TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Salon kaupungin perustehtävä... 4 Salon kaupungin visio Salon kaupungin arvot... 4 Kaupunkistrategia Kaupungin toimintaohjelma vuosille Yleisperustelut... 6 Vuosia koskevan taloussuunnitelman perustietoja Talousarvion sitovuus Henkilöstösuunnitelma Kaupunginhallituksen tuloskortti Asiakkaat Prosessit Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Talous Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Tarkastustoimi Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Konsernipalvelut Hallintopalvelut Henkilöstö- ja talouspalvelut Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut Tekniset palvelut Alueellinen jätehuolto Maankäyttöpalvelut Rakennus- ja ympäristövalvonta Liikelaitos Salon Vesi Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Investointisuunnitelma Investointisuunnitelman perustelut Rahoituslaskelma perusteluineen Liitteet Kokonaismenot ja -tulot Vesihuoltolaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma Talousohje Sisäisen laskutuksen periaatteet Yhdistysten avustaminen

3 2 Kaupunginjohtajan katsaus Yleinen taloustilanne ei tällä hetkellä eikä myöskään lähitulevaisuudessa osoita sellaisia elpymisen merkkejä, että vastuullisesti talouttaan hoitavalla kaupungilla olisi mahdollisuuksia muuhun kuin erittäin tiukkaan talouskuriin myös tulevina vuosina eli jatkamme edelleen toimenpiteitä, joiden avulla talous on mahdollista saada kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2017 mennessä. Tähän talousarvioehdotukseen liittyy riskejä ja optimismia. Riskien minimoimiseksi meidän on syytä tehdä kestäviä ja pysyväisluonteisia ratkaisuja. Tämä edellyttää kaupungin toimintojen ja toimintatapojen kriittistä tarkastelua ja ennen kaikkea päätöksiä. Vuonna 2013 hyväksyttyä talouden sopeuttamisohjelmaa noudatetaan talousarviovuonna 2015 siltä osin kuin tehdyt päätökset mahdollistavat. Koska päätökset eivät kaikilta osin ole olleet sopeuttamisohjelman mukaisia, kaikkia ohjelmaan merkittyjä säästötoimenpiteitä ei ole voitu talousarviossa toteuttaa, esim. kouluverkon osalta. Talouden tasapainon saavuttamiseksi olisi palveluverkkoa ehdottomasti sopeutettava nykyisiä resursseja vastaavaksi. Valmisteilla oleva sote-uudistus voi muuttaa radikaalisti kuntien toimintaa, päätöksentekoa, henkilöstön asemaa ja taloutta. Tämän hetkisen aikataulun mukaan uudistus astuu voimaan Talousarvioesityksen henkilöstömenojen kokonaissumma on 157,4 milj. euroa, joka edellyttää säästötoimenpiteiden jatkamista. Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä on viime vuosina laskenut merkittävästi organisaatiouudistuksen, vaikeutetun rekrytoinnin ja esimiesten määrän vähentämisen johdosta. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä lakkautetaan yhteensä 76 vakanssia ja edellisenä vuonna lakkautettiin yli sata vakanssia. Näiden muutosten seurauksena henkilöstökustannukset ovat laskeneet vuositasolla noin 5 milj. euroa. Myös eläköityminen antaa lähivuosina hyvät mahdollisuudet henkilöstörakenteen uudistamiseen. Vuoteen 2018 mennessä Salon henkilöstöstä yli 400 työntekijää saavuttaa eläkeiän. Tämä on yli 10 % kaupungin koko henkilöstöstä. Kunnallis- tai kiinteistöverojen korotuksiin ei ole vuoden 2015 talousarviossa varauduttu. Valtionosuudet ovat koko maan tasolla alenemassa valtion omien säästötoimen johdosta. Positiivisen verotulon tasauksen takia Salon valtionosuudet eivät alene vaan lisääntyvät jonkin verran. Bruttoinvestoinnit vuonna 2015 ovat noin 15,4 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Lehmuskodin korvaavan kehitysvammahuollon ryhmäkodin rakentaminen Perniössä, Perniön varhaiskasvatuksen edellyttämien uusien tilaratkaisujen toteuttaminen, kantatie 52:n rakentamiseen osallistuminen sekä urheilupuiston peruskorjauksen aloittaminen. Lisäksi erittäin merkittävä investointi tehdään katuvalaistuksen uudistamiseen, kun vanhat elohopea-valaisimet vaihdetaan energiaystävällisiin led-valaisimiin. Urakan kokonaishinta on 3,2 milj. euroa. Talousarvio merkitsee kaupungin kokonaisvelan maltillista kasvua, mutta on tämän jälkeenkin vielä jäämässä kuntien keskiarvon alapuolelle. Vuoteen 2014 verrattuna kaupungin kokonaismenot ja -tulot pienenevät jokin verran. Suurin syy vähennyksiin on kaukolämpölaitoksen irrottamien kaupungin budjetista omaksi erilliseksi osakeyhtiökseen. Kaupungin menot vuonna 2015 ovat 390,3 ja tulot 387,2 miljoonaa euroa. Kaikista menoista toimintamenot ovat 358,9 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 86,8 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 180,5 milj. euroa ja valtionosuuksia 99,5 milj. euroa. Uutena toiminnan tehostamistoimenpiteenä on pilotoitu lean-toimintaa. Lean on henkilöstölähtöistä tuottavuuden parantamista, jossa myös opetellaan uudenlaista, valmentavaa joh-

4 3 tamista. Kokemukset sisäisen laskutuksen pilottihankkeesta olivat positiivisia, ja leania halutaan jatkaa myös ensi vuonna. Organisaatiouudistuksen yhteydessä muodostettu liikennepalveluyksikkö tavoittelee konkreettisia säästöjä kilpailuttamalla kuljetuksia yli perinteisten sektorirajojen. Yksikkö on myös mukana kehittämässä Saloon uusia ja aiempaa taloudellisempia, mutta samalla myös paremman asiakaskokemuksen antavia liikenne- ja kuljetustapoja Tekesin sekä liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän ohjelmatyön kautta. Myös työllisyyden hoitoon liittyvät toimenpiteet on keskitetty omaan yksikköönsä. Kuluvan syksyn aikana on selvitetty mahdollisuutta lisätä kaupungin työllistämisen volyymiä. Ensi vuonna tapahtuva kuntien työmarkkinatuen kustannusjaon muutos lisää Salon kaupungin osuutta noin kahdella miljoonalla eurolla. Tähän pyritään vastaamaan muun muassa lisäämällä kaupungin omaa työllistämistoimintaa. Taloustasapainon saavuttamisen kannalta uusien työpaikkojen syntyminen on ensiarvoisen tärkeää. Kiinnitämme erityisesti huomiota sijoittumispalvelujemme laatuun, ja periaatteemme on, että ensimmäinen puhelinsoitto sijoittumisesta kiinnostuneelta tai vinkki mahdollisesta uudesta yrityksestä riittää käynnistämään prosessin. Haluamme myös avata omassa toiminnassamme aitoja ympäristöjä, kuten esimerkiksi vanhuspalveluissa tai liikenne- ja kuljetuspalveluissa, joissa yritykset voivat testata ja kehittää käyttäjälähtöisiä tuotteita. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

5 4 Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2025 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologisen osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Kaupunkistrategia Salo on seutunsa keskus, joka tuottaa palvelut kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä Palveluratkaisut tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämäntapaa Salo toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi Talous tasapainotetaan sopeuttamalla toiminta käytettävissä oleviin voimavaroihin

6 5 Kaupungin toimintaohjelma vuosille Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä

7 6 Yleisperustelut Kaupungin toimintaohjelma vuosille Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Lähtökohdat vuoden 2015 talousarvion valmistelulle Vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja menoraamin pohjalta. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot johtuen asukasluvun laskusta ja heikosta työllisyystilanteesta. Varsinkin pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa. Työpaikkojen määrä on edelleen ollut laskussa, vaikka uusia merkittäviä päätöksiä yritystoiminnan aloittamisesta Salossa on tehty. Rekrytoinnit ovat monilta osin vielä kesken. Budjetin taloussuunnittelu lähtee kuitenkin siitä, että työllisyysaste ei Salossa enää laske eli pohja on saavutettu. Suunnitelmakauden tarkistetut strategiset tavoitteet on käsitelty samanaikaisesti talousarvion laadinnan kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on kaupungin toiminnan ja talouden tasapainon saavuttaminen. Tämä edellyttää elinvoimaista kaupunkia, työllisyysasteen paranemista, positiivista väestökehitystä ja tehokkaasti järjestettyjä hyvinvointipalveluja. Viime vuodet ovat osittaneet, että määrätietoisella päätöksenteolla ja tuloksellisella johtamisella voidaan vaikuttaa kehityksen suuntaan. Kaupunginvaltuuston päätös Hallintokuntien esitysten toimintakate oli noin 15 milj. euroa raamia suurempi. Katetta tulisi löytää n. kahden veroprosentin kertymän verran lisää. Raami lähtee siitä, että vuonna 2015 veroprosentteja ei koroteta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuosikate on 5,2 milj. euroa positiivinen. Investointien omarahoitusaste on n. 50 %. Uutta lainaa on otettava osaan investoinneista ja erääntyvien lainojen lyhennyksiä varten 10 milj. euroa. Nettolainanotto on siten 6 milj. euroa, joka nostaa asukaskohtaisen lainan euroon. Tavoitteena on, että talouden tasapaino saavutetaan vuoteen 2017 mennessä. Tämä edellyttää tiukan kulukuirin jatkamista. Tasapaino saavutetaan vain, kun vuoden 2014 talousarvion yhteydessä hyväksytyn sopeuttamisohjelman toimenpiteet toteutetaan. Tämän jälkeen toimintakulut on sopeutettu sellaiselle tasolle, että ne voidaan kattaa toimintatuotoilla, kunnallis- ja kiinteistöveroilla sekä valtionosuuksilla. Vuosittain vaihteleva yhteisövero sopii investointien omarahoitusosuudeksi. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2014 ovat seuraavat: Kunnallisvero 20,75 % Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % Yleinen kiinteistövero 0,90 % Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,15 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Vuoden 2015 alusta yhtiöitettävän Liikelaitos Salon Kaukolämmön menot ja tulot eivät enää ole mukana kaupungin budjettiluvista. Siksi loppusummat eivät ole vertailukelpoisia. Toimintakate ja vuosikate sekä tilikauden tulos sen sijaan ovat vertailukelpoisia. Salon talousarvion toimintamenot vuonna 2015 ovat yhteensä 358,9 milj. euroa ja tulot 86,8 milj. euroa. Toimintamenojen osuus kokonaismenoista on 91 % ja investointien 4 %. Rahoitusmenojen osuus on 5 %. Tuloista toimintatuottojen osuus on 22 %, verotulojen 47 % ja valtionosuuksien 26 %. Lainanoton osuus tuloista on 5 %.

8 7 Suunnitelmakauden aikana toimintatuotot ja verotulot eivät juurikaan kasva. Suurin yksittäinen muutos tapahtuu valtionosuuksissa. Uusi lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2015 alusta. Määräytymisperusteissa tapahtui merkittäviä muutoksia. Laskennallisesti Salo menettää niukasti valtionosuuksia, mutta tasausjärjestelmän kautta nämä menetykset kompensoituvat. Salo saa verotulojen tasausta n. 22 milj. euroa, johtuen siitä, että Salon asukaskohtaiset verotulot ovat selvästi alle maan keskimääräisen. Salo maksoi tasausta vielä vuonna 2014, mutta vuoden 2015 alusta voimaan tulevan järjestelmän mukaan Salo olisi saanut tasausta jo vuonna Suurimpana haasteena vuosille on menojen sopeuttaminen pysyvästi totuttua alemmalle tasolle. Tilannetta ei ratkaista tuloja lisäämällä, vaan menoja sopeuttamalla Ta Tot/enn. Hke Talousarviossa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 157,4 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 talousarvion tasosta 2,3 milj. euron henkilöstökulujen pysyvää alentumista. Tästä vajaat 0,4 milj. euroa tulee kaukolämmön palkoista. Vuosille on asetettu henkilöstömenoille säästötavoitteita, mutta niiden taso on huomattavasti aikaisempia vuosia pienempiä. Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo lakkautettavista vakansseista. Esimies yt:n tuloksena lakkautetaan 18 vakanssia ja loput 58 on jätetty täyttämättä niiden vapautuessa tai organisaatiouudistuksen vaikutuksesta. Yhteensä vakanssien lukumäärä vähenee 76 kpl. Henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 20. Erityisesti työllistämistoimenpiteisiin panostetaan. Siitä huolimatta osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta kasvaa merkittävästi. Tähän on varattu 4,5 milj. euroa. Kasvua on 2,2 milj. euroa. Talouden tasapaino vuoteen 2017 mennessä edellyttää, että menot pysyvät realistisesti vuoden 2015 budjetin tasolla ja investointiohjelmaa sovitetaan maksukyvyn mukaan Ilman määrätietoisia toimia Salo on vaarassa lähestyä kriisikunnan tunnusmerkkejä.

9 8 Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 358,9 milj. euroa ja toimintatulot 86,8 milj. euroa. Toimintakate on siten -272,1 milj. euroa, kun se vuoden 2014 talousarviossa on -270,2 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot heikkenee 1,9 milj. euroa eli 0,7 %. Henkilöstömenot ovat yhteensä 157,4 milj. euroa eli 43,8 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstömenot vähenevät edellisen vuoden talousarvioon nähden 1,5 %. Poistojen arvioidaan muodostuvan vuonna 15,0 milj. euroksi, joten tilikauden alijäämäksi muodostuu -8,9 milj. euroa. Tilikauden tulos on siten voimakkaasti alijäämäinen ja talous on epätasapainossa. Verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2015 yhteensä 180,5 milj. euroa ja lisäys vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 0,6 % eli 1,0 milj. euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 158,5 milj. euroa (sama kuin vuonna 2014) ja osuus yhteisöveron tuotosta 8,5 milj. euroa (lisäys edellisestä vuodesta 5,9 %) sekä kiinteistövero 13,5 milj. euroa (lisäys 3,8 %). Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2015 yhteensä 99,5 milj. euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 7,9 milj. euroa eli 8,6 %. Verotulojen tasauksen arvioidaan olevan n. 22 milj. euroa vuonna Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot vähenevät talousarviovuonna 0,8 milj. euroa eli 0,4 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Opetustoimessa toimintamenot vähenevät 1,5 milj. euroa (1,6 %). Teknisten palvelujen toimintakate paranee vuoden ,8 milj. eurosta -4,2 milj. euroon vuonna Liikelaitoksen toimintakate heikkenee vuodesta 2014 vähän ollen 5,2 milj. euroa vuonna Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 108,8 Perusopetus 42,3 Vanhuspalvelut 38,6 Sosiaalityön palvelut 38,1 Varhaiskasvatus 32,8 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 14,7 Tilapalvelut 11,6 Toinen aste 7,3 Maaseututoimi 4,7 Edellä luetellut muodostavat yli 83 % kokonaistoimintamenoista. Eri palvelu kokonaisuuksien palvelut ja tuotteet on eritelty talousarvion toimintatietokorteissa. Henkilöstösuunnitelman mukaan uusia vakansseja perustetaan vuonna 2015 yhteensä 11. Lisäykset kohdistuvat sosiaalityön palveluihin (kehitysvammahuoltoon ja Waltti-työpajaan yhteensä 5 uutta ja vakinaistettavaa vakanssia), terveyspalveluihin (1 vakanssi), lasten ja nuorten palveluihin (perusopetukseen 3 uutta vakanssia) ja kaupunkikehityspalveluihin (elinkeino- ja työllisyysyksikköön 1 vakanssi). Määräaikaiset toimet ja työsuhteet aiheuttavat vuonna 2015 yhteensä noin 1,6 milj. euron henkilöstömenot. Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä 15,4 milj. euroa, kun ne vuoden 2014 talousarviossa ovat 11,6 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 1,0 milj. euroa, jää muulla tavoin rahoitettavaksi nettoinvestoinniksi 14,4 milj. euroa. Vuosikatteen ollessa 5,2 milj. euroa, on investointien omarahoitusaste 0 %. Investointien rahoittamista ja toimintamenojen alijäämää kattamista varten rahoituslaskelmaan on esitetty otettavaksi lainaa 19,0 milj. euroa ja kun lainoja lyhennetään 13,0 milj. euroa, nousee asukaskohtainen lainamäärä noin euroon asukasta kohti edellyttäen, että kaikki vuodelle 2013 merkityt lainat nostetaan. Investointiohjelma vuodelle 2015 on yhteensä 15,4 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena vuonna 2015 ovat: Maan hankinta 0,2 milj. euroa Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti 1,0 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2015 ovat: Uusien alueiden asfaltointi 0,2 milj. euroa Uudelleen päällystettävät kadut 0,5 milj. euroa Venemestarinkadun liittymä 0,65 milj. euroa

10 9 Katuvalaistuksen saneeraus (HQ-valaisimien vaihto) 3,2 milj. euroa josta 1,0 milj. euroa maksetaan v Loppu 10 vuoden aikana. KT 52 parantaminen 1,1 milj. euroa Urheilupuiston peruskorjauksen aloitus 0,96 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 3,1 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 1,3 milj. euroa.

11 10 Vuosia koskevan taloussuunnitelman perustietoja Suunnitelman perusteet Väestö- ja työpaikat Salon asukasluku vuoden 2013 lopussa oli asukasta. Kesäkuun lopussa 2014 asukasluku oli eli väkiluku on laskenut vuoden 2014 aikana 89 asukkaalla. Väestön määrän väheneminen on ollut sikäli odotettua, koska kaupungista on vähentynyt työpaikkoja useita tuhansia menneiden lähivuosien aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty Salon väestön kehitys ikäryhmittäin vuosina : Ikäryhmä Vuosi Yht vuotiaat Salossa

12 vuotiaat Salossa Yli 64 -vuotiaat Salossa

13 12 Salon väestöennuste vuoteen 2040: (Lähde: Tilastokeskus 2012) Ikäryhmä Vuosi Yht Väestöennuste 2012, vuotiaat Salossa vuoteen Väestöennuste 2012, vuotiaat Salossa vuoteen

14 13 Väestöennuste 2012, yli 64 -vuotiaat Salossa vuoteen Edellä esitetty Salon väestöennuste on Tilastokeskuksen uusin vuoden 2012 ennuste. Edelliseen ennusteeseen verrattuna (vuodelta 2009) Salon väestön ennustetaan kasvavan huomattavasti hitaammin kuin edellisessä ennusteessa. Syynä on Salossa viime vuosina tapahtunut voimakas elinkeinoelämän taantuminen ja työpaikkojen väheneminen. On erittäin todennäköistä, että vuoden 2012 väestöennuste on Salon osalta ylimitoitettu, sillä siinä ei ole riittävästi otettu huomioon elinkeinoelämässä tapahtunutta negatiivista kehitystä. Työpaikat ja työllisyys Salon työpaikkaomavaraisuus vuoden 2013 lopussa oli noin 80 %. Seuraavassa taulukossa on Salon työpaikkajakautuma elinkeinoittain vuosina : Työpaikat Salossa toimialoittain Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon YHTEENSÄ

15 14 Salon työpaikkakehitys oli hyvin myönteinen aina vuoteen 2007 asti, jolloin työpaikkojen määrä oli korkeimmillaan (lähes työpaikkaa). Vuonna 2008 alkoi koko maassa taloudellinen taantuma ja etenkin voimakkaasti elektroniikkateollisuudesta riippuvaisessa Salossa taantuma oli voimakas ja työpaikkojen määrä alkoi laskea. Vuonna 2008 työpaikkamenetykset olivat vielä suhteellisen pieniä, mutta vuonna 2009 työpaikkojen määrä väheni jo lähes työpaikalla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 työpaikkojen määrä on vähän lisääntynyt, mutta vuosina negatiivinen suuntaus on voimistunut. Uusin Tilastokeskuksen laatiman tilaston mukaan Salossa oli työpaikkoja vuoden 2012 lopussa vajaa , jossa on laskua edellisestä vuodesta työpaikkaa. Salon työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2013 yhteensä noin työpaikalla. Salon työpaikat Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim. Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon

16 15 Salon työvoima ja työttömyys Työvoima Työttömät Tyött.% Tilanne ,4 Tilanne ,0 Tilanne ,8 Tilanne ,5 Tilanne ,2 Tilanne Tilanne ,5 13,1 Tilanne Tilanne ,8 15,1

17 16 Talousarvion sitovuus Sitovuustaso kaupunginvaltuusto Käyttötalousosa Investointiosa Toimielin Proj.ryhmä Proj. yksikkö Tarkastuslautakunta Aineeton käyttöomaisuus Keskusvaalilautakunta Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Henkilöstö- ja talouspalvelut Talonrakennus Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palvelut Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Kaupunkikehityspalvelut Kunnallistekniikka Tekniset palvelut Kaava-alueet (410) Maankäyttöpalvelut Elinkeino- kehittämis- ja työllisyyspalvelut Jätehuolto Muu kunnallistekniikka (420, 430, 440) Toimialojen muut kohteet (450) Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palvelut Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Irtain omaisuus Konsernipalvelut Kaupunkikehityspalvelut Hyvinvointipalvelut Lupa- ja valvontapalvelut Rakennus- ja ympäristölautakunta Vesilaitoksen johtokunta Vesihuoltolaitos

18 17 Talousarvion sitovuus 2015 Tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan, joka tulee hakea etukäteen. Kaikista talousarviomuutoksista on tehtävä ilmoitus talousosastolle. Sisäisiä menoja ei voi käyttää ulkoisten menojen katteena. Vuoden 2015 talousarvio on vuoden 2014 talousarvion tapaan kokonaisuudessaan nettositova. Henkilöstömenojen osalta sitovuustaso on kaupunkitason henkilöstömenot. Sisäisten erien määrärahoja ei saa käyttää ulkoisten menojen katteena. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä palvelualueelta tai yksiköltä toiselle. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke, hankinta tai toiminta, jolle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vaativat kuitenkin kaupunginvaltuuston myöntämän lisämäärärahan, joka tulee hakea etukäteen. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille ei ole varattu talousarviossa määrärahaa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus, voidaan tällaiset lisämäärärahaesitykset hyväksyä kaupunginhallituksessa. Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on kuultava kumpaakin osapuolta. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Taitoa Oy:lle. Talousarvissa hyväksytyt tuloskortit ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan. Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot ja satunnaiset erät. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan perusteluosaan kuuluva. Investointiosassa on valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot projektiryhmille tai yksiköille. Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina käytetty määräraha sekä ehdotettu talousarviovuoden määräraha. Sitovuustasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Tilikauden käyttämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat anto- ja ottolainoja koskevat määrärahat ja tuloarviot. Muut erät ovat suunnitelmia rahoituksesta ja sen muutoksista. Valtuus tilapäisluoton ottamiseen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi Hallintosäännön 8 :n mukaan henkilöstö- ja talouspäällikkö päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin maksuvalmius edellyttää lyhytaikaisen rahoituksen käyttämistä vuoden 2015 aikana.

19 18 Lyhytaikaisesta rahoituksesta ovat voimassa kuntatodistusohjelmat Kuntarahoituksen, Op Pohjolan, Nordean ja Danskebankin kanssa. Sopimuksilla turvataan rahoitus kaikissa tilanteissa. Yhden kuukauden kassavirta on n. 30 milj. euroa. Kun maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää tilapäisrahoitusta, kuntatodistusohjelmat kilpailutetaan vuorokautta ennen rahoituksen tarvetta. Luottoa otetaan tarvittavaksi ajaksi. Vuotuisen koron hintataso on viimeaikoina ollut alle 1,0 prosentin Henkilöstö- ja talouspäällikölle myönnetään oikeus ottaa lyhytaikaista kassalainaa kuukausittain enintään 30 milj. euroa, joka vastaa n. yhden kuukauden maksuvalmiuden turvaavaa summaa.

20 19 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Palvelualue Palkka /v Kustannukset / vuosi HKE TA Kustannuspaikka Sosiaali- ja terveyspalvelut 201 Terveyspalvelut 2050 Länt. avoterveydehuolto Terveydenhoitaja (pitkäaik. tyött.) Toimintaterapian yksikkö Toimintaterapeutti Päivystys Sairaanhoitaja Mielenterv. aikuispalv. Psykiatri Terveyspalvelut yhteensä Sosiaalityön palvelut 2766 Kehitysvammahuolto Laitoshuoltaja Kehitysvammahuolto Avustaja Waltti-työpaja Työvalmentaja (määräaik.) Waltti-työpaja Työvalmentaja (määräaik.) Waltti-työpaja Vastaava työvalmentaja (uusi) Waltti-työpaja Ryhmä- ja yksilöohjaaja (uusi) Waltti-työpaja Työtoiminnan ohjaaja (työll.tuki) Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä Sosiaalityön palv. yhteensä Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä Lasten ja nuorten palvelut Perusopetus Koulupsyk. sos.työ Vastaava koulukuraattori Koulupsyk. sos.työ Koulukuraattori Koulupsyk. sos.työ Koulupsykologi Lasten ja nuorten palvelut yht Kaupunkikehityspalvelut Elinkeino- ja työllisyysyksikkö Elinkeinokehittäminen Ohjelmapäällikkö Kaupunkisuunnittelu Joukkoliikenteen tuki Liikennepalveluasiantuntija Kaupunkikehityspalvelut yhteensä Uudet virat ja työsuhteet yhteensä

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Yleinen taloustilanne ei tällä hetkellä eikä myöskään lähitulevaisuudessa osoita sellaisia elpymisen merkkejä, että vastuullisesti talouttaan hoitavalla kaupungilla olisi mahdollisuuksia

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11. Talousarvio 205 Taloussuunnitelma 206-207 Kaupunginhallitus 27.0.204 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 8.3 PALVELUJEN JA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot