminen

4 21

5 22 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio 2010: Väestörakenteen muutokseen tulee pystyä reagoimaan ennakoivasti ja siten, että palvelurakenne ja kaupungin asukkaille saatavilla olevat palvelut tukevat asukkaiden omatoimista selviytymistä ja mahdollisuutta avopalveluihin. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa tehtävässä palvelusopimusyhteistyöllä ja omistajaohjauksella turvataan Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukaisuus, laatu ja kustannustehokkuus Palvelujen tuottamisessa huomioidaan erilaiset tarpeet ja erilaiset mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen Toimintatapojen uudistaminen Prosessien johtaminen ja uudistaminen Tutkimus- ja kehittämistoiminta 3.6. KAUPUNGINKANSLIA Rakennemuutokset Kustannusten hallinta Kanslian kustannuksista henkilöstömenot muodostavat ylivoimaisesti suurimman menoerän. Joutsenon ja Ylämaan kuntaliitosten jälkeinen organisaatio on hallinnon osalta tehokkaampi kuin ennen liitosta, mikä näkyy myös suoraan talousarvioesityksessä. Henkilökunta vähenee edelleen luonnollisen poistuman kautta vuonna Hallinnossa tuottavuuden kasvu muutoin perustuu siihen, että saadaan enemmän aikaan ja aikaansaannosten vaikuttavuus on merkittävämpi. Jatkuva toiminnan parantaminen, kehityshankkeet, tehokkaat tietojärjestelmät ja henkilöstön koulutus kuuluvat kaikki jo sinänsä normaaliin toimintaan. Kaupunki panostaa edelleen aktiiviseen ja strategisesti ohjaavaan viestintään. EU:n ja ulkopuolisen muun rahoitusten käyttö maksimoidaan hankkeissa ja palkkakustannuksia käytetään säännösten mukaisesti projektien omarahoitusosuuksiin. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto on uudistunut maakunnallisten organisaatiouudistusten myötä. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri perustivat Saimaan talous ja tieto Oy:n, joka tarjoaa maakunnallisesti taloushallinnon standardipalvelut (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, maksuliikenne ja palkanlaskenta) ja tietotekniikkapalvelut omistajilleen. Saita Oy aloitti tietotekniikan osalta ja taloushallintopalveluiden osalta Taloussuunnittelu, talousohjaus, johdon raportointi ja rahoituksen hallinta ja tietohallinnon strateginen osuus jää kaupungille ja sosiaali- ja terveyspiirille. Massapalvelujen keskittämisellä pyritään toimintojen taloudellisuuteen ja tehokkuuteen ja osaamisen varmistamiseen. Tavoitteena on maakunnallinen talous- ja tietohallinnon palvelukeskus. Sama tavoite on maakunnallisella hankintapalveluyksiköllä, joka aloitti toimintansa Sairaanhoitopiirin hankinta- ja varasto-organisaatio yhdistyi osaksi

6 23 Etelä-Karjalan hankintapalveluita keväällä Yhteisen varasto- ja logistiikkakeskuksen toiminta vakiinnutetaan v aikana. Etelä-Karjalan Pesula Oy:stä muodostetaan Eksoten kanssa yhteinen laajempi tukipalveluyhtiö, johon siirtyvät v aikana kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut. Konsernihallinnon liikelaitosten tuottavuusohjelma on kirjattu ruoka- ja puhtauspalvelujenosalta suoraan talousarvion tunnuslukuihin. Satamalaitoksen palvelutaso pidetään nykytasolla. 4. TÄYTÄNTÖÖNPANO JA RAPORTOINTI Kaupunginhallituksen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kaupunginhallituksen tulee heti talousarvion vahvistamisen jälkeen velvoittaa lautakunnat ja toimialat entistä tehokkaampaan toimintojen uudelleenarviointiin, tuottavuuden nostoon ja menojen hallintaan. Toimialojen tulee kriittisesti tarkastella palvelurakenteita ja toimintatapoja ja etsiä aktiivisesti uusia, tehokkaampia tapoja palvelujen järjestämiseen. Tuottavuusohjelman noudattamista tulee jatkaa ja toimialojen tulee tarkistaa tuottavuusohjelma ja sen toimenpiteistys käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Lautakuntien tulee hyväksyä tarkistetun tuottavuusohjelman toimenpiteistäminen päättäessään vuoden 2010 käyttösuunnitelmista. Toimialojen tulee raportoida tuottavuusohjelman toteuttamisesta ja sen tuloksista kaupunginvaltuustolle puolivuotiskatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2012 JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET

VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2012 JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET 1 (7) 30.9.2009 Lappeenrannan kaupungin toimialat, vastuualueet, tulosalueet 2010taeohje.doc Stltk 22.9.2009 114. Liite 4. VUODEN 2010 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2012 JA TUOTTAVUUSOHJELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2015 1 Lappeenrannan kaupunki TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ sivu Esipuhe 3 Yleisperustelut

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? TERVE SOS 2010 Lahti Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia vuosille 2010 2013

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia vuosille 2010 2013 Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia vuosille 2010 2013 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN STRATEGIA VUOSILLE 2010 2013 VISIO Olemme valtakunnallinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014

PUNKALAITUMEN KUNTA. Talousarvio 2014 PUNKALAITUMEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 1 Sisällys 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleisperustelut... 4 3 Organisaatiorakenne... 9 4 Talousarvion laadinta ja sitovuus... 12 5 Kunnan

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 TALOUSARVIO 28 TALOUSSUUNNITELMA 28-21 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.11.27 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 TALOUSSUUNNITELMA 28-21 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Khall 24.11.2014 Kvalt 1.12.2014 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot