ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee vuosittain onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelman, joka kuvaa tulevan vuoden onnettomuuksien ehkäisemiseksi suoritettavat toimenpiteet. Onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelma pitää sisällään pelastuslain 379/ määritellyn valvontasuunnitelman sisällön. Toimenpiteet on suunniteltu, valittu ja kohdennettu pelastuslaitoksen suorittaman riskianalyysin johtopäätelmien, tulevan palvelutasopäätöksen valmisteluasiakirjojen, tutkimuksen sekä tilastojen perusteella. Onnettomuuksien ehkäisytyöhön on käytettävissä yhteensä noin 34 henkilötyövuotta. Yhteensä turvallisuuspistekertymätavoite vuonna 2015 on 8000 turvallisuuspistettä. Turvallisuuspisteet muodostuvat kaikista niistä toimenpiteistä, joista onnettomuuksien ehkäisytyö koostuu, ja yksi turvallisuuspiste vastaa neljän tunnin työpanosta. Onnettomuuksien ehkäisytyön tuloksellisuutta mitataan turvallisuuspisteiden kokonaiskertymällä sekä seuraamalla onnettomuuksien ehkäisytyöhön varattujen resurssien oikeaa kohdentumista. Riskilukujen kehittymisessä seurataan tunnuslukua, joka kertoo auditoivalla palotarkastusmallilla auditoitujen kohteiden positiivisen lukuarvon (lain vaatima taso tai parempi) kertymän kaikista valvottavista kohteista. Määräaikaisten palotarkastusten osalta mittarina käytetään auditoivan palotarkastusmenetelmän avulla tunnistettujen riskilukujen kehittymistä. Rakennuskannan pitkän aikavälin valvonnassa Helsingin kaupungin pelastuslaitos käyttää työmenetelmänä omatoimisen varautumisen auditointia. Määräaikaisia palotarkastuksia tehdään noudattaen vuoden 2014 alussa käyttöön otettua viiden vuoden ajalle laadittua suunnitelmaa. Toimintamalli mahdollistaa jatkossa kaikkien valvontakohteiden (yhteensä 5008 rakennusta, toiminnallista kokonaisuutta tai muuta valvontakohdetta, pl. asuinkiinteistöt) valvomisen viiden vuoden aikajänteellä. Kohteet on jaettu kohdetyypeittäin neljään kriittisyysluokkaan ja jokaiselle kohteelle määritellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä riskiluku omatoimisen varautumisen auditointimallin mukaisesti. Yksittäisen kohteen palotarkastusmääräväli määräytyy sekä kriittisyysluokan ja riskiluvun perusteella. Määräaikaisia palotarkastuksia tehdään 1301 kappaletta ja jokainen annettu korjausmääräys jälkivalvotaan, mikä tuottaa noin 2600 turvallisuuspistettä. Tarkka määräaikaisten palotarkastusten lukumäärä elää vuoden aikana jonkin verran rakennustietokannassa tapahtuvien muutosten vuoksi. Asuinkiinteistöjen osalta valvonta toteutetaan omavalvontana vuonna 2014 toteutettujen pilottien pohjalta suunnitellun toimintamallin mukaisesti. [liite 1] Alueelliset riskienhallintatoimenpiteet kohdistetaan asiakaskunnasta vuoden aikana nouseviin sekä alueelliseen riskianalyysin perusteella tunnistettuihin tarpeisiin. Uutena vuoden 2015 aikana käynnistetään kaksi erityisesti operatiivisten toimintaedellytysten varmistamiseen tähtäävää toimenpidettä, joita on pilotoitu vuoden 2014 aikana. Alueelliset riskienhallintatoimenpiteet tuottavat 1400 turvallisuuspistettä. [liite 2] Pelastuslaitos tuottaa monipuolisia pelastustoimen erityisasiantuntijapalveluita, joiden avulla pelastuslaitoksen henkilöstön osaamisen tuodaan yritysten ja virastojen, kuntalaisten sekä toisten viranomaisten käyttöön. Helsingissä on valtakunnallisesti katsottuna poikkeuksellinen mm. tarve rakenteellisen palo- ja pelastusturvallisuuden ohjaukselle ja neuvonnalle sekä erityisille palotarkastuksille. [liite 3] Turvallisuusviestintä kohdentaa turvallisuuskoulutusta erityisesti kaupungin muille virastoille kumppanuuksien kautta. Turvallisuusviestinnän palvelutuotteita ovat mm. koulutukset ja harjoitukset sekä turvallisuusaiheiset lyhytkurssit. Lisäksi viestintää toteutetaan eri medioiden kautta. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja järjestää peruskoulun 8.-luokkalaisille kohdistetun Nou Hätä! kampanjan vuoden 2015 aluekilpailun. Turvallisuusviestintä tuottaa noin 1000 turvallisuuspistettä. [liite 4]

2 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN SUORITTEET JA TULOSTAVOITTEET VUONNA 2015 Omatoimisen varautumisen auditointi - Yritysten ja organisaatioiden määräaikaiset palotarkastukset, 1301 kpl - Asuinkiinteistöjen omavalvonta Alueelliset riskienhallintatoimenpiteet - Pelastustoiminnan edellytysten tarkistaminen asuinalueilla - Vaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta sekä suuronnettomuusvaarallisten kohteiden ulkoiset pelastussuunnitelmat ja yhteisharjoitukset - Operatiivista erityistarkastelua vaativat kohteet - Yleisötapahtumien valvonta - Muut yksittäiset riskiperusteiset valvontatoimenpiteet (sis. paloriskiasunnot) Pelastustoimen erityisasiantuntijapalvelut - Rakenteellisen palo- ja pelastusturvallisuuden (sis. korkean ja maanalaisen rakentamisen) sekä väestönsuojien rakentamisen ja kunnossapidon ohjaus ja neuvonta - Poistumisturvallisuusselvitysten laadinnan ohjaus ja käsitteleminen - Tulipysäkki toiminta - Pelastustoimen tuottama yleinen ohjaus ja neuvonta (päivystävä palotarkastaja) - Nuohouspalvelujen valvonta - Palontutkinta - - Ensihoidon erityisasiantuntijapalvelut Kunnan suuronnettomuus- ja häiriötilannevalmiuden sekä öljyntorjunnan suunnittelun tukeminen Turvallisuusviestintä - Luennot ja koulutukset - Harjoitukset - Viestintä median, Internetin ja sosiaalisen median välityksellä - Osallistuminen alueen yleisötapahtumiin - Asemavierailut TULOS YHTEENSÄ 8000 Taulukko 1: Onnettomuuksien ehkäisyn suoritteet ja tulostavoitteet vuonna 2015

3 OMATOIMISEN VARAUTUMISEN AUDITOINTI Liite 1 Vuoden 2014 alusta valtakunnallisen kohdeluokitukset mukaiset kohdetyypit (taulukko 2) on jaettu neljään kriittisyysluokkaan, joiden sisällä kohteen seuraavan määräaikaisen palotarkastuksen määräväli määräytyy omatoimisen varautumisen auditointimallin avulla tunnistetun riskiluvun perusteella (taulukko 3). Määräväli vaihtelee yhdestä viiteen vuoteen, mikä mahdollistaa kaikkien Helsingin valvontakohteiden (pl. asuinkiinteistöt) sekä niiden muodostamien toiminnallisten kokonaisuuksien valvomisen viiden vuoden sykleissä. Kohteet jaetaan vuoden aikana kvartaaleittain siten, että jokainen kriittisyysluokka on edustettuna tasaisesti suhteessa ko. kriittisyysluokan kokoon. Palotarkastusmenetelmänä jatketaan vuoden 2013 alusta käyttöön otetun omatoimisen varautumisen auditointimallin käyttöä. Auditoinnin avulla muodostetaan käsitys toimijan omatoimisen varautumisen tasosta sekä sitä kautta arvio toiminnan onnettomuusriskin suuruudesta (riskiluku). Auditointimallin mukaisesti organisaatioiden on mahdollista suorittaa myös itsearviointi. Kuvaus työmenetelmästä ja Omatoimisen varautumisen auditointimanuaali ovat luettavissa Internet-osoitteessa Pelastusviranomaisen tulee määrätä pelastuslain 379/ mukaisesti korjattavaksi havaitsemansa puute pelastuslain 379/2011 noudattamisessa. Korjausmääräyksiä annetaan lähes jokaisessa valvontatehtävässä. Valvonnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että jokainen annettu korjausmääräys jälkivalvotaan. Pelastuslaitos valvoo antamiaan korjausmääräyksiä jälkipalotarkastuksin sekä asiakirjavalvonnan avulla. Asuinkiinteistöjen omavalvonta käynnistetään vuonna 2015 täysipainoisesti vuoden 2014 aikana tehdyn pilottialueiden valvonnan jälkeen. Valvonta keskittyy toistaiseksi kerrostaloalueille (vuonna 2015 Alppiharju, Keski- Vuosaari, Malminkartano sekä Ruoholahti syksyllä mukaan tulevat Linjat, Kallahti ja Aurinkolahti), joiden valvonnan omavalvontamalli mahdollistaa kymmenen vuoden sykleillä. Tämä tarkoittaa, että vuosittain omavalvonta kohdistetaan noin 1000 asunto-osakeyhtiöön (noin 1400 rakennusta, 10 % kerrostalokannasta). Pientaloalueiden osalta omavalvonnan aloittamista valmistellaan. Toimintamalli pitää sisällään pelastuslain määräysten noudattamisen varmistamisen määrämuotoisen lomakkeen avulla (kiinteistön itse suorittama tarkastus), vastausten käsittelemisen, korjausmääräysten antamisen palautettujen vastausten perusteella sekä jälkivalvonnan. Palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet omavalvontalomaketta määräaikaan mennessä. Lisäksi osaan omavalvonnan kohteina olevista kiinteistöistä tehdään palotarkastuksia pistokoeluontoisesti vastausten oikeellisuuden varmistamiseksi. Omavalvonnan osalta tehdään yhteistyötä Helsingin pelastusliiton (infotilaisuudet alueille) sekä sopimuspalokuntien kanssa (kiinteistöjen konsultointi omavalvontalomakkeen täyttämisessä).

4 Liite 1 A1 YMPÄRIVUOROKAUTISESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET A4 TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUKSET A100 Keskussairaalat, muut sairaalat A400:1 Energiatuotannon rakennukset, alle 1000 m2 A105 Terveyskeskusten vuodeosastot A400:2 Energiatuotannon rakennukset, 1000 m2 tai enemmän A110 Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä) A405 Infrastruktuurin kannalta merkittävät A115 Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset A410:1 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset, alle 1000 m2 A120:1 Palvelutalot, sprinklattu A410:2 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset, m2 A120:2 Palvelutalot, ei sprinklattu A410:3 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset, yli 4999 m2 A125 Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet A415:1 Teollisuus- ja pienteollisuustalot, alle 1000 m2 A130:1 Vankilat A415:2 Teollisuus- ja pienteollisuustalot, 1000 m2 tai enemmän A130:2 Lasten- ja nuorisokodit A420:1 Varastorakennukset, alle 1000 m2 A130:3 Ympärivuorokautiset päiväkodit A420:2 Varastorakennukset, m2 A135 Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset A420:3 Varastorakennukset, m2 tai enemmän A140:1 Vuokrattavat lomamökit ja osakkeet A5 MAATALOUSRAKENNUKSET A140:2 Leirintäalueet A510:1 Erilliset viljankuivaamorakennukset A145 Asuntolat, muut asuntolarakennukset A510:2 Muut maatalousrakennukset A2 OPETUSRAKENNUKSET JA PÄIVÄKODIT A6 MUUT RAKENNUKSET A200:1 Päiväkoti, alle 25 paikkaa A600 Toimisto- ja työpaikkatilat A200:2 Päiväkoti, paikkaa A605 Palo- ja pelastustoimen rakennukset A200:3 Päiväkoti, yli 100 paikkaa A610 Ei kuulu muihin ryhmiin, mutta on kytketty hätäkeskukseen A205 Yleissivistävät oppilaitokset A615:1 Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat: kylmä jakeluasema (ei rakennuksia) A210 Keskiasteen oppilaitokset A615:2 Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat: jakeluasemat (esim. liikennemyymälät) A215 Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset A620:1 Seveso-kohteet ja muut vastaavat: turvallisuusselvityslaitos A220 Muut opetusrakennukset mm. kansanopistot yms. A620:2 Seveso-kohteet ja muut vastaavat: toimintaperiaatelaitos A3 KOKOONTUMIS- JA LIIKETILAT A620:3 Seveso-kohteet ja muut vastaavat: lupalaitos A300:2 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset, alle 400 A620:4 m2 Seveso-kohteet ja muut vastaavat: ilmoituslaitos A300:2 Seveso-kohteet ja muut vastaavat: Kemikaaliratapihat ja Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset, 400 A620:5 vaarallisten aineiden kentät, maaliikenteen 2499 m2 logistiikkakeskukset A300:3 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset, m2 A625 Turvetuotantoalueet A300:4 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset, m2 tai enemmän A630 Kulttuurihistoriallinen rakennus A305:1 Anniskeluravintolat, alle 50 asiakaspaikkaa A635 Muut rakennukset ja kohteet A305:2 Anniskeluravintolat, asiakaspaikkaa A305:3 Anniskeluravintolat, yli 500 asiakaspaikkaa A310 Ruokaravintolat A315:1 Teatteri- ja konserttirakennukset, paikkaluku yli 300 A315:2 Teatteri- ja konserttirakennukset, paikkaluku korkeintaan 300 A320:1 Kirjastot ja museot A320:2 Näyttelyhallit A325 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset A330 Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu ja kuntoilurakennukset A335:1 Lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat A335:2 Muut liikenteen rakennukset Taulukko 2: Valtakunnallinen kohdeluokitus

