VALVONTASUUNNITELMA 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVONTASUUNNITELMA 2016"

Transkriptio

1 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2016 Valvontasuunnitelma kuvaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vuoden 2016 valvontatyön. Suunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella. Vuoden 2016 aikana valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti että asiakaskunnasta nousevien tarpeiden mukaan seuraavasti: Määräaikainen valvonta (yhteensä ~12 htv) - asuinkiinteistöjen omavalvonta (1000 kpl) - määräaikaiset palotarkastukset muissa kohteissa (1280 kpl) Muu valvonta ja asiantuntijapalvelut (yhteensä ~16 htv) - kemikaalivalvonta - ulkoiset pelastussuunnitelmat - poistumisturvallisuusselvityskohteiden valvonta - tapahtumien ja tilapäismajoitusten valvonta - vastaanottokeskusten valvonta - onnettomuusriski-ilmoitusten käsitteleminen ja paloriskiasuntojen valvonta - muut ylimääräiset palotarkastukset - pelastusyksiköiden suorittamat valvonnalliset toimenpiteet - operatiivista erityistarkastelua vaatien kohteiden valvonta - nuohouksen valvonta - suunnittelijoiden neuvonta (uudis- ja korjausrakentaminen) - lausunnot - päivystävä palotarkastaja Eri valvontamuotojen sisältö on kuvattu tarkemmin suunnitelmassa jäljempänä. Jälkivalvonta Pelastusviranomaisen tulee pelastuslain 81 mukaisesti määrätä havaitsemansa puute korjattavaksi. Valvonnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että jokainen annettu korjausmääräys jälkivalvotaan. Jälkivalvonta suoritetaan joko tekemällä jälkitarkastus, tai asiakirjavalvontana, mikäli puutteiden korjaaminen voidaan luotettavasti todentaa dokumentein, kuvin tai muiden kohteen edustajan toimittamien selvitysten perusteella. Jälkivalvontaan käytettävä aika on sisällytetty ensisijaisen valvontatoimenpiteen työaikaresursointiin. Kehitystyö Kehitystyötä tehdään tarkastusten sisältöjen yhtenäistämiseksi, toimintamallien ja -ohjeistusten kehittämiseksi sekä muun muassa valvontaan liittyvän toiminnanohjauksen tehostamiseksi. Palotarkastusten laatua ja yhdenmukaisuutta valvotaan seuraamalla riskilukujen kehitystä sekä kouluttamalla tarkastajia yhdenmukaiseen kohteiden arviointiin. Valvonnan vaikuttavuuden mittaamiseksi ja valvonnan riskiperusteisen kohdentamisen parantamiseksi pelastuslaitos on vuoden 2015 käynnistänyt hankkeen, joka jatkuu myös vuonna Lisäksi valvonnan riskiperusteisen kohdentamisen perusteita arvioidaan myös uuden palvelutasopäätöskauden yhteydessä tehtävän riskianalyysin yhteydessä. Pelastuslaitos osallistuu sekä paikallisiin että valtakunnallisiin työryhmiin resurssien sallimissa rajoissa. Yhteensä kehitystyöhön käytetään noin 5,5 henkilötyövuotta.

2 VALVONTASUUNNITELMA 2 (6) Palontutkinta Pelastuslaitos suorittaa pelastuslain 41 :n mukaista palontutkintaa vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi sekä onnettomuuskehityksen seurannan (PelL 43 ) suorittamiseksi. Palontutkinta tuottaa tietoa sekä valvonnan ja turvallisuuskoulutuksen ja -viestinnän että pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittämiseksi. Tavoitteena on tutkia kaikki tutkintakynnyksen ylittävät palot ja onnettomuudet. Resurssien salliessa tutkintaa kohdennetaan riskiperusteisesti myös muihin tapahtuneisin poikkeamiin, joista arvioidaan saatavan onnettomuuksien ehkäisyssä hyödynnettävää tietoa. Rakennusja onnettomuusselosteiden laatimisen lisäksi pelastuslaitos antaa palontutkinnan yhteydessä asiantuntijalausuntoja muille viranomaisille. Palontutkinnan suorittaminen kaikkiin tutkintakynnyksen ylittäviin paloihin ja onnettomuuksiin sekä palontutkinnan kehittäminen vaatii yhteensä noin yhden henkilötyövuoden. Osaamisenhallinta Valvontatyötä tekevien henkilöiden osaamisenhallinnan tukemiseksi on laadittu koulutussuunnitelma vuosille Vuoden 2016 aikana koulutusten teemana on turvallisuustekniikka ja pelastustoiminnan edellytykset. Koulutusta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti myös pelastusyksiköiden miehistölle. Yhteensä kaikkien valvontatyöhön osallistuvien henkilöiden koulutukseen ja kouluttautumiseen on varattu noin 2,5 henkilötyövuotta. Resursointi Yhteensä valvontatyöhön, siihen liittyvään kehitystyöhön, palontutkintaan sekä osaamisenhallintaan käytetään ~37 henkilötyövuotta, joista ~28 henkilötyövuotta käytetään suoraan asiakasrajapintaan kohdistuviin valvonnallisiin toimenpiteisiin. Työtä tekevät palotarkastajien lisäksi turvallisuuskouluttajat, palomestarit sekä pelastusyksiköiden vuorossa oleva miehistö. Mittaaminen ja seuranta Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän toteutumista ja siihen käytettyjä panoksia seurataan turvallisuuspisteillä. Yksi turvallisuuspiste saadaan valvonnan tai turvallisuusviestinnän toimenpiteestä, johon kohdistuu neljän tunnin työpanos. Eri toimenpiteisiin käytettävä työaika on vakioitu, jotta käytettävissä olevaa työpanosta voidaan tehokkaasti ohjata ja seurata. Vuonna 2016 pelastuslaitos tuottaa 8200 turvallisuuspistettä, joista valvonnalliset toimenpiteet tuottavat noin 6500 ja turvallisuuskoulutus ja -viestintä noin Valvontatoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan välillisesti mittaamalla määräaikaisen valvonnan yhteydessä palotarkastuskohteille annettujen riskilukujen kehitystä. Valvonnan maksullisuus Valvonta on maksullista pelastuslautakunnan vahvistaman taksaluettelon mukaisesti. Taksaluettelo on on esitetty liitteessä 3 ja on lisäksi saatavilla pelastuslaitoksen Internet-sivuilla. Ohjaus ja neuvonta Kaiken valvonnan yhteydessä annetaan ohjausta ja neuvontaa.

3 VALVONTASUUNNITELMA 3 (6) MÄÄRÄAIKAINEN VALVONTA Määräaikaista, pitkän aikavälin valvontaa tehdään asuinkiinteistöjen osalta omavalvontana ja muiden rakennusten osalta määräaikaisina palotarkastuksina. Asuinkiinteistöjen omavalvonta Asuinkiinteistöjen omavalvontaa suoritetaan vuonna 2016 kerrostaloyhtiöissä Arabianrannan, Kannelmäen, Kontulan, Lauttasaaren (Kotkavuori & Vattuniemi), Mellunmäen, Taka-Töölön, Toukolan sekä Vanhakaupungin osa-alueilla. Yhteensä alueilla on noin 900 kerrostalo- ja rivitaloyhtiötä (noin 1450 rakennusta). Omavalvontaa kohdistetaan vuosittain noin kymmeneen prosenttiin Helsingin kerrostalokannasta, mikä mahdollistaa koko kaupungin kerrostalokannan valvonnan kymmenen vuoden syklissä. Pientalojen osalta toteutetaan vuoden 2016 aikana pilotti, johon valitaan 100 taloa. Omavalvontamalli pitää sisällään pelastuslain määräysten noudattamisen varmistamisen määrämuotoisen lomakkeen avulla (kiinteistön itse suorittama tarkastus), vastausten käsittelemisen, korjausmääräysten antamisen palautettujen vastausten perusteella sekä jälkivalvonnan. Palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet omavalvontalomaketta määräaikaan mennessä. Tällöin valvontakäynnistä veloitetaan pelastuslaitoksen hinnaston mukainen maksu. Lisäksi osaan omavalvonnan kohteina olevista kiinteistöistä tehdään maksuton pistokoeluontoinen palotarkastus vastausten oikeellisuuden varmistamiseksi. Pelastuslaitos tarjoaa alueen kiinteistöjen edustajille omavalvontaan liittyvää neuvontaa jokaisella valvottavalla alueella järjestettävien asukasiltojen muodossa. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutusta antavan Helsingin pelastusliitto ry:n kanssa. Neuvontaa ja tukea omavalvonnan suorittamiseen tarjoavat myös helsinkiläiset sopimuspalokunnat. Määräaikaiset palotarkastukset Määräaikaisten palotarkastusten piirissä olevia kohteita on Helsingissä 4332 kappaletta, joista 1280 valvotaan vuoden 2016 aikana***. Valvottavat kohteet on luokiteltu kohdeluokkiin niiden pääasiallisen käyttötavan tai muun valvonnan suunnittelun kriteerinä olevan ominaisuuden perusteella. Mikäli kohde täyttää useamman kohdeluokan kuvauksen, valitaan sille korkeimpaan kriittisyysluokkaan määritelty kohdeluokka. Kohteen tarkastusväli riippuu kohdeluokalle määritellystä kriittisyysluokasta (1-5) sekä kohdekohtaisesta riskiluvusta, joka määritellään palotarkastuksen yhteydessä omatoimisen varautumisen auditointimallia käyttäen. Tarkastusten määräväli vaihtelee yhdestä viiteen vuoteen, mikä mahdollistaa kaikkien Helsingin valvontakohteiden (pl. asuinkiinteistöt) sekä niiden muodostamien toiminnallisten kokonaisuuksien valvomisen viiden vuoden sykleissä. Kohdeluokitus sekä eri kohdeluokkien kriittisyysluokat on esitetty liitteessä 1 ja kriittisyysluokkien kuvaukset sekä riskiluvun vaikutus tarkastusväliin liitteessä 2. Omatoimisen varautumisen auditointimallin manuaali on saatavilla pelastuslaitoksen Internet-sivuilla. Manuaali pitää sisällään tarkemman kuvauksen sekä itse arviointimenetelmästä että arvioinnin kohteena olevista kriteereistä ja riskiluvun määräytymisestä. Organisaatioiden on mahdollista suorittaa myös itsearviointia auditointimallin mukaisesti. *** Laskenta tehty vuoden 2015 marraskuun tietojen perusteella.

4 VALVONTASUUNNITELMA 4 (6) MUU VALVONTA JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Kemikaalivalvonta Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Valvontatoimenpiteinä ovat vaarallisten kemikaalien vähäistä (myös tilapäistä) teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien kohteiden tarkastukset, maanalaisten polttoainesäiliöiden tarkastukset, öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastukset sekä ilotulitemyyntipisteiden luvittaminen sekä valvonta. Tarkastusten lisäksi kemikaaleihin liittyviin valvontatoimenpiteisiin kuuluvat erilaiset lausunnot ja päätökset. Pelastuslaitos osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vaarallisten kemikaalien laajamittaista varastointia ja käsittelyä harjoittaviin tuotantolaitoksiin tekemiin tarkastuksiin. Ulkoiset pelastussuunnitelmat Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen alueella on viisi ulkoista pelastussuunnitelmaa vaativaa kohdetta, joista kahden osalta suunnitelma on päivitetty vuoden 2015 aikana. Valmistuneet suunnitelmat koskevat voimalaitoksia. Kolmen satamia koskevan suunnitelman laatiminen on käynnistetty. Suunnittelutyö tuo valmiuksia niin pelastustoimen kuin kohteen omatoimiseen varautumiseen sekä pitää yllä keskustelua operatiivisen toiminnan tämänhetkisestä tilasta ja toimintamahdollisuuksista kohteissa. Ulkoisia pelastussuunnitelmia ja pelastuslaitoksen suuronnettomuusosaamista testataan kolmen vuoden välein suuronnettomuusharjoituksissa. Voimalaitosten harjoitukset järjestetään vuoden 2016 aikana ja satamiin ulkoisten pelastussuunnitelmien valmistuttua. Poistumisturvallisuusselvityskohteiden valvonta Pelastuslaitos valvoo pelastuslain 18 :n mukaista hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuuden tasoa. Kohteet ovat velvollisia laatimaan poistumisturvallisuusselvityksen, joiden käsittelemistä ja arviointien laatimista varten on nimetty laitoksen sisäinen työryhmä. Selvitysten käsittelemisen yhteydessä kohteisiin tehdään tarvittaessa palotarkastus. Toiminnanharjoittaja voidaan myös velvoittaa toteuttamaan poistumiskoe poistumisjärjestelyjen ja poistumiseen kuluvan ajan todentamiseksi. Mikäli selvityksen perusteella arvioidaan, ettei turvallisuustaso ole riittävä, annetaan määräys poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman tekemisestä. Tapahtumien ja tilapäismajoitusten valvonta Helsingissä järjestetään ympäri vuoden yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia, joiden yleisömäärä vaihtelee muutamista kymmenistä henkilöistä kymmeniin tuhansiin henkilöihin. Pelastuslaitos valvoo tapahtumien omatoimisen varautumisen riittävyyttä ottaen huomioon tapahtuman erityispiirteet kuten henkilömäärän, tapahtumapaikan, tapahtuman luonteen, tapahtumakohtaiset vaarat ja riskit sekä onnettomuustilanteen aikaiset toimintamahdollisuudet. Erikseen huomioidaan myös ilotulitteiden, muiden pyroteknisten tehosteiden sekä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttöön liittyvät tekijät. Pelastuslaitos antaa tapahtumajärjestäjille ohjausta ja neuvontaa, tarkastaa tapahtumiin liittyvät pelastussuunnitelmat sekä tekee riskiperusteisesti yleisötapahtumien palotarkastuksia, joista pelastusyksiköiden miehistö suorittaa osan. Tilapäismajoituksia valvotaan varmistamalla tilapäismajoitusten turvallisuusjärjestelyistä annetun ohjeen noudattaminen sekä tekemällä majoituskohteisiin tarvittaessa ylimääräisiä palotarkastuksia.

5 VALVONTASUUNNITELMA 5 (6) Vastaanottokeskusten valvonta Vuoden 2015 aikana muuttuneen turvapaikanhakijatilanteen myötä Helsinkiin on perustettu vakituisesti toimivien vastaanottokeskusten lisäksi tilapäisiä, osittain käyttötavaltaan poikkeavissa tiloissa toimivia vastaanottokeskuksia. Tämä on luonut tarpeen valvoa majoitustoimintaa tehostetusti sekä antaa ohjausta ja neuvontaa keskusten omatoimiseen varautumiseen liittyen. Pelastuslaitos jatkaa toiminnan vakiintumiseen saakka tehostettua valvontaa sekä olemassa olevissa vastaanottokeskuksissa että mahdollisesti vuonna 2016 avattavissa uusissa turvapaikanhakijoiden majoituskohteissa. Onnettomuusriski-ilmoitusten käsitteleminen ja paloriskiasuntojen valvonta Pelastuslaitos vastaanottaa erilaisia onnettomuusriski-ilmoituksia sekä paloriskiasuntoja koskevia ilmoituksia muun muassa pelastuslain 42 : perusteella. Vuoden 2016 aikana ilmoituksia odotetaan tulevan noin sata kappaletta, mikä tarkoittaa tarvetta kohdentaa paloriskiasuntojen valvontaan lisäresursseja edellisiin vuosiin verrattuna. Muut ylimääräiset palotarkastukset Ylimääräisiä palotarkastuksia tehdään vuoden aikana toimintampäristössä tapahtuvien muutosten, riskiperusteisen valinnan sekä pelastuslaitokselle tulevien pyyntöjen perusteella. Pyyntöjen osalta johtava palotarkastaja päättää ylimääräisen palotarkastuksen suorittamisesta. Pelastusyksiköiden suorittamat valvonnalliset toimenpiteet Pelastusyksiköiden vuorossa oleva miehistö jatkaa vuoden 2015 aikana aloitettuja operatiivisten toimintaedellytysten varmistamiseen ja samalla kohdetuntemuksen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Toimenpiteitä suoritetaan ennakkoon määritellyillä asuinalueilla sekä osassa Helsingin edustalla olevista saarista. Tarkastelussa huomioidaan muun muassa osoitemerkintöjen näkyvyys, pelastusteiden käytettävyys ja saarten osalta muun muassa rantautumismahdollisuudet. Havaituista puutteista annetaan korjausmääräyksiä. Pelastusyksiköiden miehistö suorittaa valvontaa myös tapahtumissa (ks. tapahtumien ja tilapäismajoitusten valvonta) ja paloriskiasuntojen valvonta suoritetaan osittain vuorossa olevan miehistön toimesta (ks. onnettomuusriski-ilmotusten käsitteleminen ja paloriskiasuntojen valvonta). Operatiivista erityistarkastelua vaatien kohteiden valvonta Palomestarit suorittavat operatiivista erityistarkastelua alueellisen riskianalyysin tulosten ja alueiden vastuuhenkilöiden tekemien esitysten perusteella valittuihin kohteisiin. Toimenpide sisältää operatiivisen toiminnan näkökulmasta tehtävän tutustumis- ja neuvontakäynnin. Toimenpiteen tuloksena syntynyttä materiaalia hyödynnetään pelastuslaitoksen sisäisessä koulutuksessa, minkä lisäksi pelastusyksiköt tekevät toimenpiteen yhteydessä kohteisiin tutustumiskäyntejä. Tarvittaessa kohteessa tehdään samassa yhteydessä palotarkastus. Vuonna 2016 tarkastelu tehdään yhdeksään eri kohteeseen. Nuohouksen valvonta Pelastuslain 59 mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Helsingissä on käytössä piirinuohousjärjestelmä, jossa nuohoustoiminta on kilpailutettu kolmen yrityksen hoidettavaksi. Kaupunki on jaettu kolmeen nuohousalueeseen, joissa nuohousyritykset suorittavat nuohousalueillaan pelastuslainsäädännön edellyttämät tulisijojen sekä savuhormien nuohous- ja puhdistustyöt. Nuohoojamestarit antavat tarvittaessa nuohoukseen sekä tulisijoihin ja savuhormeihin liittyviä asiantuntijalausuntoja. Pelastuslaitos on jatkuvassa yhteydessä piirinuohoojiin ja reagoi heidän antamiinsa ilmoituksiin tulisijojen ja hormien ja kattoturvalaitteiden vioista ja puutteista. Pelastuslaitos tekee niiden perusteella tarvittavat viranomaispäätökset. Pelastuslaitos valvoo lisäksi nuohoussopimusten toteutumista.

6 VALVONTASUUNNITELMA 6 (6) Suunnittelijoiden neuvonta (uudis- ja korjausrakentaminen) Pelastuslaitos vaikuttaa rakenteellisen paloturvallisuuden ratkaisuihin rakennusprojektien suunnittelu- ja toteutusvaiheessa antamalla siihen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Tarve uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvälle neuvonnalle on Helsingissä suuri rakennuskannan poikkeuksellisen monimuotoisuuden takia. Resursseja kohdennetaan muun muassa korkean ja maanalaisen rakentamisen merkittäviin rakennushankkeisiin. Suunnittelijoiden neuvontaryhmän toimintaan kuuluu muun muassa rakenteellista paloturvallisuutta ja väestönsuojia koskeva neuvonta, erilaisten suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen, neuvonta kaavoitusasioissa sekä laitosten ja lautakunnan kaavalausuntojen valmistelu. Rakennuksen tai tilan käyttöönottovaiheessa tehdään erityisiä palotarkastuksia, joilla valvotaan, että rakennus täyttää palo- ja käyttöturvallisuuden perusratkaisut. Tarkastus sisältää väestönsuojien käyttöönottotarkastuksen. Erityisten palotarkastusten ennakkotarkastuksia suoritetaan riskiperusteisen arvion mukaisesti. Väestönsuojien rakentamisen ja kunnossapidon ohjausta ja neuvontaa tehdään myös pelastuslaitoksen teknisellä osastolla. Lausunnot Pelastuslaitos vastaa laaja-alaisesti erilaisiin lausuntopyyntöihin. Valvontatyön näkökulmasta olennaisia lausuntoja ovat mm. lainsäädäntöön, kansallisiin ohjelmiin, ohjeisiin, kaavoitukseen, rakennuslupiin ja tuotantolaitoksissa tapahtuviin toiminnan muutoksiin liittyvät lausuntopyynnöt. Päivystävä palotarkastaja Päivystävä palotarkastaja antaa ohjausta ja neuvontaa kansalaisille ja organisaatioille ja tarvittaessa ohjaa yhteydenottopyynnöt pelastuslaitoksen asiantuntijalle. Päivystyspalvelu on tarjolla arkipäivisin kello 8:30-11:30 ja 12:00-15:30.

7 VALVONTASUUNNITELMA LIITE 1 YMPÄRIVUOROKAUTISESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET OPETUS- RAKENNUKSET JA PÄIVÄKODIT KOKOONTUMIS- JA LIIKETILAT TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUKSET MUUT RAKENNUKSET *** KL1 KL1 100A 100B A 110B A 120B Aa 130Ab 130Ba 130Bb 130C 135A 135B 140A 140B A 200B 200C A 300B 300C 300D 305A 305B 305C A 315Ba 315Bb 320A 320B A 330B 335A 335B 400A 400B A 410B 410C 415A 415Ba 415Bb 420A 420B 420C 510A 510B 600A 600B A 615B 620A 620B 620C 620D 620E *** MAATALOUSRAKENNUKSET Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten vuodeosastot Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä): poistumisturvallisuusselvityskohteet Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä): muut kuin poistumisturvallisuusselvityskohteet Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset Palvelutalot, sprinklattu Palvelutalot, ei sprinklattu Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet Vankilat Avovankilat Lasten- ja nuorisokodit: poistumisturvallisuusselvityskohteet Lasten- ja nuorisokodit: muut kuin poistumisturvallisuusselvityskohteet Ympärivuorokautiset päiväkodit Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset: alle 50 majoituspaikkaa Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset: 50 majoituspaikkaa tai enemmän Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet Leirintäalueet Asuntolat, muut asuntolarakennukset Päiväkodit: alle 25 paikkaa Päiväkodit: paikkaa Päiväkodit: 100 paikkaa tai enemmän Yleissivistävät oppilaitokset Keskiasteen oppilaitokset Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset Muut opetusrakennukset mm. kansanopistot yms. Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset: alle 400 m2, erillinen rakennus Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset: m2 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset: m2 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset: m2 tai enemmän Anniskeluravintolat: alle 50 asiakaspaikkaa, erillinen rakennus Anniskeluravintolat: asiakaspaikkaa Anniskeluravintolat: 400 asiakaspaikkaa tai enemmän Ruokaravintolat: erillinen rakennus tai 100 asiakaspaikkaa tai enemmän, tai erillinen rakennus Teatteri- ja konserttirakennukset: paikkaluku alle 300 Teatteri- ja konserttirakennukset: paikkaluku Teatteri- ja konserttirakennukset: paikkaluku 500 tai enemmän Kirjastot ja museot Näyttelyhallit Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu ja kuntoilurakennukset: alle 500 asiakaspaikkaa Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu ja kuntoilurakennukset: 500 asiakaspaikkaa tai enemmän Lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat Muut liikenteen rakennukset Energiatuotannon rakennukset: alle 1000 m2 Energiatuotannon rakennukset: 1000 m2 tai enemmän Infrastruktuurin kannalta merkittävät Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset: alle 1000 m2 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset: m2 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset: 5000 m2 tai enemmän Teollisuus- ja pienteollisuustalot: alle 1000 m2 Teollisuus- ja pienteollisuustalot: m2 Teollisuus- ja pienteollisuustalot: 5000 m2 tai enemmän Varastorakennukset: alle 1000 m2 Varastorakennukset: m2 Varastorakennukset: m2 tai enemmän Erilliset viljankuivaamorakennukset Muut maatalousrakennukset Toimisto- ja työpaikkatilat: alle 2000 m2 Toimisto- ja työpaikkatilat: 2000 m2 tai enemmän Palo- ja pelastustoimen rakennukset Ei kuulu muihin ryhmiin, mutta on kytketty hätäkeskukseen Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat: kylmä jakeluasema (ei rakennuksia) Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat: jakeluasemat (esim. liikennemyymälät) Seveso-kohteet ja muut vastaavat: turvallisuusselvityslaitos Seveso-kohteet ja muut vastaavat: toimintaperiaatelaitos Seveso-kohteet ja muut vastaavat: lupalaitos Seveso-kohteet ja muut vastaavat: Kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kentät, maaliikenteen logistiikkakeskukset Seveso-kohteet ja muut vastaavat: ilmoituslaitos Turvetuotantoalueet Kulttuurihistorialliset rakennukset Muut rakennukset ja kohteet Kohdeluokitus ja kriittisyysluokkajako (KL1-5)

8 VALVONTASUUNNITELMA LIITE 2 Kriittisyysluokka 1 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v Luokkaan kuuluvat keskussairaalat sekä kemikaalilainsäädännön perusteella pelastuslaitosten valvottavat vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat kohteet. Keskussairaalat ovat poistumisturvallisuusselvityskohteita, joissa henkilöiden alentunut toimintakyky luo korostuneen tarpeen tukea kohteiden omatoimista varautumista. Kohteet ovat lisäksi kokonsa ja henkilömääränsä puolesta suuria ja rakenteellisilta sekä teknisiltä ratkaisuiltaan haastavia Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat kohteet ovat kokonsa, henkilömääränsä sekä rakenteellisten ja teknisten ratkaisujen osalta vaihtelevia. Toiminnan luonne kohteissa aiheuttaa erityistä vaaraa. Molemmissa kohdeluokissa pelastustoiminta on tavanomaista haastavampaa ja mahdollisen onnettomuuden niin sisäiset kuin ulkoisetkin seuraukset voivat olla erittäin vakavia (suuronnettomuusvaara). 3? 5 Valvonta suoritetaan tarvittaessa yhteistyössä pelastustoiminnan asiantuntijan kanssa. Kriittisyysluokka 2 Luokkaan kuuluvat suuret kokoontumistilat, liikenteen ja infrastruktuurin kannalta merkittävät kohteet sekä vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset. Lisäksi luokkaan kuuluvat kaikki poistumisturvallisuusselvityskohteet keskussairaaloita lukuun ottamatta. Kohteet ovat kokonsa ja henkilömääränsä puolesta suuria. Toiminta kohteissa on riskialtista muutosherkkyyden tai muiden tekijöiden takia. Pelastustoiminta on tavanomaista haastavampaa ja mahdollisen onnettomuuden niin sisäiset kuin ulkoisetkin seuraukset voivat olla erittäin vakavia (suuronnettomuusvaara). Lisäksi poistumisturvallisuusselvityskohteissa henkilöiden alentunut toimintakyky luo korostuneen tarpeen tukea kohteiden omatoimista varautumista. Kohteet ovat kokonsa ja henkilömääränsä puolesta vaihtelevia, ja pelastustoiminta on kohteissa tavanomaista haastavampaa. Kohteet ovat velvollisia laatimaan poistumisturvallisuusselvityksen, jotka tulee päivittää vähintään kolmen vuoden välein. 1 2? Valvonta suoritetaan tarvittaessa yhteistyössä pelastustoiminnan asiantuntijan kanssa. Kriittisyysluokka 3 Luokkaan kuuluvat muun muassa keskisuuret kokoontumistilat, eriasteiset oppilaitokset, kulttuurihistorialliset rakennukset sekä suuret teollisuuden laitokset, joissa ei käsitellä vaarallisia kemikaaleja ilmoitusrajaa ylittäviä määriä. Kohteet ovat kokonsa ja henkilömääränsä puolesta pääasiassa keskikokoisia. Riskit painottuvat kohteiden poistumisturvalliseen. Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut ovat pääasiassa tavanomaisia. 1 2? Kriittisyysluokka 4 Luokkaan kuuluvat muun muassa pienehköt kokoontumistilat, suuret toimisto- ja työpaikkatilat, suuret varastorakennukset, jakeluasemat, keskisuuret teollisuuden laitokset, joissa ei käsitellä vaarallisia kemikaaleja ilmoitusrajaa ylittäviä määriä sekä osa majoituskohteista. Kohteet ovat kokonsa ja henkilömääränsä puolesta pääasiassa pieniä tai kohteessa oleskelevat henkilöt tuntevat tilat hyvin ja toiminta on pysyväisluonteista. Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut ovat tavanomaisia. 1 2? Kriittisyysluokka 5 2 Luokkaan kuuluvat muun muassa pienet kokoontumistilat, pienet ja keskisuuret toimisto- ja työpaikkatilat, pienet ja keskisuuret varastorakennukset, pienet teollisuuden laitokset, joissa ei käsitellä vaarallisia kemikaaleja ilmoitusrajaa ylittäviä määriä, maatalouden rakennukset sekä muihin kohdeluokkiin kuulumattomat rakennukset sekä osa majoituskohteista. Kohteet ovat kokonsa ja henkilömääränsä puolesta pieniä tai kohteessa oleskelevat henkilöt tuntevat tilat hyvin ja toiminta on pysyväisluonteista. Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut ovat yksinkertaisia.? = omatoimisen varautumisen auditointi tekemättä ? Kriittisyysluokkien kuvaukset ja riskiluvun vaikutus tarkastusväliin kriittisyysluokan sisällä

9 VALVONTASUUNNITELMA LIITE 3 Valvontatyöhön liittyvät laskutustaksat alkaen: Omavalvontaan liittyvä palotarkastus: 100 Tarkastus on maksullinen, mikäli omavalvontaan velvollinen kohde jättää palauttamatta omavalvontalomakkeen annettuun määräaikaan mennessä Määräaikainen palotarkastus, pieni kohde: 200 Kohdeluokat 110B, 135A, 140A, 140B, 145, 200A, 200B, 220, 300A, 305A, 305B, 310, 315A, 320A, 320B, 325, 330A, 335B, 400A, 400B, 410A, 410B, 415A, 415Ba, 420A, 420B, 510A, 510B, 600A, 605, 610, 615A, 615B, 630, 635 (muun muassa pienet päiväkodit, pienet liike-, toimisto-, kokoontumis-, teollisuus- ja varastorakennukset sekä maatalousrakennukset) Määräaikainen palotarkastus, keskikokoinen kohde: 300 Kohdeluokat 100B, 105, 110A, 115, 120A, 120B, 125, 130Aa, 130Ab, 130Ba, 130Bb, 130C, 135B, 200C, 205, 210, 215, 300B, 300C, 305C, 315Ba, 315Bb, 330B, 405, 410C, 415Bb, 420C, 600B, 620E, 625 (muun muassa koulurakennukset sekä suurin osa keskikokoisista ja suurista liike-, toimisto-, kokoontumis-, teollisuus- ja varastorakennuksista) Lisäksi tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat enemmän kuin yhdestä pieneen kokoluokkaan kuuluvasta rakennuksesta Määräaikainen palotarkastus, suuri kohde: 400 Kohdeluokat 100A, 300D, 335A, 620A, 620B, 620C, 620D (keskussairaalat, kokonaisalaltaan vähintään m 2 liike- ja tavaratalot, myymälähallit ja kauppakeskukset, lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat sekä muut kuin ilmoitusvelvolliset Seveso-kohteet) Lisäksi tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat vähintään yhdestä keskikokoiseen kokoluokkaan kuuluvasta rakennuksesta sekä muista rakennuksista Määräaikainen palotarkastus, monirakennuksinen suuri kohde: 500 Tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat vähintään yhdestä suureen kokoluokkaan kuuluvasta rakennuksesta sekä muista rakennuksista Jälkitarkastus: 200 Jälkivalvonta on maksutonta, jos se voidaan suorittaa asianosaisen lähettämien dokumenttien perusteella Ylimääräinen palotarkastus: 200 Pyydetty ylimääräinen palotarkastus on maksullinen, jollei tarkastusta voida yhdistää osaksi valvontasuunnitelman mukaista määräaikaista palotarkastusta Yleisötapahtuman tarkastus, samanaikaisesti yli 2000 henkilöä: 200 Yleisötapahtuman tarkastus on maksullinen. Pelastusviranomainen voi perustellusta syystä laskuttaa myös tapahtuman, jossa henkilömäärä on alle 2000 henkilöä. Taksa sisältää tarvittaessa tehtävän tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia koskevan päätöksen tekemisen sekä käyttöönottotarkastuksen. Kemikaali-ilmoituksen tekemiseen velvollisten tapahtumien tarkastus on aina maksullinen Yleisötapahtuman tarkastus, samanaikaisesti yli henkilöä: 400 Yleisötapahtuman tarkastus on maksullinen. Taksa sisältää tarvittaessa tehtävän tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia koskevan päätöksen tekemisen sekä käyttöönottotarkastuksen Erityisen palotarkastuksen ennakkotarkastus / erityinen palotarkastus, pieni kohde: 200 Rakennushanke, jonka kerrosala on alle 2000 m 2 Erityisen palotarkastuksen ennakkotarkastus / erityinen palotarkastus, keskikokoinen kohde: 300 Rakennushanke, jonka kerrosala on m 2 Erityisen palotarkastuksen ennakkotarkastus / erityinen palotarkastus, suuri kohde: 400 Rakennushanke, jonka kerrosala on yli 5000 m 2

10 VALVONTASUUNNITELMA LIITE 3 Päätös vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnistä tai sitä koskevasta merkittävästä muutoksesta: 400 Sisältää käyttöönottotarkastuksen Päätös vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelyä ja varastoinnista, tilapäinen toiminta: 200 Sisältää tarkastuksen. Mikäli tilapäinen toiminta liittyy yleisötapahtumaan, sisältyy ilmoituksen käsittelymaksu yleisötapahtuman tarkastusmaksuun Päätös ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä tai ilmoitus siihen liittyvästä merkittävästä muutoksesta: 200 Sisältää tarkastuksen Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus: 200 Alle kaksi tuntia kestävä toimenpide: 100 Mikäli valvonnallinen toimenpide vaatii kokonaistyöaikana mitattuna alle kaksi tuntia kohteen erityisen pienen koon tai muun syyn takia, laskutetaan toimenpiteestä 100 Neuvottelu: maksuton Joko pelastusviranomaisen tai asiakaan luona suoritettu neuvottelu, jonka aikana annetaan ohjausta, on maksuton Pelastusviranomaisen riskiperusteisesti tai pistokoeluontoisesti suorittama toimenpide: maksuton Pelastuslaitoksen riskiperusteisesti suorittamat ylimääräiset tarkastukset tai omavalvonnan yhteydessä suorittamat pistokoeluonteiset tarkastukset ovat maksuttomia

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2017 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2017 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2018

VALVONTASUUNNITELMA 2018 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2018 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2018 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee vuosittain onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelman, joka kuvaa tulevan vuoden onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2018. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2017. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2016. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Monet asuinkiinteistön omistajat ovat vuosien saatossa tottuneet siihen, että palo- tai pelastusviranomainen suorittaa säännöllisin väliajoin kiinteistössä

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

Uudet valvontamenetelmät

Uudet valvontamenetelmät Omavalvonta ja aluevalvonta Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksella Uudet valvontamenetelmät Valvontasuunnitelman myötä otetaan käyttöön uusia menetelmiä asuinrakennusten valvontaan Omavalvonta on kehitetty

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 PALOSUOJELURAHASTON HANKE 5.3.2014 30.11.2015 Työryhmä: - Pj paloinsinööri

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 23.12.2015 95 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16.1.2017 6 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. Kuulemistilaisuus Helsinki

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. Kuulemistilaisuus Helsinki Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen Kuulemistilaisuus Helsinki Hankkeen aikataulu Hankkeen aikataulu 15.3.2016-31.12.2017 Valmistelu vuosi 2016 Lausuntokierros 20.4.-13.6.2017 Jatkovalmistelu Uudistus

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

LUONNOS Liite 2 (2018)

LUONNOS Liite 2 (2018) 1 LUONNOS 3.10.2017 Liite 2 (2018) RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN LUOKITTELUASTEIKOT Energiatodistuksessa rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Vapaa-ajan asuntojen osalta palotarkastusvälit ovat vaihdelleet eri vuosikymmenten turvallisuusnäkemysten mukaisesti 1-20 vuoden välillä. Kun

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2012

Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Onnettomuuksien ehkäisy 2012 OK-opintokeskus Koulutusta rahoittaa OK-opintokeskus (http://ok-opintokeskus.fi/) OK-opintokeskus on järjestöllisen koulutuksen asiantuntijaorganisaatio ja valtakunnallinen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2018

Valvontasuunnitelma 2018 Valvontasuunnitelma 2018 0 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 1 1 YLEISTÄ... 2 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 2 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 2 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä 2.6.2014 Anne Lounamaa

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA OHJE 1 (5) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden

Lisätiedot