5 Liite 1 Vuosittain noin 1301 määräaikaista palotarkastusta (15 htv) 1v 2v 3v 4v 5v Perustelut (asteikko 1-4) KRIITTISYYSLUOKKA 1 (yht. 229 kpl) A100 Keskussairaalat ja muut sairaalat (32) A115 Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset (52) A300:4 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit ja kauppakeskukset, > neliötä (45) A315:1 Teatteri- ja konserttirakennukset, paikkaluku yli 300 (12) A335 Lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat sekä muut liikenteen rakennukset (47) A405 Infrastruktuurin kannalta merkittävät (3) A620 Seveso-kohteet ja muut vastaavat (35) A630 Kulttuurihistorialliset rakennukset (3) 1 2+? Kohteet toiminnan luonteeltaan erityisen riskialttiita, kooltaan suuria ja teknisiltä ratkaisuiltaan haastavia. Myös operatiivisen toiminnan toteuttaminen on tavanomaista haastavampaa. Mahdollisen onnettomuuden sisäiset ja ulkoiset vaikutukset ovat erittäin vakavia (suuronnettomuusvaara). Kohteet myös toiminnallisesti muutosherkkiä. Ihmisten tai vaarallisten kemikaalien määrä kohteissa on poikkeuksellisen suuri. Palotarkastuksen suorittaminen edellyttää erityistä osaamista. Kriittisimmissä kohteissa tarkastuksella mukana operatiivisen osaston henkilö? KRIITTISYYSLUOKKA 2 (yht kpl) A105 Terveyskeskusten vuodeosastot (0) A110 Terveydenhuollon erityisrakennukset, muut terveydenhuollon rakennukset (29) A120:1-2 Palvelutalot (sprinklatut ja sprinklaamattomat) (41) A205 Yleissivistävät oppilaitokset (172) A210 Keskiasteen oppilaitokset (38) A215 Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset (54) A300:3 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit ja kauppakeskukset, neliötä (67) A305: Anniskeluravintolat, yli 500 asiakaspaikkaa (38) A315:2 Teatteri- ja konserttirakennukset, paikkaluku korkeintaan 300 (11) A330 Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu ja kuntoilurakennukset (464) A410:3 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset, yli 5000 neliötä (122) A415:2 Teollisuus- ja pienteollisuustalot, 1000 neliötä tai enemmän (69) A615 Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat, jakeluasemat ja kylmäasemat (144) 1 2+? Kohteen toiminnan luonteeltaan riskialttiita, kooltaan suurehkoja. Tekniset ratkaisut ovat monipuolisia, mutta ei erityisen sovellettuja. Operatiivinen toiminta onnettomuustilanteessa haastavaa. Kohteissa paljon ihmisiä tai vaarallisia kemikaaleja. Onnettomuustilanteiden vaikutukset vakavia. Palotarkastuksen suorittaminen edellyttää vahvaa osaamista. KRIITTISYYSLUOKKA 3 (yht kpl) A125 Tuettu palveluasuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet (122) A130 Vankilat, lasten- ja nuorisokodit ja ympärivuorokautiset päiväkodit (37) A135 Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset (73) A200:3 Päiväkodit, yli 100 paikkaa (44) A220 Muut opetusrakennukset, mm. kansanopistot yms. (24) A300:2 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit ja kauppakeskukset, neliötä (81) A305:2 Anniskeluravintolat, asiakaspaikkaa (311) A320 Kirjastot, museot ja näyttelyhallit (71) A400:2 Energiatuotannon rakennukset, 1000 neliötä tai enemmän (21) A415:1 Teollisuus- ja pienteollisuustalot, alle 1000 neliötä (91) A420:3 Varastorakennukset, neliötä tai enemmän (22) A600 Toimisto ja työpaikkatilat (860) A625 Turvetuotantoalueet (0) 1 2+? Kohteet toiminnoiltaan, rakenteiltaan ja ihmismääriltään hyvin tavanomaisia. Kohteissa voi olla vaarallisia kemikaaleja, mutta ihmismäärät pysyvät kohtuullisen pieninä. Palotarkastuksen suorittaminen edellyttää perusmuotoista osaamista. KRIITTISYYSLUOKKA 4 (yht kpl) A140:1 Vuokrattavat lomamökit ja osakkeet (0) A140:2 Leirintäalueet (1) A145 Asuntolat, muut asuntolarakennukset (62) A200:1 Päiväkodit, alle 25 paikkaa (221) A200:2 Päiväkodit, paikkaa (305) A300:1 Liike- ja tavaratalot, myymälähallit ja kauppakeskukset, alle 400 (15) A305:1 Anniskeluravintolat, alle 50 asiakaspaikkaa (12) A310 Anniskeluravintolat, ruokaravintolat (139) A325 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset (98) A400:1 Energiatuotannon rakennukset, alle 1000 neliötä (84) A410:1 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset, alle 1000 neliötä (100) A410:2 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset, neliötä (183) A420:1 Varastorakennukset, alle 1000 neliötä (141) A420:2 Varastorakennukset, neliötä (132) A510 Erilliset viljankuivaamot ja muut maatalousrakennukset (16) A605 Palo- ja pelastustoimen rakennukset (151) A610 Ei kuulu muihin ryhmiin, mutta on kytketty hätäkeskukseen (78) A635 Muut rakennukset ja kohteet (48) 1 2+? Kohteet rakenteeltaan, kooltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan yksinkertaisia ja pysyväisluonteisia. Ihmisten ja vaarallisten kemikaalien määrä on alhainen. Palotarkastuksen suorittaminen edellyttää perusmuotoista osaamista. Uudiskohteet kaikista asiakasluokista +2Q lopullisesta käyttöönotosta Turvataan mahdollisuus vaikuttaa omatoimisen varautumisen rakentumiseen Taulukko 3: Kohdetyyppien kriittisyysluokkajako ja palotarkastuksen määrävälin määräytyminen riskiluvun perusteella

6 ALUEELLISET RISKIENHALLINTATOIMENPITEET Liite 2 Alueellisia riskienhallintatoimenpiteitä suoritetaan sekä asiakaskunnasta nousevien että alueellisen riskianalyysin perusteella tunnistettujen tarpeiden perusteella. Toimenpiteet mahdollistavat reagoinnin ketterästi ajankohtaisiin turvallisuusuhkiin ja tukevat rakennuskannan pitkän aikavälin valvontaa. Turvallisuuspistekertymän (1400) arvioinnissa onhuomioitu edellisten vuosien toteutumat javuodelle 2015 varattu lisäresurssi. Vuoden 2015 aikana käynnistetään kaksi erityisesti operatiivisten toimintaedellytysten varmistamiseen tähtäävää toimenpidettä. Pelastustoiminnan edellytysten tarkastaminen keskittyy asuinalueille ja toimenpiteen suorittaa pelastusyksiköiden miehistö. Toimenpiteen yhteydessä tarkastellaan muun muassa osoitemerkintöjen näkyvyyttä ja pelastusteiden käytettävyyttä. Samalla paranee pelastusyksiköiden miehistön kohdetuntemus. Operatiivista erityistarkastelua vaativat kohteet valitaan vuosittain alueellisen riskianalyysin tulosten perusteella. Toimenpide sisältää kohteen edustajien kanssa operatiivisen toiminnan näkökulmasta tehtävän tutustumis- ja neuvontakäynnin, minkä lisäksi kohteessa tarvittaessa tehdään palotarkastus. Toimenpiteen tuloksena syntynyttä materiaalia hyödynnetään pelastuslaitoksen sisäisessä koulutuksessa. Lisäksi pelastusyksiköt tekevät toimenpiteen yhteydessä kohteisiin tutustumiskäyntejä. Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Valvontatoimenpiteinä ovat vaarallisten kemikaalien vähäistä (myös tilapäistä) teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien kohteiden tarkastukset, maanalaisten polttoainesäiliöiden tarkastukset, öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastukset sekä ilotulitemyyntipisteiden luvittaminen sekä valvonta. Tarkastusten lisäksi kemikaaleihin liittyviin valvontatoimenpiteisiin kuuluvat erilaiset lausunnot ja päätökset. Lisäksi pelastuslaitos osallistuu mahdollisuuksien mukaisesti vaarallisten kemikaalien laajamittaista varastointia ja käsittelyä harjoittavien tuotantolaitosten Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamiin tarkastuksiin. Erityistä vaaraa aiheuttavin kohteiden lähialueen asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuustietoisuutta parannetaan pelastuslaitoksen laatimalla ulkoisella pelastussuunnitelmalla. Tämän lisäksi erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet ovat velvollisia yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa jakamaan turvallisuustiedotteita, jossa kuvataan tärkeimpänä asiana toimintaohjeet onnettomuustilanteen varalle. Helsingissä järjestetään yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia ympäri vuoden, joissa yleisömäärä voi olla sadoista henkilöistä sataan tuhanteen henkilöön. Yleisötilaisuudet ovat aina onnettomuusriskin näkökulmasta riskialttiita tapahtumia. Pelastuslaitos suorittaa yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin valvontakäyntejä riskiperusteisesti sekä pistokoeluontoisesti. Riskiperusteisessa arvioinnissa huomioidaan tapahtuman luonne ja erityispiirteet, tapahtumapaikka, vaarat ja riskit, paikalla olevien ihmisten määrä, toimintamahdollisuudet onnettomuustilanteen aikana sekä mahdollisesti käytettävät ilotulitteet, muut pyrotekniset tuotteet sekä palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit. Yleisötapahtumien valvonnassa käytännön toimenpiteitä ovat tapahtumien järjestäjien ohjaus ja neuvonta, yhteistoiminta poliisin kanssa, yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien tarkastaminen sekä yleisötapahtuman palotarkastus. Ylimääräisiä palotarkastuksia suoritetaan riskiperusteisen valinnan mukaisesti sekä pelastuslaitokselle tulevien pyyntöjen perusteella. Pyyntö tarkastuksen suorittamisesta voi tulla kohteesta, sivulliselta, toiselta viranomaiselta tai operatiivisen toiminnan yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella pelastustoimen osaston sisältä. Pyyntöjä Helsingissä tulee runsaasti, joten valintaa kohdennetaan riskiperusteisesti. Mikäli tarkastuskohteessa arvioidaan olevan korostunut onnettomuusriski, tai kyseessä on paloriskiasunto tai viranomaisten yhteistarkastus, pyyntöön pyritään aina vastaamaan.

7 PELASTUSTOIMEN ERITYISASIANTUNTIJAPALVELUT Liite 3 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta on olennainen tapa viestiä rakenteellisen paloturvallisuuden ratkaisuista rakennusprojektien suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontaryhmän toimintaan kuuluu mm. neuvonta kaavoitusasioissa sekä laitosten ja lautakunnan kaavalausuntojen valmistelu, suunnittelijoiden neuvonta koskien rakenteellista paloturvallisuutta ja väestönsuojia, erilaisten suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä käyttöönottovaiheen erityiset palotarkastukset, jotka sisältävät myös väestönsuojien käyttöönottotarkastukset. Prosessiin kuuluu myös erityisten palotarkastusten ennakkotarkastukset, joita suoritetaan riskiperusteisen arvion mukaisesti. Erityinen palotarkastus suoritetaan aina ennen rakennuksen tai tilan käyttöönottoa uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Tällöin valvotaan, että rakennus täyttää palo- ja käyttöturvallisuuden perusratkaisut. Tarve rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaukselle ja neuvonnalle on Helsingissä suuri. Lisäksi resursseja on kohdennettu merkittäviin rakennushankkeisiin, kuten Pisararata- ja Länsimetro-hankkeisiin. Helsingissä rakennuskanta on myös poikkeuksellisen monimuotoista mm. korkean ja maanalaisen rakentamisen muodoissa. Väestönsuojien rakentamisen kunnossapidon ohjausta ja neuvontaa tehdään myös pelastuslaitoksen teknisellä osastolla. Pelastuslaitos on ottanut vuoden 2014 aikana erityiseen valvonnan ja ohjauksen piiriin pelastuslain 379 / mukaisten poistumisturvallisuusselvitysten laadinnan. Vuonna 2015 resursseja on varattu noin 3,6 htv poistumisturvallisuusselvitysten käsittelemistä ja lausuntojen kirjoittamista varten. Selvitysten käsittelemisen yhteydessä poistumisturvallisuusselvitysvelvollisiin kohteisiin tehdään tarvittaessa palotarkastus ja poistumiskoe toiminnanharjoittajan itsenäisen toimintakyvyn riittävyyden varmistamiseksi. Mikäli selvityksen perusteella arvioidaan, ettei turvallisuustaso ole riittävä, annetaan määräys poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman tekemisestä. Pelastuslaitos osallistuu Tulipysäkki-hankkeeseen, jossa puututaan lasten luvattomaan tulenkäsittelyyn yhteistyössä kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja pelastusalan viranomaisten sekä poliisin kanssa. Pelastuslaitos on kehittänyt vuoden 2012 aikana Helsingin paikallisiin erityistarpeisiin suunnitellun toimintamallin menetelmän toteuttamiseksi. Arkipäivisin virka-ajan puitteissa ylläpidetään päivystävä palotarkastaja -järjestelmää. Päivystävänä palotarkastajana toimii palotarkastaja, joka antaa ohjausta ja neuvontaa kansalaisille ja organisaatioille. Tarvittaessa päivystävä palotarkastaja ohjaa yhteydenottopyynnöt pelastuslaitoksen organisaatiossa oikealle taholle.

8 Liite 3 Pelastuslain 379/ mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Helsingissä on käytössä piirinuohousjärjestelmä, jossa nuohoustoiminta on kilpailutettu kolmen yrityksen hoidettavaksi. Kaupunki on jaettu kolmeen nuohousalueeseen, joissa nuohousyritykset suorittavat nuohousalueillaan pelastuslainsäädännön edellyttämät tulisijojen sekä savuhormien nuohous- ja puhdistustyöt. Nuohoojamestarit antavat tarvittaessa nuohoukseen sekä tulisijoihin ja savuhormeihin liittyviä asiantuntijalausuntoja. Pelastuslaitos on jatkuvassa yhteydessä piirinuohoojiin ja reagoi heidän antamiinsa pelastuslain 379/ :n mukaisiin ilmoituksiin tulisijojen ja hormien ja kattoturvalaitteiden vioista ja puutteista. Pelastusviranomainen tekee tarvittavat viranomaispäätökset ilmoitusten perusteella. Pelastuslaitos valvoo nuohousyrittäjien kanssa tehtyjen nuohoussopimusten mukaista toiminnan toteutumista. Pelastuslaitos suorittaa pelastuslain 379/ mukaista palontutkintaa. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Tavoitteena on tutkia kaikki tutkintakynnyksen ylittävät palot ja onnettomuudet ja tuottaa entistä tehokkaammin tapahtuneista onnettomuuksista tuotettua tietoa hyödynnettäväksi onnettomuuksien ehkäisytyössä, kuten pelastuslain 379/ velvoittaa. Resurssien salliessa tutkintaa kohdennetaan riskiperusteisesti myös muihin tapahtuneisiin poikkeamiin, joista arvioidaan saatavan onnettomuuksien ehkäisyssä hyödynnettävää tietoa. Pelastuslaitos vastaa laaja-alaisesti erilaisiin lausuntopyyntöihin. Onnettomuuksien ehkäisytyön näkökulmasta olennaisia lausuntoja ovat mm. lainsäädäntöön, kansallisiin ohjelmiin, ohjeisiin, kaavoitukseen, rakennuslupiin ja tuotantolaitoksissa tapahtuviin toiminnan muutoksiin liittyvät lausuntopyynnöt.

9 TURVALLISUUSVIESTINTÄ Liite 4 Turvallisuusviestinnän ja koulutuksen suunnittelussa on huomioitu pelastuslaitoksen palvelutasopäätös. Toimintaa ohjaavat Helsingin kaupungin viralliset asiakirjat, valtioneuvoston Sisäisen turvallisuuden III ohjelma sekä pelastustoimen turvallisuusviestinnän kansalliset linjaukset. Turvallisuusviestinnän tavoitteena on vähentää onnettomuuksien määrää sekä parantaa ihmisten ja yhteisöjen turvallisuustietoisuutta, osaamista ja turvallisuusasennetta. Vuoden 2015 aikana pelastuslaitos tehostaa onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävää monimuotoista mediaviestintää. Toimintaa sosiaalisen median kanavilla jatketaan ja ajankohtaista turvallisuusviestintää kohdennetaan helsinkiturva.fi -sivuston kautta. Sosiaalista mediaa hyödynnetään muun muassa omatoimisen varautumisen ohjauksen kehittämisessä vuorovaikutteisemmaksi. Omatoimisen varautumisen ohjauksen osalta lisäksi selvitetään mahdollisuuksia jakaa hyviä käytänteitä verkottamalla varautumisen vertais- ja viranomaistoimijoita. Kaupungin sopimuspalokuntien osallistuminen oman alueensa monimuotoiseen turvallisuusviestintätyöhön vakiinnutetaan. Tapahtumatoiminta järjestetään turvallisuusviestinnän vuosikalenterin mukaan, esimerkkeinä Nou Hätä! kampanja ja sen pääkaupunkiseudun aluekilpailun järjestäminen, Urbaanin selviytymisen päivä, Helsinki-päivä, Educa messut, FinnSec messut sekä Paloturvallisuusviikko. Koulutuksellisia työmuotoja ovat mm. paloturvallisuusopetus, alkusammutuskoulutus, hätäensiapukoulutus, varautumiskoulutus, poistumisharjoitukset sekä museossa ja pelastusasemilla vieraileville suunnattu turvallisuuskoulutus Tavoitteena on, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja toimia oikein onnettomuustilanteissa. Osaamiskeskus järjestää kumppanuustoimintansa osana turvallisuusaiheisia lyhytkursseja kaupungin virastoille erillisen ohjelman mukaan. Vuonna 2015 jatketaan koulujen poistumisturvallisuuden valvontaa tehostetusti. Tavoitteena on kehittää virastojen turvallisuuskulttuuria. Käytössä oleva turvallisuusviestintämateriaalia päivitetään edelleen sisällöllisesti ajanmukaiseksi. Lisäksi pyritään tuottamaan videomuotoista turvallisuusviestintämateriaalia hyödynnettäväksi some-kanavilla. Vuonna 2015 luodaan ja toteutetaan tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeisen herkkyystilan hyödyntävä turvallisuusviestinnän konsepti ja siihen liittyvät oheismateriaalit, sekä pilotoidaan asiaan liittyviä informaatio- ja koulutustilaisuuksia. Tähänkin toimintaan osallistetaan mukaan myös kaupungin sopimuspalokunnat.

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2017 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2017 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2016 Valvontasuunnitelma kuvaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vuoden 2016 valvontatyön. Suunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella. Vuoden

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2018

VALVONTASUUNNITELMA 2018 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2018 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2018 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 PALOSUOJELURAHASTON HANKE 5.3.2014 30.11.2015 Työryhmä: - Pj paloinsinööri

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

LUONNOS Liite 2 (2018)

LUONNOS Liite 2 (2018) 1 LUONNOS 3.10.2017 Liite 2 (2018) RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN LUOKITTELUASTEIKOT Energiatodistuksessa rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2018. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21 VALVONTASUUNNITELMA 2013 2016 MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 VALVONTASUUNNITELMAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 1.2 VALVONNAN SUUNNITTELUVELVOITE... 7 1.3 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 8 1.4 ALUEPELASTUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus Hyvässä seurassa on turvallista liikkua Turvallisuuskoulutus Onko Suomi turvallinen maa? Sisäasianministeriö listasi uhkakuvat Suomessa seuraavalle 10 vuodelle! Terveys, kunto, uusavuttomuus, ikääntyminen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2017. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2012

Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Onnettomuuksien ehkäisy 2012 OK-opintokeskus Koulutusta rahoittaa OK-opintokeskus (http://ok-opintokeskus.fi/) OK-opintokeskus on järjestöllisen koulutuksen asiantuntijaorganisaatio ja valtakunnallinen

Lisätiedot

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle Mikko Parikka Tuotantolaitoksen turvallisuuden johtaminen Turvallisuusjohtamisen arjen tavoitteet Henkilöstön ja ympäristön turvallisuuden

Lisätiedot

Palotarkastusohje korvataan kokonaan uudella vuoden 2004 alusta voimaan astuvalla asetuksella tai ohjeella.

Palotarkastusohje korvataan kokonaan uudella vuoden 2004 alusta voimaan astuvalla asetuksella tai ohjeella. Sivu 1/7 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM 2001-1824/Tu-33 Antopäivä 1.10.2001 Voimassaoloaika toistaiseksi Säädösperusta pelastustoimilaki (561/1999) 88 Palotarkastusohje Palotarkastusohje on

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot